تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد 1402

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خرداد 1402

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۴۱۵۰ DM25591 الگوی جامع نظام آموزش های حین خدمت پلیس حرفه ای بر اساس قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رشته حقوق/ امیرحسین یاوری، فرجام وهابی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎10، پاییز: ص ۱۱۱-‎۱۲۸.
۴۴۱۵۱ DM25592 بزه دیدگی سایبری زنان و ابعاد آن (مورد مطالعه: زنان بالای ‎۱۸ سال شهر تهران)/ زیبا خاوری.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎10، پاییز: ص ۲۷-‎۵۱.
۴۴۱۵۲ DM25593 قلمرو حریم خصوصی اشخاص در اعمال صلاحیت مقامات انتظامی و اطلاعاتی از منظر حقوق عمومی/ رستم اروج زاده.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎10، پاییز: ص ۵۳-‎۷۷.
۴۴۱۵۳ DM25594 نقش نیروهای پلیس در حمایت از زنان و کودکان بزه دیده (با رویکرد به الگوهای سیاست کیفری مشارکتی)/ نجم الدین باقری، محمد عظیمی، یوسفعلی باقرپور.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎10، پاییز: ص ۷۹-‎۱۰۹.
۴۴۱۵۴ DM25595 ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت رایانه ای/ سمیه نظری.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎10، پاییز: ص ۱۲۹-‎۱۴۷.
۴۴۱۵۵ DM25596 مطالعه تطبیقی جرم رشاء و ارتشاء در نظام های حقوقی ایران و انگلستان/ محمدصادق حشمتی، مریم سهل آبادی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۷-‎۳۲.
۴۴۱۵۶ DM25597 تخصصی شدن ضابطان دادگستری: گامی در راستای تضمین حقوق شهروندی/ غلامحسن کوشکی، نادر علیزاده.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۳۳-‎۶۸.
۴۴۱۵۷ DM25598 مطالعه تطبیقی تیراندازی به سمت متهمین و محکومین فراری (ایران، انگلستان و روسیه)/ افشین عبداللهی، علی افراسیابی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۶۹-‎۹۶.
۴۴۱۵۸ DM25599 حمایت از حق حیات در عملیات انتظامی/ فاطمه محمدی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۹۷-‎۱۳۲.
۴۴۱۵۹ DM25600 بحثی پیرامون اصول و قواعد به کارگیری سلاح گرم توسط پلیس از منظر حقوق بین الملل، حقوق رومی ژرمنی و حقوق ایران/ محمد رضوی، حمید آرایی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۸.
۴۴۱۶۰ DM25601 پلیس و حریم جسمانی افراد/ جعفر آقاخانی، بهزاد سارخانلو.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎11، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۰.
۴۴۱۶۱ DM25602 مطالعه تطبیقی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران و انگلیس: با نگاهی به اختیارات پلیس در مواجهه با جرایم مشهود/ امید رستمی غازانی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎12، بهار: ص ۷-‎۴۲.
۴۴۱۶۲ DM25603 رونق اقتصادی، پلیس و پیش گیری از جرائم ترافیکی/ سیدسجاد کاظمی، یونس مرادی، سمیرا ملک میرزائی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎12، بهار: ص ۴۳-‎۷۰.
۴۴۱۶۳ DM25604 بررسی تطبیقی بزه جاسوسی در ایران و فرانسه/ سیده فائزه بابائی مرزنگو، محمد نبی پور.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎12، بهار: ص ۷۱-‎۱۰۰.
۴۴۱۶۴ DM25605 حقوق و تکالیف پلیس در نظارت بر فضای سایبر در ایران و آمریکا/ سیدمحمدهاشم علوی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎12، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۵۲.
۴۴۱۶۵ DM25606 پلیسی گری ترمیمی؛ با تاکید بر کشورهای ایران، فرانسه و انگلستان/ عباس تدین، عارف خلیلی پاجی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎12، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۷۵.
۴۴۱۶۶ DM25607 نقش قوانین، سند چشم انداز و اسناد بالادستی در برقراری تعامل ناجا با قوای سه گانه/ محمدرضا نادرپور … [و دیگران].- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۰، دوره سوم، شماره ‎12، بهار: ص ۱۷۷-‎۱۹۸.
۴۴۱۶۷ DM25608 مطالعه تطبیقی وظیفه دادستان در حمایت از ضابطان دادگستری در ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا/ سیدمحمد موسوی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎13، تابستان: ص ۷-‎۳۳.
۴۴۱۶۸ DM25609 بررسی تطبیقی رابطه حقوقی پلیس و قوه قضاییه با تاکید بر نظارت بر پلیس در نظام حقوقی ایران، انگلستان و فرانسه/ سیدمهرداد امیرشاه کرمی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎13، تابستان: ص ۳۵-‎۶۶.
۴۴۱۶۹ DM25610 اولویت بندی کارآمدی روشهای کاهش آسیب و تقاضای مواد مخدر در ایران/ بهنام خدادوست، محمود قیوم زاده، سعید عطازاده.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎13، تابستان: ص ۶۷-‎۱۰۷.
۴۴۱۷۰ DM25611 چالش های نظری و عملی مربوط به طرح ناظر یک نیروی انتظامی در برخورد با افراد بی حجاب در خودروها/ مجید نیلی، محمدجواد باقی زاده، بهنام یوسفیان شوردهی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎13، تابستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۰.
۴۴۱۷۱ DM25612 جنبه های حمایتی پلیس از بزه دیدگان در قوانین ایران/ محمد ملکشاهی، ولی الله انصاری.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎13، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۶۹.
۴۴۱۷۲ DM25613 مسئولیت مدنی پلیس راهور ناشی از نقض حقوق شهروندی/ حبیب اله پیرهادی، یحیی محمدی مقدم، یاسر قهرمانی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎14، پاییز: ص ۷-‎۴۶.
۴۴۱۷۳ DM25614 علل اصلی بروز اختلاف در قراردادهای پیمانکاری سازمان ناجا/ عبداله براتی جوزان.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎14، پاییز: ص ۴۷-‎۷۸.
۴۴۱۷۴ DM25615 آسیب شناسی قوانین مربوط به حقوق شهروندی و ارائه پیشنهاد با تاکید بر وظایف و اختیارات کارکنان ناجا/ خسرو اسکندری، رامین نیکخو.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎14، پاییز: ص ۷۹-‎۱۰۰.
۴۴۱۷۵ DM25616 بررسی تطبیقی دام گستری در ایران، انگلستان و فرانسه/ علی مهراستوار.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎14، پاییز: ص ۱۰۱-‎۱۲۵.
۴۴۱۷۶ DM25617 حدود صلاحیت های سازمان های مردم نهاد و تاثیر آن بر ماموریت های ناجا/ امیرحسین حبیب اللهیان.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎14، پاییز: ص ۱۲۷-‎۱۵۷.
۴۴۱۷۷ DM25618 بررسی تطبیقی مدت تحت نظر در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان/ محمود آجرلویی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎14، پاییز: ص ۱۵۹-‎۱۷۹.
۴۴۱۷۸ DM25619 ارزیابی اعتبار و مشروعیت تحصیل ادله کیفری در عملکرد ضابطان دادگستری/ محسن صوفی زمرد.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۷-‎۴۰.
۴۴۱۷۹ DM25620 بررسی راهکارهای تثبیت مالکیت نهادهای دولتی در اراضی حریم ساحلی و مستحدث با تاکید بر دعاویی نیروهای مسلح (ناجا)/ بهروز رحمتی، رضا فدایی قطبی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۴۱-‎۵۸.
۴۴۱۸۰ DM25621 تکالیف و اختیارات ضابطان در بازرسی از اماکن، اشیاء و اشخاص با رویکرد خاص به قوانین موضوعه/ جواد دارابی راد … [و دیگران].- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۵۹-‎۸۲.
۴۴۱۸۱ DM25622 مبانی حقوق بشر در انقلاب اسلامی ایران/ همت اله شمولی، محمدرضا اقارب پرست، محمدعلی بصیری.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۷.
۴۴۱۸۲ DM25623 پلیس کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری ایران و انگلستان/ محمود ولی زاده، اصغر عباسی، مهدی اسماعیلی.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۲.
۴۴۱۸۳ DM25624 تحولات جایگاه مصلحت در قانون مجازات اسلامی/ اسمعیل رحیمی نژاد، رحیم وکیل زاده، اصغر رسول زاده.- مطالعات حقوقی انتظامی. ‎۱۴۰۱، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۷۰.
۴۴۱۸۴ DM25625 انکار و تردید نسبت به چک های الکترونیکی در پرتو اصلاحات قانون صدور چک در سال ‎۱۳۹۷/ عباس کریمی، امین قاسم پور، سجاد شهباز قهفرخی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۱۱-‎۳۴.
۴۴۱۸۵ DM25626 تاملی بر نقاط قوت و ضعف و واکاوی الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی/ سام محمدی، محمدحسین تقی پور درزی نقیبی، مهدی طالقان غفاری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۳۵-‎۶۲.
۴۴۱۸۶ DM25627 امکان سنجی شمول قواعد امحاء بر ماینرها (دستگاه استخراج رمزارز)/ باقر شاملو، عارف خلیلی پاجی، سمیه پرهیزکاری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۶۳-‎۸۵.
۴۴۱۸۷ DM25628 واکنش حقوق بین الملل به وب پنهان: چرایی و چگونگی/ فریناز فیضی، امیرحسین رنجبریان.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۸۷-‎۱۱۲.
۴۴۱۸۸ DM25629 شناخت رمزارز و چالش های پیش روی نظام های حقوقی/ پرویز ساورایی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۱۱۳-‎۱۴۲.
۴۴۱۸۹ DM25630 دیپ فیک یا همانندسازی صوتی یا تصویری غیر واقعی در حقوق کیفری/ عباس شیری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۱۴۳-‎۱۶۷.
۴۴۱۹۰ DM25631 سندباکس تنظیمی و چالش های آن در نظام حقوقی ایران/ محمدحسین زارعی، حامد ادریسیان.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۱۶۹-‎۱۹۲.
۴۴۱۹۱ DM25632 جنبه های حقوقی جعل عمیق/ مصطفی السان، سوور دهستانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۱۹۳-‎۲۱۸.
۴۴۱۹۲ DM25633 مبنای مسئولیت مدنی اینترنت اشیاء/ علیرضا ایرانشاهی، اصغر محمودی، حسین ملکی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۲۱۹-‎۲۴۴.
۴۴۱۹۳ DM25634 ضرورت مقررات گذاری بین المللی در حوزه بلاک چین و دارایی های رمزنگاری شده/ بهراد صغیری، هادی وحید.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۲۴۵-‎۲۷۱.
۴۴۱۹۴ DM25635 امنیت سایبری اتحادیه اروپا: تهدیدات، فرصت ها و اقدامات (از آغاز تا سال ‎۲۰۲۱)/ روح الله رهامی، امیرحسین اژدری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۲۷۳-‎۳۰۱.
۴۴۱۹۵ DM25636 ارزیابی شرایط عمومی صحت قراردادهای هوشمند از منظر حقوق ایران و آمریکا/ سعید نجات زادگان، محمد سلطانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۳۰۳-‎۳۳۴.
۴۴۱۹۶ DM25637 قاعده مندسازی پهپادهای غیرنظامی در چارچوب حقوق بین الملل؛ سیر میان صلاحیت ملی و صلاحیت بین المللی/ سیدهادی محمودی، مرضیه قلندری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۳۳۵-‎۳۶۲.
۴۴۱۹۷ DM25638 درآمدی بر پیامدها و چالش های حقوقی متاورس/ مهدی مرادی برلیان.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۳۶۳-‎۳۹۱.
۴۴۱۹۸ DM25639 تضمین خودمختاری مبتنی بر اطلاعات در نظام حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان با نگاهی به رویه اتحادیه اروپا/ محمد جلالی، پگاه مرزبان.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۳۹۳-‎۴۱۸.
۴۴۱۹۹ DM25640 چالش های کاربرد هوش مصنوعی به عنوان قاضی در دادرسی های حقوقی/ ابراهیم رهبری، علی شعبانپور.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۴۱۹-‎۴۴۴.
