تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۳۵۰۱ DM24976 الزامات اصل بی طرفی در تحقیقات مقدماتی با چالش ها و راهکارها در نظام دادرسی ایران/ علی دهقانی، محمد آشوری، منصور رحمدل.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۱۰-‎۳۷.
۴۳۵۰۲ DM24977 اصل تناسب کلی، مبنایی برای تعیین کیفر متناسب در جرائم متعدد/ ابراهیم زارع.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۴۰-‎۷۰.
۴۳۵۰۳ DM24978 بررسی تطبیقی مداخله ناظران در حقوق ایران و آمریکا/ سیده ساعده حسینی، سیدمهدی سیدزاده ثانی، عبدالرضا جوان جعفری.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۷۲-‎۱۰۰.
۴۳۵۰۴ DM24979 رشد و کمال عقل کودک در پرتو حقوق کیفری عصب شناختی؛ با نگاهی بر رویه قضایی آمریکا/ آرین پتفت.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۱۰۲-‎۱۳۵.
۴۳۵۰۵ DM24980 الگویی برای تقویت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین المللی در آفریقا/ علی اعظم رفیع نژاد، علی نجفی توانا، محمدجعفر ساعد.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۱۳۸-‎۱۶۴.
۴۳۵۰۶ DM24981 بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی پیرامون مبارزه با اختلاس/ سمیه سادات میری لواسانی، محمد قربانزاده، بهنام اکبری.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۱۶۶-‎۱۹۴.
۴۳۵۰۷ DM24982 پاسخ های سیاست جنایی ایران در برابر نقض مقررات ناظر به ویروس کرونا/ ولی اله صادقی، حسن مرادی.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۱۹۶-‎۲۳۴.
۴۳۵۰۸ DM24983 شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ و استفاده از آن برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران/ سیدحسین صفایی، محمدهادی جواهرکلام.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۱۰-‎۳۸.
۴۳۵۰۹ DM24984 عدم همکاری متعهدله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا/ محمدتقی رفیعی، سیدحسین حجازی.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۴۰-‎۷۲.
۴۳۵۱۰ DM24985 شروط آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی از منظر رویه قضایی و داوری در کامن لا/ علی مقدم ابریشمی، مازیار آقاسی جاوید.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۷۴-‎۱۰۱.
۴۳۵۱۱ DM24986 تحلیل فقهی – حقوقی عقد شرکت مدنی با تاکید بر خلاها و ضرورت ها/ رضا ولویون، علی نجف زاده.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۱۰۴-‎۱۴۲.
۴۳۵۱۲ DM24987 تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف بنگاه اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه/ زهرا محمودی … [و دیگران].- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۱۴۴-‎۱۷۳.
۴۳۵۱۳ DM24988 ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی (هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)/ محمدرسول آهنگران، سیدمحسن رضوی اصل.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۱۷۶-‎۲۰۳.
۴۳۵۱۴ DM24989 توزیع حقوقی ریسک در قراردادهای بین المللی ساخت کشتی/ عبدالحسین شیروی، سیده میترا موسوی.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎39، تابستان: ص ۲۰۶-‎۲۳۳.
۴۳۵۱۵ DM24990 جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران/ میرقاسم جعفرزاده، ایمان حسین پور شرفشاد.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۱۰-‎۳۸.
۴۳۵۱۶ DM24991 مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تاکید بر حکم حیله/ مصطفی دانش پژوه.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۴۰-‎۶۶.
۴۳۵۱۷ DM24992 ادله عقد معین پذیره نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعه تطبیقی/ حمیدرضا بهروزی زاد.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۶۸-‎۹۲.
۴۳۵۱۸ DM24993 قاعده التزام به قراردادها/ سیداحمد موسوی، علیرضا نوجوان، سیدمحمدتقی علوی.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۹۴-‎۱۲۷.
۴۳۵۱۹ DM24994 تاملی در نسبت عقود غیرمعین و عقد صلح/ محمد منصوری، محمدمهدی الشریف، سیدمحمدصادق طباطبائی.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۱۳۰-‎۱۶۵.
۴۳۵۲۰ DM24995 امکان سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران/ مهدی نریمانپور، محمد بهرامی، محسن اسماعیلی.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۱۶۸-‎۱۹۷.
۴۳۵۲۱ DM24996 بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری/ احمدرضا اسعدی نژاد، عبدالحسین شیروی، مهدی منتظر.- پژوهش حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎40، پاییز: ص ۲۰۰-‎۲۳۱.
۴۳۵۲۲ جایگاه تقصیر و استناد در تحقق ضمان قصاص و دیه/ محمد مصدق.- دادرسی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و ششم، شماره ‎155، آذر و دی: ص ۳-‎۱۰.
۴۳۵۲۳ درآمدی بر چگونگی تحقیق از مرتکبین جرایم سازمان یافته امنیتی با رویکرد حقوق متهم/ مهرداد رایجیان اصلی، عباس گیسویی.- دادرسی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و ششم، شماره ‎155، آذر و دی: ص ۱۱-‎۲۰.
۴۳۵۲۴ حق دادرسی منصفانه با تاکید بر حقوق دفاعی متهم/ عمار پرتوی.- دادرسی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و ششم، شماره ‎155، آذر و دی: ص ۲۱-‎۳۱.
۴۳۵۲۵ مالکیت فضای محاذی مال غیرمنقول/ سجاد خواجه افضلی.- دادرسی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و ششم، شماره ‎155، آذر و دی: ص ۳۲-‎۴۰.
۴۳۵۲۶ سیاست جنایی مشارکتی در قبال جرایم اقتصادی در دستگاه های اجرایی/ مسعود قهرمانی، فائزه شفیعی.- دادرسی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و ششم، شماره ‎155، آذر و دی: ص ۴۱-‎۴۹.
۴۳۵۲۷ DM24997 بررسی و نقد نظریه شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران/ عبدالرضا اصغری، مهدی علیزاده.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎26، پاییز و زمستان: ص ۲۱-‎۴۶.
۴۳۵۲۸ DM24998 نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون اقرار ورشکسته در دعاوی کیفری/ روح اله اکرمی، عزیزالله فهیمی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎26، پاییز و زمستان: ص ۴۷-‎۷۶.
۴۳۵۲۹ DM24999 اجاره سهام در بازار سرمایه و تحلیل آن بر مبنای ماهیت سهام از منظر فقه و حقوق/ سیدمحمد امین زاده.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎26، پاییز و زمستان: ص ۷۷-‎۱۰۱.
۴۳۵۳۰ DM25000 چالش های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی/ بیگرد تیموری، شهرام محمدی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎26، پاییز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۰۳.
۴۳۵۳۱ DM25001 امکان سنجی تجویز سقط جنین ناقص الخلقه توسط قاعده لاحرج از منظر فقه امامیه/ زهره حاجیان فروشانی، محمدرضا حمیدی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎26، پاییز و زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۰.
۴۳۵۳۲ DM25002 اجبار اعتباری در شرط ترک فعل حقوقی/ محمد صالحی مازندرانی، پیام محمدی میرعزیزی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎26، پاییز و زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۷.
۴۳۵۳۳ DM25003 مسقط حق رد نبودن حدوث عیب جدید با جبران خسارت (نقد بند ۳ ماده ۴۲۹ قانون مدنی)/ محمدرضا کیخا، حمید موذنی بیستگانی، مرضیه قاسمی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎26، پاییز و زمستان: ص ۱۷۹-‎۱۹۵.
۴۳۵۳۴ DM25004 تاملی در حکم فقهی خلق پول/ مهدی محققیان، سیدمحمدهادی مهدوی، احمدرضا توکلی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎26، پاییز و زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۸.
۴۳۵۳۵ DM25005 بازپژوهی در حکم فقهی شرط عدم مهر در نکاح/ حمید مسجدسرائی، سیدرسول موسوی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎26، پاییز و زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۳۸.
۴۳۵۳۶ DM25006 اعتبارسنجی شروط تحمیلی و حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر/ سیدابوالقاسم نقیبی، ابراهیم تقی زاده، عدنان حسینی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎26، پاییز و زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۷۰.
۴۳۵۳۷ DM25007 امکان سنجی مسئول دانستن بیت المال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل/ حسین هوشمند فیروزآبادی، احسان یاوری، حسن نقدیان.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎26، پاییز و زمستان: ص ۲۷۱-‎۳۰۰.
۴۳۵۳۸ DM25008 مشروعیت پیوند رحم در فقه امامیه/ نازیلا تقوی، حمید ابهری، رضا عمانی سامانی.- فقه پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎44: ص ۱-‎۲۰.
۴۳۵۳۹ DM25009 مشروعیت وثیقه گذاری اعضای بدن انسان زنده/ شقایق عامریان، مصطفی کیخا، میثم احمدی.- فقه پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎44: ص ۱-‎۲۱.
