تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 99

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۵۰۳۶ نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي جديد در زمينه مجازات قتل عمد/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎139، فروردين و ارديبهشت: ص ۳-‎۸.
۳۵۰۳۷ تبيين جايگاه راي وحدت رويه با تاکيد بر يک راي در حوزه خانواده/ ليلاسادات اسدي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎139، فروردين و ارديبهشت: ص ۹-‎۱۵.
۳۵۰۳۸ تاثير جنون و سفه بر طلاق و فسخ نکاح/ فريده شکري.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎139، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۶-‎۲۱.
۳۵۰۳۹ ميزان کارآمدي اعدام و آثار آن بر خانواده هاي محکومان به اعدام/ محمد اسحاقي آستاني، الهام اسحاقي، علي مالکي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎139، فروردين و ارديبهشت: ص ۲۲-‎۲۸.
۳۵۰۴۰ تحليل مسئوليت مباشر و سبب در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ بهزاد منصوري شيخ جان.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎139، فروردين و ارديبهشت: ص ۲۹-‎۳۸.
۳۵۰۴۱ شرايط طرفين عقد نکاح در فقه اماميه/ مهدي الله ياري.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎139، فروردين و ارديبهشت: ص ۳۹-‎۴۵.
۳۵۰۴۲ جايگاه مدل سياست جنايي مشارکتي در جمهوري اسلامي ايران/ عظيم علي عرب.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎139، فروردين و ارديبهشت: ص ۴۶-‎۵۰.
۳۵۰۴۳ ماهيت بزه تباني با قاچاقچيان کالا/ سيدمهدي صنعتي.- دادرسي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و چهارم، شماره ‎139، فروردين و ارديبهشت: ص ۵۱-‎۵۹.
۳۵۰۴۴ DM16820 تاثير مبناي هنجاري کرامت انساني بر حق بر سلامت به عنوان يک حق بشري: از نظر تا عمل/ حسين رضازاده، زهراسادات شارق.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎34، زمستان: ص ۱۸-‎۳۱.
۳۵۰۴۵ DM16821 مطالعه تطبيقي وضعيت خودکشي با مساعدت پزشک در قوانين کشورهاي مختلف و نظام حقوقي ايران/ جمال بيگي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎34، زمستان: ص ۶۸-‎۸۰.
۳۵۰۴۶ DM16822 ملاحظات اخلاقي و حقوقي در مواجهه نوجوانان با پورنوگرافي در فضاي مجازي/ منصوره فصيح رامندي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎34، زمستان: ص ۸۲-‎۹۳.
۳۵۰۴۷ DM16823 مرور اجمالي محدوديت هاي فني کاربرد روش دروغ سنج fMRI در حقوق عصب شناختي/ آرين پتفت.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۸، سال نهم، شماره ‎34، زمستان: ص ۹۶-‎۱۰۷.
۳۵۰۴۸ DM16824 مباني فقهي ماده ۲۳ قانون حمايت خانواده از دريچه فقه مقارن/ محمد امامي، سيدعلي رضوي، سيدمحمد رضوي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۳-‎۳۴.
۳۵۰۴۹ DM16825 شرايط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستاجر جديد در فقه و حقوق ايران/ آزيتا اميني … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۳۵-‎۶۴.
۳۵۰۵۰ DM16826 مفهوم و مبناي نظريه عمومي ارش در قراردادها با تاکيد بر تحليل اقتصادي آن با مطالعه تطبيقي/ حميدرضا بهروزي زاد، نجادعلي الماسي، جليل قنواتي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۹۴.
۳۵۰۵۱ DM16827 بررسي فقهي و حقوقي اثر فسخ نسبت به قراردادهاي سابق/ مهدي چگني، سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۱.
۳۵۰۵۲ DM16828 اجاره معاطاتي از منظر فقه و حقوق ايران/ سعيد خردمندي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۷.
۳۵۰۵۳ DM16829 تاملي بر نظريه سبب متناسب با بررسي حقوق ايران و حقوق کامن لا/ سيامک رهپيک، نادر ولائي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۶.
۳۵۰۵۴ DM16830 تعيين قلمرو اصل آزادي قراردادي در پرتو تئوري حق و حکم/ علي مختاري چهاربري، علي اکبر فرح زادي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۹.
۳۵۰۵۵ DM16831 مطالعه تطبيقي امتناع از پذيرش حق در حقوق ايران، فقه اماميه و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي/ سيدمهدي موسوي، امير صادقي نشاط.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۹.
۳۵۰۵۶ DM16832 بازخواني انتقادي قاعده الزام/ زينب ميرزايي صفي آباد، مهدي موحدي محب.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۵۲.
۳۵۰۵۷ DM16833 تاملي در خيار تاخير ثمن/ علي نصرتي.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۲۵۳-‎۲۷۳.
۳۵۰۵۸ DM16834 تحليل فقهي حقوقي برخي اسباب معافيت از مسئوليت مدني در قرآن/ حسين هوشمند فيروزآبادي … [و ديگران].- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۲۷۵-‎۳۰۱.
۳۵۰۵۹ DM16835 صحت شرط پرداخت از مال معين در عقد ضمان/ غلامرضا يزداني.- آموزه هاي فقه مدني. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎21، بهار و تابستان: ص ۳۰۳-‎۳۲۰.
۳۵۰۶۰ DM16836 پيشگيري غيرکيفري از جرم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عليرضا تقي پور.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱-‎۱۷.
۳۵۰۶۱ DM16837 تبيين ادله اعتبار فرانسلي قانون اساسي/ فيروز اصلاني، مريم ضيائي نجف آبادي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۹-‎۴۰.
۳۵۰۶۲ DM16838 چالش ها و حدود اختيارات مجلس شوراي اسلامي از منظر تئوري سيستم ها/ پگاه نوشيروان بابلي … [و ديگران].- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎24، تابستان: ص ۴۱-‎۶۴.
۳۵۰۶۳ DM16839 جايگاه هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه در دادرسي اساسي/ محمود پوررضائي فشخامي، بيژن عباسي لاهيجي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎24، تابستان: ص ۶۵-‎۸۶.
۳۵۰۶۴ DM16840 نقش نهاد رهبري در فرايند گذار به دموکراسي در ساختار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (با تاکيد بر فصل پنجم)/ احمد جهاني نسب، کمال پولادي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎24، تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۸.
۳۵۰۶۵ DM16841 حکومت موازين اسلامي بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسي در رويه فقهاي شوراي نگهبان؛ نگاهي رويه اي به آثار نظارت شرعي بر اصول قانون اساسي/ حامد نيکونهاد، زهرا زنديه.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎24، تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۲.
۳۵۰۶۶ DM16842 بايسته هاي اصيل ساختاري در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمدجواد ارسطا، محمد برومند.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۱-‎۲۳.
۳۵۰۶۷ DM16843 تحليل گفتماني رويکردهاي فقهي شوراي نگهبان در بررسي معاهدات همکاري در امور کيفري/ امين اله زماني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۲۳-‎۴۳.
۳۵۰۶۸ DM16844 نقش و اثر امام خميني (ره) در تکوين و تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ محمد بهادري جهرمي، کمال کدخدامرادي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۴۵-‎۶۸.
