تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد 1400

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۶۹۹۳ DM18593 تدابير پيشگيرانه فني جهت حفاظت از اطلاعات مالي در فضاي سايبر/ الهام سليمان دهکردي، زهرا صالح آبادي، کيانوش سمنگوئي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره يکم، شماره ‎1، زمستان: ص ۹-‎۳۸.
۳۶۹۹۴ DM18594 عدالت ترميمي در نظام حقوقي ايران و ديوان کيفري بين المللي/ غلامحسين رضائي، ياسر شاکري.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره يکم، شماره ‎1، زمستان: ص ۳۹-‎۶۵.
۳۶۹۹۵ DM18595 جايگاه زندان هاي خصوصي در حقوق کيفري ايران و ايالات متحده آمريکا (کاليفرنيا و تگزاس)/ مصطفي فروتن، زهرا وهبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره يکم، شماره ‎1، زمستان: ص ۶۷-‎۸۸.
۳۶۹۹۶ DM18596 بررسي خلاء هاي قانوني در برقراري امنيت در دريا/ محمد قربان زاده، علي زندي راد، محمد کمالي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره يکم، شماره ‎1، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۱.
۳۶۹۹۷ DM18597 عوامل اجتماعي موثر در بزهکاري نوجوانان شهر کازرون و راه هاي پيشگيري از آن/ اسماعيل عبدالهي، فرزاد حسيني، ياسين مطهري زاده.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره يکم، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۰.
۳۶۹۹۸ DM18598 تحصيل مال از طريق نامشروع از منظر حقوق جزاي اختصاصي و حقوق جزاي عمومي/ مصطفي فروتن، حسين اکبري.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره يکم، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۴۷.
۳۶۹۹۹ DM18599 بررسي اجمالي مقررات ارز ديجيتال و پيامدهاي قانوني آن/ جفري اچ. ماتسورا؛ ترجمه سعيد سياه بيدي کرمانشاهي، حميدرضا کناري زاده.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۷، دوره يکم، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۶۷.
۳۷۰۰۰ DM18600 جايگاه قانون مداري در غرب با نگاهي ويژه به بريتانياي کبير/ ايرج گلدوزيان، الهام حيدري نژاد، زهرا وهبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۹-‎۱۹.
۳۷۰۰۱ DM18601 اصل تساوي سلاح ها در حقوق ايران با تاکيد بر قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ ارسلان اشرافي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۱-‎۴۳.
۳۷۰۰۲ DM18602 جرايم سازمان يافته اداري ناشي از نفوذ مديران ارشد دولتي در حقوق ايران/ داود محبي، عليرضا مجيدي، امين شفيعي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۴۵-‎۶۱.
۳۷۰۰۳ DM18603 تبيين سرقت هويت در نظام کيفري ايران/ الهام سليمان دهکردي، ارشياناز حيدريان.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۶۳-‎۸۵.
۳۷۰۰۴ DM18604 بررسي روند رسيدگي به قضيه ماکس پلانت در ديوان بين المللي حقوق درياها/ موسي عاکفي قاضياني، محمد عاکفي قاضياني.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۸۷-‎۱۰۸.
۳۷۰۰۵ DM18605 شروط ثبات قراردادها در حقوق آمريکا/ محمدباقر فيجان، محمدامين مرادي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۲۱.
۳۷۰۰۶ DM18606 تاثير ارز ديجيتال بر مقررات ارز (پول) سنتي/ جفري اچ. ماتسورا؛ ترجمه و تحقيق سعيد سياه بيدي کرمانشاهي، رضا محبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۲۴-‎۱۵۳.
۳۷۰۰۷ DM18607 کاوشي در بکارگيري و تببين حقوق بين الملل عرفي در رويه قضايي دادگاه هاي کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا/ موسي کرمي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۹-‎۳۲.
۳۷۰۰۸ DM18608 حمايت کيفري از استفاده از اطلاعات نهاني در حقوق ايران/ الهام سليمان دهکردي، سميرا پيريايي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۳۳-‎۶۵.
۳۷۰۰۹ DM18609 مخاصمه يمن؛ امکان سنجي نقش آفريني ديوان کيفري بين المللي/ موسي عاکفي قاضياني، محمد عاکفي قاضياني.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۶۷-‎۸۶.
۳۷۰۱۰ DM18610 لزوم تحديد تخلفات انتظامي وکلا و امکان اعاده حقوق صنفي/ پريسا محمدي مقدم.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۲.
۳۷۰۱۱ DM18611 نقدي بر صدور حکم برائت براي بزه افتراء؛ از باب تظلم خواهي/ فرود شکوه مسقاني، اميررضا قانع.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۱۲.
۳۷۰۱۲ DM18612 مسئوليت پزشکان در سيستم کيفري انگلستان/ زهرا وهبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۲۵.
۳۷۰۱۳ DM18613 بررسي و نقد دادرسي اداري در هيات هاي رسيدگي به تخلفات هيات علمي/ حسين علايي، جعفر براتي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۹-‎۳۳.
۳۷۰۱۴ DM18614 مطالعه تطبيقي کيفر قتل عمد در قانون مجازات ايران و عراق/ سيدعلي رباني موسويان، سيده پريسا اندک.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۳۵-‎۵۶.
۳۷۰۱۵ DM18615 بررسي سير تاريخي تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقي و قضايي در ايران/ سيدحسام الدين رفيعي طباطبايي، مطهره سادات رفيعي طباطبايي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۵۷-‎۷۶.
۳۷۰۱۶ DM18616 هنر جرم انگاري/ برهان خاطري.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۷۷-‎۹۵.
۳۷۰۱۷ DM18617 بررسي علل ناکارآمدي شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي/ رستم علي اکبري.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۹۷-‎۱۱۷.
۳۷۰۱۸ DM18618 ارتباط ارزهاي ديجيتال با اوراق بهادار/ جفري اچ. ماتسورا؛ ترجمه و تحقيق سعيد سياه بيدي کرمانشاهي، رضا محبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎4، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۳۵.
۳۷۰۱۹ DM18619 رويکرد طرح مسئوليت بين المللي دولت ها نسبت به نقض هنجارهاي حقوقي و عدم پيروي معاهداتي/ سبحان طيبي، بهاره زمانپور، سجاد طيبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۹-‎۲۶.
۳۷۰۲۰ DM18620 تحليل وضعيت زنجيره هاي بلوکي و معاملات ارزهاي ديجيتال از منظر حقوق ايران و فقه اماميه/ سيدحسن حسيني مقدم، به آرا فرزين فر.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۲۷-‎۴۵.
۳۷۰۲۱ DM18621 بررسي عوامل موثر بر رفع اطاله دادرسي و توسعه قضايي با مطالعه موردي بر دادگستري شهرستان کرمانشاه در سال ۱۳۹۶/ سيدحسام الدين رفيعي طباطبايي، ايمان دارابي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۴۶-‎۶۵.
۳۷۰۲۲ DM18622 جرم شناسي سبز و جرائم و آسيب هاي زيست محيطي/ اوي بريسمن، نيگل ساوث؛ مترجمان رستم علي اکبري، نادر چمني.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۶۶-‎۹۲.
۳۷۰۲۳ DM18623 کارکرد اصلاحي مجازات ها در پرتو تحولات کيفري: از رويکرد اصلاحي بزهکاران در زندان تا راهبردهاي اجتماع-مدار/ مهدي مرادي کوچي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۴.
۳۷۰۲۴ DM18624 قابليت اعمال کنوانسيون بيع بين المللي کالا بر معاملات نرم افزاري هيرو سونو/ [هيرو سونو]؛ مترجمان وحيد عاکفي قاضياني، محمد عاکفي قاضياني.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۲.
۳۷۰۲۵ DM18625 جرم زايي در قوانين و مقررات ثبتي از طريق اعتبار بخشيدن به اسناد عادي/ ايرج گلدوزيان، مريم رجبي، سجاد لشکري آذر.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۹-‎۲۷.
۳۷۰۲۶ DM18626 نقدي بر قانون اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي مصوب ۱۳۹۸/ منوچهر توسلي نائيني، نوشين فرهاني روحاني.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۲۸-‎۴۱.
۳۷۰۲۷ DM18627 تحليل اقتصادي نقض تعهد در فضاي تجارت الکترونيک با رويکرد حقوق مصرف کننده/ يداله دادگر، اکرم احساني.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۴۲-‎۵۸.
۳۷۰۲۸ DM18628 مروري بر توسعه سازوکارها در پرتو حقوق بين الملل محيط زيست/ سبحان طيبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۶.
۳۷۰۲۹ DM18629 نفقه زوجه در حقوق ايران و هند/ فاطمه آناهيد، مريم سيدمتين.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۹۲.
۳۷۰۳۰ DM18630 واکاوي ماهيت حقوق بين الملل در نظريه فلسفي هربرت هارت/ موسي عاکفي قاضياني، محمد عاکفي قاضياني.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۰۵.
۳۷۰۳۱ DM18631 وضعيت و آثار شرط عدم مسئوليت در بيمه هاي بازرگاني در نظام حقوقي ايران/ مجيد فلاحتي نژاد.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۱۰۶-‎۱۱۸.
۳۷۰۳۲ DM18632 اثرات حقوقي و اجتماعي الحاق ايران به کنوانسيون حقوق معلولين از منظر حقوق داخلي/ کميل پورضيائي، تارا غفاري نيک.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۹.
۳۷۰۳۳ DM18633 ملاحظاتي در شرايط حاکم بر نحوه استرداد مجرمين در ايران، افغانستان و پاکستان/ محمدتقي رضائي، سيامک زارعي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۱۵۰-‎۱۶۱.
۳۷۰۳۴ DM18634 بررسي فقهي و حقوقي بر حق پخش فوتبال/ اميرمحسن شعباني، احسان نعمتي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۱۶۲-‎۱۷۷.
۳۷۰۳۵ DM18635 واکاوي و تحليل اصلاحيه هاي وارده بر کنوانسيون سازمان بين المللي دريانوردي: با نگاهي بر وضعيت ايران/ حميدرضا اکبرپور.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۱۷۸-‎۱۹۳.