۴۳۵۴۰ DM25010 تحلیل فقهی-حقوقی مسئولیت کیفری در جرایم جنسی حدی با مجنون/ عباس کلانتری خلیل آباد، محمدرضا قربانی، محمود عباسی.- فقه پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎44: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۵۴۱ DM25011 بررسی حکم فقهی ویرایش ژنوم با مقاصد درمانی/ بهنام قنبرپور، سیدابوالقاسم نقیبی.- فقه پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎44: ص ۱-‎۱۱.
۴۳۵۴۲ DM25012 بازخوانی دیه منافع ناشی از شکستن سر در قانون مجازات اسلامی (پیشنهاد حذف ماده ۶۷۸ و اصلاح ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی)/ طه زرگریان.- فقه پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎44: ص ۱-‎۱۱.
۴۳۵۴۳ DM25013 تبیین فقهی پزشکی ماهیت صرع/ فرزاد پارسا، ام کلثوم بهرامی جاف.- فقه پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎44: ص ۱-‎۱۸.
۴۳۵۴۴ DM25014 حکم طلاق در زمان عادت ماهیانه از دیدگاه فقه و پزشکی/ محمد جمالی.- فقه پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎44: ص ۱-‎۱۲.
۴۳۵۴۵ DM25015 بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC/ محمدرضا افشاری، سیدمحمد طباطبایی نژاد.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۳۵۴۶ DM25016 نقش بیمه اجباری در جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از آلودگی های نفتی/ الهام امین زاده، ساناز یوسفی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۰.
۴۳۵۴۷ DM25017 مدیریت مخاطرات سرمایه پذیر در برگزاری مناقصات قراردادهای توسعه بالادستی نفت و گاز در چهارچوب الگوی انتخاب نامناسب/ محمدمهدی حاجیان، محمدحسن محمدی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۶۳.
۴۳۵۴۸ DM25018 ادعای فورس ماژور بر اساس کووید-۱۹ در قراردادهای فروش ال.ان.جی/ زهرا دهقان، منصور امینی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۶۷-‎۸۷.
۴۳۵۴۹ DM25019 چالش های حقوقی استفاده از روش های بانکی جایگزین در دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در شرایط تحریمی/ سیدمحمدحسن رضوی، ژیلا مربوتی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۰۸.
۴۳۵۵۰ DM25020 مولفه های شروط بیمه مندرج در قراردادهای بالادستی نفت و گاز با تاکید بر الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (آی.پی.سی)/ شیما سخایی، عباس کاظمی نجف آبادی، حمیدرضا علومی یزدی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۴۳۵۵۱ DM25021 بررسی دلایل و نقش بیمه اجباری برای مسئولیت انواع آلودگی دریایی/ فریبرز صفری.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۱.
۴۳۵۵۲ DM25022 مطالعه تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن لا/ هدایت فرخانی، مجید قربانی لاچوانی، سپیده عصاریان.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۶۹.
۴۳۵۵۳ DM25023 ضرورت تقویت امنیت سایبری بخش انرژی توسط دولت ها/ پرویز فرشاسعید، محمود جلالی، مهناز گودرزی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۱.
۴۳۵۵۴ DM25024 راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز/ مصطفی مداحی نسب، احمد مومنی راد، رضا طجرلو.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۱.
۴۳۵۵۵ DM25025 اهمیت انرژی های پاک از منظر حقوق بشر و تعهدات حقوق بشری دولت ها در تامین انرژی با تاکید بر رویه قضایی/ ولی الله نصیری، حسین  ثریائی آذر، حجت سلیمی ترکمانی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۷.
۴۳۵۵۶ DM25026 فقه اسلامی آب و کاربرد مدیریتی و حقوقی آن/ سیدعلی محمد یثربی.- مطالعات حقوق انرژی. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۶.
۴۳۵۵۷ DM25027 تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد/ مهدی کریمیان رواندی، قاسم محمدی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۱۱-‎۲۲.
۴۳۵۵۸ DM25028 ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران/ عباس عسگری.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۲۳-‎۳۳.
۴۳۵۵۹ DM25029 مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی (مطالعه تطبیقی حقوق امریکا، حقوق ایران، و فقه امامیه)/ معصومه مظاهری، مهسا جمشیدی شهمیری.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۳۵-‎۵۰.
۴۳۵۶۰ DM25030 وظیفه مراقبت در گفت و گوهای پیش قراردادی/ حبیب طالب احمدی، حمید حمیدیان.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۵۱-‎۶۵.
۴۳۵۶۱ DM25031 مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران/ احمد دیلمی، ناهید زند لشنی، علی جوادیه.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۶۷-‎۷۹.
۴۳۵۶۲ DM25032 تاثیر و حدود قاعده احسان در میزان مسئولیت مدیر مال غیر و بررسی تطبیقی با حقوق کامن لا/ حسین ولیپوری … [و دیگران].- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۸۱-‎۹۲.
۴۳۵۶۳ DM25033 مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی/ پروین اکبرینه، رامز عابدی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۹۳-‎۱۰۶.
۴۳۵۶۴ DM25034 بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی و فرامرزی/ محمد شجاعیان، محمدرضا پاسبان، ستار زرکلام.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۶.
۴۳۵۶۵ DM25035 بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران/ غلامرضا اولیایی، سهیل طاهری، حسن فدایی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۳۸.
۴۳۵۶۶ DM25036 اقسام ضمانت اجراهای تعهدات منفی حقوق رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اروپا/ ودود برزی … [و دیگران].- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۲.
۴۳۵۶۷ DM25037 فلسفه و حدود دخالت بیمه گر در دادرسی با رویکردی به ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/ حمید افکار، عبدالله خدابخشی، محمد عابدی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۷۷.
۴۳۵۶۸ DM25038 مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اعمال زیان بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی)/ محمد صالحی مازندرانی، محمد بافهم.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۱۷۹-‎۱۹۰.
۴۳۵۶۹ DM25039 سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی/ آزاده نجفی، ابراهیم تقی زاده، علی چهکندی نژاد.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۱۱-‎۲۳.
۴۳۵۷۰ DM25040 تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی/ اسفندیار کردی، رضا طجرلو، محسن محبی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۰.
۴۳۵۷۱ DM25041 بررسی تطبیقی جایگاه و مبانی دکترین انتظارات معقول در تفسیر قراردادهای بیمه آمریکا و ایران/ حمید حمیدیان، منصور امینی، علی اکبر حکم آبادی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۴۱-‎۶۰.
۴۳۵۷۲ DM25042 استحقاق نجات دهنده به دریافت غرامت ویژه موضوع ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۸۹ نجات دریایی/ بنفشه مظلوم ترشیزی، غلام نبی فیضی چکاب.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۶۱-‎۷۲.
۴۳۵۷۳ DM25043 مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک/ مصطفی السان، داوود نصیران، ناصر عباسپور فتاح.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۷۳-‎۸۷.
۴۳۵۷۴ DM25044 ارزیابی و محاسبه ما به ازای تعهدات قراردادی در نقض قراردادها از طریق خسارات جبرانی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کامن لا و ایران/ هدایت الله سلطانی نژاد، علی حدادزاده شکیبا.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۰۰.
۴۳۵۷۵ DM25045 شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری/ هدی مشفقی فیض آبادی، روح الله آخوندی روشناوند.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۸.
۴۳۵۷۶ DM25046 ورشکستگی شرکت های دولتی در حقوق ایران و انگلیس/ سارا کشفی آشتیانی، جواد نیک نژاد.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۴.
۴۳۵۷۷ DM25047 توجیه فقهی ضمان مالک در اداره اضطراری مال غیر (فرض ماده ۳۰۶ قانون مدنی)/ حسن بادینی، میلاد مشایخ.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۴۵.
۴۳۵۷۸ DM25048 فقدان قانون میانجی گری به عنوان مهم ترین خلا سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانون الگو به دستگاه قانون گذاری/ رضا معبودی نیشابوری، سیدعلیرضا رضایی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۰.
۴۳۵۷۹ DM25049 مسئولیت مدنی استارت آپ ها/ سیدمحمدامین حسینی، مهدی نریمانپور.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۴.
۴۳۵۸۰ DM25050 بررسی نهادهای مختلف انتقال دارایی در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن و تطبیق آن بر دیون موضوع فاکتورینگ/ مصطفی نصیری، عبدالکریم اوزمانی، رقیه ملازهی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۱۷۵-‎۱۸۶.
۴۳۵۸۱ DM25051 تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها/ محمد کریمی، جواد کاشانی، مجیدرضا عرب احمدی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۳۵۸۲ DM25052 واگرایی های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)/ وحید نکونام.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۲۱-‎۳۰.