۳۵۰۶۹ DM16845 سنجش مشروعيت شوراي انقلاب اسلامي/ ابوالفضل درويشوند، مهدي نورايي، مهدي رجائي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۶۹-‎۸۴.
۳۵۰۷۰ DM16846 نقد صلاحيت ديوان عدالت اداري در صدور راي وحدت رويه/ محمدامين ابريشمي راد، حسين آئينه نگيني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۸۵-‎۱۰۱.
۳۵۰۷۱ DM16847 تحليل فقهي حقوقي شاخصه هاي عدالت قضايي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ مصطفي مسعوديان.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎25، پاييز: ص ۱۰۳-‎۱۲۴.
۳۵۰۷۲ DM16848 گستره و اقتضائات نظارت استصوابي بر انتخابات در نظرات شوراي نگهبان؛ با تاکيد بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي/ حامد نيکونهاد، زينب عساکره.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۱-‎۲۳.
۳۵۰۷۳ DM16849 نيازسنجي تقنيني؛ عنصري بايسته در قانونگذاري شايسته/ سيداحمد حبيب نژاد، احمد تقي زاده.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۲۵-‎۴۶.
۳۵۰۷۴ DM16850 تحليل ساختاري – کارکردي نظام هاي تقنيني تک مجلسي و دومجلسي؛ جهات توجيهي و نگاه انتقادي/ حسن گروسي، بابک باصري.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۴۷-‎۶۷.
۳۵۰۷۵ DM16851 سياست تقنيني حاکم بر نظام اداري ايران با نگاهي به قانونگذاري در زمينه نهادهاي عمومي غيردولتي/ فردين مرادخاني، حسين خورشيدي، فرشيد بنده علي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۶۹-‎۸۸.
۳۵۰۷۶ DM16852 تحليل نقاط ابهام نظارت بر اجراي سياست هاي کلي نظام در فرايند تقنين/ علي فتاحي زفرقندي، فيروز اصلاني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۰.
۳۵۰۷۷ DM16853 مطالعه تطبيقي مديريت عالي قوه قضاييه در نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا/ خيرالله پروين، ولي الله حيدرنژاد.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۸، سال هشتم، شماره ‎26، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۴.
۳۵۰۷۸ DM16854 علت تعارض آراي شوراي نگهبان در مسئله خسارت تاخير تاديه/ هاني حاجيان، جواد سرخوش، ميثم اکبري دهنو.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎27، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۳۵۰۷۹ DM16855 جايگاه حقوقي و حدود صلاحيت قوه قضاييه در رسيدگي به جرائم خرد خانوادگي/ رکسانا بوعذار، عاطفه عباسي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎27، بهار: ص ۲۹-‎۴۷.
۳۵۰۸۰ DM16856 واکاوي تعاريف مصوبه شوراي نگهبان از رجل مذهبي سياسي، مدير و مدبر/ هادي طحان نظيف، محمدجواد مطيعي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎27، بهار: ص ۴۹-‎۶۹.
۳۵۰۸۱ DM16857 تحليل فقهي حقوقي رويکردهاي شوراي نگهبان در پرداخت هزينه هاي درمان مازاد بر ديه/ مصطفي مسعوديان.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎27، بهار: ص ۶۹-‎۸۸.
۳۵۰۸۲ DM16858 بازشناسي مفهوم مقررات و نظامات اداري با تاکيد بر رويه قضايي هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ مرتضي نجابت خواه، فرهنگ فقيه لاريجاني.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎27، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۸.
۳۵۰۸۳ DM16859 نيروهاي مسلح و صلاحيت مقابله با تروريسم تکفيري منطقه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي/ سيداصغر جعفري، محمدرضا مختاري، ندا براتي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎27، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۳۴.
۳۵۰۸۴ DM16860 مطالعه تطبيقي بيع وفا در فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران و افغانستان/ محمود کاظمي، عصمت الله محمدي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۵۹.
۳۵۰۸۵ DM16861 بررسي مباني فقهي اعدام مجرمان اقتصادي/ سيدمحمود ميرخليلي، مسعود حيدري.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۴.
۳۵۰۸۶ DM16862 بررسي ماهيت و صحت يا عدم صحت تخيير و تمليک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامي/ سيدمحمدصادق موسوي … [و ديگران].- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۵.
۳۵۰۸۷ DM16863 مطالعه تطبيقي سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه اماميه، فقه حنفي و حقوق فرانسه/ عباس کريمي، سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۲.
۳۵۰۸۸ DM16864 ديدگاه فقهاي اهل سنت سوريه در مورد اوراق مرابحه اي اجرا شده در ايران/ محمدجواد محقق نيا … [و ديگران].- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز و زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۸.
۳۵۰۸۹ DM16865 احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضاي عقد از ديدگاه فقه مقارن/ سيده فاطمه حسيني ميرصفي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز و زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۴.
۳۵۰۹۰ DM16866 کيفر توهين و دشنام اشخاص از ديدگاه فقهاي مذاهب اسلامي و حقوق ايران و افغانستان/ حجت اله ابراهيميان، عبدالسبحان صديقي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز و زمستان: ص ۲۴۵-‎۲۶۵.
۳۵۰۹۱ DM16867 تحليل تطبيقي نظريه برگشت ناپذيري حق ساقط شده/ سيدسجاد محمدي، سيدابوالفضل موسويان، احمد مرتاضي.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۸، سال هفتم، شماره ‎1۴، پاييز و زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۸۹.
۳۵۰۹۲ DM16868 مهاجرت هاي اقليمي در حقوق بين الملل: راه دشوار دولت هاي آسيب پذير/ اميرحسين رنجبريان، نفيسه ارغنده پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۵۹-‎۸۸۰.
۳۵۰۹۳ DM16869 ماهيت حقوقي سنوات در روابط کار/ مقصود عبادي بشير، محمدرضا مجتهدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۸۱-‎۸۹۸.
۳۵۰۹۴ DM16870 راهکارهاي حفاظت از محيط زيست در فعاليت هاي اقتصادي در ايران/ سيدبهزاد لساني … [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۹۹-‎۹۲۰.
۳۵۰۹۵ DM16871 نقش سواد رسانه اي در تحقق گفتمان حقوق شهروندي/ زين العابدين يزدان پناه، مهناز بيات کميتکي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۲۱-‎۹۳۷.
۳۵۰۹۶ DM16872 حفاظت از تنوع زيستي دريايي در مناطق خارج از حوزه صلاحيت ملي/ ساسان صيرفي، سيدفضل الله موسوي، کوثر فيروزپور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۳۹-‎۹۶۶.
۳۵۰۹۷ DM16873 دسترسي به اطلاعات و اسناد اداري در حمايت از حقوق شهروندان در حقوق فرانسه/ سعيد خاني والي زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۶۷-‎۹۸۵.
۳۵۰۹۸ DM16874 نگراني از تغيير اقليم و همکاري ناگزير بين المللي/ شيما عرب اسدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۸۷-‎۱۰۰۵.
۳۵۰۹۹ DM16875 نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي در حمايت از حقوق شهروندي/ رسول کرمي مقدم، خيراله پروين.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۰۷-‎۱۰۲۷.
