تازه‌های مقالات فارسی خرداد 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی خرداد 99

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۷۵۷ توقف فرآيندهاي عادي با وقوع تقلب در ضمانتنامه هاي بانکي/ عليرضا مسعودي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ص ۱۵-‎۴۴.
۱۳۷۵۸ ميزگرد بررسي تقلب در ضمانتنامه هاي بانکي با تاکيد بر جنبه کيفري آن.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ص ۴۷-‎۹۸.
۱۳۷۵۹ کنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانتنامه هاي مستقل و اعتبارنامه هاي تضميني.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ص ۱۰۱-‎۱۱۶.
۱۳۷۶۰ مقررات متحدالشکل ضمانتنامه هاي قراردادي/ اتاق بازرگاني بين المللي مندرج در نشريه شماره ‎۳۲۵.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ص ۱۱۷-‎۱۲۴.
۱۳۷۶۱ مقررات متحدالشکل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه/ اتاق بازرگاني بين المللي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ۱۲۵-‎۱۲۷.
۱۳۷۶۲ مقررات متحدالشکل تعهدات قراردادي/ اتاق بازرگاني بين المللي مندرج در نشريه شماره ‎۵۲۴ اتاق.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ص ۱۲۹-‎۱۴۰.
۱۳۷۶۳ مقررات بين المللي تضمين نامه ها/ اتاق بازرگاني بين المللي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ص ۱۴۱-‎۱۴۲.
۱۳۷۶۴ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي)/ شوراي پول و اعتبار.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎۱۰، نيمسال دوم: ص ۱۴۳-‎۱۵۷.
۱۳۷۶۵ دموراژ و اهميت آن در حقوق بانکداري بين المللي/ نرگس احمدي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۱۷-‎۵۵.
۱۳۷۶۶ اعتبارات اسنادي در پيام هاي سوئيفت/ ايوب منصوري رضي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۵۷-‎۷۱.
۱۳۷۶۷ نقدي بر نظريه مشورتي مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ اداره حقوقي قوه قضائيه در مورد تقلب در ضمانتنامه هاي بانکي و طرح دعواي ابطال ضمانتنامه از سوي بانک/ پريسا قرباني زيردهي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۷۳-‎۹۳.
۱۳۷۶۸ راي شماره ۲۱۴ مورخ ۰۳/۲۹/۱۳۹۶ تفسير قانون تهيه مسکن براي افراد کم درآمد/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۹۷-‎۱۰۰.
۱۳۷۶۹ راي شماره ۲۶۶ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ ابطال بخشنامه به علت مخالفت با آيين نامه!/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۱۰۱-‎۱۰۶.
۱۳۷۷۰ راي شماره ۶۲۶ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ اجراي سند رهني، حق بانک براي مطالبه خسارت تاخير/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۱۰۷-‎۱۱۱.
۱۳۷۷۱ نگاهي به دستورالعمل اصلاحي ناظر بر ضمانتنامه بانکي – ريالي مصوب ۰۷/۲۵/۱۳۹۶ شوراي پول و اعتبار/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۱۱۵-‎۱۱۹.
۱۳۷۷۲ ريسک هاي بانک در تامين مالي از طريق رهن کالا: نگاهي به کتاب تامين مالي از طريق رهن کالا …/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۱۲۱-‎۱۲۶.
۱۳۷۷۳ قوانين بانکداري در مسير تغيير؛ راهي ناهموار براي اصلاح قانون/ عليرضا مسعودي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۱۲۷-‎۱۳۹.
۱۳۷۷۴ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکميت شرکتي در موسسات اعتباري غيردولتي/ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۱۴۳-‎۱۶۸.
۱۳۷۷۵ دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص خارجي/ شوراي پول و اعتبار.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۱۶۹-‎۱۷۲.
۱۳۷۷۶ مقررات مرتبط با تکاليف و وظايف شبکه بانکي کشور در قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۱۷۳-‎۱۷۹.
۱۳۷۷۷ دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت هاي تعاوني اعتبار/ شوراي پول و اعتبار.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۱۸۱-‎۱۹۱.
۱۳۷۷۸ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري/ شوراي پول و اعتبار.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۱۹۳-‎۲۰۴.
۱۳۷۷۹ دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار/ شوراي پول و اعتبار.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۱، نيمسال اول: ص ۲۰۵-‎۲۰۹.
۱۳۷۸۰ ظهرنويسي، نهادي فراموش شده در سيستم بانکي/ عليرضا مسعودي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۲، نيمسال دوم: ص ۱۳-‎۲۹.
۱۳۷۸۱ بررسي اصل استقلال در اعتبار اسنادي اتکايي و ضمانتنامه متقابل/ پريسا قرباني زيردهي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۲، نيمسال دوم: ص ۳۱-‎۷۱.
۱۳۷۸۲ مسائل حقوقي و فقهي رمز ارزها (ارزهاي ديجيتال)/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۲، نيمسال دوم: ص ۷۳-‎۱۰۶.