۴۳۵۸۳ DM25053 تاثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی/ حجت عزیزالهی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۳۱-‎۴۴.
۴۳۵۸۴ DM25054 دعوای متقابل اجباری در حقوق ایران و آمریکا/ ایوب منصوری رضی، محمد حیدری.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۴۵-‎۵۵.
۴۳۵۸۵ DM25055 بررسی فقهی و حقوقی نظریه طلاق قضایی در صورت عجز طاری زوج از پرداخت نفقه/ ام البنین اله مرادی، محمدحسن جوادی، مهدی قریشی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۵۷-‎۶۶.
۴۳۵۸۶ DM25056 قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین المللی/ الهه اخباری، حسین قربانیان، عبدالرحیم مرادی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۶۸-‎۷۸.
۴۳۵۸۷ DM25057 تبیین جایگاه منفعت اعتماد در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه/ اسماعیل نعمت اللهی، روح الله رضایی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۷۹-‎۹۲.
۴۳۵۸۸ DM25058 شناسایی و اجرای موافقت نامه های حل و فصل اختلاف بین المللی ناشی از میانجیگری در چارچوب کنوانسیون سنگاپور/ سیده فرنگ فصیحی لنگرودی، رضا موسی زاده، علیرضا ایرانشاهی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۹۳-‎۱۰۸.
۴۳۵۸۹ DM25059 لزوم تکامل تدریجی در ضوابط فقهی عمومی قراردادها، متناسب با تحول اقتصاد/ محمدزمان رستمی، محمدهادی رستمی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۱.
۴۳۵۹۰ DM25060 کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)/ فضه سلیمی، احمد دیلمی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۳۴.
۴۳۵۹۱ DM25061 شیوه های هزینه کرد مدنی دارایی های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین الملل/ حمید رضایی، سیدمصطفی میرمحمدی.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۴.
۴۳۵۹۲ DM25062 بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران/ منوچهر توسلی نایینی، نورا احسانگر.- دانش حقوق مدنی. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎2 (پیاپی ‎20)، پاییز و زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۶۶.
۴۳۵۹۳ DM25063 واکاوی فقهی حقوقی ادله قرآنی اضطرار/ سیدرسول آقایی، عادل ساریخانی.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاییز و زمستان: ص ۲۵-‎۴۷.
۴۳۵۹۴ DM25064 مطالعه تطبیقی دخالت آراء عمومی در گزینش قضات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی/ سیدجواد ورعی، سیدعباس حسینی.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاییز و زمستان: ص ۴۹-‎۷۵.
۴۳۵۹۵ DM25065 تاثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه در فقه مقارن/ پگاه سرمدی، محمدحسن زارعی زهابی.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاییز و زمستان: ص ۷۷-‎۹۹.
۴۳۵۹۶ DM25066 حکم ازدواج زن باردار از رابطه نامشروع از منظر فقه مذاهب اسلامی/ عبدالصمد علی آبادی.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاییز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۰.
۴۳۵۹۷ DM25067 ضابطه انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران/ علی اکبر فرح زادی، علی کشاورز، محمدامین ملکی.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاییز و زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۳.
۴۳۵۹۸ DM25068 تحلیل فقهی – حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامی/ مهدی جلیلی … [و دیگران].- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاییز و زمستان: ص ۲۰۱-‎۲۲۲.
۴۳۵۹۹ DM25069 مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد/ سیدفاضل رستمی، جلیل امیدی، مصطفی ذوالفقارطلب.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاییز و زمستان: ص ۲۲۳-‎۲۴۵.
۴۳۶۰۰ DM25070 دامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام کیفری ایران/ ابوالقاسم خدادی، داود نوجوان.- فقه مقارن. ‎۱۴۰۰، سال نهم، شماره ‎18، پاییز و زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۶۵.
۴۳۶۰۱ DM25071 تنجز تکلیف در بررسی نظریه حق الطاعه/ محمدحسین روحی یزدی، سیدمحمدرضا آیتی، علی اصغر عربیان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۷-‎۳۵.
۴۳۶۰۲ DM25072 بزه دیدگان قاچاق دارو/ نعمت الله بیرانوندی، قباد کاظمی.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۳۷-‎۶۴.
۴۳۶۰۳ DM25073 امکان سنجی فردی کردن مجازات های تبعی/ مهدی صبوری پور، روژین ابراهیمی، مهرنوش ایمانی.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۶۵-‎۸۹.
۴۳۶۰۴ DM25074 تحدید تمکین از منظر فقه امامیه و حقوق ایران/ مرضیه اسماعیلی فلاح، طوبی شاکری گلپایگانی.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۹۱-‎۱۲۴.
۴۳۶۰۵ DM25075 ترتب ارش بر زوال موقت منافع اعضا/ رضا پورصدقی، عبدالله امیدی فرد.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۵.
۴۳۶۰۶ DM25076 اعتبارسنجی سوگند در حدود و تعزیرات/ لیلا ایمانی راد، احمد باقری.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۷۲.
۴۳۶۰۷ DM25077 بازگشت منافع زائل شده؛ استقرار و استرداد دیات (خلاءزدایی قانونی از جنایت بر منافع)/ طه زرگریان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۷۳-‎۲۰۲.
۴۳۶۰۸ DM25078 بررسی تطبیقی ماهیت و حکم سرقفلی در قانون مدنی ایران و فقه اهل سنت/ سالم افسری، سهیلا رستمی.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۵.
۴۳۶۰۹ DM25079 جواز مشروط در تولیدات تراریخته/ جابر رضایی جنید، بهنام قنبرپور.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۴۹.
۴۳۶۱۰ DM25080 سرمایه گذاری در بانک های ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود/ رضا آزاداندیش، عباسعلی حیدری، محمود قیوم زاده.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲-‎۱۸.
۴۳۶۱۱ DM25081 جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی/ مهدی شعبانی، حسن حاجی تبار، مهدی اسماعیلی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰-‎۳۷.
۴۳۶۱۲ DM25082 نقش استخراج رمزارزها در توسعه تجارت با رویکرد فقهی/ مینا نوروزی، اکبر احمدی، حسن اسدی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۴۰-‎۶۳.
۴۳۶۱۳ DM25083 مبانی فقهی تعهدات دولت در تامین کالاها و خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران/ امین معتضدیان، محمدکاظم عمادزاده، غلامحسین مسعود.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۶-‎۸۸.
۴۳۶۱۴ DM25084 نقش کار و تولید در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقه/ کمال محمد بیگی، فائزه مقتدایی، یونس واحدیاریجان.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۰-‎۱۰۵.
۴۳۶۱۵ DM25085 مقررات ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری در پرتو مبانی فقهی نظام حقوقی ایران/ عبداله جمشیدی، سعید خردمندی، محمدجواد جعفری.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۸-‎۱۳۰.
۴۳۶۱۶ DM25086 بررسی فقهی تجاری سازی اهداء تخمک/ ملیحه سادات حسینی، احمدرضا خزایی، ابراهیم یاقوتی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۲-‎۱۴۴.
۴۳۶۱۷ DM25087 بررسی امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی/ صغری چهره نژاد، داود اندرز، علیرضا لطفی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۶-‎۱۶۶.
۴۳۶۱۸ DM25088 نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی/ مهدی فیروزبخت، بهنام حبیبی درگاه.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۸-‎۱۸۶.
۴۳۶۱۹ DM25089 واکاوی قاعده فقهی لاضرر با بررسی آثار ناشی از فروش تراکم ساختمانی/ زینت السادات حسینی، امیر غلامی، سیدمحمدمهدی احمدی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۸۸-‎۲۰۵.
۴۳۶۲۰ DM25090 اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی/ حمیدرضا میرکو، احمدرضا بهنیافر، مهدی ذوالفقاری.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰۸-‎۲۲۵.
۴۳۶۲۱ DM25091 سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار در سواحل مکران از نگاه فقه و حقوق (با تاکید بر ظرفیت ها و چالش ها)/ ولی الله مهرنام، مسعود راعی، علیرضا آرش پور.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۲۸-‎۲۴۶.
۴۳۶۲۲ DM25092 واکاوی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در نظام بانکی ایران/ علی بصیری، اکبر فلاح، محمدعلی خیرالهی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۴۸-‎۲۶۵.
۴۳۶۲۳ DM25093 تاثیر نظام مالیاتی ایران بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شفافیت مالیاتی/ هومن حیدری، فتح الله رحیمی، اسماعیل شاهسوندی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۶۸-‎۲۸۶.
۴۳۶۲۴ DM25094 نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی/ مهرناز صیرفیان باب الدشتی، فرامرز عطریان، غلامحسین مسعود.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۸۸-‎۳۰۵.
