خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه آنلاین / تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ۹۸

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۳۷۰۷DM15588واگذاري ارادي طلب در حقوق ايران/ داود بزرگمهر.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۶، شهريور: ص ۶-‎۱۳.
۳۳۷۰۸DM15589تاملي بر جايگاه الفاظ در متون حقوقي/ منوچهر توسلي نائيني، محسن افشاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۶، شهريور: ص ۱۴-‎۲۱.
۳۳۷۰۹DM15590آزموده و آزمون دوباره/ علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۶، شهريور: ص ۲۲-‎۲۳.
۳۳۷۱۰DM15591مشق تقابل، آرزوي اتحاد/ محمدجواد رهسپار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۶، شهريور: ص ۲۴-‎۲۷.
۳۳۷۱۱DM15592مرجع رسيدگي به اعتراض به آراء ناظر بر تاييد قرار منع تعقيب از سوي دادگاه کيفري يک/ احسان زررخ.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۶، شهريور: ص ۲۸-‎۳۱.
۳۳۷۱۲DM15593سيري در مصوبات اخير اسکودا/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۶، شهريور: ص ۳۲-‎۳۷.
۳۳۷۱۳DM15594آسيب شناسي جعل و استفاده از سند مجعول با رويکردي بر پيش نويس لايحه جديد قانون تعزيرات/ مهران سهرابي اسمرود.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۶، شهريور: ص ۳۸-‎۵۹.
۳۳۷۱۴DM15595کاربرد اصول عمليه (۲)/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۶، شهريور: ص ۶۰-‎۷۰.
۳۳۷۱۵DM15596بهاي عادله (در تملک اراضي و املاک به وسيله دستگاه هاي اجرايي)/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۶، شهريور: ص ۷۹-‎۸۴.
۳۳۷۱۶DM15597مختصري در مورد آسيب شناسي علم حقوق در ايران و ارائه راهکارها/ منوچهر توسلي نائيني، محمد اميني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۷، مهر: ص ۱-‎۶.
۳۳۷۱۷DM15598نقش حسن نيت در قراردادهاي بين المللي: مطالعه تطبيقي جايگاه حسن نيت در قراردادها/ احمدرضا توکلي، طلوع ابطحي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۷، مهر: ص ۷-‎۱۴.
۳۳۷۱۸DM15599دردسرهاي يک وکيل تسخيري/ علي رادان جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۷، مهر: ص ۲۵-‎۲۷.
۳۳۷۱۹DM15600کاربرد اصول عمليه (۳)/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۷، مهر: ص ۲۸-‎۳۶.
۳۳۷۲۰DM15601محکمه بي قاضي/ حسين فرامرزي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۷، مهر: ص ۳۷-‎۴۱.
۳۳۷۲۱DM15602آثار تلف قهري مورد اجاره بر سرقفلي/ صبا مختاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۷، مهر: ص ۴۲-‎۴۹.
۳۳۷۲۲DM15603شرايط دستيابي به پروانه وکالت در فرانسه/ منصور مدح خوان اصفهاني، مريم نصر اصفهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۷، مهر: ص ۵۰-‎۵۳.
۳۳۷۲۳DM15604جور ديگر بايد ديد! (آيا مالکيت يک حق عيني است؟)/ محمد مهدي الشريف.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۷، مهر: ص ۵۴-‎۶۴.
۳۳۷۲۴DM15605ويژگي ها و کارکردهاي قرارداد کفالت/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۷، مهر: ص ۶۵-‎۷۱.
۳۳۷۲۵DM15606سرقفلي و قابليت ترهين آن/ سارا نصر اصفهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۷، مهر: ص ۷۲-‎۷۹.
۳۳۷۲۶DM15607آيا شرکت در مدعي به، تخلف است؟/ صادق هژير.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۷، مهر: ص ۸۰-‎۸۲.
۳۳۷۲۷DM15608تطابق ناهمگون مدارج علمي با سواد حقوقي/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۱-‎۳.
۳۳۷۲۸DM15609توجه به عدالت و روح قانون در تفسير قوانين و قواعد حقوقي/ محمد خاکباز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۴-‎۱۲.
۳۳۷۲۹DM15610نگاهي به قانون جرم سياسي/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۱۳-‎۱۸.
۳۳۷۳۰DM15611تجلي اومانيسم بر مفاهيم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه/ هاجر راعي دهقي، نوشين فرهاني روحاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۱۹-‎۲۶.
۳۳۷۳۱DM15612موسي جوان، مدافع حق و باني فلسفه حقوق در ايران/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۲۷-‎۳۴.
۳۳۷۳۲DM15613بررسي صلاحيت ديوان محاسبات در نظام دادرسي با تاکيد بر موضوع فيش هاي حقوقي/ علي شريف زاده.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۳۵-‎۴۰.
۳۳۷۳۳DM15614بررسي آثار اشتباه در اسناد تجاري/ محمد شکري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۴۱-‎۴۴.
۳۳۷۳۴DM15615حق زارعانه/ فرهاد فرخي، اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۵۵-‎۶۵.
۳۳۷۳۵DM15616دشوارترين مسير (در حاشيه لغو مجوز کليه باشگاه ها، گروه ها، موسسات کوهنوردي توسط فدراسيون کوهنوردي و صعودهاي ورزشي جمهوري اسلامي ايران)/ کوهيار گردي، حامد تراب فام.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۶۶-‎۶۸.
