تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 98

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۳۷۰۷ DM15588 واگذاري ارادي طلب در حقوق ايران/ داود بزرگمهر.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎10۶، شهريور: ص ۶-‎۱۳.
۳۳۷۰۸ DM15589 تاملي بر جايگاه الفاظ در متون حقوقي/ منوچهر توسلي نائيني، محسن افشاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎10۶، شهريور: ص ۱۴-‎۲۱.
۳۳۷۰۹ DM15590 آزموده و آزمون دوباره/ علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎10۶، شهريور: ص ۲۲-‎۲۳.
۳۳۷۱۰ DM15591 مشق تقابل، آرزوي اتحاد/ محمدجواد رهسپار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎10۶، شهريور: ص ۲۴-‎۲۷.
۳۳۷۱۱ DM15592 مرجع رسيدگي به اعتراض به آراء ناظر بر تاييد قرار منع تعقيب از سوي دادگاه کيفري يک/ احسان زررخ.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎10۶، شهريور: ص ۲۸-‎۳۱.
۳۳۷۱۲ DM15593 سيري در مصوبات اخير اسکودا/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎10۶، شهريور: ص ۳۲-‎۳۷.
۳۳۷۱۳ DM15594 آسيب شناسي جعل و استفاده از سند مجعول با رويکردي بر پيش نويس لايحه جديد قانون تعزيرات/ مهران سهرابي اسمرود.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎10۶، شهريور: ص ۳۸-‎۵۹.
۳۳۷۱۴ DM15595 کاربرد اصول عمليه (۲)/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎10۶، شهريور: ص ۶۰-‎۷۰.
۳۳۷۱۵ DM15596 بهاي عادله (در تملک اراضي و املاک به وسيله دستگاه هاي اجرايي)/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎10۶، شهريور: ص ۷۹-‎۸۴.
۳۳۷۱۶ DM15597 مختصري در مورد آسيب شناسي علم حقوق در ايران و ارائه راهکارها/ منوچهر توسلي نائيني، محمد اميني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎107، مهر: ص ۱-‎۶.
۳۳۷۱۷ DM15598 نقش حسن نيت در قراردادهاي بين المللي: مطالعه تطبيقي جايگاه حسن نيت در قراردادها/ احمدرضا توکلي، طلوع ابطحي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎107، مهر: ص ۷-‎۱۴.
۳۳۷۱۸ DM15599 دردسرهاي يک وکيل تسخيري/ علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎107، مهر: ص ۲۵-‎۲۷.
۳۳۷۱۹ DM15600 کاربرد اصول عمليه (۳)/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎107، مهر: ص ۲۸-‎۳۶.
۳۳۷۲۰ DM15601 محکمه بي قاضي/ حسين فرامرزي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎107، مهر: ص ۳۷-‎۴۱.
۳۳۷۲۱ DM15602 آثار تلف قهري مورد اجاره بر سرقفلي/ صبا مختاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎107، مهر: ص ۴۲-‎۴۹.
۳۳۷۲۲ DM15603 شرايط دستيابي به پروانه وکالت در فرانسه/ منصور مدح خوان اصفهاني، مريم نصر اصفهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎107، مهر: ص ۵۰-‎۵۳.
۳۳۷۲۳ DM15604 جور ديگر بايد ديد! (آيا مالکيت يک حق عيني است؟)/ محمد مهدي الشريف.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎107، مهر: ص ۵۴-‎۶۴.
۳۳۷۲۴ DM15605 ويژگي ها و کارکردهاي قرارداد کفالت/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎107، مهر: ص ۶۵-‎۷۱.
۳۳۷۲۵ DM15606 سرقفلي و قابليت ترهين آن/ سارا نصر اصفهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎107، مهر: ص ۷۲-‎۷۹.
۳۳۷۲۶ DM15607 آيا شرکت در مدعي به، تخلف است؟/ صادق هژير.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎107، مهر: ص ۸۰-‎۸۲.
۳۳۷۲۷ DM15608 تطابق ناهمگون مدارج علمي با سواد حقوقي/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۱-‎۳.
۳۳۷۲۸ DM15609 توجه به عدالت و روح قانون در تفسير قوانين و قواعد حقوقي/ محمد خاکباز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۴-‎۱۲.
۳۳۷۲۹ DM15610 نگاهي به قانون جرم سياسي/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۱۳-‎۱۸.
۳۳۷۳۰ DM15611 تجلي اومانيسم بر مفاهيم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/ هاجر راعي دهقي، نوشين فرهاني روحاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۱۹-‎۲۶.
۳۳۷۳۱ DM15612 موسي جوان، مدافع حق و باني فلسفه حقوق در ايران/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۲۷-‎۳۴.
۳۳۷۳۲ DM15613 بررسي صلاحيت ديوان محاسبات در نظام دادرسي با تاکيد بر موضوع فيش هاي حقوقي/ علي شريف زاده.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۳۵-‎۴۰.
۳۳۷۳۳ DM15614 بررسي آثار اشتباه در اسناد تجاري/ محمد شکري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۴۱-‎۴۴.
۳۳۷۳۴ DM15615 حق زارعانه/ فرهاد فرخي، اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۵۵-‎۶۵.
۳۳۷۳۵ DM15616 دشوارترين مسير (در حاشيه لغو مجوز کليه باشگاه ها، گروه ها، موسسات کوهنوردي توسط فدراسيون کوهنوردي و صعودهاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران)/ کوهيار گردي، حامد تراب فام.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۶۶-‎۶۸.
