تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند 98

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۴۳۱۷ DM16175 تناسب دفاع و تجاوز در قانون و فقه/ جمال رضايي حسيه آبادي، مليکا خليل اللهي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎13، پاييز: ص ۱۰۲-‎۱۱۹.
۳۴۳۱۸ DM16176 بررسي معاملات با حق استرداد در نظام حقوقي ايران/ ريحانه طاهري زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۴، زمستان: ص ۱-‎۷.
۳۴۳۱۹ DM16177 سياست جنايي ايران در پيشگيري از جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي/ مصطفي فردين، پيمان حسين زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۴، زمستان: ص ۸-‎۲۲.
۳۴۳۲۰ DM16178 مسئوليت پزشک در رابطه با انتقال خبر بد به بيمار/ سيده ليلا نبوي زاده، محمدعلي خورسنديان، سيدحسام الدين نبوي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۴، زمستان: ص ۲۳-‎۳۱.
۳۴۳۲۱ DM16179 بررسي تحولات سياست خارجي مصر پس از مبارک/ مهرداد رحمتي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۴، زمستان: ص ۳۲-‎۴۲.
۳۴۳۲۲ DM16180 بازجستي بر صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي به تروريسم/ رضا نقي زاده.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۴، زمستان: ص ۴۳-‎۵۲.
۳۴۳۲۳ DM16181 حق نفقه حيوانات در فقه اسلامي/ سيدحسام الدين رفيعي طباطبايي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۴، زمستان: ص ۵۳-‎۶۲.
۳۴۳۲۴ DM16182 مسئوليت مدني دولت در بهرمندي از آزادي و امنيت فردي از منظر فقه و کنوانسيون اروپايي حقوق بشر/ هانيه هژبرالساداتي، رضا بيرانوند، مريم صولتي خواه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۴، زمستان: ص ۶۳-‎۷۴.
۳۴۳۲۵ DM16183 جايگاه قوانين و مقررات جاري در امر پيشگيري از جرائم مالياتي و شفافيت اقتصادي/ حسين تاجي، محمود بولاغ.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۳۹۸، سال چهارم، شماره ‎1۴، زمستان: ۷۵-‎۸۶.
۳۴۳۲۶ DM16184 تحليل ساختاري عدالت جنسيتي در کيفرگذاري جرايم تعزيري/ اعظم بدري منش … [و ديگران].- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2 (پياپي ‎20)، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۸.
۳۴۳۲۷ DM16185 تحليل فقهي مسئوليت ناشي از ورود خسارت بر زيبايي و کارکرد ثانوي اعضا/ عبدالله بهمن پوري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2 (پياپي ‎20)، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۵۴.
۳۴۳۲۸ DM16186 بررسي ابهامات و چالش هاي ماده ۶۳۷ قانون تعزيرات ۱۳۷۵ در مرحله صدور حکم و اجراي مجازات در پرتو رويه عملي  محاکم کيفري/ مجيد صادق نژاد نائيني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2 (پياپي ‎20)، پاييز و زمستان: ص ۵۵-‎۸۴.
۳۴۳۲۹ DM16187 جايگاه عدالت ترميمي در جرائم عليه حاکميت/ سالار صادقي، حسين فخر، اسمعيل رحيمي نژاد.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2 (پياپي ‎20)، پاييز و زمستان: ص ۸۵-‎۱۱۲.
۳۴۳۳۰ DM16188 حقوق متهم در آراء دادگاه عالي انتطامي قضات ايران و اسناد حقوق بشري/ فيض اله صالحي طيبلو، منوچهر توسلي نائيني، محمدمهدي غمامي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2 (پياپي ‎20)، پاييز و زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۶.
۳۴۳۳۱ DM16189 سندرم بزه ديدگي زيست محيطي: پاسخي به چرايي ارتکاب رفتارهاي آسيب رسان به منابع آب زيرزميني/ محمد صيفي، عبدالرضا جوان جعفري، زهرا فرهادي آلاشتي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2 (پياپي ‎20)، پاييز و زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۴.
