تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 99

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۴۴۴۱ قسامه و اعتبار آن در اثبات جنايات – قسمت سوم/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎137، آذر و دي: ص ۳-‎۱۱.
۳۴۴۴۲ تاثير نفس دفاع در قتل عمد، وصف قتل و مجازات آن/ ليلاسادات اسدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎137، آذر و دي: ص ۱۲-‎۲۲.
۳۴۴۴۳ سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران و تاثيرپذيري از حوزه بين المللي/ پرويز محمدنژاد، محسن رهامي، علي نجفي توانا.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎137، آذر و دي: ص ۲۳-‎۲۹.
۳۴۴۴۴ حق متهم بر دسترسي به وکيل در دادرسي کيفري/ مازيار خادمي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎137، آذر و دي: ص ۳۰-‎۳۹.
۳۴۴۴۵ قاعده هدر نشدن خون مسلمان در نظام حقوقي ايران/ علي ملکي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎137، آذر و دي: ص ۴۰-‎۵۰.
۳۴۴۴۶ مصاديق و جلوه هاي بزه پوشي در اسناد و قوانين کيفري جمهوري اسلامي ايران/ علي اصغر خمسه، جعفر صادق منش.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎137، آذر و دي: ص ۵۱-‎۶۲.
۳۴۴۴۷ ارزش قضايي اقدامات دروغ سنج در دادرسي کيفري/ رضا رجبي کرسيکلا.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎137، آذر و دي: ص ۶۳-‎۷۱.
۳۴۴۴۸ اکراه در جنايت از ديدگاه قانون گذار جديد/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎138، بهمن و اسفند: ص ۳-‎۹.
۳۴۴۴۹ مسئوليت کيفري و مدني ناقلان ويروس کرونا/ الهام اسحاقي، حامد زينلي، سيدمحمد حسيني.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎138، بهمن و اسفند: ص ۱۰-‎۱۷.
۳۴۴۵۰ ظرفيت ها و بسترهاي استرداد مجرمان در کنوانسيون سازمان ملل عليه فساد/ ايرج گلدوزيان، مهدي مرجاني.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎138، بهمن و اسفند: ص ۱۸-‎۲۶.
۳۴۴۵۱ علم قاضي و جايگاه نظر کارشناس در مقام تعارض با آن/ عظيم علي عرب.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎138، بهمن و اسفند: ص ۲۷-‎۳۲.
۳۴۴۵۲ نقش ضابطين قضايي در پيشگيري از اطاله دادرسي با نگاهي به دادگاه هاي نظامي/ عباس گيسويي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎138، بهمن و اسفند: ص ۳۳-‎۳۷.
۳۴۴۵۳ امکان سنجي تسري قاعده تلف مبيع پيش از قبض در خريدهاي اينترنتي/ حميدرضا پرهام مهر، ايمان ضياء جلدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎138، بهمن و اسفند: ص ۳۸-‎۴۴.
۳۴۴۵۴ مطالعه تطبيقي مسئوليت کيفري مستقيم و نيابتي اشخاص حقوقي در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ محمدجواد سوراني.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎138، بهمن و اسفند: ص ۴۵-‎۵۳.
۳۴۴۵۵ مسئوليت هاي قانوني مديران و مربيان ورزشي/ مهدي سليمي، زينب سادات موسوي فر.- دادرسي. ‎۱۳۹۸، سال بيست و سوم، شماره ‎138، بهمن و اسفند: ص ۵۴-‎۶۱.
۳۴۴۵۶ DM16279 تحليل مفهوم شرط در عرف خاص فقيهان اماميه/ احمد باقري، حسين داورزني، سيدمحمود هل اتايي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۳-‎۲۲.
۳۴۴۵۷ DM16280 تاملي فقهي حقوقي بر ماده ۴۰۱ قانون مدني/ سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، مهديه لطيف زاده.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۴۸.
۳۴۴۵۸ DM16281 بررسي فقهي حبس داده ها در فضاي مجازي/ علي اکبر ايزدي فرد … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۴۹-‎۷۶.
۳۴۴۵۹ DM16282 تاملي بر انگاره فقيهان در باب اشتراط اتحاد جنس در تحقق رباي معاملي/ احسان علي اکبري بابوکاني، احمدعلي قانع، محمدهادي حبيب اللهي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۷۷-‎۱۰۰.
