تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 1402

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 1402

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۳۸۲۳ DM25293 نقد ممنوعیت پوشش مذهبی به عنوان حقوق بشر در فرانسه/ علی غلامی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷-‎۳۱.
۴۳۸۲۴ DM25294 مناسبات حقوق بشر و حقوق حاکم بر تجارت در جهان؛ تلاشی برای رفع تناقض/ احمد مومنی راد.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۳-‎۵۶.
۴۳۸۲۵ DM25295 حقوق بشر اسلامی در مقایسه با حقوق بشر غربی: جهان شمولی یا نسبی گرایی: تحلیلی در راستای نقد روشنفکری دینی/ علی محمد فلاح زاده، سیدطه موسوی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۸۱.
۴۳۸۲۶ DM25296 آیا حقوق بشر اخلاقا جهان شمول است؟ (نقد مبانی اخلاقی حقوق بشر جهان شمول)/ سلمان عمرانی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۴.
۴۳۸۲۷ DM25297 چالش حقوق بشر و شورای امنیت در چارچوب نظام مسئولیت/ حسین خلف رضایی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۲.
۴۳۸۲۸ DM25298 بازخوانی حقوق بشر از منظر نابرابری های اجتماعی-اقتصادی؛ رویکرد فرهنگی/ مجید عباسی، بهنام سرخیل.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۵.
۴۳۸۲۹ DM25299 بررسی نقض دادرسی منصفانه در نظام شاهنشاهی پهلوی/ علی غلامی، محمد آدمی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۴.
۴۳۸۳۰ DM25300 مطالعه حق مشارکت شهروندان در قانون گذاری متکی بر فناوری های نوظهور/ محمد رضایی جوزانی، محمدامین حاکمی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۵.
۴۳۸۳۱ DM25301 الزامات تامین و تضمین حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری/ سیدمحمد کشفی، حسن خاتمی، محمداسماعیل خاتمی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۰۷-‎۲۲۹.
۴۳۸۳۲ DM25302 الگوی مطلوب رفع نقایص سازوکار دادرسی اساسی در ایران؛ با تاکید کارکردهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری/ علی جباری آسا.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۳۱-‎۲۴۵.
۴۳۸۳۳ DM25303 چالش های فراروی آزادی تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی ایران/ علی شکرالهی، محمدطاهر صفرزاده عربی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۵، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۲.
۴۳۸۳۴ DM25304 تاثیر انقلاب اسلامی در احیاء و تضمین حقوق شهروندی با نگاه تطبیقی به قانون اساسی مشروطه/ محمدصادق داریوند.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۷.
۴۳۸۳۵ DM25305 تحول مفهوم آزادی های عمومی بعد از انقلاب اسلامی/ حمیدرضا گرامی پور.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۹-‎۴۰.
۴۳۸۳۶ DM25306 حق پوشش زن و انقلاب اسلامی/ ساحل گودرزی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۶۰.
۴۳۸۳۷ DM25307 سازمان های مردم نهاد، امتداد خط مردم سالاری دینی در برابر بوروکراسی ناشی از استبداد/ محمدامین حاکمی، مصطفی امانی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۶۱-‎۸۵.
۴۳۸۳۸ DM25308 امکان سنجی تحقق مفهوم حاکمیت از مشروطه تا انقلاب اسلامی/ محمدرضا محمدی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۶.
۴۳۸۳۹ DM25309 تحلیل آزادی تجمعات و تظاهرات در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی/ فاطمه جنگجوی خلجان، حسینعلی کلهر.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎4، پاییز و زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۹.
۴۳۸۴۰ DM25310 بررسی نقش انقلاب اسلامی در تامین و تضمین حقوق شهروندی در ایران/ رضا خسروی اسفزار.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎4، پاییز و زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۳.
۴۳۸۴۱ DM25311 ملازمه مفاهیم حقوق شهروندی با تاکید بر نظام حقوقی ایران/ سودا امیری زرگ آباد، زهرا پیراسته فر.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎4، پاییز و زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۱.
۴۳۸۴۲ DM25312 رویکرد نظام جمهوری اسلامی به صیانت از حق فرهنگ و آموزش اقلیت های دینی و مذهبی/ سعید نصرالله زاده، سیدمحمدجواد حیدری منش.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎4، پاییز و زمستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۵.
۴۳۸۴۳ DM25313 عوامل موثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی/ طاها عشایری، سیدعلی میرلوحی، طاهره جهان پور.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۶، دوره دوم، شماره ‎4، پاییز و زمستان: ص ۲۰۷-‎۲۳۸.
۴۳۸۴۴ DM25314 استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری/ محمدامین ابریشمی راد، حسن شعبانی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۳۸۴۵ DM25315 مسئولیت های رئیس جمهور در حوزه حقوق شهروندی و آزادی های مشروع؛ بررسی موردی منشور حقوق شهروندی/ سیدمحمدمهدی غمامی، رضا احسانی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۴۱.
۴۳۸۴۶ DM25316 نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق زنان/ زینب عصمتی، حامد کرمی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۶۴.
۴۳۸۴۷ DM25317 ظرفیت های فناوری حقوقی برای تضمین حقوق عامه و ارتقاء ضمانت اجرای آن/ مهدی فلاحیان، محمدعلی فراهانی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۸۷.
۴۳۸۴۸ DM25318 بررسی اعمال تبعیض مثبت در حق تصدی زنان بر مناصب مدیریتی در نظام حقوقی ایران/ محمدحمید شهریور.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۱.
۴۳۸۴۹ DM25319 نقد و بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر حقوق شهروندی/ غلامرضا مولابیگی، ولی الله حیدرنژاد.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۶.
۴۳۸۵۰ DM25320 کاوشی در مبانی حقوق عمومی فرانسه و آثار آن بر اندیشه های مرحوم دکتر قاضی/ امیر نعیمی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۰.
۴۳۸۵۱ DM25321 بررسی ضرورت و امکان توجه قضات به ملاحظات اخلاقی و جایگاه آن در صدور آرای قضائی از دیدگاه مکاتب حقوقی و نظام قضائی اسلام/ محمدحسین نادری.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۰.
۴۳۸۵۲ DM25322 مبانی اسلامی پدرمابی (پترنالیسم) قانونی با نگاهی به نظام حقوقی ایران/ امین اله پاک نژاد.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۳.
۴۳۸۵۳ DM25323 مقایسه تطبیقی مفهوم حق در مکتب پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوقی اسلام/ سجاد قلیچ پور.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۷، دوره سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۳.
۴۳۸۵۴ DM25324 آسیب شناسی سازوکار کلی اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین حقوق عامه/ عادل شیبانی، زهرا بیدار، غلامرضا مولابیگی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۸، دوره چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۳۸۵۵ DM25325 چالش های قانونی و قضائی کرامت انسانی بزه دیده در فرایندهای کیفری/ محمد داوری.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۸، دوره چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۴۰.
۴۳۸۵۶ DM25326 تحلیل نسبت پترنالیسم و تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران/ وحید حیدری.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۸، دوره چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۵۴.
۴۳۸۵۷ DM25327 بررسی عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه های دولتی در راستای بهبود فضای کسب و کار/ علی بهرامی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۸، دوره چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۵۵-‎۶۹.
۴۳۸۵۸ DM25328 تاملی بر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری فدرال آلمان/ علی شکرالهی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۸، دوره چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۷۱-‎۹۶.
۴۳۸۵۹ DM25329 قواعد حقوقی فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب در انتخابات؛ با تاکید بر سیاست های کلی انتخابات/ محمد هاشمی سیاوشانی، سیدمحمدحسین پیغمبری.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۸، دوره چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۹۷-‎۱۲۹.
۴۳۸۶۰ DM25330 آسیب شناسی تاریخی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران/ امیرحسین اقبالی، نیلوفر مقدمی خمامی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۸، دوره چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۲.
۴۳۸۶۱ DM25331 امکان سنجی دادخواهی از اقدامات دادستان مبتنی بر احیای حقوق عامه/ محمد خورشیدی اطهر.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۸، دوره چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۶۸.
۴۳۸۶۲ DM25332 جایگاه حقوق و آزادی های شهروندی در منظومه فکری شهید بهشتی/ محمدصادق داریوند.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۸، دوره چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۴.
۴۳۸۶۳ DM25333 سازوکارهای رفع موانع احیای حقوق عامه در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران/ کیان بیگلربیگی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۸، دوره چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۳۳.
۴۳۸۶۴ DM25334 مطالعه تطبیقی تدابیر نظام حقوقی ایران و عراق در مقابله با بیماری کرونا/ محمدحسین صابریان، علیرضا صابریان.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۹، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۳۸۶۵ DM25335 آسیب شناسی زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی – مدیریتی منطقه کشف رود مشهد/ سعید سالاری، سیدحسین هاشمی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۹، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۵۱.
۴۳۸۶۶ DM25336 بررسی آراء دیوان عدالت اداری در رفع موانع تولید و صدور مجوزها/ زینب توسلی، زهرا خدایاری.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۹، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۷۷.
۴۳۸۶۷ DM25337 ساز و کار قوه قضائیه در تضمین و رعایت تعهدات حقوق بشری/ علی اکبری، محمدحسین امیدی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۹، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص ۷۹-‎۹۱.
