تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان 1400

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۸۱۳۴ DM19695 ثمرات سياسي قاعده الزام (تعامل حکومت اسلامي با اديان، مذاهب و ديگر حکومت ها)/ علي صالحي منش، سيدسجاد ايزدهي.- فقه نظام. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۳.
۳۸۱۳۵ DM19696 بررسي فقهي شرط عدالت در صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي/ محمدسهيل بهرام نسب، مسيح الله آصفي.- فقه نظام. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۷.
۳۸۱۳۶ DM19697 وحدت يا تعدد رهبري و استلزامات آن در فقه سياسي شيعه/ رضا انصاري.- فقه نظام. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۵.
۳۸۱۳۷ DM19698 مفهوم شناسي فقه نظام و نسبت سنجي آن با نظام سازي در ديدگاه آيه الله محسن اراکي/ مجيد رجبي.- فقه نظام. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵-‎۲۷.
۳۸۱۳۸ DM19699 بررسي فقهي سطح معيشت کارگزاران حکومت اسلامي/ محمدرضا عبداللهي.- فقه نظام. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۹.
۳۸۱۳۹ DM19700 آسيب شناسي روش عدم مغايرت در اسلامي سازي بانک/ محمد مادرشاهي، احمدعلي يوسفي.- فقه نظام. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۷۴.
۳۸۱۴۰ DM19701 رابطه فقه و حقوق در الگوي کلان نظام اسلامي از منظر فقه نظام/ محمود حکمت نيا، نصيراله حسنلو.- فقه نظام. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۴۷.
۳۸۱۴۱ بررسي فقهي – حقوقي جنون با تاکيد بر راهنماهاي تشخيصي و آماري/ سيامک ره پيک، مهدي هادي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۳۵۳-‎۳۷۹.
۳۸۱۴۲ DM19702 راي وحدت رويه ۷۹۲ مورخ ۴/۲۴/۹۹ هيئت عمومي ديوان عالي کشور و تاثير آن بر صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي عمومي/ کوروش استوارسنگري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۱-‎۱۹.
۳۸۱۴۳ DM19703 تصميم گيري مجرمان از منظر اقتصاد رفتاري و دلالت هاي آن در سياست گذاري کيفري/ حميد بهره مند، زهرا ساکياني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۲۱-‎۴۳.
۳۸۱۴۴ DM19704 تاملي بر قلمرو و اهداف اصول حقوق عمومي اقتصادي در پرتو آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري/ زهرا بيدار، ابراهيم عبدي پورفرد.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۴۵-‎۶۴.
۳۸۱۴۵ DM19705 تعزيرات منصوص شرعي در سايه حکم حکومتي/ علي رضانژاد، محمد محسني دهکلاني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۶۵-‎۸۲.
۳۸۱۴۶ DM19706 کاربست تدابير پيشگيرانه قهرآميز در پرتو ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي کيفري؛ راهکارها و ضرورت ها/ افسانه زماني جباري، محمود صابر، محمد فرجيها.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۸۳-‎۱۰۸.
۳۸۱۴۷ DM19707 حکم اکراه در حدود؛ تحليلي بر قسمت اخير ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامي/ مجيد صادق نژاد نائيني، سکينه خانعلي پور واجارگاه.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۲۹.
۳۸۱۴۸ DM19708 حواله کيفري به مجازات حدي در تعزيرات با تاکيد بر انجام اعمالي به قصد براندازي نظام/ افشين عبداللهي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۵۶.
۳۸۱۴۹ DM19709 تنزل جايگاه اصل قانونمندي کيفري در پرتو آيين نامه اي شدن رکن قانوني جرايم/ علي صفاري، زينب لکي، راضيه صابري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۱۵۷-‎۱۸۷.
۳۸۱۵۰ DM19710 بازپژوهي و اعتبارسنجي روايت الطلاق بيد من اخذ بالساق/ مريم السادات محقق.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۱۸۹-‎۲۱۳.
۳۸۱۵۱ DM19711 ضرورت تاسيس دادگاه زيست محيطي با نگاهي به وضعيت ايران/ زهرا محمودي کردي، زهراسادات شارق، حسين رضازاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۲۱۵-‎۲۳۹.
۳۸۱۵۲ DM19712 نشوز زوج و آثار آن در نظام حقوقي ايران/ خديجه مظفري، زينب حسيني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۲۴۱-‎۲۶۴.
۳۸۱۵۳ DM19713 جايگاه قاعده دارا شدن ناعادلانه يا استفاده بدون جهت در حقوق تجارت با تاکيد بر رويه قضايي/ عيسي مقدم.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۲۶۵-‎۲۸۴.
۳۸۱۵۴ DM19714 مبناي مسئوليت مدني ارائه دهندگان خدمات حرفه اي در فقه اسلامي و حقوق ايران با مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي فرانسه و کامن لا/ محمدکاظم مهتاب پور.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۲۸۵-‎۳۰۶.
۳۸۱۵۵ DM19715 اصل ترميم دادرسي در حقوق دادرسي مدني/ علي اکبر فرحزادي، سيدرسول ميرنژاد.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۳۰۷-‎۳۲۶.
۳۸۱۵۶ DM19716 پاسخ گويي پارلماني قوه قضائيه به مثابه چالش استقلال قضايي/ مژگان نعمتي، محمدجعفر حبيب زاده، سيددريد موسوي مجاب.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۳۲۷-‎۳۴۷.
۳۸۱۵۷ DM19717 شناسايي ماهيت حقوقي رمزارزها با تحليل ساختاري آن ها در نظام حقوقي ايران/ محمود خادمان، ابوطالب کوشا، فاطمه نوري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎115، پاييز: ص ۳۴۹-‎۳۷۲.
۳۸۱۵۸ DM19718 نسبت صلاحيت هاي اداري و مالي رئيس قوه قضائيه با رئيس جمهور در قانون اساسي/ حسين آئينه نگيني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎31، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۳۸۱۵۹ DM19719 آسيب شناسي تعيين شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس در پرتو قانون اساسي و سياست هاي کلي انتخابات/ هادي طحان نظيف، سجاد قليچ پور.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎31، بهار: ص ۱۹-‎۴۲.
