تازه‌‌ های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور 1402

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور 1402

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۵۰۱۶ DM26393 واکاوی قاعده درا در فراسوی حقوق کیفری و رویه محاکم/ محمد اسماعیل زاده، احمد پورابراهیم.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاییز و زمستان: ص ۶-‎۴۰.
۴۵۰۱۷ DM26400 تحلیل مالکیت منابع آب در حقوق ایران/ هادی قائمی.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاییز و زمستان: ص ۴۱-‎۹۸.
۴۵۰۱۸ DM26401 بررسی چالش های کنترل قیمت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با تمرکز بر قیمت گذاری ایران/ سعیده رمضانی نژاد.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاییز و زمستان: ص ۹۹-‎۱۰۹.
۴۵۰۱۹ DM26399 تحلیلی بر تامین مالی بانک ها در حقوق داخلی/ فاطمه اسدی نیا.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاییز و زمستان: ص ۱۱۰-‎۱۳۵.
۴۵۰۲۰ DM26395 مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و خدمات در تجارت الکترونیک/ پریسا خان میرزائی، نورعلی حقیقت.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاییز و زمستان: ص ۱۳۶-‎۱۵۵.
۴۵۰۲۱ DM26402 اثر تعهدات پولی قراردادی بر ماهیت حقوقی چندگانه پول/ علی هاتفی.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاییز و زمستان: ص ۱۵۶-‎۱۸۶.
۴۵۰۲۲ DM26398 رابطه بند ب ماده 2 قانون نظام جامع دامپروری با بند خ ماده اول از دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده/ امیرحسین کاتوزیان.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاییز و زمستان: ص ۱۸۷-‎۲۱۱.
۴۵۰۲۳ DM26396 شاخصه های حکمرانی شایسته از منظر سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی/ مزدک نصوری.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاییز و زمستان: ص ۲۱۲-‎۲۲۶.
۴۵۰۲۴ DM26394 نرم افزار به مثابه کالا/ سارا گرین، جهانگیر سعیدوف؛ مترجم مریم خجسته.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاییز و زمستان: ص ۲۳۰-‎۲۵۶.
۴۵۰۲۵ DM26397 رمزارزها به مثابه پول؛ با نگاهی به مقررات ایران/ امیر فامیل زوار جلالی.- راه وکالت. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎28، پاییز و زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۶۶.
۴۵۰۲۶ مسئولیت ناشی از افعال حیوانات/ محمد مصدق.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎158، خرداد و تیر: ص ۳-‎۷.
۴۵۰۲۷ واکاوی رهیافت های پیشگیری اجتماعی از وقوع جرایم جنسی در قرآن کریم با تاکید بر حفظ نگاه/ احمدرضا پورخاقان شاهرضایی.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎158، خرداد و تیر: ص ۸-‎۱۶.
۴۵۰۲۸ تشتت در کتبی یا شفاهی بودن کذب؛ تاملی بر رویکردهای مختلف به جرم نشر اکاذیب/ قوام کریمی، سیدحسین یزدان پناهی.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎158، خرداد و تیر: ص ۱۷-‎۲۱.
۴۵۰۲۹ رویکرد نظام های حقوقی به جایگاه پلیس در نظام یکفری مطالعه تطبیقی فرانسه، آلمان، انگلستان، ایران/ رضا یاراحمدی، زهرا کاظمی نسب.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎158، خرداد و تیر: ص ۲۲-‎۳۰.
۴۵۰۳۰ تاملی بر رویکرد فقهی برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری/ ناهید احمدیان، سیدمحمد کیکاوسی.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎158، خرداد و تیر: ص ۳۱-‎۳۷.
۴۵۰۳۱ مطالعه تطبیقی ازدواج اطفال در منابع فقهی، حقوق داخلی و اسناد بین المللی/ محمود فیروزی.- دادرسی. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هفتم، شماره ‎158، خرداد و تیر: ص ۳۸-‎۴۶.
۴۵۰۳۲ DM26407 مسئولیت مدنی دولت در حفظ سلامت شهروندان از منظر فقه شیعه، حقوق شهروندی و اسناد بین الملل/ حسین اسماعیل زاده، عباس مقدری امیری، عبدالحمید مرتضوی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۱۱-‎۲۹.
۴۵۰۳۳ DM26408 نسبت ثبت تاسیس شرکت ها در ایران با امنیت حقوقی با نگاهی به فقه امامیه/ هژیر تک، محمدرضا پاسبان.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۳۰-‎۵۲.
۴۵۰۳۴ DM26409 مصالحه قصاص نفس با قطع عضو/ جواد حبیبی تبار، سیدمحمد سجادی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۵۳-‎۷۳.
۴۵۰۳۵ DM26410 بررسی فقهی و حقوقی سلب امنیت شهروندی در هوش مصنوعی/ سیدمجتبی حکیم، سیدحسین ابراهیمیان.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۷۴-‎۱۰۱.
۴۵۰۳۶ DM26411 تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام ابراء/ سعید دلاور، سیدمهدی میردادشی کاری، ابراهیم دلشاد معارف.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۳.
۴۵۰۳۷ DM26412 گواهی و تعارض آن با امارات قضایی (علم قاضی) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه/ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، علیرضا ملاشاهی، منصور غریب پور.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۱۳۴-‎۱۵۲.
۴۵۰۳۸ DM26413 بررسی تطبیقی نفقه زوجه مفقود خارج شده از عقد نکاح/ محمد غلامی علیایی … [و دیگران].- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۶.
۴۵۰۳۹ DM26414 مسئولیت مدنی ترک فعل مسئولان ناشی از تفویت زمان غیر/ مصطفی کیخا، شقایق عامریان، عبدالرضا محمد حسین زاده.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۱۷۷-‎۲۰۴.