۳۷۰۳۶ DM18636 بررسي مباني حقوق حيوانات در پرتو فقه و رويکردهاي فلسفي/ سيدحسام الدين رفيعي طباطبائي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۱۹۴-‎۲۰۶.
۳۷۰۳۷ DM18637 مسئوليت مدني ناشي از حوادث هوايي با نگاهي به مقررات داخلي و بين المللي و رويه قضائي/ سبحان طيبي، يگانه سادات صفوي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۶-‎۲۶.
۳۷۰۳۸ DM18638 ثبت بين المللي اختراعات در صنايع پزشکي/ حميدرضا منيبي، بيتا رمضان پور.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۲۷-‎۴۱.
۳۷۰۳۹ DM18639 ميزان تاثير اصلاح ساختار دستگاه هاي اجرايي بر پيشگيري از فساد مالي/ ميثم نعمت الهي، نجمه مالکي بروجني.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۴۲-‎۵۶.
۳۷۰۴۰ DM18640 مطالعه تطبيقي استصناع به عنوان عقدي معين و مستقل؛ در فقه، قوانين برخي کشورهاي عربي و کنوانسيون بيع بين المللي کالا ۱۹۸۰ وين/ موسي عاکفي قاضياني، وحيد عاکفي قاضياني.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۵۷-‎۷۳.
۳۷۰۴۱ DM18641 ارزيابي رويکردهاي حاکم بر جرم انگاري جرائم عليه ميراث فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه: از کاربرد غيرنظامي تا ارزش فرهنگي/ موسي کرمي، ياسر شاکري.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۷۴-‎۹۰.
۳۷۰۴۲ DM18642 جستاري در معاهدات بين المللي زيست محيطي و تاثير آن بر آينده زيست محيطي کلان شهر تهران (بررسي آينده نگارانه)/ حجت الله ميرزايي، صفيه طيبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۹۱-‎۱۰۵.
۳۷۰۴۳ DM18643 بررسي تطبيقي جبران خسارت ناشي از نقض مالکيت فکري در حقوق ايران و موافقتنامه تريپس/ حميد ابهري، سام محمدي، احسان نعمتي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۱۰۶-‎۱۲۷.
۳۷۰۴۴ DM18644 بررسي مواضع حقوقي سرمايه گذاري خارجي در قانون اساسي (با مطالعه تطبيقي ايران و عراق)/ رضا خدابنده لوئي، مجتبي انصاريان، عارف جعفري صادق آباد.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۱۲۸-‎۱۴۵.
۳۷۰۴۵ DM18645 طلاق در نظام حقوقي ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق هندوستان/ جواد واحدي زاده، سميه عباسي اصل.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۱۴۶-‎۱۶۱.
۳۷۰۴۶ DM18646 آلودگي صنعتي و حق بر محيط زيست؛ رويکردي به اسناد بين المللي/ حميدرضا جمالي، صفيه فولادي وندا.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۱۶۲-‎۱۷۴.
۳۷۰۴۷ DM18647 قانونگذاري بلاکچين در ايران، چين و انگلستان/ مسعود شيراني، مليکاسادات طلاکش.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۱۷۵-‎۱۸۵.
۳۷۰۴۸ DM18648 ارزيابي قانون حاکم بر موافقتنامه هاي داوري آنسيترال با تاکيد بر حقوق فرانسه/ محمد مقدم فرد، زهرا احمدي.- تمدن حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۱۸۶-‎۱۹۶.
۳۷۰۴۹ DM18649 تحليل جزايي عوامل و ارکان قتل هاي سريالي و زنجيره اي در حقوق ايران/ اسماء السادات هاشمي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۱-‎۳۰.
۳۷۰۵۰ DM18650 احکام فقهي و حقوقي مترتب بر استفاده از سلول هاي بنيادي و DNA به منظور شبيه سازي و تغييرات ژنتيکي در انسان/ حسنيه پيشدست.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۳۱-‎۴۹.
۳۷۰۵۱ DM18651 اينکوترمز، در حقوق تجارت بين المللي/ جواد رنجبرزاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۵۱-‎۷۲.
۳۷۰۵۲ DM18652 بررسي تاثير جنسيت متهم در رسيدگي هاي کيفري در نظام جزايي ايران/ الهام فيض آبادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۷۳-‎۹۴.
۳۷۰۵۳ DM18653 نقد و بررسي تطبيقي چک در پيمان متحدالشکل ژنو با قانون تجارت و قوانين صدور چک ايران/ ميلاد الماسي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۴.
۳۷۰۵۴ DM18654 بررسي شرط سقوط تمام خيارات از منظر فقه اماميه/ حميدرضا خاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۴۰.
۳۷۰۵۵ DM18655 تبديل مجازات حبس در تبصره ماده ۳۷ قانون کاهش مجازات تعزيري ۱۳۹۹ (نوعي ارزش گذاري در دادرسي براي امر به معروف)/ علي ناظم.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۵۹.
۳۷۰۵۶ DM18656 تحليل جزايي رابطه مجازات تکميلي با انواع تعزيرات/ فاطمه نجم سهيلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۸۶.
۳۷۰۵۷ DM18657 تحليل حقوقي و جرم شناسي سرقت از بانک ها/ احمد عباس زاده بهستاني، مهدي سليماني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۱۸۷-‎۲۱۴.
۳۷۰۵۸ DM18658 تحليل فقهي و حقوقي ماده ۲۷۸ قانون مدني/ مرتضي چيت سازيان.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۲۱۵-‎۲۳۷.
۳۷۰۵۹ DM18659 حدود مداخله دادگاه هاي ملي در روند داوري/ فوزيه شريفيان، مدينه جمالي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۲۳۹-‎۲۴۸.
۳۷۰۶۰ DM18660 بررسي اصول و قواعد حاکم بر قرارهاي تامين در پرتو آيين دادرسي کيفري مصوب سال ۱۳۹۲/ مجتبي حري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۲۴۹-‎۳۱۵.
۳۷۰۶۱ DM18661 ساز و کارهاي حقوقي در مقابله با جرايم اقتصادي در عرصه بين الملل و مسئوليت دولت در اين راستا/ بابک رستان را، يزدان نصرتي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۳۱۷-‎۳۵۰.
۳۷۰۶۲ DM18662 رويکرد حقوقي و فقهي نهاد داوري/ مهدي شمسي، علي دريمي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۳۵۱-‎۳۷۶.
۳۷۰۶۳ DM18663 بررسي فقهي و حکم تکليفي اذن زن از شوهر هنگام خروج از منزل/ خليل الله احمدوند، ستاره آزادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۳۷۷-‎۴۰۰.
۳۷۰۶۴ DM18664 سياست تقنيني ايران در قبال مبارزه با قاچاق داروهاي تقلبي و فاقد اعتبار از منظر حقوق کيفري/ سيدعباس خليل پور چالکياسري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۴۰۱-‎۴۴۰.
۳۷۰۶۵ DM18665 شروط تحميلي در قراردادهاي بانکي (مطالعه تطبيقي ايران-فرانسه)/ حسين ولي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۴۴۱-‎۴۷۲.
۳۷۰۶۶ DM18666 جايگاه کرامت در انديشه اسلامي و بازتاب آن در تدوين قانون اساسي/ صدري مرداني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۴۷۳-‎۴۸۶.
۳۷۰۶۷ DM18667 عدالت کيفري در پرتو حقوق شهروندي/ جواد منصوري نعلبندان.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۴۸۷-‎۵۱۸.
۳۷۰۶۸ DM18668 عقلانيت حاکم بر جنگ رسانه اي با تاکيد بر آراي نظري ماکس وبر/ حميد عليخاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۵۱۹-‎۵۴۲.
۳۷۰۶۹ DM18669 واکاوي تاثيرپذيري پديده طلاق از فضاي سايبر و شبکه هاي اجتماعي/ خليل الله احمدوند، سيده فاطمه مرتضوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۵۴۳-‎۵۶۵.
۳۷۰۷۰ DM18670 الزام هاي فقهي در مولدهاي فرهنگي/ داود حسن پور.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۵۶۷-‎۵۸۰.
۳۷۰۷۱ DM18671 نقش پليس زن در پيشگيري از جرايم عليه کودکان/ زهرا سفيدگر.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۵۸۱-‎۶۰۲.
۳۷۰۷۲ DM18672 حمايت کيفري شکلي از زنان در برابر خشونت/ وجيهه چوپاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۶۰۳-‎۶۲۲.
۳۷۰۷۳ DM18673 مسئوليت ناشي از پسماند در پرتوهاي رويکردهاي مديريتي حاکم بر آن/ احسان نيرپور.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۶۲۳-‎۶۵۸.
۳۷۰۷۴ DM18674 تحليل فقهي و حقوقي شروط باطل غير مبطل/ مريم نقدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۶۹۳-‎۷۲۱.
۳۷۰۷۵ DM18675 مسئوليت بيمارستان ها ناشي از حوادث پزشکي/ محمدحسين مهدي زاده نادري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۷۲۳-‎۷۳۵.
۳۷۰۷۶ DM18676 نقش ضابطان دادگستري و تعاوني هاي مرزي در پيشگيري و کنترل قاچاق کالا و ارز/ محبوبه کهزادي، معصومه کهزادي باصري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۷۳۷-‎۷۶۵.
۳۷۰۷۷ DM18677 قاچاق انسان در نظام کيفري جمهوري اسلامي ايران/ سيدمجتبي موسوي، عليرضا مرزباني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۷۶۷-‎۷۹۴.
۳۷۰۷۸ DM18678 بررسي جزايي ابعاد و ارکان جرم کلاهبرداري رايانه اي/ کيوان مرادي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۷۹۵-‎۸۲۱.
۳۷۰۷۹ DM18679 بررسي و تحليل بايسته هاي رئاليسم تهاجمي با نگاه تطبيقي نظريه نو واقع گرايي/ فرحناز فتحي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۸۲۳-‎۸۵۳.