۳۵۱۰۰ DM16876 قضيه مارشال؛ همسازي عميق نمود و بود بين المللي/ مريم حاجي عرب، سيدمحمد قاري سيدفاطمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۲۹-‎۱۰۵۴.
۳۵۱۰۱ DM16877 ماهيت حقوقي رابطه حکومت و اموال عمومي کاربري محور در فقه اماميه/ ولي رستمي، محمدصادق فراهاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۵۵-‎۱۰۷۱.
۳۵۱۰۲ DM16878 حقوق آبخوان هاي فرامرزي در پرتو طرح کميسيون حقوق بين الملل/ مرتضي نادري، سيدحسين سادات ميداني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۷۳-‎۱۰۹۴.
۳۵۱۰۳ DM16879 ظرفيت هاي مراجع قضايي ايران در مبارزه با آلودگي هوا/ عبدالمجيد سودمندي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۹۵-‎۱۱۱۶.
۳۵۱۰۴ DM16880 دکترين محدوديت ها و محدوديت هاي متقابل از منظر گفت و گوي محاکم اتحاديه اروپا و نهادهاي دادرسي اساسي دولت هاي عضو/ عليرضا جلالي، محمد ابوعطا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۱۷-‎۱۱۳۱.
۳۵۱۰۵ DM16881 نقد و تحليل حقوقي دفاع رعايت مجوز دولتي در زيان هاي زيست محيطي در رهنمود زيست محيطي ۲۰۰۴ اروپا/ محسن نجفي خواه، حامد ملکشاهي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۳۳-‎۱۱۴۶.
۳۵۱۰۶ DM16882 شکنجه پيشگيرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انساني/ عقيل محمدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۴۷-‎۱۱۶۵.
۳۵۱۰۷ DM16883 اصل انصاف در تحديد حدود دريايي از منظر رويه قضايي بين المللي/ علي صابرنژاد علويان، مرتضي نجفي اسفاد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۶۷-‎۱۱۸۷.
۳۵۱۰۸ DM16884 مشروعيت صلاحيت قانونگذاري شوراي امنيت در مبارزه با تروريسم: خودبازسازي حقوق بين الملل/ مستوره قرباني پور، ليلا رئيسي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۸۹-‎۱۲۱۴.
۳۵۱۰۹ DM16885 ماهيت سازوکار حل و فصل اختلافات برجام/ همايون حبيبي، مصطفي اميري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۱۵-‎۱۲۳۸.
۳۵۱۱۰ DM16886 اثرگذاري عرف هاي فراملي بر کنوانسيون هاي حمل و نقل/ مازيار ذبيحي، محسن محبي، يوسف خرم فرهادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۳۹-‎۱۲۶۱.
۳۵۱۱۱ DM16887 تحول مفهومي اشغال از منظر حقوق بين الملل با تاکيد بر وضعيت اراضي غزه/ مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايا، محسن متاجي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۶۳-‎۱۲۸۵.
۳۵۱۱۲ DM16888 بررسي فقهي – حقوقي امکان اجراي حد در سرقت رايانه اي/ محمدرسول آهنگران، سيدمحسن رضوي اصل.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۵۳-‎۲۶۹.
۳۵۱۱۳ DM16889 رويکردي انتقادي به تعارض مبناي قانون گذار در رويش دندان مجني عليه قبل و بعد از قصاص (موضوع ماده هاي 413 و 415 ق. م. ا. مصوب 1392)/ عبدالعلي توجهي، مجيد قورچي بيگي، سهراب بهادري.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۱.
۳۵۱۱۴ DM16890 بررسي عده مطلقه يائسه در فقه اماميه و قانون مدني ايران/ سيدمسلم حسيني ادياني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۳-‎۳۱۲.
۳۵۱۱۵ DM16891 نقش عقل در فهم شريعت و قانون گذاري/ محمدعلي راغبي، مهدي گرامي پور، محمدجواد تاکي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۱۳-‎۳۳۲.
۳۵۱۱۶ DM16892 بازپژوهي معناي تغيير احکام شرعي و عوامل موثر بر آن/ محمدجواد سلمان پور، مهدي حميدي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۳۳-‎۳۵۲.
۳۵۱۱۷ DM16893 بررسي ميزان اعتبار مفهوم موافق در تفسير قوانين کيفري/ سعيد شريعتي فراني، حسين قافي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۷۰.
۳۵۱۱۸ DM16894 بازپژوهي خيار حيوان/ سجاد شهباز قهفرخي، محسن صفري، امين قاسم پور.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۷۱-‎۳۹۴.
۳۵۱۱۹ DM16895 حکم قذف افراد فاقد امکان آميزش جنسي در فقه فريقين و حقوق ايران/ مهديه غني زاده، علي تولايي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۵-‎۴۱۳.
۳۵۱۲۰ DM16896 بررسي حکم تکليفي ترک غيرموجه زندگي خانوادگي توسط زوج با تکيه بر حق قسم زوجه در فقه مذاهب خمسه/ الهام معزي، عابدين مومني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۵-‎۴۳۵.
۳۵۱۲۱ DM16897 تناسب حکم و موضوع در نظرهاي فقهي و اصولي امام خميني/ مهدي منتظرقائم.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۸، سال پنجاه و دوم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۳۷-‎۴۵۷.
۳۵۱۲۲ DM16898 ضرب زوجه به وسيله زوج در آيه ۳۴ سوره نساء از مفهوم تا اجرا/ محمد ابوعطا، حميدرضا تبريزيان، سهيل ذوالفقاري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۷-‎۳۳.
۳۵۱۲۳ DM16899 جستاري در مشروعيت پرداخت عوض در بازي هاي رايانه اي/ بي بي رحيمه ابراهيمي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۳۵-‎۵۶.
۳۵۱۲۴ DM16900 محدوديت هاي آزادي قراردادي از حيث نحوه تشکيل قراردادها/ حميدرضا اسمعيلي … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۵۷-‎۷۹.
۳۵۱۲۵ DM16901 آزادي اراده در جعل شرط فسخ در نکاح/ حيدر باقري اصل، سعيده باقري اصل.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۸۱-‎۱۰۵.
۳۵۱۲۶ DM16902 شمول شبهه در قاعده درا/ محمود پوربافراني، حامد رستمي نجف آبادي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۶.
۳۵۱۲۷ DM16903 بازپژوهي فقهي آثار اجراي نادرست حدود ناظر به قطع عضو/ حسن پورلطف الله … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۴.
۳۵۱۲۸ DM16904 تاملي پيرامون شرطيت حرز در سرقت/ محمدحسن حائري، سبيکه فاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۳.
۳۵۱۲۹ DM16905 تحولات ناظر بر تاثير مستي در مسووليت کيفري با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي 1392؛ رويکردهاي نوين و چالش ها/ محمدحسن حسني، سيدحسين شاهچراغ.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۵.
۳۵۱۳۰ DM16906 بازخواني مباني فقهي حرمت و ممنوعيت توليد و استفاده از سلاح هاي هسته اي/ حميدرضا حنان، سيديوسف علوي وثوقي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۲۰۷-‎۲۳۱.
۳۵۱۳۱ DM16907 تحليل تطبيقي نظريه عوض به عنوان مبناي لزوم اعمال حقوقي در حقوق ايران و انگلستان/ حامد خوبياري، محمدصادق طباطبائي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۲۳۳-‎۲۶۱.