۳۳۷۳۶DM15617بررسي اجمالي حضور وکيل در مرحله تحت نظر بودن متهم: ايرادات تبصره ماده ۴۸ قانون جديد آيين دادرسي کيفري ايران و مقايسه موضوع با قوانين مربوطه در انگلستان/ کورش مجدزاده خانداني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۶۹-‎۷۳.
۳۳۷۳۷DM15618ضرورت تشکيل کميسيون حقوق شهروندي در کانون وکلا/ داود ملک پور.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۷۴-‎۷۷.
۳۳۷۳۸DM15619ديه زنان/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۸، آبان: ص ۷۸-‎۷۹.
۳۳۷۳۹DM15620آثار حقوقي توصيف نتيجه قرارداد تحقيق و توسعه/ محمد احسني فروز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۹، آذر: ص ۳-‎۷.
۳۳۷۴۰DM15621الزامات حقوقي مقابله با ريزگردها/ مصطفي احمديان، شايان اکبري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۹، آذر: ص ۸-‎۱۷.
۳۳۷۴۱DM15622نقد آراء در ويترين دادگستري/ شاپور اسماعيليان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۹، آذر: ص ۱۸-‎۲۱.
۳۳۷۴۲DM15623نقد يک راي: انتقال مال مرهونه/ اميدرضا آقاخاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۹، آذر: ص ۲۲-‎۲۶.
۳۳۷۴۳DM15624جنايت تخريب اموال فرهنگي (به بهانه نخستين مورد رسيدگي آن در ديوان کيفري بين المللي)/ نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۹، آذر: ص ۲۷-‎۳۴.
۳۳۷۴۴DM15625کاوشي در مجازات اعدام/ سيامک بهارلويي، حامد اکبري گندماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۹، آذر: ص ۳۵-‎۴۷.
۳۳۷۴۵DM15626آپارتمان/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۹، آذر: ص ۴۸-‎۵۶.
۳۳۷۴۶DM15627اضرار مدافع به ثالث/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۹، آذر: ص ۵۷-‎۶۰.
۳۳۷۴۷DM15628جرح شاهد در قانون مجازات اسلامي/ سميه مغرور.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۹، آذر: ص ۶۱-‎۷۰.
۳۳۷۴۸DM15629ماهيت حقوقي و آثار قراردادهاي برون سپاري – قسمت اول/ فائزه مهري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۰۹، آذر: ص ۷۱-‎۸۱.
۳۳۷۴۹DM15630آيا ديوان کيفري بين المللي مي تواند به شکل راهبردي برده داري مدرن را تعقيب نمايد؟/ نويسنده کارن. ال. کوري؛ ترجمه و تلخيص نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۰، دي: ص ۱-‎۷.
۳۳۷۵۰DM15631بررسي قرارداد زندگي مشترک در حقوق ايالات متحده آمريکا/ افسانه جهرميان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۰، دي: ص ۸-‎۱۵.
۳۳۷۵۱DM15632انتحال، سرقت ادبي و …/ پيمان حطمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۰، دي: ص ۱۶-‎۱۹.
۳۳۷۵۲DM15633لزوم رسيدگي حضوري و ترافعي در رسيدگي هاي فرجامي ديوان عالي کشور/ ياسين صعيدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۰، دي: ص ۲۵-‎۲۶.
۳۳۷۵۳DM15634تاملي بر کميسيون ماده ۱۶ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان/ غلامرضا طبيبي جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۰، دي: ص ۲۷-‎۳۲.
۳۳۷۵۴DM15635سکوت – قسمت اول/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۰، دي: ص ۳۳-‎۴۴.
۳۳۷۵۵DM15636نقش حمايتي دادگاه در فرايند داوري با تاکيد بر رويه قضايي – قسمت اول/ الهام غلامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۰، دي: ص ۴۵-‎۵۸.
۳۳۷۵۶DM15637امکان مطالبه هزينه معالجه مازاد بر ديه به عنوان قاعده اي کلي/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۰، دي: ص ۵۹-‎۶۵.
۳۳۷۵۷DM15638آرمان فراموش شده/ داود نصيران.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۰، دي: ص ۶۶-‎۶۹.
۳۳۷۵۸DM15639تحليل و بررسي تعارض و يا عدم تعارض قاعده تسليط با تملکات املاک/ تلما همتي، فروغ نيکبخت.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۰، دي: ص ۷۰-‎۸۲.
۳۳۷۵۹DM15640تروريسم، مبارزه با تروريسم و حقوق بشردوستانه بين المللي/ نويسنده کريستين بيرلي؛ ترجمه و تلخيص نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۱-‎۵.
۳۳۷۶۰DM15641نقش قرارداد رازداري در حفاظت از اسرار تجاري/ مينو برومندنيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۶-‎۱۶.
۳۳۷۶۱DM15642درآمدي بر ماهيت حقوقي قرارداد الحاقي/ حسين جيوار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۱۷-‎۲۳.
۳۳۷۶۲DM15643دادرسي عادي: رکن فراموش شده آيين دادرسي/ پيمان حطمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۲۴-‎۳۰.
۳۳۷۶۳DM15644قانون بي اثر/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۳۱-‎۳۳.
۳۳۷۶۴DM15645بازانديشي پيرامون تکليف جزاي نقدي در فرضي که شاکي از شکايت خود صرف نظر مي کند/ حسين رسول زاده.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۳۴-‎۳۷.