۳۳۷۳۶ DM15617 بررسي اجمالي حضور وکيل در مرحله تحت نظر بودن متهم: ايرادات تبصره ماده ۴۸ قانون جديد آيين دادرسي کيفري ايران و مقايسه موضوع با قوانين مربوطه در انگلستان/ کورش مجدزاده خانداني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۶۹-‎۷۳.
۳۳۷۳۷ DM15618 ضرورت تشکيل کميسيون حقوق شهروندي در کانون وکلا/ داود ملک پور.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۷۴-‎۷۷.
۳۳۷۳۸ DM15619 ديه زنان/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎108، آبان: ص ۷۸-‎۷۹.
۳۳۷۳۹ DM15620 آثار حقوقي توصيف نتيجه قرارداد تحقيق و توسعه/ محمد احسني فروز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎109، آذر: ص ۳-‎۷.
۳۳۷۴۰ DM15621 الزامات حقوقي مقابله با ريزگردها/ مصطفي احمديان، شايان اکبري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎109، آذر: ص ۸-‎۱۷.
۳۳۷۴۱ DM15622 نقد آراء در ويترين دادگستري/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎109، آذر: ص ۱۸-‎۲۱.
۳۳۷۴۲ DM15623 نقد يک راي: انتقال مال مرهونه/ اميدرضا آقاخاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎109، آذر: ص ۲۲-‎۲۶.
۳۳۷۴۳ DM15624 جنايت تخريب اموال فرهنگي (به بهانه نخستين مورد رسيدگي آن در ديوان کيفري بين المللي)/ نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎109، آذر: ص ۲۷-‎۳۴.
۳۳۷۴۴ DM15625 کاوشي در مجازات اعدام/ سيامک بهارلويي، حامد اکبري گندماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎109، آذر: ص ۳۵-‎۴۷.
۳۳۷۴۵ DM15626 آپارتمان/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎109، آذر: ص ۴۸-‎۵۶.
۳۳۷۴۶ DM15627 اضرار مدافع به ثالث/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎109، آذر: ص ۵۷-‎۶۰.
۳۳۷۴۷ DM15628 جرح شاهد در قانون مجازات اسلامي/ سميه مغرور.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎109، آذر: ص ۶۱-‎۷۰.
۳۳۷۴۸ DM15629 ماهيت حقوقي و آثار قراردادهاي برون سپاري – قسمت اول/ فائزه مهري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎109، آذر: ص ۷۱-‎۸۱.
۳۳۷۴۹ DM15630 آيا ديوان کيفري بين المللي مي تواند به شکل راهبردي برده داري مدرن را تعقيب نمايد؟/ نويسنده کارن. ال. کوري؛ ترجمه و تلخيص نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎110، دي: ص ۱-‎۷.
۳۳۷۵۰ DM15631 بررسي قرارداد زندگي مشترک در حقوق ايالات متحده آمريکا/ افسانه جهرميان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎110، دي: ص ۸-‎۱۵.
۳۳۷۵۱ DM15632 انتحال، سرقت ادبي و …/ پيمان حطمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎110، دي: ص ۱۶-‎۱۹.
۳۳۷۵۲ DM15633 لزوم رسيدگي حضوري و ترافعي در رسيدگي هاي فرجامي ديوان عالي کشور/ ياسين صعيدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎110، دي: ص ۲۵-‎۲۶.
۳۳۷۵۳ DM15634 تاملي بر کميسيون ماده ۱۶ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان/ غلامرضا طبيبي جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎110، دي: ص ۲۷-‎۳۲.
۳۳۷۵۴ DM15635 سکوت – قسمت اول/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎110، دي: ص ۳۳-‎۴۴.
۳۳۷۵۵ DM15636 نقش حمايتي دادگاه در فرايند داوري با تاکيد بر رويه قضايي – قسمت اول/ الهام غلامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎110، دي: ص ۴۵-‎۵۸.
۳۳۷۵۶ DM15637 امکان مطالبه هزينه معالجه مازاد بر ديه به عنوان قاعده اي کلي/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎110، دي: ص ۵۹-‎۶۵.
۳۳۷۵۷ DM15638 آرمان فراموش شده/ داود نصيران.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎110، دي: ص ۶۶-‎۶۹.
۳۳۷۵۸ DM15639 تحليل و بررسي تعارض و يا عدم تعارض قاعده تسليط با تملکات املاک/ تلما همتي، فروغ نيکبخت.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎110، دي: ص ۷۰-‎۸۲.
۳۳۷۵۹ DM15640 تروريسم، مبارزه با تروريسم و حقوق بشردوستانه بين المللي/ نويسنده کريستين بيرلي؛ ترجمه و تلخيص نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۱-‎۵.
۳۳۷۶۰ DM15641 نقش قرارداد رازداري در حفاظت از اسرار تجاري/ مينو برومندنيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۶-‎۱۶.
۳۳۷۶۱ DM15642 درآمدي بر ماهيت حقوقي قرارداد الحاقي/ حسين جيوار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۱۷-‎۲۳.
۳۳۷۶۲ DM15643 دادرسي عادي: رکن فراموش شده آيين دادرسي/ پيمان حطمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۲۴-‎۳۰.
۳۳۷۶۳ DM15644 قانون بي اثر/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۳۱-‎۳۳.
۳۳۷۶۴ DM15645 بازانديشي پيرامون تکليف جزاي نقدي در فرضي که شاکي از شکايت خود صرف نظر مي کند/ حسين رسول زاده.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۳۴-‎۳۷.