۳۷۰۸۰ DM18680 انواع و شرايط امضاي الکترونيک با مطالعه تطبيقي/ قاسم حاجي زاده منگولي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۸۵۵-‎۸۷۴.
۳۷۰۸۱ DM18681 بررسي و تحليل جزايي ديدگاه اجتماعي در مورد مجرمان سياسي/ ايمان وطن دوست.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۸۷۵-‎۸۹۶.
۳۷۰۸۲ DM18682 خشونت خانگي عليه زنان در ايران/ ميلاد جهاني جناقرد.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۸۹۷-‎۹۰۹.
۳۷۰۸۳ DM18683 ضرورت به روزرساني احکام ديني (اهدا عضو بيماران مرگ مغزي از منظر فقهي)/ خليل الله احمدوند، پروين عيني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۹۱۱-‎۹۲۹.
۳۷۰۸۴ DM18684 تحليل حقوقي اهليت اتباع خارجه در ايران/ رضوان ملک آرا.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۹۳۱-‎۹۵۲.
۳۷۰۸۵ DM18685 نگاهي حقوقي به ساختار ثبت اسناد و املاک/ رضا صيادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎15، پاييز: ص ۹۵۳-‎۹۶۹.
۳۷۰۸۶ DM18686 بررسي علل ارتکاب جرايم سازمان يافته شبکه اي توسط مجرمين يقه سفيد/ سولماز غفاري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۱-‎۳۴.
۳۷۰۸۷ DM18687 تحليل فقهي شرط رد ثمن در بيع شرط (با تکيه بر مکاسب شيخ انصاري و شروح آن)/ احسان بيرامي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۳۵-‎۵۵.
۳۷۰۸۸ DM18688 بررسي مقايسه اي ميزان و علل صدور مجوز سقط جنين قانوني در زنان مراجعه کننده به پزشکي قانوني شهرستان بويراحمد در سال ۹۱ تا ۹۶/ کامروز اميني، فاطمه ياري نسب.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۵۷-‎۷۲.
۳۷۰۸۹ DM18689 اصول و مباني حقوقي نظريه قراردادهاي غيرمنصفانه/ ميثم دوست محمدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۷۳-‎۱۰۴.
۳۷۰۹۰ DM18690 نقش داوري و ميانجيگري در حل و فصل اختلافات مالکيت فکري با نگاهي بر مقررات وايپو/ ميلاد الماسي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۱۸.
۳۷۰۹۱ DM18691 اوصياي متعدد از منظر فقه و حقوق موضوعه/ الهام افشارنيا.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۰.
۳۷۰۹۲ DM18692 بررسي شرط داوري از ديدگاه فقهي حقوقي و آثار عدم تبعيت آن از عقد پايه در حقوق ايران و حقوق بين الملل/ کيمياالسادات وهاب زاده موسوي … [و ديگران].- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۵.
۳۷۰۹۳ DM18693 بررسي کاربردي عقد صلح در حقوق خصوصي/ رسول جعفري اشياني، حميد جان نثار ملکوتي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۴.
۳۷۰۹۴ DM18694 بررسي نقش و جايگاه شهادت در دادگاه/ خليل الله احمدوند، حسن تال.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۰.
۳۷۰۹۵ DM18695 تاثير رضايت مجني عليه بر مسئوليت کيفري/ گلي صابري، روح الله اکرمي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۲۳۱-‎۲۵۴.
۳۷۰۹۶ DM18696 تاثير قانون کاهش حبس تعزيري مصوب ۱۳۹۹ بر کيفرزدايي/ زهرا ميرزايي يزدي، سيداسماعيل موسوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۲۵۵-‎۲۸۶.
۳۷۰۹۷ DM18697 نکاح معاطاتي زنا نيست/ خليل الله احمدوند، يزدان کرمي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۲۸۷-‎۲۹۹.
۳۷۰۹۸ DM18698 تحليل و بررسي حقوقي ثبت ملک و تحديد حدود/ بيژن مهربان.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۱۹.
۳۷۰۹۹ DM18699 تحليل و بررسي مسئوليت مالي ولي خاص/ محمدمهدي کريمي نيا … [و ديگران].- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۳۲۱-‎۳۳۹.
۳۷۱۰۰ DM18700 تکاليف و وظايف قانوني نيروهاي مسلح در مخاصمات مسلحانه بين الملل/ محمد علي پور فرد، سبحان فرهادي آهنگران، حسين کرم پور فيروزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۳۴۱-‎۳۶۷.
۳۷۱۰۱ DM18701 جايگاه علم قاضي در ادله اثبات الکترونيک در نظام دادرسي کيفري/ سميرا افشاري اردبيلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۳۶۹-‎۳۸۵.
۳۷۱۰۲ DM18702 ماهيت رجوع از شهادت و پيامدهاي آن/ خليل الله احمدوند، سپيده جليليان.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۴۰۷-‎۴۱۸.
۳۷۱۰۳ DM18703 سياست پيش گيري و مبارزه با جرم کلاهبرداري اينترنتي/ علي نجفي توانا، فاطمه کريمي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۴۱۹-‎۴۴۶.
۳۷۱۰۴ DM18704 شناخت اعتياد مواد مخدر بر اساس تحليل روانشناسي جنايي به جهت اثبات نواقص قوانين کيفري در ايران/ سيدعباس خليل پور چالکياسري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۴۴۷-‎۴۶۴.
۳۷۱۰۵ DM18705 محشا، تحليل و تفسير ماده ۳۴ قانون مدني/ عباس تنگستاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۴۶۵-‎۴۷۵.
۳۷۱۰۶ DM18706 عقد جعاله از منظر بانکداري اسلامي در ايران و مالزي/ عليرضا بابامحمدي، مهدي ذوالفقاري، احمدرضا بهنيافر.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۴۷۷-‎۴۹۴.
۳۷۱۰۷ DM18707 علل، آثار و بايدهاي تحول ساختاري جرم انگاري حداکثري/ رحمان هدايتي چناني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۵۱۷-‎۵۴۵.
۳۷۱۰۸ DM18708 قاچاق کالا و مستندات مربوطه در قوانين و مقررات، پيامدها، راهکارها/ طهمورث فتاحي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۵۴۷-‎۵۵۹.
۳۷۱۰۹ DM18709 نقش وکلاء در صلح و سازش در حقوق و فقه/ کورش بيات.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۵۶۱-‎۵۷۵.
۳۷۱۱۰ DM18710 تحليل و واکاوي ثبتي بازداشت و رفع بازداشت اسناد مالکيت/ راميندخت فربيز.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۵۷۷-‎۵۸۸.
۳۷۱۱۱ DM18711 کيفرگذاري تعدد جرم با رويکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزيري ۱۳۹۹/ علي ملکي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۵۸۹-‎۶۰۹.
۳۷۱۱۲ DM18712 مباشرت و ظهور اصل فردي کردن مجازات ها در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ فريد بقائي نظرلو، سهيل طالوني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۶۱۱-‎۶۲۹.
۳۷۱۱۳ DM18713 مباني حقوقي جراحي زيبايي و پلاستيک/ کيوان رنجبري.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۶۳۱-‎۶۴۴.
۳۷۱۱۴ DM18714 مسئوليت مدني منتخبان مردم (نماينده يا رئيس جمهور) در برابر مردم از نظر فقهي و حقوقي/ عبدالحميد فلاح نژاد، سيدمصطفي حسيني، سوگند پودات.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۶۴۵-‎۶۶۳.
۳۷۱۱۵ DM18715 علل و عوامل رافع مسئوليت کيفري در عرصه بين المللي/ معصومه قليچ.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۶۶۵-‎۶۸۶.
۳۷۱۱۶ DM18716 بررسي مباني و آثار فقهي و حقوقي اذن زوج بر خروج زوجه از منزل/ خليل الله احمدوند، الهام زماني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۶۸۷-‎۷۱۰.
۳۷۱۱۷ DM18717 چالش هاي اقتصادي و تاثير آن بر ارتکاب جرائم خشونت آميز/ مژگان پارسا، زهرا پارسا.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۷۱۱-‎۷۲۵.
۳۷۱۱۸ DM18718 نقش حمايت از مالکيت فکري در توسعه اقتصادي با رويکرد قانون ايران/ علي احمديان.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۷۲۷-‎۷۴۰.
۳۷۱۱۹ DM18719 نهاد تعهدات اختياري در حقوق موضوعه ايران و مصر/ قاسم حاجي زاده منگولي، مصطفي رحيم دادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۷۴۱-‎۷۵۸.
۳۷۱۲۰ DM18720 تاب آوري سند عادي در مقابل سند رسمي/ سيدمحمد حسيني، ياسمن فرمند آشتياني.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۷۵۹-‎۷۷۹.
۳۷۱۲۱ DM18721 بررسي جايگاه علم قاضي و نقش آن در امور کيفري/ خليل الله احمدوند، زهرا زيوري ميرزايي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۷۸۱-‎۷۹۴.
۳۷۱۲۲ DM18722 سازوکارهاي پليسي در مبارزه و پيشگيري از قاچاق مواد مخدر/ علي صمدي اندزقي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۷۹۵-‎۸۲۰.
۳۷۱۲۳ DM18723 توهين به مقدسات از منظر حقوق بشر/ محمد ستايش پور، اعظم خليلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۹، دوره چهارم، شماره ‎16، زمستان: ص ۸۲۱-‎۸۴۲.
۳۷۱۲۴ DM18724 دامنه مفهومي حق زنان بر اشتغال در مشارکت سياسي-اجتماعي: خوانش بينش حضرت امام خميني (ره)/ محمد ستايش پور، زهرا مهدوي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۹-‎۲۷.
۳۷۱۲۵ DM18725 نسبت کرامت ذاتي به حقوق انساني در قرآن کريم/ ولي الله حيدرنژاد.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۵۵.
۳۷۱۲۶ DM18726 تحليل دروس تاريخ اسلام مقطع کارشناسي از نظر توجه به مفاهيم حقوق شهروندي بر اساس تکنيک آنتروپي شانون/ رضا جعفري هرندي، سجاد نادري پور.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۷۹.