۴۳۸۶۸ DM25338 بررسی تطبیقی وضع و اعمال مجازات های نقدی ایام کرونا در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا/ علی حسن کافی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۹، دوره پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۹.
۴۳۸۶۹ DM25339 تاملی بر جایگاه حصر در نظام حقوقی ایران/ سیداحسان رئیس الساداتی، فیروز اصلانی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۹، دوره پنجم، شماره ‎10، پاییز و زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۵۲.
۴۳۸۷۰ DM25340 سازمان های بین المللی غیر دولتی و تامین حقوق شهروندی در دوره همه گیری ویروس کرونا/ احمد مومنی راد، محمد مقدمی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۹، دوره پنجم، شماره ‎10، پاییز و زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۲.
۴۳۸۷۱ DM25341 حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا با تاکید بر نقش رسانه ملی/ سیدعلی حسینی، حسن گروسی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۹، دوره پنجم، شماره ‎10، پاییز و زمستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۶.
۴۳۸۷۲ DM25342 تاثیر چارچوب حقوقی اضطرار بر عملکرد روسیه در مواجهه با کووید-۱۹/ نیلوفر مقدمی خمامی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۹، دوره پنجم، شماره ‎10، پاییز و زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۳.
۴۳۸۷۳ DM25343 حمایت از مستاجران در شرایط کرونا با مطالعه تطبیقی حقوق بریتانیا/ محمد امامی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۳۹۹، دوره پنجم، شماره ‎10، پاییز و زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۳۸.
۴۳۸۷۴ DM25344 تقنین در شرایط اضطراری: مطالعه موردی بیماری کرونا در نظام حقوقی ایران و استرالیا/ قدرت الله رحمانی، علی جباری.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۴۰۰، دوره ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۱-‎۳۱.
۴۳۸۷۵ DM25345 عدالت و مالیات بر کالاهای لوکس؛ مطالعه موردی خانه های خالی و خودروهای لوکس/ سیدمحمدمهدی غمامی، حمیدرضا محبی کیا.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۴۰۰، دوره ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۳۳-‎۵۷.
۴۳۸۷۶ DM25346 بررسی الزامات داوری ویدئوکنفرانسی در ایران و مقایسه آن با مراکز داوری آمریکا برای حل معضل کرونا/ زینب طلابکی طرقی، هدایت اله سلطانی نژاد.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۴۰۰، دوره ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۸۴.
۴۳۸۷۷ DM25347 تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس/ زینب عصمتی، حامد کرمی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۴۰۰، دوره ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۸.
۴۳۸۷۸ DM25348 مقابله با ویروس کرونا در سطح جهانی از منظر امنیت انسانی/ حسین خلف رضایی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۴۰۰، دوره ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۳.
۴۳۸۷۹ DM25349 مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از بیماری کرونا در برابر شهروندان در حقوق ایران و فقه امامیه/ علی ولی پور، احسان مرصوصی، محسن اسماعیلی.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۴۰۰، دوره ششم، شماره ‎12، پاییز و زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۷.
۴۳۸۸۰ DM25350 بررسی حمایت های مالیاتی در زمان شیوع ویروس کرونا با نگاهی به سیره علوی در وصول مالیات/ هادی طحان نظیف، محمدطاهر صفرزاده.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۴۰۰، دوره ششم، شماره ‎12، پاییز و زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۰.
۴۳۸۸۱ DM25351 بررسی حقوقی ورود نیروهای مسلح در شرایط اضطراری ناشی از شیوع کرونا/ خیراله پروین، امین اله پاک نژاد.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۴۰۰، دوره ششم، شماره ‎12، پاییز و زمستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۴.
۴۳۸۸۲ DM25352 وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا در کشورهای لبنان و مصر/ ولی رستمی، وحید حیدری.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۴۰۰، دوره ششم، شماره ‎12، پاییز و زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۲.
۴۳۸۸۳ DM25353 مدیریت شرایط اضطراری سلامت در دوران بیماری کرونا؛ مطالعه تطبیقی ایران و قطر/ سیدامیرحسین سیدی، محمدجواد جاوید.- حقوق بشر و شهروندی. ‎۱۴۰۰، دوره ششم، شماره ‎12، پاییز و زمستان: ص ۲۲۳-‎۲۵۰.
۴۳۸۸۴ DM25354 نقد و بررسی وضعیت حقوقی ماده صد قانون شهرداری از قانون موجود تا طرح اصلاح آن/ فاطمه افشاری، مینا اکبری.- اندیشه های حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎1، پیاپی ‎22، پاییز و زمستان: ص ۷-‎۲۲.
۴۳۸۸۵ DM25355 نقش شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخلف دولت/ حسین آئینه نگینی، محمدامین ابریشمی راد.- اندیشه های حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎1، پیاپی ‎22، پاییز و زمستان: ص ۲۳-‎۳۸.
۴۳۸۸۶ DM25356 تبیین اصل آزادی و برشماری برخی از حقوق برآمده از آن از دیدگاه علامه طباطبائی/ یاسین خورسندی شمامی، محمدرضا باقرزاده اول، سیدابراهیم حسینی.- اندیشه های حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎1، پیاپی ‎22، پاییز و زمستان: ص ۳۹-‎۵۲.
۴۳۸۸۷ DM25357 جانشینی دولت فعلی عراق؛ مسئولیت بین المللی جبران خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی/ بهزاد سیفی.- اندیشه های حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎1، پیاپی ‎22، پاییز و زمستان: ص ۵۳-‎۶۸.
۴۳۸۸۸ DM25358 مسئولیت مدنی دولت در قبال پالایش (فیلترینگ) با نگاهی به حقوق خارجی و اسناد بین المللی حقوق بشری/ حسین صادقی، علیرضا قاسمی.- اندیشه های حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎1، پیاپی ‎22، پاییز و زمستان: ص ۶۹-‎۸۰.
۴۳۸۸۹ DM25359 محدودیت های آزادی بیان در اسناد بین المللی و اسلام/ سیدطه موسوی میرکلائی، ساوالان محمدزاده.- اندیشه های حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎1، پیاپی ‎22، پاییز و زمستان: ص ۸۱-‎۹۸.
۴۳۸۹۰ DM25360 مسئولیت بین المللی دولت چین در زمینه بیماری همه گیر کووید ۱۹/ عباسعلی کدخدایی، ساسان یوسفی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۹.
۴۳۸۹۱ DM25361 ارزیابی روش های تنظیم گری تبلیغات دارویی/ زهرا ابراهیمی، هدی غفاری.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲-‎۴۱.
۴۳۸۹۲ DM25362 دولت های خودخوانده و جایگاه قانونی آنها در حقوق بین الملل/ ستار عزیزی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۴-‎۶۶.
۴۳۸۹۳ DM25363 رویکرد فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر/ ساسان صیرفی، حسین صیاد عبدی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۸-‎۹۶.
۴۳۸۹۴ DM25364 حق بر مشارکت سیاسی و رای اجباری، تضاد یا سازگاری؟/ علیرضا دبیرنیا، داوود محبی، آیت اله جلیلی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۸-‎۱۱۹.
۴۳۸۹۵ DM25365 بررسی مشروعیت اقدام نظامی فرانسه در مالی/ اسماء سالاری.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۲-‎۱۳۷.
۴۳۸۹۶ DM25366 کارکردها و معیارهای احراز سببیت موضوعی در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی/ حسین صبحی، منصور امینی، میرحسین عابدیان کلخوران.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۰-‎۱۶۱.
۴۳۸۹۷ DM25367 محدودیت آزادی اجتماعات با تاکید بر قانون جدید نحوه فعالیت احزاب/ بیژن عباسی، محمدجواد شفقی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۴-‎۱۸۲.
۴۳۸۹۸ DM25368 مفهوم برابری در اندیشه فقهای عصر مشروطه/ مهدی شمسایی لشکریانی، حسین رحمت الهی، مهناز بیات کمیتکی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸۴-‎۲۰۳.
۴۳۸۹۹ DM25369 تاثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بین المللی دولت ها/ رضا موسی زاده، احمدرضا آذرپندار.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۶-‎۲۲۲.
۴۳۹۰۰ DM25370 سازوکارهای اثرگذاری قانون بر توسعه اقتصادی؛ با نگاهی به تجربه خصوصی سازی در ایران/ سپیده میرمجیدی، جمشید غلاملو.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲۴-‎۲۴۹.
۴۳۹۰۱ DM25371 واکاوی مشروعیت جنگ مقدس بین المللی در اندیشه سیاسی توماس آکویناس/ محمدجواد رنجکش.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۵۲-‎۲۶۶.
۴۳۹۰۲ DM25372 سوءاستفاده از جریان رسیدگی در داوری های سرمایه گذاری/ لیلا رضوی طوسی، سیدجمال سیفی، محسن محبی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۶۸-‎۲۸۶.
۴۳۹۰۳ DM25373 نقش توسعه پایدار در تحول معاهدات سرمایه گذاری/ محسن عبداللهی، امین نوری.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۸۸-‎۳۰۶.
۴۳۹۰۴ DM25374 مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی/ ولی رستمی، ایوب شافعی پور، مهران آب شرینی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۰۸-‎۳۲۷.
