تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر 1402

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیر 1402

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۴۵۷۸ DM25980 ظرفیت ها و چالش های اداری فقرزدایی در مناطق مرزی؛ مورد مطالعه استان سیستان و بلوچستان/ محمد جلالی، سیداحمد حبیب نژاد، محمد ذاکر بایستی زهی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۱۰-‎۳۵.
۴۴۵۷۹ DM25981 شناسایی و اولویت بندی مولفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان با روش های تحلیل شبکه ای و دیمتل/ زهرا رجائی … [و دیگران].- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۳۸-‎۵۹.
۴۴۵۸۰ DM25982 الزامات ممیزی دهه ‎۱۳۶۰ بر فیلم های مهرجویی، بیضایی و کیارستمی در قاب حقوق اداری/ امیرحسین سلیمیان، وحید آگاه.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۶۲-‎۸۳.
۴۴۵۸۱ DM25983 تحلیل فرآیند نظارت بر واگذاری بنگاه های اقتصادی موضوع اصل ‎۴۴ قانون اساسی/ بیژن عباسی، اکبر براری.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۸۸-‎۱۰۹.
۴۴۵۸۲ DM25984 نظام مطلوب استخدامی کارکنان دهیاری ها در ساختار مقرره گذاری ایران/ ایمان کریمی فرد، سجاد کریمی پاشاکی، علی مشهدی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۱۱۰-‎۱۳۳.
۴۴۵۸۳ DM25985 شناسایی نقاط فسادخیز علی و معلولی: پیشران ارتقاء سلامت نظام اداری/ حامد محمدی، حسین ابراهیمی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۱۳۶-‎۱۶۱.
۴۴۵۸۴ DM25986 الگوریتم و حقوق اداری؛ چالش ها و راهکارها/ مهدی مرادی برلیان، محمدقاسم تنگستانی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۱۶۴-‎۱۹۲.
۴۴۵۸۵ DM25987 ضوابط و اصول حاکم بر نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق های بازنشستگی/ نادر میرزاده کوهشاهی، مهدی مقربی، محمدجواد شفقی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۱۹۴-‎۲۲۰.
۴۴۵۸۶ DM25988 تحلیل تضمین امنیت شغلی کارگران زن در مرخصی بارداری و زایمان/ مجید نجارزاده هنجنی.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۲۲۲-‎۲۴۵.
۴۴۵۸۷ DM25989 نقد و بررسی ماده ‎۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رویکرد دادرسی عادلانه/ محمد نکویی، احسان سعیدی صابر.- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۲۴۸-‎۲۶۶.
۴۴۵۸۸ DM25990 الگوی مطلوب همکاری های حقوقی بین المللی ج.ا. ایران در مقابله با فساد/ عباس یوسفی مقدم … [و دیگران].- حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، سال دهم، شماره ‎34، بهار: ص ۲۶۸-‎۲۹۰.
۴۴۵۸۹ DM25991 تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف/ مجید استاد مودب خوشرو، غلامرضا یزدانی، مصطفی حسینی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۳-‎۲۱.
۴۴۵۹۰ DM25992 بررسی انتقادی تعاریف عقد در فقه امامیه و ارائه نظریه تفاوت بنیادین ماهیت عقد با انعقاد عقد/ عطاءالله بیگدلی، محمدرضا محمدی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۲۳-‎۴۳.
۴۴۵۹۱ DM25993 گستره مدت در ازدواج موقت/ ابراهیم جوانمرد فرخانی، سعید ابراهیمی، سیدمحمد رضوی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۶۷.
۴۴۵۹۲ DM25994 امکان سنجی پذیرش ضمان تفویت منافع انسان در پرتو قاعده لاضرر/ سیدعلی سجادی زاده، علی اصغر صائمی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۹۹.
۴۴۵۹۳ DM25995 بررسی مسئولیت واگذاری اراضی مستثنیات ناشی از خطا در تشخیص اراضی ملی/ مجیدرضا شیخی نصرآبادی … [و دیگران].- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۳۵.
۴۴۵۹۴ DM25996 قاعده فقهی مصلحت در قوانین و مقررات فرزندخواندگی و کودکان بی سرپرست/ عبدالحمید طالبی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۶۴.
۴۴۵۹۵ DM25997 تبلیغات خلاف واقع در معامله با مطالعه ای در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها/ مرتضی عزیزی، بهرام تقی پور.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۸.
۴۴۵۹۶ DM25998 امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره و بیماری های واگیردار از منظر فقه امامیه/ محمدرضا علی زاده مقدم بیرکی، مجتبی الهی خراسانی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۸.
۴۴۵۹۷ DM25999 حکم ازدواج پسر و پدر زانی با زانیه از نگاه مذاهب خمسه/ احد گوهری، محسن جهانگیری.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۴.
۴۴۵۹۸ DM26000 تعهدات پردازش کننده داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران/ مهدیه لطیف زاده … [و دیگران].- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۲۴۵-‎۲۸۶.
۴۴۵۹۹ DM26001 توافقات قراردادی در عملیات بانکی بدون ربا با توجه به نظریه ضمان پول/ سیدمصطفی محقق داماد، سیدمجتبی مدنی بجستانی.- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۲۸۷-‎۳۱۶.
۴۴۶۰۰ DM26002 شرط خلاف مقتضای ذات عقد/ رضا مقصودی … [و دیگران].- آموزه های فقه مدنی. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎27، بهار و تابستان: ص ۳۱۷-‎۳۳۶.
۴۴۶۰۱ DM26003 دعاوی متضمن نفع عمومی ظرفیتی در احیای حقوق عامه؛ مطالعه موردی تطبیقی/ خیرالله پروین، فاطمه اصحابی.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۳-‎۳۲.
۴۴۶۰۲ DM26004 مجازات زانی در قتل عمدی مولود نامشروع؛ مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و عامه/ محمدهادی توکل پور، محمدامین ملکی.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۳۵-‎۶۴.
۴۴۶۰۳ DM26005 ممنوعیت اعدام و مشروعیت اسقاط جنین، قبض و بسط ناروا در حق بر حیات/ حسین جوان آراسته.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۶۷-‎۸۶.
۴۴۶۰۴ DM26006 بهره گیری از تامین اجتماعی برای دستیابی به توسعه پایدار در دیدگاه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل و اسلام/ محمدصالح چیت گران، علی فقیه حبیبی، حسین رضایی.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۸.
۴۴۶۰۵ DM26007 مقایسه خودکنترلی از منظر هیرشی و فیض کاشانی با تاکید بر محجه البیضا/ محمدعلی حاجی ده آبادی، مجتبی یاسینی نسب.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۵۰.
۴۴۶۰۶ DM26008 قاعده احتیاط و رویکرد احتیاط آمیز در مسئولیت مدنی/ احمد دیلمی.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۸.
۴۴۶۰۷ DM26009 مفهوم رشد انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تطبیق بر قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان/ حسین رحمت الهی، فرزانه عبدالمحمدی، سیداحمد حبیب نژاد.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۱۸۱-‎۲۱۰.
۴۴۶۰۸ DM26010 تحلیل ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران، فقه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی/ علیرضا فصیحی زاده، احد طاهری.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۸.
۴۴۶۰۹ DM26011 نسبت سنجی درون مایه حق بر خطا بودن در اندیشه حقوقی اندیشمندان تشیع و غرب/ حامد نیکونهاد، مهدی زارع.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۲۴۱-‎۲۷۴.
۴۴۶۱۰ DM26012 مبنای مسئولیت های قراردادی در حقوق آمریکا و مطالعه تطبیقی با فقه و حقوق ایران/ فائزه واحد، مجتبی زاهدیان، احمد تاجی.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۲۷۷-‎۳۰۲.