۳۷۱۲۷ DM18727 بررسي عوامل موثر بر ميزان آگاهي دانشجويان از حقوق شهروندي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه پيام نور بندرعباس)/ منصوره دسترنج، مهدي ملاحي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۸۱-‎۹۸.
۳۷۱۲۸ DM18728 محاکمه متهمان دزدي دريايي در دادگاه هاي بين المللي؛ چالش ها و راهکارها/ سيدسجاد کاظمي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۹۹-‎۱۱۹.
۳۷۱۲۹ DM18729 نسل کشي در ميانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بين الملل/ مهدي داودي، مهرنوش ابوذري.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۶.
۳۷۱۳۰ DM18730 کندوکاو حقوق و تکاليف شهروندي در نهج البلاغه/ محمدجواد حيدري.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎14، بهار و تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۵.
۳۷۱۳۱ DM18731 تاثير مشارکت زيان ديده در ورود يا تشديد خسارت بر مسئوليت بين المللي دولت ناقض حقوق بشر با تاکيد بر رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۲۴.
۳۷۱۳۲ DM18732 گفتمان حقوق بشر در اسلام: تبييني از منظر کرامت انساني/ فريبرز ارغواني پيرسلامي، مجتبي دهقان.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۲۵-‎۴۹.
۳۷۱۳۳ DM18733 حقوق و آزادي هاي مخالفان سياسي در حکومت علوي و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ زينب قادري، عاطفه قادري.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۷۳.
۳۷۱۳۴ DM18734 حقوق پرداخت کنندگان ماليات، مطالعه تطبيقي در آموزه هاي نهج البلاغه و نظام حقوق مالياتي ايران/ داود محبي، اعظم طالب نجف آبادي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۷۵-‎۹۳.
۳۷۱۳۵ DM18735 هرزه نگاري رايانه اي: از علت شناسي تا پيشگيري/ صالح غفاري چراتي، اسماعيل هادي تبار، سيدابراهيم قدسي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۵.
۳۷۱۳۶ DM18736 بررسي قاعده منع بازداشت غيرقانوني و خودسرانه در نظام حقوقي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر/ حسين زارعيان چناري، جواد غلامزاده دهنوي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۷.
۳۷۱۳۷ DM18737 بررسي ملازمت کرامت ذاتي و غيرذاتي در حقوق بشر اسلامي/ محمدعلي کرباسيون.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۳.
۳۷۱۳۸ DM18738 مسئوليت کيفري ناشي از فعاليت مجرمانه مشترک در قبال اسراي جنگي ايراني در عراق/ فريدون جعفري، علي محبي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎15، پاييز و زمستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۵.
۳۷۱۳۹ DM18739 ترک فعل به مثابه شرط تحقق جنايت عمدي با رجوع به ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي/ محمدابراهيم شمس ناتري، سعيده ياري، گلشن فتحي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۹-‎۳۷.
۳۷۱۴۰ DM18740 ماهيت حقوقي جنايات ارتکابي بر مسلمانان فراموش شده ميانمار/ محمدرضا دانش شهرکي، نادر مرداني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۵۵.
۳۷۱۴۱ DM18741 نقدي بر اعلاميه ۱۹۹۰ قاهره پيرامون حقوق بشر در اسلام: خلا مباني يا سايه سنگين الگوي غربي؟/ وحيد کوثري، علي مشهدي، مهسا سلمان نوري.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۷۳.
۳۷۱۴۲ DM18742 حق آزادي مذهبي در دعوت ديني و ارتباط با جهاد با تاکيد بر قرآن و سيره پيامبر اسلام (ص)/ سيدمحمدعلي ميرصانعي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۸.
۳۷۱۴۳ DM18743 سازوکارهاي تضمين حقوق بنيادين بشر در نظام حقوقي عمومي ايران/ پريسا کاظمي، اکبر بشيري.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۰.
۳۷۱۴۴ DM18744 گستره کيفر تشهير در حقوق کيفري ايران/ سيدسجاد کاظمي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎16، بهار و تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۱.
۳۷۱۴۵ DM18745 واکاوي حق تابعيت مهاجر در فقه اهل بيت و قوانين حقوقي ايران و افغانستان/ سيدمحمد حسيني دره صوفي، محمدمهدي کريمي نيا.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۳۲.
۳۷۱۴۶ DM18746 چالش هاي حقوق بشري تعاملات دولت چين با مسلمانان شين جيانگ/ حسن خسروي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۳۳-‎۵۹.
۳۷۱۴۷ DM18747 تسهيل گري: روش آموزش حقوق بشر/ سمانه رحمتي فر، مهرداد گنجعلي داراني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۶۱-‎۸۱.
۳۷۱۴۸ DM18748 حقوق خبر در پرتو گزاره هاي فقهي و حقوق بشر اسلامي/ سيدمحسن قائمي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۷۱۴۹ DM18749 سازوکارهاي منطقه اي حقوق بشر: گونه ها، چالش ها و راهکارها/ احمد مومني راد، مهدي کيخسروي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۳.
۳۷۱۵۰ DM18750 بررسي اهانت در دفاع مشروع/ محمد نبي پور، مژگان نيکوکار.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎17، پاييز و زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۴۸.
۳۷۱۵۱ DM18751 جايگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشري و رويه قضايي/ محمدجواد حيدريان دولت آبادي، رسول مظاهري کوهانستاني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۹-‎۲۹.
۳۷۱۵۲ DM18752 مسئوليت مدني دولت در قبال تورم منفي/ ميترا شريعت زاده، عباس عرب خزايلي، سيدعسگري حسيني مقدم.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۴۹.
۳۷۱۵۳ DM18753 تعهدات دولت در قبال حق بر هواي پاک: بررسي نظام قانون گذاري جمهوري اسلامي ايران/ سيدمحمدمهدي غمامي، علي تقي نژاد.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۶۷.
۳۷۱۵۴ DM18754 بررسي تطبيقي روش اعتراف گيري مرگ مصنوعي در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا/ احمد فلاحتي، اميرعباس بزرگمهر.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۸۵.
۳۷۱۵۵ DM18755 بررسي مسئوليت کيفري فرمانده نظامي در حقوق ايران/ سلمان آدينه وند، عابدين صفري کاکرودي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۲.
۳۷۱۵۶ DM18756 آثار انتخاب نظريه وحدت يا تعدد مسئوليت مدني بر تشريفات دعاوي خسارت در حقوق ايران و فرانسه/ سعيد فرزانه، علي عباس حياتي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۴۲.
۳۷۱۵۷ DM18757 تحليل مضمون اسناد دعاوي حقوق بشري اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران/ محمد محمودي کيا.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۷.
۳۷۱۵۸ DM18758 سرمايه گذاري الکترونيکي در بورس اوراق بهادار: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان/ امير لايزال، عباس کريمي، ابراهيم تقي زاده.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۱۶۹-‎۲۰۱.
۳۷۱۵۹ DM18759 بررسي مسئوليت حمايت جمهوري اسلامي ايران در جريان بحران سوريه/ فريدون فدائي دولت، سيدداوود آقائي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۴.
۳۷۱۶۰ DM18760 بررسي جرم بغي در قانون مجازات اسلامي از منظر مباني گفتمان سياست جنايي و تحليل جرم شناختي/ صالح غفاري چراتي، مسعود اکبري.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۳.
۳۷۱۶۱ DM18761 پيشگيري از جرم جاسوسي سايبري نيروهاي مسلح و نقش آن در تامين حق امنيت/ سجاد فتاحي زفرقندي، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجائي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۱.
۳۷۱۶۲ DM18762 مسئوليت مدني واسطه هاي ارائه خدمات اينترنت با تاکيد بر نقض مالکيت فکري در فضاي سايبر/ عباس رمضانيان سياهکلرودي، عبدالرسول دياني، ستار زرکلام.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎18، بهار و تابستان: ص ۲۷۳-‎۲۹۲.
۳۷۱۶۳ DM18763 حقوق اسراي جنگي در پرتو حقوق بشردوستانه/ علي محبي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۳۴.
۳۷۱۶۴ DM18764 بررسي فرايند سياست گذاري حقوق بشري ايالات متحده امريکا در خاورميانه/ سعيد چهرآزاد.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۳۵-‎۵۰.
۳۷۱۶۵ DM18765 بررسي جايگاه هواپيماي بدون سرنشين (پهپادها) در صيانت از حقوق بشر/ محمد يوسفي جويباري، محمد قرباني گلشن آباد، سيدمحسن سجادي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۷۲.
۳۷۱۶۶ DM18766 حقوق دانشجويان و تشريح شدگان در آموزش هاي پزشکي از ديدگاه حقوق بشر اسلامي/ محمدمهدي حبيبي، عليرضا عسگري، سيدمحمدمهدي احمدي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۸۸.
۳۷۱۶۷ DM18767 ناقص سازي جنسي زنان از منظر موازين حقوق بين الملل بشر/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۸۹-‎۱۰۵.
۳۷۱۶۸ DM18768 بررسي تطبيق قوانين ازدواج در قانون مدني با فقه اماميه، فقه اهل سنت و قانون مصر/ محمدحسين عالمي، فريبا طايي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۳.
۳۷۱۶۹ DM18769 مسئله حجاب در ترکيه از رهگذر تحليل پرونده ليلا شاهين در ديوان اروپايي حقوق بشر/ احمد مومني راد، هاجر دانشور.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۱.
۳۷۱۷۰ DM18770 بايسته هاي نوين علمي بازجويي و تحقيق در قلمرو ادله اثبات حقيقت/ احمد فلاحتي، اميرعباس بزرگمهر.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۸۸.
۳۷۱۷۱ DM18771 تحليل حقوقي مباني و عوامل نقض هاي سيستمي حقوق شهروندي در ايالات متحده امريکا/ سيدمحمدمهدي غمامي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۵.
۳۷۱۷۲ DM18772 مسئوليت سازماني و انظباطي فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقي ايران/ سلمان آدينه وند، عابدين صفري کاکرودي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۴۴.