۴۳۹۰۵ DM25375 ابعاد حقوقی واکسن کووید-۱۹ تولیدشده مبتنی بر اصلاح ژنتیک (رویکرد نظام های حقوقی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)/ اکرم آقامحمدی، بیژن حاجی عزیزی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۳۰-‎۳۴۹.
۴۳۹۰۶ DM25376 عقیم سازی بیولوژیک، مصداقی از جنایت علیه بشریت/ علی اصغر آقالر، مسعود راعی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۵۲-‎۳۷۱.
۴۳۹۰۷ DM25377 تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران/ علیرضا عالی پناه، رضا بکشلو، علیرضا محرابی زاده.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷۴-‎۴۰۲.
۴۳۹۰۸ DM25378 از کثرت گرایی موجود تا وحدت گرایی کانتی در حقوق بین الملل محیط زیست/ مصطفی فضائلی، وحید کوثری.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۰۴-‎۴۲۳.
۴۳۹۰۹ DM25379 رویکرد اداری در نظام مسئولیت بین المللی ناشی از موجودات اصلاح شده ژنتیکی/ شیما عرب اسدی، الهه امانی وامرزانی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۲۶-‎۴۴۵.
۴۳۹۱۰ DM25380 نسبت سنجی تعهدات متقابل نهادهای تنظیمی و دولت تنظیم گر؛ با تاکید بر تعامل متوازن در رویکرد مدرن/ آیت مولائی، سیدعلی موسوی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۴۸-‎۴۶۹.
۴۳۹۱۱ DM25381 تعیین سقف بر هزینه های تبلیغات انتخاباتی؛ مبانی و چالش ها/ محسن اسماعیلی، سیداحمد حبیب نژاد، علیرضا زارع شحنه.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۷۲-‎۴۹۰.
۴۳۹۱۲ DM25382 چالش های همکاری دولت ها در اجرای تعهدات حقوق بشری/ حسن خسروی، یوسف باقری حامد، نوید زمانه قدیم.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۹۲-‎۵۱۰.
۴۳۹۱۳ DM25383 تحلیل اعمال دکترین مسئولیت مافوق غیرنظامی بر مبنای رویه قضایی بین المللی/ محمدرضا برزگر، بهمن ساعدی، حسین آقایی جنت مکان.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۱۲-‎۵۳۳.
۴۳۹۱۴ DM25384 تحلیلی بر اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق شاخص های آن با قوانین ناظر بر خانواده/ الهام شریعتی، لیلا بهرامی، سیده فائزه صفدرزاده.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۳۶-‎۵۵۵.
۴۳۹۱۵ DM25385 کاربست اصل تناسب در حقوق عمومی، ابزار و سنجه نظارتی در پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن/ بابک اصفهانی، صابر نیاورانی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۰-‎۳۳.
۴۳۹۱۶ DM25386 سیاست جنایی مقابله با پدیده درب گردانی از بخش دولتی به خصوصی با تاکید بر مجازات های انتظامی و اداری/ روح الله اکرمی، آیت الله جلیلی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۳۶-‎۵۹.
۴۳۹۱۷ DM25387 آسیب شناسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تاکید بر تحولات ساختاری، صلاحیتی و معیارهای دادرسی منصفانه/ زهرا دانش ناری، نیکزاد مرادی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۶۲-‎۸۶.
۴۳۹۱۸ DM25388 آثار عمل اداری در ایران و آلمان/ سیدمجیب دیانت، کورش استوار سنگری، حمید ضرابی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۸۸-‎۱۰۸.
۴۳۹۱۹ DM25389 کنترل حرفه پزشکی از رهگذر قواعد رفتار حرفه ای (مطالعه تطبیقی رویکرد آلمان و امریکا)/ آزاد رضائی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۴.
۴۳۹۲۰ DM25390 فراتحلیل پیامدهای نگرشی و رفتاری خط مشی های رفاهی کارکنان/ بهروز رضایی منش … [و دیگران].- حقوق اداری. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۳۶-‎۱۶۲.
۴۳۹۲۱ DM25391 فدراسیون فوتبال به مثابه موسسه عمومی غیر دولتی؛ رویکردی انتقادی به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری/ حمید فعلی، سیدمحمدمهدی غمامی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۶۴-‎۱۹۳.
۴۳۹۲۲ DM25392 مبارزه با فساد مالی؛ آسیب شناسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور/ سیدشهاب الدین مصطفوی نژاد، خیرالله پروین، عمران نعیمی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۱۹۶-‎۲۱۸.
۴۳۹۲۳ DM25393 امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر (با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری)/ وحید نکونام.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۲۲۰-‎۲۴۳.
۴۳۹۲۴ DM25394 بازتعریف مفهوم تنظیم گری: از رویکرد تمرکز گرا تا عدم تمرکز/ مهدی هداوند، فرهاد جم.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۲۴۶-‎۲۶۹.
۴۳۹۲۵ DM25395 نظریه امور غیر قابل پیش بینی و انطباق قراردادهای اداری/ اسداله یاوری، محمدرضا بهرامی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎33، زمستان: ص ۲۷۲-‎۲۹۳.
۴۳۹۲۶ DM25396 نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون گذاری/ عبدالله حیدری، محمدجواد ارسطا، حسنعلی علی اکبریان.- دانش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۱-‎۲۸.
۴۳۹۲۷ DM25397 الزامات مسئولیت مدنی حکومت در امور فرهنگی/ سجاد رسولی جزی، سیدمصطفی میرمحمدی میبدی، اردوان ارژنگ.- دانش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۲۹-‎۶۰.
۴۳۹۲۸ DM25398 تحلیل فقهی – حقوقی جریان حکمرانی شرعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران/ منصور غریب پور، سیدمهدی جوکار، مجتبی شریعتی.- دانش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۶۱-‎۸۶.
۴۳۹۲۹ DM25399 مشارکت عمومی در تهیه و اصلاح قانون/ ایرج حسینی صدرآبادی، محمدجواد محمدپور.- دانش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۴.
۴۳۹۳۰ DM25400 چالش نظام حقوقی ایران در مواجهه با آثار قهری معاهدات بین المللی و عدم ترتب اثر حق شرط در آن ها/ عباس علی کدخدایی، محمدصادق فراهانی، امیر لهراسبی.- دانش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۷.
۴۳۹۳۱ DM25401 بایسته های رسیدگی شورای عالی مالیاتی در مقام رسیدگی به اعتراض به آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی/ آیت مولائی.- دانش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۴.
۴۳۹۳۲ DM25402 طرح تاسیس نظری ایده تفکیک قوا به مثابه ویژگی سازمانی مشروطه گرایی، با تاکید بر اندیشه فیلمر و لاک/ محمد جواهری طهرانی، فاطمه مافی.- دانش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۴.
۴۳۹۳۳ DM25403 نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اداری درون قوه مجریه، آسیب شناسی و ارائه الگوی مطلوب/ یحیی مزروعی ابیانه، علی عبدالاحد.- دانش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎40، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۱.
۴۳۹۳۴ DM25404 رابطه دولت و عوام گرایی کیفری در بستر سیاست جنایی قضایی با تاکید بر پرونده های قتل/ بهارک شاهد، علی آقاپور.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۲۱-‎۳۸.
۴۳۹۳۵ DM25405 مسئولیت مدنی و کیفری شهرداری ها در قبال مخاطرات زیست محیطی شهری/ عبدالله رجبی، عیسی علیجان پور.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۳۹-‎۵۴.
۴۳۹۳۶ DM25406 تدوین الگوی مشارکت نهادهای مردمی در جرم یابی با استفاده از رویکرد داده بنیاد/ ایرج محمدی … [و دیگران].- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۵۵-‎۸۱.
۴۳۹۳۷ DM25407 تحولات کیفرشناسی قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/ جعفر زینلی، مجید شایگان فرد، حمیدرضا میرزاجانی.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۸۲-‎۹۹.
۴۳۹۳۸ DM25408 تحلیل و شناسایی نقش راهبردهای ورزشی در کنترل و کاهش جرایم خشن در شهر تهران/ مرتضی شعاعی.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۱۳.
۴۳۹۳۹ DM25409 رابطه سببیت در حوادث رانندگی ناشی از نقص جاده ها با نگاهی به نقش پلیس/ سیدمحمدمهدی نبوی، حسین مهرپور، بختیار عباسلو.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۳۲.
۴۳۹۴۰ DM25410 سیاست کیفری اسلام و ایران در قبال پذیرش توبه مرتد/ فرانک پوستی، احمد باقری، یونس واحد یاریجان.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۵۲.
۴۳۹۴۱ DM25411 تاثیر آموزه های حبس زدایی اسلامی در سیاست کیفری تقنینی/ محمدیوسف حسنی، کیومرث کلانتری، علی اکبر اسمعیلی.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۷۱.
۴۳۹۴۲ DM25412 مفهوم و جایگاه قانون گذاری مشارکتی در پرتو گفتمان سیاست جنایی مشارکتی/ علیداد شهبازی، خیراله پروین، منصور فرخی.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎62، بهار: ص ۱۷۳-‎۱۹۵.