۴۴۶۱۱ DM26013 مبانی و اصول عامه عقود مستمر در مطالعه تطبیقی فقه اسلامی، حقوق ایران و غرب/ محمدحسین وکیلی مقدم.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۳۰۵-‎۳۳۰.
۴۴۶۱۲ DM26014 مطالعه تطبیقی ماهیت داوری در حقوق غرب؛ حقوق ایران و فقه امامیه/ حسین هوشمند فیروزآبادی.- پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎34)، زمستان: ص ۳۳۳-‎۳۷۳.
۴۴۶۱۳ DM26015 مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت شخصی منفعل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی/ بهرام ملک پور، حسن حاجی تبار فیروزجایی، محمد نبی پور.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۵.
۴۴۶۱۴ DM26016 بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول شویی/ عباس جلیلی، مرضیه پیله ور، علی صادقی شهپر.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸-‎۲۵.
۴۴۶۱۵ DM26017 امنیت قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری با تاکید بر دادرسی علنی در امور کیفری/ حسین نجفی زاده دهکردی، سیدعباس جزایری، مرتضی صادقی دهصحرایی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۲-‎۴۱.
۴۴۶۱۶ DM26018 پیشگیری از ارتکاب جرایم برای بهبود و ارتقای سبک زندگی در پرتو آموزه های اسلام/ پیمان نمامیان.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۴-‎۵۷.
۴۴۶۱۷ DM26019 بررسی فقهی و حقوقی طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ‎۱۳۹۱ با تاکید بر ابعاد کیفری/ نیره محمدعلی ابراهیم، مریم آقایی بجستانی، سیدمحمدرضا امام.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۰-‎۷۰.
۴۴۶۱۸ DM26020 آثار و پیامدهای فرمالیسم حقوقی بر نظام کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها/ جلیل غرقی، غلامحسین رضایی، مهدی هوشیار.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۴-‎۸۴.
۴۴۶۱۹ DM26021 واکاوی حقوقی ارزهای دیجیتال از گستره محلی تا جهانی با مطالعه نظام حقوقی ایران و فقه امامیه/ مجتبی انصاریان.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۸-‎۹۹.
۴۴۶۲۰ DM26022 شرایط سقط جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر/ دل آرا مقدسیان، احمد شجاعی، محمدحسین صائینی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۲-‎۱۱۱.
۴۴۶۲۱ DM26023 ادله اثبات الکترونیکی در دادرسی های کیفری در نظام حقوقی ایران/ اسماعیل هادی تبار، محمدکاظم یعقوبی گلوردی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۴-‎۱۲۳.
۴۴۶۲۲ DM26024 سیاست کیفری ایران در باب جرایم مواد مخدر در الحاقیه ماده ‎۴۵ با نظرداشت کنوانسیون ‎۱۹۸۸/ منا حسین پوری، یزدان نصرتی، ساسان رضایی فرد.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۶-‎۱۳۷.
۴۴۶۲۳ DM26025 مطالعه سبک های کلان مدیریت عالی قوه قضاییه در ایران و اروپا/ سارا رستمی، علی شجاعی فرد، نریمان فاخری.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۰-‎۱۴۹.
۴۴۶۲۴ DM26026 نقش قابلیت درمان جراحات وارد شده بر مجنی علیه در تعیین نوعا کشنده بودن رفتار ارتکابی/ بهارک شاهد.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۲-‎۱۶۲.
۴۴۶۲۵ DM26027 تدوین استراتژی بهبود حقوق مبنایی کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد به روش Swot-Ahp/ محمد بیروتی.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۴۶۲۶ DM26028 فرآیندهای سازمانی موثر بر ایجاد فساد مالی/ سیدشهاب الدین مصطفوی نژاد، خیرالله پروین، عمران نعیمی.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۲۲-‎۳۷.
۴۴۶۲۷ DM26029 تطورات مفهومی اقتدار در بستر گفتمانی حقوق عمومی/ محمد لری نژاد، سیدمحسن قائمی خرق.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۳۹-‎۵۷.
۴۴۶۲۸ DM26030 بررسی جایگاه اصل حسن نیت در قضیه اوکراین علیه روسیه در دیوان بین المللی دادگستری/ عبدالمجید مهدی زاده، محمدهادی سلیمانیان.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۵۹-‎۷۷.
۴۴۶۲۹ DM26031 بررسی حقوق شهود در نطام حقوق کیفری ایران با چشم انداز به دیوان کیفری بین المللی/ امین امیریان فارسانی، زینب بنی اسدی.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۷۸-‎۹۵.
۴۴۶۳۰ DM26032 تاثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در جلسات دادگاه از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی/ مرتضی راسته، علی قربانی.- دستاوردهای نوین در حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۹۶-‎۱۱۳.
۴۴۶۳۱ DM26033 مفهوم توجه دعوا/ گودرز افتخار جهرمی، سعید صفیان.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۲۳-‎۶۴۳.
۴۴۶۳۲ DM26034 ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تاثیر آن در تنقیح قوانین/ حیدر باقری اصل، سعیده باقری اصل.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۴۷-‎۶۶۵.
۴۴۶۳۳ DM26035 ابطال رای داوری در ایکسید به سبب تجاوز آشکار از حدود اختیارات/ عباس برزگرزاده.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۶۹-‎۶۹۰.
۴۴۶۳۴ DM26036 ضمان معاوضی در حقوق اسلام و ایران و مقایسه آن با نظریه علت در حقوق فرانسه/ اعظم حیدری سورشجانی، احمد دیلمی، سیدمهدی دادمرزی.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۹۳-‎۷۱۰.
۴۴۶۳۵ DM26037 قرار اناطه در دادرسی مدنی با بررسی رویه قضایی/ حسین داودی بیرق، سیدکمال آرمیون.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۱۵-‎۷۳۲.
۴۴۶۳۶ DM26038 جلوه های عدالت در تقسیم ارث بین زن و مرد در حقوق ایران و فقه امامیه/ محمدحسن صادقی مقدم.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۳۷-‎۷۵۶.
۴۴۶۳۷ DM26039 تحلیل اقتصادی بازار اعضای بدن/ مجتبی قاسمی، رویا خادمی.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۶۱-‎۷۷۸.
۴۴۶۳۸ DM26040 تحلیل کارکردگرایانه تشریفات در دادرسی مدنی/ محمد مولودی، مهدی حمزه هویدا.- مطالعات حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۸۱-‎۷۹۶.
۴۴۶۳۹ DM26041 تاثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی/ اصغر عالمیان، مسعود راعی، غلامحسین مسعود.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۵.
۴۴۶۴۰ DM26042 دلایل اقتصادی کارایی داوری در نظام حقوقی ایران/ مهدی قاسمی، داوود اندرز، جواد واحدی زاده.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸-‎۳۴.
۴۴۶۴۱ DM26043 تعهدات مالی سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در فقه و حقوق موضوعه ایران/ عزیزه بهلولی، احمدرضا خزایی، جمشید معصومی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۶-‎۴۷.
۴۴۶۴۲ DM26044 بررسی فقهی و حقوقی رانت در بورس با نگاهی بر دارنده اطلاعات نهانی/ شروین زاهدمنش، علیرضا رجب زاده اصطهباناتی، محمد صادقی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۰-‎۶۶.
۴۴۶۴۳ DM26045 تاثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی/ مصطفی بخشی، بیت الله دیوسالار، پرویز ذکائیان.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۸-‎۸۳.
۴۴۶۴۴ DM26046 خسارت ممانعت از حق اشتغال زوجه، در روابط غیرمالی زوجین/ مرضیه نوید تهرانی، جمشید معصومی، ابراهیم یاقوتی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۶-‎۱۰۰.
۴۴۶۴۵ DM26047 مبنا و قلمرو تعهد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارو به ارائه اطلاعات دارویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس/ کرم باقری حیدری، فیروز احمدی، هنگامه غضنفری.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۲-‎۱۱۶.