۳۳۷۶۵ DM15646 تماشاي سوگند در آيينه يک دادنامه/ علي صابري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۳۸-‎۴۰.
۳۳۷۶۶ DM15647 بررسي رابطه جرم انتقال مال غير و معاملات فضولي/ مجيد صابري، محمدباقر پورقنبري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۴۱-‎۴۸.
۳۳۷۶۷ DM15648 سکوت – قسمت دوم/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۴۹-‎۵۸.
۳۳۷۶۸ DM15649 نقش حمايتي دادگاه در فرايند داوري با تاکيد بر رويه قضايي – قسمت دوم/ الهام غلامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۶۸-‎۵۹.
۳۳۷۶۹ DM15650 ماهيت حقوقي و آثار قراردادهاي برون سپاري – قسمت دوم/ فائزه مهري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۶۹-‎۷۵.
۳۳۷۷۰ DM15651 تشريفات دريافت غرامت از سازمان هاي دولتي/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۷۶-‎۷۸.
۳۳۷۷۱ DM15652 کنکاشي بر مکتب بوم شناسي جنايي و نارسايي هاي آن/ معصومه نعمتي، ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎111، بهمن: ص ۷۹-‎۸۶.
۳۳۷۷۲ DM15758 وقتي از استقلال وکيل و کانون وکلا حرف مي زنيم، از چه حرف مي زنيم؟/ نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎112، اسفند: ص ۱-‎۷.
۳۳۷۷۳ DM15759 مباني فرهنگي و تاريخي ميانجيگري و عدالت ورزي/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎112، اسفند: ص ۱۱-‎۲۰.
۳۳۷۷۴ DM15760 بررسي علل و عوامل بروز اطاله دادرسي در سيستم قضايي کشور/ غلامرضا طبيبي جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎112، اسفند: ص ۲۱-‎۲۷.
۳۳۷۷۵ DM15761 اين هفتم اسفند/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎112، اسفند: ص ۲۸-‎۳۹.
۳۳۷۷۶ DM15762 کاربرد تزاحم احکام در تفسير حقوق مدني/ صابر عبدالي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎112، اسفند: ص ۴۰-‎۵۶.
۳۳۷۷۷ DM15763 امکان استرداد فرزند ناشي از اهداء جنين/ عباس کريمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎112، اسفند: ص ۵۷-‎۵۸.
۳۳۷۷۸ DM15764 انتخاب دين پرداخت شده/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎112، اسفند: ص ۵۹-‎۶۱.
۳۳۷۷۹ DM15765 نگاهي حقوقي به ضوابط حاکم بر صادرات دارو در ايران/ صبا مختاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎112، اسفند: ص ۶۲-‎۶۷.
۳۳۷۸۰ DM15766 بررسي مصاديق تعارض اصل و ظاهر در فقه و نظم حقوقي کنوني/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎112، اسفند: ص ۶۸-‎۸۱.
۳۳۷۸۱ DM15767 مسئوليت مدني سازمان سنجش/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎112، اسفند: ص ۸۲-‎۸۳.
۳۳۷۸۲ DM15653 اختيارات و تعهدات کارفرما در قراردادهاي پيمانکاري دولتي/ ميثم ابوطالبي نجف آبادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۳-‎۱۵.
۳۳۷۸۳ DM15654 ارزيابي اجمالي مقررات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري مصوب ۹۲ از منظر بزه ديده شناسي/ رضا دانش نيا، بشير مقدمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۱۶-‎۲۷.
۳۳۷۸۴ DM15656 ثالث کيفري/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۳۸-‎۴۷.
۳۳۷۸۵ DM15657 سلب و اسقاط رياست مرد بر خانواده با توجه به آثار ناشي از آن/ آرش فاطمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۴۸-‎۵۵.
۳۳۷۸۶ DM15658 مسئوليت اجتماعي شرکت ها/ محمدرضا قنبريان، زينب حسامي شهرضايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۵۶-‎۷۱.
۳۳۷۸۷ DM15659 نقد يک راي: رابطه نامشروع.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۷۲-‎۷۶.
۳۳۷۸۸ DM15660 قرارداد مجوز بهره برداري از اختراع (تکنولوژي) در تجارت بين الملل.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۷۷-‎۸۵.
۳۳۷۸۹ DM15661 دلالت نهي بر فساد در نظم حقوق کنوني معاملات/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۸۶-‎۹۹.
۳۳۷۹۰ DM15662 قانون مجازات اسلامي قاعده ساز يا استثناء در مباني مسئوليت مدني/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۱۰۰-‎۱۰۴.
۳۳۷۹۱ DM15663 قائم مقامي بيمه گذار/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۱۰۵-‎۱۰۶.
۳۳۷۹۲ DM15664 نگاهي به مطالعات تجربه محور و چالش هاي آن در حوزه سياست گذاري عدالت کيفري/ ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۱۰۷-‎۱۱۴.
۳۳۷۹۳ DM15665 اشتغال زوجه، مسقط حق نفقه/ مهدي همتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎113، فروردين: ص ۱۱۵-‎۱۱۸.
۳۳۷۹۴ DM15666 اعمال دکترين ناتواني يا عدم تمايل دولت/ نويسنده Britta Sjostedt؛ ترجمه نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۱-‎۴.