۴۴۲۰۰ DM25641 افزایش کارآیی اعتبارات اسنادی با فناوری بلاک چین خصوصی و قرارداد هوشمند و ارزیابی تطبیقی میزان سازگاری قوانین با آن/ معصومه زمانیان، زهرا وطنی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه حقوق و فناوری: ص ۴۴۵-‎۴۷۷.
۴۴۲۰۱ DM25642 تابعیت زن و فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان/ سعید الماسی، نجاد علی الماسی، گودرز افتخارجهرمی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۱-‎۳۶.
۴۴۲۰۲ DM25643 ارزیابی مشروعیت ساخت و کاربرد تونل های نظامی از منظر مبادی حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه/ سیدفضل الله موسوی، امیر لهراسبی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۳۷-‎۵۹.
۴۴۲۰۳ DM25644 ژاک دریدا و واسازی قانون/ مصطفی طاهرخانی، سیدمحمد قاری سیدفاطمی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۵۹-‎۸۵.
۴۴۲۰۴ DM25645 امکان سنجی حمایت از الگوریتم های به کار رفته در هوش مصنوعی در قالب کپی رایت: مطالعه تطبیقی در اتحادیه اروپا و آمریکا/ سعید حبیبا، گلریز مهردار قائم مقامی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۸۷-‎۱۱۰.
۴۴۲۰۵ DM25646 جنبه های الگوی عدالت کیفری در پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان/ هوشنگ آبروشن … [و دیگران].- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۲۸.
۴۴۲۰۶ DM25647 تحلیل ماهیت و آثار قراردادهای منعقده توسط سامانه های پیام خودکار/ مصطفی السان، ریحانه خلیلی، مصطفی حسن رئیسی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۳.
۴۴۲۰۷ DM25648 یکپارچه سازی و تعیین سهم مشارکت طرفین در قراردادهای عملیات یکپارچه/ لعیا جنیدی، سیدفریدالدین طباطبایی ستوده.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۸.
۴۴۲۰۸ DM25649 جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا)/ رضا اسلامی، حسن شریفیان.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۱.
۴۴۲۰۹ DM25650 مهریه؛ تابع قواعد عام دیون ابتدایی یا تابع نظام ویژه؟ (تاملی در نسخ ماده ‎۲۲ ق. حمایت خانواده توسط قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی)/ محمدمهدی الشریف، سیدمحمدمهدی منصوری طهرانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۵.
۴۴۲۱۰ DM25651 لزوم بازخوانی مفهوم حقوق بنیادین بشر به عنوان قاعده آمره بین المللی/ محمد جلالی، احمدحنیف حنیف.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۵.
۴۴۲۱۱ DM25652 تحلیل فقهی – حقوقی شرکت های خدماتی با تاکید بر رویه قضائی/ رضا ولویون، علی نجف زاده.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۰.
۴۴۲۱۲ DM25653 چالش اصلاحات اخیر قانون صدور چک با تنزیل چک و خرید دین (مطالعه تطبیقی قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون ژنو و مقررات انگلستان، آمریکا)/ صدیقه هجینی نژاد، محمود گنج بخش.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۶.
۴۴۲۱۳ DM25654 تحولات تاریخی مفهوم مدرن قانون اساسی/ فردین مرادخانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۸.
۴۴۲۱۴ DM25655 سازمان دهی شرکت سردفتری در پرتوی نمایندگی حاکمیت سردفتر (با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی)/ سیدعباس سیدی آرانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۳۲۹-‎۳۵۲.
۴۴۲۱۵ DM25656 حاکمیت به منزله سلطنت؛ مصداقی در جایگاه مفهوم اندیشه حاکمیت ملی از مواجهات آغازین تا استحاله آن در رسالات حقوقی عصر مشروطه/ کاوه پولادی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۸۳.
۴۴۲۱۶ DM25657 شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان/ رضا خان میرزایی … [و دیگران].- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۳۸۵-‎۴۱۰.
۴۴۲۱۷ DM25658 مدل بدون مانع تحقیقات مقدماتی در ایران، بررسی تطبیقی با نظارت قضایی شعبه پیش دادرسی در دیوان کیفری بین المللی/ ایمان یوسفی، سعید یوسفی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۴۱۱-‎۴۳۴.
۴۴۲۱۸ DM25659 تبیین تئوریک پاسخ به جرائم حکومتی در پرتو مولفه های حکمرانی مطلوب/ نبی اله غلامی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎100، زمستان: ص ۴۳۵-‎۴۶۱.
۴۴۲۱۹ DM25660 آسیب شناسی قوانین وکالت در تحقق دادرسی عادلانه/ باقر شاملو.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۱۱-‎۳۶.
۴۴۲۲۰ DM25661 مسئولیت انتظامی وکلا و اصول رسیدگی به آن/ سیدمجتبی واعظی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۳۷-‎۶۶.
۴۴۲۲۱ DM25662 یکنواخت سازی و پیشرفت حقوق وکالت دادگستری در رای های وحدت رویه دیوان عالی (بررسی ده رای وحدت رویه از سال ‎۱۳۳۵ تا سال ‎۱۳۹۸)/ حسن محسنی، مهسا آقایی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۶۷-‎۹۴.
۴۴۲۲۲ DM25663 دسترسی متهم به وکیل در مرحله پیش دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه/ سیدعلیرضا میرکمالی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۹۵-‎۱۱۷.
۴۴۲۲۳ DM25664 ملاحظه یا مراعات مصلحت موکل از سوی وکیل در حقوق ایران و انگلیس/ محمد امینی، علیرضا فصیحی زاده، داود نصر اصفهانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۱۱۹-‎۱۵۲.
۴۴۲۲۴ DM25665 بررسی ضرورت و چالش های طراحی و بهره گیری از دادگاه های هوشمند/ سبحان دهقان پور فراشاه، نوید رهبر.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۱۵۳-‎۱۷۹.
۴۴۲۲۵ DM25666 ملاحظات حرفه ای وکیل در مذاکره به عنوان روش جایگزین حل و فصل اختلافات/ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی، سجاد فلاحتی، مهدی طالقان غفاری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۱۸۱-‎۲۰۷.
۴۴۲۲۶ DM25667 وضعیت حقوقی استانداردهای حرفه ای وکلای دادگستری (بررسی تطبیقی)/ آزاد رضائی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۲۰۹-‎۲۳۹.
۴۴۲۲۷ DM25668 پژوهش تطبیقی مبانی فقهی – حقوقی مسئولیت مدنی وکیل/ سیامک قیاسی سررکی، سیدحسن مبارز.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ۲۴۱-‎۲۶۴.
۴۴۲۲۸ DM25669 بررسی جایگاه و استقلال وکیل بر پایه مبانی فقهی و تاریخ فقه/ محمدعلی محب الرحمان.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۲۶۵-‎۲۸۶.
۴۴۲۲۹ DM25670 تاثیر مهارت مذاکره بر هنر وکالت و اهمیت آموزش آن توسط کانون های وکلای دادگستری/ شیما وفادارنیا.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۲۸۷-‎۳۱۰.
۴۴۲۳۰ DM25671 لزوم استقلال نهاد وکالت و راهکارهایی برای تعامل این نهاد با قوه قضائیه/ حسین شکریان امیری، فرشاد خزائی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۳۱۱-‎۳۳۲.
۴۴۲۳۱ DM25672 مصادیق جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت (درنگی در مراد قانون گذار)/ علی نبی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۳۳۳-‎۳۵۳.
۴۴۲۳۲ DM25673 وکالت های تشریفاتی؛ ایرادات مطروحه در جهت استانداردسازی وکالت های تسخیری/ مرتضی زینل پور، محسن شکرچی زاده.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، ویژه نامه استانداردهای وکالت: ص ۳۵۵-‎۳۷۸.
۴۴۲۳۳ DM25674 حل مساله تعارض متحرک با قواعد تعارض قوانین در زمان/ سیدعباس سیدی آرانی.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۴-‎۲۸.
۴۴۲۳۴ DM25675 امکان سنجی طرح دعوای مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از کرونا علیه دولت/ سام محمدی، مهدی طالقان غفاری، ستاره ایوبی.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۰-‎۵۹.
۴۴۲۳۵ DM25676 تعهد به آگاه سازی موکل و ثالث در حرفه وکالت دادگستری و مسئولیت مدنی مرتبط با آن در حقوق ایران و امریکا/ مهسا پوراحمدی، سیدحسین صفایی، منصور امینی.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۲-‎۹۳.
۴۴۲۳۶ DM25677 ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل/ نادر پورارشد، بهروز نوروزی.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۶-‎۱۱۹.
۴۴۲۳۷ DM25678 جلوه عقل؛ تاملی در مبانی فلسفی حقوق بین الملل/ سیدعلی حسینی آزاد، مهشید آجلی لاهیجی، مجید زحمتکش.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۴.
۴۴۲۳۸ DM25679 سنجش شرایط اجازه قانون به عنوان مانع مسوولیت کیفری در تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری ها در قانون و رویه قضائی/ مصطفی جعفری، حسن عالی پور، مژگان امراللهی بیوکی.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۵۶-‎۱۸۶.
۴۴۲۳۹ DM25680 تاملی بر تفاوت مبانی ماهوی و قانونی حقوق عامه و حقوق عمومی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ غلامعلی قاسمی، داود محبی انجدانی، عبدالسعید شجاعی.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۸۸-‎۲۱۵.
۴۴۲۴۰ DM25681 استثنای اعمال تصدی بر مصونیت دولت در حقوق بین الملل/ سیدیاسر ضیایی، مرضیه یعقوبی.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۱۸-‎۲۴۶.
۴۴۲۴۱ DM25682 نقش اداره حقوقی قوه قضاییه در تراز میان قانون و رویه قضایی: بررسی موردی کیفرگزینی/ حسن عالی پور، مهران زالی پور مداب.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۴۸-‎۲۸۱.
۴۴۲۴۲ DM25683 مسوولیت اجتماعی شرکت های تجاری؛ از تردیدها تا دلالت های حقوقی/ محمد صادقی، پریسا احمدلو.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۸۴-‎۳۱۱.
۴۴۲۴۳ DM25684 نقش دستور قضایی در جبران خسارات با مطالعه حقوق انگلستان و ایران/ سیدحسین صفایی معافی، عباداله رستمی چلکاسری.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۱۴-‎۳۴۱.
۴۴۲۴۴ DM25685 ارزیابی حالت خطرناک شرکت ها در پرتو مدل فرهنگ سازمانی شاین: مطالعه موردی موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج/ حمیدرضا دانش ناری، فوژان عباسی مرویان.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎1، بهار: ص ۴-‎۳۶.
۴۴۲۴۵ DM25686 آسیب شناسی بزه منازعه: جرم انگاری معیوب – کیفرگذاری مجمل/ محمدحسن حسنی.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۸-‎۶۹.
۴۴۲۴۶ DM25687 کاربست آینده پژوهی در مواجهه با مبارزان تروریست خارجی در چارچوب قطعنامه ‎۲۱۷۸ شورای امنیت ملل متحد و ارائه راهبردهای انتظامی – امنیتی/ پیمان نمامیان، نجات امیری.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۲-‎۹۶.
۴۴۲۴۷ DM25688 نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای اصلاحات ارضی/ علیرضا دبیرنیا، علی مشهدی، احسان موحدی پور.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۸-‎۱۲۱.
۴۴۲۴۸ DM25689 جرم انگاری فساد در بخش خصوصی؛ تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی/ عباس الواری … [و دیگران].- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۴-‎۱۵۷.
۴۴۲۴۹ DM25690 بررسی مبنایی اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی در بیع بین المللی کالا (CISG)/ حبیب طالب احمدی، مسعود احمدی، یوسف براری چناری.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۰-‎۱۹۷.
۴۴۲۵۰ DM25691 تاملی بر تحقق مولفه های بنیادین نظام ثبت زمین در ایران با نگاه تطبیقی به نظام ثبتی انگلستان/ امیرحسین علی زاده، محمدباقر پارساپور، جمشید زرگری.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۰-‎۲۲۸.