۴۳۶۲۵ DM25095 جایگاه شفافیت در تحولات اخیر داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری/ حمیدرضا نیکبخت، معین فروغی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۱۰-‎۴۲.
۴۳۶۲۶ DM25096 تاملی بر آثار دولت های تنظیم گر در ارتباط با حق بر توسعه پایدار/ خیراله پروین، علی طاهری.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۵۰-‎۷۰.
۴۳۶۲۷ DM25097 محدودیت های کمی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری/ زهرا البرزی، محمد امامی، سیدمجتبی واعظی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۷۸-‎۱۱۱.
۴۳۶۲۸ DM25098 تحلیل اقتصادی سیاست ها و مقررات مالیاتی و یارانه ای در بازارهای مالی ایران با رویکرد عدالت توزیعی مبتنی بر تئوری کالدورهیکس/ محمود باقری، سعید محمدی بیدهندی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۲.
۴۳۶۲۹ DM25099 نقش سوگیری شناختی زیان گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت ایران با تکیه بر نظریه چشم انداز/ حبیب الله رحیمی، نسرین خدارحمی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۷.
۴۳۶۳۰ DM25100 مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران/ حسن بادینلو، حبیب رمضانی آکردی، سیدالهام الدین شریفی آل هاشم.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۱۸۶-‎۲۰۸.
۴۳۶۳۱ DM25101 تعدیل مسوولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران/ جلال سلطان احمدی، زهرا وطنی، معصومه زمانیان.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۲۲۲-‎۲۵۵.
۴۳۶۳۲ DM25102 حل مساله هزینه نمایندگی فرآیند پیش فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریه مدیریت پروژه پیمانکاری/ نسرین طباطبائی حصاری، سروش صفی زاده.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۲۶۴-‎۲۸۸.
۴۳۶۳۳ DM25103 نقش قواعد حقوق بین الملل در تفسیر مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت/ اسماء سالاری، ساسان صیرفی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۲۹۶-‎۳۱۹.
۴۳۶۳۴ DM25104 سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور/ رسول بهرامپوری، جواد خدادادی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۳۲۸-‎۳۴۸.
۴۳۶۳۵ DM25105 دلالت های نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم گیری های قضات/ زهرا ساکیانی، مجتبی قاسمی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۳۵۵-‎۳۸۰.
۴۳۶۳۶ DM25106 وضعیت رمزارزها در حقوق بین الملل پولی و مالی/ سیدیاسر ضیایی، سیده معصومه حسینی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۱، سال بیست و نهم، شماره ‎22، پاییز و زمستان: ص ۳۸۸-‎۴۱۱.
۴۳۶۳۷ DM25107 بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد/ سعید رجبی، سیدباقر میرعباسی، سهراب صلاحی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۱۱-‎۴۰.
۴۳۶۳۸ DM25108 حق نظارت بر کالای در حال حمل در مقررات رتردام؛ مطالعه تطبیقی با سایر کنوانسیون های حمل و نقل کالا و حقوق داخلی/ ابراهیم تقی زاده، غلام نبی فیضی چکاب، افشین احمدی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۴۱-‎۶۶.
۴۳۶۳۹ DM25109 اعمال تحریم های هوانوردی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی/ مهدی علیاری، محسن محبی، محمدجعفر قنبری جهرمی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۶۷-‎۹۲.
۴۳۶۴۰ DM25110 اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری و چالش های آن در حقوق کیفری ایران/ حسنعلی موذن زادگان، بهزاد جهانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۹۳-‎۱۱۴.
۴۳۶۴۱ DM25111 بازتاب قاعده درء درباره اقرار/ عباس شیری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۱۱۵-‎۱۴۶.
۴۳۶۴۲ DM25112 پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی/ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، سیده طاهره خبازی خادر، زهیر جهان دیده.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۱۴۷-‎۱۸۲.
۴۳۶۴۳ DM25113 بررسی قابلیت اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی نسبت به گروه های مسلح فراملی/ حسن صیادی، سیدحسام الدین لسانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۱۸۳-‎۲۰۷.
۴۳۶۴۴ DM25114 تاثیر سیستم های ثبت متمرکز و پراکنده اطلاعات شرکت های تجارتی در تامین امنیت اقتصادی در پرتو دکترین حقوق و اقتصاد/ نسرین طباطبائی حصاری، سروش صفی زاده.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۲۰۹-‎۲۳۸.
۴۳۶۴۵ DM25115 کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه/ نوید رهبر، محسن معصومی مهر، مجتبی قاسمی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۲۳۹-‎۲۶۴.
۴۳۶۴۶ DM25116 اقاله و فسخ قرارداد بازیکنان فوتبال و نتایج آن با تاکید بر مقررات فیفا و رویه قضایی حقوق ورزش/ امیرساعد وکیل، فرزاد مظهری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۲۶۵-‎۲۹۲.
۴۳۶۴۷ DM25117 محدوده های شناسایی حقوقی مثبت بیناجنسیتی ها/ مهناز بیات کمیتکی، کوثر انجلاس.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۲۹۳-‎۳۱۶.
۴۳۶۴۸ DM25118 ابعاد حقوقی قطع یا ادامه درمان بیماران با وضعیت نباتی/ ناهید صفری، آرتین جهانشاهی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۳۱۷-‎۳۳۹.
۴۳۶۴۹ DM25119 علل، اسباب و نوع شناسی اختلافات در قراردادهای نفتی/ انسیه مهاجری، محمودرضا فیروزمند.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۳۴۱-‎۳۶۷.
۴۳۶۵۰ DM25120 جبران خسارت سوانح هوایی در حقوق بین الملل با تاکید بر سانحه هوایی پرواز ۷۵۲ اوکراینی/ حمید کاظمی، ناصر آسیابی پورایمانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۳۶۹-‎۳۹۳.
۴۳۶۵۱ DM25121 اسقاط حق رجوع از هبه در حقوق ایران/ مهدی بیکی شورکی، امیرمحمد صدیقیان، سیدجعفر هاشمی باجگانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۳۹۵-‎۴۱۷.
۴۳۶۵۲ DM25122 قرارداد با داور/ محسن سلیمی، بهنام انصافی آذر.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۴۱۷-‎۴۳۷.
۴۳۶۵۳ DM25123 بررسی حقوق مکتسبه کارمندان دولت در رویه قضایی دیوان عدالت اداری/ محمد نکوئی، فرج اله قاسمی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و پنجم، شماره ‎99، پاییز: ص ۴۳۹-‎۴۶۱.
۴۳۶۵۴ DM25124 حق حسن شهرت تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس/ لیلا جوانمرد، سیامک ره پیک.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۷-‎۳۶.
۴۳۶۵۵ DM25125 بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا/ زهرا صالح آبادی، سیدمهدی سیدزاده ثانی، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۳۷-‎۶۲.
۴۳۶۵۶ DM25126 پاسخ های فرایند کیفری به کودکان و نوجوانان از منظر حقوقی – جرم شناختی، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و کانادا/ شیما شفیعی، مهرداد رایجیان اصلی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۶۳-‎۸۴.
۴۳۶۵۷ DM25127 بررسی تطبیقی معیارها و راهکارهای تحقق ضمانت اجرای حقوقی مطلوب در حقوق رقابت با تاکید بر جایگاه آن در حقوق ایران/ محمدحسین وکیلی مقدم.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۸۵-‎۱۰۴.
۴۳۶۵۸ DM25128 بررسی تطبیقی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آن با شرط غیرمنصفانه در سایر کشورهای اروپایی/ ابوالفضل معینی زاده، ابراهیم تقی زاده.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۸.
۴۳۶۵۹ DM25129 بررسی نقش دادگاه ها در ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل غیر قضایی اختلاف؛ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کامن لا، رومی-ژرمنی و ایران/ علی حدادزاده شکیبا، مهدی حسن زاده.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۵۴.
۴۳۶۶۰ DM25130 چالش های حقوقی تامین مالی دعوی به وسیله شخص ثالث/ گلنارسادات بنی جمالی، مرتضی شهبازی نیا، منصور امینی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۷۸.
۴۳۶۶۱ DM25131 بررسی تحلیلی لزوم شناسایی سازش نامه با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران/ رضا معبودی نیشابوری، سیدعلیرضا رضائی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۲.
۴۳۶۶۲ DM25132 بررسی جرم بغی در فقه و حقوق کیفری ایران/ سیدحسین هاشمی، احمدعلی محمودی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۴.
۴۳۶۶۳ DM25133 معیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا/ عبدالله عابدینی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۸.
۴۳۶۶۴ DM25134 تحلیلی بر قلمرو و قواعد دادرسی حاکم بر ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک مصوب سیزدهم آبان هزار و سیصد و نود و هفت/ کامران آقایی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۲۴۹-‎۲۶۶.