۴۵۰۴۰ DM26415 مبانی فقهی – حقوقی امکان طرح دعوای پیشگیرانه با شروع به خسارت در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه/ حسینعلی میرزاجانی رودپشتی، مهدی فلاح خاریکی، سیدحسن حسینی مقدم.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۲۰۵-‎۲۴۱.
۴۵۰۴۱ DM26416 تطبیق نهاد نقض قابل پیش بینی قرارداد با مفهوم واجب موسع در اصول فقه/ عباس میرشکاری، امیر جوادی.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۲۴۲-‎۲۶۱.
۴۵۰۴۲ DM26417 بررسی فقهی حکم آموزش کسب و کار با عامل هوش مصنوعی/ مهدی محمدیان امیری، علی اکبر ایزدی فرد.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۲۶۲-‎۲۸۵.
۴۵۰۴۳ DM26418 بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه شیعه و احناف/ محمد نصیریان مفیدی، محمدابراهیم شمس ناتری، مهدی شیدائیان.- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۲۸۶-‎۳۱۳.
۴۵۰۴۴ DM26419 نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی در تقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل ‎۱۶۷ قانون اساسی/ امیر وطنی … [و دیگران].- پژوهش های فقه و حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎72، تابستان: ص ۳۱۴-‎۳۳۴.
۴۵۰۴۵ DM26420 ماهیت دعوی زیاندیده علیه قاضی مقصر و دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی/ محمد صالحی مازندرانی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎77، تابستان: ص ۷-‎۳۱.
۴۵۰۴۶ DM26421 ضمان فتوادهنده/ میلاد مشایخ.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎77، تابستان: ص ۳۳-‎۵۸.
۴۵۰۴۷ DM26422 تحلیل اقتصادی سیستم های بررسی شرایط ثبت اختراع/ جعفر اکبری، محمود حکمت نیا.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎77، تابستان: ص ۵۹-‎۸۸.
۴۵۰۴۸ DM26423 تاثیر فوت متعهد بر بقای تعهد/ رضا دریائی، مصطفی کربلائی آقازاده.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎77، تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۷.
۴۵۰۴۹ DM26424 حمایت از حق باروری زنان دارای معلولیت در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی/ انسیه نوراحمدی، احمد رضوانی مفرد.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎77، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۳.
۴۵۰۵۰ DM26425 واکاوی غرر موثر در فقه امامیه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق مصر/ حامد صالحی علی آبادی، علیرضا شمشیری، عباس کریمی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎77، تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۸۳.
۴۵۰۵۱ DM26426 مطالعه تطبیقی تعارض در توافق نامه سهام داری با اساسنامه شرکت و قوانین آمره/ محمدرضا پاسبان، الهام ضامنی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎77، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۰.
۴۵۰۵۲ DM26427 اصل صلاحیت بر صلاحیت در حقوق ایران و فرانسه/ سحر کریمی، جواد شمسی، میلاد سلطانی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۲۷.
۴۵۰۵۳ DM26428 سوءاستفاده از حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء در حقوق فرانسه و ایران/ محمد بافهم، عزیزاله فهیمی، مهدی حسن زاده.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۵۲.
۴۵۰۵۴ DM26429 حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای: فرصت ها و چالش های حقوقی طرح قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره/ سیداحسان رفیعی علوی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۵۳-‎۷۲.
۴۵۰۵۵ DM26430 استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن لا، کنوانسیون وین ‎۱۹۸۰ و حقوق ایران/ محمدصادق رمضانی ماهونکی، اعظم انصاری، سیدمحمدمهدی قبولی درافشان.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۷۳-‎۹۸.
۴۵۰۵۶ DM26431 امکان سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی)/ سیدعباس سیدی آرانی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۴۵۰۵۷ DM26432 مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران/ حمید کبیری شاه آباد، سجاد کلانترزاده سعدآباد.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۴.
۴۵۰۵۸ DM26433 بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن ها در حقوق ایران/ فرشاد فارسانی، ربیعا اسکینی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۷۲.
۴۵۰۵۹ DM26434 مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین المللی کیفری/ صادق سلیمی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۴.
۴۵۰۶۰ DM26435 از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا/ سمانه رحمتی فر.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۱۸.
۴۵۰۶۱ DM26436 ضرورت سنجی جرم انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا/ سیده آمنه حسینی، محمدرضا زندی، عباس تدین.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۴.
۴۵۰۶۲ DM26437 ارزیابی دلیل و ضابطه های اثبات در داوری های تجاری بین المللی/ رضا دلیر، ابراهیم دلشاد معارف، عیسی امینی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۲۴۵-‎۲۶۶.
۴۵۰۶۳ DM26438 شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران/ سیدحسین صفایی معافی، اکبر ایمانپور، رضا دریایی.- حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره دهم، (شماره ‎1، شماره پیاپی ‎19)، بهار و تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۳.
۴۵۰۶۴ DM26439 استرداد هدایای زمان نامزدی مبانی ازدواج دائم و موقت طلاق/ حسن عابدی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎160، خرداد: ص ۱۰-‎۲۱.
۴۵۰۶۵ DM26440 اجرای احکام خانواده/ مریم هاشمی، مریم فروغی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎160، خرداد: ص ۲۲-‎۴۱.
۴۵۰۶۶ DM26441 طلاق خارجی در حقوق ایران: شناسایی و اجرای احکام طلاق خارجی/ علی نوریان.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎160، خرداد: ص ۴۲-‎۴۷.
۴۵۰۶۷ DM26442 بررسی ماهیت طلاق های به درخواست زوجه/ سعید بهاریان.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎160، خرداد: ص ۴۸-‎۷۶.
۴۵۰۶۸ DM26443 امکان رجوع زوجه از هبه مهریه کلی به زوج/ سیدوحید صادقی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎160، خرداد: ص ۷۷-‎۹۴.