۴۴۲۵۱ DM25692 محدوده و ملاک شناخت جرایم امنیتی سایبری/ فرخ هدائی، حسن عالی پور، سیدمحمود میرخلیلی.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۳۰-‎۲۵۸.
۴۴۲۵۲ DM25693 چالش های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی/ محمد شکری.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۶۰-‎۲۹۱.
۴۴۲۵۳ DM25694 کیفرخواست شفاهی؛ نهادی در راستای کاهش اطاله دادرسی کیفری/ سیدسجاد کاظمی، حامد چگینی.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۹۴-‎۳۱۵.
۴۴۲۵۴ DM25695 سیر تحول و تطور مفهوم حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی در اسناد و مقررات بین المللی/ کمیل پورضیائی، سیدعلی هنجنی، محسن محبی.- تعالی حقوق. ‎۱۴۰۲، سال نهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۱۸-‎۳۳۸.
۴۴۲۵۵ DM25696 تحلیل رابطه ریاضی با حقوق: با تمرکز بر منابع حق و تکلیف و نظریه عدالت/ محمدوزین کریمیان.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱-‎۳۱.
۴۴۲۵۶ DM25697 فسخ قرارداد کار در حقوق کار ایران با تاکید بر رویه قضائی/ مجتبی همتی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۳۳-‎۶۲.
۴۴۲۵۷ DM25698 مبانی فقهی جرم انگاری قمار در حقوق ایران/ احسان بابایی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۶۳-‎۸۲.
۴۴۲۵۸ DM25699 حدود تصرفات ورثه در موصی به از دیدگاه فقه امامیه/ عباس تولیت.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۸۳-‎۹۸.
۴۴۲۵۹ DM25700 تعهدات دولت ها در خصوص فعالیت های شرکت های خصوصی ماهواره های کوچک/ مهدی حدادی، هادی محمودی، رعنا مددی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۹۹-‎۱۲۰.
۴۴۲۶۰ DM25701 قابلیت اعمال نظریه انکار عدالت در دادرسی های مدنی/ پریسا محمدی مقدم، حسن بادینی، جواد نیک نژاد.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۳.
۴۴۲۶۱ DM25702 اهمیت و جایگاه آموزش قضات در اسناد سازمان ملل متحد و مقایسه آن با نظام قضایی ایران/ عظیم اکبری رودپشتی، قاسم زمانی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۴.
۴۴۲۶۲ DM25703 علل بروز اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان و راهکارهای پیشگیری از آن/ محمدباقر الفت، عبداله کیایی، مسعود البرزی ورکی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۶.
۴۴۲۶۳ DM25704 جرائم کارفرمایی در قانون کار ایران/ نورمحمد صبری، محمدرضا شادمان فر، علی یوسف زاده.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۰۸.
۴۴۲۶۴ DM25705 مولفه ها و بایسته های کیفرخواست شفاهی در قانون آئین دادرسی کیفری ایران/ بابک پورقهرمانی، پریوش کرمانیان.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۸.
۴۴۲۶۵ DM25706 حدود مداخله اراده طرفین، داور و دادگاه در داوری اجباری در حقوق ایران و فرانسه با رویکرد حقوق شهروندی/ مجید عزیزیانی، سعید یکتایی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۲۲۹-‎۲۵۰.
۴۴۲۶۶ DM25707 مبانی جرم انگاری حقوق کیفری کار در ایران/ عبدالرضا اصغری، پیمان کریم.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎100، زمستان: ص ۲۵۱-‎۲۷۳.
۴۴۲۶۷ DM25708 ممنوعیت کاربرد سلاح های بیولوژیک از منظر حقوق بین الملل کیفری و اسلام/ علی اصغر آقالر، مسعود راعی.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۳-‎۲۳.
۴۴۲۶۸ DM25709 پیشگیری از تکرار جرم از طریق هوش مصنوعی؛ مقتضیات و محدودیت ها/ شهرام ابراهیمی.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۳۳-‎۵۴.
۴۴۲۶۹ DM25710 بزه دیدگان شاکی در جرایم منافی عفت/ عبدالکریم بنی اسدی، ولی الله انصاری.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۵۵-‎۸۸.
۴۴۲۷۰ DM25711 انعکاس نظریه های عدالت کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی/ بهرام پشمی، هیبت الله نژندی منش.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۸۹-‎۱۲۲.
۴۴۲۷۱ DM25712 شرط مارتنس در حقوق کیفری بین المللی؛ ماهیت و کارکردهای تفسیری/ پریسا دهقانی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، محمدرضا علی پور.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۵۶.
۴۴۲۷۲ DM25713 ادله قصاص قاتل شخص مدیون با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی ‎۱۳۹۲/ منصوره سهرابی افقو، سیدمحمدهادی قبولی درافشان، محمدحسن حائری.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۸.
۴۴۲۷۳ DM25714 چشم انداز عبور از موانع صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان/ جواد صالحی.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۲.
۴۴۲۷۴ DM25715 توهین، افترا و نشر اکاذیب تعزیری؛ از جرم انگاری تا جرم زدایی با تاکید بر الگوی حقوق مدنی/ جمشید غلاملو، رضا دریائی.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۲۰۳-‎۲۴۰.
۴۴۲۷۵ DM25716 تاملی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام در افغانستان/ مهدی قائمی، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، سیدمحمدجواد ساداتی.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۸.
۴۴۲۷۶ DM25717 اثربخشی دستورالعمل تالین ‎۲۰۱۷ میلادی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در ایجاد صلح و امنیت سایبری بین المللی/ علیرضا محقق هرچقان … [و دیگران].- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۲۶۹-‎۲۹۶.
۴۴۲۷۷ DM25718 اقتصاد رفتاری و مسئله ادراک کیفر: از معماری انتخاب تا نقد پدرسالاری رفتاری/ علی مهرابی، فرهاد الله وردی میگونی.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۳۰.
۴۴۲۷۸ DM25719 بررسی تطبیقی مستندات فقهی و حقوقی حکم به قتل زانی با محارم، موضوع ماده ‎۲۲۴ قانون مجازات اسلامی/ زهرا وطنی، معصومه زمانیان.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎23، بهار – تابستان: ص ۳۳۱-‎۳۶۰.
۴۴۲۷۹ DM25720 دلایل موجهه تبعیت از قانون در پرتو آموزه های حقوق طبیعی و فلسفه حقوق تحلیلی/ حسن وکیلیان، محمد مقتدر.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎77، زمستان: ص ۱۰-‎۴۵.
۴۴۲۸۰ DM25721 موافقان و مخالفان تامین مالی ثالث در رژیم داوری سرمایه گذاری بین المللی/ علیرضا میرویسی، مهدی ذاکریان امیری، محمدعلی عبداله زاده.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎77، زمستان: ص ۴۸-‎۷۹.
۴۴۲۸۱ DM25722 بازخوانی جایگاه ریاست قوه مقننه در نظام حقوق اساسی ایران/ سیداحمد حبیب نژاد، احمد تقی زاده.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎77، زمستان: ص ۸۲-‎۱۰۸.
۴۴۲۸۲ DM25723 آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم: با تاکید بر آرای برلین و مارکس/ مروارید آهوری، سیدمحمد هاشمی، مقصود رنجبر.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎77، زمستان: ص ۱۱۰-‎۱۴۰.
۴۴۲۸۳ DM25724 بررسی سیر تکامل مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی و تاثیر آن بر انتخاب جانشین رهبر/ سعید شاه حسینی، قدرت اله رحمانی.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎77، زمستان: ص ۱۴۲-‎۱۷۰.
۴۴۲۸۴ DM25725 فساد مالی و بسترهای شفافیت زا در دستگاه های اجرایی/ سیدشهاب الدین مصطفوی نژاد، خیراله پروین.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎77، زمستان: ص ۱۷۲-‎۲۰۲.
۴۴۲۸۵ DM25726 الزامات حقوقی پیشگیری از ناامنی غذایی در پرتو رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت؛ مطالعه موردی شیوع کووید-‎۱۹/ محمدصالح انیسی، مهدی پیری، شیرین شیرازیان.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎77، زمستان: ص ۲۰۴-‎۲۳۵.
۴۴۲۸۶ DM25727 تقابل مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره در رویه دیوان بین المللی دادگستری/ مهشید آجلی لاهیجی، سیدعلی حسینی آزاد، مجید زحمتکش.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎77، زمستان: ص ۲۳۸-‎۲۷۰.
۴۴۲۸۷ DM25728 بررسی فقهی و حقوقی قرارهای تامینی و موقتی در رسیدگی های داوری داخلی/ احمد اسفندیاری.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، زمستان: ص ۱۱-‎۴۱.
۴۴۲۸۸ DM25729 مبانی فقهی جرم انگاری ترور رسانه ای و نحوه مجازات آن/ مریم بشیری، علی فقیهی، محمدعلی خیرالهی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، زمستان: ص ۴۲-‎۵۱.
۴۴۲۸۹ DM25730 قواعد حاکم بر تداخل دیات در حقوق ایران و فقه اسلام/ سیامک جعفرزاده، ام البنین اله مرادی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، زمستان: ص ۵۷-‎۸۰.
۴۴۲۹۰ DM25731 مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و آموزه های فقه اسلامی با نگرش تطبیقی در حقوق کامن لا/ محمدصادق حافظی قهستانی، شکراله نیکوند، عبدالعلی محمدی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، زمستان: ص ۸۱-‎۹۸.
۴۴۲۹۱ DM25732 بررسی تطبیقی مبانی تعلق نفقه زوجه در فقه اسلامی و آثار آن در زندگی زناشویی/ سهیلا رستمی، وریا حفیدی، ابوبکر احمدی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، زمستان: ص ۹۹-‎۱۱۷.
۴۴۲۹۲ DM25733 مبانی فقهی ساماندهی مفلس/ مریم سعید، سیدمحسن جلالی شهری، احمد تاجی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، زمستان: ص ۱۱۸-‎۱۳۴.
۴۴۲۹۳ DM25734 بررسی فقهی مشروعیت (مالیات بر خانه های خالی)/ اکرم عبدالله پور، محمدجواد ولی زاده.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۲.
۴۴۲۹۴ DM25735 بررسی تغییر جنسیت در فقه جزایی (مطالعه موردی ابواب حدود، قصاص و دیات)/ محمدباقر محمدی لائینی، سیدمحتبی حسین نژاد.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۸.
۴۴۲۹۵ DM25736 نقدی بر نظریه تعدد اقرار در اثبات حد سرقت/ نادر مختاری افراکتی، معصومه تاج الدینی، لیلا مهرابی راد.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۱.
۴۴۲۹۶ DM25737 امکان سنجی عفو از سرایت احتمالی در اثر جنایت/ حمید مسجدسرائی، حسن پورلطف اله، رضا الهامی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، زمستان: ص ۲۱۲-‎۲۳۱.
۴۴۲۹۷ DM25738 دلالت های فرامتنی و نقش آن در توسعه و تعمیق فقه جزائی/ رحمان ولی زاده، مسعود نیک پرور.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎70، زمستان: ص ۲۵۵-‎۲۸۴.
۴۴۲۹۸ DM25739 ارزیابی هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر اصول دادرسی منصفانه/ مصطفی رضایی، اسدالله یاوری.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۳۲.
۴۴۲۹۹ DM25740 در جستجوی ضوابط حاکم بر قانون گذاری مجلس شورای اسلامی در موارد سکوت قانون اساسی/ مصطفی منصوریان، حمید نظریان، مرتضی پورسلطانی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۳-‎۶۳.
۴۴۳۰۰ DM25741 نقدی بر رویکرد قانون گذار ایران در قبال بزه کاری سبز/ محسن شریفی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۵-‎۹۱.
۴۴۳۰۱ DM25742 جبران خسارات نقض حقوق بشر توسط شرکت های فراملی: منطق فازی حقوق فرانسه یا سازوکاری خارج از مسئولیت مدنی/ علیرضا یزدانیان، امید محمودی قهساره.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۳-‎۱۲۷.