۳۷۱۷۳ DM18773 تحليل انتقادي عملکرد نظام حقوقي ايران در زمينه مفهوم استقلال قضايي/ نادر ميرزاده کوهشاهي، حسين قاضي زاده، محمدمهدي شيرازي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۲۴۵-‎۲۷۳.
۳۷۱۷۴ DM18774 پياده روي اربعين به مثابه حق اسلامي بشر و ظرفيت آن در تحقق صلح/ سيدمحمد حسيني، محسن حاجي زاده، مهدي فيروز آباديان.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎19، پاييز و زمستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۲.
۳۷۱۷۵ تعارض آرا در داوري سرمايه گذاري بين المللي؛ گونه شناسي، عوامل و راهکارها/ گودرز افتخار جهرمي، محمدرضا نريماني زمان آبادي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۷-‎۳۴.
۳۷۱۷۶ چالش هاي بازيگران داوري در پرتوي الزامات نظام هاي تحريمي/ عباسعلي کدخدايي، ريحانه ريخته گر.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۳۵-‎۷۱.
۳۷۱۷۷ تحولات اصل قانوني بودن دادگاه در نظام بين المللي حقوق بشر: از صلاحيت تاسيس تا دادرسي عادلانه/ امير مقامي، ولي رستمي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۷۳-‎۹۶.
۳۷۱۷۸ اجرايي شدن آراي هيئت حل اختلاف فيديک، نقطه عطفي براي کارآمدي اقتصادي پروژه ها و عدم توقف آن ها (با رويه سازي از راي دادگاه سنگاپور در پرونده پرسرو)/ مهراب داراب پور، الهام انيسي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۹۷-‎۱۲۲.
۳۷۱۷۹ بررسي انديشه هاي انتقادي مکتب جريان جديد در حقوق بين الملل/ امير درون پرور، پوريا عسکري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۹.
۳۷۱۸۰ رابطه حقوق بشر و حقوق بين الملل سرمايه گذاري در پرتو رويه ايکسيد/ مرضيه طهماسبي، ليلا رئيسي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۸۰.
۳۷۱۸۱ دامنه شمول آيين هاي اجباري حل اختلاف کنوانسيون حقوق درياها در پرتو آراي قضايي و داوري/ ساسان صيرفي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۱۴.
۳۷۱۸۲ تحليل کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر: صلاحيت دولت هاي ساحلي در آب هاي سرزميني/ سيدياسر ضيايي، مهدي کيخسروي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۴۱.
۳۷۱۸۳ ماهيت و کارکردهاي استدلال از راه مفهوم مخالف در رويه قضايي بين المللي/ حيدر پيري، ستار عزيزي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۲۴۳-‎۲۷۲.
۳۷۱۸۴ معاهده منع تسليحات هسته اي (TPNW) و پيامدهاي آن بر نظام خلع سلاح هسته اي با تاکيد بر معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي (NPT)/ علي توکلي طبسي، محمدعلي مرادي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۲۷۳-‎۳۰۶.
۳۷۱۸۵ تحريم وزير امور خارجه ايران توسط ايالات متحده از منظر حقوق بين الملل/ عبدالله عابديني.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۳۰۷-‎۳۳۱.
۳۷۱۸۶ رهگيري و بازگرداندن کشتي حامل پناهجويان در مناطق دريايي در تقابل با تعهد دولت ساحلي در کنوانسيون هاي حقوق درياها، سولاس و سار/ جواد صالحي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۴، بهار – تابستان: ص ۳۳۳-‎۳۵۶.
۳۷۱۸۷ DM18775 مصالح عاليه کودک در حقوق و رويه قضايي ايران و کنوانسيون حقوق کودک/ محمد روشن، حسين حمدي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳-‎۳۶.
۳۷۱۸۸ DM18776 حقوق کودک در ايران: تحليل وضعيت علمي و اجرايي کميته حقوق کودک استان مرکزي/ مريم شعبان.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۳۹-‎۷۰.
۳۷۱۸۹ DM18777 حمايت اجتماعي از کودکان کار و خيابان/ نسيم خداخواه.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۷۲-‎۸۹.
۳۷۱۹۰ DM18778 نقد و بررسي سياست ها و راه کارهاي ارائه شده براي حمايت از کودکان کار و خيابان/ حسين خوب بخت، بنت الهدي نيکنامي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۹۳-‎۱۰۹.
۳۷۱۹۱ DM18779 معرفي بانک اطلاعات کودکان کار و خيابان (1390-1302): راه برنامه ريزي و برون رفت از آسيب ها و مشکلات اجتماعي کودکان/ خسرو صالحي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۲۵.
۳۷۱۹۲ DM18780 بررسي تطبيقي حق بر سلامت کودک پناه جو در سيستم مشترک پناه جويي اروپا و کنوانسيون حقوق کودک/ رضا موسي زاده، احمدرضا آذرپندار.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۵۴.
۳۷۱۹۳ DM18781 ممنوعيت هرزه نگاري کودکان از منظر اسناد بين المللي و داخلي/ محمدحسين جعفري، الهه پارسا.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۷-‎۱۶۶.
۳۷۱۹۴ DM18782 چالش هاي حقوقي تابعيت اطفال زنان ايراني داراي همسر خارجي/ عاطفه عباسي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۹-‎۱۹۱.
۳۷۱۹۵ DM18783 اصول اخلاقي تحقيقات و حقوق کودکان/ شيما طباطبايي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳-‎۲۲.
۳۷۱۹۶ DM18784 راهبردهاي پيشگيري از بزه ديدگي کودکان کار؛ الگوي مبتني بر نوع فعاليت/ مهدي خاقاني اصفهاني، قاسم محمدي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۵-‎۴۳.
۳۷۱۹۷ DM18785 بررسي تطبيقي قوانين حمايتي اطفال و نوجوانان در ايران و مصر/ امين جعفري، مريم شجيرات.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۷-‎۶۹.
۳۷۱۹۸ DM18786 الگوي حداقل مداخله در پاسخ به رفتارهاي معارض با قانون کودکان و نوجوانان در مجتمع قضايي شهيد فهميده تهران، ايران (1396-۱۳۹5)/ حسين غلامي، حسنعلي موذن زادگان، نفيسه زائري.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۳-‎۹۸.
۳۷۱۹۹ DM18787 رهيافت هاي حقوقي حمايت از کودکان در برابر خشونت در محيط هاي آموزشي/ محمدمهدي مقدادي، محمدمهدي بادامي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۰-‎۱۳۱.
۳۷۲۰۰ DM18788 بررسي تحليلي مجازات هاي جايگزين حبس در جرائم نوجوانان/ مهرنوش ابوذري.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۴.
۳۷۲۰۱ DM18789 ابعاد مسووليت حقوقي در سزارين نابهنگام در پرتو حقوق بنيادين جنين/ محمود عباسي، ميثم کلهرنيا گلکار.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۶۹.
۳۷۲۰۲ DM18790 تبيين رضايت و موافقت در درمان کودکان از منظر فقه، قانون و اخلاق پزشکي/ کورش دل پسند … [و ديگران].- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۳.
۳۷۲۰۳ DM18791 تزاحم اجراي مجازات حدي و قصاص عليه کودکان و نوجوانان با حق حيات ايشان/ عاطفه عباسي، فاطمه صالحي نژاد.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳-‎۳۳.
۳۷۲۰۴ DM18792 بررسي تحليلي اهم عوامل فرهنگي بازدارنده افشاي کودک آزاري جنسي/ آرين پتفت.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۷-‎۵۴.
۳۷۲۰۵ DM18793 تاملي بر نسبت آموزش و پرورش و حقوق کودک/ آمنه عالي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۷-‎۶۹.
۳۷۲۰۶ DM18794 حمايت از حق حيات کودک در مخاصمات مسلحانه از ديدگاه اسلام و اسناد بين المللي با نگاهي به کودکان يمن/ مهدي رحماني، فاطمه پيري اميرحاجيلو.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۳-‎۱۰۰.
۳۷۲۰۷ DM18795 ارزيابي حق بر سلامت دهان و دندان کودک و تحقق آن در سطح بين المللي/ عقيل محمدي، مهناز نيک نام، عبدالصاحب نيک نام.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۲۶.
۳۷۲۰۸ DM18796 بررسي کودک همسري در کشور با تاکيد بر استان آذربايجان شرقي/ کمال کوهي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۹-‎۱۵۹۱.
۳۷۲۰۹ DM18797 مطالعه مفهوم کودکان کار اينستاگرامي در فضاي مجازي ايران/ عاطفه آقايي، زهرا رضانيا.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶۳-‎۱۹۰.
۳۷۲۱۰ DM18798 ضرورت شناسايي و حمايت از حق شادي کودکان در نظام حقوق داخلي و بين الملل/ رضا فنازاد، رامين پورسعيد.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۹۳-‎۲۱۲.
۳۷۲۱۱ DM18799 حق بر آموزش کودکان در اسناد بين المللي حقوق بشر/ مرضيه حججي نجف آبادي، مسيمو پاپا.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۱۵-‎۲۳۷.
۳۷۲۱۲ DM18800 تحليل جامعه شناختي جامعه مدني مرتبط با کودکان در ايران/ تقي آزاد ارمکي، مريم شعبان.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳-‎۳۰.
۳۷۲۱۳ DM18801 مسووليت دولت ها و ساز و کارهاي صيانت از حقوق کودک در فضاي مجازي/ محمدرضا حسيني.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۲-‎۵۹.
۳۷۲۱۴ DM18802 بررسي حقوق اجتماعي و توان بخشي کودکان معلول در اسناد بين المللي و قوانين ايران/ منوچهر توسلي نائيني، مينو طباطبايي، راحله جاگيري.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۳-‎۸۳.
۳۷۲۱۵ DM18803 بررسي تطبيقي جرم انگاري ختنه دختران در کشورهاي آفريقايي/ سيدرضا احسان پور.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۷-‎۱۱۱.
۳۷۲۱۶ DM18804 اصول حاکم بر حق کودک بر سلامت در نظام بين المللي حقوق بشر/ زهرا ابراهيمي، زهرا مشرف جوادي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۰.