۴۵۰۶۹ DM26444 تقسیم طلاق بر حسب شخص درخواست کننده/ مرتضی تسلط.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎160، خرداد: ص ۹۵-‎۱۱۹.
۴۵۰۷۰ DM26445 ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد نکاح/ رضا مقصودی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎160، خرداد: ص ۱۲۰-‎۱۳۰.
۴۵۰۷۱ DM26446 بی اعتباری مصوبه تسهیل کسب و کار درباره وکالت دادگستری/ سیدمحمود کاشانی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎161، تیر: ص ۱۰-‎۲۰.
۴۵۰۷۲ DM26447 حق مرد در طلاق و حدود آن در حقوق کنونی با تاملی بر اصل چهلم قانون اساسی/ امیرمحمد کریمی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎161، تیر: ص ۲۱-‎۳۶.
۴۵۰۷۳ DM26448 رویه قضایی پیرامون چالش های دستورهای قرار تعلیق تعقیب/ وحید دادگستر.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎161، تیر: ص ۳۷-‎۴۳.
۴۵۰۷۴ DM26449 صدور پروانه ساختمانی: نوعیت و کاربری (محدوده و حریم شهر)/ امید محمدی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎161، تیر: ص ۴۴-‎۶۶.
۴۵۰۷۵ DM26450 آشنایی با اصول و قوانین حاکم بر وکالت های معاضدت قضایی در حقوق ایران و موسسه معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری در ارجاع پرونده های تسخیری و معاضدتی/ محمد جانقربان.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎161، تیر: ص ۶۷-‎۹۳.
۴۵۰۷۶ DM26451 بررسی تاثیرات حقوقی بروز ویروس کرونا بر عقد اجاره/ مطهره ایمان زاده.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎161، تیر: ص ۹۴-‎۱۱۶.
۴۵۰۷۷ DM26452 تعیین مال غیرمنقول به عنوان مهریه و رویه قضائی/ سعید آقاباباگلی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎161، تیر: ص ۱۱۸-‎۱۲۲.
۴۵۰۷۸ DM26453 طرح تفسیری برای دخالت در وظایف کانون های وکلا/ سیدمحمود کاشانی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎163، شهریور: ص ۱۰-‎۱۷.
۴۵۰۷۹ DM26454 حقوق حاکم بر قراردادهای بانکی (به بیان ساده)/ محمدرضا محمدی جرقویه ای.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎163، شهریور: ص ۱۸-‎۲۱.
۴۵۰۸۰ DM26455 آیا کثرت شکات، دلالت بر ذی حقی ایشان دارد؟/ ساناز بیرژندی، منصور انجم شعاع.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎163، شهریور: ص ۲۲-‎۳۴.
۴۵۰۸۱ DM26456 تعلیق تعهد در حقوق ایران و فرانسه/ آرمان زینلی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎163، شهریور: ص ۳۵-‎۵۳.
۴۵۰۸۲ DM26457 آشنایی با حقوق اقتصادی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران/ افراسیاب کرمی مفرد.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎163، شهریور: ص ۵۴-‎۶۴.
۴۵۰۸۳ DM26458 امکان سنجی تملک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان در حقوق ایران/ ریحانه والیانی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎163، شهریور: ص ۶۸-‎۷۸.
۴۵۰۸۴ DM26459 بررسی دعوای اثبات مالکیت/ علیرضا شمس.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎163، شهریور: ص ۸۰-‎۹۰.
۴۵۰۸۵ DM26460 نقد و بررسی دادنامه ‎۳۰ شهریور ‎۱۴۰۱ شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات/ سیدمحمد کاشانی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎164، مهر: ص ۸-‎۲۰.
۴۵۰۸۶ DM26461 مسوولیت مدنی بانک در قبال خسارت وارده به مشتریان/ سیدوحید صادقی، فاطمه محسنی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎164، مهر: ص ۲۶-‎۴۲.
۴۵۰۸۷ DM26462 حقوق معترضین در آیینه اسناد بین المللی و قوانین ایران/ بهنام قسمتی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎164، مهر: ص ۴۳-‎۶۷.
۴۵۰۸۸ DM26463 هوش مصنوعی قضایی/ زهرا محمدباقری، سیدمجتبی سیدباقری.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎164، مهر: ص ۶۸-‎۷۶.
۴۵۰۸۹ DM26464 تبیین راهکارهای حقوقی و نقد رویه قضایی بحران کم آبی در کشور/ رقیه دلواری.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎164، مهر: ص ۷۷-‎۹۸.
۴۵۰۹۰ DM26465 تحلیلی بر امکان و شرایط اجرای احکام غیرقطعی مدنی/ علیرضا آذربایجانی.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎164، مهر: ص ۱۰۰-‎۱۰۴.
۴۵۰۹۱ DM26403 واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی در راستای اصل (44) قانون اساسی؛ چالش ها و دستاوردها/ محمد مهدی صالحی …[ ودیگران].- راهبرد. ‎۱۳۹۸، سال بیست و هشتم، شماره ‎92، پاییز: ص ۱۷۲-‎۱۹۸.
۴۵۰۹۲ DM26404 ماهیت راهبردی و مکانیزم تشخیص احکام حکومتی در روند حکمرانی اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)/ اصغرآقا مهدوی، مهدی نادری.- راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال سی ام ، شماره ‎99، تابستان: ص ۱۹۴-‎۲۲۵.
۴۵۰۹۳ DM26405 مفهوم دولت تنظیم‌گر: تحلیل تنظیم‌گری به مثابه ابزار حکمرانی/ مهدی هداوند، فرهاد جم.- راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال سی ام ، شماره ‎99، تابستان: ص ۲۲۸-‎۲۶۶.