۴۴۳۰۲ DM25743 وحدت یا تعدد قلمرو اختیار و رعایت مصلحت در عقد وکالت/ علیرضا فصیحی زاده، محمد امینی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۶۶.
۴۴۳۰۳ DM25744 تاثیر درجات تقصیر غیرعمدی بر مسوولیت واردکننده زیان: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا/ حسن بادینی، طاها عرب اسدی، امیر غفاری.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۷-‎۲۰۰.
۴۴۳۰۴ DM25745 تحلیل شرطیت یا مانعیت تقصیر در مسئولیت قراردادی در نظام حقوقی ایران و امریکا/ مژده ظفری … [و دیگران].- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۲۷.
۴۴۳۰۵ DM25746 نقش صغیر و والدین در قاعده بی احتیاطی مشترک؛ مطالعه تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی انگلستان و ایران/ متین لاله زاری، رضا دریائی، رضا مقصودی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲۹-‎۲۶۱.
۴۴۳۰۶ DM25747 تبیین جایگاه حق اخلاقی در تحقق حقوق قانونی شهروندان/ آیدا حیدری، محمد امامی، هادی صادقی اول.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۹۷-‎۳۳۳.
۴۴۳۰۷ DM25748 مطالعه تطبیقی دلایل اداره قراردادهای استاندارد ناعادلانه/ علیرضا فصیحی زاده، جلیل قنواتی، مرضیه داوری لنگرودی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۳۵-‎۳۵۵.
۴۴۳۰۸ DM25749 تحلیل گفتمان کیفر در عصر پهلوی/ محمدصادق محمدی قهفرخی، غلامحسین الهام.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۵۷-‎۳۸۵.
۴۴۳۰۹ DM25750 تعهد دولتها به اجرای فراسرزمینی حق بشر بر دسترسی به آب سالم و بهداشتی/ عقیل محمدی، هیوا حاجی ملا.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۸۷-‎۴۲۰.
۴۴۳۱۰ DM25751 چالش های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی/ اکبر سبزواری، ماشاالله کریمی.- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۱-‎۴۰.
۴۴۳۱۱ DM25752 حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روش های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ‎۱۹۸۰/ فرانک موذن … [و دیگران].- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۳۱-‎۸۰.
۴۴۳۱۲ DM25753 رویارویی با پایداری بزهکاری در سایه بایسته های جرم شناسی رشدمدار/ نفیسه باقری … [و دیگران].- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۸.
۴۴۳۱۳ DM25754 تسهیل اشتغال مولد موضوع ماده ‎۱۷۴ آیین نامه سازمان زندان ها مصوب ‎۱۴۰۰/ فتاحه تیموری، محمود اشرافی، مسعود حیدری.- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۶.
۴۴۳۱۴ DM25755 کشف جرم، تحت نظر و افتراقی شدن حقوق مظنون در نظام های دادرسی کیفری ایران، فرانسه و آمریکا/ محمدمسعود ملازمیان … [و دیگران].- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۵۵.
۴۴۳۱۵ DM25756 ارزیابی امکان یکسان سازی مقررات حاکم بر قراردادهای الکترونیکی با مقررات بین المللی/ الهه اکرامی، شکراله نیکوند.- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۴.
۴۴۳۱۶ DM25757 حقوق قضایی شهروندی در حوزه دادرسی، اقرار و شهادت از منظر فقه و حقوق/ شیوا عزیزان، ابراهیم یاقوتی، احمدرضا خزایی.- تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره هجدهم، شماره ‎54، زمستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۶.
۴۴۳۱۷ DM25758 مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری/ محمدعلی حاجی ده آبادی، محمدخلیل صالحی، محمد رجبی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎76، بهار: ص ۷-‎۳۰.
۴۴۳۱۸ DM25759 تحلیل امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران/ محمدمهدی الشریف، رضا قاسمی رستمی، سیدمحمدصادق طباطبایی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎76، بهار: ص ۳۱-‎۵۱.
۴۴۳۱۹ DM25760 طراحی ساختار جامع فقه خانواده/ فرج الله هدایت نیا.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎76، بهار: ص ۵۳-‎۷۵.
۴۴۳۲۰ DM25761 تاملی بر جایگاه مجم گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر/ ابراهیم باطنی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎76، بهار: ص ۷۷-‎۱۱۰.
۴۴۳۲۱ DM25762 ضرورت حذف ماده ‎۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته های قاعده گذاری و تفسیر قانون جنایی/ احمد فلاحی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎76، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۵.
۴۴۳۲۲ DM25763 مطالعه تطبیقی مدیریت جمعی حقوق مولف در آثار موسیقایی/ مسلم ملکی، شیما پورمحمدی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎76، بهار: ص ۱۳۷-‎۱۶۳.
۴۴۳۲۳ DM25764 بررسی بایدهای اخلاقی و حقوقی در پوزیتیویسم حقوقی/ حسین احمدی، مصطفی احمدی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎76، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۸۵.
۴۴۳۲۴ DM25765 تکثرگرایی حقوقی – فقهی، ثابتات شریعت و نظام تقنینی ایران/ محسن برهانی، الهه لطفعلی زاده.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎76، بهار: ص ۱۸۷-‎۲۱۰.
۴۴۳۲۵ جایگاه علل قهری در وقوع جنایت و ضمان ناشی از آن/ محمد مصدق.- دادرسی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و ششم، شماره ‎156، بهمن و اسفند: ص ۳-‎۱۱.
۴۴۳۲۶ بررسی فقهی نقض حکم قضایی/ محمد سلیمی.- دادرسی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و ششم، شماره ‎156، بهمن و اسفند: ص ۱۲-‎۱۶.
۴۴۳۲۷ بررسی تحلیلی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع – قسمت اول/ عبدالکریم کارمزدی.- دادرسی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و ششم، شماره ‎156، بهمن و اسفند: ص ۱۷-‎۲۷.
۴۴۳۲۸ نقش ژن در خشونت های خانوادگی/ علی تقوی قاسم آباد.- دادرسی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و ششم، شماره ‎156، بهمن و اسفند: ص ۲۸-‎۳۴.
۴۴۳۲۹ بررسی نحوه محاکمه عاملین ژنوساید مسلمانان میانمار با تاکید بر جنایات ژوئن ‎۲۰۱۲/ محمد امیرمحمدی، سعید رئیسی، هادی نوری زاده.- دادرسی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و ششم، شماره ‎156، بهمن و اسفند: ص ۳۵-‎۴۶.
۴۴۳۳۰ DM25766 جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی/ سعید آزوغ، بهروز بهبودیان، سیدمهدی اصغری.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎28، پاییز: ص ۱-‎۲۵.
۴۴۳۳۱ DM25767 ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آنها در حقوق کیفری ایران/ حسین آقایی جنت مکان.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎28، پاییز: ص ۲۷-‎۵۱.
۴۴۳۳۲ DM25768 امکان سنجی تطبیق مفهوم خطای کیفری در فقه و حقوق موضوعه ایران با ابعاد غفلت در انگلستان/ فاطمه احدی، سیدرضا احسان پور.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎28، پاییز: ص ۵۳-‎۸۲.
۴۴۳۳۳ DM25769 بررسی تطبیقی گستره حریم خصوصی کودک در اسلام و کنوانسیون حقوق کودک/ صفورا بیستونی، محمدمهدی مقدادی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎28، پاییز: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۴۴۳۳۴ DM25770 تعیین مقر در روش های جایگزین برخط حل اختلاف/ سیدعلیرضا رضایی … [و دیگران].- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎28، پاییز: ص ۱۱۱-‎۱۳۹.
۴۴۳۳۵ DM25771 ماهیت و آثار ملک ان یملک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران/ محمد ریاحی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎28، پاییز: ص ۱۴۱-‎۱۶۷.
۴۴۳۳۶ DM25772 ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه با ماترک و ارث/ محمد نکوئی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎28، پاییز: ص ۱۶۹-‎۱۹۶.
۴۴۳۳۷ DM25773 مطالعه تطبیقی قلمرو مفهومی تظاهر در حقوق اسلامی و آسیب شناسی بازتاب آن در قوانین کیفری ایران/ علیرضا هدایی، احمد باقری، حمید کاظمی مطلق.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎28، پاییز: ص ۱۹۷-‎۲۲۰.
۴۴۳۳۸ DM25774 تحلیل فقهی – حقوقی ضمان غرور با تاکید بر ماده ‎۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ‎۱۳۹۲/ نادر ولائی، سیامک ره پیک، مسعود کاظمی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎28، پاییز: ص ۲۲۱-‎۲۴۸.
۴۴۳۳۹ DM25775 بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون ‎۱۹۳۰ و ‎۱۹۳۱ ژنو و کنوانسیون ‎۱۹۸۸ آنسیترال/ صالح یمرلی، عبدالجلیل سروری.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سیزدهم، شماره ‎28، پاییز: ص ۲۴۹-‎۲۷۸.
۴۴۳۴۰ DM25776 حقوق حیوانات از منظر فقه اسلام و حقوق بین الملل/ مهدی بهره مند.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۴۴۳۴۱ DM25777 نظری کوتاه به استشراق در عرصه فقه و حقوق اسلام/ سعید جازاری معمویی.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۲۹-‎۵۱.
۴۴۳۴۲ DM25778 تدابیر پیشگیری از جرایم درگاه های پرداخت اینترنتی/ زینب نفر، محمدحسین پاوند.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۵۳-‎۷۵.
۴۴۳۴۳ DM25779 اهداف تربیتی مبتنی بر نظریه فطرت در راستای حقوق انسان از منظر قرآن/ آذر قلی اف.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۷۷-‎۸۹.
۴۴۳۴۴ DM25780 تبیین مهریه زوجه و تاثیر شرط عدم مهر بر ثبات نکاح از نقطه نظر فقه و حقوق ایران/ محمود باقری، سجاد جعفری، سیدمحمد آیتی نجف آبادی.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۹۱-‎۱۰۵.
۴۴۳۴۵ DM25781 حکم فقهی چگونگی برخورد با سپر انسانی دشمنان در جنگ از دیدگاه مذاهب اسلامی/ میثم جوادنیا.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۱۹.
۴۴۳۴۶ DM25782 راه حل تعارض ظاهری اذن زوج در خروج از منزل با سایر حقوق اجتماعی زوجه در احکام فقهی/ سیدجواد خاتمی، سیدمحسن آزیز، راضیه مهدی پور.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۴۴۳۴۷ DM25783 مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال گشت ارشاد/ اصغر محمودی، سولماز تقی خانی.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱۴۰-‎۱۴۸.
۴۴۳۴۸ DM25784 سیاست های کیفری ناظر بر مقابله با فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی/ هادی ملک.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱۵۰-‎۱۶۳.
۴۴۳۴۹ DM25785 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکردی تطبیقی به حقوق فرانسه و آمریکا/ احمد پورابراهیم، محمدجواد ایزک شیری، محمد اسماعیل زاده.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎105، بهار: ص ۱-‎۳۰.
۴۴۳۵۰ DM25786 مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا/ امیررضا محمودی، سیده مهشید میری بالاجورشری.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎105، بهار: ص ۳۱-‎۵۴.
۴۴۳۵۱ DM25787 اعتراض ثالث در دادگاه کیفری (بررسی انتقادی رای وحدت رویه شماره ‎۸۱۸ دیوان عالی کشور)/ ایمان یوسفی، سعید یوسفی.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎105، بهار: ص ۵۵-‎۷۷.
۴۴۳۵۲ DM25788 نظام حقوقی حاکم بر نام دامنه در حل و فصل اختلافات (با تاملی بر ماده ‎۶۶ قانون تجارت الکترونیک)/ محبوب حبیبی، راضیه فامیلی.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎105، بهار: ص ۷۹-‎۱۰۴.
۴۴۳۵۳ DM25789 پرونده شخصیت، از نگاه قانون گذار تا رویه محاکم/ علی جمادی، رامین رستمی، جلال بهادری.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎105، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۷.
۴۴۳۵۴ DM25790 استقلال قضایی در اسلام و حقوق بین الملل: غنای اسلام/ محمد ستایش پور، فاطمه زهرا آسیان.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎105، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۴۵.