۴۴۶۴۶ DM26048 معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت های آن از منظر فقه و حقوق/ رضا فطین آذر.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۴-‎۱۵۰.
۴۴۶۴۷ DM26049 تحلیل تطبیقی بیع کلی ما فی الذمه در فقه و حقوق ایران/ علی حسنی، سیدمحمدمهدی احمدی، سیدعلیرضا حسینی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۲-‎۱۶۷.
۴۴۶۴۸ DM26050 بررسی فقهی حقوقی مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار/ جمشید عسگر رمکی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸۶-‎۲۰۴.
۴۴۶۴۹ DM26051 تحلیل منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با قاعده تسلیط با تاکید بر اقدام شهرداری ها/ احسان اله آقاشاهی، مهدی هداوند، حسین منوری.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۶-‎۲۲۲.
۴۴۶۵۰ DM26052 جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه/ اله کرم شهریاری، علیرضا رجب زاده، علیرضا مظلوم رهنی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۳۸-‎۲۵۳.
۴۴۶۵۱ DM26053 تحلیل ماهیت حقوقی بهره و سود بانکی در نظام بانکی کنونی/ نرگس ساکی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۷۳-‎۸۸.
۴۴۶۵۲ DM26054 علل ارتکاب جرایم اقتصادی و راه های پیشگیری از آن/ علی اشرف باقری فرد، شهلا رضایی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۱.
۴۴۶۵۳ DM26055 الزامات حقوقی پرداخت مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور/ وحید سلیمانی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۰.
۴۴۶۵۴ DM26056 بررسی حقوقی پولشویی در نظام بانکی کشور/ بهنام اسدی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۰.
۴۴۶۵۵ DM26057 بررسی حقوقی کارت های اعتباری و عناصر تشکیل دهنده آن بر مبنای عقد مرابحه و دیگر عقود در نظام بانکی و اقتصادی کشور/ عنایت اله بامری نیا.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۷-‎۳۲.
۴۴۶۵۶ DM26058 بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی در نظام قضایی کنونی/ سیروس ترنج.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۳۳-‎۴۶.
۴۴۶۵۷ DM26059 تحلیل حقوقی وام قرض الحسنه در معیشت اقتصادی قشر فقیر جامعه/ علیرضا عباسی فرید.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۴۷-‎۶۳.
۴۴۶۵۸ DM26060 جایگاه حقوقی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران/ ماندانا یاسمی فر.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۶۵-‎۸۴.
۴۴۶۵۹ DM26061 جایگاه عقد مرابحه در نظام بانکی کشور/ عزت اله گنج خانلو.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۸۵-‎۱۰۱.
۴۴۶۶۰ DM26062 حمایت کیفری از نظام اقتصادی نوین/ آرزو عامری.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۵۸.
۴۴۶۶۱ DM26063 عقد ضمان در نظام بانکی/ رویا اسدی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۱۷۹-‎۱۹۹.
۴۴۶۶۲ DM26064 بررسی حقوقی و اقتصادی اوراق قرضه در بانکداری اسلامی/ سارا میرحسینی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۰۱-‎۲۲۰.
۴۴۶۶۳ DM26065 نقش بانک ها در ایجاد سپرده گذاری سوددهی در نظام حقوقی کشور/ حامد افشار.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، بهار: ص ۲۳۳-‎۲۵۴.
۴۴۶۶۴ DM26066 خرید دین در معاملات بانکی/ سینا نجفی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۷-‎۲۹.
۴۴۶۶۵ DM26067 بررسی حقوقی بانکداری اسلامی به عنوان ابزاری برای تامین سرمایه مالی و اقتصادی/ حسن حیدری.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، تابستان: ص ۵۳-‎۷۰.
۴۴۶۶۶ DM26068 رویکرد قانون مجازات اسلامی به فساد اقتصادی در نظام پولی و بانکی کشور/ سینا نجفی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، پاییز: ص ۴۱-‎۷۴.
۴۴۶۶۷ DM26069 تحلیل و واکاوی حقوقی نظریه اقتصادی قراردادها در نظام بانکداری بدون ربا/ بهنام اسدی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، پاییز: ص ۷۵-‎۱۱۴.
۴۴۶۶۸ DM26070 راهکارهای مبارزه با پول شویی و بررسی ابعاد ماهیتی جرم پولشویی/ بهنام اسدی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎5، زمستان: ص ۶۷-‎۹۴.
۴۴۶۶۹ DM26071 بررسی و شناخت قوانین حقوقی حاکم بر نظام کسب و کار الکترونیکی/ بهنام اسدی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎8، پاییز: ص ۱۵-‎۲۸.
۴۴۶۷۰ DM26072 چالش های اقتصادی و تاثیر آن بر ارتکاب جرائم خشونت آمیز/ زکیه فلاح.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۷-‎۲۲.
۴۴۶۷۱ DM26073 تحلیلی و واکاوی حقوقی علل فساد اقتصادی و مالی در نظام بانکی ایران/ علی رحیمی ارشد.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۲۳-‎۵۱.
۴۴۶۷۲ DM26074 تحلیل و واکاوی متغیرهای اقتصادی بر فساد در عرصه حقوق بین الملل/ مرتضی مهدوی فر.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۵۳-‎۶۹.
۴۴۶۷۳ DM26075 بررسی تطبیقی عقد مشارکت با توجه به نظام بانکداری اسلامی/ علیرضا بابامحمدی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎9، زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۴۱.
۴۴۶۷۴ DM26076 ضمانت نامه های بانکی مستقل از قرارداد در مقررات بین المللی/ مهدیه هداوند.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۷-‎۳۳.
۴۴۶۷۵ DM26077 بررسی تطبیقی انواع عقود در نظام بانکداری ایران و مصر/ علیرضا بابامحمدی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎10، بهار: ص ۳۵-‎۸۰.
۴۴۶۷۶ DM26078 ماهیت فقهی و حقوقی فرابورس در فقه و حقوق ایران/ زینب سیف.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۷-‎۱۹.
۴۴۶۷۷ DM26079 بررسی فقهی حقوقی جایگاه دریاها در اموال و مشترکات عمومی/ سحر حقانی، مهری حقانی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۴۷-‎۶۳.
۴۴۶۷۸ DM26080 بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیت کوین/ انسیه جدیدیان.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۶۵-‎۷۴.
۴۴۶۷۹ DM26081 بررسی قانونی رمز ارز در آیینه مقررات گذاری ایران و اتحادیه اروپا/ غلام نبی فیضی چکاب، سیدشهاب الدین صادقی.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۷۵-‎۱۲۰.
۴۴۶۸۰ DM26082 نگرش و بررسی حقوقی به اقدامات پیشگیرانه در راستای پیشگیری از جرم پولشویی در جهان/ امیر شادمانجو.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎12، پاییز: ص ۱-‎۱۹.
۴۴۶۸۱ DM26083 بررسی تحریم بانک ایران از منظر حقوق بین الملل/ فاطمه زهرا دریکوند.- مطالعات نوین بانکی. ‎۱۴۰۱، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص ۱-‎۲۶.
۴۴۶۸۲ DM26084 بازپژوهی پدیده زمین خواری در فقه فریقین/ روح اله نیاز آذری، محمود قیوم زاده، سعید عطازاده.- فقه و تاریخ تمدن. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲-‎۱۹.
۴۴۶۸۳ DM26085 بومی سازی مدل سیاست جنایی ایران با نگرشی بر مدلهای دلماس مارتی/ سیدمحمود یثربی، سیدحسین هاشمی، محمدعلی طاهری بجد.- فقه و تاریخ تمدن. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۰-‎۴۳.
۴۴۶۸۴ DM26086 قاعده ید در اموال میراث فرهنگی – تاریخی/ حسن مرادی کرندق.- فقه و تاریخ تمدن. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۶-‎۶۲.