۴۵۰۹۴ DM26406 سیمای حکمرانی مطلوب در ایران: از ظرفیت تا فرصت/ علی کمیجانی، محمد رحیم عیوضی.- راهبرد. ‎۱۴۰۰، سال سی ام ، شماره ‎100، پاییز: ص ۴۲۸-‎۴۶۵.
۴۵۰۹۵ DM26466 مطالعه تطبیقی رضایت بزه دیده بر ایراد صدمه بدنی در حقوق ایران و آلمان/ مهری برزگر.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۳-‎۳۲.
۴۵۰۹۶ DM26467 جایگاه رکن روانی و مسئولیت کیفری در تعریف جرم/ فریدون جعفری.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۳۳-‎۶۲.
۴۵۰۹۷ DM26468 آسیب شناسی بزه تصرف عدوانی با تاکید بر رویه قضایی/ محمد حسن حسنی.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۶۳-‎۹۴.
۴۵۰۹۸ DM26469 پاسخ گذاری  ترکیبی در سیاست جنایی بین المللی.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۴.
۴۵۰۹۹ DM26470 امکان سنجی قاچاق کالا و ارز در خصوص دستگاه های استخراج رمزارز و مبادلات رمزارزها: مسائل قانونی و رویه های عملی/ زهرا ساکیانی، سید عباس واعظی.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۶.
۴۵۱۰۰ DM26471 مشروط انگاری حبس ابد اکراه کننده به شروط قصاص؛ ماهیت و پیامدها/ داود سیفی قره یتاق، قاسم اسلامی نیا.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۹۶.
۴۵۱۰۱ DM26472 حقوق کیفری خطرمدار در قلمرو بزهکاری تروریستی/ فرهاد شاهیده.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۸.
۴۵۱۰۲ DM26473 مجازات‌های تبعی در قتل/ عباس شیری.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۲۲۹-‎۲۶۰.
۴۵۱۰۳ DM26474 اهداف و عوامل موثر در کیفردهی مرتکبان جنایت علیه میراث فرهنگی در پرتو پرونده المهدی و رویه دیوان کیفری بین المللی/ کیوان غنی، فضل الله فروغی.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۲۶۱-‎۲۹۴.
۴۵۱۰۴ DM26475 تامل فلسفی آلبر کامو در رد کیفر مرگ/ احمد فلاحی، طاهر توحیدی، شایان اکبری.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۲۶.
۴۵۱۰۵ DM26476 بررسی فقهی حقوقی قاعده جبار/ محمد باقر گرایلی، جواد دلاور.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۳۲۷-‎۳۴۶.
۴۵۱۰۶ DM26477 برساخت بزه دیدگی ذهنی: عوامل و آثار آن از منظر جرم شناسی میان کنشی/ فاطمه نوری.- آموزه های حقوق کیفری. ‎۱۴۰۱، دوره نوزدهم، شماره ‎24، پاییز – زمستان: ص ۳۴۷-‎۳۸۱.
۴۵۱۰۷ DM26478 اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه/ جواد شمسی، همایون مافی.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎70، تابستان: ص ۱۳۴-‎۱۵۸.
۴۵۱۰۸ DM26479 بازخوانی بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو رای دیوان داوری دریای چین جنوبی با نگاه ویژه به مرزهای دریایی تحدید نشده ایران در خلیج فارس/ ساسان صیرفی.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎70، تابستان: ص ۱۰-‎۵۲.
۴۵۱۰۹ DM26480 حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین لمللی چین ـ سیتک/ سیما علوی حجازی،  محمود جلالی، مریم قربانی فر.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎70، تابستان: ص ۱۶۰-‎۱۸۲.
۴۵۱۱۰ DM26481 انتساب مسئولیت به دولت ها در رویه داوری ایکسید/ علیرضا مشهدی زاده، امیرحسین قدرت نما شبستری.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎70، تابستان: ص ۱۰۸-‎۱۳۲.
۴۵۱۱۱ DM26482 نظریه انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین المللی/ مرتضی احمدی فرد،  مهدی حاتمی، فرید آزادبخت.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎70، تابستان: ص ۵۴-‎۷۶.
۴۵۱۱۲ DM26483 نقش و جایگاه گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد/ فرناز غیابی، امیرحسین رنجبریان.- حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال چهلم، شماره ‎70، تابستان: ص ۷۸-‎۱۰۶.
۴۵۱۱۳ DM26502 آینده دولت/ محمد ملکی، کوروش استوار سنگری.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۵۱۱۴ DM26503 محدودیت های حاکم بر فعالیت اصناف در حقوق ایران/ محسن طاهری، مریم آقایی بجستانی، علیرضا امامی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۷.
۴۵۱۱۵ DM26504 تاثیر قطعیت اجرای مجازات حبس در بازدارندگی از تکرار جرم در جرائم مواد مخدر و روان گردان در استان البرز در سال های ‎۱۳۹۸ و ‎۱۳۹۹/ وحید چگنی، پیمان مربی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۵۱۱۶ DM26505 تبیین مبانی فقهی و حقوقی کنشگران سوت زن؛ مقایسه تطبیقی با حقوق کشور ایسلند/ روح الله آهنگران، رضا دانش نیا.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۴۵۱۱۷ DM26506 حدود اختیار بورس اوراق بهادار در ابطال معاملات/ رضا احمدی ترکمانی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۵۱۱۸ DM26507 رابطه محرمیت جنین انتقال یافته با گیرندگان و اهداکنندگان/ فائزه دری صفت.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۵۱۱۹ DM26508 درآمدی بر مسئولیت و حقوق اشخاص در پرتو حقوق بین الملل با نگاهی بر نظام حقوق بشر/ حدیث نوری لنجان نوکابادی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۴۵۱۲۰ DM26509 حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه بین المللی از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه/ محمدمهدی سیدناصری، سینا درویشی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۳۰.