۴۴۳۵۵ DM25791 بررسی حق بر سلامت روان با مطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام بین المللی حقوق بشر/ میلاد شریفی مقدم، مسعود محمودوند.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎105، بهار: ص ۱۴۷-‎۱۶۸.
۴۴۳۵۶ مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ‎۱۴۰۱ ایران/ سیدحسین صفایی … [و دیگران].- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، پاییز: ص ۷-‎۶۳.
۴۴۳۵۷ بهره مندی محکومان از حق آموزش؛ راهبرد پیشگیری از تکرار جرم/ جمال بیگی، مهرداد تیموری.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، پاییز: ص ۶۷-‎۹۰.
۴۴۳۵۸ رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف/ امید توکلی کیا.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، پاییز: ص ۹۳-‎۱۱۱.
۴۴۳۵۹ تحلیل فقهی حقوقی رجوع متضرر به دادگاه در ثبت فوق العاده/ مهدی رشوند بوکانی، احسان باقری.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، پاییز: ص ۱۱۴-‎۱۴۱.
۴۴۳۶۰ مقایسه حقوق سیاسی-اجتماعی زنان در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۱-‎۲۰۲۱) و امارت اسلامی افغانستان (‎۲۰۲۱ به بعد) و تطبیق آن با دیدگاه اسلامی و قوانین بین المللی/ رضا سیمبر، عبدالله خاوری.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، پاییز: ص ۱۴۴-‎۱۶۸.
۴۴۳۶۱ موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم/ سیدمنصور میرسعیدی، محمدجواد درویش زاده.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، پاییز: ص ۱۷۱-‎۱۹۶.
۴۴۳۶۲ چالش های رسیدگی اتهامی در نظام دادرسی ایتالیا و ایران/ علی افراسیابی.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۶-‎۳۶.
۴۴۳۶۳ واکاوی حق اختلاف صلاحیت دادسرا در برابر دادگاه از منظر آغاز تحقیقات مقدماتی؛ پایانی بر اختلاف در رویه قضایی/ حمید افکار.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۳۹-‎۶۱.
۴۴۳۶۴ تحلیل وضعیت قراردادی کفیل های حرفه ای در مراجع قضایی، چالش ها، راهکارها/ سجاد جان محمدی.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۶۴-‎۸۳.
۴۴۳۶۵ تاثیر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای استقلال شرط از عقد از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی/ قاسم محمدی، محمدهادی جواهرکلام، مرتضی جمالی.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۸۶-‎۱۱۸.
۴۴۳۶۶ ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی قراردادهای توزیع/ محسن قاسمی.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۸.
۴۴۳۶۷ پیدایش و سیر تحولات نظریه علت تعهد در تاریخ حقوق فرانسه/ سیداحمدعلی هاشمی، امید توکلی کیا.- دانشنامه های حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎17، زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۹۶.
۴۴۳۶۸ DM25804 نظارت بر موسسات بیمه در حقوق بیمه ایران و ترکیه/ محمد مقامی نیا.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۴۳۶۹ DM25805 ضرورت بازنگری در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ‎۱۳۰۷/ ناصر رضوانی جویباری، جعفر موحدی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۴۳۷۰ DM25806 بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و اروپا و آمریکا/ عفت حمزه حسین آبادی، قوام کریمی، مهران جعفری.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۴۴۳۷۱ DM25807 کارکردها و صلاحیت شورای امنیت در پیشگیری از اختلافات جهت حفظ صلح و امنیت جهانی/ محمدمهدی سیدناصری.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۳۵.
۴۴۳۷۲ DM25808 ماموریت های حقیقت یاب مستقل و راهکارهای نظارتی بررسی وضعیت های خاص حقوق بشر/ طاهره ربانی ببدرونی، عبدالمحمد افروغ.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۶.
۴۴۳۷۳ DM25809 تاثیر تعذر اجرای عقد بر مسئولیت قراردادی با نگاهی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران/ سیدمصطفی میلانی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۴۳۷۴ DM25810 نهادهای ارفاقی جایگزین حبس و تعلیق اجرای مجازات در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ‎۱۳۹۹/ سعیده یاری، علیرضا میلانی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۴۳۷۵ DM25811 راهکارهای ایجاد تعادل در تعهدات شرکت های چندملیتی نفتی در قبال دولت های سرمایه پذیر/ امیرحسین زال نژاد، غزال رمضانی سربندی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۷.
۴۴۳۷۶ DM25812 نگرشی تحلیلی به جایگاه جنایت خطای محض در نظام حقوق کیفری ایران/ مهدی مظفری اناری.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۴۴۳۷۷ DM25813 تقلیل ثمن در حقوق ایران و اروپا/ سامان عسکری، رضا زرجان، نازنین عباس پور ایکدر.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۳.
۴۴۳۷۸ DM25814 فناوری هارپ در سنجه هویت فرهنگی ملی/ مهدی عمانی، جمال بیگی، بابک پورقهرمانی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۱۵.
۴۴۳۷۹ DM25815 بررسی نقش شهید سلیمانی در مقابل منازعات امنیتی رژیم صهیونیستی و تروریسم جهانی از منظر حقوق بشر/ سعید جهانگیری، حکیمه السادات میررفیعی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۲۲.
۴۴۳۸۰ DM25816 حمایت های حقوق بشری از کودکان قربانی کار با رویکردی بر نظام جامع تامین اجتماعی/ مهدی نصر اصفهانی، مسعود حیدری، محمود مالمیر.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۲۵.
۴۴۳۸۱ DM25817 جایگاه تحولات قواعد عمومی قراردادها بر حقوق رقابت در نظامات حقوقی/ حامد مهراد، محمدهادی ساعی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۲۱.
۴۴۳۸۲ DM25818 جایگاه کاداستر در ثبت اسناد رسمی در جهت امنیت در معاملات در حقوق ایران/ فخری مهدی همدانی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۱۵.
۴۴۳۸۳ DM25819 جایگاه مصلحت در اهداف شارع در فرآیند قانونگذاری/ امیررضا محمودی، سیده مهشید میری بالاجورشری.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۱۶.
۴۴۳۸۴ DM25820 نحوه سلب مالکیت از اموال بلاوارث از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران/ مهری فرهنگ، فاطمه نجاتی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۲۶.
۴۴۳۸۵ DM25821 چالش های فراروی نظام عدالت کیفری پیرامون مراقبت های پس از خروج/ بهاره مژدهی، فاطمه الهی منش.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۱۹.
۴۴۳۸۶ DM25822 بررسی تطبیقی حقوق جنین در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک/ مهرویه شجاع سنگچولی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۱۹.
۴۴۳۸۷ DM25823 بررسی انتقال ویروس کووید ‎۱۹ و شروع به جرم به قتل عمدی/ زهرا زهادت پور … [و دیگران].- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱-‎۱۵.
۴۴۳۸۸ DM25824 بررسی تطبیقی جایگاه صلاحیت سرزمینی در رسیدگی به جرایم سایبری با تکیه بر نظام کیفری ایران/ حسن حیدری، علیرضا میلانی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۴۳۸۹ DM25825 بررسی چگونگی بکارگیری روش زندگی خوب در عرصه پیشگیری از بزهکاری/ حوریه السادات دشتی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۷.
۴۴۳۹۰ DM25826 نقش رسانه ها در کاهش جرایم سیاسی و امنیتی/ محبوبه عباسی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۴۳۹۱ DM25827 قلمرو سیاست جنایی مدارا/ مهدی امیری، سعید قماشی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۳۴.
۴۴۳۹۲ DM25828 بررسی قاعده تزاحم در مورد درمان بیماران کرونایی/ سامان عسکری … [و دیگران].- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۴۳۹۳ DM25829 بازپژوهی سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزهکار و ارزیابی آن در نظام عدالت کیفری/ سیدسجاد رزاقی موسوی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۴۳۹۴ DM25830 وکالت در امور مادی؛ پژوهشی در فقه و حقوق ایران با نگاهی جزئی نسبت به حقوق مصر و انگلستان/ آیدین لطف الله زادگان، رضا کریمی منفرد.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۴۳۹۵ DM25831 تقسیم اسباب انحلال قرارداد به واسطه تعذر ایفا/ سیدمصطفی میلانی، مصطفی شاهبازی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۴۳۹۶ DM25832 سیاست جنایی ایران در قبال چک بلامحل/ الهه خاکسار، سعیده یاری.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۸.
۴۴۳۹۷ DM25833 حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات/ علی محمد دهقان.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۵.
۴۴۳۹۸ DM25834 مطالعه تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران/ عباس میرشکاری، شبیر آزادبخت.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۲-‎۱۹.
۴۴۳۹۹ DM25835 امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در قبال سلاح های ساخته شده با فناوری نانو/ پیمان نمامیان، نجات امیری.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۲۲-‎۳۶.
۴۴۴۰۰ DM25836 نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ/ مهدی عمانی، جمال بیگی، بابک پورقهرمانی.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۳۸-‎۴۹.
۴۴۴۰۱ DM25837 حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله/ رحمت اله جان محمدی، مجتبی اصغریان، نیما نصراللهی شهری.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۵۲-‎۶۴.
۴۴۴۰۲ DM25838 متاورس؛ چیستی و چالش های حقوقی (اداره، اشخاص و اموال)/ محمدرضا داراب پور.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۶۶-‎۸۱.
۴۴۴۰۳ DM25839 شرط عینیت در قرارداد خرید و فروش، مطالعه فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات/ فرید فرهمند، سمانه ناصری.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۸۴-‎۹۴.
۴۴۴۰۴ DM25840 نقد و تحلیل حقوقی کاربست امهال نسبت به قراردادهای موسسات اعتباری با مشتریان بدهکار/ بهزاد پورسید، جواد خدادادی.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۹۶-‎۱۱۲.
۴۴۴۰۵ DM25841 مطالعه تطبیقی تبلیغات مرتبط با سلامت در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا/ سیده مریم اعتماد … [و دیگران].- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۱۱۴-‎۱۳۴.
۴۴۴۰۶ DM25842 حمایت از حقوق مالکانه کاربران بازی های فضای مجازی بر مبنای قاعده لاضرر/ پردیس بهبود، حجت مبین.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۱۳۶-‎۱۴۸.
۴۴۴۰۷ DM25843 رویکردی حقوقی به تغییر اقلیم با تاکید بر الگوی همگرایی فناورانه/ سبحان طیبی، حسین موحدیان، نیما نوروزی.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۱۵۰-‎۱۶۲.
۴۴۴۰۸ DM25844 ابعاد حقوق بین المللی استفاده از هوش مصنوعی در فناوری های فضایی/ حمید کاظمی.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۱۶۴-‎۱۷۷.
۴۴۴۰۹ DM25845 مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی، تامین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز/ محمدتقی رفیعی، سجاد پروین.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎7، بهار و تابستان: ص ۱۸۰-‎۱۹۳.
۴۴۴۱۰ DM25846 احکام و آثار مسئولیت مدنی صغیر در حقوق افغانستان و فقه حنفی/ محبوبه عارفی، محمدجواد بحرینی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹-‎۲۴.
۴۴۴۱۱ DM25847 بررسی تطبیقی تدلیس در نکاح از منظر حقوق ایران و افغانستان/ صغری محمدی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۰.
۴۴۴۱۲ DM25848 بررسی موارد فسخ نکاح در فقه و قوانین موضوعه افغانستان/ زهرا احمدی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۶۳.
۴۴۴۱۳ DM25849 موجبات نشوز زوج در فقه امامیه و حقوق ایران/ طیبه حلیمی، سیدرسول آقایی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۸۱.
۴۴۴۱۴ DM25850 بررسی فقهی و حقوقی نقش همسر در تداوی و جراحی زوجه/ سیده حوا حسینی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۹۸.
۴۴۴۱۵ DM25851 بررسی فقهی – حقوقی بیع اعضای بدن/ فاطمه رضایی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۹-‎۳۲.
۴۴۴۱۶ DM25852 اثر ریاست زوج بر حریم خصوصی زوجه در حقوق افغانستان و ایران با تاکید بر فقه حنفی و امامیه/ صغری محمدی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۳-‎۴۵.