۴۴۶۸۵ DM26087 سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جرم جاسوسی رایانه ای/ یاسر شاکری، علیرضا صالحی، غلامحسین رضایی.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۷.
۴۴۶۸۶ DM26088 تبیین جرم شناختی تاثیر تجربه های زیسته بر تقویت کشش های مجرمانه در فضای سایبر: مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه)/ گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی … [و دیگران].- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۹-‎۴۰.
۴۴۶۸۷ DM26089 رهیافت های پیشگیری وضعی سیاست جنایی ایران در قبال نقض امنیت سایبری در پرتو اسناد بین المللی/ ایرج نگهدار، بابک پورقهرمانی، جمال بیگی.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۲-‎۶۰.
۴۴۶۸۸ DM26090 پاسخ های ممکن نسبت به حملات سایبری از منظر حقوق بین الملل/ آذر گیوکی.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۲-‎۷۶.
۴۴۶۸۹ DM26091 قلمرو اصل عدم توسل به زور در حملات سایبری در چارچوب منشور ملل متحد/ پیمان حکیم زاده خوئی، ریحانه دروگری.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۸-‎۸۷.
۴۴۶۹۰ DM26092 حق بر دفاع مشروع در قبال حملات سایبری با تاکید بر حملات ایالات متحده آمریکا/ سعید عید کشایش، حسین ثریائی اذر، جهانگیر باقری.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۹-‎۱۰۰.
۴۴۶۹۱ DM26093 تحلیل حکم معاملات ارزهای دیجیتال از دیدگاه فقها با محوریت دیدگاه آیت الله خامنه ای/ سیدحسام الدین رفیعی طباطبایی، مطهره السادات رفیعی طباطبایی، فاطمه نرگسی.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۱۳.
۴۴۶۹۲ DM26094 بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم بین کاربران فضای مجازی: مطالعه موردی جوانان شیراز/ آزاده دهقان فر، امیر پاک نهاد، امیر ایروانیان.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۵-‎۲۷.
۴۴۶۹۳ DM26095 پدیدارشناسی نقض حقوق اساسی بشر توسط عملکرد دولت های اقتدارگرا در بستر فضای سایبر/ اکبر شجاع، علی صابرنژاد علویان، حاتم سلطانی.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۹-‎۴۱.
۴۴۶۹۴ DM26096 اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان طرح های مد/ لیلا عالیخانی … [و دیگران].- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۳-‎۶۱.
۴۴۶۹۵ DM26097 تبیین دیکانسترکشنی نسبت جرم با فرهنگ – روان – تن، در زمینه ای از سیاق زیست سایبری/ ایوب یوسف پور نظامی.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۳-‎۷۷.
۴۴۶۹۶ DM26098 تحلیل حقوقی بزه مزاحمت بانوان در فضای مجازی/ محمدرضا رضوان طلب، داود دره شیری.- مطالعات حقوقی فضای مجازی. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۹-‎۹۰.
۴۴۶۹۷ DM26099 قانونگذاری کیفری در بستر اختلافات فقهی/ سیاووش گودرزی، محمدابراهیم شمس ناتری.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال پانزدهم، شماره ‎30، بهار: ص ۷-‎۳۱.
۴۴۶۹۸ DM26100 معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار/ حیدر باقری اصل.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال پانزدهم، شماره ‎30، بهار: ص ۳۳-‎۵۶.
۴۴۶۹۹ DM26101 نقدی بر دیدگاه پذیرش اصل حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران/ سیدعلی خزائی، حنانه الله مرادی.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال پانزدهم، شماره ‎30، بهار: ص ۵۷-‎۸۰.
۴۴۷۰۰ DM26102 کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریت دادرس بر ادله اثبات دعوا/ هدی گوینده، ندا بیگدلی آذری، وحید پایان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال پانزدهم، شماره ‎30، بهار: ص ۸۱-‎۱۲۰.
۴۴۷۰۱ DM26103 عناصر مجرمانه شناور؛ امکان سنجی تحقق عناصر جرایم زیست محیطی/ سحر حاجی بیگی، حسن عالی پور، بتول پاکزاد.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال پانزدهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۶.
۴۴۷۰۲ DM26104 کنکاشی فقهی حقوقی در لزوم مراجعه به حاکم در موضوع ماده ‎۶۳۰ قانون تعزیرات اسلامی بازخوانی ادله روائی حکم قتل در فراش/ مجید قورچی بیگی، اعظم مهدوی پور، حسین حاجی حسینی.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال پانزدهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۴۷-‎۱۷۶.
۴۴۷۰۳ DM26105 امکان وقوع اجماع از منظر فقه امامیه/ محمدمهدی اسمعیل پور، محمدحسن حائری، سیدمحمدتقی قبولی.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال پانزدهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۷۷-‎۲۰۳.
۴۴۷۰۴ DM26106 سیر تطور آراء و آثار اصولی علامه فیض کاشانی؛ از تفکر اصولی تا اخباری/ طیبه عارف نیا.- مطالعات فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال پانزدهم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۳۳-‎۲۶۱.
۴۴۷۰۵ DM26107 اولویت در اجاره عرصه بر مبنای حق مالکیت بر اعیان/ محمدحسن امام وردی.- فقه و مبانی حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۶۴.
۴۴۷۰۶ DM26108 بررسی خلاء ماده ‎۸۱۹ قانون مدنی در خصوص تصرف مشتری در مال متعلق حق شفعه/ زهره حاجیان فروشانی.- فقه و مبانی حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۸.
۴۴۷۰۷ DM26109 موانع حقوقی و فقهی پذیرش عملی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی و اقتصادی ایران/ داود حجازی، جواد نیک نژاد، بهرام تقی پور.- فقه و مبانی حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۲۸۹-‎۳۰۶.
۴۴۷۰۸ DM26110 واکاوی حکم خیار مجلس در مورد شخص حقوقی و کارگزار او/ سیدمرتضی خاتمی سبزواری، سیدجواد خاتمی سبزواری.- فقه و مبانی حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۰۷-‎۳۲۴.
۴۴۷۰۹ DM26111 نقش بنای عقلا در تنقیح دلیل لفظی حکم شرعی/ سجاد شهباز قهفرخی، محمدعلی انصاری پور.- فقه و مبانی حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۴۹-‎۳۶۵.
۴۴۷۱۰ DM26112 تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء در قراردادهای حمل و نقل تجارتی/ احد قلی زاده منقوطای.- فقه و مبانی حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۸۷-‎۴۰۷.
۴۴۷۱۱ DM26113 بازخوانی انتقادی غنیمت انگاری زنان در فقه اسلامی در جهان معاصر/ محمدحسن مالدار، نگین حسن زاده خباز، علی الهی خراسانی.- فقه و مبانی حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۰۹-‎۴۳۰.
۴۴۷۱۲ DM26114 واکاوی فقهی نافرمانی مدنی در حکومت حقانی/ محمد مهدی فر.- فقه و مبانی حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۷۵-‎۴۹۳.
۴۴۷۱۳ DM26115 الزامات قانونی صیانت از منابع آب در حقوق ایران و فرانسه در پرتو سیاست جنایی مشارکتی/ سیدابراهیم موسوی، بهزاد رضوی فرد، حسین غلامی.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۱۰-‎۴۰.
۴۴۷۱۴ DM26116 بازتعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در پرتو اساسی سازی آیین دادرسی کیفری/ محمدمهدی ساقیان، علیرضا نوریان.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۴۲-‎۷۰.
۴۴۷۱۵ DM26117 ملاحظاتی پیرامون جزای نقدی روزانه و احراز درآمد مجرم/ فریدون حسینی نژاد براگوری، محمدرضا نظری نژاد، مجتبی جانی پور.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۷۲-‎۹۷.