۳۵۱۳۲ DM16908 ماهيت و اعتبار تعهد تمديد قرارداد/ عباسعلي دارويي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۲۶۳-‎۲۸۶.
۳۵۱۳۳ DM16909 امکان سنجي صدور حکم حکومتي در پيوند اعضاي محکومين به اعدام بدون اجازه محکوم عليه/ علي فاتحي، علي اکبر ايزدي فرد، محمد محسني دهکلاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۲۸۷-‎۳۱۲.
۳۵۱۳۴ DM16910 دعواي بدون منازع/ علي قسمتي تبريزي، محمدصادق محرابي سي سخت.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۳۱۳-‎۳۴۴.
۳۵۱۳۵ DM16911 مباني ممنوعيت ها در حقوق رقابت (قانون سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي)/ جليل قنواتي، مهشيد جعفري هرندي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۳۴۵-‎۳۷۲.
۳۵۱۳۶ DM16912 بازپژوهي در مفهوم کاداستر و نقش آن در اثبات دعاوي ملکي/ جمشيد مهرآسا، عليرضا حسني، محمد روحاني مقدم.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۳۷۳-‎۳۹۴.
۳۵۱۳۷ DM16913 وضعيت حقوقي عقد معلق با تعهد به ايجاد معلق عليه/ سيدحسن وحدتي شبيري، محمدمهدي حميدي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎22، بهار و تابستان: ص ۳۹۵-‎۴۱۲.
۳۵۱۳۸ DM16914 رويکرد حقوقي – جرم شناختي به مداخله ناظران در پيشگيري از جرم/ سيده ساعده حسيني، سيدمهدي سيدزاده ثاني، عبدالرضا جوان جعفري.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۳-‎۳۰.
۳۵۱۳۹ DM16915 تحليل فقهي ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامي در تعيين مقدار ديه پلک ها/ عارف حمدالهي، محسن جهانگيري، عبدالرضا اصغري.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۳۱-‎۵۰.
۳۵۱۴۰ DM16916 کلاهبرداري رايانه اي؛ تاملي بر ارکان جرم و آثار آن/ هادي رستمي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۵۱-‎۸۱.
۳۵۱۴۱ DM16917 ديوان کيفري بين المللي در آستانه دو دهه فعاليت: چالش ها و دستاوردها/ حجت اله رضائي … [و ديگران].- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۹.
۳۵۱۴۲ DM16918 همکاري پليس کشورها براي ارتقاء کارآمدي مقابله با بزهکاري در پرتو اسناد بين المللي/ عطاءاله رودگر کوه پر، بهزاد رضوي فرد.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۴۵.
۳۵۱۴۳ DM16919 دادرسي افتراقي جرائم منافي عفت؛ از مقتضي تعقيب تا صلاحيت سازماني/ حسين سلطاني فرد، محمود مالمير، حسن عالي پور.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۷.
۳۵۱۴۴ DM16920 عوامل تشديد مجازات در آراي ديوان بين المللي کيفري/ صادق سليمي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۸.
۳۵۱۴۵ DM16921 امکان سنجي تاخير اجراي حکم قصاص نفس يا حدود سالب حيات در صورت ارتکاب بزه جديد يا احراز بزهکاري پيشين/ مجيد صادق نژاد نائيني، سيدميثم عظيمي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۱۹۹-‎۲۲۶.
۳۵۱۴۶ DM16922 افشاي هويت ميانجي؛ جلوه اي از توسعه دادرسي عادلانه در ديوان کيفري بين المللي/ جواد صالحي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۲۲۷-‎۲۵۶.
۳۵۱۴۷ DM16923 گذار از جرم شناسي صلح ساز به سياست جنايي صلح مدار/ ميلاد طاهريان، اسماعيل هادي تبار.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۸.
۳۵۱۴۸ DM16924 سنجش اعتبار جرم انگاري قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفه هاي قانونيت، مشروعيت و کارآمدي/ حسن طغرانگار.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۲۸۹-‎۳۲۲.
۳۵۱۴۹ DM16925 کيفيت احراز توبه با مطالعه موردي آراي دادگاه ها/ افشين عبداللهي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۳۲۳-‎۳۵۰.
۳۵۱۵۰ DM16926 جرم شناسي تلفيقي: روايت چالش ها، به گزيني راهکارها/ حسين غلامي، حسين جوادي حسين آبادي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۳۵۱-‎۳۸۶.
۳۵۱۵۱ DM16927 سياست کيفري ايران در قبال بمب گذاري و راهکارهاي اصلاح آن/ حسن قاسمي مقدم  … [و ديگران].- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۸، دوره چهاردهم، شماره ‎18، پاييز – زمستان: ص ۳۸۷-‎۴۱۶.
۳۵۱۵۲ DM16928 تحول دولت مقررات گذار در پرتو ظهور کسب و کارهاي نوپا/ سجاد افشار، فاطمه فولادي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۹-‎۳۰.
۳۵۱۵۳ DM16929 ضمانت اجراهاي اداري و انتظامي منشور حقوق شهروندي/ شهناز جهانگيري، نادر ميرزاده کوهشاهي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۳۱-‎۵۴.
۳۵۱۵۴ DM16930 بهره مندي از مزاياي اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور در رويه قضايي ديوان عدالت اداري/ ولي الله حيدرنژاد، غلامرضا مولابيگي، سيدمحمدمهدي غمامي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۵۵-‎۷۷.
۳۵۱۵۵ DM16931 واکاوي نقش سازمان بازرسي در پيشگيري از نظارت گريزي و فساد اداري مديران دولتي/ حسن حيدري، ايرج حسيني صدرآبادي، محمودرضا مهرورز.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۷۹-‎۱۰۴.
۳۵۱۵۶ DM16932 نظارت قضايي بر اعمال صلاحيت اختياري در حقوق اداري ايران/ ولي رستمي، حميدرضا سليمي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۲۳.
۳۵۱۵۷ DM16933 بررسي ريسک هاي قراردادي در شرايط عمومي قراردادهاي EPC وزارت نفت و نمونه بين المللي FIDIC/ محمدجواد رضايي زاده، صادق عبدي، نسيم برخي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۴۷.
۳۵۱۵۸ DM16934 ظرفيت هاي حقوقي خصوصي سازي بنادر تجاري ايران و چالش هاي پيش رو/ سيدمهدي فرومند، محمد راسخ.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۷۲.
۳۵۱۵۹ DM16935 بررسي نقش حاکميت در موفقيت قراردادهاي مشارکت عمومي – خصوصي با تاکيد بر مولفه نظارت در شرکت ملي گاز ايران/ جواد کاشاني … [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۷۳-‎۱۹۸.
۳۵۱۶۰ DM16936 ولايت دولت بر اموال عمومي از منظر حقوق اداري و فقه اماميه/ حامد کرمي، سيدعليرضا ميربد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۹۹-‎۲۱۹.
۳۵۱۶۱ DM16937 معيارهاي تعيين صلاحيت دادرس اداري در نظام حقوقي آلمان/ علي اکبر گرجي ازندرياني، مرجان اسکندري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۲۲۱-‎۲۴۴.