۴۴۴۱۷ DM25853 نقض اصول حقوق بین الملل توسط حامیان گروه های تکفیری/ زهرا مظفری.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۷-‎۶۱.
۴۴۴۱۸ DM25854 شرط عدم مسئولیت قهری در حقوق افغانستان/ خیرالنساء مقدسی، محمدجواد بحرینی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۶۳-‎۷۹.
۴۴۴۱۹ DM25855 ابعاد فقهی جهیزیه و تطبیق آن با حقوق ایران و افغانستان/ زکیه احمدی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۸۱-‎۹۳.
۴۴۴۲۰ DM25856 نفقه زوجه غایب مفقودالاثر از منظر فقه اهل بیت و فقه حنفی و حقوق ایران و افغانستان/ زهره اکبری، رسول آقایی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۹۵-‎۱۱۱.
۴۴۴۲۱ DM25857 بررسی تطبیقی تولیت در وقف در حقوق مدنی ایران و افغانستان/ معصومه مصباح.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاییز و زمستان: ص ۹-‎۲۴.
۴۴۴۲۲ DM25858 بررسی تطبیقی حقوق زن از منظر قرآن و عهدین/ قمر هنری، زهرا رضایی آهوانویی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاییز و زمستان: ص ۲۵-‎۴۳.
۴۴۴۲۳ DM25859 اقدامات سازمان های بین المللی نسبت به مبارزه با تروریسم/ زهرا توکلی، سیده فاطمه فقیهی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاییز و زمستان: ص ۴۵-‎۶۴.
۴۴۴۲۴ DM25860 حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی/ فضه امینی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاییز و زمستان: ص ۶۵-‎۸۳.
۴۴۴۲۵ DM25861 بررسی ابعاد و قلمرو حقوق فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران/ شهلا کریمی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاییز و زمستان: ص ۸۵-‎۱۱۰.
۴۴۴۲۶ DM25862 دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق/ محمدرضا رضوان طلب، سعید سبوئی جهرمی، رضا پورصدقی.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۵-‎۳۰.
۴۴۴۲۷ DM25863 چالش های قانونی – فقهی فاعلیت مادر در فرآیند درمان سقط جنین سندرم داون بر اساس قاعده لاحرج/ کوثر میرزایی … [و دیگران].- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۵۷.
۴۴۴۲۸ DM25864 مطالعه تطبیقی آزادی قراردادی در حقوق خانواده با تاکید بر ازدواج در فقه امامیه و حقوق فرانسه/ عباس کریمی، علیرضا فروغی، محمدرضا خلیل زاده.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۶.
۴۴۴۲۹ DM25865 تعارض انسجام اجتماعی و هویت شخصی در قانون حاکم بر روابط خانوادگی/ رضا مقصودی پاشاکی.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۱۰۳.
۴۴۴۳۰ DM25866 خانواده های معیار و نوظهور در نظام های حقوقی ایران و آمریکا/ فائزه عظیم زاده اردبیلی، فاطمه مشایخی، نرگس ایزدی.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۷.
۴۴۴۳۱ DM25867 رویکردی بر جایگاه غیرت ناموسی در سایه آموزه های فقه و حقوق ایران/ زهرا لامع، فاطمه فلاح تفتی.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۷.
۴۴۴۳۲ DM25868 بازپژوهی ادله تعدد همسر از منظر فراجنسیتی/ داود سعیدی، عبدالله فروزانفر.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۶.
۴۴۴۳۳ DM25869 جستاری بر پدیده هرزه نگاری و اغفال سایبری کودکان در پرتو آموزه های فقه و حقوق ایران/ مریم غنی زاده بافقی، اسماء حسین زاده سرشکی.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۸.
۴۴۴۳۴ DM25870 کنکاشی در نسبت میان برخورداری از حق بر آموزش، کسب مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان/ شهرام زرنشان، موسی کرمی، ریحانه زندی.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۲۲۹-‎۲۵۶.
۴۴۴۳۵ DM25871 بررسی تطبیقی اصول بنیادین حقوق خانواده در برخی از کشورهای کامن لا و مقایسه آن با حقوق ایران/ محبوبه مینا، سیدمحسن فالی.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۰.
۴۴۴۳۶ DM25872 بررسی نسب و حقوق کودک شبیه سازی شده در فقه امامیه و حقوق بین الملل/ محمد فرزانگان، سیده طاهره موسوی خطیر، مهدی طالقان غفاری.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۲۸۱-‎۳۰۳.
۴۴۴۳۷ DM25873 اعتبارسنجی سوگند در موضوعات حقوق خانواده/ لیلا ایمانی راد.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎78، بهار و تابستان: ص ۳۰۵-‎۳۳۱.
۴۴۴۳۸ DM25874 تحلیل جایگاه دولت رفاه ایران در پارادایم های رفاهی با تاکید بر موازین حقوقی و گزارش لگاتوم ‎۲۰۲۱ (از نظریه تا عمل)/ علیرضا باوندپور، حسین غلامی، داود دعاگویان.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۳-‎۴۳.
۴۴۴۳۹ DM25875 تحلیل جایگاه، عملکرد و تصمیمات کمیسیون ایمنی راه های کشور در ساختار حقوق شوراهای اداری/ محمود وزیری، سعیدرضا ابدی، مهدی هداوند.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۴۵-‎۶۵.
۴۴۴۴۰ DM25876 آسیب شناسی حقوقی تنظیم گری دولت در حوزه رمزارزها/ حسین خداوردی آرش، محمد رضوی، مهدی منتظر.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۶۷-‎۸۸.
۴۴۴۴۱ DM25877 مفهوم و جایگاه حق مشارکت در حیات فرهنگی از منظر حقوق بین الملل بشر و حقوق ایران (با تاکید بر حقوق اداری)/ سیف بکرایی، محمد حبیبی مجنده.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۸۹-‎۱۱۹.
۴۴۴۴۲ DM25878 فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در قانون نمونه آنسیترال (‎۲۰۱۱) و مقایسه آن با فرآیند تعریف شده در نظام حقوقی ایران/ داود حسین زاده عربی، بیژن عباسی، حسن خسروی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۵۴.
۴۴۴۴۳ DM25879 حدود صلاحیت قضات در خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف با قانون/ محمد زارع بیدکی، مسلم آقایی طوق.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۵۵-‎۱۷۷.
۴۴۴۴۴ DM25880 تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری/ محمد حسنوند، سیده نفیسه کاظمی، مهدی حسنوند.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۷۹-‎۲۰۷.
۴۴۴۴۵ DM25881 آسیب شناسی امنیت شغلی در حقوق کار ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری/ علی نادری، حسین جوان آراسته، حجت الله ابراهیمیان.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۲۰۹-‎۲۲۹.
۴۴۴۴۶ DM25882 راهکارهای اداری کاهش دعاوی ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان در پرتو نقش تنظیم گری دولت/ محمدباقر الفت، عبداله کیایی، مسعود البرزی ورکی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۲۳۱-‎۲۵۴.
۴۴۴۴۷ DM25883 جایگاه قانونی استانداران در حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی/ پرویز کهندل، معین صباحی، طیبه بلوردی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۲۵۵-‎۲۸۰.
۴۴۴۴۸ DM25884 قلمرو حکم حکومتی در در حقوق اداری بر مبنای نظریه منطقه الفراغ/ حسن سلیمی پوربانی، طاهره سادات نعیمی، سیدعلی ربانی موسویان.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۲۸۱-‎۳۰۰.
۴۴۴۴۹ DM25885 تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی/ مجتبی انصاریان، سهیلا کوشا، روح اله شیخ دزفولی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۳۰۱-‎۳۲۰.
۴۴۴۵۰ DM25886 تاثیر پاندمی کووید بر کارکردهای دولت در حقوق داخلی و بین المللی/ سمانه حسینی نوید، کارن روحانی، امیررضا محمودی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۳۲۱-‎۳۴۴.
۴۴۴۵۱ DM25887 تحلیل نظام مجوزدهی کتاب در ایران/ حسین علائی، زهره پناهی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۳۴۵-‎۳۶۸.
۴۴۴۵۲ DM25888 مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی/ نازلی سبزعلی، علیرضا حسنی، امیر خواجه زاده.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۳۶۹-‎۳۹۴.
۴۴۴۵۳ DM25889 مقایسه مفهوم شرکت مادر تخصصی و تابعه با شرکت ها و عناوین مشابه در حقوق ایران و آمریکا/ فریده امیریان جهرمی، سیدمحسن حسینی پویا، مجتبی زاهدیان.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۳۹۵-‎۴۲۳.
۴۴۴۵۴ DM25890 بایسته های دولت کارآمد؛ مطالعه موردی دولت لیبرال مدرن/ محمدحسین بستانی، اسدالله یاوری.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۴۲۵-‎۴۵۰.
۴۴۴۵۵ DM25891 تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی/ محسن ایزانلو، آرش بادکوبه هزاوه.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال سی و نهم، شماره ‎68، زمستان: ص ۱۰-‎۴۲.
۴۴۴۵۶ DM25892 لزوم نظارت بر همخوانی متن های فارسی و غیرفارسی معاهدات بین المللی/ عبدالمجید سودمندی.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال سی و نهم، شماره ‎68، زمستان: ص ۴۴-‎۷۷.
۴۴۴۵۷ DM25893 رکن معنوی معاونت در جنایات بین المللی/ آرش غریبی، ابوالفتح خالقی.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال سی و نهم، شماره ‎68، زمستان: ص ۸۰-‎۱۱۰.
۴۴۴۵۸ DM25894 بازاندیشی در آثار حقوقی نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رای ‎۲۰۲۱ شعبه ویژه دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه موریس/ مالدیو/ علیرضا رنجبر، حمید الهویی نظری.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال سی و نهم، شماره ‎68، زمستان: ص ۱۱۲-‎۱۴۰.
۴۴۴۵۹ DM25895 قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال استان های دونتسک و لوهانسک اوکراین/ ستار عزیزی، موسی کرمی.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال سی و نهم، شماره ‎68، زمستان: ص ۱۴۲-‎۱۷۲.
۴۴۴۶۰ DM25896 حقوق بین الملل فضا و استفاده نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی/ حمید کاظمی، علی مهرابی.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال سی و نهم، شماره ‎68، زمستان: ص ۱۷۴-‎۲۰۸.
۴۴۴۶۱ DM25897 روش شناسی به مثابه اعمال آموزه های مکتب محور بر موقعیت های عینی در حقوق بین الملل/ سیدجمال سیفی، هادی دادمهر.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎69، بهار: ص ۱۰-‎۳۲.
۴۴۴۶۲ DM25898 ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر ملل متحد/ سیدقاسم زمانی، امیرحسین محبعلی.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎69، بهار: ص ۳۴-‎۶۰.
۴۴۴۶۳ DM25899 دادخواهی نزد محاکم ملی در دعاوی سرمایه گذاری با تاکید بر دعوای انکار عدالت در پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا/ محسن محبی، ایتاء خسروخاکپور.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎69، بهار: ص ۲۶-‎۸۸.
۴۴۴۶۴ DM25900 تاثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین المللی/ بهزاد رضوی فرد، محمد براتی.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎69، بهار: ص ۹۰-‎۱۱۶.
۴۴۴۶۵ DM25901 جبران خسارات غیرمادی در حقوق بین الملل با تاکید بر رای دیوان بین المللی دادگستری در پرونده کنگو علیه اوگاندا (‎۲۰۲۲)/ سیامک کریمی.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎69، بهار: ص ۱۱۸-‎۱۴۴.
۴۴۴۶۶ DM25902 کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین المللی در پرونده الحسن/ محمدحسن مالدار، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، سیدمحمدجواد ساداتی.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎69، بهار: ص ۱۴۶-‎۱۷۷.
۴۴۴۶۷ DM25903 وضعیت عناصر مولف مدرنیته و نسبت میان آن عناصر و نظام حقوقی در ایران و انگلستان/ مختار محمدی، محمد راسخ، محمد جلالی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۳-‎۳۴.