۴۵۱۲۱ DM26510 نفوذ اصل حاکمیت اراده در عقد نکاح از منظر فقه، قانون ایران و قواعد بین المللی/ عرفان رهائی.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۵۱۲۲ DM26511 بررسی اثربخشی پیشگیری از جرم و راهکارهای آن در رویه قضایی/ نوید صحرائی، منیره رحیمی کلدانلو.- حقوق و مطالعات نوین. ‎۱۴۰۲، دوره چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۲.
۴۵۱۲۳ DM26512 مولفه های مداخله دولت در تنظیم گری حرفه وکالت؛ مطالعه موردی نظام حقوقی انگلستان/ مجتبی اصغریان، علی بهادری جهرمی، محمدصادق فراهانی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۴۵۱۲۴ DM26513 کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی طرفانه کیفری/ علی امیری، جواد طهماسبی، بتول پاکزاد.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۲۱-‎۴۵.
۴۵۱۲۵ DM26514 پدیده غصب سایبری و طرق حل اختلاف مربوط بدان؛ با تمرکز بر سیاست متحدالشکل حل و فصل اختلافات نام دامنه/ علی اسلامی پناه، کامل تقی زاده.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۴۷-‎۶۷.
۴۵۱۲۶ DM26515 امکان سنجی اثرگذاری پاسخ های ترمیمی در قبال بزهکاری تروریستی/ عرفان باباخانی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۶۹-‎۹۲.
۴۵۱۲۷ DM26516 کلینیک های حقوقی دانشگاهی؛ از چیستی و چرایی تا چگونگی تحقق و فعالیت/ محمدقاسم تنگستانی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۹۳-‎۱۱۴.
۴۵۱۲۸ DM26517 مطالعه تطبیقی عدم النفع در فقه و قوانین آیین دادرسی ایران/ محمدحسین شهبازی، میثم اکبری دهنو، هانی حاجیان.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۴۴.
۴۵۱۲۹ DM26518 بررسی وضعیت قطعی بودن رای و مهلت در اعتراض شخص ثالث/ مهدی حسن زاده.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۶۳.
۴۵۱۳۰ DM26519 مبانی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد/ مجتبی زمانی، جعفر عسگری.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۱۶۵-‎۱۸۶.
۴۵۱۳۱ DM26520 فهرست بندی مواد مخدر و روان گردان در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا/ آزاده صادقی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۱۸۷-‎۲۱۱.
۴۵۱۳۲ DM26521 نظریه تحول غیرارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا/ عبدالوحید صباغی، فریدون نهرینی، علیرضا آذربایجانی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۴۲.
۴۵۱۳۳ DM26522 گونه شناسی واکنش ها در برابر تکدی؛ از سیاست کیفری تا سیاست اجتماعی/ مرتضی عارفی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۲۴۳-‎۲۶۳.
۴۵۱۳۴ DM26523 چالش های رویه قضایی در دعوای اثبات مالکیت/ مجید عزیزیانی.- حقوقی دادگستری. ‎۱۴۰۲، سال هشتاد و  هفتم، شماره ‎121، بهار: ص ۲۶۵-‎۲۸۲.
۴۵۱۳۵ DM26524 تاملی بر مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با احوال شخصیه اقلیت های دینی/ سعید حقانی.- خانواده پژوهی. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎72، زمستان: ص ۶۷۵-‎۶۹۳.
۴۵۱۳۶ DM26525 بررسی ادله اجتهادی اصل مصلحت در حضانت کودک بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران/ معصومه پیرحیاتی، محمد روشن.- خانواده پژوهی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎73، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۸۷.
۴۵۱۳۷ DM26526 مسئولیت مدنی والدین مبتلا به بیماری های خطرناک، موضوع تبصره ماده ‎۲۳ قانون حمایت خانواده/ فاطمه سادات حسینی.- خانواده پژوهی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎74، تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۵.
۴۵۱۳۸ DM26527 بررسی فرآیند تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در چارچوب تعامل نظام حقوق داخلی با نظام بین المللی حقوق بشر/ هادی شوشتری، ایرج حسینی صدر آبادی.- سیاست خارجی. ‎۱۴۰۱، سال سی و ششم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۳.
۴۵۱۳۹ DM26528 ارزیابی عملکرد نمایندگان ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان میانجیان بین المللی در جنگ داخلی یمن (۲۰۲۱-‎۲۰۱۱)/ احسان محمدی.- سیاست خارجی. ‎۱۴۰۱، سال سی و ششم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۱۹-‎۱۴۸.
۴۵۱۴۰ DM26529 چالش تمایز میان نظام مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهدات حقوق بشری/ مهدی سلیمی مقدم، محسن محبی، رضا موسی زاده.- سیاست خارجی. ‎۱۴۰۲، سال سی و هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷-‎۵۶.
۴۵۱۴۱ DM26530 مسئولیت کیفری ناشی از جهل قصوری و تقصیری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (عدم اطلاع از ظلم توسط مدیر در جرائم رایانه ای)/ صبا افراز.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۲، سال هشتم، شماره ‎27، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۴۵۱۴۲ DM26531 آنالیز حجم کلاهبرداری رایانه ای و بررسی روش های جلوگیری از آن/ سیمین وطن خواه تربه بر.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۲، سال هشتم، شماره ‎27، بهار: ص ۱۵-‎۲۸.
۴۵۱۴۳ DM26532 جرم انگاری جرایم منافی عفت در دادرسی افتراقی/ زهرا چراغی.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۲، سال هشتم، شماره ‎27، بهار: ص ۲۹-‎۴۹.
۴۵۱۴۴ DM26533 نارسایی قوانین ایالتی آمریکا و ضرورت هم گام سازی در حقوق زیست بین المللی در خصوص بارورسازی ابرها و تاسیس آژانس اصلاح آب و هوا/ معصومه زمانیان، زهرا وطنی.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎3 (پیاپی ‎75)، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۱.