۳۴۴۶۰ DM16283 بررسي و نقد دلايل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکيه به دليل حرمت اکل مال به باطل)/ سجاد داورپناه مقدم، حسين ناصري مقدم.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۸.
۳۴۴۶۱ DM16284 بررسي نظريه مشهور در شهادت بر شهادت/ سيدجعفر علوي، غلام حيدر رضواني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۸.
۳۴۴۶۲ DM16285 اعمال قواعد سنتي مسئوليت مدني غير قراردادي بر مسئوليت شرکت هلدينگ در قبال اقدامات شرکت هاي تابعه/ ابراهيم عبدي پور، بشري کريمي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۱۷۹-‎۲۱۱.
۳۴۴۶۳ DM16286 امکان سنجي فقهي و حقوقي جبران خسارت ناشي از مالکيت اشياء خطرناک/ رضا دريائي، مصطفي کربلائي آقازاده.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۶.
۳۴۴۶۴ DM16287 پژوهشي در ملاک تاثير جهت نامشروع: تصريح يا احراز؟! (واکاوي مباني فقهي ماده 217 قانون مدني)/ امين سليمان کلوانق، محمدعلي راغبي، احمد مرتاضي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۲۳۷-‎۲۶۴.
۳۴۴۶۵ DM16288 پژوهشي در تاثير تنگدستي دائن بر مسئله مستثنيات دين/ موسي حکيمي صدر، فاطمه رجايي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۶.
۳۴۴۶۶ DM16289 کاوشي در نقش سيره عقلا در تعيين دامنه مسئوليت قراردادي با تکيه بر نظر امام خميني و شهيد صدر/ سيدمحمدحسن موسوي خراساني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۸، دوره يازدهم، شماره ‎20، پاييز و زمستان: ص ۲۸۷-‎۳۲۲.
۳۴۴۶۷ DM16290 سابقه محکوميت کيفري به عنوان جلوه اي از حالت خطرناک و کاربست آن در مجازات هاي جايگزين حبس/ عبدالعلي توجهي، ابراهيم زارع.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۳-‎۲۷.
۳۴۴۶۸ DM16291 مباني، قلمرو و آثار فقهي – حقوقي حق سلامت زندانيان داراي بيماري سخت درمان/ علي مراد حيدري.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۲۹-‎۶۵.
۳۴۴۶۹ DM16292 جنايات جنگي و بر هم کنش آن با جنايات عليه بشريت و نسل زدايي/ محسن قدير، مهدي کيخسروي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۶۷-‎۹۸.
۳۴۴۷۰ DM16293 واکاوي عقد امان در حمايت جاني از کافر مستامن (قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310 قانون مجازات اسلامي/ مهدي معظمي گودرزي، احمد مومني راد، محمد معظمي گودرزي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۷.
۳۴۴۷۱ DM16294 حق جبران و ترميم براي بزه ديده و چالش هاي فراروي آن در ديوان جنايي بين المللي/ ندا نيازمند، مهرداد رايجيان اصلي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۶۰.
۳۴۴۷۲ DM16295 حقوق دفاعي متهم در جايگزين هاي تعقيب کيفري/ محمدمهدي ساقيان.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۸.
۳۴۴۷۳ DM16296 شهادت از طريق ويدئوکنفرانس و رويه دادگاه هاي بين المللي کيفري در پذيرش آن/ هيبت الله نژندي منش، وحيد بذار.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۰۹.
۳۴۴۷۴ DM16297 جرايم عليه صخره هاي مرجاني از منظر حقوقي و بزه ديده شناختي/ مهدي صبوري پور، اصغر احمدي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۳۸.
۳۴۴۷۵ DM16298 عقلانيت جنايي؛ محدوديت ها و چالش ها (با تاکيد بر جرائم خشونت بار)/ فرهاد الله وردي، علي مهرابي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۹.
۳۴۴۷۶ DM16299 بازخواني فلسفي – جامعه شناختي از سوژه انساني در جرم شناسي با تاکيد بر نظريه تلفيقي جرم شناسي پست مدرن/ حسين گلدوزيان.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎17، بهار – تابستان: ص ۲۷۱-‎۳۰۳.
۳۴۴۷۷ DM16300 تاثير قوه قاهره بر سرنوشت و مبناي عدم مسئوليت در نقض تعهدات منفي قراردادي (مطالعه تطبيقي در حقوق مدني افغانستان و ايران)/ عليرضا ابراهيمي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۹-‎۳۰.