۳۳۷۹۵ DM15667 تحليل قانون ممنوعيت بورکيني از ديدگاه حقوق بين الملل و نظام سياسي فرانسه/ سيده هاجر حجازي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۵-‎۱۲.
۳۳۷۹۶ DM15668 چالش هاي فراروي اصل سرعت و نهادهاي نوين حقوق کيفري با رويکرد قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲/ رضا دانش نيا، ابوالفتح خالقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۱۳-‎۲۴.
۳۳۷۹۷ DM15669 تحليل جرم شناختي جرايم کيف قاپي و جيب بري در نظام کيفري ايران/ مهران سهرابي اسمرود، فاطمه پناهنده پذير.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۲۵-‎۳۶.
۳۳۷۹۸ DM15670 آشنايي با مقررات ارث شيعه در قانون افغانستان/ هاله شاعري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۳۷-‎۴۰.
۳۳۷۹۹ DM15671 آشنايي با نظام آموزش حقوق و شرايط ورود به حرفه وکالت و قضاوت در ايالات متحده/ مينا شماعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۴۱-‎۵۰.
۳۳۸۰۰ DM15672 نگارش حقوقي (۱)/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۵۱-‎۶۱.
۳۳۸۰۱ DM15673 نقش افکار عمومي در پيشبرد اهداف کانون/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۷۷-‎۸۵.
۳۳۸۰۲ DM15674 ايجاد رابطه نزديک بين ايران و اتحاديه اروپا، خصوصا در زمينه هاي تجاري و نگراني همسايگان ايران/ فاطمه يحيايي، منصور ثابت مقدم.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۸۶-‎۹۳.
۳۳۸۰۳ DM15675 متولي که حرمت قانون پاس نمي دارد/ سيامک بهارلويي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۵، خرداد: ص ۱۴-‎۱۶.
۳۳۸۰۴ DM15676 حقوق کيفري شکلي پزشکي نيازمند تحول در رويه قضايي و قانونگذاري/ حسن پوربافراني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۵، خرداد: ص ۱۷-‎۲۴.
۳۳۸۰۵ DM15677 حقوق غيرمالي بزه ديده در پرتو قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۹۲/ رضا دانش نيا، فرهاد اله وردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۵، خرداد: ص ۲۵-‎۴۳.
۳۳۸۰۶ DM15678 نقدي پيرامون يک راي در زمينه حمل و نگهداري مشروبات الکلي خارجي/ مينا سالمي، مهران عطايي کچويي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۵، خرداد: ص ۴۴-‎۴۹.
۳۳۸۰۷ DM15679 ديوان عالي کشور يکسان ساز رويه يا قانون گذار/ علي صابري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۵، خرداد: ص ۵۰-‎۵۴.
۳۳۸۰۸ DM15680 نگارش حقوقي (۲)/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۵، خرداد: ص ۵۵-‎۶۴.
۳۳۸۰۹ DM15681 فرار از کابوس به اتاق تاريک/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۵، خرداد: ص ۶۵-‎۶۷.
۳۳۸۱۰ DM15682 اخذ عوارض غير قانوني از اماکن تفريحي و فرهنگي و هنري و (نمايشگاه ها)/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۵، خرداد: ص ۶۸-‎۷۰.
۳۳۸۱۱ DM15683 وکالت و روشنفکري/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۵، خرداد: ص ۷۱-‎۷۶.
۳۳۸۱۲ DM15684 معماي رابطه سببيت در مسئوليت مدني/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۵، خرداد: ص ۷۷-‎۸۰.
۳۳۸۱۳ DM15685 نقد يک راي (از منظر استناد به قوانين بين المللي و اجراي احکام خارجي)/ نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۶، تير: ص ۱-‎۶.
۳۳۸۱۴ DM15686 بررسي مجازات جايگزين حبس/ سارا تاج الدين.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۶، تير: ص ۷-‎۱۵.
۳۳۸۱۵ DM15687 اصل تساند دليل در آيين دادرسي کيفري/ ساجده حاج محمود عطار، عليرضا ميلاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۶، تير: ص ۱۶-‎۲۸.
۳۳۸۱۶ DM15688 اساس قانون، پيوند همگان/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۶، تير: ص ۲۹-‎۳۲.
۳۳۸۱۷ DM15689 دستگاه قضا در آيينه دادرسي و ميانجيگري/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۶، تير: ص ۳۳-‎۴۴.
۳۳۸۱۸ DM15690 نفي حق/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۶، تير: ص ۴۵-‎۵۴.
۳۳۸۱۹ DM15691 تحليلي بر ماده ۶۲ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور (۱۱/۱۰/۱۳۹۵)/ حسين کاويار، مليحه السادات خشوعي اصفهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۶، تير: ص ۵۵-‎۵۷.
۳۳۸۲۰ DM15692 سن مسئوليت کيفري در حقوق ايران و چند کشور همسايه/ زهرا کياني هرچگاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۶، تير: ص ۵۸-‎۶۷.
۳۳۸۲۱ DM15693 دليل عقل؛ منبع مستقل حقوق/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۶، تير: ص ۶۸-‎۷۸.
۳۳۸۲۲ DM15694 نقد يک راي در زمينه فروش مال مورد رهن/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎11۶، تير: ص ۷۹-‎۸۱.
۳۳۸۲۳ DM15695 مهريه؛ بازخواني و آسيب شناسي از منظري متفاوت/ محمدعلي اسدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎117، مرداد: ص ۱-‎۵.