۳۸۱۶۰ DM19720 بررسي معيارهاي نهاد آمبودزمان با قوانين و مقررات سازمان بازرسي کل کشور/ جعفر براتي، بيژن عباسي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎31، بهار: ص ۴۳-‎۶۵.
۳۸۱۶۱ DM19721 انسان قانون اساسي؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسي/ سيداحمد حبيب نژاد، فاطمه سادات نقوي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎31، بهار: ص ۶۷-‎۸۷.
۳۸۱۶۲ DM19722 کيفيت مشارکت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در فرآيند قانون گذاري/ محمدامين ابريشمي راد، حميد نظريان.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎31، بهار: ص ۸۹-‎۱۱۲.
۳۸۱۶۳ DM19723 نقد و بررسي احتساب سابقه خدمت وظيفه به عنوان سوابق بيمه پردازي در پرتو آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ غلامرضا مولابيگي، ولي الله حيدرنژاد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎31، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۳۶.
۳۸۱۶۴ DM19724 ضرورت رعايت اصول کلي حقوق کيفري در رسيدگي به تخلفات اداري/ سيدحسين حسيني، سيده ساعده حسيني، زهرا صالح آبادي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎32، تابستان: ص ۱-‎۱۷.
۳۸۱۶۵ DM19725 بررسي تعارض منافع مقامات قضايي/ سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎32، تابستان: ص ۱۹-‎۴۵.
۳۸۱۶۶ DM19726 بررسي نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام/ وحيد نکونام.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎32، تابستان: ص ۴۷-‎۶۸.
۳۸۱۶۷ DM19727 امکان سنجي حقوقي تصويب لايحه بودجه در کميسيون هاي داخلي مجلس شوراي اسلامي/ محمدصادق فراهاني، کمال کدخدامرادي، علي فتاحي زفرقندي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎32، تابستان: ص ۶۹-‎۸۴.
۳۸۱۶۸ DM19728 مصلحت اجتماعي در فقه اماميه؛ از مفهوم تا ضابطه/ حسين عزيزي، علي محمد فلاح زاده.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎32، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۴.
۳۸۱۶۹ DM19729 تاملي حقوقي در ساختار و صلاحيت مصوبه گذاري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي/ محمدمحسن روزي طلب، خيرالله پروين.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎32، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۷.
۳۸۱۷۰ DM19730 نقد و بررسي تبديل وضعيت هاي خريد خدمت به پيماني، پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به رسمي قطعي در پرتو آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ غلامرضا مولابيگي، ولي الله حيدرنژاد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎33، پاييز: ص ۱-‎۳۱.
۳۸۱۷۱ DM19731 آسيب شناسي نقش ديوان محاسبات کشور در تحقق پاسخگويي و حاکميت قانون/ جواد فاضلي نژاد، جعفر شفيعي سردشت.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎33، پاييز: ص ۳۳-‎۵۶.
۳۸۱۷۲ DM19732 حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تفصيل و تبيين شرايط رئيس جمهور با تاکيد بر سياست هاي کلي انتخابات/ محمدحسن باقري خوزاني، فرامرز عطريان، غلامحسين مسعود.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎33، پاييز: ص ۵۷-‎۸۱.
۳۸۱۷۳ DM19733 شيوه نوين نگارش و ساختار آراي شوراي قانون اساسي فرانسه در زمينه سازگاري قوانين عادي و ساختاري با قانون اساسي/ سعيد شجاعي اراني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎33، پاييز: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۸۱۷۴ DM19734 موانع احياي حقوق عامه در حقوق ايران و راهکارهاي تحقق مطلوب آن/ فاطمه افشاري، آرين پتفت.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎33، پاييز: ص ۱۱۱-‎۱۳۹.
۳۸۱۷۵ DM19735 نابساماني نظام مالياتي در تحليل و جمع مواد ۶۶ و ۷۲ قانون ماليات هاي مستقيم و پيشنهادهايي براي اصلاح قانون/ منصور عشق پور، محمدرضا عباسي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎33، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۶۲.
۳۸۱۷۶ DM19736 امکان سنجي الگوي مطلوب حوزه بندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي/ آيت مولائي، مسعود احمدي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، زمستان: ص ۱-‎۲۸.
۳۸۱۷۷ DM19737 تضمينات حق دادخواهي در نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر نظرهاي شوراي نگهبان/ ابوالفضل درويشوند، کمال کدخدامرادي، علي فتاحي زفرقندي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، زمستان: ص ۲۹-‎۵۴.
۳۸۱۷۸ DM19738 حدود دخالت دولت در سازمان تامين اجتماعي با تاکيد بر استقلال اداري و مالي/ زينب عصمتي، حامد کرمي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، زمستان: ص ۵۵-‎۸۱.
۳۸۱۷۹ DM19739 حقوق اساسي نانوشته؛ درسي فراموش شده/ سيدناصر سلطاني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، زمستان: ص ۸۳-‎۱۱۳.
۳۸۱۸۰ DM19740 مجلس شوراي اسلامي و لزوم ارزيابي تاثيرات قانون در مرحله تقنين/ علي صابري، هادي طحان نظيف.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۲.
۳۸۱۸۱ DM19741 مطالعه تطبيقي نظام حقوقي حاکم بر ممنوعيت مداخله بيگانگان در انتخابات (با نگاهي به ايران)/ زهرا عامري، سيداحمد حبيب نژاد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎34، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۹.
۳۸۱۸۲ DM19742 انتقال محکومين به حبس؛ از شرايط تا خلاها و راهکارها/ راضيه بختيار نصرآبادي، محمدعلي اردبيلي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۸۱۸۳ DM19743 رويکرد بزه ديده شناختي به ناشناختگي در زيست مجازي/ شهرام ابراهيمي، عبداله ايزدي، محمدهادي صادقي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۲۱-‎۴۰.
۳۸۱۸۴ DM19744 اراده تشريعي و معناي مراد الهي/ احمد اسماعيل تبار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۴۱-‎۵۹.
۳۸۱۸۵ DM19745 جريمه مدني؛ مطالعه اي در حقوق تطبيقي و حقوق تجارت بين الملل/ محسن ايزانلو، ابوالفضل شاهين.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۶۲-‎۸۵.
۳۸۱۸۶ DM19746 مطالعه تطبيقي اختيار دادستان در ديوان کيفري بين المللي و نظام کيفري ايران از منظر دادرسي منصفانه/ احمدرضا توحيدي، علي حسن بابايي، محمود قيوم زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۸۷-‎۱۰۵.