۴۳۹۴۳ DM25413 شناسایی و ردیابی مجرمان از طریق اینترنت اشیا/ محمد قنبری.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱-‎۲۳.
۴۳۹۴۴ DM25414 امکان سنجی تشکیل پرونده شخصیت در دعاوی حقوقی در مقایسه با دعاوی کیفری/ نفیسه ایزدی، مهدی فلاح خاریکی، ناصر یحیی زاده.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۲۵-‎۴۲.
۴۳۹۴۵ DM25415 دستاوردهای پزشکی قانونی مدرن در راستای کشف جرائم/ داود سلطانیان، مظاهر خواجوند.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۴۳-‎۶۶.
۴۳۹۴۶ DM25416 تاملی بر ماهیت جرایم ناقص/ سیدمحمود عسگری ارجنکی، محسن شکرچی زاده.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۶۷-‎۸۴.
۴۳۹۴۷ DM25417 نقش و تاثیر هوش مصنوعی در روند کشف جرم/ امید محمدی نیا، آذر علی نژاد.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۴.
۴۳۹۴۸ DM25418 تحلیلی بر رسیدگی های خارج از نوبت با نگاهی بر کشف حقیقت در پرونده های قضایی/ علی اکرم داودی نیا، حمیدرضا آدابی، حسن مرادی.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۴.
۴۳۹۴۹ DM25419 کشف جرائم علیه امنیت در پرتو گفتمان امنیت انسانی/ سیدعبدالرضا مرعشی، باقر شاملو، علیرضا سایبانی.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۴۳۹۵۰ DM25420 لزوم گزارش دهی موارد مشکوک به جرم پولشویی با نگاهی به استراتژی پلیس در جرم یابی/ حسین قنبری، حسن حاجی تبار فیروزجائی، مهدی اسماعیلی.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۷۰.
۴۳۹۵۱ DM25421 کشف جرائم تروریستی از طریق فناوری نوین با تاکید بر اقدامات اتحادیه اروپا/ حسین زارع شعار.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۶.
۴۳۹۵۲ DM25422 مسئولیت مدنی و کیفری شرکت های سهامی با محوریت بانک ها/ سیدحسین حسینی، جواد نیک نژاد، عباس مقدری.- کارآگاه. ‎۱۴۰۲، دوره هفدهم، شماره ‎63، تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۸.
۴۳۹۵۳ DM25423 بررسی جایگاه نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر/ مهدی زکوی، علی پرتوی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۵، تابستان: ص ۷-‎۲۸.
۴۳۹۵۴ DM25424 بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند ۲۰۳۰ یونسکو و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی/ الهام فرهادی، محمدسالار کسرایی، مجید توسلی رکن آبادی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۵، تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۰.
۴۳۹۵۵ DM25425 منشاء پدیداری حق های بشری از نگاه مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتیویستی (آثار و تبعات)/ محمد مظهری، فرشید بنده علی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۵، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۴.
۴۳۹۵۶ DM25426 بررسی تطبیقی حقوق بشر در آموزه های محافظه کاری و سنت گرایی/ محمد کریمی پرویز، علی شیرخانی، علی محسنی مشتقین.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۵، تابستان: ص ۵۱-‎۷۴.
۴۳۹۵۷ DM25427 بررسی نظریه تبعیض مثبت جاناتان ولف در نقد فمینیسم و رابطه آن با حقوق بشر/ ساره لاریجانی، احمد کریمی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۵، تابستان: ص ۲۹-‎۵۰.
۴۳۹۵۸ DM25428 برآورد اثر تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بشر: موردکاوی حق بر توسعه/ عبدالکریم شاحیدر، فرزانه دشتی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۵، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۱.
۴۳۹۵۹ DM25429 حقوق اسیران جنگی در رویکرد پیامبر اکرم (ص)؛ از نظر تا عمل با تاکید بر موازین حقوق بشردوستانه در اسلام/ محمد زرشگی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۶، پاییز: ص ۷-‎۲۹.
۴۳۹۶۰ DM25430 اثر الزامات اصول تغییرناپذیر قانون اساسی در حفظ حقوق و آزادی های بنیادین/ محمدرضا پناهی شهری، اصغر عربیان.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۶، پاییز: ص ۳۱-‎۴۷.
۴۳۹۶۱ DM25431 ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی با تاکید بر تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران/ حسین فروغی نیا، رشید عنایت تبار، اشرف خدادادی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۶، پاییز: ص ۴۹-‎۷۴.
۴۳۹۶۲ DM25432 بررسی تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل: با تاکید بر اسناد حقوق بشری/ حسین علائی، رضا زارعی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۶، پاییز: ص ۷۵-‎۹۶.
۴۳۹۶۳ DM25433 تاثیر سیاست های آمریکا بر وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه (۲۰۲۳-۲۰۰۱)/ هادی مراد پیری، احسان جعفری فر، محمدصادق جلالی راد.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۶، پاییز: ص ۹۷-‎۱۲۰.
۴۳۹۶۴ DM25434 جمهوری اسلامی ایران و کاربست اصول اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی در قبال مهاجران افغانستانی/ علی خدادوست، مسعود مطلبی، عبدالرضا بای.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎۲۶، پاییز: ص ۱۲۱-‎۱۴۳.
۴۳۹۶۵ DM25435 نامشخص بودن مرتکب در جنایات/ عباس شیری.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۱۰-‎۴۴.
۴۳۹۶۶ DM25436 تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی/ حمید رحیمی، رحیم نوبهار.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۴۶-‎۷۰.
۴۳۹۶۷ DM25437 چالش های دادستان در اجرای دادرسی عادلانه و راهکارهای آن/ رحمان پیوست، مهدی شیدائیان، محمد خلیل صالحی.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۷۲-‎۱۰۴.
۴۳۹۶۸ DM25438 تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین الملل/ ابوالفتح خالقی، پریسا ثقفی.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۱۰۶-‎۱۲۵.
۴۳۹۶۹ DM25439 بازنگری در طبقه بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم/ غلامرضا اسماعیلی آذر، باقر شاملو، کیومرث کلانتری درونکلا.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۱۲۸-‎۱۵۸.
۴۳۹۷۰ DM25440 مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه/ سیدمحمدمهدی ساداتی.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۱۶۰-‎۱۹۱.
۴۳۹۷۱ DM25441 حذف و یا اختیاری کردن ضمان عاقله و پیشنهاد جایگزین کردن صندوق تامین خسارت های بدنی ناشی از جرایم خطایی/ جواد رستمی، محمدرضا شادمانفر.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۱۹۴-‎۲۲۰.
۴۳۹۷۲ DM25442 چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه/ عباس زراعت، سعید قماشی، فرشاد شیرزادی فر.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۲۲۲-‎۲۴۵.
۴۳۹۷۳ DM25443 امکان سنجی قاعده انگاری درباره اقرار در حدود غیرجنسی (نقدی بر مبنای ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی)/ اشکان نعیمی.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۲۴۸-‎۲۷۴.
۴۳۹۷۴ DM25444 موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه/ خیرالله هرمزی، معصومه کشتکاری.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۱۰-‎۴۰.
۴۳۹۷۵ DM25445 حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیرمجاز/ باقر انصاری.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۴۲-‎۸۲.
۴۳۹۷۶ DM25446 نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم/ لعیا جنیدی، سپیده راضی.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۸۴-‎۱۲۵.
۴۳۹۷۷ DM25447 وضعیت حقوقی پدیده های فکری قبل از دوره حمایت و بعد از آن/ مهدی زاهدی، ابراهیم چاوشی لاهرود.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۱۲۸-‎۱۵۷.
۴۳۹۷۸ DM25448 تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهادهای مشابه با تحلیل رویه قضایی/ مجید عزیزیانی.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۱۶۰-‎۱۸۰.
۴۳۹۷۹ DM25449 توانمندسازی هیئت نظارت به منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی/ علیرضا حسنی، امیرمسعود فاطمیان، اشکان آشتیان.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۱۸۲-‎۲۱۸.
۴۳۹۸۰ DM25450 بی طرفی مقر داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس/ سهیلا دیبافر، مرتضی شهبازی نیا، فریدون نهرینی.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۲۲۰-‎۲۴۵.
۴۳۹۸۱ DM25451 سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری/ حسین آقابابایی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۱-‎۲۶.
۴۳۹۸۲ DM25452 طرح نظریه تضامن مسئولیت مسبب حادثه و بیمه گر در قانون بیمه اجباری/ حمید افکار، عبداله خدابخشی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۲۷-‎۴۷.
۴۳۹۸۳ DM25453 شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت های مالی/ مصطفی السان، محمدرضا منوچهری، سجاد مظلومی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۴۹-‎۷۱.
۴۳۹۸۴ DM25454 مسئولیت کیفری شهرداری نسبت به آسیب های جسمانی ناشی از آلودگی هوا/ مصطفی جعفری، حسن عالی پور.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۷۳-‎۹۳.
۴۳۹۸۵ DM25455 سازوکار جبران خسارت ناشی از سوانح خودروهای خودران/ شیرزاد حیدری شهباز، محسن محبی، غلامعلی سیفی زیناب.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۹۵-‎۱۱۵.
۴۳۹۸۶ DM25456 شاخص های اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بین المللی؛ با تاکید بر آرای دعاوی خانواده/ عاطفه ذبیحی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۸.