۴۴۴۶۸ DM25904 طراحی الگوی مطلوب ابتکار تقنینی در حقوق قانون گذاری ایران/ زهره حق پناهان، سیداحمد حبیب نژاد، زهرا عامری.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۳۵-‎۶۴.
۴۴۴۶۹ DM25905 تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در حقوق داخلی/ جعفر نوری یوشانلوئی، آریا حاجی ابوالفتح.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۶۵-‎۸۳.
۴۴۴۷۰ DM25906 کاربست مفهوم عدالت اداری در آرا و رویه دیوان عدالت اداری/ بابک باصری، علی فقیه حبیبی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۷.
۴۴۴۷۱ DM25907 تحلیل حق تامین اجتماعی اتباع بیگانه در چارچوب کارکردهای حقوقی و اداری سازمان تامین اجتماعی ایران با رویکرد حق محور/ شیما طالبی پور، سیدمجتبی واعظی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۹.
۴۴۴۷۲ DM25908 مصونیت اداری کارمندان دولت در ایران/ جواد محمودی، نادر اسدی اوجاق نار.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۴۲.
۴۴۴۷۳ DM25909 واکاوی نقش تنظیم گری بانک مرکزی در معاملات اسناد تجاری در پرتوی قانون جدید چک/ ناصر سربازی، علیرضا رجب زاده اصطهباناتی، طیب افشارنیا.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۰.
۴۴۴۷۴ DM25910 چالش های استقلال شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران/ پریسا آل اسحاق، فرامرز عطریان، محمدمهدی غمامی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۹.
۴۴۴۷۵ DM25911 نقد و تحلیل ماهیت و کارکرد هیئت حل اختلاف قانون خاص ثبتی/ غلامحسن مزارعی، سجاد مردانی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۶.
۴۴۴۷۶ DM25912 وجوه متمایز اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری/ احمد رنجبر.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۴۰.
۴۴۴۷۷ DM25913 مفهوم و مصادیق موسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران/ مهدی شیخ موحد، محمدجواد آزادی، مهدی جوهری.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۶.
۴۴۴۷۸ DM25914 حکمرانی الکترونیک خوب و نظریه دولت باز: رویکرد حقوقی/ یاسر قهرمانی افشار، مهدی شعبان نیا منصور، علی دشتی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۶.
۴۴۴۷۹ DM25915 حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساس نامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری/ وحید کریمی، اکبر بشیری، اباست پورمحمد.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۱.
۴۴۴۸۰ DM25916 تحدید حق مالکیت توسط کمسیون ماده ‎۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در آیینه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری/ احمد حسین پوری، آیت مولائی، ناصر رهبر فرش پیرا.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۳۴۵-‎۳۷۲.
۴۴۴۸۱ DM25917 تحصیل دلیل در دادرسی اداری در پرتو حمایت از حقوق شهروندان/ سیدمهدی رضوی، مصطفی سراجی، غلامرضا مولابیگی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۳۲۳-‎۳۴۲.
۴۴۴۸۲ DM25918 نظارت بر صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان/ محمدصادق رفیعی، سیدمحمدصادق احمدی، محمد شریف شاهی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۳۷۳-‎۳۹۸.
۴۴۴۸۳ DM25918 واکاوی مفهوم ثروت عمومی در اصل ‎۴۵ قانون اساسی از منظر ثروت عمومی ناملموس/ حمیدرضا حق پناهان، حامد کرمی، مجتبی همتی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص ۳۹۹-‎۴۲۳.
۴۴۴۸۴ DM25930 کارکرد توسعه سنجی و توسعه سازی در رای قضایی/ محمد درویش زاده.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴-‎۱۹.
۴۴۴۸۵ DM25920 شرح و نقد رای وحدت رویه ‎۶۵۲ دیوان عالی کشور مصوب ۱/۲۸/‎۱۳۸۰ با موضوع لغو معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی/ بهرام بهرامی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۳۸.
۴۴۴۸۶ DM25921 گزارش اولین نشست پژوهشی نقد و تحلیل آراء قضایی/ محمدمهدی توکلی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۰-‎۷۳.
۴۴۴۸۷ DM25922 نقدی بر رای وحدت رویه شماره ‎۷۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس)/ امید توکلی کیا.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۴.
۴۴۴۸۸ DM25923 نگاهی به برداشت دادگاه از عنوان خواسته/ محمدرضا خسروی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۶-‎۱۱۰.
۴۴۴۸۹ DM25924 بررسی و تحلیل رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر: آنی بودن جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و شمول مرور زمان بر آن/ رقیه فراهانی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۲-‎۱۲۹.
۴۴۴۹۰ DM25925 یادداشتی بر رای شماره های ‎۱۱۸ الی ‎۱۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال شرط تعهد کتبی مبنی بر ‎۱۰ سال خدمت بدون قید و شرط در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی)/ محمدوزین کریمیان.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۴۲.
۴۴۴۹۱ DM25926 نقد و تحلیل رای وحدت رویه شماره ۹۹-‎۷۹۴ دیوان عالی کشور (امکان ابطال اجرائیه بانکی و آثار آن)/ حمید گوینده.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۴-‎۱۵۸.
۴۴۴۹۲ DM25927 مساله اظهارنظر پیشین در رد دادرس تایید صحت مزایده؛ اظهار نظر شکلی یا ماهوی؟ (نقد و بررسی دادنامه شماره ‎۱۴۰۰۰۶۲۹۰۰۰۰۴۴۶۳۱۱ مورخ ۰۶/۲۳/‎۱۴۰۰ شعبه ‎۱۴ دیوان عالی کشور)/ حسن محسنی، محمد والایی، نیلوفر طاهری لسکوکلایه.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۶۰-‎۱۷۳.
۴۴۴۹۳ DM25928 نقد رای از عدالت آیینی تا عدالت قضایی/ سیدعباس موسوی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۶.
۴۴۴۹۴ DM25929 صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲-۷/۲۵/‎۱۳۹۶ شعبه ‎۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)/ سیدفاضل نوری.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۸-‎۲۱۷.
۴۴۴۹۵ پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی (نقد و بررسی رای صادر شده از شعبه ‎۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران)/ ماندانا آقاجانی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۱-‎۳۸.
۴۴۴۹۶ فرجام خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی (نقد دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور)/ مهسا آقائی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۰-‎۶۷.
۴۴۴۹۷ تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رای داوری (توجیه و نقد رای شعبه ‎۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)/ حسین اسماعیلی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۶۹-‎۸۱.
۴۴۴۹۸ محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت (بررسی یک دادنامه دادگاه کیفری ‎۲ تهران)/ مصطفی السان، علی آقابابایی بخشایش.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۸۳-‎۹۸.
۴۴۴۹۹ وکالت بلاعزل؛ درباره بطلان و اعتبار شرط سلب حق عزل وکیل/ سعید باقری.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۱۰۰-‎۱۲۴.
۴۴۵۰۰ ابطال علایم تجاری به جهت عدم استفاده از آن (استفاده از علایم تجاری به مفهوم استفاده واقعی از علامت در امور تجاری است)/ زهرا بهادری جهرمی، زهرا شاکری.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۱۲۶-‎۱۴۸.
۴۴۵۰۱ منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران/ رحیم پیلوار.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۱۵۰-‎۱۶۶.
۴۴۵۰۲ اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رای وحدت رویه شماره ‎۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور)/ محمدهادی جواهرکلام.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۱۶۸-‎۲۱۱.
۴۴۵۰۳ ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی (نقد و بررسی آراء شعبه ‎۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران و شعبه ‎۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)/ سیده فرانک حسینی سروستانی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۱۴-‎۲۲۳.
۴۴۵۰۴ تحلیل مفهوم و کارکرد رای اصراری (با نگاه به رایی از شعبه پنجم دیوان عالی کشور)/ سیروس حیدری.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۲.
۴۴۵۰۵ شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث/ سیدعلی خراسانی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۵۵-‎۳۰۱.
۴۴۵۰۶ نقدی بر رای عدم استماع درخواست ملاقات فرزند بالغ/ حسین داودی بیرق، مریم غنی زاده بافقی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۰۳-‎۳۱۴.
۴۴۵۰۷ خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، مبانی و آثار/ سمیرا سلیمان زاده.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۱۶-‎۳۳۶.
۴۴۵۰۸ تکلیف خواسته مسکوت مانده در رای (نقد و بررسی دادنامه شعبه دهم دیوان عالی کشور)/ بهنام شکوهی مشهدی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۳۸-‎۳۵۶.
۴۴۵۰۹ شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور امریکا/ علی اصغر صانعیان.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۵۸-‎۳۸۷.
۴۴۵۱۰ اعتبار امر قضاوت شده در فرجام/ مجید غمامی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۸۹-‎۴۰۱.
۴۴۵۱۱ نقد رای دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر انتقال ارادی دعوا/ فیض اله قائدی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۰۳-‎۴۲۶.
۴۴۵۱۲ پاسداشت اصول دادرسی در داوری (نقدی بر رای صادر شده از شعبه ‎۲۰۶ دادگاه عمومی تهران)/ حسن کیا.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۲۸-‎۴۴۵.
۴۴۵۱۳ آیین اجرای وکالت در طلاق (نقد و بررسی رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور)/ حسن محسنی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۴۸-‎۴۶۸.
۴۴۵۱۴ تعارض میان قاعده فراش و آزمایش دی ان ای (نقد و بررسی دادنامه شعبه ‎۲۶ دیوان عالی کشور)/ نصیبه محمودی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۷۰-‎۴۸۹.
۴۴۵۱۵ الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال (تبیین و نقد رای شعبه ‎۵۸ بدوی و ‎۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)/ علی مشهدی، محمد اسماعیلی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۹۱-‎۵۰۵.
۴۴۵۱۶ اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی (نقد دادنامه شعبه ‎۸ دیوان عالی کشور)/ هادی ملک تبار فیروزجائی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۵۰۷-‎۵۲۰.
۴۴۵۱۷ مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف (نقد رای وحدت رویه شماره ‎۸۰۵ مورخ ۱۰/۱۶/‎۱۳۹۹)/ سیدعباس موسوی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۵۲۲-‎۵۴۷.
۴۴۵۱۸ قابلیت جبران خسارات مازاد بر دیه در پرتو رویه قضایی/ عباس میرشکاری، شبیر آزادبخت.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۵۴۹-‎۵۸۳.
۴۴۵۱۹ مسوولیت مدنی شهرداری ناشی از خطای پیمانکار/ داود نصیران، ناهید نصیران.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۵۸۵-‎۶۰۶.
۴۴۵۲۰ صلاحیت مراجع قضایی در دعاوی فوتبال/ بهنام نورزاده.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۶۰۸-‎۶۲۹.
۴۴۵۲۱ بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست (نقد و بررسی رای شعبه ‎۳۷ دیوان عالی کشور)/ فریدون نهرینی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره اول، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۶۳۱-‎۶۵۱.
۴۴۵۲۲ تاریخچه و ظرفیت قاعده گذاری دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه/ حسین داودی.- مجموعه حقوقی. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، پاییز: ص ۲۵-‎۶۰.
۴۴۵۲۳ دیوان عالی کشور و ایجاد نظام قانونی صحیح در امر صلاحیت مراجع دادرسی (تحلیلی بر آراء وحدت رویه شمارگان ‎۷۹۲ و ‎۸۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)/ سام سوادکوهی فر.- مجموعه حقوقی. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، پاییز: ص ۶۱-‎۹۴.
۴۴۵۲۴ تحول رویه قضایی و اعمال آن در دادرسی های در جریان؛ تاملی بر رای مورخ ۴/۲/‎۲۰۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی فرانسه/ مجید غمامی، اسماعیل شایگان.- مجموعه حقوقی. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، پاییز: ص ۹۵-‎۱۱۶.