۳۸۱۸۷ DM19747 جايگاه محرمانگي در داوري مربوط به اختلافات سرمايه گذاري/ قاسم خادم رضوي، پوريا راستگو خياوي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۷.
۳۸۱۸۸ DM19748 جايگاه بيلمنت در حمل و نقل دريايي در نظام کامن لا و مطالعه تطبيقي در حقوق ايران/ محمدهادي دارائي، نسترن ارزانيان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۱.
۳۸۱۸۹ DM19749 فلسفه دليل مندي تصميم قضايي/ حجت سبزواري نژاد، مهدي سبزواري نژاد.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۷.
۳۸۱۹۰ DM19750 تجزيه پذيري تعهدات در حقوق ايران و فقه اماميه/ غلامعلي سيفي زيناب، حامد شريفي، رسول بهرامپوري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۷۹-‎۱۹۷.
۳۸۱۹۱ DM19751 دادگاه صالح در دعاوي حقوق مالکيت فکري/ نجادعلي الماسي، شوکت شايسته.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۹۹-‎۲۲۴.
۳۸۱۹۲ DM19752 ريسک تکرار جرم و تعيين پاسخ هاي اصلاح مدار در نظام هاي عدالت کيفري ايران و آمريکا/ يزدان صيقل، امير ايراني، ناصر حجاريان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۵.
۳۸۱۹۳ DM19753 پيامدهاي حقوقي مسئوليت بين المللي دولت در رويه ديوان بين المللي دادگستري در پرتو طرح مسئوليت بين المللي دولت مورخ ۲۰۰۱/ سيدياسر ضيايي، زهراسادات روحاني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۱.
۳۸۱۹۴ DM19754 دعواي متقابل در داوري داخلي و داوري تجاري بين المللي/ همايون مافي، جواد شمسي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۲۷۳-‎۲۹۲.
۳۸۱۹۵ DM19755 توسعه حقوق بشر در پيش نويس مواد کميسيون حقوق بين الملل در رابطه با اخراج بيگانگان/ سيدباقر مير عباسي، آريا عسکري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۲۹۳-‎۳۱۰.
۳۸۱۹۶ DM19756 تحليل جرم انگاري توليد و پخش نرم افزار و ابزارهاي الکترونيکي صرفا مجرمانه در سياست کيفري ايران در پرتو اسناد فرامرزي/ محمد يکرنگي، هادي مرسي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎92، زمستان: ص ۳۱۱-‎۳۳۲.
۳۸۱۹۷ DM19757 تحليلي نو از آثار و موارد تعليق قرارداد کار در نظام حقوق کار ايران/ مجتبي همتي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۳۸۱۹۸ DM19758 فلسفه ارعاب در بوته نقد تجربي (ارزيابي بازدارندگي مجازات حبس و جزاي نقدي در شهر مشهد)/ حسن يوسفي، عبدالرضا جوان جعفري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۲۱-‎۴۵.
۳۸۱۹۹ DM19759 مسئوليت کيفري بين المللي براي کشتار مسلمانان در ميانمار/ حسين فخر، سالار صادقي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۴۶-‎۷۰.
۳۸۲۰۰ DM19760 تحليل اعتبار شرط داوري در قرارداد کار/ مجيد نجارزاده هنجني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۷۱-‎۸۸.
۳۸۲۰۱ DM19761 بررسي جهت مغايرت آرا در طرق فوق العاده اعتراض به آرا با مطالعه تطبيقي در آئين دادرسي مدني ايران و فرانسه/ علي عباس حياتي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۶.
۳۸۲۰۲ DM19762 تحولات کيفر سالب آزادي و تاثير الگوهاي آن در سياست کيفري تقنيني پس از انقلاب اسلامي/ فريد محسني، شهرزاد باستي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۳۰.
۳۸۲۰۳ DM19763 صلاحديد آزادانه پذيرش و رد دليل در دادگاه هاي کيفري بين المللي و تاثير آن بر حقوق متهم/ عليرضا تقي پور.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۵۲.
۳۸۲۰۴ DM19764 ارزيابي جرم شناختي ترس از جرم در مقايسه با ناامني در محاربه/ محمدرضا رهبرپور، حسين نورمحمدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۶۸.
۳۸۲۰۵ DM19765 قضاوت در تنگناي فهم عرفي/ کيميا دانايي، ساحل رمضاني تبار.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۱۶۹-‎۱۸۸.
۳۸۲۰۶ DM19766 حقوق بزه ديدگان ويژه در قانون آئين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ محمدمهدي ساقيان، شهرام ابراهيمي، موسي پيريايي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۱۸۹-‎۲۰۳.
۳۸۲۰۷ DM19767 حق تصوير در مکان عمومي/ ابوطالب کوشا … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۲۰۴-‎۲۲۹.
۳۸۲۰۸ DM19768 نقش قوه قضاييه در شکل گيري مولفه هاي فرهنگي قانون گرايي/ بهاره عرب، سيدشهاب الدين موسوي زاده مرکيه.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎93، بهار: ص ۲۳۰-‎۲۴۸.
۳۸۲۰۹ DM19769 کارکرد و ماهيت حقوقي عملکرد شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات)/ جواد حسين زاده، صابر علائي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۸۲۱۰ DM19770 مطالعه تطبيقي و تحليلي مفهوم و جايگاه طرف ثالث قرارداد/ محمود حبيبي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۲۳-‎۵۳.
۳۸۲۱۱ DM19771 دامنه شمول جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي نسبت به کارکنان بانک هاي غيردولتي داراي پيشينه دولتي/ قاسم خادم رضوي، الياس نوعي، محمد نوعي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۵۴-‎۷۲.
۳۸۲۱۲ DM19772 تبديل وضعيت استخدامي در حقوق اداري ايران؛ ماهيت و اصول حاکم/ علي سهرابلو، حسن لطفي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۷۳-‎۹۳.
۳۸۲۱۳ DM19773 تحليل و نسبت سنجي حقوقي تضمين حقوق شهروندي با فيلترينگ/ وجيهه محسني … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۹۴-‎۱۱۵.
۳۸۲۱۴ DM19774 ميراث فرهنگي در حقوق بين الملل کيفري/ اميرساعد وکيل، افشين قشلاقي نيگجه.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۱۱۶-‎۱۳۶.