۳۴۴۷۸ DM16301 شرط وثيقه منفي در قراردادهاي تامين مالي/ مجتبي اشراقي آراني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۳۱-‎۵۶.
۳۴۴۷۹ DM16302 ايقاع خياري در فقه اماميه و حقوق موضوعه/ محمدرضا پيرهادي، وحيد نظري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۵۷-‎۸۲.
۳۴۴۸۰ DM16303 حل و فصل اختلافات قراردادهاي تجاري بين المللي از طريق ميانجيگري – داوري با تاکيد بر نظام حقوقي ايران/ نغمه جوادپور، حميدرضا علومي يزدي، سيدنصرالله ابراهيمي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۸۳-‎۱۱۲.
۳۴۴۸۱ DM16304 آسيب شناسي سرمايه گذاري شرکت هاي تجاري خارجي در نظام حقوقي ايران از منظر شخصيت حقوقي و تابعيت شرکت هاي سرمايه گذار/ خليل روزگاري آقبلاغ، صابر نياوراني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۳.
۳۴۴۸۲ DM16305 تاملي پيرامون شرط ضمني دوام زوجيت در هبه بين زوجين و ماهيت آن/ غلامعلي سيفي زيناب، محمد احمدنژاد بهنميري، محمدرضا درگاهي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۸.
۳۴۴۸۳ DM16306 تحليل اقتصادي مداخلات حقوقي دولت در روابط استيجاري بر اساس ايده کارايي بازار و شکست آن/ عباس طوسي، جواد کاشاني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۹۱.
۳۴۴۸۴ DM16307 نقش و مسئوليت مراکز پاياپاي در تراکنش هاي الکترونيکي وجوه/ محبوبه عبدالهي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۸.
۳۴۴۸۵ DM16308 معيارهاي سنجش الزام آوري توافق هاي مقدماتي با تاکيد بر رويه قضايي دادگاه هاي آمريکا/ سيدعلي خزائي، ياسر غلامي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۸.
۳۴۴۸۶ DM16309 قانون مدني يا فقه فارسي: جستاري در منابع و ساختار قانون مدني ايران/ محمود کاظمي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۷.
۳۴۴۸۷ DM16310 آثار صدور و ملغي الاثر شدن حکم تخليه مستاجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/ پژمان محمدي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۷۷-‎۲۹۷.
۳۴۴۸۸ DM16311 تحليل فقهي – حقوقي سرايت جنايات با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ حسن مرادي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۹-‎۴۱.
۳۴۴۸۹ DM16312 کاربست آيين دادرسي کيفري افتراقي نسبت به اشخاص حقوقي در مرحله تحقيقات مقدماتي/ حسنعلي موذن زادگان، بهروز بيگي زاده، غلامحسن کوشکي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۴۳-‎۶۸.
۳۴۴۹۰ DM16313 تحليل تعدد معنوي جرم در حقوق کيفري ايران/ مسعود بسامي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۶۹-‎۱۰۰.
۳۴۴۹۱ DM16314 مباني، اصول و ساز و کارهاي اجرايي مدل کيفرگذاري هدفمند/ محمدعلي حاجي ده آبادي، احسان سليمي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۳۳.
۳۴۴۹۲ DM16315 بررسي مدل ارتباط سلسله مراتبي ميان دادسرا و پليس در فرايند کيفري/ زينب شيدائيان، علي عبدالهي نيستاني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۷۰.
۳۴۴۹۳ DM16316 مطالعه تطبيقي حيوان آزاري در نظام کيفري ايران و ايالات متحده آمريکا/ سيدمصطفي مشکات.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۱۷۳-‎۲۰۴.
۳۴۴۹۴ DM16317 بررسي تطبيقي قلمرو تاثير اکراه در قتل عمد در حقوق کيفري ايران و انگلستان/ کيومرث کلانتري، رضا هادي زاده.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۳۳.
۳۴۴۹۵ DM16318 ترک فعل در جنايات غيرعمدي: از معيار تا مصداق/ احمد حاجي ده آبادي، علي عسگري مروت.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎29، زمستان: ص ۲۳۵-‎۲۶۱.
۳۴۴۹۶ DM16319 تاملي بر رابطه حقوق و ايدئولوژي و تاثير آن بر کثرت استدلال حقوقي/ حميد آرايي، مهدي شهابي، مهدي دهباشي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۵۶۱-‎۵۸۰.