۴۳۶۶۵ DM25135 ارزیابی فقهی – حقوقی رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ -۲/۱۰/۱۳۹۹ مبنی بر عدم الزام جانی به دیه جنایات غیرمستقیم/ احمد حاجی ده آبادی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره نهم، (شماره ‎2، شماره پیاپی ‎18)، پاییز و زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۸۸.
۴۳۶۶۶ DM25136 تعهد به ارائه اطلاعات و همبستگی قراردادی/ وحید نظری، سیدمرتضی قاسم زاده، عباس کریمی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۱-‎۲۴.
۴۳۶۶۷ DM25137 کارایی؛ به عنوان مبنای قاعده حقوقی/ رامین افتقاری، سیامک ره پیک، علی اکبر فرحزادی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۲۵-‎۵۱.
۴۳۶۶۸ DM25138 نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی/ امیر اسلامی تبار، پوریا راستگو خیاوی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۵۳-‎۷۵.
۴۳۶۶۹ DM25139 تحلیل ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی، با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی انگلستان/ علیرضا جمشیدی، پیام فروزنده، سیدمحمدامین حسینی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۷۷-‎۱۰۰.
۴۳۶۷۰ DM25140 اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن ضرر/ محمد نصیری، محسن اسماعیلی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۱۰۱-‎۱۲۵.
۴۳۶۷۱ DM25141 پدیده موسوم به عشق مکتوم (کراش) در حقوق کیفری ایران/ مجتبی ملک افضلی اردکانی، راضیه عبادی نیا.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۱۲۷-‎۱۴۴.
۴۳۶۷۲ DM25142 رویکرد فقه امامیه در خصوص تبعیض قضایی/ داود نوجوان.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۱۴۵-‎۱۶۸.
۴۳۶۷۳ DM25143 بی اعتباری قراردادهای اداری و آثار آن در حقوق ایران/ سیدمجتبی واعظی، فاطمه کیانی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۱۶۹-‎۱۹۰.
۴۳۶۷۴ DM25144 سیاست جنایی حاکم بر نهاد متولی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران/ ابوالفضل مژدهی پور، علیرضا میلانی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۱۹۱-‎۲۱۴.
۴۳۶۷۵ DM25145 آثار ابطال رای داور بر شرط داوری/ مهدی معینی فر، احمد امیرمعزی، عبدالحمید مرتضوی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۲۱۵-‎۲۳۴.
۴۳۶۷۶ DM25146 ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس/ حامد شیروانی زاده آرانی، اکبر میرزانژاد جویباری.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۲۳۵-‎۲۵۶.
۴۳۶۷۷ DM25147 ارائه الگوی تکریم ارباب رجوع در دادگستری اصفهان به شیوه داده بنیاد/ محمد پرورش، حمید دوازده امامی، سعید شریفی.- دیدگاه های حقوق قضایی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و هفتم، شماره ‎99، پاییز: ص ۲۵۷-‎۲۸۴.
۴۳۶۷۸ DM25148 رویکردشناسی حقوقی حجاب (با نگرشی انتقادی به برخورد کیفری با بی حجابی)/ فرج الله هدایت نیا، مهدی شوشتری، محمدرضا محمودی ضامن جانی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎74، پاییز: ص ۷-‎۳۲.
۴۳۶۷۹ DM25149 نقد دیدگاه کلبرگ در باره ولد زنا بر اساس حقوق جزای امامیه/ محمدرضا ظفری.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎74، پاییز: ص ۳۳-‎۵۳.
۴۳۶۸۰ DM25150 مدل مفهومی در حکم غصب در ملاحظه ماده ۳۰۸ قانون مدنی/ عبدالحسین خسروپناه، مهدی کیان مهر، روح الله ملکی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎74، پاییز: ص ۵۵-‎۷۶.
۴۳۶۸۱ DM25151 طرح دعوا علیه اسرائیل به دلیل ارتکاب ژنوسید در دیوان بین المللی دادگستری: سناریوهای ممکن/ عبدالله عابدینی، بهمن بهری خیاوی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎74، پاییز: ص ۷۷-‎۱۱۱.
۴۳۶۸۲ DM25152 شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی/ مجتبی همتی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎74، پاییز: ص ۱۱۳-‎۱۳۴.
۴۳۶۸۳ DM25153 ماهیت حقوقی وجه التزام و تعدیل آن در حقوق ایران و فرانسه/ مصطفی هراتی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎74، پاییز: ص ۱۳۵-‎۱۵۷.
۴۳۶۸۴ DM25154 فقه نظام از رهگذر بررسی نظرات گوناگون و تبیین رابطه آن با علوم انسانی اسلامی/ مسعود فیاضی، روح الله محمدی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎74، پاییز: ص ۱۵۹-‎۱۸۳.
۴۳۶۸۵ DM25155 نقد و بررسی مقررات پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/ احمد حاجی ده آبادی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎75، زمستان: ص ۷-‎۳۳.
۴۳۶۸۶ DM25156 اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تاکید بر اجاره خوابگاه های دانشجویی)/ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی، حسین کاویار، حمید میری.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎75، زمستان: ص ۳۵-‎۶۸.
۴۳۶۸۷ DM25157 حکم تکلیفی به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان قاضی از منظر فقه امامیه/ سیده فاطمه طباطبائی، الهه بینش به نیا.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎75، زمستان: ص ۶۹-‎۹۲.
۴۳۶۸۸ DM25158 عناوین مجرمانه دستبردهای سایبری/ حجت الله فتحی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎75، زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۵.
۴۳۶۸۹ DM25159 امتداد حکمت متعالیه در شکل گیری و توسعه قواعد بنیادین در مکتب حقوق اسلامی/ قاسم بابائی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎75، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۹.
۴۳۶۹۰ DM25160 شفافیت آرای نمایندگان؛ ضرورت ها و چالش ها/ سعید کرمی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎75، زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۵۹.
۴۳۶۹۱ DM25161 ضرورت وکالت تخصصی و تاثیر آن بر امنیت قضایی شهروندان/ علی زارعان، سیدعباس جزایری.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎152، مهر: ص ۱۰-‎۲۸.
۴۳۶۹۲ DM25162 برداشت آزاد از جمع بندی سه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور و مقررات (در مورد صلاحیت محلی مراجع رسیدگی به امور محجور)/ حسن وثیق زاده انصاری.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎152، مهر: ص ۲۹-‎۳۱.
۴۳۶۹۳ DM25186 ماهیت و اعتبار رای تکمیلی در رژیم دادرسی ایران با تکیه بر رویه قضایی/ علی نیک پور.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎152، مهر: ص ۳۲-‎۴۹.
۴۳۶۹۴ DM25163 تحلیل حقوقی مسائل شرکت های چندملیتی در حقوق ایران (سرمایه گذاری و حل و فصل اختلافات)/ احسان جعفری.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎152، مهر: ص ۵۰-‎۷۵.
۴۳۶۹۵ DM25164 بررسی فقهی – حقوقی حق حبس زوجه/ مریم السادات موسوی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎152، مهر: ص ۷۶-‎۱۰۰.
۴۳۶۹۶ DM25165 بررسی صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی در آیینه رویه دیوان عدالت اداری/ امید محمدی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎152، مهر: ص ۱۰۱-‎۱۱۸.
۴۳۶۹۷ DM25166 مبانی فقهی و حقوقی میزان ضمان دولت در پرداخت خسارات ناشی از تورم/ مهدی تقوی راد.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎152، مهر: ص ۱۱۹-‎۱۴۶.
۴۳۶۹۸ DM25167 وبینار بررسی مقررات ناظر بر رمزارزها و جرایم مرتبط با آنها/ سخنران شاهپور دولتشاهی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎152، مهر: ص ۱۴۸-‎۱۵۶.
۴۳۶۹۹ DM25168 مقایسه اجمالی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران و فرانسه – قسمت اول/ عبدالرسول دیانی، نازنین دوستدار.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎154، آذر: ص ۱۰-‎۲۶.
۴۳۷۰۰ DM25169 اختلاف بعد از رفع اختلاف؛ رای وحدت رویه ۷۸۴ مورخ ۹/۲۶/۹۸/ سیدوحید صادقی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎154، آذر: ص ۲۷-‎۳۹.
۴۳۷۰۱ DM25170 تاملی بر توسیع قلمرو اعطای پروانه کارآموزی وکالت بدون آزمون/ سهراب نشاسته ریز.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎154، آذر: ص ۴۰-‎۴۴.
۴۳۷۰۲ DM25171 استقلال نهاد وکالت و حاکمیت قانون/ مجتبی اسدیان.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎154، آذر: ص ۴۵-‎۴۷.
۴۳۷۰۳ DM25172 تحلیلی از ماده ۴۱۲ قانون تجارت در تعریف ورشکستگی به نگاهی به رویه قضائی/ مهدی اکبری.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎154، آذر: ص ۴۸-‎۷۱.