۳۳۷۶۵DM15646تماشاي سوگند در آيينه يک دادنامه/ علي صابري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۳۸-‎۴۰.
۳۳۷۶۶DM15647بررسي رابطه جرم انتقال مال غير و معاملات فضولي/ مجيد صابري، محمدباقر پورقنبري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۴۱-‎۴۸.
۳۳۷۶۷DM15648سکوت – قسمت دوم/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۴۹-‎۵۸.
۳۳۷۶۸DM15649نقش حمايتي دادگاه در فرايند داوري با تاکيد بر رويه قضايي – قسمت دوم/ الهام غلامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۶۸-‎۵۹.
۳۳۷۶۹DM15650ماهيت حقوقي و آثار قراردادهاي برون سپاري – قسمت دوم/ فائزه مهري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۶۹-‎۷۵.
۳۳۷۷۰DM15651تشريفات دريافت غرامت از سازمان هاي دولتي/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۷۶-‎۷۸.
۳۳۷۷۱DM15652کنکاشي بر مکتب بوم شناسي جنايي و نارسايي هاي آن/ معصومه نعمتي، ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۱، بهمن: ص ۷۹-‎۸۶.
۳۳۷۷۲DM15758وقتي از استقلال وکيل و کانون وکلا حرف مي زنيم، از چه حرف مي زنيم؟/ نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۲، اسفند: ص ۱-‎۷.
۳۳۷۷۳DM15759مباني فرهنگي و تاريخي ميانجيگري و عدالت ورزي/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۲، اسفند: ص ۱۱-‎۲۰.
۳۳۷۷۴DM15760بررسي علل و عوامل بروز اطاله دادرسي در سيستم قضايي کشور/ غلامرضا طبيبي جبلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۲، اسفند: ص ۲۱-‎۲۷.
۳۳۷۷۵DM15761اين هفتم اسفند/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۲، اسفند: ص ۲۸-‎۳۹.
۳۳۷۷۶DM15762کاربرد تزاحم احکام در تفسير حقوق مدني/ صابر عبدالي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۲، اسفند: ص ۴۰-‎۵۶.
۳۳۷۷۷DM15763امکان استرداد فرزند ناشي از اهداء جنين/ عباس کريمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۲، اسفند: ص ۵۷-‎۵۸.
۳۳۷۷۸DM15764انتخاب دين پرداخت شده/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۲، اسفند: ص ۵۹-‎۶۱.
۳۳۷۷۹DM15765نگاهي حقوقي به ضوابط حاکم بر صادرات دارو در ايران/ صبا مختاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۲، اسفند: ص ۶۲-‎۶۷.
۳۳۷۸۰DM15766بررسي مصاديق تعارض اصل و ظاهر در فقه و نظم حقوقي کنوني/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۲، اسفند: ص ۶۸-‎۸۱.
۳۳۷۸۱DM15767مسئوليت مدني سازمان سنجش/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۵، سال يازدهم، شماره ‎۱۱۲، اسفند: ص ۸۲-‎۸۳.
۳۳۷۸۲DM15653اختيارات و تعهدات کارفرما در قراردادهاي پيمانکاري دولتي/ ميثم ابوطالبي نجف آبادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۳-‎۱۵.
۳۳۷۸۳DM15654ارزيابي اجمالي مقررات قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري مصوب ۹۲ از منظر بزه ديده شناسي/ رضا دانش نيا، بشير مقدمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۱۶-‎۲۷.
۳۳۷۸۴DM15656ثالث کيفري/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۳۸-‎۴۷.
۳۳۷۸۵DM15657سلب و اسقاط رياست مرد بر خانواده با توجه به آثار ناشي از آن/ آرش فاطمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۴۸-‎۵۵.
۳۳۷۸۶DM15658مسئوليت اجتماعي شرکت ها/ محمدرضا قنبريان، زينب حسامي شهرضايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۵۶-‎۷۱.
۳۳۷۸۷DM15659نقد يک راي: رابطه نامشروع.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۷۲-‎۷۶.
۳۳۷۸۸DM15660قرارداد مجوز بهره برداري از اختراع (تکنولوژي) در تجارت بين الملل.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۷۷-‎۸۵.
۳۳۷۸۹DM15661دلالت نهي بر فساد در نظم حقوق کنوني معاملات/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۸۶-‎۹۹.
۳۳۷۹۰DM15662قانون مجازات اسلامي قاعده ساز يا استثناء در مباني مسئوليت مدني/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۱۰۰-‎۱۰۴.
۳۳۷۹۱DM15663قائم مقامي بيمه گذار/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۱۰۵-‎۱۰۶.
۳۳۷۹۲DM15664نگاهي به مطالعات تجربه محور و چالش هاي آن در حوزه سياست گذاري عدالت کيفري/ ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۱۰۷-‎۱۱۴.
۳۳۷۹۳DM15665اشتغال زوجه، مسقط حق نفقه/ مهدي همتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۳، فروردين: ص ۱۱۵-‎۱۱۸.
۳۳۷۹۴DM15666اعمال دکترين ناتواني يا عدم تمايل دولت/ نويسنده Britta Sjostedt؛ ترجمه نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۱-‎۴.
۳۳۷۹۵DM15667تحليل قانون ممنوعيت بورکيني از ديدگاه حقوق بين الملل و نظام سياسي فرانسه/ سيده هاجر حجازي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۵-‎۱۲.