۳۵۱۶۲ DM16938 نقد اساسنامه دادگاه اداري سازمان بين المللي کار (ILOAT) در پرتو معيارهاي دادرسي عادلانه/ زهرا محمودي کردي، حسين پورباباگل.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۲۴۵-‎۲۶۸.
۳۵۱۶۳ DM16939 مشارکت تجاري دولت در پروژه هاي اکتشاف و توليد منابع نفت و گاز؛ مفهوم، اهداف، مسائل و چالش ها/ محمود باقري، محمدرضا شيرمردي دزکي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۵۱-‎۲۷۳.
۳۵۱۶۴ DM16940 بهره برداري از منابع نامتعارف نفت و گاز در خليج فارس در پرتو الزامات کنوانسيون حقوق درياها و کنوانسيون منطقه اي کويت/ مهدي پيري دمق، شبنم رزم پا.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۴.
۳۵۱۶۵ DM16941 صلاحيت ايکسيد در پرتو راي ۲۰۱۸ اين ديوان در دعواي شرکت ماسدار عليه دولت اسپانيا در مورد سرمايه گذاري در حوزه انرژي هاي تجديدپذير/ راحله سيدمرتضي حسيني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۲.
۳۵۱۶۶ DM16942 رويکردهاي قانوني در مديريت ريسک استخراج نفت و گاز شيل/ عبدالحسين شيروي، عبدالحسين مرادي مزرعه نو.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۱۳-‎۳۳۳.
۳۵۱۶۷ DM16943 مطالعه تطبيقي يکپارچه سازي ميادين نفت و گاز در حقوق ايران و آمريکا/ سيدمحمد طباطبايي نژاد، هدايت فرخاني، زينب پاپي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۳۵-‎۳۵۵.
۳۵۱۶۸ DM16944 بررسي روش تنزيل جريانات نقدي آتي در محاسبه غرامت در داوري هاي صنعت نفت/ حميدرضا علومي يزدي، مهدي رشنو.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۵۷-‎۳۷۱.
۳۵۱۶۹ DM16945 بررسي استثنائات مسئوليت بهره بردار تاسيسات هسته اي در فرايند حمل و نقل مواد هسته اي در کنوانسيون هاي بين المللي/ عباس عنواني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سيدمحسن حسيني پويا.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۷۳-‎۳۹۵.
۳۵۱۷۰ DM16946 ارزيابي عملکرد روش هاي قراردادي به کار گرفته شده در توسعه ميدان گازي پارس جنوبي/ عبدالرسول قاسمي، علي امامي ميبدي، سيدمرتضي الهي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۷-‎۴۱۸.
۳۵۱۷۱ DM16947 واکنش نظام حقوقي حاکم بر حمل و نقل دريايي کالا به چالش هاي زيست محيطي ناشي از نشت نفت و گاز (با تاکيد بر کنوانسيون روتردام)/ صفا قائم مقامي، محسن محبي، صابر نياوراني.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۹-‎۴۳۸.
۳۵۱۷۲ DM16948 روابط ميان عامل و اعضاي غيرعامل در قراردادهاي عمليات مشترک (تطبيق با الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران)/ عباس کاظمي نجف آبادي، سيدمحمدمهدي هاشمي کرويي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۳۹-‎۴۵۷.
۳۵۱۷۳ DM16949 تحليل روش هاي جايگزين حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهاي جديد بالا دستي نفتي ايران IPC/ عماد ملاابراهيمي، بهشيد ارفع نيا.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۵۹-‎۴۷۵.
۳۵۱۷۴ DM16950 تعهدات دولت ميزبان بر اساس پيمان منشور انرژي (ECT) و نحوه بازتاب آن در مباني حکمي آراء داوران/ سيداميرحسام موسوي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۸، دوره پنجم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۷۷-‎۴۹۳.
۳۵۱۷۵ DM16951 حمايت از زنان بزه ديده خشونت جنسي خانگي در نظام عدالت کيفري ايران/ هاجر آذري، زهرا بابازاده.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۵۹-‎۲۸۰.
۳۵۱۷۶ DM16952 تحليل شکلي و ماهوي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز/ شهرام ابراهيمي، مصطفي دانش.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۸۱-‎۳۰۹.
۳۵۱۷۷ DM16953 امکان سنجي مسئوليت کيفري اصحاب رسانه در خودکشي نوجوانان/ مهرنوش ابوذري.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۱۱-‎۳۳۰.
۳۵۱۷۸ DM16954 رابطه سرمايه اجتماعي با پيشگيري رشد مدار و جامعه مدار از جرم (مطالعه موردي شهرستان ملارد پاييز ۹۴ تا تابستان ۹۵)/ آرش ناصر پيرسرائي، عباس شيري، حسنعلي موذن زادگان.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۳۱-‎۳۵۲.
۳۵۱۷۹ DM16955 مباني ارزيابي سياست جنايي/ مريم تقي زاده، رحيم نوبهار، حسين غلامي دون.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۷۱.
۳۵۱۸۰ DM16956 صلاحيت تکميلي در رويه قضائي ديوان کيفري بين المللي: وحدت شخص و موضوع/ محمدهادي ذاکر حسين.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۷۳-‎۳۹۵.
۳۵۱۸۱ DM16957 تحصيل مال از طريق نامشروع در پرتو مقررات پولشويي/ هادي رستمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۷-‎۴۱۷.
۳۵۱۸۲ DM16958 مجازات تکميلي؛ شرايط و چگونگي در پرتو رويه قضايي/ ابوالحسن شاکري، ذبيح اله رحيمي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۹-‎۴۴۸.
۳۵۱۸۳ DM16959 قربانيان سرقت هويت در فضاي سايبر با تاکيد بر نظام کيفري آمريکا/ علي غلامي، علي ابراهيم نيا.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۴۹-‎۴۶۸.
۳۵۱۸۴ DM16960 رضايت مجرم به عنوان پيش شرطي در تعيين کيفر؛ مباني و جلوه ها در نظام کيفري ايران/ مجيد قورچي بيگي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۶۹-‎۴۹۰.
۳۵۱۸۵ DM16961 اقدامات پيش دستانه؛ پارادايمي جديد در مبارزه با تروريسم/ ليلا نعمتي، راحله سيدمرتضي حسيني، اعظم مهدوي پور.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۹۱-‎۵۱۲.
۳۵۱۸۶ DM16962 تحليل جامعه شناختي تعامل ميان سياست کيفري رسمي و اخلاق تنبيهي وجدان جمعي (مطالعه موردي ميزان کيفرگرايي افکار عمومي شهرستان مشهد در مجازات هاي شديد بدني)/ محسن نورپور، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، سيدمحمدجواد ساداتي.- مطالعات حقوق کيفري و جرم شناسي. ‎۱۳۹۸، دوره ششم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۱۳-‎۵۴۱.
۳۵۱۸۷ DM16963 مطالعه جامعه شناختي تحول شيوه هاي مجازات اعدام در ايران و امريکا/ محمدصالح اسفندياري بهرآسمان، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۳۵۱۸۸ DM16964 تاملي در شرايط اعتبار و آثار حق شرط (رزرو) در اسناد حمل و نقل/ مجتبي اشراقي آراني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۳۸.
۳۵۱۸۹ DM16965 تشريک اطلاعات اعتباري در ايران با نظر به شاخص انجام کسب و کار بانک جهاني/ منصور اميني، ديبا جعفري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۵۸.