۳۸۲۱۵ DM19775 بررسي فقهي-حقوقي الزام ناشي از قرارداد اهداي عضو/ رسول احمدي فر.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۰.
۳۸۲۱۶ DM19776 تاملي بر حمايت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افريقايي حقوق بشر و خلق ها راجع به حقوق زنان در افريقا/ علي مشهدي، موسي کرمي، احسان شکيب نژاد.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۱.
۳۸۲۱۷ DM19777 حدود مداخله دادگاه و داور در مدت داوري/ مجيد عزيزياني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۱۷۲-‎۱۹۰.
۳۸۲۱۸ DM19778 فسخ ابتدايي در حقوق انگليس و اسناد بين المللي و امکان سنجي آن در حقوق ايران/ محسن اسماعيلي، محمدمهدي حيدري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۶.
۳۸۲۱۹ DM19779 بررسي حقوقي – فقهي شهادت از راه دور با نگاهي به ديدگاه دادگاه کيفري يک استان تهران/ حسن علي موذن زادگان، علي مولابيگي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۴۳.
۳۸۲۲۰ DM19780 تحليل حقوقي تحريم مالي هدفمند اشخاص و گروه هاي تروريستي/ ناصر قاسمي، احمدعلي ثالث مويد.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و ششم، شماره ‎94، تابستان: ص ۲۴۴-‎۲۶۶.
۳۸۲۲۱ DM19781 مباني فقهي رژيم ارفاقي مجرمان سياسي/ حسن آقايي، اکبر احمدپور، عباسعلي سلطاني.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و دوم، شماره ‎3، پياپي ‎122، پاييز: ص ۹-‎۲۸.
۳۸۲۲۲ DM19782 ضرورت تحول اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها در خصوص جرائم مستحدث کيفري با تاملي بر اصول و قواعد فقهي/ رويا فنائي، سيدمهدي صالحي، رضا نيکخواه سرنقي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و دوم، شماره ‎3، پياپي ‎122، پاييز: ص ۹۴-‎۱۲۲.
۳۸۲۲۳ DM19783 مفهوم شناسي جرم خيانت جنگي از منظر حقوق بشردوستانه اسلامي در مقايسه با مقررات لاهه و کنوانسيون ژنو/ حسين حقيقت پور.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و دوم، شماره ‎4، پياپي ‎123، زمستان: ص ۴۲-‎۶۱.
۳۸۲۲۴ DM19784 مباني و دلايل الحاق مشاهد مشرفه به حرم در تغليظ ديه و تاخير اجراي حکم/ سلمان عليان لله مرزي، محمدصادق علمي، محمدحسن حائري.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و دوم، شماره ‎4، پياپي ‎123، زمستان: ص ۱۱۰-‎۱۲۳.
۳۸۲۲۵ DM19785 بررسي احکام مغاير نظم عمومي در فقه/ حسن رضازاده مقدم، عباسعلي سلطاني، محمدتقي فخلعي.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، پياپي ‎124، بهار: ص ۴۸-‎۷۱.
۳۸۲۲۶ DM19786 مفهوم شناسي معتوه در فقه فريقين و ضمان وي در قانون مجازات/ مينا سعيدي.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، پياپي ‎124، بهار: ص ۷۴-‎۹۷.
۳۸۲۲۷ DM19787 تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنايي در حقوق کيفري اسلام/ فاطمه کراچيان ثاني … [و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎1، پياپي ‎124، بهار: ص ۱۱۸-‎۱۳۹.
۳۸۲۲۸ DM19788 بررسي صاحب خيار در بيع حيوان با رويکردي به ديدگاه امام خميني (ره)/ پرويز باقري، عبدالجبار زرگوش نسب، ميثم دوستي پور.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پياپي ‎125، تابستان: ص ۹-‎۲۸.
۳۸۲۲۹ DM19789 تعريف و قلمرو حيله هاي جنگي و تمايز آن با خيانت در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بشردوستانه اسلامي در مقايسه با معاهدات بين المللي/ حسين حقيقت پور.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پياپي ‎125، تابستان: ص ۵۲-‎۷۲.
۳۸۲۳۰ DM19790 بررسي فقهي حکم رانت خواري با استناد به قاعده لاضرر/ محمدعلي شيخ الاسلامي، سيدمحمدتقي قبولي درافشان، محمدتقي فخلعي.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پياپي ‎125، تابستان: ص ۱۰۶-‎۱۲۴.
۳۸۲۳۱ DM19791 چالش هاي فقهي مسئوليت زوجه در قبال نوزاد، مبتني بر داده هاي پزشکي با تاکيد بر نوزادان نارس/ محمدعلي قادري، نادر مختاري افراکتي، محمدرضا کيخا.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎2، پياپي ‎125، تابستان: ص ۱۲۶-‎۱۴۶.
۳۸۲۳۲ DM19792 تعزير منصوص شرعي؛ حد يا تعزير؟ (بازپژوهي فقهي تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامي)/ مجتبي جاويدي، ابوطالب بني اسدي.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎3، پياپي ‎126، پاييز: ص ۲۸-‎۴۷.
۳۸۲۳۳ DM19793 ضرورت يا عدم ضرورت پيش بيني اصول و قواعد کلي حقوق کيفري در قوانين جزايي (مطالعه موردي قاعده درا در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲)/ سيدحسين حسيني، ميثم غلامي.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎3، پياپي ‎126، پاييز: ص ۵۰-‎۷۰.
۳۸۲۳۴ DM19794 بررسي حقوق دارندگان سگ هاي تزئيني از نگاه فقه اماميه و حقوق ايران با تاکيد بر رويه قضايي/ مهديه لطيف زاده، حميد افکار، عبدالله خدابخشي شلمزاري.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎3، پياپي ‎126، پاييز: ص ۸۸-‎۱۰۵.
۳۸۲۳۵ DM19795 تحليل فقهي ديه جراحات نافذه/ عليرضا ملاشاهي، ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، عبداله بهمن پوري.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎3، پياپي ‎126، پاييز: ۱۳۰-‎۱۴۶.
۳۸۲۳۶ DM19796 حکم شرعي ورزش هاي خطرناک و ضمان ناشي از حوادث آن در پرتو ضرورت جامعه اسلامي/ محسن ملک افضلي اردکاني، مجتبي ملک افضلي اردکاني.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎3، پياپي ‎126، پاييز: ص ۱۴۸-‎۱۶۷.