۴۴۷۱۶ DM26118 ضابطه فقهی و حقوقی در احصان مسافر/ عبدالرضا لطفی، رضا دهقانیان.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۱۰۰-‎۱۲۳.
۴۴۷۱۷ DM26119 تحلیل فقهی حکم قصاص مسلمان در برابر قتل شهروندان اهل ذمه در جامعه اسلامی/ جواد سرخوش، حنانه نصرت خوارزمی.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۱۲۶-‎۱۵۱.
۴۴۷۱۸ DM26120 واگرایی مواد (‎۵۶۸) و (‎۵۶۹) قانون مجازات اسلامی با تاکید بر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه/ محمدجعفر صادق پور.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۱۵۴-‎۱۷۴.
۴۴۷۱۹ DM26121 کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه؛ با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی/ علی محمدیان.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۱۷۶-‎۲۰۱.
۴۴۷۲۰ DM26122 پاسخ های غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا/ علی رفیعی، بختیار عباسلو، عیسی امینی.- پژوهش حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎41، زمستان: ص ۲۰۴-‎۲۲۸.
۴۴۷۲۱ DM26123 تابعیت در اسلام و حقوق بین الملل/ زهرا علیزاده، عاطفه حسن زاده.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۹-‎۲۶.
۴۴۷۲۲ DM26124 حقوق پناهندگان در اسلام و اسناد بین المللی/ شفیقه ذکی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۴۷-‎۶۷.
۴۴۷۲۳ DM26125 تاخیر مجازات زنان از منظر فقه و حقوق/ کریمه هزاره.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۶۹-‎۸۶.
۴۴۷۲۴ DM26126 عوامل و زمینه های جرائم جنسی علیه زنان در حقوق ایران و افغانستان/ محدثه سادات موسوی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۲.
۴۴۷۲۵ DM26127 حقوق بشر امریکایی در بیانات رهبر معظم انقلاب (از سال های ‎۱۳۵۹ تا ‎۱۳۹۳)/ زهره سعادت، زهرا رضایی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎5، بهار و تابستان: ص ۲۷-‎۴۶.
۴۴۷۲۶ DM26128 زندگی نباتی و حکم دیه آن از نظر فقه و حقوق اسلامی/ صدیقه فاضل، زهرا رضایی آهوانوئی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۹-‎۲۹.
۴۴۷۲۷ DM26129 حق آزادی، شعب و مصادیق آن در اسلام و اسناد بین الملل حقوق بشر/ فاطمه محقق، عاطفه حسن زاده.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۳۱-‎۵۹.
۴۴۷۲۸ DM26130 بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان در افغانستان/ نجمه احمدی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۶۱-‎۸۰.
۴۴۷۲۹ DM26131 بررسی تطبیقی حقوق اقلیت های مذهبی و دینی در نظام بین المللی حقوق بشر و اندیشه اسلامی/ نرگس یوسفی.- پژوهش نامه اسلامی حقوق. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎6، پاییز و زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۰.
۴۴۷۳۰ DM26132 بررسی مفهوم و جایگاه عدالت کیفری مشارکتی عرصه نظام کیفری/ ایمان مدنیان، محمدرضا الهی منش.- حقوق و مطالعات سیاسی. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۷۶.
۴۴۷۳۱ DM26133 بررسی حقوق شاکی در قوانین کیفری/ ایمان مدنیان، محمدرضا الهی منش.- حقوق و مطالعات سیاسی. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۷۸-‎۲۹۷.
۴۴۷۳۲ DM26134 سیاست جنایی مشارکتی و تحولات سازمانی پلیس در پیشگیری از جرم/ عطیه وجدانی فخر.- حقوق و مطالعات سیاسی. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۰۸-‎۳۲۳.
۴۴۷۳۳ DM26135 ماهیت حقوقی تعهد صادرکننده و ظهرنویس در مقابل دارنده برات/ سوسن یوسفی.- حقوق و مطالعات سیاسی. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۲۵-‎۳۳۶.
۴۴۷۳۴ DM26136 شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری/ سوسن یوسفی.- حقوق و مطالعات سیاسی. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۳۸-‎۳۵۲.
۴۴۷۳۵ حکم آسیب ناشی از رفتارهای مجاز و غیرمجاز/ محمد مصدق.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎157، فروردین و اردیبهشت: ص ۳-‎۹.
۴۴۷۳۶ مطالعه تطبیقی تبدیل حد به تعزیر اطفال در فقه و حقوق ایران (با تاکید بر بزه سرقت)/ سیدمحمد کیکاوسی، مصطفی حسن پور.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎157، فروردین و اردیبهشت: ص ۱۰-‎۱۶.
۴۴۷۳۷ بررسی تحلیلی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع – قسمت پایانی/ عبدالکریم کارمزدی.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎157، فروردین و اردیبهشت: ص ۱۷-‎۲۲.
۴۴۷۳۸ تبیین نقش نیروی دریایی راهبردی ارتش در به کارگیری مین های دریایی جهت دفاع از مرزهای آبی کشور در چهارچوب حقوق بین الملل/ بهزاد سیفی، علی عبداله حبیب نوری، مهدی عاقل پور.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎157، فروردین و اردیبهشت: ص ۲۳-‎۳۱.
۴۴۷۳۹ پیشگیری از جرایم خاص نظامی اعضای نیروی مقاومت بسیج با رویکرد مدیریت جرم/ رضا رشیدی.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎157، فروردین و اردیبهشت: ص ۳۲-‎۴۲.
۴۴۷۴۰ کاربرد آیات قرآن در دانش اصول فقه و قانون مدنی (با تاکید بر کتاب کفایه الاصول)/ مرتضی مرادی گلستانی.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎157، فروردین و اردیبهشت: ص ۴۳-‎۵۲.
۴۴۷۴۱ DM26137 نظریه امامت و امت/ سکینه حلوانی.- وکیل. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎92، بهمن: ص ۳۱-‎۵۲.
۴۴۷۴۲ DM26138 ناتوانی دولت ها در جبران خسارات زیست محیطی، تهدید جدی برای جامعه جهانی/ مصطفی نوری، سیدمحمد حسینی، سیدعباس پورهاشمی.- وکیل. ‎۱۴۰۱، سال یازدهم، شماره ‎93، اسفند: ص ۵-‎۴۱.
۴۴۷۴۳ DM26139 حقوق، تجارت و اقتصاد/ سعید نعمتی، سهیلا جنانی زاویه، سمانه نعمتی.- وکیل. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎94، فروردین: ص ۵-‎۱۵.
۴۴۷۴۴ DM26140 حقوق رفاه اجتماعی و اشکال کنترل قضایی/ مجتبی همتی.- وکیل. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎94، فروردین: ص ۱۷-‎۵۵.
۴۴۷۴۵ DM26141 جایگاه پول الکترونیکی در حقوق شهروندان شهرهای الکترونیکی/ مجید صفاریان زاده، مسعود اخوان فرد، محمد قاسم زاده.- وکیل. ‎۱۴۰۲، سال یازدهم، شماره ‎94، فروردین: ص ۵۷-‎۷۲.
۴۴۷۴۶ DM26142 بررسی حق مالکیت انسان نسبت به محیط زیست از دیدگاه قرآن کریم/ مسعود شاورانی.- مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی. ۱۴۰۰-‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎56، پاییز و زمستان: ص ۳۹-‎۵۱.
۴۴۷۴۷ DM26143 بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین/ زهره ربیعی مهم، عابدین مومنی، مهدی ذوالفقاری.- مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی. ۱۴۰۰-‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎56، پاییز و زمستان: ص ۵۲-‎۶۶.
۴۴۷۴۸ DM26144 حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات پزشکی و گستره آن از منظر امامیه و اهل سنت/ محمدجواد حیدری خراسانی، مهدی اخلاصی، علیرضا مجدآرا.- مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی. ۱۴۰۰-‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎56، پاییز و زمستان: ص ۷۸-‎۹۶.