۳۴۴۹۷ DM16320 پيوند بين علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعي براي تحليل ضمانت اجراي قوانين تسهيل محيط کسب و کار/ قاسم ايزانلو … [و ديگران].- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۵۸۱-‎۵۹۷.
۳۴۴۹۸ DM16321 حقوق مالياتي و ماهيت حقوقي سهام شرکت ها/ رضا چراغي، منصور اميني، ولي رستمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۵۹۹-‎۶۱۶.
۳۴۴۹۹ DM16322 درآمدي بر مطالعه تطبيقي تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامي/ مصطفي دانش پژوه.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۱۷-‎۶۳۳.
۳۴۵۰۰ DM16323 تحليلي بر عناصر شناختاري و موارد کاربست قرارداد ليسانس فرند/ ابراهيم رهبري، فاطمه يزداندوست.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۳۵-‎۶۵۳.
۳۴۵۰۱ DM16324 سرقت علمي و ضمانت اجراهاي مقابله با آن؛ با تاکيدي بر مسئله تعامل سرقت علمي و نظام حقوق مالکيت فکري/ زهرا شاکري.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۵۵-‎۶۷۵.
۳۴۵۰۲ DM16325 اهليت شخص حقوقي در قراردادهاي مجاني/ صادق شريعتي نسب.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۷۷-‎۶۹۵.
۳۴۵۰۳ DM16326 تعامل حقوق عمومي و خصوصي در مورد مسئوليت مدني/ سيدمحمد طباطبائي نژاد، محمود کاظمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۹۷-‎۷۱۶.
۳۴۵۰۴ DM16327 پيوندهاي اينترنتي از منظر حقوق و فقه اماميه/ سيدمحمدهادي قبولي درافشان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۱۷-‎۷۳۲.
۳۴۵۰۵ DM16328 جمع و اختيار در مسئوليت مدني ناشي از فعل شخصي، فعل غير، فعل شيء و مسئوليت قراردادي در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ايران/ عليرضا يزدانيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۸، دوره چهل و نهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۳۳-‎۷۵۲.
۳۴۵۰۶ DM16329 مفهوم برابري در مقابل قانون در مشروطيت ايران و آلمان ۱۸۴۹/ سيدناصر سلطاني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۴ (پياپي ‎22)، زمستان: ص ۳-‎۲۶.
۳۴۵۰۷ DM16330 نقش آفريني قاعده حل تعارض به پشتيباني روش هاي حل تعارض (با بهره مندي از آورده هاي حقوق تطبيقي)/ سيدعباس سيدي آراني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۴ (پياپي ‎22)، زمستان: ص ۲۹-‎۵۵.
۳۴۵۰۸ DM16331 بازپژوهي مفهوم مسئوليت کيفري هوش مصنوعي (مطالعه موردي خودروهاي خودران) در حقوق اسلام، ايران، آمريکا و آلمان/ سعيد عطازاده، جلال انصاري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۴ (پياپي ‎22)، زمستان: ص ۵۷-‎۸۶.
۳۴۵۰۹ DM16332 آزادي ديني در فضاي مجازي و تاثير آن بر صلح و امنيت بين المللي: با نگاهي به آموزه هاي اسلامي/ مصطفي فضائلي، احسان شکيب نژاد، موسي کرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۴ (پياپي ‎22)، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۱.
۳۴۵۱۰ DM16333 انواع حق مالي در قانون مدني ايران با نگاهي به حقوق غرب/ سيدحسن موسوي هاشمي … [و ديگران].- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۴ (پياپي ‎22)، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۲.
۳۴۵۱۱ DM16334 مطالعه تطبيقي حق اولويت در خريد در نظام کامن لا و حقوق نوشته با نظام حقوقي ايران/ عباس ميرشکاري، صابر علائي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۴ (پياپي ‎22)، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۸.
۳۴۵۱۲ DM16335 تبيين مفهوم نقض اساسي و عدم اجراي اساسي قرارداد (در کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980، ساير اسناد بين المللي و مقايسه با حقوق ايران)/ اسماعيل نعمت اللهي، سيدمحمدجواد فاطميون.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۸، سال ششم، شماره ‎۴ (پياپي ‎22)، زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۹۰.