۴۵۱۴۵ DM26534 بررسی حقوقی بین المللی زیست محیطی حفاظت از تالاب ها با تاکید بر تالاب بین المللی شادگان/ زینب پورخاقان، لیلا رئیسی، حاتم حیدری.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎3 (پیاپی ‎75)، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۴۴.
۴۵۱۴۶ DM26535 راهکارهای حمایت از نسل های سه گانه حقوق بشر در پرتو ظهور فناوری هوش مصنوعی/ عماد عبودیت، منصوره شریفی صدر.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎3 (پیاپی ‎75)، زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۰۷.
۴۵۱۴۷ DM26536 حق بر آب در پرتو رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر/ مجاهد امیری، روح الامین امیری، سیدمحمدمهدی راسخ.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎3 (پیاپی ‎75)، زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۶.
۴۵۱۴۸ DM26537 ابعاد خلع سلاح هسته ای از منظر معاهده منع تسلیحات هسته ای/ گودرز بیرامی، عاطفه امینی نیا، سوده شاملو.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎3 (پیاپی ‎75)، زمستان: ص ۲۵۱-‎۲۶۹.
۴۵۱۴۹ DM26538 الزامات بین المللی مالکیت فکری در جامعه بین المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و آمریکا/ مهدی غفاریان … [و دیگران].- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎3 (پیاپی ‎75)، زمستان: ص ۲۷۱-‎۲۸۶.
۴۵۱۵۰ DM26539 بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین المللی و مقایسه آن با مبانی ایده آل گرایی قضایی/ ابراهیم فیروزیان حاجی، کارن روحانی، حسن حاجی تبار فیروزجائی.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۱، سال نوزدهم، شماره ‎3 (پیاپی ‎75)، زمستان: ص ۲۸۷-‎۳۰۹.
۴۵۱۵۱ DM26563 رکن مادی جنایت تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا/ امیرحسین ملکی زاده.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎76)، بهار: ص ۵۱-‎۷۳.
۴۵۱۵۲ DM26564 کاربرد زور توسط ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد و تاثیر آن بر حقوق بین الملل: سیطره قدرت بر قانون/ منیژه اسکندری زنجانی.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎76)، بهار: ص ۷۵-‎۹۳.
۴۵۱۵۳ DM26565 تعقیب و مجازات صلح بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان/ محمدعلی ولی پور، کارن روحانی، محمد رضوی راد.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎76)، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۵۰.
۴۵۱۵۴ DM26566 معامله با حق استرداد در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا (انگلیس و آمریکا)/ علی طالبی، نجات اله ابراهیمیان، منصور امینی.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎76)، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۷۰.
۴۵۱۵۵ DM26567 مسئولیت دولت ها در مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور/ اردشیر نعمت پور، مصطفی تقی زاده انصاری، سکینه ببری گنبدی.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎76)، بهار: ص ۱۷۱-‎۱۸۷.
۴۵۱۵۶ DM26568 نقش دکترین خرق حجاب شرکتی در توسعه حقوق بین الملل/ رضا فرهمند … [و دیگران].- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎76)، بهار: ص ۲۱۹-‎۲۴۳.
۴۵۱۵۷ DM26569 بی تابعیتی و طرح دعوا در دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرتو اسناد بین المللی/ محسن کرمی، مرتضی عدالتی سردهایی.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال نوزدهم، شماره ‎4 (پیاپی ‎76)، بهار: ص ۲۶۷-‎۲۸۶.
۴۵۱۵۸ DM26570 توسل به زور برای پیشگیری از ژنوسید: جدال حقوقی اوکراین و روسیه در دیوان بین المللی دادگستری/ عبداله عابدینی.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎1 (پیاپی ‎77)، تابستان: ص ۷-‎۲۸.
۴۵۱۵۹ DM26571 چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق بنیاد/ محمدرضا امام زاده ئی … [و دیگران].- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎1 (پیاپی ‎77)، تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۶.
۴۵۱۶۰ DM26572 پولشویی مبتنی بر سوءاستفاده از نظام تجارت بین الملل با نگاهی به چالش های بنیادی نظام تجاری ایران/ امیر جمالی حاجیانی، اسماعیل عبدالهی، احمد میرزایی.- مطالعات بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎1 (پیاپی ‎77)، تابستان: ص ۲۵۷-‎۲۸۲.
۴۵۱۶۱ DM26573 بررسی نقض غیر مستقیم حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و اسناد بین المللی/ سجاد حسنی.- حقوق و مطالعات سیاسی. ‎۱۴۰۲، سال سوم، بهار، شماره ‎۱: ص ۱۷-‎۲۷.
۴۵۱۶۲ DM26574 واکاوی و آسیب شناسی حقوق زنان در نظام عدالت کیفری ایران/ محمدعلی کفایی فر، پرنیان فلاحیان.- حقوق و مطالعات سیاسی. ‎۱۴۰۲، سال سوم، بهار، شماره ‎۱: ص ۲۸-‎۳۸.
۴۵۱۶۳ DM26575 هنجارهای مرجع در نظریات شورای نگهبان/ مهرشاد علی زاده.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۲، سال دوم، تابستان، شماره ‎۶: ص ۳-‎۱۹.
۴۵۱۶۴ DM26576 بررسی فقهی و حقوقی عیوب موجب فسخ و تدلیس و مقایسه آنها/ احسان واحد جویباری، ناصر علیدوستی شهرکی.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۲، سال دوم، تابستان، شماره ‎۶: ص ۲۰-‎۳۷.
۴۵۱۶۵ DM26577 قاعده لاحرج و مقایسه آن با سایر قواعد فقهی و قانونی/ نسرین بهرامیان، عبدالکریم گل گون.- عرشیان فارس. ‎۱۴۰۲، سال دوم، تابستان، شماره ‎۶: ص ۵۸-‎۱۰۲.