۴۴۷۴۹ DM26145 مبانی و ادله فقهی تعدیل قرارداد از دیدگاه مذاهب اسلامی/ میثم محمدی، مرتضی چیت سازیان.- مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی. ۱۴۰۰-‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎56، پاییز و زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۶.
۴۴۷۵۰ DM26146 تاثیر وجود یا فقدان قید فی الاسلام در روایت لا ضرر و لا ضرار در استنباط مسائل فقهی/ حیدر باقری اصل.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۲، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، پیاپی ‎132، بهار: ص ۳۲-‎۵۲.
۴۴۷۵۱ DM26147 وضعیت فقهی و حقوقی معاملات در افراد شیدایی (مانیا)/ زهره بقیعی، علی اکبر ایزدی فرد، علی اکبر جهانی.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۲، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، پیاپی ‎132، بهار: ص ۵۴-‎۷۳.
۴۴۷۵۲ DM26148 بررسی فقهی نقش رشوه در تحقق جرم رانت خواری از منظر فقه امامیه/ محمدعلی شیخ الاسلامی، سیدمحمدتقی قبولی درافشان، محمدتقی فخلعی.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۲، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، پیاپی ‎132، بهار: ص ۹۸-‎۱۱۶.
۴۴۷۵۳ DM26149 حکم ازدواج زن باردار از رابطه نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران با نگاهی به بارداری مضاعف/ عبدالصمد علی آبادی.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۲، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، پیاپی ‎132، بهار: ص ۱۱۸-‎۱۳۶.
۴۴۷۵۴ DM26150 ماهیت سنجی اعمال حقوقی احسانی با تحلیل مفهوم قبول و رضایت/ جلیل قنواتی، سیدعلی علوی قزوینی، سیدمحسن سلطانی.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۲، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، پیاپی ‎132، بهار: ص ۱۶۰-‎۱۷۸.
۴۴۷۵۵ DM26151 واکاوی مانعیت تعارض در حجیت اصل مثبت/ زهرا وطنی، احمد محمدی، جواد سلطانی فرد.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۲، سال پنجاه و پنجم، شماره ‎1، پیاپی ‎132، بهار: ص ۲۱۲-‎۲۳۱.
۴۴۷۵۶ DM26152 بررسی تطبیقی محاربه و افساد فی الارض و مصادیق آنها از منظر فقه و حقوق/ نوید صحرائی، منیره رحیمی کلدانلو.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۳-‎۲۰.
۴۴۷۵۷ DM26153 احیای حقوق عامه در آزادی های مشروع فضای مجازی/ علیرضا عزیزی.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۲۲-‎۳۷.
۴۴۷۵۸ DM26154 سرقفلی از منظر فقه و حقوق اسلامی/ مهشاد یعقوبی، علی قنبریان.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۳۹-‎۵۱.
۴۴۷۵۹ DM26155 بررسی تطبیقی سرقت حدی و تعزیری از منظر فقه و حقوق و مصادیق آنها/ نوید صحرائی، منیره رحیمی کلدانلو.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۵۳-‎۶۴.
۴۴۷۶۰ DM26156 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی/ نسرین بهرامیان، عبدالکریم گل گون.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۲، سال دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۶۶-‎۹۸.
۴۴۷۶۱ DM26157 بررسی نقض مقررات ناظر بر حقوق مخاصمات بین المللی توسط دولت عراق در جنگ تحمیلی/ حسن فرجی.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۲، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷-‎۳۷.
۴۴۷۶۲ DM26158 ارزیابی حمایت کیفری از هوای پاک و چالش های موجود/ سیدسجاد رزاقی موسوی.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۲، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۹-‎۵۲.
۴۴۷۶۳ DM26159 تحلیل کارکردگرایی حقوق عامه در اصل ‎۱۵۶ قانون اساسی با روش شناسایی مصادیق فرهنگی آن و طرح سازوکار تضمین متناسب/ محمد اسماعیلی، صادق مرادی.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۲، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۴-‎۷۰.
۴۴۷۶۴ DM26160 پیشگیری از جرائم مبتنی بر پیش فرض های شناختی در پرتوی جهاد تبیین/ محمد قهرمانی.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۲، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۲-‎۸۴.
۴۴۷۶۵ DM26161 احترام به حقوق معنوی زندانیان راهکاری برای کاهش آسیب ها و رفتارهای پرخطر در زندان/ سیدمرتضی موسوی تبار، سعید صادقی.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۲، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۶-‎۹۶.
۴۴۷۶۶ DM26162 بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری/ آیدا تنهائی دیلمقانی.- تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق. ‎۱۴۰۲، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۸-‎۱۱۲.
۴۴۷۶۷ DM26163 امکان سنجی فقهی تعمیم حکم حرمان ارث به سبب قتل به وصیت، معاونت در قتل، و قتل حاجب از منظر فریقین/ احمد حاجی ده آبادی، عبدالله امیدی فرد، محمدعلی افشاری.- پژوهش های فقهی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۶-‎۱۰۳.
۴۴۷۶۸ DM26164 اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران/ عبدالرضا علیزاده، سیدمحمدتقی حسینی وردنجانی.- پژوهش های فقهی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۸-‎۱۳۳.
۴۴۷۶۹ DM26165 احکام و آثار طلاق بیمار از منظر فقه مذاهب اسلامی/ حسین ابویی مهریزی، فهیمه محمدی یگانه.- پژوهش های فقهی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۵۰-‎۱۶۰.
۴۴۷۷۰ DM26166 اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی/ اسماعیل خلیفه، احمد اسماعیل تبار.- پژوهش های فقهی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۲-‎۱۷۴.
۴۴۷۷۱ DM26167 تحلیل مفهوم و ابعاد قانون در پرتو اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی/ هادی طحان نظیف، محمدصادق داریوند.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎1 (پیاپی ‎59)، بهار: ص ۱-‎۲۷.
۴۴۷۷۲ DM26168 تاملی بر شاخصه های تضمین شفافیت مربوط به نامزدها، مجری و ناظر انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ با تاکید بر سیاست های کلی انتخابات/ بیژن عباسی لاهیجی، محمدحسن باقری خوزانی، محمدصادق فراهانی.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎1 (پیاپی ‎59)، بهار: ص ۲۹-‎۵۲.
۴۴۷۷۳ DM26169 بررسی انتقادی تعریف عقد در حقوق ایران با تمرکز بر تفسیر ماده ‎۱۸۳ قانون مدنی، بر اساس ماهیت عقد در فقه امامیه، حقوق انگلیس و حقوق فرانسه/ عطاءالله بیگدلی، محمدرضا محمدی.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎1 (پیاپی ‎59)، بهار: ص ۵۳-‎۸۰.
۴۴۷۷۴ DM26170 رویکردی جدید از فضولی و تطبیق آن بر مواد قانون مدنی/ سجاد داورپناه مقدم، حسین صابری، حسین ناصری مقدم.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎1 (پیاپی ‎59)، بهار: ص ۸۱-‎۱۰۸.
۴۴۷۷۵ DM26171 معیارهای شناسایی تلف حکمی در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه انتقال به ثالث با حسن نیت در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی/ محمدهادی جواهرکلام، صمد حدادی اردکانی.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎1 (پیاپی ‎59)، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۳۷.
۴۴۷۷۶ DM26172 تشریفات رجوع از وصیت و راهکارهای عدول از آن در حقوق آمریکا؛ تاملی در حقوق ایران/ عباس میرشکاری، احسان بهرامی، شبیر آزادبخت.- پژوهشنامه حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎1 (پیاپی ‎59)، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۷۲.