۳۸۲۳۷ DM19797 بازپژوهي تطبيق عنوان گناه بر عمل مجرمانه در حکومت ديني/ محمدحسين جهاني، محمد نوذري.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۰، سال پنجاه و سوم، شماره ‎3، پياپي ‎126، پاييز: ص ۱۷۰-‎۱۹۱.
۳۸۲۳۸ DM19798 اثرپذيري زنان بزهکار از شرايط محيطي در تحقق جرائم عليه تماميت معنوي (مطالعه موردي استان مازندران)/ فاطمه زهرا فلاحيان، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجائي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۲۶.
۳۸۲۳۹ DM19799 مستحق نفقه در بائنه باردار/ نسرين کريمي، فاطمه احمدي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۲۷-‎۴۷.
۳۸۲۴۰ DM19800 دادرسي افتراقي زنان بزهکار از ديدگاه اسلام با نگاهي به جرم شناسي فمينيستي/ نرگس ايزدي، صديقه مهدوي کني.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۴۹-‎۷۴.
۳۸۲۴۱ DM19801 مباني حاکم بر حل و فصل دعاوي خانوادگي با رويکرد عدالت ترميمي/ زهرا لامع، زهرا مينا.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۷۵-‎۱۰۲.
۳۸۲۴۲ DM19802 نقدي حقوقي بر ماهيت کنوني جهيزيه در ايران/ مريم السادات محقق داماد.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۵.
۳۸۲۴۳ DM19803 رهيافتي فقهي بر چيستي حکم تربيت جنسي بر اساس ادله عام و خاص تربيت/ سيدمصطفي فرع شيرازي … [و ديگران].- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۲.
۳۸۲۴۴ DM19804 آيين دادرسي دعاوي خانوادگي با تاکيد بر قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/ محمدحسين تقي پور درزي نقيبي، حميد ابهري، حسن حسيني مقدم.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۸۴.
۳۸۲۴۵ DM19805 نقد رويه قضايي در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهي/ يوسف فروتن … [و ديگران].- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۱.
۳۸۲۴۶ DM19806 ويژگي هاي نظام قانون گذاري قرآن در حوزه خانواده با رويکردي به تفسير الميزان/ مريم نظربيگي، ايوب امرائي، ميثم خزائي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۶.
۳۸۲۴۷ DM19807 واکاوي جواز تعيين شرط عدم استيلاد در نکاح/ علي جعفري، فاطمه شعباني.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۲۳۷-‎۲۶۰.
۳۸۲۴۸ DM19808 بررسي تطبيقي ماهيت حقوقي و شرايط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ايران و انگلستان/ سيامک جعفرزاده، حميد عليزاده.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۲.
۳۸۲۴۹ DM19809 تاثير تغيير جنسيت در روابط غيرمالي زوجين در حقوق خانواده ايران/ آلاسادات افقه، اعظم خوش صورت موفق، منصوره زارعان.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۳۹۹، سال بيست و پنجم، شماره ‎73، پاييز و زمستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۳.
۳۸۲۵۰ DM19810 تحليل عسر و حرج به عنوان مبنايي براي طلاق قضايي/ عليرضا باريکلو، زهراسادات راثي ورعي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎26 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۳۲.
۳۸۲۵۱ DM19811 تاملي بر نسبت بين تعهد به ارائه اطلاعات و قاعده تحذير/ ريحانه حسنپور، اسدالله لطفي، مرضيه پيله ور.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎26 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۳۳-‎۵۷.
۳۸۲۵۲ DM19812 مطالعه تطبيقي ارث قبولي در وصيت تمليکي در فقه اسلام، حقوق ايران و مصر/ محمدمهدي عزيزاللهي، حجت عبادزاده، مهرداد صادقيان ندوشن.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎26 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۵۹-‎۸۳.
۳۸۲۵۳ DM19813 امکان سنجي وقف پول اعتباري با توجه به فقه اسلامي/ ناصر عليدوستي شهرکي، سعيد تاجيک زاده، سعيد عليزاده.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎26 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۸۵-‎۱۱۴.
۳۸۲۵۴ DM19814 آراء مختلف فقهي و حقوقي درباره تعيين مکان تسليم مبيع در عقد سلف و نظر منتخب قانون مدني/ نعمت غفاري، محمدصادق فاضل.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎26 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۲۹.
۳۸۲۵۵ DM19815 بررسي حق شفعه در اموال منقول و اموال غيرمنقول غيرقابل تقسيم در فقه شيعه و اهل سنت/ محمدرضا کاظمي نافچي … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎26 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۶۸.
۳۸۲۵۶ DM19816 بررسي و نقد فقهي تاسيس حد شرعي افساد في الارض در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ علي اکبر محمدزاده، محمدعلي حيدري، احمدرضا توکلي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎26 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۴.
۳۸۲۵۷ DM19817 مطالعه تطبيقي مجازات فرزندکشي در فقه اسلامي/ احسان مرادزاده، محمدحسن گلي شيردار، سيدابوالقاسم نقيبي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎26 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۵.
۳۸۲۵۸ DM19818 واکاوي منشا حق هاي اعتباري در فقه و حقوق/ سيدمحمود نبويان، سيدمحمدمهدي نبويان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎26 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۳۸.
۳۸۲۵۹ DM19819 پژوهشي پيرامون حکم وصيت براي کافر با رويکردي بر آراء امام خميني (ره)/ فاطمه نجيب زاده، سيدمحمدتقي قبولي در افشان، محمدحسن حائري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎26 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۹.
۳۸۲۶۰ DM19820 ارزيابي ساختار پيشگيري از جرم در قوه قضائيه با نگاهي بر آموزه هاي فقهي/ تيمور يوسفي، مهدي شيداييان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎26 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۹۱.
۳۸۲۶۱ دلايل عدم تاثير شهادت، شواهد، قراين و امارات قضايي بر سند رسمي و نقد ماده ۶۲ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور/ احسان معدوليت.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 177-‎178، تابستان: ص ۳۱-‎۹۱.
۳۸۲۶۲ حوزه شمول قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در آينه آرا دادگاه هاي انتظامي سردفتران و دفترياران/ محمد عظيميان.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 177-‎178، تابستان: ص ۹۳-‎۹۹.