۳۳۷۹۶DM15668چالش هاي فراروي اصل سرعت و نهادهاي نوين حقوق کيفري با رويکرد قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲/ رضا دانش نيا، ابوالفتح خالقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۱۳-‎۲۴.
۳۳۷۹۷DM15669تحليل جرم شناختي جرايم کيف قاپي و جيب بري در نظام کيفري ايران/ مهران سهرابي اسمرود، فاطمه پناهنده پذير.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۲۵-‎۳۶.
۳۳۷۹۸DM15670آشنايي با مقررات ارث شيعه در قانون افغانستان/ هاله شاعري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۳۷-‎۴۰.
۳۳۷۹۹DM15671آشنايي با نظام آموزش حقوق و شرايط ورود به حرفه وکالت و قضاوت در ايالات متحده/ مينا شماعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۴۱-‎۵۰.
۳۳۸۰۰DM15672نگارش حقوقي (۱)/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۵۱-‎۶۱.
۳۳۸۰۱DM15673نقش افکار عمومي در پيشبرد اهداف کانون/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۷۷-‎۸۵.
۳۳۸۰۲DM15674ايجاد رابطه نزديک بين ايران و اتحاديه اروپا، خصوصا در زمينه هاي تجاري و نگراني همسايگان ايران/ فاطمه يحيايي، منصور ثابت مقدم.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۴، ارديبهشت: ص ۸۶-‎۹۳.
۳۳۸۰۳DM15675متولي که حرمت قانون پاس نمي دارد/ سيامک بهارلويي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۵، خرداد: ص ۱۴-‎۱۶.
۳۳۸۰۴DM15676حقوق کيفري شکلي پزشکي نيازمند تحول در رويه قضايي و قانونگذاري/ حسن پوربافراني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۵، خرداد: ص ۱۷-‎۲۴.
۳۳۸۰۵DM15677حقوق غيرمالي بزه ديده در پرتو قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۹۲/ رضا دانش نيا، فرهاد اله وردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۵، خرداد: ص ۲۵-‎۴۳.
۳۳۸۰۶DM15678نقدي پيرامون يک راي در زمينه حمل و نگهداري مشروبات الکلي خارجي/ مينا سالمي، مهران عطايي کچويي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۵، خرداد: ص ۴۴-‎۴۹.
۳۳۸۰۷DM15679ديوان عالي کشور يکسان ساز رويه يا قانون گذار/ علي صابري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۵، خرداد: ص ۵۰-‎۵۴.
۳۳۸۰۸DM15680نگارش حقوقي (۲)/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۵، خرداد: ص ۵۵-‎۶۴.
۳۳۸۰۹DM15681فرار از کابوس به اتاق تاريک/ کوهيار گردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۵، خرداد: ص ۶۵-‎۶۷.
۳۳۸۱۰DM15682اخذ عوارض غير قانوني از اماکن تفريحي و فرهنگي و هنري و (نمايشگاه ها)/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۵، خرداد: ص ۶۸-‎۷۰.
۳۳۸۱۱DM15683وکالت و روشنفکري/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۵، خرداد: ص ۷۱-‎۷۶.
۳۳۸۱۲DM15684معماي رابطه سببيت در مسئوليت مدني/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۵، خرداد: ص ۷۷-‎۸۰.
۳۳۸۱۳DM15685نقد يک راي (از منظر استناد به قوانين بين المللي و اجراي احکام خارجي)/ نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۶، تير: ص ۱-‎۶.
۳۳۸۱۴DM15686بررسي مجازات جايگزين حبس/ سارا تاج الدين.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۶، تير: ص ۷-‎۱۵.
۳۳۸۱۵DM15687اصل تساند دليل در آيين دادرسي کيفري/ ساجده حاج محمود عطار، عليرضا ميلاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۶، تير: ص ۱۶-‎۲۸.
۳۳۸۱۶DM15688اساس قانون، پيوند همگان/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۶، تير: ص ۲۹-‎۳۲.
۳۳۸۱۷DM15689دستگاه قضا در آيينه دادرسي و ميانجيگري/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۶، تير: ص ۳۳-‎۴۴.
۳۳۸۱۸DM15690نفي حق/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۶، تير: ص ۴۵-‎۵۴.
۳۳۸۱۹DM15691تحليلي بر ماده ۶۲ قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور (۱۱/۱۰/۱۳۹۵)/ حسين کاويار، مليحه السادات خشوعي اصفهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۶، تير: ص ۵۵-‎۵۷.
۳۳۸۲۰DM15692سن مسئوليت کيفري در حقوق ايران و چند کشور همسايه/ زهرا کياني هرچگاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۶، تير: ص ۵۸-‎۶۷.
۳۳۸۲۱DM15693دليل عقل؛ منبع مستقل حقوق/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۶، تير: ص ۶۸-‎۷۸.
۳۳۸۲۲DM15694نقد يک راي در زمينه فروش مال مورد رهن/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۶، تير: ص ۷۹-‎۸۱.
۳۳۸۲۳DM15695مهريه؛ بازخواني و آسيب شناسي از منظري متفاوت/ محمدعلي اسدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۷، مرداد: ص ۱-‎۵.