۳۴۵۱۳ DM16336 تطبيق داوري اجباري با اصول قانون اساسي و نظام حقوقي ايران/ ولي رستمي، فهيمه آشتياني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۲.
۳۴۵۱۴ DM16337 نسبت سنجي قوانين و شرعيات در نظام جمهوري اسلامي ايران/ سعيد صفي شلمزاري، سيدمجتبي جلالي، علي طاهري دهنوي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۳۸.
۳۴۵۱۵ DM16338 روابط قواي قضائيه و مجريه در قلمرو سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران/ امين الله زماني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۳۹-‎۵۰.
۳۴۵۱۶ DM16339 تحليل ادله مخدوش در اثبات ولايت فقيه از منظر آيت الله خويي/ علي غلامي، علي فروغي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۶۶.
۳۴۵۱۷ DM16340 حق تعيين سرنوشت در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ رزيتا کهريزي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۶۷-‎۷۸.
۳۴۵۱۸ DM16341 نسبت کرامت و آزادي در اسلام و ليبراليسم/ ذبيح الله مرادي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎1۶)، پاييز و زمستان: ص ۷۹-‎۹۶.
۳۴۵۱۹ DM16342 پيامد سرقت توسط نابالغ از نگاه مذاهب فقه اسلامي/ محمدعلي محب الرحمان، حسين صابري، محمدمهدي محب الرحمان.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵1، بهار و تابستان: ص ۵-‎۱۵.
۳۴۵۲۰ DM16343 تحليل فقهي و حقوقي حکم وعده بيع اعضاي بدن انسان و بيان چالشهاي تجويز آن در مذاهب اسلامي/ حامد رستمي نجف آبادي، سعيد پاسبان، مهدي ناصر.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵1، بهار و تابستان: ص ۱۶-‎۳۰.
۳۴۵۲۱ DM16344 مجازات سب النبي از ديدگاه مذاهب اسلامي و حقوق ايران و افغانستان/ عابدين مومني، عبدالسبحان صديقي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵1، بهار و تابستان: ص ۴۴-‎۵۸.
۳۴۵۲۲ DM16345 مقايسه تطبيقي جايگاه حقوقي زن در اسلام و کنوانسيون بين المللي رفع تبعيض عليه زنان و سند ۲۰۳۰/ طاهره محسني، خديجه احمدي بيغش.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ‎۵1، بهار و تابستان: ص ۷۴-‎۸۶.
۳۴۵۲۳ DM16346 مسئوليت پيش قراردادي اخذ به سوم، مبنا و آثار مترتب بر آن/ ابراهيم جوانمرد فرخاني.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱9، زمستان: ص ۳۱-‎۴۹.
۳۴۵۲۴ DM16347 بررسي فقهي و حقوقي شرط بازگشت موقوفه به ملک واقف هنگام نياز به عنوان شرط فاسخ در عقد وقف/ سيدمهدي قريشي … [و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱9، زمستان: ص ۵۱-‎۷۴.
۳۴۵۲۵ DM16348 قلمرو شفاعت در اقسام مجازات/ احمد ميرخليلي، عباس کلانتري خليل آباد، حسين دشتي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱9، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۷.
۳۴۵۲۶ DM16349 خوانشي نو از ادله فقهي قطع دست راست سارق در فرض فقدان يا از کارافتادگي دست چپ/ علي واعظ طبسي، احسان جعفري عراقي، محمدرضا کاظمي گلوردي.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱9، زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۵۶.
۳۴۵۲۷ DM16350 کاوشي در تعدد اعتباري (معنوي) جرم در فقه اماميه و حقوق ايران/ ميرزامحمد واعظي، عباسعلي سلطاني.- فقه و اصول. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و يکم، شماره ‎۴، پياپي ‎۱۱9، زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۶.
۳۴۵۲۸ DM16351 پژوهشي فقهي و حقوقي در مباني تعميم حکم سب النبي بر غير نبي (ص)/ عبدالله بهمن پوري، حسين حقاني خواه.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۵.
۳۴۵۲۹ DM16352 بررسي ملاک هاي تشخيص قتل خطاي محض در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ محمود مالمير، سيدعبدالرحيم حسيني، محمود حاتمي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۳-‎۷۹.
۳۴۵۳۰ DM16353 تحليل فقهي تقابل يا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بيع/ محمد ابوعطا، سيدهادي جوادي، حسين رحماني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۴.