۴۳۷۰۴ DM25173 مقایسه اجمالی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران و فرانسه – قسمت دوم/ عبدالرسول دیانی، نازنین دوستدار.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎155، دی: ص ۱۰-‎۳۰.
۴۳۷۰۵ DM25174 نقد یک رای در باب بخشش طلب به غیر مدیون/ محمدمهدی الشریف.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎155، دی: ص ۳۱-‎۴۲.
۴۳۷۰۶ DM25175 قواعد حقوقی حاکم بر پرداخت ضمانت نامه های بانکی/ آرمان زینلی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎155، دی: ص ۴۳-‎۷۴.
۴۳۷۰۷ DM25176 تجربه ای حقوقی از دوران کارآموزی/ منصور انجم شعاع.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎155، دی: ص ۱۰۶-‎۱۱۰.
۴۳۷۰۸ DM25177 راهکارهای کاهش طلاق (از تغییر سبک زندگی تا رویکرد عدم تسهیل طلاق)/ سیدوحید صادقی، محمد حسن پور.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎155، دی: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۴۳۷۰۹ DM25178 مراجع تشخیص اراضی ملی و موات و روش اعتراض به آن/ سخنران نصیر مشایخ.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎155، دی: ص ۱۳۴-‎۱۴۲.
۴۳۷۱۰ DM25179 بررسی نظریات راجع به اصل ۱۳۹ قانون اساسی در ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری/ رضا ولویون، حمید فرهامی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎156، بهمن: ص ۱۰-‎۳۴.
۴۳۷۱۱ DM25180 ضرورت پذیرش نهاد اعتراض ثالث در دعاوی کیفری/ محمدصادق شیخوند.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎156، بهمن: ص ۳۵-‎۵۷.
۴۳۷۱۲ DM25181 دعاوی تصرفات عدونی و ممانعت و مزاحمت از حق علیه شهرداری ها/ امید محمدی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎156، بهمن: ص ۵۸-‎۶۴.
۴۳۷۱۳ DM25182 درباره طرح استفاده شرکت ها و موسسات خصوصی از نمایندگان حقوقی/ مجید داودی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎156، بهمن: ص ۶۵-‎۷۴.
۴۳۷۱۴ DM25183 نگاهی کلی به سند رسمی تخصیص تسهیلات بانکی (مال مرهونه غیرمنقول)/ جاوید غیاث خواه.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎156، بهمن: ص ۷۵-‎۸۸.
۴۳۷۱۵ DM25184 شرح رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور/ مهدی اعتمادیان.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎156، بهمن: ص ۸۹-‎۹۶.
۴۳۷۱۶ DM25185 بررسی ابطال شرط خسارت قرارداد بانکی بر مبنای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴/ عبدی پور.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎156، بهمن: ص ۹۸-‎۱۰۸.
۴۳۷۱۷ DM25187 بررسی علم قاضی در فقه و قانون/ سیدعلی محمد یثربی.- وکیل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎90، آذر: ص ۲۳-‎۳۰.
۴۳۷۱۸ DM25188 ماهیت تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سایبری و پیامدهای آن/ امیرعلی بهدادی، محمدرضا زندی، مرتضی ناجی زواره.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲-‎۱۵.
۴۳۷۱۹ DM25189 مطالعه تطبیقی ارزش اثباتی ادله الکترونیکی در فرآیند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران و فرانسه/ رامین دلخون اصل، ایرج گلدوزیان، کیومرث کلانتری.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷-‎۳۲.
۴۳۷۲۰ DM25190 درآمدی بر حقوق بین الملل فضای مجازی/ علیرضا عنابی.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۴-‎۴۵.
۴۳۷۲۱ DM25191 قواعد فقهی حاکم بر تعامل نظام اسلامی با ملت های مسلمان دیگر در فضای مجازی/ فاطمه فلاح تفتی.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۴۷-‎۶۳.
۴۳۷۲۲ DM25192 مد سریع در جهان مادی و متاورس/ زهرا محمدباقری، سیدمجتی سیدباقری.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۵-‎۷۶.
۴۳۷۲۳ DM25193 شناسایی مولفه های حقوق شهروندی و اولویت بندی آن در فضای مجازی با استفاده از تحلیل تم و دیمتل فازی (مطالعه موردی: فولاد شهر)/ فرهاد فرهادی … [و دیگران].- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۸-‎۹۴.
۴۳۷۲۴ DM25194 سقوط ولایت ولی بر نکاح باکره رشیده به صرف عضل و اثر مترتب بر آن/ سیف اله احدی.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎4، پیاپی ‎131، زمستان: ص ۱۰-‎۲۷.
۴۳۷۲۵ DM25195 مشتری انگاری زوج در احادیث باب نکاح و پیامدهای آن در آرای فقهای امامیه/ منصور امیرزاده جیرکلی.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎4، پیاپی ‎131، زمستان: ص ۳۰-‎۵۴.
۴۳۷۲۶ DM25196 قبض و بسط موضوع احکام کیفری برخلاف نفع متهم در پرتو روح قانون/ محمدحسین شاکر اشتیجه.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎4، پیاپی ‎131، زمستان: ص ۷۴-‎۹۵.
۴۳۷۲۷ DM25197 وارث ولد زنای فاقد همسر و فرزند در فقه و قانون مجازات اسلامی/ محمدرضا ظفری، عادل ساریخانی.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎4، پیاپی ‎131، زمستان: ص ۱۲۰-‎۱۳۳.
۴۳۷۲۸ DM25198 بررسی قاعده احسان در سقوط مسئولیت مدنی و کیفری در فقه و حقوق با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (ره)/ یاسمن سعیدی.- پژوهشنامه متین. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎95، تابستان: ص ۸۱-‎۹۹.
۴۳۷۲۹ DM25199 اصول حاکم بر دادرسی های خانواده در فقه و حقوق با رویکردی به آرای امام خمینی (س)/ حبیب صادقی، سیدمهدی قریشی، محمدحسن جوادی.- پژوهشنامه متین. ‎۱۴۰۱، سال بیست و چهارم، شماره ‎95، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۳۲.
۴۳۷۳۰ DM25200 مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی نهاد سردفتری و اثر آن بر انتظام بخشی نهاد مزبور در سیستم سردفتری لاتین و عمومی/ نسرین طباطبائی حصاری، الهه سلیمان آبادی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۳۳.
۴۳۷۳۱ DM25201 حق کودک و تکلیف والد غیرحاضن مبنی بر برقراری ملاقات با کودک/ آزاده قاسمی بزرگر، عاطفه عباسی کلیمانی، صدیقه محمدحسنی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۵-‎۶۹.
۴۳۷۳۲ DM25202 بررسی فقهی امکان توثیق اختراع/ امیررضا حمیدی اول، میرقاسم جعفرزاده.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۱-‎۹۴.
۴۳۷۳۳ DM25203 اجرای اصول دادرسی در غیاب تشریفات؛ مطلوبی ناممکن/ مجید غمامی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۵-‎۱۱۸.
۴۳۷۳۴ DM25204 تحلیلی بر امکان پذیری صدور لیسانس اجباری در حوزه علائم تجاری/ نیکتا روزبهانی، ابراهیم رهبری.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۷.
۴۳۷۳۵ DM25205 حقوق طبیعی تکاملی؛ تاملی بر جایگاه متغیر در اندیشه حقوق طبیعی دابن، رنار و اشتملا/ مهدی شهابی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۸۱.
۴۳۷۳۶ DM25206 دگردیسی حقوق کیفری در موازنه سنت و مدرنیته؛ با تاکید بر حقوق کیفری ایران/ سجاد دانش آرا، سیدسجاد کاظمی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۸۳-‎۲۱۳.
۴۳۷۳۷ DM25207 تولید و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار در جنگ دریایی از منظر حقوق بین الملل/ بهزاد سیفی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۵۲.
۴۳۷۳۸ DM25208 نقش شرط مارتنس در تدوین و جرم انگاری جرایم بین المللی/ حیدر پیری، پریسا دهقانی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۵۳-‎۲۸۸.
۴۳۷۳۹ DM25209 انحاء مختلف تصرف در سبب دعوای مدنی/ سیروس حیدری، محسن کیهان.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۸۹-‎۳۲۴.
۴۳۷۴۰ DM25210 کنوانسیون جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی و سنجش میزان سازگاری آن با قوانین موضوعه ایران/ سعید نظری توکلی، مهدیه حمزه قصابسرایی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۲۵-‎۳۵۹.
۴۳۷۴۱ DM25211 تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه های گسست در دولت ملی/ آیت مولائی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۸.
۴۳۷۴۲ DM25212 مشروعیت جنگ دفاعی در سپهر اندیشه صلح طلبی؛ تحلیل و نقد آرای جان رالز درباره قانونمندی ها و سازوکارهای جنگ عادلانه/ سیدعلی محمودی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۵۴.