۳۳۸۲۴DM15696مروري بر سابقه تدوين قسم نامه وکلاي دادگستري/ سيدمهدي حجتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۷، مرداد: ص ۱۰-‎۱۲.
۳۳۸۲۵DM15697تابعيت مادري/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۷، مرداد: ص ۱۶-‎۲۰.
۳۳۸۲۶DM15698نقد روند رسيدگي و تحقيقات در يک پرونده کيفري/ مهران عطايي کچويي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۷، مرداد: ص ۳۲-‎۴۱.
۳۳۸۲۷DM15699هنر دادگري: نگاهي به گزيده آراي داوري مرکز داوري اتاق ايران (جلد سوم)/ محمد کاکاوند.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۷، مرداد: ص ۴۲-‎۴۶.
۳۳۸۲۸DM15700عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۷، مرداد: ص ۴۷-‎۵۱.
۳۳۸۲۹DM15701حق حبس پس از پايان قرارداد/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۷، مرداد: ص ۵۶-‎۵۹.
۳۳۸۳۰DM15702بررسي ابزارهاي ايجاد امنيت جزايي براي زنان در شهر/ محمد نعمتي، ليلا نعمتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۷، مرداد: ص ۶۰-‎۶۸.
۳۳۸۳۱DM15703ايالات متحده آمريکا در کفه ترازوي عدالت کيفري بين المللي/ نجمه باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۱-‎۷.
۳۳۸۳۲DM15704وجوه تمايز مضاربه و ربا: واکاوي دو دادنامه/ محمد خاکباز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۸-‎۱۷.
۳۳۸۳۳DM15705بررسي مقايسه اي مفهوم مشارکت مدني در حقوق ايران، انگليس و آمريکا/ مهين خدري غريب وند، گلاويژ الماسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۱۸-‎۲۷.
۳۳۸۳۴DM15706خودکامگي يا قانون/ محمدعلي دادخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۲۸-‎۳۱.
۳۳۸۳۵DM15707نقش ديوان بين المللي دادگستري و ديوان بين المللي حقوق درياها در حفظ وحدت و کارايي نظام بين المللي حقوق درياها/ هاجر راعي دهقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۳۲-‎۳۵.
۳۳۸۳۶DM15708بازخواني يک راي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۳۶-‎۴۵.
۳۳۸۳۷DM15709بررسي مسئوليت کيفري حالت متجاوز از قصد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۴۶-‎۵۴.
۳۳۸۳۸DM15710تشکيل کميسيون نظارت وکلا، گامي در همدلي دروني/ رضا زرعي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۵۵-‎۷۳.
۳۳۸۳۹DM15711شناسايي و اجراي احکام خارجي در حقوق ايران/ علي اکبر سالمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۷۴-‎۸۵.
۳۳۸۴۰DM15712ناگفته هايي در مورد ارزان فروشي/ عماد شيريان، محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۸۶-‎۹۳.
۳۳۸۴۱DM15713آونگ ميان عرف و قانون/ علي صابري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۹۴-‎۹۷.
۳۳۸۴۲DM15714تورم/ غلامرضا طيرانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۹۸-‎۱۰۳.
۳۳۸۴۳DM15715بررسي حقوقي حادثه پلاسکو و تعيين عوامل داراي رابطه سببيت/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۱۰۴-‎۱۱۳.
۳۳۸۴۴DM15716تعليق قبض مال موقوفه به مرگ واقف/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۱۱۴-‎۱۱۵.
۳۳۸۴۵DM15717نحوه انتقال قهري حقوق معنوي ناشي از اثر مشترک/ نجمه نريماني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۱۱۶-‎۱۱۹.
۳۳۸۴۶DM15718جايگاه حقوقي شرکت هاي دولتي/ صفورا نيکوخواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۶، سال دوازدهم، شماره ‎۱۱۸، شهريور: ص ۱۲۰-‎۱۳۰.
۳۳۸۴۷DM15719بررسي وضعيت حقوقي شرط توارث در نکاح منقطع/ ميترا حکمت خواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۰، خرداد: ص ۱-‎۸.
۳۳۸۴۸DM15720تقابل نظم و عدالت در حقوق/ مهدي شريعتي فرد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۰، خرداد: ص ۱۹-‎۳۷.
۳۳۸۴۹DM15721بررسي ماهيت ايفاء غير موضوع تعهد در حقوق ايران و مصر/ بهناز فتاحي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۰، خرداد: ص ۳۹-‎۴۷.
۳۳۸۵۰DM15722سامانه ثنا/ حسين فرامرزي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۰، خرداد: ص ۴۹-‎۵۱.
۳۳۸۵۱DM15723تسري آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شهرهاي ديگر/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۰، خرداد: ص ۵۳-‎۵۶.
۳۳۸۵۲DM15724حذف تعيين ظرفيت از آزمون وکالت/ محمدصادق مهرآرا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۰، خرداد: ص ۶۱-‎۷۱.
۳۳۸۵۳DM15725نقد يک راي: اصلاح راي حبس ابد با توجه به قانون الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر/ ايمان نوروز باقري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۰، خرداد: ص ۷۳-‎۸۱.
۳۳۸۵۴DM15726فن دفاع و اصول لايحه نويسي/ سيدعلي آزمايش.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۱، اسفند: ص ۱۴-‎۱۶.
۳۳۸۵۵DM15727واکاوي تکاليف مالياتي وکلا و کارآموزان وکالت/ سعيد افراز.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۱، اسفند: ص ۱۷-‎۲۳.