۳۸۲۶۳ يادداشتي انتقادي بر ادعاي ناجا در خصوص صلاحيت تنظيم سند انتقال وسايل نقليه با تاکيد بر محوريت قانون/ سيدسعيد حسيني يکتا.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 177-‎178، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۳۰.
۳۸۲۶۴ چشم انداز احراز هويت هوشمند در سامانه ثبت الکترونيک اسناد/ هرمز نوروزي، ليلا نوروزي.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 177-‎178، تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۴۵.
۳۸۲۶۵ نقدي بر راي ۲۴۳ به تاريخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ هيئت تخصصي اداري و عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اخذ اثر انگشت سردفتران اسناد رسمي/ صولت ياوري سردارآبادي.- کانون. ‎۱۴۰۰، سال شصتم، دوره دوم، شماره 177-‎178، تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۵۵.
۳۸۲۶۶ DM19821 احراز تعذر و تعسر شاهد اصل: قاعده گزيني شرط پذيرش شهادت بر شهادت/ محمدامين ملکي، علي کشاورز، عليرضا عسگري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۸۲۶۷ DM19822 تحليل فقهي مشروعيت کسب درآمد از انجام فعل واجب/ مصطفي بروجردي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۲.
۳۸۲۶۸ DM19823 بررسي مصلحت در ازدواج ولايي کودک در حقوق ايران، با رويکردي بر فقه اسلامي/ راضيه فخارزاده، عباسعلي روحاني، افتخار دانش پور.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۶۲.
۳۸۲۶۹ DM19824 ملاحظات فقهي نقش ثبت در معاملات تمليکي اموال غير منقول/ محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۸۳.
۳۸۲۷۰ DM19825 مجازات خودکشي (ناموفق) بر اساس قاعده التعزير لکل عمل حرام در حقوق ايران، با رويکردي بر فقه اسلامي/ محمدحسين دانشفر … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۸۵-‎۱۱۱.
۳۸۲۷۱ DM19826 بررسي تلفيق و تيسير در اجتهاد/ محمدعادل ضيائي، ناصر مريواني، عبدالوهاب سليمي پور.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۲۶.
۳۸۲۷۲ DM19827 نقد تقنيني – اجرائي، فلسفه کيفر مجرمين تائب در جرائم تعزيري حاکميتي/ امين جليلي، سيدمحمدمهدي ساداتي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۲۸-‎۱۴۶.
۳۸۲۷۳ DM19828 تعزيرات منصوص شرعي؛ تناقضات فقهي و ابهامات حقوقي/ مهدي يار رحماندوست.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۴۸-‎۱۷۳.
۳۸۲۷۴ DM19829 شرط تعديل تمکين زوجه شاغل از زوج در فقه اماميه/ بهنام قنبرپور.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۱.
۳۸۲۷۵ DM19830 رويکرد فقهي-حقوقي در احراز توازن در حقوق جنسي زوجين و تاثير آن بر حقوق موضوعه/ ناصرعلي افضل نژاد، حسن اسدي، فاطمه جعفري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۱.
۳۸۲۷۶ DM19831 کارکردهاي دليل عقل در فقه ابن ادريس/ داريوش بخرديان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۰.
۳۸۲۷۷ DM19832 بازشناسي مباني فريقين در اباحه ازدواج انقطاعي با رويکرد تقريبي/ محمد صادقي، سيدمهدي ميرداداشي، فخرالدين جامعي فرد.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎27 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۲۳۳-‎۲۵۸.
۳۸۲۷۸ DM19833 ارتباط ميان گذشت و قضازدايي راهي در جهت رسيدن به عدالت ترميمي/ حميد آشنا.- فقه و حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۸-‎۲۲.
۳۸۲۷۹ DM19834 نقش مددکار اجتماعي در دادرسي کيفري (با تکيه بر قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري فعلي)/ مرصاد آذرگون.- فقه و حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲۳-‎۳۸.
۳۸۲۸۰ DM19835 بررسي تطبيقي جلوه هاي دادرسي کيفري منصفانه در قانون آ.د.ک ۱۳۹۲ و قانون آ.د.ک فرانسه نمادين يا عملگرا بودن/ مجتبي نصيري.- فقه و حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۳۹-‎۵۶.
۳۸۲۸۱ DM19836 پيشگيري اجتماعي از جرم سرقت، با تاکيد بر نقش رسانه و فضاي سايبر/ فاطمه امام بخش لک، نسترن ارزانيان.- فقه و حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۵۷-‎۷۱.
۳۸۲۸۲ DM19837 آسيب شناسي سياست کيفري ماهوي ايران در قبال بزه جاسوسي/ سيدمحمود مجيدي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎105، بهار: ص ۲۴۵-‎۲۷۵.
۳۸۲۸۳ DM19838 جستار فقهي حقوقي در مسئله قانونمندسازي ارزهاي رمزنگاري شده/ مهدي مددي، محسن قائمي خرق، قاسم شفيعي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎105، بهار: ص ۳۰۳-‎۳۳۴.
۳۸۲۸۴ DM19839 جايگاه حقوقي آزار مبتني بر جنسيت در محيط کار در ايران با تاکيد بر مقاوله نامه شماره ۱۹۰ سازمان بين المللي کار/ سودابه رضواني، محمدقاسم تنگستاني، سيده مهديه ادياني راد.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎105، بهار: ص ۳۳۵-‎۳۵۹.
۳۸۲۸۵ DM19840 مباني، معيارها و اصول حقوقي حاکم بر حوزه بندي انتخاباتي با بررسي موردي نظام انتخاباتي ايران/ سيدمحمدمهدي غمامي، محمدحسين بستاني.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎106، تابستان: ص ۳۵-‎۶۴.
۳۸۲۸۶ DM19841 بيمه مصرف و ضرورت شناسايي آن در لايحه بيمه تجاري/ عبدالعظيم خروشي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎106، تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۶.
۳۸۲۸۷ DM19842 دست کاري قيمت در بازار کالا از طريق گران فروشي از نگاه فقه و حقوق کيفري/ سيدحسين آل طاها، حسين آقايي جنت مکان، عارف بشيري.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎106، تابستان: ص ۲۸۵-‎۳۰۸.