۴۳۷۴۳ DM25213 هوش مصنوعی و چالش های پیش رو در قلمرو حقوق بین الملل بشر، با رویکردی بر حق کار/ آناهیتا سیفی، نجمه رزمخواه.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۵۵-‎۷۳.
۴۳۷۴۴ DM25214 دستیابی گروه های اقلیت و بومی به حق توسعه: اختصاص سهم ویژه به آنها در فرایند مشارکت سیاسی/ ستار عزیزی، کیوان اقبالی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۶.
۴۳۷۴۵ DM25215 دیوان کیفری بین المللی و انتخاب وصف منصفانه برای ازدواج اجباری/ محمدهادی ذاکرحسین.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۱۶.
۴۳۷۴۶ DM25216 حمایت از حقوق تراجنسیت ها در پرتو تفاسیر کلی کمیته حقوق کودک/ سجاد باقرزاده، محمود عباسی، حسین شریفی طرازکوهی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۰.
۴۳۷۴۷ DM25217 نگاهی کارکردگرایانه به سقط جنین آزاد با تاکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر/ سیدمحمد حسینی، سعید رهایی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۴.
۴۳۷۴۸ DM25218 حمایت حقوقی از زنان در برابر خشونت خانگی/ سمانه رحمتی فر.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۶.
۴۳۷۴۹ DM25219 حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال/ حسین کریمی فرد.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۱۸۷-‎۲۰۸.
۴۳۷۵۰ DM25220 تاثیر ماهیت قاعده منع ژنوسید در صدور دستور موقت: آموزه های دعوای گامبیا علیه میانمار/ عبدالله عابدینی، بهمن بهری خیاوی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۲.
۴۳۷۵۱ DM25221 جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری/ زهره شفیعی، پوریا عسکری.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۲۳۳-‎۲۶۰.
۴۳۷۵۲ DM25222 تحریم های اقتصادی یکجانبه آمریکا و نقض حقوق بشر اتباع ایران/ امیر مقامی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۱، جلد هفدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎33)، بهار و تابستان: ص ۲۶۱-‎۲۸۲.
۴۳۷۵۳ DM25223 آسیب شناسی، جامعه شناختی و جرم شناختی از نقش طبقه متوسط در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه در دوره زمانی بن بست برجامی دولت دوازهم تا امید به گشایش در دولت سیزدهم/ سیدمحمدرضا موسوی فرد، محسن جمشیدی.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۷-‎۳۱.
۴۳۷۵۴ DM25224 جلوه مدل عدالت محور در دادرسی اطفال بزهکار (تطبیق بین نظام کیفری ایران و اسناد بین المللی)/ فاطمه صدیق.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۳۲-‎۴۵.
۴۳۷۵۵ DM25225 مطالعه تطبیقی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان، ترکیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG)/ سیدعباس موسوی.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۴۶-‎۶۴.
۴۳۷۵۶ DM25226 مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه/ افشین مجاهد.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۶۵-‎۷۷.
۴۳۷۵۷ DM25227 مطالعه تطبیقی جرم توهین در ایران و عراق/ مسعود مداح.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۷۸-‎۹۶.
۴۳۷۵۸ DM25228 مطالعه تطبیقی جایگاه مجلس اعیان انگلستان و دیوان عالی کشور ایران در نظام دادرسی کیفری/ ابراهیم رضاقلی زاده.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۰، دوره چهارم، شماره ‎15، زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۹.
۴۳۷۵۹ DM25229 بررسی مسئولیت ناشی از تاخیر جبران خسارت بدنی در حوادث رانندگی/ فاطمه رجایی.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، بهار: ص ۷-‎۲۶.
۴۳۷۶۰ DM25230 دعوا و رای غیر قابل تجزیه با نگاهی به رویه قضائی/ غلامرضا موحدیان.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، بهار: ص ۲۷-‎۵۱.
۴۳۷۶۱ DM25231 بررسی تطبیقی جرم جادوگری در ادیان و نظام های باستانی (جرم انگاری و واکنش ها)/ علی اصغر نجفی، حسین قدرتی.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، بهار: ص ۵۲-‎۷۳.
۴۳۷۶۲ DM25232 منع خشونت علیه زنان با رویکردی بر مطالعه ساختارها-رفتارها و تعاملات بازیگران از منظر علوم اجتماعی/ امیررضا محمودی، سیده مهشید میری بالاجورشری.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، بهار: ص ۷۴-‎۸۸.
۴۳۷۶۳ DM25233 درآمدی بر تبدیل شرکت های تجاری؛ با تاکید بر رویه ثبت شرکت ها/ جمیل میلانی.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۴.
۴۳۷۶۴ DM25234 بررسی روش پرداخت اعتبار اسنادی اتکایی در تجارت بین الملل/ فرزاد کرمی کلمتی، سیدمحمدحسن ملائکه پور شوشتری.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎16، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۳.
۴۳۷۶۵ DM25235 مطالعه تطبیقی تقصیر و نقش آن در تشکیل مسئولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه/ سیدعباس موسوی.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎17، تابستان: ص ۷-‎۲۳.
۴۳۷۶۶ DM25236 جایگاه دادگاه های تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان/ افشین مجاهد.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎17، تابستان: ص ۲۴-‎۳۹.
۴۳۷۶۷ DM25237 جرم فرار از زندان در حقوق کیفری ایران/ مریم حاویل، محمدجواد پورحسینی.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎17، تابستان: ص ۴۰-‎۴۸.
۴۳۷۶۸ DM25238 تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات حقوقی بین المللی/ فتح الله رحیمی، احسان آقامحمدآقایی، سیما حاتمی.- پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎17، تابستان: ص ۴۹-‎۷۶.
۴۳۷۶۹ DM25239 جستاری در رویکرد تحول گرایانه حقوق محیط زیست در کشورهای اسلامی (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس)/ حسین موحدیان، سبحان طیبی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۵-‎۳۰.
۴۳۷۷۰ DM25240 فسخ قرارداد به عنوان طریق جبرانی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (مطالعه تطبیقی)/ محمدمهدی اسدی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۳۱-‎۵۲.
۴۳۷۷۱ DM25241 پویشی در تمایز جرم سیاسی از جرم امنیتی؛ تحلیل پرونده های جرم سیاسی در ایران/ محمد لری نژاد، مصطفی منصوریان.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۵۳-‎۷۸.
۴۳۷۷۲ DM25242 نقد و بررسی فقهی-حقوقی شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج/ فائزه دری صفت، فریبا حاجی علی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۷۹-‎۹۶.
۴۳۷۷۳ DM25243 مسئولیت دولت و مدیران بحران در پرتو قانون مدیریت بحران کشور (با نگاهی به سیل امام زاده داوود)/ محمدرضا داراب پور، سیدعلیرضا میرکمالی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۶.
۴۳۷۷۴ DM25244 سازوکار تنظیم و تعدیل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی/ مرتضی راسته.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۸.
۴۳۷۷۵ DM25245 تحریم قضات دیوان کیفری بین المللی توسط ایالات متحده امریکا در پرتو قواعد حقوق بین الملل/ سیدسعید داعی الاسلام.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۰.
۴۳۷۷۶ DM25246 مقایسه رکن مادی جرم سرقت رایانه ای با سنتی/ علی پایدارفرد، احمدرضا امتحانی، جواد نادری عوج بغزی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۸.
۴۳۷۷۷ DM25247 خدمت وظیفه در مفاهیم اجبار و اختیار با تاکید بر ضرورت آگاهی نسبت به مواضع حقوق بین الملل پیرامون ایفای نقش کودکان به عنوان سرباز/ پوریا ابراهیم زاده، سمیه رحمانیان.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۷۹-‎۱۹۸.
۴۳۷۷۸ DM25248 فرایند دادرسی مالیاتی در حقوق موضوعه ایران/ صبا نباتی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۱۹۹-‎۲۱۶.
۴۳۷۷۹ DM25249 اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران/ امیر محمدی، سهیلا مرادی قلعه، محمدمهدی حیدری.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۲.
۴۳۷۸۰ DM25250 واکاوی رویکرد کارشناسانه در احراز رابطه استناد/ جواد نادری عوج بغزی، فاطمه صانعی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۲۳۳-‎۲۵۸.
۴۳۷۸۱ DM25251 بررسی خلاهای قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با تاکید بر نقش دفاتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان دادگستری/ نسترن ارزانیان.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ۲۵۹-‎۲۷۰.
۴۳۷۸۲ DM25252 چگونگی اعمال نظارت بر نحوه عملکرد بنیاد مستضعفان/ سیدمهدی رضوی، داوود قاسمی، حامد سروی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۶.