۴۴۵۲۵ فرجام پذیری قرار رد دادخواست اعاده دادرسی با نگاهی به جایگاه دیوان عالی کشور در ایران و فرانسه (نقد و بررسی مبانی رای وحدت رویه شماره ‎۷۹۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)/ حسن محسنی.- مجموعه حقوقی. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، پاییز: ص ۱۱۷-‎۱۳۶.
۴۴۵۲۶ گذار قراردادهای بانکی از اصل حاکمیت اراده به قواعد آمره؛ بررسی موردی رای وحدت رویه ‎۷۹۴ دیوان عالی کشور/ یاسر مرادی.- مجموعه حقوقی. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، پاییز: ص ۱۳۷-‎۱۶۴.
۴۴۵۲۷ مسوولیت شرکای جرم در جبران ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به رای وحدت رویه شماره ‎۷۹۹ مورخ ۷/۱۵/‎۱۳۹۹/ عباس شیری.- مجموعه حقوقی. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، پاییز: ص ۱۶۵-‎۱۹۴.
۴۴۵۲۸ ضمان جانی نسبت به زیان های وارده بر مجنی علیه در اثر معالجه و درمان پزشکی (نقد رای وحدت رویه شماره ‎۸۰۴ دیوان عالی کشور)/ یدالله علیزاده، محمود کاظمی.- مجموعه حقوقی. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، پاییز: ص ۱۹۵-‎۲۲۹.
۴۴۵۲۹ وجه التزام ناشی از تعهدات پولی: تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و پاسخ به سوالات، اشکالات و ابهامات رای وحدت رویه ‎۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور/ غلامعلی صدقی.- مجموعه حقوقی. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، پاییز: ص ۲۳۱-‎۲۷۸.
۴۴۵۳۰ DM25931 اقدامات نهادهای بین المللی و حمایت از حقوق کودکان در شرایط ناشی از همه گیری کووید ‎۱۹/ مصطفی فضائلی، سکینه رضایی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۵-‎۲۶.
۴۴۵۳۱ DM25932 عوامل خشونت در خانواده از منظر قرآن/ علی محمدی جورکویه.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۲۷-‎۴۲.
۴۴۵۳۲ DM25933 تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث/ محمدمهدی اسدی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۴۳-‎۷۲.
۴۴۵۳۳ DM25934 مطالعه تطبیقی رویکرد فقه اسلامی و حقوق بشردوستانه در حمایت از حقوق کودکان در جنگ/ میثم نوروزی، مهدی اسکندری خوشگو، ساناز ابوالقاسمی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۷۳-‎۹۰.
۴۴۵۳۴ DM25935 چالش های جایگزین تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا/ امین امیریان فارسانی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۹۱-‎۱۰۸.
۴۴۵۳۵ DM25936 اصول و قواعد حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار/ سیدعلی قائم منش.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۲۲.
۴۴۵۳۶ DM25937 بررسی اختلاف حقوق مسلمان و کافر با مسئله کرامت انسانی/ شقایق عامریان، محمدرضا کیخا.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۴۲.
۴۴۵۳۷ DM25938 تاملی در سیاست جنایی و تقنینی ایران در قبال تشهیر متهمان با نگاهی بر فقه و اسناد بین المللی/ علی پایدارفرد، جواد نادری عوج بغزی، احمدرضا امتحانی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۵۸.
۴۴۵۳۸ DM25939 گذری بر مالکیت اموال غیرمادی غیرفکری در حقوق ایران/ مریم طاهری سرتشنیزی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۵۹-‎۱۸۴.
۴۴۵۳۹ DM25940 بازکاوی مبانی فقهی ایقاع یا عقد بودن ابراء در فقه مذاهب اسلامی/ مرتضی رحیمی، علی محمودی کاکونی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۱۸۵-‎۲۰۲.
۴۴۵۴۰ DM25941 سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندی توسط پلیس سایبری/ محمد خورشیدی اطهر.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۲۰۳-‎۲۲۰.
۴۴۵۴۱ DM25942 نقد و ارزیابی سیاست جنایی کنشی (پیشگیرانه) از فساد اداری در نظام کیفری ایران/ رستم علی اکبری … [و دیگران].- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۲۲۱-‎۲۴۴.
۴۴۵۴۲ DM25943 سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی/ یاسر شاکری.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎14، بهار: ص ۲۴۵-‎۲۷۶.
۴۴۵۴۳ DM25944 اقدامات حقوقی حمایت محور سازمان بهزیستی نسبت به کودکان و نوجوانان/ تهمینه اسفندیاری.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۲-‎۱۱.
۴۴۵۴۴ DM25945 نقدی بر حق بر آموزش رایگان کودکان و نوجوانان در ایران/ حسین کیانی اردبیلی.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱۴-‎۲۳.
۴۴۵۴۵ DM25946 حق کودکان بر تربیت و آموزش با نگاهی به سند تحول و سند ‎۲۰۳۰/ شیما فطرس.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۲۶-‎۳۷.
۴۴۵۴۶ DM25947 نقش رسانه در بزه کاری کودکان و نوجوانان و تبیین راهکارهای پیشگیری در پرتو نظریه جرم شناسی رشدمدار/ محسن آقایی.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۴۰-‎۴۸.
۴۴۵۴۷ DM25948 نگرشی بر مفهوم شناسی، زمینه تاریخی – حقوقی و ضرورت نهاد فرزندخواندگی/ مرجان ارسطویی.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۵۰-‎۶۴.
۴۴۵۴۸ DM25949 ضرورت ترمیمی کردن حمایت از کودکان قربانی مین/ جبار طهماسبی.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۶۶-‎۷۲.
۴۴۵۴۹ DM25950 بازنمایی و برساخت حقوق کودکان در ادبیات داستانی ایران ۱۳۲۰-‎۱۲۸۵/ علی باغدار دلگشا.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۲-‎۱۲.
۴۴۵۵۰ DM25951 حق ملاقات و حضانت در سند ملی حقوق کودک و نوجوان/ مریم السادات محقق داماد.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۱۴-‎۲۱.
۴۴۵۵۱ DM25952 نقش کلینیک حقوق کودک در پیشگیری از بزه کاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی/ جمال بیگی، سامان اسماعیل زاده.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۲۴-‎۳۳.
۴۴۵۵۲ DM25953 نقش کلینیک ها در آموزش دوره های حقوق کودک به والدین و سرپرستان قانونی با نگاهی به ماده ‎۴۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان/ سهیل خوشنودی.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۳۶-‎۴۶.
۴۴۵۵۳ DM25954 بررسی حقوق کودک در اسناد بین المللی و حقوق موضوعه با تاکید بر کارکرد کلینیک های حقوق کودک (مورد مطالعه شهروندان تهران)/ مهناز فرجپور.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۴۸-‎۵۹.
۴۴۵۵۴ DM25955 خشونت علیه کودکان خیابانی و تعهدات بین المللی ایران/ میثم نوروزی، مهسا ابوالقاسمی.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص ۶۲-‎۷۷.
۴۴۵۵۵ DM25956 حق کودکان بر محیط زیست سالم در اسناد بین الملل/ عسکر جلالیان.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎14، تابستان: ص ۲-‎۱۶.
۴۴۵۵۶ DM25957 معاضدت های حقوقی وکیل به کودک در فرایند دادرسی کیفری (مطالعه تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ‎۱۳۹۲ و اسناد بین المللی)/ عباس شیخ الاسلامی، ابراهیم رضاقلی زاده.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎14، تابستان: ص ۱۸-‎۲۷.
۴۴۵۵۷ DM25958 رویکرد حمایتی حقوق ایران به بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی (با تاکید بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ‎۱۳۹۹)/ محمود عباسی، هادی مرسی، سیداسماعیل فخرالساداتی.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎14، تابستان: ص ۳۰-‎۴۸.
۴۴۵۵۸ DM25959 جلوه های حقوق کودک در مواجهه با خشونت/ آرین پتفت.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎14، تابستان: ص ۵۰-‎۶۲.
۴۴۵۵۹ DM25960 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تاثیرات منفی آن بر حق سلامت/ حسن فکور، فاطمه کوکبی سقی.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎14، تابستان: ص ۶۴-‎۷۳.
۴۴۵۶۰ DM25961 تاثیر مداخله ناظران بر انواع زورگویی (بررسی موردی پایه هفتم مدارس پسرانه ناحیه ‎۷ مشهد)/ الناز دانائی راد، علی ادبی.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎14، تابستان: ص ۷۶-‎۹۲.
۴۴۵۶۱ DM25962 چالشهای حقوقی اینترنت اشیا/ علیرضا ایرانشاهی، اصغر محمودی، حسین ملکی.- حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۷-‎۳۵.
۴۴۵۶۲ DM25963 لزوم آموزش کودکان در برابر هرزه نگاری و ابتذال در فضای مجازی/ عباس اسدی، سارا سپهبد.- حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۳۷-‎۷۰.
۴۴۵۶۳ DM25964 مقررات حاکم بر رسانه های صوت و تصویر انگلستان با تاکید بر مقررات آفکام/ علیرضا قربانی.- حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۷۱-‎۹۲.
۴۴۵۶۴ DM25965 تاثیر ارتباطات میان فردی در پیگیری های حقوقی تصادفات صوری/ حسین احمدی، جواد گودرزی.- حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۲.
۴۴۵۶۵ DM25966 کاوشی در خصوص مسئولیت رسانه از منظر فقه و حقوق اسلامی/ مهدی ذوالفقاری، حسن خجسته، احمد تقوایی.- حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۲.
۴۴۵۶۶ DM25968 چالش های حقوق بشری در عصر دیجیتال و مقابله با آنها: (با تاکید بر شکاف دیجیتال و انتشار محتواهای غیرقانونی آنلاین)/ رویا معتمدنژاد.- حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۷-‎۷۰.
۴۴۵۶۷ DM25969 حق دسترسی رسانه ها به مراحل دادرسی در دادگاه ها/ عباس اسدی، عباس شهریاری.- حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۷۱-‎۹۷.
۴۴۵۶۸ DM25970 مبانی و معیارهای حاکم بر جرم انگاری جرایم نوپدید در شبکه های اجتماعی/ امین امیریان، الهام کشوری.- حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۵.
۴۴۵۶۹ DM25971 تحلیل حقوقی بر دیدگاه آیت الله خامنه ای پیرامون آزادی رسانه ها/ ابوالقاسم اسماعیلی دهقی.- حقوق روزنامه نگاری و ارتباطات. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۳۱.
۴۴۵۷۰ DM25972 مبانی تحدید و سلب مالکیت از اشخاص از سوی دولت/ زهرا حمیدی فرح آبادی، اکبر فلاح، علی فقیهی.- پژوهش های حقوقی میان رشته ای. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۲-‎۱۱.
۴۴۵۷۱ DM25973 قلمرو حقوق حاکمه دولت ساحلی در منطقه فلات قاره/ نازآفرین ناظمی.- پژوهش های حقوقی میان رشته ای. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۴-‎۳۰.
۴۴۵۷۲ DM25974 مستی و درجات آن از منظر پزشکی قانونی، حقوق کیفری ایران و فقه امامیه/ معصومه دهداری فر، سیدعباس جزایری.- پژوهش های حقوقی میان رشته ای. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۳۴-‎۵۳.
۴۴۵۷۳ DM25975 بررسی تحلیلی ماجرای بر دار کردن حسنک وزیر در تاریخ بیهقی از منظر جرم شناسی و سیاست جنایی/ فاطمه نوری.- پژوهش های حقوقی میان رشته ای. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۵۶-‎۶۶.
۴۴۵۷۴ DM25976 انعکاس حق اشتغال زنان در چشم انداز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ احسان صادقی پور، هادی کریمخانی.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۱-‎۹.
۴۴۵۷۵ DM25977 دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در پرتو نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان/ سیدسجاد رزاقی موسوی.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۱۰-‎۳۱.
۴۴۵۷۶ DM25978 موارد تخفیف و تشدید مجازات در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی/ طاهره موذن سلطان آبادی.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۳۲-‎۴۱.
۴۴۵۷۷ DM25979 بررسی مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از انجام فعل زیان بار صغار و مجنون/ فهیمه ابراهیمی شکرانلو.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۵۴-‎۷۰.

 

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up