۳۳۸۲۴ DM15696 مروري بر سابقه تدوين قسم نامه وکلاي دادگستري/ سيدمهدي حجتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎117، مرداد: ص ۱۰-‎۱۲.
۳۳۸۲۵ DM15697 تابعيت مادري/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎117، مرداد: ص ۱۶-‎۲۰.
۳۳۸۲۶ DM15698 نقد روند رسيدگي و تحقيقات در يک پرونده کيفري/ مهران عطايي کچويي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎117، مرداد: ص ۳۲-‎۴۱.
۳۳۸۲۷ DM15699 هنر دادگري: نگاهي به گزيده آراي داوري مرکز داوري اتاق ايران (جلد سوم)/ محمد کاکاوند.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎117، مرداد: ص ۴۲-‎۴۶.
۳۳۸۲۸ DM15700 عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎117، مرداد: ص ۴۷-‎۵۱.
۳۳۸۲۹ DM15701 حق حبس پس از پايان قرارداد/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎117، مرداد: ص ۵۶-‎۵۹.
۳۳۸۳۰ DM15702 بررسي ابزارهاي ايجاد امنيت جزايي براي زنان در شهر/ محمد نعمتي، ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎117، مرداد: ص ۶۰-‎۶۸.
۳۳۸۳۱ DM15703 ايالات متحده آمريکا در کفه ترازوي عدالت کيفري بين المللي/ نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۱-‎۷.
۳۳۸۳۲ DM15704 وجوه تمايز مضاربه و ربا: واکاوي دو دادنامه/ محمد خاکباز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۸-‎۱۷.
۳۳۸۳۳ DM15705 بررسي مقايسه اي مفهوم مشارکت مدني در حقوق ايران، انگليس و آمريکا/ مهين خدري غريب وند، گلاويژ الماسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۱۸-‎۲۷.
۳۳۸۳۴ DM15706 خودکامگي يا قانون/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۲۸-‎۳۱.
۳۳۸۳۵ DM15707 نقش ديوان بين المللي دادگستري و ديوان بين المللي حقوق درياها در حفظ وحدت و کارايي نظام بين المللي حقوق درياها/ هاجر راعي دهقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۳۲-‎۳۵.
۳۳۸۳۶ DM15708 بازخواني يک راي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۳۶-‎۴۵.
۳۳۸۳۷ DM15709 بررسي مسئوليت کيفري حالت متجاوز از قصد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۴۶-‎۵۴.
۳۳۸۳۸ DM15710 تشکيل کميسيون نظارت وکلا، گامي در همدلي دروني/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۵۵-‎۷۳.
۳۳۸۳۹ DM15711 شناسايي و اجراي احکام خارجي در حقوق ايران/ علي اکبر سالمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۷۴-‎۸۵.
۳۳۸۴۰ DM15712 ناگفته هايي در مورد ارزان فروشي/ عماد شيريان، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۸۶-‎۹۳.
۳۳۸۴۱ DM15713 آونگ ميان عرف و قانون/ علي صابري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۹۴-‎۹۷.
۳۳۸۴۲ DM15714 تورم/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۹۸-‎۱۰۳.
۳۳۸۴۳ DM15715 بررسي حقوقي حادثه پلاسکو و تعيين عوامل داراي رابطه سببيت/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۱۰۴-‎۱۱۳.
۳۳۸۴۴ DM15716 تعليق قبض مال موقوفه به مرگ واقف/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۱۱۴-‎۱۱۵.
۳۳۸۴۵ DM15717 نحوه انتقال قهري حقوق معنوي ناشي از اثر مشترک/ نجمه نريماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۱۱۶-‎۱۱۹.
۳۳۸۴۶ DM15718 جايگاه حقوقي شرکت هاي دولتي/ صفورا نيکوخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎118، شهريور: ص ۱۲۰-‎۱۳۰.
۳۳۸۴۷ DM15719 بررسي وضعيت حقوقي شرط توارث در نکاح منقطع/ ميترا حکمت خواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎120، خرداد: ص ۱-‎۸.
۳۳۸۴۸ DM15720 تقابل نظم و عدالت در حقوق/ مهدي شريعتي فرد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎120، خرداد: ص ۱۹-‎۳۷.
۳۳۸۴۹ DM15721 بررسي ماهيت ايفاء غير موضوع تعهد در حقوق ايران و مصر/ بهناز فتاحي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎120، خرداد: ص ۳۹-‎۴۷.
۳۳۸۵۰ DM15722 سامانه ثنا/ حسين فرامرزي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎120، خرداد: ص ۴۹-‎۵۱.
۳۳۸۵۱ DM15723 تسري آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شهرهاي ديگر/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎120، خرداد: ص ۵۳-‎۵۶.
۳۳۸۵۲ DM15724 حذف تعيين ظرفيت از آزمون وکالت/ محمدصادق مهرآرا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎120، خرداد: ص ۶۱-‎۷۱.
۳۳۸۵۳ DM15725 نقد يک راي: اصلاح راي حبس ابد با توجه به قانون الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر/ ايمان نوروز باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎120، خرداد: ص ۷۳-‎۸۱.
۳۳۸۵۴ DM15726 فن دفاع و اصول لايحه نويسي/ سيدعلي آزمايش.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎121، اسفند: ص ۱۴-‎۱۶.