۴۳۹۸۷ DM25457 سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان یافته/ امید رستمی غازانی، محسن رحمانی فرد.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۰.
۴۳۹۸۸ DM25458 درج پیشینه کیفری متهم در کیفرخواست/ پیام فروزنده، فرید محسنی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۸.
۴۳۹۸۹ DM25459 بازاندیشی در احکام مربوط به اموال مباح بر مبنای تحول نظریه مالکیت خصوصی/ محسن اسماعیلی، ابوالفضل قوی البنیه.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۱۷۹-‎۱۹۹.
۴۳۹۹۰ DM25460 دروغ سنجی و حقوق متهم/ میررضا سلیمی، رجب گلدوست جویباری.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۴.
۴۳۹۹۱ DM25461 کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار/ محمد صادقی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۰.
۴۳۹۹۲ DM25462 انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه/ سیدعباس موسوی، اکبر اصانلو.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۲۵۱-‎۲۷۸.
۴۳۹۹۳ DM25463 بررسی جایگاه و نقش اصل حسن نیت در حقوق کیفری/ سیددرید موسوی مجاب.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۳.
۴۳۹۹۴ DM25464 چالش های آرای هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر آرای دیوان عدالت اداری/ آیت مولائی، فاطمه میراحمدی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۳۰۵-‎۳۲۵.
۴۳۹۹۵ DM25465 شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی/ محمد نجفی کلیانی، مهدی هداوند، علی محمد فلاح زاده.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۳۲۷-‎۳۵۲.
۴۳۹۹۶ DM25466 جستاری در کشف ماهیت فقهی – حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترین های موجود/ روح اله اکرمی، مجتبی یاسینی نسب.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۱، سال هشتاد و  ششم، شماره ‎120، زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۶۹.
۴۳۹۹۷ DM25467 نقش تراریخته ها در برون رفت از بحران آب؛ جرم انگاری بایسته در حمایت از امنیت غذایی/ مهدی خاقانی اصفهانی.- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۷.
۴۳۹۹۸ DM25468 حمایت کیفری از حیوانات اهلی حرام گوشت؛ از مبانی اخلاقی تا آسیب شناسی تقنینی و قضایی/ سیدسجاد کاظمی، حامد چگینی.- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۷.
۴۳۹۹۹ DM25469 مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات نادرست بازرگانی از منظر فقه و اخلاق و نظام های حقوقی ایران و آمریکا/ علی حسینی نسب … [و دیگران].- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۷.
۴۴۰۰۰ DM25470 اثر ثبت در مالکیت املاک از منظر نظام های حقوقی ایران و انگلستان با نگرشی بر اخلاق عمومی و بهداشت قضایی/ مهسا ذوالفقاری … [و دیگران].- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۷.
۴۴۰۰۱ DM25471 مبانی و جلوه های مداخله دولت در قلمرو جرائم اخلاقی سازمان یافته/ جمال بیگی.- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۸.
۴۴۰۰۲ DM25472 حمایت از اشخاص تراجنسیتی در پرتو سند ملی حقوق کودک و نوجوان/ سجاد باقرزاده، محمود عباسی، حسین شریفی طرازکوهی.- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۵.
۴۴۰۰۳ DM25473 مطالعه رویکرد نظام های حقوقی ملی در مواجهه با محصولات تراریخته با تاکید بر حقوق ایران/ فریده عماد مروستی … [و دیگران].- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۷.
۴۴۰۰۴ DM25474 تحلیل مبانی اخلاق زیستی در جرم شناسی سبز/ رحمت اله رضایی.- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۱.
۴۴۰۰۵ DM25475 تحلیل مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی؛ تقصیر، مسئولیت نوعی یا فرض تقصیر!/ مرتضی ارسطوئی، داریوش بابایی، رحیم اکرامی.- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۴.
۴۴۰۰۶ DM25476 اخلاق زیستی و حقوق بشر در شکل گیری نظام حقوق بهداشت جهانی/ زهرا ضیافتی صباغ.- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۴.
۴۴۰۰۷ DM25477 جایگاه قواعد اخلاقی در داوری اختلافات تجاری شرکت ها/ محمد رستمی، بهرام تقی پور.- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۷.
۴۴۰۰۸ DM25478 تاثیر مقتضیات زمان و مکان بر مفهوم تمکین و نشوز موثر در نفقه از دیدگاه فقه امامیه/ نجمه شریف پور، محمد بهرامی خوشکار، ابوالقاسم نقیبی.- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎25)، تابستان: ص ۱۵-‎۳۰.
۴۴۰۰۹ DM25479 تاثیر کرونا بر تغییر بار اثبات ادعای اعسار در دعوای مطالبه مهریه/ عباس میرشکاری، فاطمه سادات حسینی.- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره دهم، شماره ‎3 (پیاپی ‎26)، تابستان: ص ۱۴-‎۳۱.
۴۴۰۱۰ DM25480 واکاوی جایگاه حقوقی مقامات عالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا/ هدیه سادات میرترابی، احسان آقا محمدآقایی.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۴۴۰۱۱ DM25481 توسعه پایدار از منظر مولفه های محیط زیست در نظام حقوقی ایران/ سیده نیکو موسوی داویجانی، خیرالله پروین، عبدالکریم شاحیدر.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۲۲-‎۵۴.
۴۴۰۱۲ DM25482 بررسی نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها؛ نگاهی به ابعاد حقوقی/ زهره بهرامی، داوود مدنی، محمود قیوم زاده.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۵۶-‎۸۰.
۴۴۰۱۳ DM25483 مشروعیت دولت طالبان از منظر حقوق بین الملل/ اکبر ساوری، سمانه رحمتی فر، شهرام زرنشان.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۸۲-‎۱۰۰.
۴۴۰۱۴ DM25484 ریاست فقیه شورای نگهبان بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه سار قانون اساسی/ حسن خسروی، محمدجواد حسینی.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۰۲-‎۱۲۰.
۴۴۰۱۵ DM25485 بررسی اصل رفاه اجتماعی در حقوق ایران و ارتباط آن با سایر حق های بشری/ سمیرا تاج خراسانی، غلامحسین مسعود، محسن شکرچی زاده.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۴۵.
۴۴۰۱۶ DM25486 بررسی فقهی-حقوقی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی/ علیرضا تقی پور، کیمیا خلجی.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷-‎۱۹.
۴۴۰۱۷ DM25487 محدودیت های حاکم بر آزادی اراده در تقابل با حق بر دارو (مطالعه موردی بیماری کووید ۱۹)/ آیدا مخترع، محمدجواد شاکری.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۱-‎۳۹.
۴۴۰۱۸ DM25488 اجاره دریاهای سرزمینی و حق مالکیت عمومی بر آن/ رضا فرج پور، یونس قرقانی.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۴۱-‎۵۱.
۴۴۰۱۹ DM25489 زوال دولت محوری پارادایمی جدید در حقوق بین الملل/ ندا حیدری مقدم، محمدرضا حکاک زاده.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۳-‎۶۶.
۴۴۰۲۰ DM25490 بنیان های تفسیر قانون اساسی/ آیدا تقی زاده، صادق مرادی.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۸-‎۷۹.
۴۴۰۲۱ DM25491 جبران خسارت های وارده بر محیط زیست در حوزه آلودگی های نفتی (دریاها) در حقوق ایران و آمریکا/ حسن علیزاده.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۰.
۴۴۰۲۲ DM25492 مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر کیفرگزینی در حقوق کیفری ایران و آلمان/ سکینه خانعلی پور واجارگاه.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۴۰۲۳ DM25493 حبس گرایی و تشدید مشکلات زندان ها در آیینه تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر/ جواد ریاحی.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۸.
۴۴۰۲۴ DM25494 اختلال اراده به عنوان دفاع جزئی در حقوق بین الملل کیفری و کنش پذیری از کامن لا/ راحله سیدمرتضی حسینی، حبیب سریانی، اعظم مهدوی پور.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۶۸.
۴۴۰۲۵ DM25495 تکرار جرم و شاخص آن در نظام های آمار جنایی پیشرفته/ مریم عباچی.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۹۸.
۴۴۰۲۶ DM25496 مسئله مندی حق بر سلامت جسمانی زندانیان؟ تحلیل انتقادی گفتمان مقام های عدالت کیفری ایران/ مهدی غلامپور.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۴۴۰۲۷ DM25497 مسئولیت کیفری تولیدکننده خودروی خودران در قبال صدمات وارده توسط آن/ محمد یکرنگی، محمدرضا برزگر.- مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۸.
۴۴۰۲۸ DM25498 اعاده دادرسی خواستن از رای داوری (یادداشتی بر رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۳۶ مورخ ۱/۲۰/۱۳۹۹ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)/ حسن محسنی، حسن کیا.- رای. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاییز: ص ۱۵-‎۳۱.
۴۴۰۲۹ DM25499 بررسی موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات مستقیم/ علی مشهدی، سیده نرجس حبیبی.- رای. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاییز: ص ۳۳-‎۴۶.
۴۴۰۳۰ DM25500 تحولات صلاحیت دادگاه های انقلاب در جرائم علیه امنیت/ سیدمحمدرضا موسوی فرد، محمدرضا طالبی.- رای. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاییز: ص ۴۷-‎۶۸.