۳۸۲۸۸ DM19843 داوري پذيري دعاوي بيمه با رويکرد به قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵/ رضا معبودي نيشابوري، حميد افکار.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎106، تابستان: ص ۳۰۹-‎۳۳۱.
۳۸۲۸۹ DM19844 جايگاه و نقش سياست جنايي قضايي کيفري و غيرکيفري در حمايت از منابع طبيعي (از ديدگاه قضات با مطالعه ميداني)/ امير احمدي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎107، پاييز: ص ۳۱-‎۵۸.
۳۸۲۹۰ DM19845 آسيب شناسي حمايت کيفري از حق آزادي شخصي در حقوق کيفري ماهوي ايران/ محمدحسن حسني، عليرضا جلالي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎107، پاييز: ص ۸۷-‎۱۱۲.
۳۸۲۹۱ DM19846 درآمدي بر اخلاق باور در نظام عدالت کيفري/ محمد آشوري … [و ديگران].- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎107، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۷۹.
۳۸۲۹۲ DM19847 موانع کاربست مجازات خدمات عمومي رايگان در نظام حقوقي ايران؛ مطالعه کيفي/ حسين محمدکوره پز، محمد فرجيها، محمد متين پارسا.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎107، پاييز: ص ۲۰۹-‎۲۴۰.
۳۸۲۹۳ DM19848 تدوين چارچوب اجراي حقوق شهروندي مبتني بر خط مشي گذاري عمومي در سازمان هاي دولتي ايران/ الله کرم نصيري … [و ديگران].- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال بيست و هشتم، شماره ‎107، پاييز: ص ۳۵۹-‎۳۸۶.
۳۸۲۹۴ DM19849 پيشگيري مدرسه محور از گرايش دانش آموزان در معرض خطر بزهکاري به مصرف مواد مخدر و روان گردان/ سامان عبدالهي، شهرداد دارابي، مهدي چگني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۸۲۹۵ DM19850 مقابله و پيشگيري کيفري از تامين مالي تروريسم/ محمد رضازاده سلطان آباد، هوشنگ شامبياتي، محمدعلي مهدوي ثابت.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۲۵-‎۴۶.
۳۸۲۹۶ DM19851 تاثير طراحي محيطي بر پيشگيري از سرقت خودرو (مورد مطالعه منطقه ۲۲ شهر تهران)/ ابراهيم رجبي تاج امير.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۴۷-‎۶۱.
۳۸۲۹۷ DM19852 چالش هاي خدمات مرتبط به پيشگيري از جرم در کلانتري ها از ديدگاه مردم (مورد مطالعه شهر کرمانشاه)/ داريوش ماواييان، عبدالرحمن ميرزاخاني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۶۳-‎۸۵.
۳۸۲۹۸ DM19853 کلينيک بزه ديده شناسي در تجاوز جنسي و نقش آن در پيشگيري از جرائم و آسيب هاي ناشي از آن/ سام اکرمي، اميد محمدي نيا.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۸۷-‎۱۰۸.
۳۸۲۹۹ DM19854 پيشگيري وضعي از سرقت منازل (مطالعه موردي شهرستان خرم آباد)/ مظاهر خواجوند، محمدرضا کوناني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۶.
۳۸۳۰۰ DM19855 تحليل توصيه نامه گروه اقدام  ويژه مالي  مشترک (FATF) از منظر سياست جنايي پيشگيرانه/ منصوره فاريابي … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎57، زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۵.
۳۸۳۰۱ DM19856 سازوکارهاي پيشگيرانه براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي آمريکا عليه ايران/ روزبه پزشکي، ابومحمد عسگرخاني، منصور عطاشنه.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۱-‎۲۵.
۳۸۳۰۲ DM19857 آسيب شناسي کيفي سياست هاي پيشگيرانه قضايي نظام مبارزه با قاچاق کالا در ايران؛ واگرايي هاي ساختاري و ماهوي دستگاه هاي مقابله گر با قاچاق کالا/ قادر زارع مهدوي، محمد سهرابي، مهدي شهبازي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۲۷-‎۴۶.
۳۸۳۰۳ DM19858 راهکارهاي افتراقي پيشگيري از جرايم عليه امنيت با تاکيد بر آموزه هاي حقوقي و جرم شناختي امنيت مدار/ طاهره محمودسلطاني، عباس شيخ الاسلامي، حسين تاجي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۴۷-‎۶۹.
۳۸۳۰۴ DM19859 سياستهاي نوين بين المللي در پيشگيري از اقدامات تروريستي/ فخرالدين سلطاني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۷۱-‎۹۷.
۳۸۳۰۵ DM19860 پيشگيري از جرم هاي علم ستيز در پرتو قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي ۱۳۹۶/ اميرحسن نيازپور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۹۹-‎۱۲۴.
۳۸۳۰۶ DM19861 شناسايي روند موضوعي حوزه پيشگيري از جرم بر اساس تحليل هم رخدادي واژگان/ رضا کريمي، احمد فدوي بنده قرائي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۵۵.
۳۸۳۰۷ DM19862 رويکرد پيشگيرانه نهاد داوري: با تاکيد بر کاهش پرونده هاي خانوادگي در سيستم قضايي/ عارف شريعت کرماني، معين صباحي گراغاني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۱۵۷-‎۱۷۶.
۳۸۳۰۸ DM19863 شناسايي عوامل مرتبط با پيشگيري از تخلفات فراگيران در آموزشگاه علمي و تخصصي شهيد بهشتي ناجا/ ابراهيم داودي دهاقاني، احمدرضا رضواني، ابوالقاسم فدايي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۱۷۷-‎۱۹۹.
۳۸۳۰۹ DM19864 پيشگيري از جرم ارتداد در اسلام و نظام کيفري ايران/ امير اله دادي، ايرج گلدوزيان، داود کرمي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۲۰.
۳۸۳۱۰ DM19865 نقش سبک هاي فرزندپروري در پيشگيري از گرايش نوجوانان به بزهکاري/ مسلم قباديان.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۲۲۱-‎۲۴۱.
۳۸۳۱۱ DM19866 پيشگيري از کلاهبرداري سايبري در سياست جنايي ايران با نگاهي به رويه قضايي/ صالح اوجاقلو، محمدرضا زندي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۲۴۳-‎۲۶۱.