۳۴۵۳۱ DM16354 بررسي فقهي مسئوليت هزينه هاي زنداني/ عباس کلانتري، مرتضي مطهري فرد.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۴۸.
۳۴۵۳۲ DM16355 بررسي اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافي با مورد وکالت بلاعزل/ حسين جاور، حسين نوري، اباذر اسدي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۷۱.
۳۴۵۳۳ DM16356 بررسي مباني فقهي و حقوقي مالکيت انسان بر بدن/ معصومه مطلبي، احمد مرادخاني، سيدمحمد شفيعي مازندراني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۷۳-‎۱۹۲.
۳۴۵۳۴ DM16357 واکاوي ادله فقهي در زمينه محروميت بستگان مادري از ارث ديه/ قاسم اسلامي نيا، داود سيفي قره يتاق.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۸.
۳۴۵۳۵ DM16358 تاثير معاينه و تحقيق محل در اقناع وجدان علم قاضي/ محمدرسول آهنگران، مجتبي محمدي زاده کرماني نژاد.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۸.
۳۴۵۳۶ DM16359 حکم فقهي بي هوشي و بي حسي محکوم به قصاص، حد و تعزيرات/ محمد رحماني، جواد زروندي، نفيسه زروندي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۶۱-‎۳۷۷.
۳۴۵۳۷ DM16360 بازشناسي مفهومي ضمان و اقسام آن در فقه اسلامي/ حسن خدابخشي، سيدمحمدرضا آيتي، اصغر عربيان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم،  پياپي ‎۲۴ (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۴۰.
۳۴۵۳۸ DM16361 تحليل ماهيت فقهي انتقال تکنولوژي در قراردادهاي جديد نفتي/ حجت شفيعي، مجيد وزيري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم،  پياپي ‎۲۴ (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۴۱-‎۷۴.
۳۴۵۳۹ DM16362 بررسي انتقادي مباني فقهي صحت مهريه نامتعارف در فقه اماميه/ حسن غروي، محدثه مهرابي زاده، محسن فتاحي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم،  پياپي ‎۲۴ (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۷۵-‎۹۵.
۳۴۵۴۰ DM16363 تاثير تغيير جنسيت در مسئوليت کيفري پرداخت کنندگان ديه/ صالح غفاري چراتي … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم،  پياپي ‎۲۴ (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۸.
۳۴۵۴۱ DM16364 بررسي قاعده الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار/ محمدصادق فاضل، محمدجواد قائمي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم،  پياپي ‎۲۴ (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۹.
۳۴۵۴۲ DM16365 نگرشي تطبيقي به تفويض طلاق در فقه اسلامي، حقوق ايران و مصر/ آزاد فلاحي، محمدرسول ابوالمحمدي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم،  پياپي ‎۲۴ (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۷۱.
۳۴۵۴۳ DM16366 پژوهشي پيرامون حکم اخذ اجرت المثل توسط وصي با رويکردي بر آراء امام خميني (ره)/ سيدمحمدتقي قبولي درافشان، محمدحسن حائري، فاطمه نجيب زاده.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال دوازدهم،  پياپي ‎۲۴ (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۱.
۳۴۵۴۴ DM16367 ابعاد اخلاقي و حقوقي نظم جهاني فضاي سايبر از طريق يکسان سازي معاهدات جهاني/ شيرين احمدي دستجردي، عباس شيخ الاسلامي، هانيه هژبرالساداتي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎33، پاييز: ص ۹۰-‎۹۸.
۳۴۵۴۵ DM16368 بررسي چالش هاي قانوني پليس در مقابله با هنجارشکني اخلاقي گردشگران استان مازندران/ داود دعاگويان، محمد اسدي فرد.- پليس زن. ‎۱۳۹۸، سال سيزدهم، شماره ‎31، پاييز و زمستان: ص ۳۷-‎۵۳.
۳۴۵۴۶ DM16369 قرارداد داور/ احد خاکپور، ربيعا اسکيني، محمدعلي بهمئي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۱-‎۱۹.
۳۴۵۴۷ DM16370 جايگاه مراجع خاص اقليت هاي ديني در حقوق ايران و آثار تصميمات آن ها/ عبدالسعيد بديعي خرسند، فرهاد پروين.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۲۱-‎۳۹.