۴۴۷۷۷ DM26173 تجزیه و تحلیل منع سوءاستفاده از حق در جریان آزاد اطلاعات از منظر نظام بین الملل حقوق بشر/ مازیار سعیدی، مسعود راعی، فرامرز عطریان.- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، ویژه نامه نوآوری‌های حقوق و اخلاق: ص ۲-‎۱۴.
۴۴۷۷۸ DM26174 تاثیر فناوری زیستی ارقام گیاهی بر محیط زیست در پرتو اخلاق زیستی/ محمدرضا نیکنام، حمید مسجدسرایی، مهدی ذوالفقاری.- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، ویژه نامه نوآوری‌های حقوق و اخلاق: ص ۲-‎۱۶.
۴۴۷۷۹ DM26175 نقش رضایت زیان دیده در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی با نگرشی به مبانی اخلاقی/ مرتضی ارسطوئی، داریوش بابایی، رحیم اکرامی.- اخلاق زیستی. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، ویژه نامه نوآوری‌های حقوق و اخلاق: ص ۲-‎۱۱.
۴۴۷۸۰ DM26176 تحلیل اقتصادی وضع حق ثبت بر مهریه/ مجتبی قاسمی، محمد روشن، محمدرضا فرهنگ.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۰۲-‎۲۹۲.
۴۴۷۸۱ DM26177 ثبت قرارداد لیسانس علامت تجاری: ضرورت ها، شرایط و آثار/ مهدی کارچانی، میرقاسم جعفرزاده.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۰۴-‎۳۱۹.
۴۴۷۸۲ DM26178 سرنوشت عقد در صورت عدم تحقق شرط تعلیقی در حقوق فرانسه و ایران/ منصور امینی، اکبر اصانلو.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۲۲-‎۳۳۶.
۴۴۷۸۳ DM26179 بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد/ عبدالحسین شیروی، منصوره اشراقی.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۳۸-‎۳۴۹.
۴۴۷۸۴ DM26180 ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین المللی/ راحیل آذر، حانیه ذاکری نیا، سیدعلی علوی قزوینی.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۵۲-‎۳۶۷.
۴۴۷۸۵ DM26181 تحلیل حقوقی ماده ‎۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: اداره گروه اقتصادی با منافع مشترک/ حمید کبیری شاه آباد، محمد عیسایی تفرشی.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۷۰-‎۳۸۶.
۴۴۷۸۶ DM26182 عدم ملازمه انتقال بانکی وجه با برائت ذمه صادرکننده از تعهد پایه در حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی/ محمد صالحی مازندرانی، فرهاد بیات.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۳۸۸-‎۴۰۰.
۴۴۷۸۷ DM26183 اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تاکید بر آرای قضایی/ اسماعیل نعمت اللهی.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۰۲-‎۴۱۴.
۴۴۷۸۸ DM26184 تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آرای پایان رابطه زوجیت؛ نارسایی ها و راهکارها/ محمد شکری.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۱۶-‎۴۲۶.
۴۴۷۸۹ DM26185 مقاصه و الزام؛ مبنای تعامل و احترام/ علی محمد یثربی قمی.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۲۸-‎۴۳۵.
۴۴۷۹۰ DM26186 بررسی تاثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی و رفع تزاحم میان آن ها/ عباس میرشکاری، فاطمه ثابت قدم.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۳۸-‎۴۴۹.
۴۴۷۹۱ DM26187 مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعه موردی: خودروهای تمام خودران)/ ناهید پارسا.- حقوق خصوصی. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎2، پاییز و زمستان: ص ۴۵۲-‎۴۶۶.
۴۴۷۹۲ DM26188 مطالعه تطبیقی امکان پدیدآورندگی شخص حقوقی/ پژمان محمدی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۱-‎۳۷.
۴۴۷۹۳ DM26189 الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات/ علی اسماعیلی، علی اکبر گرجی ازندریانی، سعیدرضا ابدی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۳۹-‎۶۳.
۴۴۷۹۴ DM26190 تحلیل اقتصادی تکمیل قراردادها در جریان دادرسی در پرتو حقوق ایران/ حسن بادینی، محمد جوان مفرد.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۶۵-‎۹۰.
۴۴۷۹۵ DM26191 مشکلات زنان بزه دیده جرم سرقت در فرایند دادرسی کیفری مطالعه موردی دادسرای ناحیه ‎۱۵ تهران/ نسرین مهرا، حسین خاکساری نوری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۹۱-‎۱۱۶.
۴۴۷۹۶ DM26192 جرایم مرتبط در حقوق کیفری ایران: چالش ها و راهکارها/ مرتضی جمشیدی، محمدابراهیم شمس ناتری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۳۷.
۴۴۷۹۷ DM26193 پیامد تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فردی و جمعی، با نگاهی به رویه دولت ها و محاکم/ محمدحسین رمضانی قوام آبادی، سیده سارا میریان.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۶۶.
۴۴۷۹۸ DM26194 مقایسه نقش اشهاد و تشریفات قانونی در فرایند طلاق/ مهدی موحدی محب.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۸۹.
۴۴۷۹۹ DM26195 رابطه اصل لزوم قراردادها با نظریه نقض قابل پیش بینی/ جواد حبیبی تبار، مسلم موحدی فر.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۹۱-‎۲۱۱.
۴۴۸۰۰ DM26196 شناسایی مدعی و موضوع دلیل در دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین/ عباس رحیمی، سیدعلی علوی قزوینی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۳۵.
۴۴۸۰۱ DM26197 سرگردانی تئوریک در تبیین و نوع شناسی حقوقی موسسات و/ یا نهادهای عمومی غیردولتی/ محمدوزین کریمیان.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۲۳۷-‎۲۶۲.
۴۴۸۰۲ DM26198 بررسی شرط اسقاط مسئولیت ناشی از حوادث کار در قراردادهای پیمانکاری در پرتو آراء قضایی/ مصطفی مظفری، مرتضی میرزایی مقدم.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۲۶۳-‎۲۸۴.
۴۴۸۰۳ DM26199 ارزیابی طرح ابهام از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی/ محمدقاسم تنگستانی، محمدرضا رفیعی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۲۸۵-‎۳۰۴.
۴۴۸۰۴ DM26200 شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا/ میلاد سلطانی، بهرام تقی پور، علیرضا صالحی فر.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۳۰۵-‎۳۳۲.
۴۴۸۰۵ DM26201 خوانش سیاست های رقابتی در بازارهای جهانی انرژی با رویکرد کنترل رویه های ضدرقابتی/ مهدی ملائی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۳۳۳-‎۳۶۰.
۴۴۸۰۶ DM26202 علت یابی اقدامات تروریستی بر پایه نظریات جرم شناختی/ نوروز کارگری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۳۶۱-‎۳۸۶.
۴۴۸۰۷ DM26203 پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی/ امیر کیانی، مهدی اسماعیلی، حسن حبیبی تبار فیروزجایی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎101، بهار: ص ۳۸۷-‎۴۱۲.
۴۴۸۰۸ DM26204 نقدی بر پیش نویس توصیه های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی از منظر حق بر محیط زیست سالم/ آناهیتا سیفی، نجمه رزمخواه.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎78، بهار: ص ۱۲-‎۴۷.
۴۴۸۰۹ DM26205 حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان در ترازوی حقوق بین الملل با تاکید بر وضعیت حقوقی حکومت خودخوانده امارت اسلامی/ امینه مودیان.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎78، بهار: ص ۵۲-‎۸۱.
۴۴۸۱۰ DM26206 تضمین دسترسی به محاکم برای دریانوردان با نگاهی بر دادگاه دریایی ایران/ زهراسادات شارق، حسین رضازاده.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎78، بهار: ص ۸۶-‎۱۱۸.
۴۴۸۱۱ DM26207 آسیب شناسی توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران/ حسن حمزه لوئی، مقصود رنجبر، محمدتقی دشتی.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎78، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۵۶.