۳۵۱۹۰ DM16966 تاثير ديوان اروپايي حقوق بشر در نظام حقوق داخلي دولت هاي اروپايي/ محمد جلالي، سوگل سودبر.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۷۹.
۳۵۱۹۱ DM16967 بررسي تطبيقي الزام به فرار مدافع از موقعيت دفاع مشروع در حقوق کامن لا و فقه اماميه/ صابر حمزه جواران، امان الله عليمرادي، حميد دلير.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۱-‎۹۸.
۳۵۱۹۲ DM16968 قواعد عمومي استنادناپذيري در حقوق تجارت/ مهسا رباطي، سعيد محسني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۱.
۳۵۱۹۳ DM16969 بررسي تطبيقي بازپروري مجرمان تروريستي به عنوان راهبردي نوين در مبارزه با تروريسم در ايران و سنگاپور/ بهنام رستگاري، زهره وکيل پور.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۷.
۳۵۱۹۴ DM16970 مطالعه تطبيقي شهادت غيرحضوري در آئين دادرسي کيفري ايران و دادگاه بين المللي کيفري با تاکيد بر پرونده ويليام روتو/ سيدمهدي سيدزاده، مهدي قائمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۰.
۳۵۱۹۵ DM16971 اقدامات موقت و بايسته هاي آن در رويه قضايي ديوان بين المللي حقوق درياها؛ جلوه اي از نفي تحقق ملاحظات حقوق بشري متهم با هدف رعايت مصلحت بزه ديده/ جواد صالحي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۰.
۳۵۱۹۶ DM16972 تحول سيستم هاي حقوقي ثبت شرکت هاي تجاري بر مبناي حق دسترسي به اطلاعات/ نسرين طباطبائي حصاري، سروش صفي زاده.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ۱۹۱-‎۲۲۴.
۳۵۱۹۷ DM16973 بررسي موردي کژحوزه بندي انتخاباتي در پرتو دادرسي اساسي ايالات متحده امريکا و ره آورد آن در نظام حقوقي ايران/ سيدمحمدمهدي غمامي، محمدحسين بستاني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۴.
۳۵۱۹۸ DM16974 شرط مستقل از عقد؛ مطالعه تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق فرانسه بر مبناي اصلاحات قانون مدني/ محمود کاظمي، ابراهيم تقي زاده، علي احمدي بياضي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۴۵-‎۲۷۰.
۳۵۱۹۹ DM16975 بررسي نظريه تقطيع (دپساژ) در قراردادهاي تجاري بين المللي؛ با نگاه تطبيقي به حقوق امريکا و اتحاديه اروپا/ سحر کريمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۰.
۳۵۲۰۰ DM16976 مطالعه تطبيقي ضابطه تمييز مسئوليت قراردادي و خارج قراردادي و اثر آن بر تشديد يا تخفيف خسارت در حقوق ايران و فرانسه/ عباس کريمي، افروز صمدي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۹۱-‎۳۱۰.
۳۵۲۰۱ DM16977 تبيين پيوند بنيادين اقتصاد و حقوق مالکيت و قرارداد با تکيه بر مفهوم کميابي منابع/ داريوش کيواني هفشجاني، مهدي شهابي، مهدي طغياني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۱۱-‎۳۳۸.
۳۵۲۰۲ DM16978 مباني حمايت حقوقي از شهرت/ عباس ميرشکاري.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۳۹-‎۳۶۱.
۳۵۲۰۳ DM16979 مطالعه تطبيقي جايگاه و کارکرد نظرهاي فردي (جداگانه، مخالف و اعلاميه) در رويه ديوان بين المللي دادگستري و نظام داوري حل اختلافات دولت – سرمايه گذار/ سيدمصطفي ميرمحمدي، مهران خميسي زاده.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۶۳-‎۳۸۰.
۳۵۲۰۴ DM16980 بررسي تطبيقي جايگاه جهت در حقوق قراردادهاي ايران و حقوق نوين فرانسه/ مصطفي هراتي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره يازدهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۸۱-‎۴۰۴.
۳۵۲۰۵ DM16981 کاوشي در ماهيت حق انتفاع و اسباب ايجاد آن/ محمدمهدي الشريف، مريم جلالي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۳۵۲۰۶ DM16982 اداره موقوفات خاص فاقد متولي/ محمدحسن اماموردي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۱-‎۳۸.
۳۵۲۰۷ DM16983 مسئوليت محض فروشندگان کالاهاي مستعمل با توجه به تحولات حقوق آمريکا/ بيژن حاجي عزيزي، رضا توکلي نهاد.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۹-‎۵۵.
۳۵۲۰۸ DM16984 واکاوي مفهوم استنادناپذيري و تمايز آن از مفاهيم مشابه/ مهسا رباطي، سعيد محسني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۷-‎۷۵.
۳۵۲۰۹ DM16985 سبک راي ايراني/ اميرحسين رضائي نژاد.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۷-‎۹۵.
۳۵۲۱۰ DM16986 تحليل عملکرد مديران شرکت در عرصه اقدام به تصاحب شرکت ديگر/ عبدالحسين شيروي، صمد يوسف زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۷-‎۱۱۵.
۳۵۲۱۱ DM16987 نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ايران و فرانسه/ مسعود فرزاد، محمد ابوعطا، حسين سادات حسيني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۳۲.
۳۵۲۱۲ DM16988 نقد و بررسي تحولات قانون ايران در خصوص تابعيت افراد متولد از مادران ايراني (از قانون مدني 1307 تا قانون 1398)/ غلامعلي قاسمي، محمد بافهم.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۵۱.
۳۵۲۱۳ DM16989 نگرشي انتقادي به چالش هاي حقوق مسئوليت مدني حاکميت تقنيني/ حميد قاسمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۶۹.
۳۵۲۱۴ DM16990 مزد کوتاهي در پرداخت مزد (نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۷۵۷ هيات عمومي ديوان عالي کشور)/ حسن محسني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۷۱-‎۱۸۸.
۳۵۲۱۵ DM16991 مطالعه تطبيقي مبناي مسئوليت مدني در کامن لا و حقوق ايران با توجه ويژه به مسئوليت امين/ محمدباقر پارساپور، سيداحمد حسيني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎1(پياپي ‎23)، بهار: ص ۳-‎۲۶.
۳۵۲۱۶ DM16992 مطالعه تطبيقي فرزندخواندگي بين المللي در حقوق ايران، فرانسه و آلمان/ منوچهر توسلي نائيني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎1(پياپي ‎23)، بهار: ص ۲۹-‎۵۸.
۳۵۲۱۷ DM16993 مطالعه تطبيقي نظام هاي جايگزين پرداخت خسارت هاي بدني در حقوق ايران و انگلستان/ مهدي چگني، رسول بهرامپوري، سعيد سياه بيدي کرمانشاهي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎1(پياپي ‎23)، بهار: ص ۶۱-‎۹۲.
۳۵۲۱۸ DM16994 بررسي فقهي و حقوقي اعمال محدوديت بر سرگرمي هاي بياني/ محمود حکمت نيا، داود خوشنويس.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎1(پياپي ‎23)، بهار: ص ۹۵-‎۱۱۸.