۴۳۷۸۳ DM25253 مقابله با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین الملل: تعهدات و ظرفیت ها/ محمد ستایش پور.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۲۹۷-‎۳۰۶.
۴۳۷۸۴ DM25254 بازپروری کودکان و نوجوانان محروم از آزادی/ سیدسجاد رزاقی موسوی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۳۰۷-‎۳۲۶.
۴۳۷۸۵ DM25255 ماهیت سازمان های عمومی غیردولتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در نظام بین الملل و حقوق ایران/ سیدمهدی رضوی، داوود قاسمی، سیدهادی پژومان.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۳۲۷-‎۳۴۶.
۴۳۷۸۶ DM25256 مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از بیماری کرونا ویروس/ مجتبی مقصودی، حمید سلیمانی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۳۴۷-‎۳۷۲.
۴۳۷۸۷ DM25257 رویکرد قانون مجازات اسلامی نسبت به پیشگیری از جرم در جرائم اطفال و نوجوانان/ علی کریمی، صادق فتیلی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۳۷۳-‎۳۸۴.
۴۳۷۸۸ DM25258 تدابیر حمایتی انگلستان در قبال قاچاق مهاجرین در شرایط خاص با نگاهی ویژه به وضعیت اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین و دوران همه گیری کرونا/ زهرا وهبی، آرش رزمی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۳۸۵-‎۳۹۴.
۴۳۷۸۹ DM25259 جنبه های حقوقی مسئله رضایت به مداخله نظامی توسط دولت ثالث/ کیان بیگلربیگی، نوید مضروب سمنانی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۳۹۵-‎۴۱۶.
۴۳۷۹۰ DM25260 بررسی رابطه بین تراکم جمعیت و جرم شناسی در شهر اهواز/ حمید عیاده پور، علی صالحی، صادق فتیلی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۴۱۷-‎۴۴۴.
۴۳۷۹۱ DM25261 ارزیابی رویکرد قانون اساسی در تعیین ضوابط و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر/ رستم علی اکبری … [و دیگران].- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۴۴۵-‎۴۶۶.
۴۳۷۹۲ DM25262 مبانی تعدد و تکرار جرم در پرتو آموزه های جرم شناختی/ جمشید سیاه منصور، احمدرضا امتحانی، علی پایدارفرد.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۴۶۷-‎۴۸۶.
۴۳۷۹۳ DM25263 بازجستی بر پلیس جامعه محور و نقش آن در عدالت ترمیمی/ سیدسجاد رزاقی موسوی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۴۸۷-‎۵۰۰.
۴۳۷۹۴ DM25264 تجاوز به معلولین: اولین پژوهش اینترنتی مرتبط با تجاوز به افراد معلول/ صادق فتیلی، محمد فتیلی، ابراهیم مقدم.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۵۰۱-‎۵۰۸.
۴۳۷۹۵ DM25265 جرم شناسی جنوب/ زهرا وهبی، رستم علی اکبری.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۵۰۹-‎۵۳۴.
۴۳۷۹۶ DM25266 سیاست جنایی مسئول، جرم و سیاست جنایی/ پیمان دولتخواه پاشاکی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎13، زمستان: ص ۵۳۵-‎۵۴۲.
۴۳۷۹۷ DM25267 تبیین جایگاه تربیتی عدالت سزادهنده در نظام حقوق اسلام مبتنی بر منظومه فکری امام خمینی (ره)/ هادی جعفریان.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۳۷۹۸ DM25268 قاعده لاضرر در حقوق زوجه از منظر حقوق ایران و فقه اهل سنت/ [ابوالفضل علیشاهی، فریبا طائی].- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱-‎۱۳.
۴۳۷۹۹ DM25269 نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی/ پیمان حکیم زاده خویی، شهلا ستوده.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۳۸۰۰ DM25270 نمودهای جرم انگاری عدالت محور کانت در نظام حقوق کیفری ایران/ [وحید زارعی، فرشته محمدحسینی].- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۳۸۰۱ DM25271 ارزیابی تحولات حقوق کیفری در خصوص تعامل نظام حقوقی و فقه موضوعه؛ با تاکید بر حاکمیت قانون/ [سیدمنصور میرسعیدی، سیدسجاد رزاقی موسوی].- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۳۸۰۲ DM25272 تحلیل ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری پمپ بنزین/ [آیت مولائی، حسن موثقی، لیندا موثقی].- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱-‎۲۵.
۴۳۸۰۳ DM25273 خسارت مشترک، جایگاه و بایسته های تقنینی آن در نظام قضایی ایران/ مسعود البرزی ورکی، محسن عطائی.- فقه و حقوق نوین. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎12، زمستان: ص ۱-‎۱۷.
۴۳۸۰۴ DM25274 راهبردها و ضوابط حاکم بر جبران خسارت ناشی از جرم/ امین امیریان فارسانی.- آراء. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۳۸۰۵ DM25275 بازخوانی مفهوم انفال: پیشنهاده ای مبتنی بر نقد و تحلیل تعاریف مرسوم/ نوشین چترچی.- آراء. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۱۵.
۴۳۸۰۶ DM25276 حریم خصوصی افراد در فقه امامیه و حقوق موضوعه/ جواد حدادپور.- آراء. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۱۴.
۴۳۸۰۷ DM25277 نقدی فقهی بر ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/ سیدمصطفی سهرابی، عادل ساریخانی.- آراء. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۹.
۴۳۸۰۸ DM25278 تعامل سازمان های مردم نهاد و قوه قضاییه در حمایت از بزه دیدگان/ امیر هاشم زاده، محمدعلی حاجی ده آبادی.- آراء. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎10، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۳۸۰۹ DM25279 تحلیل ماهیت انحلال نکاح به سبب عسر و حرج زوجه از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران/ جواد حبیبی تبار.- مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۸-‎۳۰.
۴۳۸۱۰ DM25280 حق زن در مطالبه آمیزش جنسی طبق متعارف/ سعید ضیایی فر.- مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۳۲-‎۵۸.
۴۳۸۱۱ DM25281 تعقیب کیفری جرم ممانعت از تحصیل کودک و نوجوان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران/ احمدعلی قانع.- مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۶۰-‎۷۷.
۴۳۸۱۲ DM25281 حمایت کیفری نظام حقوقی ایران از ملاقات اقارب با طفل/ احمدرضا موسوی مصباح الشریعه، مریم مهاجری.- مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۸۰-‎۹۷.
۴۳۸۱۳ DM25283 بررسی کنوانسیون ژنو درباره حمایت از زنان در زمان جنگ از منظر فقه امامیه/ هدی انصاریان، سیدحسن عابدیان، علی رضا عسگری.- مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۱۰۰-‎۱۲۲.
۴۳۸۱۴ DM25284 واکاوی ماهیت بذل مدت در نکاح موقت/ غیاث الدین (سیامک) قیاسی سررکی، غلام سخی علی زاده، محمد مصطفی دانش.- مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎11، بهار و تابستان: ص ۱۲۴-‎۱۵۲.
۴۳۸۱۵ DM25285 آینده پژوهی پدافند غیر عامل پزشکی در حملات زیستی با تاکید بر فرضیه بیوترویسم کرونا/ سیدمحمدرضا موسوی فرد … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۶.
۴۳۸۱۶ DM25286 اصول مبنایی حقوق بیماران از منظر فقه امامیه در پرتو نظام حقوق بشر بین المللی/ تهمینه رستمی، ابراهیم یاقوتی، سیدمحمدرضا امام.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۹.
۴۳۸۱۷ DM25287 پیامدهای حقوقی توصیف شورای امنیت از بحران های بهداشتی فراملی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی/ علی صابرپور.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.
۴۳۸۱۸ DM25288 واکسیناسیون اجباری؛ سازوکار حمایت از حق بر سلامت/ محمود عباسی … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۹.
۴۳۸۱۹ DM25289 حق دریافت کمک های بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه و سوانح طبیعی از منظر حقوق بین الملل/ مهرآسا محبی، کارن روحانی، رضا نصیری لاریمی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۲۳.
۴۳۸۲۰ DM25290 جایگاه بیمه و صندوق تامین خسارات در تحقق آثار مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید مواد غذایی/ هادی جرفی، جلیل قنواتی، اصغر عربیان.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۲.
۴۳۸۲۱ DM25291 آسیب شناسی حمایت حقوقی مطلوب از بزه دیدگان ناتوان ذهنی در نظام کیفری ایران (با رویکردی به اسناد بین المللی و حقوق امریکا)/ مهدی داودی، حسن حاجی تبار فیروزجایی، مهدی کاظمی جویباری.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۵.
۴۳۸۲۲ DM25292 مجازات تعزیری در جرائم غیر عمدی با تاکید بر جرائم پزشکی در پرتو مصلحت و منفعت عمومی/ منصور شهسواری، بهروز گلپایگانی، امیرمحمد صدیقیان.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up