۳۳۸۵۶DM15728نکات کاربردي در آيين دادرسي تقسيم ترکه/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۱، اسفند: ص ۲۴-‎۲۶.
۳۳۸۵۷DM15729اجراي فوري در قانون اصلاحيه صدور چک با عنايت به ماده ۲۳ اين قانون/ حسين گرامي، مريم موثق.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۱، اسفند: ص ۲۷-‎۴۳.
۳۳۸۵۸DM15730اختيارات وکلاي دادگستري در دفاتر اسناد رسمي/ سيدمحمدحسين بني طباء.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۱، اسفند: ص ۴۴-‎۴۷.
۳۳۸۵۹DM15731شيوه نامه مصور ثبت علايم تجاري در سطح ملي/ نفيسه مستقل.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۱، اسفند: ص ۴۸-‎۵۶.
۳۳۸۶۰DM15732توقيف اموال مديران اشخاص حقوقي/ مينا سالمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۱، اسفند: ص ۵۷-‎۶۰.
۳۳۸۶۱DM15733شيوه فروش اموال ورشکسته در اداره تصفيه امور ورشکستگي/ حميدرضا قرباني دستجردي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۱، اسفند: ص ۶۱-‎۶۵.
۳۳۸۶۲DM15734بررسي تهاتر قضايي در حقوق ايران و رويه قضايي از تئوري تا عمل/ مهدي حاجي حسيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۱، اسفند: ص ۶۶-‎۷۶.
۳۳۸۶۳DM15735واکاوي اصلاحيه قانون صدور چک مصوب آبان ۹۷ و راه هاي پيش روي/ مجيد ميرحسيني، محمدعلي کارگر، عليرضا شمس.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۷، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۱، اسفند: ص ۷۸-‎۸۸.
۳۳۸۶۴DM15736نقد راي: فسخ اقاله، اقاله اقاله، فسخ فسخ/ عبدالله خدابخشي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۲، فروردين: ص ۱۲-‎۱۶.
۳۳۸۶۵DM15737نگاهي اجمالي به ساختار دفاتر حقوقي و تخصصي شدن وکالت در ايالات متحده امريکا/ سميه اميري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۲، فروردين: ص ۱۷-‎۲۴.
۳۳۸۶۶DM15738اسلحه در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ با تاکيد بر رويه قضايي/ وحيد دادگستر.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۲، فروردين: ص ۲۵-‎۳۰.
۳۳۸۶۷DM15739مالي يا غيرمالي بودن دعواي ابطال راي داور/ نسيم پرستگاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۲، فروردين: ص ۳۱-‎۳۴.
۳۳۸۶۸DM15740ماهيت هداياي نامزدي و شرايط استرداد آن در حقوق ايران/ محسن قجاوند.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۲، فروردين: ص ۳۵-‎۴۹.
۳۳۸۶۹DM15741بررسي مطالبه خسارت مازاد بر ديه در قانون و رويه قضايي ايران/ محمد يوسفي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۲، فروردين: ص ۵۰-‎۶۲.
۳۳۸۷۰DM15742مهلت هاي رجوع دارنده چک به ضامن و ظهرنويس/ داريوش حيدري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۲، فروردين: ص ۶۳-‎۶۸.
۳۳۸۷۱DM15743بررسي نکات کاربردي قانون آيين دادرسي مدني با نگاهي به رويه قضايي/ سيدمجيد ميرحسيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎۱۲۲، فروردين: ص ۷۲-‎۹۷.
۳۳۸۷۲DM15744جايگاه ماده ۱۰ قانون مدني در ميان عقود معين/ مهدي شهيدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۳، ارديبهشت: ص ۹-‎۱۲.
۳۳۸۷۳DM15745تحليل و بررسي ابهامات راي وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ ۷/۱۵/۱۳۹۳/ مهدي مزروعي سبداني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۳، ارديبهشت: ص ۱۳-‎۳۱.
۳۳۸۷۴DM15746شمول تبصره ماده ۴۸ (ق. آ. د. ک.) مصوب ۱۳۹۲ درباره جرم اخلال در نظام اقتصادي موجب افساد في الارض/ حسين حق شناس.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۳، ارديبهشت: ص ۳۲-‎۴۰.
۳۳۸۷۵DM15747شيوه نامه مصور درخواست صدور سند مالکيت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي/ آرمان زينلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۳، ارديبهشت: ص ۴۱-‎۵۱.
۳۳۸۷۶DM15748اصول حاکم بر رسيدگي کميسيون هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري/ اميد محمدي، رامتين قانع.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۳، ارديبهشت: ص ۵۲-‎۸۳.
۳۳۸۷۷DM15749اجراي موقت حکم ورشکستگي در قانون و رويه قضايي ايران/ زينب سادات ستاره رناني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۳، ارديبهشت: ص ۸۴-‎۹۶.
۳۳۸۷۸DM15750آئين داوري در قانون و دادگاه/ عليرضا شمس، سيدمجيد ميرحسيني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۳، ارديبهشت: ص ۹۸-‎۱۰۷.
۳۳۸۷۹DM15751نقد يک راي: فعل مثبت موهن با قصد مجرمانه، از شرايط توهين است/ بهرام بهرامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۴، خرداد: ص ۸-‎۱۱.