۳۵۲۱۹ DM16995 بررسي تطبيقي زمان ولوج روح در اسلام و ساير اديان/ عادل ساريخاني، حسين محمدي درح، قاسم اسلامي نيا.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎1(پياپي ‎23)، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۰.
۳۵۲۲۰ DM16996 ماهيت قاعده تقابل تعهدات در حقوق کامن لا و کارکرد آن در فقه و حقوق ايران/ مجيد سربازيان اسفنداباد، سروش رستم زاد اصلي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎1(پياپي ‎23)، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۷۲.
۳۵۲۲۱ DM16997 مالکيت خصوصي در ميانه همگرايي و واگرايي انديشه هاي حقوق طبيعي و فقه اماميه/ روشنک صابري، سيداحمد حبيب نژاد، رحيم پيلوار.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎1(پياپي ‎23)، بهار: ص ۱۷۵-‎۲۰۲.
۳۵۲۲۲ DM16998 نقد رويکرد قانون آيين دادرسي کيفري ايران در محکوميت کيفري غيابي (بررسي تطبيقي با حقوق اسلام و غرب)/ محمدخليل صالحي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎1(پياپي ‎23)، بهار: ص ۲۰۵-‎۲۴۰.
۳۵۲۲۳ DM16999 تعادل منافع مالک و خريدار در معاملات فضولي در حقوق ايران و فقه اماميه با تطبيق بر کامن لا/ محمدمهدي عزيزاللهي، زينب طلابکي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎1(پياپي ‎23)، بهار: ص ۲۴۳-‎۲۶۶.
۳۵۲۲۴ DM17000 فلسفه سلب حيات با نگاهي بر حقوق کيفري ايران/ جهاندار اکبري … [و ديگران].- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۹-‎۴۱.
۳۵۲۲۵ DM17001 جنايت اکوسايد؛ گذشته، حال و آينده/ غلامرضا قلي پور، نسرين مهرا.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۴۳-‎۸۱.
۳۵۲۲۶ DM17002 اهداف مجازات در پرتو پارادايم رفتارگرا/ سعيد قماشي، اميد متقي اردکاني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۸.
۳۵۲۲۷ DM17003 تاثير جنسيت بر ميزان گرايش به اجراي مجازات هاي شديد جسماني (مطالعه موردي: شهرستان مشهد)/ عبدالرضا جوان جعفري، سيدمحمدجواد ساداتي، محسن نورپور.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۴۲.
۳۵۲۲۸ DM17004 تحليل کاربردي عناصر متشکله بزه معامله به قصد فرار از دين در قانون و رويه قضايي ايران/ محسن قجاوند، اميد شيرزاد.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۷۲.
۳۵۲۲۹ DM17005 هرزه نگاري سايبري: از مباني نظري تا الگوهاي واکنش کيفري/ غلامرضا جواهري، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجائي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۷۳-‎۲۰۰.
۳۵۲۳۰ DM17006 مسئوليت کيفري کاربر خودروي خودران در قبال صدمات وارده توسط آن/ محمدرضا برزگر، غلامحسين الهام.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۲۹.
۳۵۲۳۱ DM17007 رهيافت هاي پيش نگرانه در مهار تروريسم/ ليلا نعمتي، راحله سيدمرتضي حسيني، اعظم مهدوي پور.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۳۱-‎۲۵۸.
۳۵۲۳۲ DM17008 مسووليت مدني ناشي از لغو پرواز مسافر؛ نقد راي شماره 9709970943501040 تاريخ 17/9/1397 شعبه 229 دادگاه حقوقي تهران/ حبيب الله رحيمي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱-‎۱۳.
۳۵۲۳۳ DM17009 نقدي بر دادنامه شماره 9۶09970227200111 شعبه ۱۲ دادگاه حقوقي تهران (مفهوم وحدت منشا، تمايز دفاع از دعوا، نمايندگي، تجاوز مديرعامل از اختيارات و …)/ جليل قنواتي، بديع فتحي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۵-‎۵۱.
۳۵۲۳۴ DM17010 رويکرد تفسيري ديوان بين المللي دادگستري در قضيه برخي اموال ايران (جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده آمريکا)/ محسن محبي، وحيد بذار.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎98، تابستان: ص ۵۳-‎۸۳.
۳۵۲۳۵ DM17011 نقد و تحليل راي دادگاه در ابطال راي داوري/ عليرضا آذربايجاني.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎98، تابستان: ص ۸۵-‎۹۹.
۳۵۲۳۶ DM17012 ايجاد وحدت رويه قضايي؛ بررسي مسائل بنيادين/ محمدرضا رفيعي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۴.
۳۵۲۳۷ DM17013 بررسي مباني و ماهيت حقوقي نهادهاي حل اختلاف در حقوق داخلي/ احمد پورابراهيم، محمدرضا پورقرباني.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۰.
۳۵۲۳۸ DM17014 بررسي علل تصفيه و تغيير قضات در دوره اختيارات علي اکبر داور و دوره اختيارات محمد مصدق در عصر پهلوي/ محمدرضا صادقي، سيده کيانا حسيني، مهسا علي صوفي.- قضاوت. ‎۱۳۹۸، سال نوزدهم، شماره ‎98، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۱.
۳۵۲۳۹ DM17015 تحليل جايگاه اماره فراش و آزمايش DNA در تعيين نسب/ مريم غني زاده بافقي، زهرا غني زاده بافقي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۷-‎۲۸.
۳۵۲۴۰ DM17016 تقدم رسيدگي ماهوي دادگاه تجديدنظر بر رسيدگي حکمي ديوان عالي کشور/ حسن محسني.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۲۹-‎۳۶.
۳۵۲۴۱ DM17017 ذي نفع در دعواي ابطال طرح صنعتي/ علي سيدين، مهدي کارچاني.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۳۷-‎۴۳.
۳۵۲۴۲ DM17018 نقدي بر راي صادره از شعبه ۴۱ ديوان عالي کشور درباره قتل عمد/ سيدعليرضا ميرکمالي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۴۵-‎۵۹.
۳۵۲۴۳ DM17019 وضعيت استخدامي نگهبان بانک؛ کارمند بانک يا مستخدم نيروهاي مسلح؟/ حامد نيکونهاد، زينب عساکره.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۶۱-‎۷۵.
۳۵۲۴۴ DM17020 تبعيت دادگاه کيفري از نتيجه راي ناشي از قرار اناطه/ عزيز نوکنده.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۷۷-‎۸۹.
۳۵۲۴۵ DM17021 نقدي بر راي وحدت رويه شماره ۵۳۷ مورخه 1/8/۶۹ هيات عمومي ديوان عالي کشور/ حسن رحيميان.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۹۱-‎۱۰۳.
۳۵۲۴۶ DM17022 نقد راي صادره در خصوص تعيين حبس کمتر از 91 روز در بزه ايراد صدمه بدني غيرعمدي/ اميد شهبازي، مجيد براري.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۱۶.
۳۵۲۴۷ DM17023 تاملي در دادنامه شماره ۲۶۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ علي يوسفي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۲۵.
۳۵۲۴۸ DM17024 امکان استناد به قاعده استحسان در جلوگيري از قلع و قمع بناي احداثي بدون مجوز/ بهاره حسني.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۳۷.