۱۳۷۸۳ لزوم نظارت دستگاه هاي نظارتي بر عملکرد سيستم بانکي کشور/ محمدعلي آذري.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۲، نيمسال دوم: ص ۱۰۹-‎۱۲۵.
۱۳۷۸۴ علل ناکامي بانک ها در وصول مطالبات/ داود آهنگري سريزدي (آهنگران).- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۲، نيمسال دوم: ص ۱۲۷-‎۱۴۶.
۱۳۷۸۵ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکي (ريالي).- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۲، نيمسال دوم: ص ۱۴۹-‎۱۶۴.
۱۳۷۸۶ دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در موسسات اعتباري.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۲، نيمسال دوم: ص ۱۶۵-‎۱۷۲.
۱۳۷۸۷ دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تکليف حساب هاي مطالبه نشده و مازاد (ريالي).- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۲، نيمسال دوم: ص ۱۷۳-‎۱۸۵.
۱۳۷۸۸ دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۲، نيمسال دوم: ص ۱۸۷-‎۲۰۵.
۱۳۷۸۹ دستورالعمل ناظر بر وضعيت باز ارزي موسسات اعتباري.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۶، سال ششم، شماره ‎۱۲، نيمسال دوم: ص ۲۰۷-‎۲۱۰.
۱۳۷۹۰ ريسک هاي مرتبط با معامله اعتبار اسنادي و روش هاي کاهش آنها در بانکداري بين المللي/ نرگس احمدي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، نيمسال اول: ص ۱۵-‎۳۰.
۱۳۷۹۱ حمايت از شخص با حسن نيت در پرداخت وجه اعتبار اسنادي/ محمدحسن کاميابي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، نيمسال اول: ص ۳۱-‎۵۴.
۱۳۷۹۲ ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات شکلي در ضمانت نامه هاي بانکي در مقايسه با اسناد تجاري/ پريسا قرباني زيردهي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، نيمسال اول: ص ۵۵-‎۸۲.
۱۳۷۹۳ وظايف و مسئوليت هاي بانک ها در اصلاحيه جديد قانون صدور چک/ عليرضا مسعودي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، نيمسال اول: ص ۸۵-‎۹۷.
۱۳۷۹۴ نقدي بر پيش نويس الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها/ شهرام رضايي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، نيمسال اول: ص ۹۹-‎۱۰۸.
۱۳۷۹۵ قانون مبارزه با پول شويي – فرايندي سخت براي قانون گذاري/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، نيمسال اول: ص ۱۰۹-‎۱۲۲.
۱۳۷۹۶ قانون مبارزه با پول شويي (با آخرين اصلاحات تا تاريخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷)/ مجلس شوراي اسلامي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، نيمسال اول: ص ۱۲۵-‎۱۳۷.
۱۳۷۹۷ قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم (با آخرين اصلاحات و الحاقات بر اساس قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم مصوب ۰۴/۳۱/۱۳۹۷)/ مجلس شوراي اسلامي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، نيمسال اول: ص ۱۳۹-‎۱۴۵.
۱۳۷۹۸ دستورالعمل نحوه پذيرش اوراق اسناد مالي اسلامي به عنوان ضمانت اعطاي تسهيلات به پيمانکاران مجري طرح هاي عمراني/ کميسيون مقررات و نظارت موسسات اعتباري.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، نيمسال اول: ص ۱۴۷-‎۱۵۰.
۱۳۷۹۹ دستورالعمل نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانک خارجي در ايران/ شوراي پول و اعتبار.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۱۳، نيمسال اول: ص ۱۵۱-‎۱۷۳.
۱۳۸۰۰ ابطال ضمانتنامه بانکي توسط دادگاه به دليل وقوع تقلب: بررسي نظريه مشورتي اداره حقوقي دادگستري/ عليرضا مسعودي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم و هشتم، شماره ‎۱۴ و ‎۱۵، نيمسال اول: ص ۱۵-‎۳۴.
۱۳۸۰۱ اوراق گام (گواهي اعتبار مولد)/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم و هشتم، شماره ‎۱۴ و ‎۱۵، نيمسال اول: ص ۳۵-‎۴۷.
۱۳۸۰۲ اقاله بانکي/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم و هشتم، شماره ‎۱۴ و ‎۱۵، نيمسال اول: ص ۴۹-‎۶۱.
۱۳۸۰۳ اصلاح قوانين بانکداري در ايستگاه آخر؛ بررسي طرح بانکداري جمهوري اسلامي ايران/ گروه پژوهشي حقوق بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم و هشتم، شماره ‎۱۴ و ‎۱۵، نيمسال اول: ص ۶۳-‎۹۴.
۱۳۸۰۴ بلاک چين و رمز ارزها/ پريسا قرباني زيردهي، غزاله دخيلي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم و هشتم، شماره ‎۱۴ و ‎۱۵، نيمسال اول: ص ۹۵-‎۱۶۷.
۱۳۸۰۵ نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري در امور بانکي.- حقوق بانکي. ‎۱۳۹۸، سال هفتم و هشتم، شماره ‎۱۴ و ‎۱۵، نيمسال اول: ص ۱۷۱-‎۲۳۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up