۳۳۸۵۵ DM15727 واکاوي تکاليف مالياتي وکلا و کارآموزان وکالت/ سعيد افراز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎121، اسفند: ص ۱۷-‎۲۳.
۳۳۸۵۶ DM15728 نکات کاربردي در آيين دادرسي تقسيم ترکه/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎121، اسفند: ص ۲۴-‎۲۶.
۳۳۸۵۷ DM15729 اجراي فوري در قانون اصلاحيه صدور چک با عنايت به ماده 23 اين قانون/ حسين گرامي، مريم موثق.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎121، اسفند: ص ۲۷-‎۴۳.
۳۳۸۵۸ DM15730 اختيارات وکلاي دادگستري در دفاتر اسناد رسمي/ سيدمحمدحسين بني طباء.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎121، اسفند: ص ۴۴-‎۴۷.
۳۳۸۵۹ DM15731 شيوه نامه مصور ثبت علايم تجاري در سطح ملي/ نفيسه مستقل.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎121، اسفند: ص ۴۸-‎۵۶.
۳۳۸۶۰ DM15732 توقيف اموال مديران اشخاص حقوقي/ مينا سالمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎121، اسفند: ص ۵۷-‎۶۰.
۳۳۸۶۱ DM15733 شيوه فروش اموال ورشکسته در اداره تصفيه امور ورشکستگي/ حميدرضا قرباني دستجردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎121، اسفند: ص ۶۱-‎۶۵.
۳۳۸۶۲ DM15734 بررسي تهاتر قضايي در حقوق ايران و رويه قضايي از تئوري تا عمل/ مهدي حاجي حسيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎121، اسفند: ص ۶۶-‎۷۶.
۳۳۸۶۳ DM15735 واکاوي اصلاحيه قانون صدور چک مصوب آبان 97 و راه هاي پيش روي/ مجيد ميرحسيني، محمدعلي کارگر، عليرضا شمس.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎121، اسفند: ص ۷۸-‎۸۸.
۳۳۸۶۴ DM15736 نقد راي: فسخ اقاله، اقاله اقاله، فسخ فسخ/ عبدالله خدابخشي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎122، فروردين: ص ۱۲-‎۱۶.
۳۳۸۶۵ DM15737 نگاهي اجمالي به ساختار دفاتر حقوقي و تخصصي شدن وکالت در ايالات متحده امريکا/ سميه اميري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎122، فروردين: ص ۱۷-‎۲۴.
۳۳۸۶۶ DM15738 اسلحه در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ با تاکيد بر رويه قضايي/ وحيد دادگستر.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎122، فروردين: ص ۲۵-‎۳۰.
۳۳۸۶۷ DM15739 مالي يا غيرمالي بودن دعواي ابطال راي داور/ نسيم پرستگاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎122، فروردين: ص ۳۱-‎۳۴.
۳۳۸۶۸ DM15740 ماهيت هداياي نامزدي و شرايط استرداد آن در حقوق ايران/ محسن قجاوند.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎122، فروردين: ص ۳۵-‎۴۹.
۳۳۸۶۹ DM15741 بررسي مطالبه خسارت مازاد بر ديه در قانون و رويه قضايي ايران/ محمد يوسفي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎122، فروردين: ص ۵۰-‎۶۲.
۳۳۸۷۰ DM15742 مهلت هاي رجوع دارنده چک به ضامن و ظهرنويس/ داريوش حيدري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎122، فروردين: ص ۶۳-‎۶۸.
۳۳۸۷۱ DM15743 بررسي نکات کاربردي قانون آيين دادرسي مدني با نگاهي به رويه قضايي/ سيدمجيد ميرحسيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎122، فروردين: ص ۷۲-‎۹۷.
۳۳۸۷۲ DM15744 جايگاه ماده ۱۰ قانون مدني در ميان عقود معين/ مهدي شهيدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎123، ارديبهشت: ص ۹-‎۱۲.
۳۳۸۷۳ DM15745 تحليل و بررسي ابهامات راي وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۵/۱۳۹۳/ مهدي مزروعي سبداني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎123، ارديبهشت: ص ۱۳-‎۳۱.
۳۳۸۷۴ DM15746 شمول تبصره ماده ۴۸ (ق. آ. د. ک.) مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم اخلال در نظام اقتصادي موجب افساد في الارض/ حسين حق شناس.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎123، ارديبهشت: ص ۳۲-‎۴۰.
۳۳۸۷۵ DM15747 شيوه نامه مصور درخواست صدور سند مالکيت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي/ آرمان زينلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎123، ارديبهشت: ص ۴۱-‎۵۱.
۳۳۸۷۶ DM15748 اصول حاکم بر رسيدگي کميسيون هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري/ اميد محمدي، رامتين قانع.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎123، ارديبهشت: ص ۵۲-‎۸۳.
۳۳۸۷۷ DM15749 اجراي موقت حکم ورشکستگي در قانون و رويه قضايي ايران/ زينب سادات ستاره رناني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎123، ارديبهشت: ص ۸۴-‎۹۶.
۳۳۸۷۸ DM15750 آئين داوري در قانون و دادگاه/ عليرضا شمس، سيدمجيد ميرحسيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎123، ارديبهشت: ص ۹۸-‎۱۰۷.
۳۳۸۷۹ DM15751 نقد يک راي: فعل مثبت موهن با قصد مجرمانه، از شرايط توهين است/ بهرام بهرامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎124، خرداد: ص ۸-‎۱۱.