۳۷۲۱۷ DM18805 حمايت از کودکان در برابر بازي هاي رايانه اي نامناسب و زيان بار/ محمدجواد عربيان، سيده پريسا ميرابي، علي زند.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۷۴.
۳۷۲۱۸ DM18806 استنادپذيري داده ها و سوابق الکترونيک در مقابل حقوق کودک در فضاي مجازي/ مصطفي ماندگار … [و ديگران].- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۳-‎۴۲.
۳۷۲۱۹ DM18807 گونه شناسي سياستگذاري هاي مرتبط با کودک در ايران/ مريم شعبان.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۴۴-‎۷۱.
۳۷۲۲۰ DM18808 آموزش کودکان و نوجوانان محروم از آزادي و چالش هاي فراروي آن در حقوق ايران/ جمال بيگي، مهرداد تيموري.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۷۵-‎۱۰۱.
۳۷۲۲۱ DM18809 حق تغذيه از ديدگاه اسناد حقوق بين الملل با تاکيد بر حق تغذيه کودکان/ منوچهر توسلي نائيني، غزاله بهزادفر.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۰۴-‎۱۲۸.
۳۷۲۲۲ DM18810 حق بر هنر و هويت براي کودکان از منظر متون منظوم فارسي (اشعارحافظ، مولانا، سعدي، فردوسي و…)/ شهريار شادي گو، فريبا پروانه، مهري توتونچيان.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۶۰.
۳۷۲۲۳ DM18811 سياست تقنيني کيفري ايران در قبال تامين امنيت کودکان در فضاي مجازي/ سيدعباس خليل پور چالکياسري.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۸۷.
۳۷۲۲۴ DM18812 حقوق کودکان در حوزه حقوق شهري در پرتو کنوانسيون حقوق کودک/ شهرام سلامي، محمد مظهري.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۳-‎۴۲.
۳۷۲۲۵ DM18813 تحليل وضعيت حقوق کودک در جهان: استخراج دلالت هايي براي ايران/ ليلا ناصري، آمنه عالي، محمود عباسي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۴۵-‎۶۳.
۳۷۲۲۶ DM18814 جلوه هاي سياست افتراقي کيفري در قبال کودکان بزه ديده با نگاهي به قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/ بهرام جعفري.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۶۷-‎۸۸.
۳۷۲۲۷ DM18815 حقوق کودک در مقياس اوتيسم؛ (بسترها و برنامه ها)/ محمود عباسي، زهرا پورسينا، ميثم کلهرنيا گلکار.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۹۱-‎۱۰۸.
۳۷۲۲۸ DM18816 ماهيت، آثار و شرايط فرزندخواندگي در حقوق ايران با نگاهي تطبيقي در مباني اسلامي و حقوق انگلستان/ مرجان ارسطويي.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۴۳.
۳۷۲۲۹ DM18817 روش هاي حمايت از کودکان بدسرپرست و بي سرپرست در حقوق ايران/ الهه محسني.- حقوق کودک. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۸۳.
۳۷۲۳۰ DM18818 موقعيت رمزارزهاي ديجيتال در نظام ملي و بين المللي/ فتح الله رحيمي، سحر شريفيان.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۳۷۲۳۱ DM18819 قراردادهاي خريد و فروش برق در چارچوب قانون مدني/ کيومرث حيدري، مهدي هفتاني، بهراد صغيري.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۴۸.
۳۷۲۳۲ DM18820 ضمانت اجراي نقض مقررات شکلي (ثبتي) قانون پيش فروش ساختمان/ نيما سکوتي، جواد حسين زاده.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۱-‎۷۳.
۳۷۲۳۳ DM18821 بررسي اصل استقلال و ماهيت اسنادي ضمانت نامه هاي مستقل؛ مقايسه لايحه جديد قانون تجارت با 758 URDG و کنوانسيون آنسيترال/ زهره خامه، غلام نبي فيضي چکاپ.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۲.
۳۷۲۳۴ DM18822 تاثير دکترين کارکرد عمومي بر قراردادهاي اداري/ مجيد نجارزاده هنجني.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۳.
۳۷۲۳۵ DM18823 انواع خسارت هاي نقض تعهدات قراردادي و شرايط مطالبه آن ها در نظام حقوقي آلمان با مروري بر رويکرد حقوق ايران/ مينا حسيني.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۴.
۳۷۲۳۶ DM18824 قراردادهاي فوتبال از منظر مقررات فيفا و فدراسيون فوتبال ايران/ مجتبي اصغريان، سيدمحمدجواد سربها.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۲.
۳۷۲۳۷ DM18825 تکاليف متعهدله در قرارداد/ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدي.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۹.
۳۷۲۳۸ DM18826 امکان سنجي مطالبه قيمت افزايش يافته مبيع از بايع فضولي با توجه به رويه قضايي/ عباس ميرشکاري، فاطمه سادات حسيني.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۵۴.
۳۷۲۳۹ DM18827 بررسي تطبيقي اعتبار شروط حل اختلاف يک جانبه/ شهاب جعفري ندوشن، لادن زرين.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۴.
۳۷۲۴۰ DM18828 بررسي مقررات ناظر بر تبليغات الکترونيکي؛ مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و انگلستان/ نيما نصرالهي شهري، فاطمه جعفري نطنزي.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۷۷-‎۲۹۴.
۳۷۲۴۱ DM18829 مفهوم و اهميت داده هاي شخصي و حريم خصوصي و انواع حمايت از آن در فضاي مجازي/ فاطمه قناد، اميره عليقلي.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۱.
۳۷۲۴۲ DM18830 رهيافت هايي از نظريه دشوار شدن اجراي قرارداد در نظام هاي حقوقي فرانسه، آلمان و انگلستان/ رضا باستاني نامقي، محمدباقر پارساپور.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۷.
۳۷۲۴۳ DM18831 تاثير نظم عمومي در ملي کردن اموال سرمايه گذار خارجي در کشورهاي ايران و ترکيه و آذربايجان/ جواد حسين زاده، امين رستم زاده.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۵۵.
۳۷۲۴۴ DM18832 تحول در مسئوليت مدني پزشک: بازگشت افراطي به نظريه تقصير/ سيدمحمد آذين.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۷-‎۷۹.
۳۷۲۴۵ DM18833 شرط پذيرش مسئوليت يا جبران خسارت (INDEMNITY)، با تاکيد بر قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز/ سيدنصرالله ابراهيمي، سميرا غلام دخت.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۴.
۳۷۲۴۶ DM18834 مباني و تشکيل قراردادهاي الکترونيکي آتي نفت/ گلناز جلالي، فتح الله رحيمي، فاطمه قناد.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۶-‎۱۳۱.
۳۷۲۴۷ DM18835 بررسي تطبيقي اصل کلي حقوقي همکاري متقابل در اسناد بين المللي راجع به قراردادها و حقوق ايران با تاکيد بر قراردادهاي نفتي/ عاطفه قاسمي، محمدتقي رفيعي.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۴۹.
۳۷۲۴۸ DM18836 روابط حقوقي اطراف و ابزارهاي تامين مالي در قرارداد فورفيتينگ؛ مطالعه موردي برات/ مهدي رشوند، سيدعلي اکبر طبايي عقدا، سعيد حقيقي.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۷.
۳۷۲۴۹ DM18837 بررسي تطبيقي ماهيت حقوقي ضمانت نامه هاي عندالمطالبه و اعتبارات اسنادي تضميني در حقوق داخلي و حقوق تجارت بين الملل/ صادق عبدي، نرگس ديبائي.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۱.
۳۷۲۵۰ DM18838 فناوري هاي نوين، چالش ها، مخاطرات و فرصت هاي زيست محيطي/ مجتبي انصاريان.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۵.
۳۷۲۵۱ DM18839 قلمرو قاعده يد در اعراض و انساب با تاکيد بر فناوري هاي نوين پزشکي در فقه اماميه و حقوق ايران/ حميدرضا بهروزي زاد.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۵۵.
۳۷۲۵۲ DM18840 قواعد، ابراز و پذيرش ادله و تفحص و افشا در داوري قراردادهاي تجاري بين المللي/ سيمين واحدي، شهاب دالوندي.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۴.
۳۷۲۵۳ DM18841 حل و فصل اختلافات ناشي از صدور و بهره برداري از نماد اعتماد الکترونيکي/ رسول ملکوتي، طلعت حلاج.- حقوق قراردادها و فناوري هاي نوين. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۵-‎۲۹۸.
۳۷۲۵۴ DM18842 شرط تباني از ديدگاه فقه اماميه و حقوق مدني ايران/ محمدعلي حيدري، ميترا شريعت زاده.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۱۹.
۳۷۲۵۵ DM18843 بررسي فقهي – حقوقي وظايف و اختيارات متولي در موقوفات عام/ حسين عندليب، عابدين سياحت اسفندياري.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، پاييز و زمستان: ص ۲۰-‎۴۰.
۳۷۲۵۶ DM18844 ضمانت عدم النفع ناشي از فسخ قرارداد از منظر فقه، حقوق ايران و حقوق بين الملل/ محمدعلي الهي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، پاييز و زمستان: ص ۴۱-‎۵۶.
۳۷۲۵۷ DM18845 مسئوليت مدني ورزشکاران از منظر فقه و حقوق/ علي اکبر محمدزاده.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، پاييز و زمستان: ص ۵۷-‎۶۸.
۳۷۲۵۸ DM18846 تطورات فقه حکومتي در دوران مشروطيت از منظر جامعه شناسي علم/ عليرضا استاديان خاني، نصرالله آقاجاني.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎1، پاييز و زمستان: ص ۶۹-‎۹۲.
۳۷۲۵۹ DM18847 باز پژوهي فقهي نظريه لزوم جدايي همسر مسلمان از اهل کتاب و کافر/ حسين عندليب.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۵-‎۴۲.
۳۷۲۶۰ DM18848 بررسي فقهي و حقوقي حقوق مخاطب در تبليغات/ سيدعليرضا حسيني، مهدي يوسف.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۴۴-‎۶۹.
۳۷۲۶۱ DM18849 بررسي مباني فقهي معاملات غير نقدي/ سيدحسن اماميان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۷۰-‎۸۵.