۳۴۵۴۸ DM16371 حق دادخواهي قربانيان تقصير پزشکي در سنجه دادرسي عادلانه/ حسن پوربافراني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۴۱-‎۵۶.
۳۴۵۴۹ DM16372 از کيفرگذاري تقنيني تا کيفرگزيني قضايي؛ مدل ها و معيارها (با تاکيد بر رويه قضايي ايران)/ فريد محسني، رضا رحيميان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۵۷-‎۷۸.
۳۴۵۵۰ DM16373 تاثير عدم رعايت اصول مهم دادرسي بر بي اعتباري راي دادگاه/ عبدالوحيد زاهدي، سميرا سرگزي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۷۹-‎۹۳.
۳۴۵۵۱ DM16374 تاملي در راهکارهاي برقراري موازنه حقوق طرفين قرارداد در حالت تورم/ حسن باديني، محمد خاکباز.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۹۵-‎۱۱۱.
۳۴۵۵۲ DM16375 زمينه هاي ساختاري وقوع جرائم قضايي قضات ايران/ محمد يعقوبي زرنديني، سعيد قماشي، ابوالقاسم خدادي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۳۴.
۳۴۵۵۳ DM16376 قرارداد انتقال حق فروش جايگزيني براي وکالت بلاعزل/ لطيف عبادپور، سيدمحمدصادق موسوي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۵۹.
۳۴۵۵۴ DM16377 مفهوم و ابعاد مشارکت در فرايند عدالت ترميمي و آثار آن در جامعه انتقالي/ پونه طبيب زاده، رضا اسلامي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۸۵.
۳۴۵۵۵ DM16378 مباني و معيارهاي فردي سازي قرارهاي تامين کيفري در سنجه قواعد معيار سازمان ملل متحد براي قرارهاي غيرسالب آزادي (قواعد توکيو 1990)/ عباس زراعت، سيدعلي موسوي بايگي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۱۸۷-‎۲۰۵.
۳۴۵۵۶ DM16379 مشکلات نظارت قضايي بر نهادهاي انقلابي با تاکيد بر سازمان تبليغات اسلامي/ آيت مولائي، بهروز سعادتي راد.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۲۶.
۳۴۵۵۷ DM16380 اختيار مديون در انتخاب يکي از ديون متعدد/ سيدمرتضي قاسم زاده، فاطمه نوري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎107، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۴۷.
۳۴۵۵۸ DM16381 عدالت قضايي و نقش آن در مطالبه خسارت قراردادي/ سيدمصطفي محقق داماد، خشايار اسفندياري فر.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۴۵۵۹ DM16382 نگرش فازي در حوزه سن مسئوليت کيفري/ مهرنوش ابوذري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۲۳-‎۴۱.
۳۴۵۶۰ DM16383 تحليل مصاديق مستدل و مستند نبودن آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و پيامدهاي حقوقي آن/ عبدالمجيد سودمندي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۴۳-‎۶۲.
۳۴۵۶۱ DM16384 ماهيت و اعتبار شرط تعديل ثمن به وسيله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرين قسط/ محمد ساردوئي نسب، پيمان آقابابائي دهکردي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۶۳-‎۸۱.
۳۴۵۶۲ DM16385 چالش هاي پيش روي تعيين کيفر شروع به جرم در جرائم با کيفرهاي متعدد و تخييري در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ مجيد صادق نژاد نائيني، سکينه خانعلي پور واجارگاه.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۸۳-‎۹۹.
۳۴۵۶۳ DM16386 نگاهي به نتايج نقش آفريني تعامل پليس و رسانه در عرصه سياست کيفري در ايران/ علي صالحي، سيدمحمود ميرخليلي، سيددريد موسوي مجاب.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۸.
۳۴۵۶۴ DM16387 تحليل اعتبار مطلق اسناد رسمي در پرتو قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه/ سيدمحسن سادات اخوي، سيدمرتضي طباطبائي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۴.
۳۴۵۶۵ DM16388 ارزيابي فرايند طرح آزمايشي دادگاه درمان مدار مواد مخدر ايران/ علي عزيزي، محمد فرجيها.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۰.
۳۴۵۶۶ DM16389 تحليلي تطبيقي بر حمايت حقوقي از حق بر شهرت يا تصوير تجاري ورزشي/ ابراهيم رهبري، حسن لجم اورک.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۸، سال هشتاد و  سوم، شماره ‎108، زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۴.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up