۴۴۰۳۱ DM25501 ممنوعیت استخراج رمزارزها بر مبنای احیای حقوق عامه/ داور درخشان.- رای. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاییز: ص ۶۹-‎۸۱.
۴۴۰۳۲ DM25502 بررسی دعاوی بطلان قرارداد و مطالبه ثمن و غرامات با تکیه بر رویه قضائی ایران/ سیدعیسی حسنی کریک، سیدناصرالدین بدیسار.- رای. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاییز: ص ۸۳-‎۱۰۲.
۴۴۰۳۳ DM25503 انتساب بزه نقض علامت تجاری به اشخاص حقوقی در رویه قضائی/ مسلم واحدی.- رای. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاییز: ص ۱۰۳-‎۱۱۶.
۴۴۰۳۴ DM25504 اعتبار شهادت اقارب در محاکم/ احمدرضا موسوی (مصباح الشریعه).- رای. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاییز: ص ۱۱۷-‎۱۳۳.
۴۴۰۳۵ DM25505 تعدد جرم در قلمرو آیین دادرسی کیفری/ عباس شیخ الاسلامی، محمدمسعود ملازمیان.- وکیل مدافع. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎22، زمستان: ص ۱۵-‎۳۱.
۴۴۰۳۶ DM25506 قراردادهای هوشمند (مفهوم، عناصر، ویژگی ها و کارکردها)/ سعید نجات زادگان.- وکیل مدافع. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎22، زمستان: ص ۳۲-‎۵۱.
۴۴۰۳۷ DM25507 ظهور ربات های وکیل/ میلان مارکوویچ؛ ترجمه ستیا برجسته، یاسمین محرومی.- وکیل مدافع. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎22، زمستان: ص ۵۵-‎۶۰.
۴۴۰۳۸ DM25508 جرم شناسی اثباتی به علاوه مروری بر نظریات و پژوهش های صورت گرفته (بخش اول)/ جرمی ساتن؛ ترجمه سیدمجتبی ارادتی.- وکیل مدافع. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎22، زمستان: ص ۶۱-‎۶۷.
۴۴۰۳۹ DM25509 تبلور اثرگذاری مقررات شکلی در توجه اتهام و تعیین ضمانت اجراهای کیفری (پرونده خوانی و تحلیل حقوقی با موضوع کلاهبرداری)/ ابراهیم رضاقلی زاده.- وکیل مدافع. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎22، زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۹.
۴۴۰۴۰ DM25510 نقدی بر مصوبه مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها/ احمد محسنیان.- وکیل مدافع. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎22، زمستان: ص ۱۸۰-‎۱۸۸.
۴۴۰۴۱ DM25511 چرا می‌خواهند زلیخا را زلیخاها کنند؟ (بحثی اجتماعی، روان شناختی، تاریخی و حقوقی درباره مقوله چندهمسری)/ محمدمهدی حسنی.- وکیل مدافع. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎22، زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۶۰.
۴۴۰۴۲ DM25512 بررسی جرم فرار مالیاتی با تاکید بر شغل وکالت دادگستری/ مرتضی سیمایی صراف.- وکیل مدافع. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎22، زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۶۸.
۴۴۰۴۳ DM25513 تاملی در باب مطالبه مهریه توسط ورثه/ حمید صباح مشهدی.- وکیل مدافع. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎22، زمستان: ص ۲۶۹-‎۲۷۷.
۴۴۰۴۴ DM25514 بررسی شمولیت نفقه با رویکرد فعالیت های هنری زوجه/ رقیه سادات موسوی هاشمی، مسلم سلیمانی.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۴-‎۲۰.
۴۴۰۴۵ DM25515 مفهوم بیع شرعی و عرفی از منظر فقه و حقوق/ کاظم حیاتی، مریم شعبانی پور.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۳۶-‎۴۵.
۴۴۰۴۶ DM25516 اهدای عضو، ضرورت و جایگاه آن در اندیشه دینی/ امجد حفیدی، یوسف مقدسی.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۳-‎۲۴.
۴۴۰۴۷ DM25517 نوع ضمان در برابر متفرعات در استقراضات مدیون با توجه به رویه قضایی و آراء وحدت رویه/ جمیله جعفری.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۰-‎۶۲.
۴۴۰۴۸ DM25518 بررسی مبانی حقوق کودک در فقه اسلامی و حقوق ایران/ نسرین بهرامیان، هرمز اسدی کوه باد.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۱۵.
۴۴۰۴۹ DM25519 واکنش نظام جزایی علیه قصور والدین منجر به فوت اطفال/ علیرضا مسلمی، وحید پاشاپور.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاییز: ص ۳۸-‎۴۸.
۴۴۰۵۰ DM25520 بررسی حقوق شهروندی در اسلام از دیدگاه امام خمینی (ره)/ نسرین بهرامیان، محمود قیوم زاده.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاییز: ص ۵۰-‎۷۷.
۴۴۰۵۱ DM25521 رابطه آمیختگی اخلاق با احکام فقهی و حقوقی/ سیدرضا شمس الدینی، هرمز اسدی کوه باد.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاییز: ص ۷۸-‎۱۰۱.
۴۴۰۵۲ DM25522 بررسی عقد ابضاع از منظر فقه امامیه/ کاظم حیاتی، زهرا حیاتی، نادیا عالی نژادیان.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۰۲-‎۱۰۸.
۴۴۰۵۳ DM25523 بررسی مبانی و مفاهیم وجدان در فقه و حقوق اسلامی/ فرناز یزدان پرست میمندی، نسرین بهرامیان.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۹-‎۵۳.
۴۴۰۵۴ DM25524 بررسی تطبیقی نفقه اقارب در حقوق ایران و مصر/ مهرناز سرخابی، سیدرضا شمس الدینی.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۵-‎۸۳.
۴۴۰۵۵ DM25525 بررسی مبانی فقهی و حقوقی قاعده سوق المسلمین/ انسیه رضایی نسب، هانیه یزدان بخش.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۵-‎۹۷.
۴۴۰۵۶ DM25526 دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی/ میلاد سلطانی، بهرام تقی پور، علیرضا صالحی فر.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎21)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۴۰۵۷ DM25527 تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی/ علیرضا باریکلو، حسین شهابیان مقدم.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎21)، بهار و تابستان: ص ۱۳-‎۲۶.
۴۴۰۵۸ DM25528 مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵/ مجید عزیزانی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎21)، بهار و تابستان: ص ۲۷-‎۳۸.
۴۴۰۵۹ DM25529 واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران/ سعید فریدون پور، بتول گرگین، محمد چمکوری.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎21)، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۴۹.
۴۴۰۶۰ DM25530 تاثیر سوءاستفاده از دادرسی و حق در رسیدگی های مقدماتی و ماهوی ایکسید/ عباس برزگرزاده.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎21)، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۶۴.
۴۴۰۶۱ DM25531 دعوای جمعی عام بر مدار خواندگان و اشخاص همگروه آنها/ فریدون نهرینی، صمد یوسف زاده.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎21)، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۷۸.
۴۴۰۶۲ DM25532 بررسی نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران با رهیافتی تحلیلی از ماده ۶۸۵ و ۶۲۷ قانون مدنی/ محمدرسول آهنگران، لقمان رضانژاد.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎21)، بهار و تابستان: ص ۷۹-‎۸۷.
۴۴۰۶۳ DM25533 سویه های حقوق کودک در لایحه ویژه پلیس اطفال و نوجوان ایرانی/ مریم شعبان.- پلیس زن. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎36، بهار و تابستان: ص ۱۳۴-‎۱۵۷.
۴۴۰۶۴ DM25534 بررسی محدودیت های طلاق در قانون حمایت از خانواده با تاکید بر نظم عمومی جامعه/ محمدرضا آقایی بجستان، علی چهکندی نژاد، سیدمحمد رضوی.- پلیس زن. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎37، پاییز و زمستان: ص ۲-‎۲۰.
۴۴۰۶۵ DM25535 الزامات پلیس زن ایران و سایر کشورها در پیشگیری از جرم علیه سلامت روان اطفال و نوجوانان با نگاهی به طب انتظامی/ پیمان نمامیان، نجات امیری، محمد اسدی فرد.- پلیس زن. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎37، پاییز و زمستان: ص ۲۲-‎۳۸.
۴۴۰۶۶ DM25536 مبانی ادعای نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بشر/ معصومه رمضانی، طاهره ابراهیمی فر، اردشیر سنایی.- پلیس زن. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎37، پاییز و زمستان: ص ۲۲۸-‎۲۵۲.
۴۴۰۶۷ DM25537 پیشگیری غیرکیفری از بزه دیدگی زنان در فضای سایبری/ زهره سیدین بروجنی، فرانک موذن، اکرم بهشتی.- مطالعات پیشگیری از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎67، تابستان: ص ۱-‎۱۷.
۴۴۰۶۸ DM25538 تحلیل اقتصادی سیاست ها و طرح های پیشگیری از جرم/ علی رفیعی مقدم.- مطالعات پیشگیری از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎67، تابستان: ص ۱۹-‎۳۵.