۴۴۸۱۲ DM26208 اقتضائات حقوقی حکمرانی در جامعه هم سود: موردکاوی ایران معاصر/ مهدی مهدوی زاهد.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎78، بهار: ص ۱۶۰-‎۱۸۰.
۴۴۸۱۳ DM26209 مواجهه با بحران مشروعیت داوری سرمایه گذاری در پرتو همگرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی/ سیدجمال سیفی، مهدی ویس کرمی.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎78، بهار: ص ۱۸۴-‎۲۱۹.
۴۴۸۱۴ DM26210 رابطه حق بر زبان مادری با امنیت ملی و وحدت سرزمینی/ محمد جلالی، مهرداد آقایی.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎78، بهار: ص ۲۲۴-‎۲۵۲.
۴۴۸۱۵ DM26211 مناسبات دولت و اخلاق در اندیشه استاد ناصرکاتوزیان/ امید شیرزاد.- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎78، بهار: ص ۲۵۸-‎۲۸۷.
۴۴۸۱۶ DM26212 حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران/ حسین پشت دار … [و دیگران].- پژوهش حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و چهارم، شماره ‎78، بهار: ص ۲۹۲-‎۳۱۵.
۴۴۸۱۷ DM26213 تاثیر نظام تحریم های اقتصادی بر داوری های تجاری بین الملی در پرتو رویکرد اتحادیه اروپا/ اویس رضوانیان، ایتا خسروخاکپور.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۷.
۴۴۸۱۸ DM26214 تحلیل مفهوم، کارکرد و اثربخشی پایش گران غیرمستقیم اطلاعات مالی در بازار سرمایه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)/ فاطمه حمیدیان، محمد عیسائی تفرشی، طیبه صاحب.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۰-‎۶۱.
۴۴۸۱۹ DM26215 مطالعه تطبیقی مسئولیت منتقل الیه در وارسی مورد معامله/ محمدهادی دارائی.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۶-‎۸۴.
۴۴۸۲۰ DM26216 مطالعه تطبیقی دعوای مشتق چندجانبه در حقوق ایران و انگلیس/ علی طهماسبی.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۷-‎۱۰۷.
۴۴۸۲۱ DM26217 فلسفه الزام آور بودن قرارداد: بررسی تطبیقی در نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران/ سیدمرتضی نعیمی.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۰-‎۱۳۴.
۴۴۸۲۲ DM26218 الزام به افشای قرارداد تامین مالی دعوی توسط ثالث/ گلنارسادات بنی جمالی، مرتضی شهبازی نیا.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۱، دوره بیست و ششم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۰.
۴۴۸۲۳ DM26219 امکان سنجی استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با مطالعه حقوق انگلیس/ سعید بالی پور بابادی، فیروز احمدی، جمشید میرزائی.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۴۴۸۲۴ DM26220 شرایط ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز (مطالعه تطبیقی حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)/ الهام السادات شیخ الاسلام نوری، محمدباقر پارساپور، پژمان محمدی.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۳-‎۵۲.
۴۴۸۲۵ DM26221 مطالعه تطبیقی معیارهای اطلاع رسانی مخاطرات درمانی به بیمار در حقوق آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران/ امید نصرالهی شهری … [و دیگران].- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۵-‎۷۹.
۴۴۸۲۶ DM26222 مطالعه تطبیقی کاربرد تسهیل کننده هوش مصنوعی در امر تعقیب کیفری؛ ظرفیت ها و چالش ها/ محمدصادق شیخوند … [و دیگران].- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۱-‎۱۰۲.
۴۴۸۲۷ DM26223 بررسی تطبیقی مفهوم داده های شخصی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران/ بهناز احمدوند، آرتین جهانشاهی.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۳۰.
۴۴۸۲۸ DM26224 سوء استفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه/ محمد بافهم، عزیزاله فهیمی، مهدی حسن زاده.- پژوهش های حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۵۶.
۴۴۸۲۹ مال باختگان صندوق امانات بانک ملی، مدعی یا منکر؟/ موسی عاکفی قاضیانی، حشمت رستمی درونکلا، وحید عاکفی قاضیانی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۱۱-‎۲۶.
۴۴۸۳۰ حق دسترسی به واکسن به مثابه حق بشر/ مریم غلامی، مهدی فیروزآبادیان.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۳۳-‎۶۰.
۴۴۸۳۱ مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)/ حسین طالبیان، محمد عیسائی تفرشی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۶۵-‎۸۶.
۴۴۸۳۲ اثربخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قانون جدید فرانسه/ حمید خان محمدی … [و دیگران].- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۹۱-‎۱۱۴.
۴۴۸۳۳ توصیف حقوقی و قلمرو نهاد کفالت بانکی در مورد بانک ها و موسسات اعتباری/ محسن صادقی، سجاد یاوری.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۴۴.
۴۴۸۳۴ روش های تعیین مصادیق نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی/ محمد عالم زاده.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۷۰.
۴۴۸۳۵ چالش های اجرای نظام جدید مسوولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا/ حسین صادقی، مهدی رشوند بوکانی، مهدی ناصر.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۱۷۵-‎۱۹۳.
۴۴۸۳۶ کیفیت اعطا و اجرای نیابت در مراجع قضایی ایران/ رضا جرجندی مقدم.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۱۹۹-‎۲۲۱.
۴۴۸۳۷ قاعده مصونیت دولت ها و تقابل آن با تروریسم با تاکید بر سانحه سقوط هواپیمای اوکراین/ مهشید کرباسی … [و دیگران].- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۲۲۷-‎۲۵۱.
۴۴۸۳۸ منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان/ بهمن بهری خیاوی، هیبت الله نژندی منش، پیمان بلوری.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۲۵۷-‎۲۷۸.
۴۴۸۳۹ نقش فیس بوک در تحقق بزه تحریک به نسل زدایی (مطالعه جنگ داخلی کشور میانمار)/ محمدحسن مالدار، سیدمهدی سیدزاده ثانی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۲۸۳-‎۳۰۴.
۴۴۸۴۰ امکان سنجی ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت توسط نیروهای حافظ صلح در چهارچوب اساسنامه رم/ رضا احدی، مهدی حاتمی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۳۰۹-‎۳۲۹.
۴۴۸۴۱ جایگاه حقوق نرم در رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی از منظر پوزیتیویسم حقوقی/ منصور آیرم، حجت سلیمی ترکمانی، محمد موسی زاده.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۳۳۵-‎۳۵۸.
۴۴۸۴۲ بسترهای همگرایی و واگرایی فمینیسم و عدالت ترمیمی در مواجهه با خشونت خانوادگی علیه زنان/ مژگان نعمتی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۳۶۵-‎۳۸۲.
۴۴۸۴۳ تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی در نظام حقوقی ایران/ مهدی مظفری اناری، محمد امینی زاده.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۳۸۹-‎۴۱۶.
۴۴۸۴۴ تحلیل عوامل موثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی/ سیدمهدی احمدی موسوی، فرشته عبدالرحیمی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۴۲۱-‎۴۴۲.
۴۴۸۴۵ جرایم محیط زیستی در سنجه عدالت ترمیمی: از سیاست ها تا برنامه ها/ عرفان باباخانی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۴۴۷-‎۴۶۷.
۴۴۸۴۶ تعطیلی پلتفرم های مجازی؛ ضرورت تحلیل نظام حاکم بر داده های شخصی از منظر حقوق اموال/ سیدامین پیشنماز، امیرعباس رکنی.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۴۷۳-‎۵۰۶.
۴۴۸۴۷ نوآوری ها و چالش های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در پیشگیری از کودک آزاری/ مهدی صبوری پور، فائزه حق بین.- پژوهشهای حقوقی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و دوم، شماره ‎53، بهار: ص ۵۱۱-‎۵۳۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up