۳۳۸۸۰DM15752بدهکار عهدشکن، بستانکار، بي پناه (نقدي بر قانون و رويه قضايي ايران درباره بزه معامله به قصد فرار از دين)/ محسن قجاوند.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۴، خرداد: ص ۱۲-‎۳۰.
۳۳۸۸۱DM15753شيوه نامه مصور ثبت طرح هاي صنعتي در سطح ملي/ نفيسه مستقل.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۴، خرداد: ص ۳۱-‎۴۲.
۳۳۸۸۲DM15754بررسي قرار کفالت در قانون آيين دادرسي کيفري/ عباسعلي قربانيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۴، خرداد: ص ۴۳-‎۵۲.
۳۳۸۸۳DM15755واکاوي جايگاه ثبت سند در احراز مالکيت در قوانين ثبتي (موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک)/ ريحانه والياني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۴، خرداد: ص ۵۳-‎۶۷.
۳۳۸۸۴DM15756مراقبه و تاثير شگرف آن بر هنر وکالت/ شيما وفادارنيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۴، خرداد: ص ۶۸-‎۷۸.
۳۳۸۸۵DM15757آيا راي ورشکستگي قابل اعتراض ثالث است؟/ آفيلا نشاط تهراني.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۱۲۴، خرداد: ص ۷۹-‎۹۸.
۳۳۸۸۶DM15768مشروعيت قرارداد اجاره اشخاص در فرايند انتقال فناوري و همسويي آن با اصول اخلاق اسلامي/ حجت شفيعي، مجيد وزيري.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۳۲، تابستان: ص ۶۲-‎۷۲.
۳۳۸۸۷DM15769اصل احتياط زيست محيطي در پرتو قانون ايمني زيستي/ ژانت اليزابت بليک، کميل صادقي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۳۲، تابستان: ص ۸۸-‎۱۰۰.
۳۳۸۸۸DM15770جرائم زيست محيطي و راه کارهاي پيشگيري از آن/ اسماعيل کشکوليان، عباس شيخ الاسلامي، مهدي نقوي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎۳۲، تابستان: ص ۱۰۲-‎۱۱۰.
۳۳۸۸۹DM15771نقش و جايگاه مردم در حکومت: سير تحول و تکامل مفهوم از قانون اساسي مشروطه تا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عليرضا دبيرنيا، زهرا بيدار.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۱۸.
۳۳۸۹۰DM15772نظارت بر کارگزاران حکومت از ديدگاه علي عليه السلام/ سيدابراهيم حسيني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۱۹-‎۳۶.
۳۳۸۹۱DM15773بررسي تطبيقي تفکيک قوا در انديشه ابن خلدون و منتسکيو/ ابراهيم موسي زاده، علي جان حيدري.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۳۷-‎۵۰.
۳۳۸۹۲DM15774ادله اثبات املاک ثبت شده در پرتو نظارت شرعي شوراي نگهبان/ مهدي رحيمي، صادق جعفري شريف آباد، بهاره کريم دادي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۶۴.
۳۳۸۹۳DM15775الگوي مطلوب حمايت در برابر قراردادهاي مدت معين در حقوق کار ايران در پرتو رويکرد حقوقي – اقتصادي به امنيت شغلي/ سجاد قليچ پور، رضا رشيدي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۸۲.
۳۳۸۹۴DM15775بررسي فقهي و حقوقي استرداد مجرم غيرمسلمان در صورت ارتکاب جرم عليه مسلمان/ رضا محمدي کرجي، احمد حاجي ده آبادي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۵)، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۰.
۳۳۸۹۵DM15777خدمت وظيفه عمومي در آراء فقهاي شوراي نگهبان (بررسي موردي به کارگيري سربازان در نهادهاي غيرنظامي و معافيت کفالت همسر)/ سيدمحمدهادي راجي، حسين احمدي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲۳، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۳۳۸۹۶DM15778صلاحيت ديوان محاسبات کشور در نظارت مالي بر موسسات عمومي غيردولتي (مطالعه موردي راي هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص نظارت ديوان محاسبات بر حساب هاي شهرداري ها)/ عباسعلي کدخدايي، سيدمحمد طباطبائي نژاد، علي فتاحي زفرقندي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲۳، بهار: ص ۱۹-‎۴۲.
۳۳۸۹۷DM15779حقوق فرهنگي در فرمان حکومتي حضرت رسول (ص) به معاذبن جبل با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمود جمال الدين زنجاني، ولي الله حيدرنژاد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲۳، بهار: ص ۴۳-‎۶۲.
۳۳۸۹۸DM15780حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در اصلاح لوايح قانوني/ محمدامين ابريشمي راد، حميد نظريان.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲۳، بهار: ص ۶۳-‎۸۶.
۳۳۸۹۹DM15781درآمدي بر تحليل اقتصادي رويکرد شوراي نگهبان در تصويب قانون کار؛ مطالعه موردي آزادي قراردادي/ مصطفي منصوريان، ولي رستمي، احمد شعباني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲۳، بهار: ص ۸۷-‎۱۰۶.
۳۳۹۰۰DM15782بررسي اقتصاد مقاومتي در پرتو اصل آزادي کسب و کار/ رسول احمدي بني، فرامرز عطريان، سيدمحمدمهدي غمامي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎۲۳، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۷.
۳۳۹۰۱DM15783کنشگري قانوني و صلح آميز در نافرماني مدني: نافرماني مدني در نظريه عدالت جان رالز/ سيدعلي محمودي.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎۱۸، تابستان: ص ۱-‎۳۷.