۳۸۳۱۲ DM19867 تاثير زندان هاي کرج بر سکونتگاه هاي غيررسمي اين کلانشهر با رويکرد پيشگيري از جرم/ سولماز صادقيان … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎58، بهار: ص ۲۶۳-‎۲۸۳.
۳۸۳۱۳ DM19868 هژموني رسانه و پاسخ هاي کنشي عوام گرايانه به بزهکاري در مدل دموکراتيک سياست جنايي/ شهرداد دارابي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۸۳۱۴ DM19869 پيشگيري از ارتکاب قتل ناموسي عليه زنان با نگاهي به نظريه فمينيستي جرم شناسي/ سينا رحماني، افشين جعفري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۲۳-‎۴۵.
۳۸۳۱۵ DM19870 نقش پليس در پيشگيري موقعيت مدار از جرايم اخلاقي/ ابراهيم رجبي تاج امير.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۴۷-‎۶۸.
۳۸۳۱۶ DM19871 تحليل جرم شناختي پرونده شخصيت از تئوري تا عمل با رويکرد پيشگيري از تکرار جرم و اصلاح مجرم (مطالعه موردي شهرستان اهواز)/ مهوش فارسي، قدرت اله خسروشاهي، روح اله سپهري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۶۹-‎۹۳.
۳۸۳۱۷ DM19872 پيشگيري از خشونت ورزشي در سياست جنايي ايران و اسلام/ مهدي چگني، غزل رزمجو دوکشکاني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۳.
۳۸۳۱۸ DM19873 تصرف عدواني در نظم حقوقي کنوني ايران با تاکيد بر پيشگيري از ارتکاب جرم/ عليرضا شمشيري، اميد محمدي نيا، علي آقاپور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۳.
۳۸۳۱۹ DM19874 تاثير ازدواج در پيشگيري از جرايم جنسي در بين جوانان شهر تهران/ رضا آقاعباسي، مظاهر خواجه وند، مجتبي لطفي خاچک.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۲.
۳۸۳۲۰ DM19875 آثار مردم سالاري در سياست جنايي پيشگيرانه/ سيدفريبرز سيدجوادي، باقر شاملو، مهدي صبوري پور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۱.
۳۸۳۲۱ DM19876 مطالعه تطبيقي تدابير پيشگيرانه از نقض مالکيت فکري در سياست جنايي تقنيني ايران و رويه رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني/ علي کميلي پور، ليلا رئيسي، مسعود راعي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۰.
۳۸۳۲۲ DM19877 پيشگيري از جرائم خاص نظامي و انتظامي در سياست جنايي ايران/ علي اسماعيلي کريزي، حسين احمري، محمدرضا کاظمي گلوردي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۰۷.
۳۸۳۲۳ DM19878 پيشگيري از بزه معامله به قصد فرار از دين در نظام حقوقي کيفري ايران/ مهدي يوسفي صادقلو، حسين زارع شعار.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۸.
۳۸۳۲۴ DM19879 پيشگيري از تخلفات و جرائم سازنده، در پيش فروش ساختمان با طرق مدني و کيفري/ محمدرضا پيرهادي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎59، تابستان: ص ۲۲۹-‎۲۴۹.
۳۸۳۲۵ DM19880 جهت گيري هاي علت شناختي جرم شناسي مديريتي با تاکيد بر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي (نمونه پژوهشي طرح هاي امنيت – ايمني اجتماعي در ايران)/ محسن نايبي … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱-‎۲۱.
۳۸۳۲۶ DM19881 تحليل ساختاري نقش سياست گذاري هاي فرهنگي در پيشگيري از جرايم، مورد شهر شيراز/ اعظم صفرآبادي، بهزاد حکيمي نيا.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۲۳-‎۴۳.
۳۸۳۲۷ DM19882 نقش توسعه سياسي و آزادي هاي اقتصادي در پيشگيري از فساد مالي در بين فعالان اقتصادي شهر تهران/ ميرابراهيم صديق.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۴۵-‎۶۵.
۳۸۳۲۸ DM19883 پيشگيري از تضييع حقوق شهروندان در پرتو بازتعريف دولت در قالب حکمراني مطلوب/ نرجس زارعي، سيدباقر ميرعباسي، ابومحمد عسگرخاني.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۶۷-‎۸۵.
۳۸۳۲۹ DM19884 پيشگيري از بازداشت شدگان ناشي از اشتباه قضايي با تاکيد بر آموزه هاي حبس زدايي در سياست جنايي ايران و انگلستان/ فرزاد فيروزي، امير سماواتي پيروز، داود کرمي.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۸۷-‎۱۰۷.
۳۸۳۳۰ DM19885 پيشگيري از ارتکاب سرقت: مطالعه آميخته از ارتباط احساس نابرابري و ارتکاب سرقت/ بيژن زارع، سمانه سادات سديدپور.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۳۲.
۳۸۳۳۱ DM19886 تبيين عملکردهاي پليس در زمينه عدالت ترميمي با رويکرد پيشگيري از جرم/ محمد شرفي، عليرضا اديبي، مهدي برنج زاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۵۳.
۳۸۳۳۲ DM19887 سنجش سياست جنايي تقنيني ايران در پيشگيري وضعي از جرايم تروريستي هسته اي/ پيمان نماميان.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۷۷.
۳۸۳۳۳ DM19888 نقش اجباري نمودن ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول در پيشگيري از جرم جعل و کلاهبرداري/ عليرضا مشهدي زاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۱۷۹-‎۲۰۱.
۳۸۳۳۴ DM19889 بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر پيشگيري از تخلفات رانندگي درون شهري (مورد مطالعه: رانندگان شهر تهران)/ حسين ولي تويسرکاني، احمد کرمي، حبيب حسيني اصل.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۲۰۳-‎۲۲۲.
۳۸۳۳۵ DM19890 نقش اخلاق حرفه اي فرماندهان ناجا در پيشگيري از جرم؛ مورد مطالعه شهر تهران/ مرتضي شعاعي، محمد جعفري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۲۲۳-‎۲۴۴.
۳۸۳۳۶ DM19891 جلوه هاي پيشگيرانه دو نظريه معاشرت ترجيحي و برچسب زني در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ کيومرث کلانتري، غلامرضا شيرازي، اسماعيل هادي تبار.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎60، پاييز: ص ۲۴۵-‎۲۵۹.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up