۳۷۲۶۲ DM18850 ساز و کارهاي حقوقي جلوگيري از تجزيه اراضي و باغ ها در حقوق ايران/ فرهاد خليقي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۸۶-‎۱۱۱.
۳۷۲۶۳ DM18851 تکثرگرايي ديني از ديدگاه قرآن کريم با رويکرد فقهي/ احمد عابديني.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۱۱۲-‎۱۸۴.
۳۷۲۶۴ DM18852 نقدي بر نظريه تکثرگرايي ديني با رويکرد فقهي/ مسعود راعي، عطاالله رجالي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۱۸۶-‎۲۰۹.
۳۷۲۶۵ DM18853 بررسي حکم شرعي و حکومتي حجاب با توجه به آيه ۳۱ نور با تاکيد بر ديدگاه استاد احمد عابديني/ لطفعلي شاهدي، کيوان شاهدي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۴، سال اول، شماره ‎2، بهار و تابستان: ص ۲۱۰-‎۲۳۶.
۳۷۲۶۶ DM18854 واکاوي حقوقي احتکار و تطبيق آن با قاعده فقهي تسليط/ سمانه اسماعيلي، پيمان عباسيان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۴-‎۲۰.
۳۷۲۶۷ DM18855 قواعد فقهي حقوق مخاطب در تبليغات رسانه/ مهدي يوسف، سيدعليرضا حسيني.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۲۲-‎۴۱.
۳۷۲۶۸ DM18856 جستاري تازه در ماهيت نهاد داوري از منظر فقه خانواده/ محمد رسايي، راضيه يعقوبي گلوردي، محمدتقي طبرسا.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۴۲-‎۵۸.
۳۷۲۶۹ DM18857 بررسي و تبيين ماهيت ربا، بهره و تورم از منظر فقه و حقوق/ سعيد حکيمي ها، مجتبي الهيان، محمدحسين عالمي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۶۰-‎۱۰۱.
۳۷۲۷۰ DM18858 مسئوليت مدني رسانه ها از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي/ علي اکبر محمدزاده.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۱۰۲-‎۱۳۷.
۳۷۲۷۱ DM18859 تاثير قاعده فقهي نفي سبيل بر روابط بين المللي مسلمانان/ سيدعليرضا حسيني، محمدرضا ناظري.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎3، پاييز و زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۲.
۳۷۲۷۲ DM18860 تعارض شهادت شهود و سند رسمي در موقوفات عام/ حسين عندليب.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۵-‎۱۹.
۳۷۲۷۳ DM18861 احکام فقهي – حقوقي مسجد/ علي اکبر محمدزاده.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۵، سال دوم، شماره ‎4، بهار و تابستان: ص ۲۰-‎۴۶.
۳۷۲۷۴ DM18862 مسئوليت حکومت ديني در حفاظت از مرزهاي عقيدتي شهروندان در فضاي مجازي از منظر فقه و حقوق/ محمدعلي حيدري، حسين عندليب.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۲۱.
۳۷۲۷۵ DM18863 پيشگيري غير کيفري از جرايم زنان با رويکرد فقهي حقوقي/ سيدعليرضا حسيني، آرش صباحي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۴۷.
۳۷۲۷۶ DM18864 جايگاه قانوني حق ريشه در کشاورزي/ پيمان عباسيان، سمانه اسماعيلي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۴۹-‎۵۸.
۳۷۲۷۷ DM18865 بررسي مباني فقهي و حقوقي تنظيم سند رسمي معاملات اموال منقول؛ واکاوي اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک با نيروي انتظامي/ جعفرصادق جلالي نيا.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۵۹-‎۷۰.
۳۷۲۷۸ DM18866 تحليل حوادث و خطاي ورزشي در بستر مسئوليت حقوق کيفري/ نگين نيرومند، محمدمهدي ميرزايي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۷۱-‎۸۵.
۳۷۲۷۹ DM18867 بررسي فقهي – تقنيني فساد اداري در ايران به عنوان يک واقعيت اجتماعي/ مهدي عبدي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۸۷-‎۹۹.
۳۷۲۸۰ DM18868 تحليل ماهيت ضمانت نامه بانکي در مقايسه با ضمان عهده از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه/ محمدرضا بيکيان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎5، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۵.
۳۷۲۸۱ DM18869 بررسي و تبيين اصول و قواعد شهرسازي از منظر فقه اسلامي/ حسين عندليب.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۵-‎۲۶.
۳۷۲۸۲ DM18870 نقش آموزه هاي ديني و اعتقادي در پيشگيري از جرم/ ابراهيم محمدي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۶۱-‎۸۵.
۳۷۲۸۳ DM18871 بايسته هاي تدوين متون حقوق زنان از ديدگاه فقه حکومتي/ لعيا باقريان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۱۸.
۳۷۲۸۴ DM18872 وضعيت حقوق زنان پس از ازدواج در قوانين موضوعه ايران/ سيدمحمدحسين سادات چاوشيان، سميه شهرابي فراهاني.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎6، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۲۸.
۳۷۲۸۵ DM18873 روش شناسي حقوق کيفري ايران و غرب در مواجهه با احکام ثابت/ عادل ساريخاني.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۳۶.
۳۷۲۸۶ DM18874 بررسي ادله قاعده ميسور در قرآن و احاديث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ايران/ مرتضي طبيبي، عباس نيازي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۳۷-‎۵۴.
۳۷۲۸۷ DM18875 ضمان عاقله و نظام قبيله اي/ رضا پورمحمدي، محمدرسول آهنگران.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۵۵-‎۷۳.
۳۷۲۸۸ DM18876 واکاوي اصول حاکم بر حقوق کيفري در گزاره هاي قرآن کريم/ محمدمهدي کريمي نيا، مجتبي انصاري مقدم.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۰.
۳۷۲۸۹ DM18877 بررسي آثار قراردادهاي رهني بانکي در نظام بانکداري جمهوري اسلامي ايران/ جواد عدالت جو، الهام شيباني.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎7، پاييز و زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۳.
۳۷۲۹۰ شرايط اجراي قصاص اعضا/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎142، مهر و آبان: ص ۳-‎۱۱.
۳۷۲۹۱ مفاسد اقتصادي و لزوم دادرسي افتراقي/ رضا پوراسد.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎142، مهر و آبان: ص ۱۲-‎۱۷.
۳۷۲۹۲ اصول و قواعد حاکم بر قراردادهاي خصوصي و اداري/ محمدصادق رحمان آبادي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎142، مهر و آبان: ص ۱۸-‎۲۸.
۳۷۲۹۳ شناسايي و اجراي آراي خارجي/ ابراهيم خليل قربان زاده، اسماعيل بخشي زاده.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎142، مهر و آبان: ص ۲۹-‎۳۶.
۳۷۲۹۴ مفهوم و ماهيت جرم در اجتماع/ ناصر قاسمي، اميررضا قانع، الهه قانع.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎142، مهر و آبان: ص ۳۷-‎۴۳.
۳۷۲۹۵ جايگاه دادرسي ترميمي و نمودهايي از آن در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ محسن رحيمي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎142، مهر و آبان: ص ۴۴-‎۵۴.
۳۷۲۹۶ اجراي قصاص و شرايط آن/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎143، آذر و دي: ص ۳-‎۱۱.
۳۷۲۹۷ مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي/ محسن اميري.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎143، آذر و دي: ص ۱۲-‎۲۳.
۳۷۲۹۸ مسئوليت قضات از ديدگاه قانون/ سيدمحمد حسيني، الهام اسحاقي، حامد زينلي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎143، آذر و دي: ص ۲۴-‎۳۱.
۳۷۲۹۹ پيش گيري از بزه ديدگي مکرر زنان با تاکيد بر راهبرد عدالت ترميمي/ ليلا نعمتي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎143، آذر و دي: ص ۳۲-‎۳۹.
۳۷۳۰۰ اضطرار در قتل/ امين گل محمدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎143، آذر و دي: ص ۴۰-‎۴۶.
۳۷۳۰۱ پرداخت تفاضل ديه براي اجراي قصاص در قانون مجازات اسلامي/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎144، بهمن و اسفند: ص ۳-‎۱۱.
۳۷۳۰۲ اصل صلاحيت واقعي و تحولات آن در قانون مجازات اسلامي/ علي جان نثار کهنه شهري، صادق تبريزي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎144، بهمن و اسفند: ص ۱۲-‎۱۹.
۳۷۳۰۳ تحليل ابعاد حقوقي ترور شهيد سليماني و امکان سنجي پيگرد قضايي آن در دادگاه هاي بين المللي/ حميدرضا حيدرپور.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎144، بهمن و اسفند: ص ۲۰-‎۲۷.
۳۷۳۰۴ ماهيت عقد وکالت در دعاوي/ محمد شفيعي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎144، بهمن و اسفند: ص ۲۸-‎۳۶.
۳۷۳۰۵ بررسي تکاليف و مسئوليت هاي ضابطان نظامي در فرايند دادرسي کيفري/ محسن کلانتريان.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎144، بهمن و اسفند: ص ۳۷-‎۴۵.
۳۷۳۰۶ تاثير عوامل جمعيتي بر ميزان جرم/ امين گل محمدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎144، بهمن و اسفند: ص ۴۶-‎۵۳.
۳۷۳۰۷ اجراي قصاص و موانع آن در قانون مجازات اسلامي/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎145، فروردين و ارديبهشت: ص ۳-‎۱۱.
۳۷۳۰۸ نگاهي علمي و کاربردي به صلاحيت هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با تاکيد بر صلاحيت هاي جديد آن – قسمت اول/ محمدرضا يزدانيان.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎145، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۲-‎۱۹.
۳۷۳۰۹ سوء استفاده نماينده از اختيار و ضمانت اجراي آن/ رسول ملکوتي.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎145، فروردين و ارديبهشت: ص ۲۰-‎۳۱.
۳۷۳۱۰ برنامه هاي ارفاقي قبل از مرحله رسيدگي با تاکيد بر قاعده معامله با متهم در ايران/ محمد شفيعي.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎145، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۲-‎۴۱.