۳۳۹۰۲DM15784دامنه اصل حاکميت اراده در تعيين صلاحيت بين المللي محاکم/ بابک بابازاده.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۷-‎۳۸.
۳۳۹۰۳DM15785راهبردهاي پيشگيري از نقض حقوق شهروندان در فضاي مجازي/ جمال بيگي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۳۹-‎۵۷.
۳۳۹۰۴DM15786بررسي تطبيقي جاسوسي اقتصادي سايبري در حقوق کيفري ايران و آمريکا/ محمد شمشير، بهروز ابراهيم زاده لکي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۵۹-‎۸۰.
۳۳۹۰۵DM15787مروري بر فسخ قرارداد به عنوان طريق جبراني در کنوانسيون بيع بين المللي کالا با نگاهي بر رويه قضائي/ بهراد صغيري.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۸۱-‎۱۱۶.
۳۳۹۰۶DM15788بررسي قاعده اجبار بر انجام تعهدات/ سيدمحمدتقي علوي، معصومه طهرانچيان.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۰.
۳۳۹۰۷DM15789نقش سازمان هاي بين المللي در توسعه حقوق بين المللي محيط زيست/ عليرضا عنابي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۷۵.
۳۳۹۰۸DM15790چالش هاي فقهي و حقوقي تفکيک جرائم قابل گذشت از جرائم غير قابل گذشت در حقوق کيفري ايران/ رضا فاني، حميده اصل پور.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۱۷۷-‎۲۰۶.
۳۳۹۰۹DM15791بررسي تاثير يافته هاي جرم شناسي صلح جو بر سياست جنايي ايران/ پگاه محمدياري.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۳۲.
۳۳۹۱۰DM15792چالش هاي حقوق بشري در پرتو نظريه هاي امنيتي جرم شناسي/ مهدي موسي زاده.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۱، پاييز: ص ۲۳۳-‎۲۶۳.
۳۳۹۱۱DM15793ديدگاه هاي نظري در مورد ماهيت جرم و تاثير آن در سياست کيفري/ اردوان بايبوردي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، زمستان: ص ۷-‎۲۸.
۳۳۹۱۲DM15794تعليق در شرط/ آيدا پوررمضان.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، زمستان: ص ۲۹-‎۳۸.
۳۳۹۱۳DM15795نحوه مقابله با وجه التزام هاي گزاف/ ابراهيم جواهر اصل، پروين اکبرينه.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، زمستان: ص ۳۹-‎۵۳.
۳۳۹۱۴DM15796آئين دادرسي افتراقي جرائم سياسي در نظام حقوقي ايران/ مسعود حاجياني، محمدحسن حسني، سيدمرتضي رضوي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، زمستان: ص ۵۵-‎۷۹.
۳۳۹۱۵DM15797مسئوليت مدني وزارت اطلاعات/ مهدي رحماني منشادي، علي رحماني منشادي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، زمستان: ص ۸۱-‎۹۱.
۳۳۹۱۶DM15798ماهيت قراردادهاي فروش بازيکنان/ اعظم رضاپور امند، ليلا نقي زاده علمداري.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، زمستان: ص ۹۳-‎۱۰۴.
۳۳۹۱۷DM15799ارتباط حقوق بين الملل محيط زيست با حقوق بين الملل مخاصمات مسلحانه/ عليرضا عنابي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۴۳.
۳۳۹۱۸DM15800حسن نيت و رفتار منصفانه در عصر مذاکرات الکترونيکي/ خديجه فيضي پور رفعت.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۸.
۳۳۹۱۹DM15801انتقال شرط داوري در داوري تجاري بين المللي و داخلي/ مهناز وحيدي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۸۷.
۳۳۹۲۰DM15802انواع جرائم و آسيب هاي اجتماعي و تاثيرگذاري فرقه هاي نوظهور در ارتکاب آن/ رويا گلستان پور.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۶۳.
۳۳۹۲۱DM15803تحولات مقررات قرارهاي حمايتي (دستور موقت) در داوري تجاري بين المللي (با تاکيد بر قانون نمونه آنسيترال)/ مسلم تشديدي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۶۳-‎۸۶.
۳۳۹۲۲DM15804جرائم ثبتي، راهکارها و الزامات/ حسن اکبري آذر شربياني … [و ديگران].- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۹-‎۴۶.
۳۳۹۲۳DM15805جستاري در تعزيرات منصوص شرعي/ قاسم مرادي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۷۸.
۳۳۹۲۴DM15806سبب دعوي در حقوق ايران/ بهروز قاضي، علي فخيمي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۵۰.
۳۳۹۲۵DM15807بررسي قوانين و مواد مرتبط با جرم جاسوسي رايانه اي/ پيمان رضائي ور.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۲۸.
۳۳۹۲۶DM15808مسئوليت مدني ناشي از خطا در مشاوره علماي مذهبي/ مهدي رحماني منشادي، احسان کارگران بافقي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۸۷-‎۱۰۵.
۳۳۹۲۷DM15809نگاهي به نهاد خدمات عمومي به مثابه جايگزين حبس نوجوانان بزهکار و چالش هاي اجرايي آن/ جمال بيگي، حسين بيگي.- علم و وکالت. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎۳، بهار: ص ۴۷-‎۸۶.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *