تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر 99

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

DM17488 بررسي دامنه قاعده تحذير (هشدار) در حقوق موضوعه/ پرويز اکبري، اصغر عربيان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۹-‎۳۴.
DM17489 بازشناسي موضوعي و جامع اقسام شرط در فقه اماميه/ احمد باقري، سيدمحمود هل اتايي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۳۵-‎۶۰.
DM17490 بازپژوهي ماهيت و مشروعيت فقهي – حقوقي معامله با خود/ عبدالله باقري ورزنه، صديقه حاتمي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۶۱-‎۷۶.
DM17491 ارزيابي و ارزش گذاري و جبران پاياپاي خسارات معنوي در تصميمات قضايي/ مسعود رباني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۴.
DM17492 اصول حاکم بر لايحه حريم خصوصي/ علي اصغر رئوفي، محمدصادق جمشيدي راد، عليرضا پوربافراني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۰.
DM17493 امکان سنجي شناسايي حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت (تسليط)/ حجت اله رحماني نيا، ابوالحـسن مجتهدسليماني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۹.
DM17494 مباني و منابع حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه سهام داران (با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، آمريکا و فقه اماميه)/ حسين صادقي، حميده زرعي، مهدي ناصر.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۷.
DM17495 امکان سنجي بسندگي ادله علمي از اجراي قسامه در اثبات دعاوي کيفري/ ثمانه علوي، سيدجواد خاتمي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۶۵.
DM17496 بررسي تصرف ساقط کننده رد در خيار عيب/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، حسين حقاني خواه.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۸۶.
DM17497 تاملي بر رويکرد فقهاي اماميه با تاکيد بر ادله مخالفان اقدامات ژنتيکي/ سيدحسن مرتضوي راد … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، پياپي ‎۲۵ (شماره ‎۱)، بهار و تابستان: ص ۲۸۷-‎۳۱۲.
DM17498 نقد و بررسي نظريه هاي دموکراسي نوين و عدالت اجتماعي در دولت حقوقي با تکيه بر آموزه هاي هايک/ فاطمه افشاري.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۴.
DM17499 فطري بودن حق تنفس و محدوده آن از ديدگاه آيات و روايات/ سيدضياءالدين عليانسب، ميرسجاد سيدموسوي، اکرم سرووند.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۵۸.
DM17500 بررسي قلمرو و ترابط فقهي – حقوقي اصول اطلاق ولايت در قانون اساسي با تکيه بر انديشه هاي امام خميني و علامه مصباح يزدي/ منصور غريب پور.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۶.
DM17501 واکاوي رويکرد انسان شناختي قرآن کريم در مواجهه با عوامل تبعيض ناروا مندرج در اصل ۱۹ قانون اساسي/ امير کشتگر، فهيم مصطفي زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎۲ (پياپي ‎۱۷)، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۸۸.
DM17502 قانون قابل اجرا در قراردادهاي تجاري شرکت تجاري با طرفيت دولت/ مرضيه افضلي مهر، زهرا دهقان بنادکي.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۲.
DM17503 بررسي خلاها و چالش هاي تعيين محل سکونت مشترک زوجين در حقوق ايران/ آلاسادات افقه.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۴۲.
DM17504 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر وقوع سرقت (مورد مطالعه: شهرستان بهبهان)/ اعظم دهقان، ارسلان کوشا.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۵۸.
DM17505 بررسي تطبيقي کاربرد اصطلاح سبب و واژه هاي نزديک به آن در چهار علم فلسفه، فقه، اصول و حقوق/ عبدالحسين رضايي راد، معصومه سياحي، خسرو نشان.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۹۰.
DM17506 تاثير چک در وجه حامل بر پولشويي و رفع چالش هاي آن/ جمشيد ميرزايي، مهدي توکلي، خليل فرخشاهي.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۴.
DM17507 تحليل جرم آدم ربايي در فقه اسلامي و حقوق کيفري ايران/ خسرو نشان، محمدحسين گنجي، طاهر کروشاوي.- دانش و پژوهش حقوقي. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۲.
DM17508 جايگاه تبليغ ديني در قانون اساسي/ محمد حسيني، حسين رهنمايي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎28، تابستان: ص ۱-‎۱۸.
DM17509 بازشناسي مفهوم ثروت هاي عمومي در اصل ۴۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ خيرالله پروين، محمدصادق فراهاني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎28، تابستان: ص ۱۹-‎۴۴.
DM17510 امکان سنجي اصرار مجلس (موضوع اصل ۱۱۲) بر مصوبات مغاير با سياست هاي کلي نظام/ مرتضي حاجي علي خمسه.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎28، تابستان: ص ۴۵-‎۷۰.
DM17511 تاملي بر چالش هاي نظام امت امامت در تلاقي با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسي جمهوري اسلامي/ حامد نيکونهاد، روح الله مکارم.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎28، تابستان: ص ۷۱-‎۹۴.
DM17512 چالش هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي بر برنامه هاي توسعه/ سيداحمد حبيب نژاد، سيده زهرا سعيد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎28، تابستان: ص ۹۳-‎۱۱۴.
DM17513 جايگاه قاعده نبذ در فقه روابط بين الملل و سياست خارجي حکومت اسلامي/ ولي الله حيدرنژاد، حسينعلي سعدي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎28، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۶.
DM17514 واکاوي اثربخشي اعدام در جرايم مواد مخدر در پرتو نظريه هاي تحليل اقتصادي جرم/ محمدرضا حدادزاده نيري، محمدجعفر حبيب زاده، محمد فرجيها.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۹-‎۳۹.
DM17515 تحليل جرم شناختي رويکردهاي جنسيت محور در آثار سينمايي ايران؛ نمونه پژوهي فيلم مستانه/ حميدرضا دانش ناري، الناز نثاري جوان.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۴۱-‎۷۳.
DM17516 اقتضاء تعقيب در ديوان کيفري بين المللي در نگاهي تطبيقي با نظام هاي ملي/ علي حسن بابايي، احمدرضا توحيدي، محمود قيوم زاده.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۷۵-‎۱۰۴.
DM17517 تحليل جرم امساک در فقه جزايي اماميه و حقوق موضوعه/ علي محمديان، ليلا مهرابي راد، منصوره بکايي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۴.
DM17518 واکاوي نظريه حکومتي بودن تعيين اصناف ديه نفس با رويکردي انتقادي به ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامي/ دانيال مبهوت زاده، مصطفي مسعوديان.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۸.
DM17519 ضوابط حاکم بر کاربرد مصلحت ديني در سياست گذاري هاي جنايي/ محمد ميرزايي، محسن رضايي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۵.
DM17520 استثناپذيري اصل علني بودن دادرسي در رسيدگي به جرايم رسانه اي؛ گذار از يک سنت معيوب قضايي/ قدرت الله رحماني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۷۷-‎۱۹۸.
DM17521 نيابت پذيري حق امضاء دارندگان امضاي مجاز در شرکت/ محمد صادقي، عليرضا شمشيري.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۱۷-‎۲۸.
DM17522 بي توجهي تاجر به تکليف اعلام ورشکستگي و اثر آن بر وصف تاجر (نقد راي شماره ۷۶۳ هيات عمومي ديوان عالي کشور با تاکيد بر نقد ساختار ديوان عالي کشور)/ حسن محسني.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۲۹-‎۳۹.
DM17523 مهلت اعمال حق فسخ موضوع قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶/ مهدي فتاحي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۴۱-‎۴۹.
DM17524 مفهوم و ملاک تشخيص حجر/ محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۵۱-‎۶۴.
DM17525 پرداخت حق السعي کارگر با ارز خارجي/ آزاده السادات طاهري.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۶۵-‎۷۰.
DM17526 اختيارات ضابطان خاص در تفتيش خودرو در پرتو نقد يک راي/ عاطفه عباسي کليماني.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۷۱-‎۹۴.
DM17527 نقض قرار شوراي حل اختلاف در مرجع تجديدنظر/ اميد توکلي کيا.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۹۵-‎۱۰۳.
DM17528 اخذ خسارت تاخير تاديه در پرداخت اجرت المثل/ حامد شريفي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۱۰.
DM17529 تحليل اراده باطني در فرآيند احراز گذشت/ زهرا مشايخي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۲۷.
DM17530 واکاوي معيار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصي جهت استفاده عمومي توسط دولت/ محمد حسنوند، مهدي حسنوند.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۶.
DM17531 نقد راي پلتيه: بررسي تمايز خطاي اداري و خطاي شخصي/ سعيد خاني والي زاده.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۷.
DM17532 گزارش رويه شعب ديوان عدالت اداري (شش ماه دوم ۹۳) – قسمت دوم/ مارال بردبار.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۳.
DM17533 ضمانت اجراي عدم توديع تتمه دستمزد کارشناسي/ مهدي کارچاني، زهرا دهقان.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۳، تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۳.
DM17534 معيار حقوقي تمييز عنوان فعاليت حرفه اي در بازار سرمايه/ کوروش کاوياني، محمد صادقي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص ۱۳-‎۳۳.
DM17535 جرم خودداري از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار/ محمد جوانمردي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص ۳۵-‎۵۰.
DM17536 جبران خسارات ناشي از نقض الزامات مربوط به افشاي اطلاعات در راي هيات داوري بورس/ محسن شمس الهي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص ۵۱-‎۶۶.
DM17537 مفهوم و ابعاد حقوقي حق تقدم استفاده نشده/ احمد امي، نويد شيدايي آشتياني.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص ۶۷-‎۸۱.
DM17538 تحليل حقوقي راي هيئت داوري بورس در زمينه سبدگرداني از حيث ضمانت سودآوري و اناطه انضباطي/ سيدمحمد امين زاده.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص ۸۳-‎۱۰۰.
DM17539 صلاحيت هيئت داوري بورس در صدور دستور موقت/ احسان قديمي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص ۱۲۱-‎۱۳۱.
DM17540 تشکيل الکترونيکي مجامع شرکت ها و اعمال حق راي در آن/ الهام مقربان.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۳۹.
DM17541 وحدت رويه در خصوص عدم امکان نظارت قضايي بر آراء هيئت داوري بورس/ فرهاد پيري.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎۲۴، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۶۷.
DM17542 مفهوم قاچاق حرفه اي ارز در رويکرد قانوني و رويه قضايي/ باقر شاملو، محمدرضا داودي فرخد.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۳-‎۲۵.
DM17543 مجازات ممسک در رويکرد کيفرگزيني قضايي/ ابوالفضل عامري شهرابي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۷-‎۴۶.
DM17544 عدم تبعيت شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها از آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري/ محمدرضا رفيعي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۴۷-‎۶۳.
DM17545 اصول و سازوکارهاي قانوني تملک قهري جهت اجراي طرح هاي عمومي/ سيدمحمدمهدي غمامي، وحيد حيدري.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۶۵-‎۷۶.
DM17546 ممنوعيت توليد و واردات توتون و تنباکوي عطر و طعم دار/ فاطمه افشاري.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۷۷-‎۱۰۰.
DM17547 امکان اعطاي مجوز اهداي جنين به زوجين نابارور داراي فرزند پس از خروج از سن باروري/ عاطفه ذبيحي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۱۹.
DM17548 بررسي مفهوم تحقق تسليم در عقد اجاره/ سعيد زين الديني، فاطمه شريعتي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۳۲.
DM17549 کاربر آگاه در تشخيص اصيل بودن طرح صنعتي/ علي سيدين، مهدي کارچاني.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۳۸.
DM17550 دام گستري در جرايم مواد مخدر/ سامان سياوشي.- راي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۴۷.
DM17551 الزامات شکلي فرايند برگزاري مناقصات در نظام حقوقي ايران و موافقت نامه تدارکات دولتي سازمان تجارت جهاني؛ موردپژوهي قراردادهاي نفتي/ ناهيد الهياري، محمودرضا فيروزمند.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۸.
DM17552 تبيين ماهيت قراردادهاي نفتي از ديدگاه حقوق اداري/ الهام امين زاده، علي نصراللهي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹-‎۳۸.
DM17553 مطالعه تطبيقي محيط کسب و کار شرکت هاي نفتي بين المللي و ملي و ارائه پيشنهادهاي سياستي جهت ارتقاي مزيت هاي رقابتي اين شرکت ها/ رضا بندريان، علي بنيادي نائيني، سيروس اميرقدسي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۵۸.
DM17554 جايگاه حقوق بشر در آژانس بين المللي انرژي اتمي/ بهرام پشمي، پيمان بلوري، حجت سليمي ترکماني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۶.
DM17555 بررسي سير تحول مقررات گذاري ابزارهاي مشتقه با تاکيد بر معاملات انرژي و نفت در ايالات متحده آمريکا/ محمدمهدي حاجيان، محمدامين ايماني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۹۶.
DM17556 سازشي کارآمدتر از فيصله دعاوي در هيات هاي حل اختلاف قراردادهاي مرتبط با پروژه هاي نفت و گاز/ مهراب داراب پور، الهام انيسي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۱۴.
DM17557 وضعيت حقوقي الزامات زيست محيطي کنوانسيون مارپل براي دولت هاي عضو کنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها/ محمد رضوي راد.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۱.
DM17558 تنظيم گري بازار برق اروپايي/ محمد ساردوئي نسب، هادي قائمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۲.
DM17559 لوله گذاري زيردريايي در تقابل با اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلي در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره/ جواد صالحي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۱.
DM17560 حمايت از زيرساخت هاي انرژي در مخاصمات مسلحانه بين المللي/ غلامعلي قاسمي، محمد عاکفي قاضياني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۳.
DM17561 حقوق رقابت در عرصه انرژي؛ با تاکيد بر تجربه اتحاديه اروپا و ايران/ رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضايي، سجاد اولادي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۳.
DM17562 بررسي تطبيقي مالکيت معادن نفت و گاز در ايران و کشورهاي حوزه نفتا/ ابراهيم موسي زاده، نسيم برخي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up