۴۴۰۶۹ DM25539 علت شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه از قتل های عمدی در سیمای جنایی مشهد با تمرکز بر سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴/ علیرضا روان زاد، مجید شایگان فرد، عباس شیخ الاسلامی.- مطالعات پیشگیری از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎67، تابستان: ص ۳۷-‎۶۱.
۴۴۰۷۰ DM25540 چالش های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیشگیری وضعی از جرم/ علی دیناروندراد، سمیرا گل خندان، اکبر رجبی.- مطالعات پیشگیری از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎67، تابستان: ص ۸۳-‎۱۰۵.
۴۴۰۷۱ DM25541 راهبردهای حقوقی پیشگیری وضعی از تامین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال/ حسن ربانی، سیدحسن حسینی مقدم، عباس مقدری امیری.- مطالعات پیشگیری از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎67، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۶.
۴۴۰۷۲ DM25542 تحلیل عملکرد پلیس در پیشگیری از نقض حقوق شهروندی/ احمد نوری سوا.- مطالعات پیشگیری از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎67، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۶.
۴۴۰۷۳ DM25543 واکاوی عوامل پیشگیرانه از وقوع قتل های سریالی/ فرزین افروز … [و دیگران].- مطالعات پیشگیری از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎67، تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۶.
۴۴۰۷۴ DM25544 مبانی کاهش خطر تکرار سرقت منازل در پرتو اقدامات پیشگیرانه در استرالیا و آمریکا/ رضا بنی اسدی فر، محمد نجم.- مطالعات پیشگیری از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎67، تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۶.
۴۴۰۷۵ DM25545 رویکردها و سازوکارهای پلیس در پیشگیری از ناآرامی های اجتماعی/ ابراهیم رجبی تاج امیر.- مطالعات پیشگیری از جرم. ‎۱۴۰۲، سال هجدهم، شماره ‎67، تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۵۰.
۴۴۰۷۶ DM25546 تحلیل حقوقی حمایت های تامین اجتماعی از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست با تاکید بر قانون مصوب ۶/۳۱/۹۲/ محمدرضا جوان جعفری، شیما طالبی پور.- تامین اجتماعی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎63)، بهار: ص ۴۷-‎۶۹.
۴۴۰۷۷ DM25547 نظام حقوقی حاکم بر موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی/ مرتضی رستمی.- تامین اجتماعی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎63)، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۳۰.
۴۴۰۷۸ DM25548 مجوززدایی در بخش خدمات عمومی با هدف رونق فضای کسب و کار با تاکید بر ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی/ شیوا بازرگان.- تامین اجتماعی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎۶۴)، تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۵۹.
۴۴۰۷۹ DM25549 بررسی احکام مواد مخدر در منابع شرعی/ علی موحدی راد، منصور امیرزاده جیرکلی.- فقه و تاریخ تمدن. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۲-‎۴۱.
۴۴۰۸۰ DM25550 کنکاشی در قاعده فقهی احتیاط در آبرو/ اکبر محمودی.- فقه و تاریخ تمدن. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۱۲.
۴۴۰۸۱ DM25551 جایگاه فقهی ربا و سود بانکی از نگاه متفکران جهان اسلام/ علی صفری … [و دیگران].- فقه و تاریخ تمدن. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۳-‎۲۳.
۴۴۰۸۲ DM25552 واکاوی فقهی غرری بودن معامله بیت کوین/ رضا پورصدقی، محمد فائزی، سیدصادق آذریان.- فقه و تاریخ تمدن. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎3، پاییز: ص ۲۰-‎۲۶.
۴۴۰۸۳ DM25553 جایگاه فقه در سیاست کیفری ایران/ سعید میرزایی … [و دیگران].- فقه و تاریخ تمدن. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎3، پاییز: ص ۴۴-‎۵۳.
۴۴۰۸۴ DM25554 جستاری در مبانی فقهی ضرر معنوی با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی/ حمید مسجدسرایی.- پژوهش های فقهی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۱.
۴۴۰۸۵ DM25555 تکلیف مالک به صیانت از حق مالکیت املاک در حقوق ایران/ آرزو اکبری، جلیل قنواتی.- پژوهش های فقهی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۶-‎۵۷.
۴۴۰۸۶ DM25556 حق زنان در باروری در روایت عزل از دیدگاه امامیه و اهل سنت/ محمد سرمستی، علی اکبر جهانی.- پژوهش های فقهی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۰-‎۷۱.
۴۴۰۸۷ DM25557 جواز سقط جنین حاصل از زنا در گستره قوانین موضوعه/ محمدجعفر صادق پور.- پزشکی قانونی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و هشتم، شماره ‎4 (پیاپی ‎104)، زمستان: ص ۲۵۴-‎۲۵۵.
۴۴۰۸۸ تقابل ملاحظات اقتصادی و امنیتی در رژیم کنونی حقوقی دریای خزر/ جمشید ممتاز، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۱۱-‎۳۱.
۴۴۰۸۹ تاثیر تحریم ها بر داوری تجاری بین المللی/ عرفان میرزازاده … [و دیگران].- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۳۷-‎۶۴.
۴۴۰۹۰ اعمال اصل صلاحیت جهانی بر جرایم علیه امنیت سایبری در هوانوردی بین المللی/ مهساسادات زواره ئی، صادق سلیمی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۶۹-‎۸۹.
۴۴۰۹۱ تاثیر حقوق بشر بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل/ هاجر راعی دهقی، امیر مقامی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۰.
۴۴۰۹۲ همکاری دولت ها در تبادل اطلاعات مالیاتی و بانکی در موافقت نامه های بین المللی مالیاتی با تاکید بر وضعیت ایران/ مجید پورناجی، داریوش اشرافی، منصور پورنوری.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۶.
۴۴۰۹۳ دکترین خروج از صلاحیت در چهارچوب حقوقی سازمان ملل متحد/ کیانا دریابیگی، سیما مرادی نسب.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۸۷.
۴۴۰۹۴ تحولات دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری: از احتیاط تا حمایت، پرونده گامبیا علیه میانمار سال ۲۰۲۰/ فرهاد کریمی، صابر نیاورانی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۱۹۳-‎۲۲۳.
۴۴۰۹۵ حسن نیت در آرای دیوان بین المللی دادگستری/ عبدالمجید مهدی زاده، محمدهادی سلیمانیان.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۲۲۹-‎۲۴۹.
۴۴۰۹۶ مفهوم سازی تحدید حدود مناطق دریایی از منظر حقوقی و فنی/ رسول پور نالکیاشری، افشین جعفری.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۲۵۵-‎۲۸۵.
۴۴۰۹۷ توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی/ شهلا میرالوندی، زهرا فهرستی، ابراهیم یاقوتی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۲۹۱-‎۳۲۰.
۴۴۰۹۸ تاثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه؛ استان لرستان)/ قاسم مرادی … [و دیگران].- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۳۲۷-‎۳۴۷.
۴۴۰۹۹ کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و چالش های آن در آینه رویه قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه های کیفری)/ حسین غلامی، نادیا باقری.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۹۲.
۴۴۱۰۰ تفسیر واقع گرایانه در قلمرو دادرسی کیفری (با تاکید بر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری)/ ایمان یوسفی، سعید یوسفی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۳۹۷-‎۴۱۳.
۴۴۱۰۱ تحلیل مصلحت در ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) (با رویکرد حداقلی به نظام دادرسی کیفری رسمی)/ اعظم مهدوی پور، زهرا عبدالحسین قمی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۴۱۹-‎۴۵۰.
۴۴۱۰۲ نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تاکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا/ عاطفه قاسمی، علیرضا حسنی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۴۵۵-‎۴۷۷.
۴۴۱۰۳ ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه/ مجید بنایی اسکویی، سیدحمیدرضا جلالی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۴۸۳-‎۵۱۶.
۴۴۱۰۴ جایگاه شرط تغییر در کار در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تاکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان/ عباس قاسمی حامد، علی حیدری.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و یکم، شماره ‎52، زمستان: ص ۵۲۱-‎۵۴۳.
۴۴۱۰۵ رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا/ گلناز مرادی پسند، تهمورت بشیریه، حسین غلامی.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۱۱-‎۳۴.
۴۴۱۰۶ ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸/ علی خالقی، سیامک اصغرلو.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۳۹-‎۷۰.
۴۴۱۰۷ بایسته های سند ملی ارزیابی ریسک (خطر) پول شویی و تامین مالی تروریسم در پرتو رویکرد ریسک پایه/ منصور میرسعیدی، حسین سبحانی.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۷۵-‎۱۱۶.
۴۴۱۰۸ ارزیابی سیاست های جمعیتی در سنجه اصول جرم انگاری؛ با تاکید بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت/ مهرانگیز روستائی، محمدباقر مقدسی.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۵۰.
۴۴۱۰۹ ارزیابی جرم انگاری تکدی در پرتو معیار پالایش/ مرتضی عارفی.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۶.
۴۴۱۱۰ تحلیل جرم شناختی عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان ارومیه در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۴/ پیمان غیوری نیا، سیدعلی میرابراهیمی، محمدعلی قربانی.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۷.
۴۴۱۱۱ هم سنجی مولفه های دادرسی علنی در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام دادرسی کیفری ایران/ مرتضی راسته، عبدالعلی توجهی، مژگان نعمتی.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۴۱.