۳۴۳۳۲ DM16190 جايگاه علم قاضي در اثبات امر کيفري در حقوق ايران/ کيومرث کلانتري، عباس سلمان پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2 (پياپي ‎20)، پاييز و زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۶.
۳۴۳۳۳ DM16191 صلاحيت کيفري دولت ها براي رسيدگي به جرايم ارتکابي در سفرهاي توريستي فضايي/ سهيلا کوشا، مهدي مومني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2 (پياپي ‎20)، پاييز و زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۲.
۳۴۳۳۴ DM16192 نقد و بررسي مدل ارتباط شبکه اي ميان دادسرا و پليس در فرايند کيفري/ محمدعلي مهدوي ثابت، محمدخليل صالحي، زينب شيدائيان.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2 (پياپي ‎20)، پاييز و زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۸.
۳۴۳۳۵ DM16193 چالش هاي نظري و عملي فرآيند تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات اشخاص حقوقي در قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ امين نيکومنظري، فريد محسني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال دهم، شماره ‎2 (پياپي ‎20)، پاييز و زمستان: ۲۳۹-‎۲۶۳.
۳۴۳۳۶ DM16194 ادله فقهي قاعده لا شفاعه في الحد و امکان سنجي آن در قانون مجازات اسلامي/ سيدمرتضي آقائي، رضا دانشور ثاني، داوود داداش نژاد.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۹.
۳۴۳۳۷ DM16195 ماهيت سرقت هاي مجازي (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رايانه اي)/ علي اکبر ايزدي فرد، سيدمجتبي حسين نژاد.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۳۱-‎۶۰.
۳۴۳۳۸ DM16196 ماهيت اطلاق مقامي و ادله آن/ محمدعلي راغبي، طاهر رجبي الني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۶۱-‎۸۳.
۳۴۳۳۹ DM16197 انطباق احکام قضات مقلد بر فتوا يا قانون/ محمدرضا رضوان طلب، مسعود جهاندوست دالنجان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۸۵-‎۱۱۳.
۳۴۳۴۰ DM16198 بررسي فقهي حقوقي تصرفات فاسخ عقد/ بلال شاکري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۸.
۳۴۳۴۱ DM16199 تشکيک و ترديد در حجيت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسي/ حسن شاه ملک پور، فريبرز حيدري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۵.
۳۴۳۴۲ DM16200 ماهيت رابطه استناد و معيار احراز آن/ محمدهادي صادقي، محمد ميرزايي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۳.
۳۴۳۴۳ DM16201 وضعيت فقهي حقوقي معادن واقع در اراضي شخصي/ محمد صالحي مازندراني، جواد سالمي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ۱۹۵-‎۲۱۹.
۳۴۳۴۴ DM16203 ضمان قهري مجاورت هاي غير متعارف در حقوق اسلام، ايران و فرانسه/ عباس کريمي، الهام صادقي راد، ابراهيم تقي زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۲۴۵-‎۲۷۰.
۳۴۳۴۵ DM16204 رويکرد فقهي حقوقي بر ماهيت و آثار وکالت تفويضي/ مهديه لطيف زاده، عبدالله خدابخشي شلمزاري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۲۷۱-‎۲۸۸.
۳۴۳۴۶ DM16202 تکنيک هاي جرم انگاري امنيت مدار در حقوق کيفري ايران/ سيدمحمود مجيدي، فاطمه تاج آبادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۲۸۹-‎۳۱۶.
۳۴۳۴۷ DM16205 مشروعيت تقيه و احکام آن از ديدگاه مذاهب اسلامي/ عابدين مومني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۳۱۷-‎۳۴۴.
۳۴۳۴۸ DM16206 ماهيت عفو مشروط حق قصاص/ زهره نيک عمل، سيدمصطفي محقق داماد، احمد باقري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال يازدهم، شماره ‎21، پاييز و زمستان: ص ۳۴۵-‎۳۷۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up