۳۷۳۱۱ انديشه هاي جرم شناسي باليني از انديشه تا عمل در مرحله تحقيقات مقدماتي/ الهام کتولي.- دادرسي. ‎۱۴۰۰، سال بيست و پنجم، شماره ‎145، فروردين و ارديبهشت: ص ۴۲-‎۴۸.
۳۷۳۱۲ DM18878 بررسي تطبيقي نوآوري هاي قانون حمايت از خانواده با کنوانسيون هاي بين المللي/ نسيم رحيق اغصان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۵.
۳۷۳۱۳ DM18879 بررسي وقوع جرايم عليه اشخاص با توصيف سايبري/ پيمان عباسيان، حسن رحيق اغصان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۲۶-‎۴۷.
۳۷۳۱۴ DM18880 جرايم عليه اموال و جرايم عليه عفت عمومي با توصيف سايبري/ رضا پورمحمدي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۴۸-‎۶۵.
۳۷۳۱۵ DM18881 حکمي يا موضوعي بودن تفسير در حقوق ايران و فرانسه/ سمانه اسماعيلي، محمد جعفري فشارکي، سيما علوي حجازي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۶۷-‎۹۴.
۳۷۳۱۶ DM18882 بررسي اقسام طلاق سني به معناي اعم، از منظر فقه و حقوق اسلامي/ محمدجواد حيدري خراساني، محمود کريمي لويي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۹۶-‎۱۰۹.
۳۷۳۱۷ DM18883 تطبيق اجراي عدالت در محاکم حقوقي با محاکم کيفري در نظام قضايي ايران/ اکرم رحماني.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۱۱۰-‎۱۴۱.
۳۷۳۱۸ DM18884 جايگاه بزه ديده در حقوق کيفري آمريکا/ هيبت الله نژندي منش، بهرام سياه بالايي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۱۷۸-‎۲۰۳.
۳۷۳۱۹ DM18885 ظرفيت هاي اصول و قواعد فقهي در سازماندهي حقوق شهروندي/ مرتضي چيت سازيان، ابوالفضل روزبهاني.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎8، بهار و تابستان: ص ۱۴۲-‎۱۷۷.
۳۷۳۲۰ DM18886 نقش بيماري صرع منجر به رفتار مجرمانه بر درجات مسئوليت کيفري/ مريم رائيجي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز: ص ۵-‎۳۳.
۳۷۳۲۱ DM18887 حمايت هاي قانوني از خريداران جاهل در معاملات معارض در نظام حقوقي ايران و مصر/ حسن خاني، زيبا کيواني.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز: ص ۳۴-‎۷۰.
۳۷۳۲۲ DM18888 تبيين تشريفات بعد از شروع رسيدگي به داوري/ ليدا باقرپور علي آبادي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز: ص ۷۱-‎۱۰۰.
۳۷۳۲۳ DM18889 مسئوليت کيفري بيماران مبتلا به MS/ احمدرضا رضائي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۱۹.
۳۷۳۲۴ DM18890 حقوق بيماران ترانس سکشوال (TS) بعد از تغيير جنسيت در قانون ايران/ پيمان عباسيان، سمانه ملک پور، نسيم رحيق اغصان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎9، پاييز: ص ۱۲۰-‎۱۳۶.
۳۷۳۲۵ DM18891 بررسي تطبيقي حمايت از حقوق کودک در قرآن و حقوق بشر/ محمدمهدي کريمي نيا، نجيب الله حکيمي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎10، زمستان: ص ۶-‎۳۴.
۳۷۳۲۶ DM18892 مطالعه تطبيقي نحوه اجراي حبس خانگي در حقوق کيفري ايران و آمريکا/ محمدعلي چاپاري.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎10، زمستان: ص ۳۶-‎۷۵.
۳۷۳۲۷ DM18893 واکاوي مساله حق ازدواج مهاجر در فقه اهلبيت (ع)، حقوق ايران و افغانستان/ محمدمهدي کريمي نيا، سيدمحمد حسيني دره صوفي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎10، زمستان: ص ۷۶-‎۱۰۴.
۳۷۳۲۸ DM18894 حقوق متقابل پليس و مردم در نظام اسلامي/ شيوا جلال پور، وحيد تندر.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎10، زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۸.
۳۷۳۲۹ DM18895 بررسي پيشينه فقهي مبارزه با مواد مخدر و نقدي بر مجازات اعدام/ حسين عندليب.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎10، زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۵۸.
۳۷۳۳۰ DM18896 رهنمودهاي حقوق بين الملل محيط زيست براي حفاظت از جنگل ها/ شهرام طايفه شهاب.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎10، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۶.
۳۷۳۳۱ DM18897 تبيين ديدگاه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خصوص نظم نوين جهاني/ شهرام طايفه شهاب.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎11، بهار: ص ۵-‎۲۴.
۳۷۳۳۲ DM18898 استثنائات اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم/ آرزو سيراني.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎11، بهار: ص ۲۶-‎۴۷.
۳۷۳۳۳ DM18899 تبيين سازوکار ديوان کيفري بين المللي براي حمايت از حقوق بشر/ عليرضا رمضاني راد.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎11، بهار: ص ۴۸-‎۶۷.
۳۷۳۳۴ DM18900 نقش دولت ها در شکل گيري نظام حقوقي فضاي ماوراي جو/ شکوفه مجتهدي، داود عباسي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎11، بهار: ص ۶۸-‎۹۱.
۳۷۳۳۵ DM18901 عوامل موثر در شخصيت افراد بزهکار و ارتباط آن با جرم/ فاطمه رادمهريان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎11، بهار: ص ۹۲-‎۱۰۲.
۳۷۳۳۶ DM18902 جرائم ارتکابي عليه اشخاص در فضاي مجازي و سايبري/ حسن رحيق اغصان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎11، بهار: ص ۱۰۳-‎۱۱۹.
۳۷۳۳۷ DM18903 تضمين هاي ايجاد توازن ميان حقوق متهم و بزه ديده/ سليمان جديدي سراي، پيمان عباسيان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎12، تابستان: ص ۵-‎۲۳.
۳۷۳۳۸ DM18904 بررسي فقهي و حقوقي اشتراط اجازه شوهر در اشتغال زن/ علي آقاپور.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎12، تابستان: ص ۲۴-‎۴۴.
۳۷۳۳۹ DM18905 اقدامات تاميني در ضمانت نامه هاي بانکي/ مژگان شهرام.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎12، تابستان: ص ۴۵-‎۶۴.
۳۷۳۴۰ DM18906 تعارض قوانين در احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، وصيت، ارث)/ سيدسجاد صالحي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎12، تابستان: ص ۶۵-‎۸۱.
۳۷۳۴۱ DM18907 عوامل موثر بر افزايش جرائم جنسي از منظر روانشناسي جنايي/ رقيه بدلي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎12، تابستان: ص ۸۲-‎۹۳.
۳۷۳۴۲ DM18908 تناسب قرارهاي تامين کيفري و حفظ حقوق شهروندي متهم در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ زهرا شيخي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎12، تابستان: ص ۹۴-‎۱۱۷.
۳۷۳۴۳ DM18909 چگونگي بهره برداري از منابع نفت و گاز مشترک واقع در مرز بين المللي از ديدگاه حقوق بين الملل/ احمد سزاوار.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎13، پاييز: ص ۵-‎۲۰.
۳۷۳۴۴ DM18910 تاثير تفکيک قوا بر عملکرد جمهوري اسلامي ايران؛ نقاط قوت و ضعف/ مرضيه سادات سجادي، سيداحمد موسوي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎13، پاييز: ص ۲۱-‎۴۱.
۳۷۳۴۵ DM18911 جايگاه آراي داوري تجاري بين المللي/ يلدا صاحبي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎13، پاييز: ص ۴۲-‎۵۳.
۳۷۳۴۶ DM18912 نوآوري هاي اسلام در تبيين و تدوين حقوق حيوانات/ حسن موثقي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎13، پاييز: ص ۶۶-‎۸۶.
۳۷۳۴۷ DM18913 بررسي اهميت و تاثير عوامل روانشناختي در تحمل و اداي شهادت/ رقيه بدلي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎13، پاييز: ص ۸۷-‎۱۰۱.
۳۷۳۴۸ DM18914 ضرورت پرداخت نفقه به اقارب در فقه و حقوق ايران/ سحر جعفري، پيمان عباسيان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎14، زمستان: ص ۵-‎۱۶.
۳۷۳۴۹ DM18915 بررسي حقوقي ترور سردار قاسم سليماني از منظر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد (دفاع مشروع)/ عليرضا نيک نژاد، سلامه ابوالحسني.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎14، زمستان: ص ۱۷-‎۲۶.
۳۷۳۵۰ DM18916 بررسي و تحليل استقلال شرط ارجاع به داوري در قراردادهاي تجاري/ محمدحسين مشکاتي، اکرم جديدي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎14، زمستان: ص ۲۷-‎۴۰.
۳۷۳۵۱ DM18917 بررسي جواز و لزوم عقد رهن از منظر فقهاي امامي و مذهب اهل سنت/ مجتبي روستا، غلامرضا عارفيان.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎14، زمستان: ص ۴۱-‎۴۷.
۳۷۳۵۲ DM18918 حقوق معنوي کارآفرينان در سازمان تامين اجتماعي ايران با تاکيد بر قوانين داخلي و بين المللي/ اميد هادي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎14، زمستان: ص ۴۸-‎۶۸.
۳۷۳۵۳ DM18919 مباني نظام تعدد قاضي در رسيدگي هاي کيفري/ پيمان عباسيان، پونه کشاورزي.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎14، زمستان: ص ۶۹-‎۸۲.
۳۷۳۵۴ DM18920 پيشگيري وضعي از جرم قاچاق انسان با مطالعه تطبيقي با پروتکل الحاقي قاچاق انسان در کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته/ زهرا حقايقي، محمد مقدم فرد.- فقه و حقوق معاصر. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎14، زمستان: ص ۸۳-‎۱۱۱.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up