۴۴۱۱۲ پارامترهای یک عملیات مخفی دام گستری موفق و مشروع در جرم اقتصادی پول شویی/ محمد پیرانی، اصغر عباسی، علی قربانی.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۸۷.
۴۴۱۱۳ شناسایی هویت نوشتاری و گفتاری متهمان در دادگاه از منظر زبان شناسی حقوقی/ ثریا سبهانی … [و دیگران].- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۶.
۴۴۱۱۴ نگاه بومی به نظریه کنترل اجتماعی جرم با توجه به مبانی اسلامی – ایرانی/ سمیرا تاج خراسانی، غلامحسین مسعود، محسن شکرچی زاده.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۳۲۱-‎۳۴۵.
۴۴۱۱۵ رویکرد آسیب اجتماعی شناسی به جرم حکومتی و کاربست پاسخ گذاری به آن/ محمد ناظمی پور … [و دیگران].- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۳۵۱-‎۳۹۰.
۴۴۱۱۶ انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی/ حکیمه فرنام.- پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎20، پاییز – زمستان: ص ۳۹۷-‎۴۱۵.
۴۴۱۱۷ DM25558 مقایسه ظرفیت های تنظیم سند وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی با مراکز تعویض پلاک/ سیدسعید حسینی یکتا.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و یکم، دوره دوم، شماره 189-‎190، زمستان: ص ۱۷-‎۳۴.
۴۴۱۱۸ DM25559 حضور شاهد هنگام تنظیم سند در آینه آرا دادگاه های انتظامی سردفتران و دفتریاران/ محمد عظیمیان.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و یکم، دوره دوم، شماره 189-‎190، زمستان: ص ۳۵-‎۴۱.
۴۴۱۱۹ DM25560 بررسی علل عدم تناسب تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با هزینه های دفاتر/ رضا پریزاد، مصطفی سرخیل.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و یکم، دوره دوم، شماره 189-‎190، زمستان: ص ۴۳-‎۷۲.
۴۴۱۲۰ DM25561 قرارداد پیش فروش ساختمان.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و یکم، دوره دوم، شماره 189-‎190، زمستان: ص ۷۴-‎۸۲.
۴۴۱۲۱ DM25562 بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده/ مترجم سلیمان فدوی.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و یکم، دوره دوم، شماره 189-‎190، زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۰.
۴۴۱۲۲ DM25563 حمایت از کار و خدمات رسانی دفاتر اسناد رسمی/ امیر جهانگرد محبوب.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و یکم، دوره دوم، شماره 189-‎190، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۰۵.
۴۴۱۲۳ DM25564 جایگاه امنیت قضایی شهروندان در قانون اساسی و قوانین عادی ایران/ لیلی قادری.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و یکم، دوره دوم، شماره 189-‎190، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۶.
۴۴۱۲۴ DM25565 حل تعارض در اعتراض نسبت به آراء صادره در امور مدنی/ عباداله رستمی چلکاسری.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۶-‎۲۸.
۴۴۱۲۵ DM25566 تحلیلی بر شاخص تراکم تعداد وکلای دادگستری نسبت به جمعیت کشور/ محمود حبیبی.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۳۳.
۴۴۱۲۶ DM25567 تاملی بر مفهوم و محتوای نظارت قضایی بر اعمال دولت/ علی مشهدی.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۳۴-‎۵۱.
۴۴۱۲۷ DM25568 مفهوم و مبانی شکل گرایی در اعمال حقوقی در فقه امامیه و حقوق ایران/ مجید عارفعلی.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۵۲-‎۷۱.
۴۴۱۲۸ DM25569 تاثیر حق تعیین سرنوشت بر حاکمیت ملی دولت ها/ سیدعلی موسوی.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۷۲-‎۸۸.
۴۴۱۲۹ DM25570 مروری بر آئین نامه و قانون با مروری بر تحولات آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری/ محمود پورعسکری.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۰۰.
۴۴۱۳۰ DM25571 آیین دادرسی قواعد حل تعارض در تعیین صلاحیت محاکم/ حدیث شفیعی.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۹.
۴۴۱۳۱ DM25572 واکاوی و مصداق یابی قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده در معاملات/ شقایق شمسی.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۱۳۰-‎۱۵۳.
۴۴۱۳۲ DM25573 تابعیت محرمانه/ مژده هادی نژاد.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۱۵۴-‎۱۷۷.
۴۴۱۳۳ DM25574 راهکار قانونی و حمایت از بانوان در برابر تهدیدات افشای محتویات محرمانه/ حسین قزلباش.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۱۷۸-‎۱۹۰.
۴۴۱۳۴ DM25575 جستاری در خصوص ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و طرح پرسشی پیرامون آن/ محمدتقی روان گرد.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۰۰.
۴۴۱۳۵ DM25576 استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مدیریت کانون های وکلای دادگستری ایران/ محمد خان میرزایی.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۲۰۱-‎۲۱۷.
۴۴۱۳۶ DM25577 شرکت در مدرسه تابستانی حقوق فناوری اطلاعات در کشور جمهوری چک: گزارش یک سفر علمی/ امیر فامیل زوار جلالی.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۲۱۸-‎۲۲۵.
۴۴۱۳۷ DM25578 سازه متروپل و حواشی پروانه سازه های بلندمرتبه: گفتگوی آقای حمیدرضا اثیمی با دکتر ثابت قدم، شهردار اسبق رشت.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۲۲۶-‎۲۴۰.
۴۴۱۳۸ DM25584 درآمدی بر نظریه عمومی دادرسی (مطالعه ای تطبیقی در روش شناسی تمهید نظریه عمومی)/ مجید غمامی، اسماعیل شایگان.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۳۷.
۴۴۱۳۹ DM25579 کارکرد مدل های اقتصادی در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت با تکیه بر مدل سازی ریاضی/ حبیب الله رحیمی، نسرین خدارحمی.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎3، پاییز: ص ۳۸-‎۶۴.
۴۴۱۴۰ DM25580 مطالعه تطبیقی مالیات و تحدید آزادی با تاکید بر کسب و کار و انتقال املاک/ رضا چراغی.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎3، پاییز: ص ۶۶-‎۸۷.
۴۴۱۴۱ DM25581 ماهیت شناسی آثار سینمایی از منظر حقوق مالکیت ادبی و هنری با نگاهی به حقوق فرانسه، انگلستان، آمریکا و هند/ کاظم امیراحمدی، محسن صادقی.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎3، پاییز: ص ۸۹-‎۱۰۷.
۴۴۱۴۲ DM25582 مطالعه تطبیقی احسان، برادری و نیکوکاری و معیارها و مسئولیت های ناشی از آن در حقوق خصوصی اسلام، اروپا، و آمریکا/ محمدعلی خورسندیان.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۰۹-‎۱۳۸.
۴۴۱۴۳ DM25583 تحلیل شرایط، موانع و آثار اجرای فرامرزی سازش نامه های تجاری بین المللی با مطالعه رویکرد نظام حقوقی ایران و پیشنهاد سیاست ترجیحی/ رضا معبودی نیشابوری، سیدعلیرضا رضائی.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۴۰-‎۱۶۲.
۴۴۱۴۴ DM25585 قانون به مثابه امری اجتماعی؛ مطالعه روش شناسانه نظریه قانون مونتسکیو/ مجتبی جاویدی.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و سوم، شماره ‎4 (پیاپی ‎58)، زمستان: ص ۵۱۱-‎۵۳۸.
۴۴۱۴۵ DM25586 ساز و کار مطلوب وضع الزامات حقوقی در شرایط اضطراری مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ علی آریان نژاد، میثم اقربائی فام، علی فتاحی زفرقندی.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و سوم، شماره ‎4 (پیاپی ‎58)، زمستان: ص ۵۳۹-‎۵۶۳.
۴۴۱۴۶ DM25587 مغایرت موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با مبانی فقهی و قواعد حقوقی؛ بررسی مصداقی مشارکت مدنی/ حمیدرضا صالحی، محمدرضا عباسی، علی احمدی بیاضی.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و سوم، شماره ‎4 (پیاپی ‎58)، زمستان: ص ۵۶۵-‎۵۸۹.
۴۴۱۴۷ DM25588 بررسی شمولیت رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به تسهیلات مشارکتی/ حسین عابدینی، ابوالفضل ذاکری.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و سوم، شماره ‎4 (پیاپی ‎58)، زمستان: ص ۵۹۱-‎۶۲۰.
۴۴۱۴۸ DM25589 کاوشی نو در جهت رفع تعارض بین ماده ۳۸ قانون مدنی با قوانین موضوعه محدودکننده مالکیت خصوصی/ زینب سنچولی، محمدرضا کیخا.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و سوم، شماره ‎4 (پیاپی ‎58)، زمستان: ص ۶۲۱-‎۶۵۲.
۴۴۱۴۹ DM25590 بررسی فقهی حقوقی رابطه بانک، مشتری و صندوق توسعه ملی در اعطای تسهیلات؛ چالش ها و راهکارها/ یاسر مرادی، سیدامیرحسین سیدی.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و سوم، شماره ‎4 (پیاپی ‎58)، زمستان: ص ۶۵۳-‎۶۸۳.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up