۳۵۲۴۹ DM17025 هنر نگارش آراء قضايي/ محمد حسنوند، فائزه سليم زاده کاکرودي.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۵۱.
۳۵۲۵۰ DM17026 مطالبه ضرر و زيان ناشي از نقض حق ترجمه اثر/ پژوهشگاه قوه قضاييه.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۶۶.
۳۵۲۵۱ DM17027 گزارش رويه شعب ديوان عدالت اداري (شش ماه دوم 93) – قسمت اول/ پژوهشگاه قوه قضاييه.- راي. ‎۱۳۹۷، سال هفتم، شماره ‎22، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۹۰.
۳۵۲۵۲ DM17028 دکترين دست هاي پاک در حقوق بين الملل و بررسي تطبيقي آن با مشارکت زيان ديده در خسارت/ سيدقاسم زماني، وحيد بذار.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۳۰.
۳۵۲۵۳ DM17029 مطالعه تطبيقي انسان گرايي در حقوق بين الملل سنتي و معاصر/ سيدمحمد حسيني، فاطمه فتح پور.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۱-‎۵۷.
۳۵۲۵۴ DM17030 نقش حقوق ورشکستگي در احياي بنگاههاي اقتصادي ورشکسته (مطالعه در حقوق ايران و آمريکا)/ حبيب رمضاني آکردي، محمد عيسائي تفرشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۹-‎۸۵.
۳۵۲۵۵ DM17031 نقش مرور زمان در ايجاد و تثبيت نهاد مالکيت (مطالعه تطبيقي حقوق اسلام، ايران و انگلستان)/ عليرضا صديقي، ابوالحسن مجتهد سليماني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۷-‎۱۲۱.
۳۵۲۵۶ DM17032 نظارت موضوعي بر آراي داوري (مطالعه تطبيقي در داوري انگليس و داوري داخلي ايران)/ جليل قنواتي، سيدفريدالدين افضل.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۵۱.
۳۵۲۵۷ DM17033 سطح حفاظت دولت؛ جايگاهي براي اصل احتياط در نظام حقوقي سازمان جهاني تجارت؟/ عباسعلي کدخدايي، اسماء سالاري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۸۱.
۳۵۲۵۸ DM17034 مطالعه تطبيقي چالش هاي نظام عدالت کيفري ايران در دادرسي جرايم مرتبط با ارزهاي مجازي/ سيدمهدي نبوي، محمود صابر.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۷۹-‎۲۰۸.
۳۵۲۵۹ DM17035 تلاقي اختيارات پليس و حقوق شهروندي در مرحله تحقيقات مقدماتي/ مهدي چگيني، سعيد سياه بيدي کرمانشاهي، رسول بهرام پوري.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۱۱-‎۳۴.
۳۵۲۶۰ DM17036 حقوق بشر و مواجهه با نسل کشي در ميانمار/ راحله سادات موسوي اجاق.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۳۵-‎۴۷.
۳۵۲۶۱ DM17037 نقدي بر عرصه کارکردهاي سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان/ شهلا باقري، منيره افشين پور.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۴۹-‎۶۶.
۳۵۲۶۲ DM17038 نقض حقوق بشر و عملکرد دولت هاي غربي در مديريت ويروس کرونا (مطالعه موردي ايالات متحده و کشورهاي اروپايي)/ عاطفه آجري آيسک، نازنين زهرا بروغني.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎20، تابستان: ص ۶۷-‎۸۵.
۳۵۲۶۳ DM17039 کارکرد بلاک چين در حمايت از کپي رايت/ امير اسلامي تبار، مهدي ناصر.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۹-‎۳۹.
۳۵۲۶۴ DM17040 تفسير مضيق اختيار دادگاه در اجراي آراي داوري خارجي؛ هماهنگي با مشي حمايتي کنوانسيون شناسايي و اجراي داوري خارجي نيويورک/ حميد باقرزاده، ايوب منصوري رضي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۳۹-‎۶۷.
۳۵۲۶۵ DM17041 قرار منع اقامه يا پيگيري دعوا صادره از ديوان هاي داوري در داوري تجاري بين المللي/ علي رضائي، مذکور صالحي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۹-‎۳۶.
۳۵۲۶۶ DM17042 حمايت از زيان ديده در برابر تبليغات تجاري مقايسه اي از طريق طرح دعواي رقابت غيرمنصفانه/ سيدمحمد رضوي، سيدعلي رضوي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۹-‎۳۸.
۳۵۲۶۷ DM17043 ايجاد رويه متحدالشکل از طريق تفسير کنوانسيون هاي حمل و نقل دريايي کالا/ امير صادقي نشاط، هادي مشهدي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۹-‎۳۶.
۳۵۲۶۸ DM17044 استانداردهاي بررسي رفتار دولت ميزبان در داوري هاي حقوق سرمايه گذاري/ مهدي پيري، محمدحسين عرفان منش، سيدمحمد طباطبائي نژاد.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۹-‎۳۳.
۳۵۲۶۹ DM17045 معيارهاي بازشناسي راي از ديگر تصميم هاي نهاد داوري در داوري بين المللي/ حميد ميري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۱-‎۲۳.
۳۵۲۷۰ DM17046 اصل ۱۳۹ قانون اساسي در پرتو رويه قضايي و داوري/ حميدرضا نيکبخت، احمد همتي کلواني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎30، بهار: ص ۱-‎۳۱.
۳۵۲۷۱ DM17047 چالش ها و راهبردهاي جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با هنجارهاي حقوق بشري نظام بين الملل بر اساس روش تحليل لايه اي علت ها/ يحيي فوزي، محمد محمودي کيا.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۴۳.
۳۵۲۷۲ DM17048 تسري محاربه به راهزني دريايي از منظر فقه شيعه و حقوق کيفري ايران/ امير مقامي، جواد رستمي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎101، بهار: ص ۲۴۳-‎۲۶۹.
۳۵۲۷۳ DM17049 بررسي تطبيقي جايگاه رويه قضايي در نظام حقوقي ايران و فرانسه/ جعفر جمشيدپور، غفور خوئيني، فرهاد تجري.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎101، بهار: ص ۲۹۵-‎۳۱۶.
۳۵۲۷۴ DM17050 بررسي احکام و آثار مالکيت بر فضا و قرار زمين: مطالعه تطبيقي در فقه اسلامي و کامن لا/ علي محمد يثربي قمي، پوريا شيرخاني.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۷۹-‎۴۰۲.
۳۵۲۷۵ DM17051 واکاوي مستندات ديه جنايت بر مجموع پلک ها و کمتر از آن (نقد و کاوشي فقهي در مباني ماده ۵۹۰ و ۵۹۱ قانون مجازات اسلامي)/ امين سليمان کلوانق، احمد باقري، احمد مرتاضي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۰۳-‎۴۲۸.
۳۵۲۷۶ DM17052 بررسي تحليلي ماهيت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن/ زهرا الاني، محمدعلي راغبي.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۴۷-‎۴۶۷.
۳۵۲۷۷ DM17053 تاملي در جريان قاعده درا در صورت ترديد در صغر و يا جنون جاني (با رويکردي بر نظر امام خميني (ره))/ سيف الله احدي، سيدسجاد محمدي، شفيع عباسي اصل.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۱۳-‎۵۳۶.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up