۳۳۸۸۰ DM15752 بدهکار عهدشکن، بستانکار، بي پناه (نقدي بر قانون و رويه قضايي ايران درباره بزه معامله به قصد فرار از دين)/ محسن قجاوند.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎124، خرداد: ص ۱۲-‎۳۰.
۳۳۸۸۱ DM15753 شيوه نامه مصور ثبت طرح هاي صنعتي در سطح ملي/ نفيسه مستقل.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎124، خرداد: ص ۳۱-‎۴۲.
۳۳۸۸۲ DM15754 بررسي قرار کفالت در قانون آيين دادرسي کيفري/ عباسعلي قربانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎124، خرداد: ص ۴۳-‎۵۲.
۳۳۸۸۳ DM15755 واکاوي جايگاه ثبت سند در احراز مالکيت در قوانين ثبتي (موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک)/ ريحانه والياني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎124، خرداد: ص ۵۳-‎۶۷.
۳۳۸۸۴ DM15756 مراقبه و تاثير شگرف آن بر هنر وکالت/ شيما وفادارنيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎124، خرداد: ص ۶۸-‎۷۸.
۳۳۸۸۵ DM15757 آيا راي ورشکستگي قابل اعتراض ثالث است؟/ آفيلا نشاط تهراني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎124، خرداد: ص ۷۹-‎۹۸.
۳۳۸۸۶ DM15768 مشروعيت قرارداد اجاره اشخاص در فرايند انتقال فناوري و همسويي آن با اصول اخلاق اسلامي/ حجت شفيعي، مجيد وزيري.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎32، تابستان: ص ۶۲-‎۷۲.
۳۳۸۸۷ DM15769 اصل احتياط زيست محيطي در پرتو قانون ايمني زيستي/ ژانت اليزابت بليک، کميل صادقي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎32، تابستان: ص ۸۸-‎۱۰۰.
۳۳۸۸۸ DM15770 جرائم زيست محيطي و راه کارهاي پيشگيري از آن/ اسماعيل کشکوليان، عباس شيخ الاسلامي، مهدي نقوي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎32، تابستان: ص ۱۰۲-‎۱۱۰.
۳۳۸۸۹ DM15771 نقش و جايگاه مردم در حکومت: سير تحول و تکامل مفهوم از قانون اساسي مشروطه تا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عليرضا دبيرنيا، زهرا بيدار.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۵)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۱۸.
۳۳۸۹۰ DM15772 نظارت بر کارگزاران حکومت از ديدگاه علي عليه السلام/ سيدابراهيم حسيني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۵)، بهار و تابستان: ص ۱۹-‎۳۶.
۳۳۸۹۱ DM15773 بررسي تطبيقي تفکيک قوا در انديشه ابن خلدون و منتسکيو/ ابراهيم موسي زاده، علي جان حيدري.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۵)، بهار و تابستان: ص ۳۷-‎۵۰.
۳۳۸۹۲ DM15774 ادله اثبات املاک ثبت شده در پرتو نظارت شرعي شوراي نگهبان/ مهدي رحيمي، صادق جعفري شريف آباد، بهاره کريم دادي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۵)، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۶۴.
۳۳۸۹۳ DM15775 الگوي مطلوب حمايت در برابر قراردادهاي مدت معين در حقوق کار ايران در پرتو رويکرد حقوقي – اقتصادي به امنيت شغلي/ سجاد قليچ پور، رضا رشيدي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۵)، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۸۲.
۳۳۸۹۴ DM15775 بررسي فقهي و حقوقي استرداد مجرم غيرمسلمان در صورت ارتکاب جرم عليه مسلمان/ رضا محمدي کرجي، احمد حاجي ده آبادي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎2 (پياپي ‎1۵)، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۰.
۳۳۸۹۵ DM15777 خدمت وظيفه عمومي در آراء فقهاي شوراي نگهبان (بررسي موردي به کارگيري سربازان در نهادهاي غيرنظامي و معافيت کفالت همسر)/ سيدمحمدهادي راجي، حسين احمدي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎23، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۳۳۸۹۶ DM15778 صلاحيت ديوان محاسبات کشور در نظارت مالي بر موسسات عمومي غيردولتي (مطالعه موردي راي هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص نظارت ديوان محاسبات بر حساب هاي شهرداري ها)/ عباسعلي کدخدايي، سيدمحمد طباطبائي نژاد، علي فتاحي زفرقندي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎23، بهار: ص ۱۹-‎۴۲.
۳۳۸۹۷ DM15779 حقوق فرهنگي در فرمان حکومتي حضرت رسول (ص) به معاذبن جبل با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمود جمال الدين زنجاني، ولي الله حيدرنژاد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎23، بهار: ص ۴۳-‎۶۲.
۳۳۸۹۸ DM15780 حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در اصلاح لوايح قانوني/ محمدامين ابريشمي راد، حميد نظريان.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎23، بهار: ص ۶۳-‎۸۶.
۳۳۸۹۹ DM15781 درآمدي بر تحليل اقتصادي رويکرد شوراي نگهبان در تصويب قانون کار؛ مطالعه موردي آزادي قراردادي/ مصطفي منصوريان، ولي رستمي، احمد شعباني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎23، بهار: ص ۸۷-‎۱۰۶.
۳۳۹۰۰ DM15782 بررسي اقتصاد مقاومتي در پرتو اصل آزادي کسب و کار/ رسول احمدي بني، فرامرز عطريان، سيدمحمدمهدي غمامي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎23، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۷.