۴۵۱۶۶ DM26484 نقش همیار دادگاه (ذینفع غیرمستقیم) در داوری سرمایه گذاری بین المللی/ حمیدرضا نیکبخت.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۱-‎۳۴.
۴۵۱۶۷ DM26485 تاثیر آرا دیوان اروپایی حقوق بشر بر نظام های حقوقی داخلی دولت های عضو/ سید قاسم زمانی، سید علی حسینی آزاد، مجید زحمتکش.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۳۵-‎۶۰.
۴۵۱۶۸ DM26486 تحلیل اقتصادی مسئولیت تضامنی/ محسن صفری، سید ساسان قدسی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۶۱-‎۸۸.
۴۵۱۶۹ DM26487 دعوای گروهی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی با تاکید بر فنلاند، تجربه ای برای ایران/ مهدی شمس شمیرانی، منصور امینی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۲.
۴۵۱۷۰ DM26488 رابطه میان تروریسم و مخاصمات مسلحانه؛ با نگاهی به وضعیت افغانستان/ مصطفی فضائلی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۴۰.
۴۵۱۷۱ DM26489 به دنبال سنجه‌ای برای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بین الملل/ رضا اسلامی، مهشید آجلی لاهیجی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۶.
۴۵۱۷۲ DM26490 تحولات حقوق کیفری اطفال در فرانسه در پرتو قانون عدالت کیفری کودکان و نوجوانان/ شهرام ابراهیمی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۸.
۴۵۱۷۳ DM26491 نقش رسیدگی قضائی درجریان بحران بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و انگلیس/ زهرا محمودی …[ ودیگران].- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۲۴.
۴۵۱۷۴ DM26492 امکان سنجی بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت در نظام حقوقی ایران/ سمانه رحمتی فر.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۲.
۴۵۱۷۵ DM26493 قلمروی قوانین بودجه ای در ایران (1357 تا 1400)/ سعید شجاعی ارانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۲۵۳-‎۲۷۶.
۴۵۱۷۶ DM26494 تاثیر اندیشه‌های سوسیالیستی بر تدوین و نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ قدرت الله رحمانی، امیر حمیدی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۲۷۷-‎۳۰۰.
۴۵۱۷۷ DM26495 تغییر پارادایم قانون گذاری در دوران گذار به عصر دیجیتال/ عاطفه مرادی اسلامی،  مهناز بیات کمیتکی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۳۰۱-‎۳۱۸.
۴۵۱۷۸ DM26496 نبرد واژگان در تدوین قانون اساسی؛ علل کاربرد الفاظ ذووجهین و عبارات محتمل الضدین/ سید ناصر سلطانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۳۱۹-‎۳۴۸.
۴۵۱۷۹ DM26497 شرط زیست محیطی مارتنس و حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه؛ با تاکید بر اصول پیش نویس 2019 کمیسیون حقوق بین الملل/ حیدر پیری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۳۴۹-‎۳۷۳.
۴۵۱۸۰ DM26498 ابلاغ و تاریخ اقدام قضایی الکترونیک؛ چالش ها و ایده ها/ محمد شکری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۳۷۵-‎۳۹۸.
۴۵۱۸۱ DM26499 مبانی صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در جبران خسارت از جنگ عراق علیه ایران/ عبدالله عابدینی، بهمن بهری خیاوی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۳۹۹-‎۴۲۶.
۴۵۱۸۲ DM26500 کاستی های زیست محیطی قوانین و مقررات اکتشاف معادن در ایران/ حسین استرکی، صابر نیاورانی.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۴۲۷-‎۴۵۶.
۴۵۱۸۳ DM26501 تاثیرپذیری فرآیند دادرسی کیفری از تشکیل پرونده شخصیت/ حیدر فتاحی،  روح الله سپهری.- تحقیقات حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره بیست و ششم، شماره ‎102، تابستان: ص ۴۵۷-‎۴۷۶.
۴۵۱۸۴ DM26540 تحلیل حقوقی آثار مالی و زمانی تغییرات شرح کار در قراردادهای طرح و ساخت و EPC ( مطالعه تطبیقی قراردادهای نمونه فیدیک، JCT و سازمان برنامه و بودجه ایران)/ عادل ابراهیم پور اسنجان.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۷.
۴۵۱۸۵ DM26541 بازاندیشی در طبقه بندی نظام های حقوقی در پرتو اشتراکات و افتراقات اجتماعی- فرهنگی/ حمیدرضا اثیمی، محمد یکرنگی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۹-‎۵۴.
۴۵۱۸۶ DM26542 مصادیق خانواده در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر با ارائه تحلیل اسلامی/ مریم احمدی نژاد، فاطمه ابراهیمی ورکیانی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۵-‎۸۴.
۴۵۱۸۷ DM26543 مطالعه تطبیقی نهاد ارزیابی حضانت: رویکردی علمی و بین رشته‌ای در دعاوی حضانت/ اعظم اولادی قادیکلایی، هاجر آذری.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۸۶-‎۱۲۰.
۴۵۱۸۸ DM26544 انتقال کووید-19 به مثابه تهاجمی علیه اشخاص در حقوق کیفری ایران، انگلستان و ویلز/ امیر اعتمادی، مهران زالی پور مداب.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۵.
۴۵۱۸۹ DM26545 مسئولیت مامور نسبت به اوامر غیرقانونی در حقوق کشورهای مسلمان با تاکید بر نظام حقوقی ایران/ روح الله اکرمی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۹.
۴۵۱۹۰ DM26546 بررسی کارایی سازش در دعاوی مسئولیت مدنی با تمرکز بر نظریه کوز/ مینا بلوری فر، بیژن حاجی عزیزی، فیض الله جعفری.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۸.