۳۳۹۰۱ DM15783 کنشگري قانوني و صلح آميز در نافرماني مدني: نافرماني مدني در نظريه عدالت جان رالز/ سيدعلي محمودي.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎18، تابستان: ص ۱-‎۳۷.
۳۳۹۰۲ DM15784 دامنه اصل حاکميت اراده در تعيين صلاحيت بين المللي محاکم/ بابک بابازاده.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۷-‎۳۸.
۳۳۹۰۳ DM15785 راهبردهاي پيشگيري از نقض حقوق شهروندان در فضاي مجازي/ جمال بيگي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۳۹-‎۵۷.
۳۳۹۰۴ DM15786 بررسي تطبيقي جاسوسي اقتصادي سايبري در حقوق کيفري ايران و آمريکا/ محمد شمشير، بهروز ابراهيم زاده لکي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۵۹-‎۸۰.
۳۳۹۰۵ DM15787 مروري بر فسخ قرارداد به عنوان طريق جبراني در کنوانسيون بيع بين المللي کالا با نگاهي بر رويه قضائي/ بهراد صغيري.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۸۱-‎۱۱۶.
۳۳۹۰۶ DM15788 بررسي قاعده اجبار بر انجام تعهدات/ سيدمحمدتقي علوي، معصومه طهرانچيان.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۰.
۳۳۹۰۷ DM15789 نقش سازمان هاي بين المللي در توسعه حقوق بين المللي محيط زيست/ عليرضا عنابي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۷۵.
۳۳۹۰۸ DM15790 چالش هاي فقهي و حقوقي تفکيک جرائم قابل گذشت از جرائم غير قابل گذشت در حقوق کيفري ايران/ رضا فاني، حميده اصل پور.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۱۷۷-‎۲۰۶.
۳۳۹۰۹ DM15791 بررسي تاثير يافته هاي جرم شناسي صلح جو بر سياست جنايي ايران/ پگاه محمدياري.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۳۲.
۳۳۹۱۰ DM15792 چالش هاي حقوق بشري در پرتو نظريه هاي امنيتي جرم شناسي/ مهدي موسي زاده.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، پاييز: ص ۲۳۳-‎۲۶۳.
۳۳۹۱۱ DM15793 ديدگاه هاي نظري در مورد ماهيت جرم و تاثير آن در سياست کيفري/ اردوان بايبوردي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۷-‎۲۸.
۳۳۹۱۲ DM15794 تعليق در شرط/ آيدا پوررمضان.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۹-‎۳۸.
۳۳۹۱۳ DM15795 نحوه مقابله با وجه التزام هاي گزاف/ ابراهيم جواهر اصل، پروين اکبرينه.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۳۹-‎۵۳.
۳۳۹۱۴ DM15796 آئين دادرسي افتراقي جرائم سياسي در نظام حقوقي ايران/ مسعود حاجياني، محمدحسن حسني، سيدمرتضي رضوي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۵۵-‎۷۹.
۳۳۹۱۵ DM15797 مسئوليت مدني وزارت اطلاعات/ مهدي رحماني منشادي، علي رحماني منشادي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۸۱-‎۹۱.
۳۳۹۱۶ DM15798 ماهيت قراردادهاي فروش بازيکنان/ اعظم رضاپور امند، ليلا نقي زاده علمداري.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۹۳-‎۱۰۴.
۳۳۹۱۷ DM15799 ارتباط حقوق بين الملل محيط زيست با حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه/ عليرضا عنابي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۴۳.
۳۳۹۱۸ DM15800 حسن نيت و رفتار منصفانه در عصر مذاکرات الکترونيکي/ خديجه فيضي پور رفعت.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۸.
۳۳۹۱۹ DM15801 انتقال شرط داوري در داوري تجاري بين المللي و داخلي/ مهناز وحيدي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۸۷.
۳۳۹۲۰ DM15802 انواع جرائم و آسيب هاي اجتماعي و تاثيرگذاري فرقه هاي نوظهور در ارتکاب آن/ رويا گلستان پور.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۶۳.
۳۳۹۲۱ DM15803 تحولات مقررات قرارهاي حمايتي (دستور موقت) در داوري تجاري بين المللي (با تاکيد بر قانون نمونه آنسيترال)/ مسلم تشديدي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۶۳-‎۸۶.
۳۳۹۲۲ DM15804 جرائم ثبتي، راهکارها و الزامات/ حسن اکبري آذر شربياني … [و ديگران].- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۹-‎۴۶.
۳۳۹۲۳ DM15805 جستاري در تعزيرات منصوص شرعي/ قاسم مرادي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۷۸.
۳۳۹۲۴ DM15806 سبب دعوي در حقوق ايران/ بهروز قاضي، علي فخيمي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۵۰.
۳۳۹۲۵ DM15807 بررسي قوانين و مواد مرتبط با جرم جاسوسي رايانه اي/ پيمان رضائي ور.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۸.
۳۳۹۲۶ DM15808 مسئوليت مدني ناشي از خطا در مشاوره علماي مذهبي/ مهدي رحماني منشادي، احسان کارگران بافقي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۸۷-‎۱۰۵.
۳۳۹۲۷ DM15809 نگاهي به نهاد خدمات عمومي به مثابه جايگزين حبس نوجوانان بزهکار و چالش هاي اجرايي آن/ جمال بيگي، حسين بيگي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، بهار: ص ۴۷-‎۸۶.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up