۴۵۱۹۱ DM26547 قرارداد توزیع انتخابی از منظر حقوق رقابت (مطالعه در حقوق اتحادیه اروپا و ایران)/ سجاد کلانترزاده سعدآباد، محمدباقر پارساپور.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۲۰.
۴۵۱۹۲ DM26548 دادخواهی های حق بر سلامت روان؛ از تکاپو تا حمایت/ محمد جلالی، صدیقه الهیان.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۰.
۴۵۱۹۳ DM26549 نظارت قضایی بر تصمیمات حوزه تنظیم گری محیط های تاریخی در نظام حقوقی انگلیس؛ الگویی مطلوب برای نظام حقوقی ایران/ فروغ حیدری شولی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۷.
۴۵۱۹۴ DM26550 تبانی قیمتی الگوریتمی: مطالعه تطبیقی در حقوق رقابت امریکا، اتحادیه اروپا و ایران/ ابراهیم رهبری.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۶۹-‎۲۹۰.
۴۵۱۹۵ DM26551 تاثیر شرط عدم اتکا بر مسئولیت پیش قراردادی در حقوق انگلیس و امریکا/ حبیب طالب احمدی، اسحاق میرفردی، لادن بلوتی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۹۱-‎۳۱۱.
۴۵۱۹۶ DM26552 نقدی بر تفکیک قواعد اولیه و قواعد ثانویه در مسئولیت بین المللی دولت ها/ سید امیرحامد طالبیان، سید هادی محمودی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۱۴-‎۳۳۴.
۴۵۱۹۷ DM26553 تاثیر نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری در حقوق ایران و کنوانسیون نیویورک/ مجید عزیزیانی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۶۹-‎۳۸۸.
۴۵۱۹۸ DM26554 شاخص های احراز احتمال گمراهی در نقض علائم تجاری بر مبنای حقوق ایالات متحده امریکا و ایران/ حمیدرضا عزیزثانی، حمید ابهری، سید حسن حسینی مقدم.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۳۵-‎۳۶۸.
۴۵۱۹۹ DM26555 قواعد صلاحیت نسبی دادگاه های کیفری در حقوق ایران و انگلستان/ محمدجواد فتحی، محمد عباس زاده.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۸۹-‎۴۱۰.
۴۵۲۰۰ DM26556 حمایت از بازداشت شدگان درگیری های مسلحانه غیر بین المللی در نظام بین المللی حقوق بشر: با نگاهی به قضیه سردار محمد علیه وزارت دفاع انگلستان/ غلامعلی قاسمی، موسی کرمی، ریحانه زندی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۱۱-‎۴۳۲.
۴۵۲۰۱ DM26557 مطالعه تطبیقی نظریه انتساب عقد و آثار آن در حقوق نوین فرانسه و حقوق ایران/ علی کاظمی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۳۳-‎۴۵۷.
۴۵۲۰۲ DM26558 چگونگی نظارت شورای شهر بر شهرداری در نظام حقوقی ایران و کانادا/ محمد مظهری، رضا حسین زاده.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۵۹-‎۴۹۰.
۴۵۲۰۳ DM26559 بررسی عوامل تعیین‌کننده اندازه پارلمان در تعادل کارایی و نمایندگی (مطالعه تطبیقی)/ فردین مرادخانی، یونس فتحی، داود کاظمی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۹۱-‎۵۱۲.
۴۵۲۰۴ DM26560 حسابرسی عملکرد یا ارزیابی مالی نتایج عملکرد مدیران؛ فلسفه کارکرد های دیوان محاسبات ایران از منظر نهاد ناظر مشابه در فرانسه/ آیت مولائی، فرشید بنده علی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۱۳-‎۵۳۸.
۴۵۲۰۵ DM26561 مطالعه تطبیقی تحصیل دلیل از سوی داور در نظام های حقوقی ایران و امریکا و قواعد کانون وکلای بین المللی/ زهرا میرشاه پناه، همایون مافی، عباسعلی دارویی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۴۰-‎۵۶۲.
۴۵۲۰۶ DM26562 شرط فاسخ در اصلاحات اخیر قانون مدنی فرانسه و محدودیت های قانونی و قضایی اعمال آن از منظر حقوق ایران/ مصطفی هراتی.- مطالعات حقوق تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۶۴-‎۵۸۲.
۴۵۲۰۷ DM26578 بررسی فراوانی وضعیت برخی از چالش های اخلاقی و حقوقی موجود در داروخانه های شهر رشت در سال 1400/ سیده کوثر  موسوی نسب …[ و دیگران].- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، بهار و تابستان، شماره ‎۵: ص ۲-‎۱۹.
۴۵۲۰۸ DM26579 تاملی در اصل مثبت و کاربرد آن در فقه و قانون ایران/ بهنام قنبرپور، سیدعلی جبار گلباغی ماسوله.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، بهار و تابستان، شماره ‎۵: ص ۳۶-‎۴۶.
۴۵۲۰۹ DM26580 نمایندگی ظاهری و آثار آن در نظام حقوقی- فقهی ایران و کامن لا/ عباداله رستمی چلکاسری، علی جمال زاده.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، بهار و تابستان، شماره ‎۵: ص ۵۴-‎۶۷.
۴۵۲۱۰ DM26581 متمایز کنندگی علامت تجاری و علایم متمایز کننده قوی و ضعیف/ مهرداد غنی، علیرضا محمدبیکی.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، بهار و تابستان، شماره ‎۵: ص ۶۹-‎۸۴.
۴۵۲۱۱ DM26582 تاثیر معاملات معارض بر عقود رهنی بانکی/ علیرضا عنابی، فائزه جهانی مقدم.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، بهار و تابستان، شماره ‎۵: ص ۸۶-‎۹۹.
۴۵۲۱۲ DM26583 بررسی حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه/ فاطمه فلاح پور، سید محمد اسدی نژاد.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، بهار و تابستان، شماره ‎۵: ص ۱۰۱-‎۱۲۶.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up