Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های کتاب‌های فارسی اردیبهشت ۱۴۰۲

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۱۱۳۳۹ KMH‎ ۱۷۸۰‎ /۵ /ج‎۸‎الف‎۴ ادله الکترونیکی در حقوق ایران/ عسکر جلالیان، وحید عباسی.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۴۰ K‎ ۳۴۹۶‎ /س‎۹‎الف‎۶ اصول اساسی حق بشر بر آب: از مفهوم تا واقعیت/ تالیف [صحیح: ویراستار] ناندیتا سینگ؛ ترجمه، تحقیق و توسعه غلامرضا مدنیان، سیدناصر بدیسار، آزاده باقری.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۴۱ KMH‎ ۸۶۹‎ /م‎۴‎الف‎۶ اصول مذاکرات قراردادی با تاکید بر قواعد اساسی مذاکره/ غلامرضا مدنیان.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۴۲ K‎ ۳۴۹۸‎ /و‎۹‎الف‎۶ اصول مذاکرات آبی/ تالیف سرچی وون گووا؛ ترجمه، توسعه و تحقیق غلامرضا مدنیان، آزاده باقری.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۴۳ HV‎ ۹۰۷۶‎ /م‎۶‎ج‎۴ جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان/ مسعود مصطفی پور.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۴۴ HV‎ ۶۰۲۵‎ /پ‎۴‎ج‎۴ جرم شناسی روایت پژوه: درک روایت های جرم/ نوشته لوئیس پرسر، اسویانگ سندبرگ؛ ترجمه هانیه هژبرالساداتی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۴۵ K‎ ۶۳۹‎ /ه‎۴‎آ‎۵ آسیب پذیری، کودکی و قانون/ تالیف جاناتان هرینگ؛ ترجمه امیر اعتمادی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۴۶ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ف‎۲‎ت‎۲ تاملاتی در حقوق جزای عمومی: شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/ محمدجواد فتحی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۴۷ UA‎ ۱۰‎ /۵ /ش‎۸‎ت‎۷ تقابل و توازن امنیت و آزادی در دولت قانونمدار/ محمد شمعی، سیدمحمدصادق احمدی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۳۹۹.
۱۱۳۴۸ HV‎ ۶۰۱۷‎ /پ‎۲‎د‎۲ دانشنامه جرم شناسی نظری/ امیر پاک نهاد.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۴۹ K‎ ۱۰۹۸‎ /م‎۴‎ن‎۶ نظام حقوقی حاکم بر ضمانت نامه های بانکی در قراردادهای تجاری بین المللی/ نادر مردانی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۵۰ K‎ ۸۳۰‎ /الف‎۸‎ب‎۴ بررسی تحلیلی، تطبیقی حقوق و تعهدات غیر قراردادی/ اسدالله امامی.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۵۱ HV‎ ۷۹۳۶‎ /الف‎۶‎م‎۹ اعلام جرم در فرآیند کیفری/ علیرضا مهدی پور مقدم؛ با دیباچه باقر شاملو.- تهران: نشر میزان، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۵۲ HV‎ ۶۰۱۸‎ /م‎۳‎ج‎۴ جرم و سیاست جنایی (فرایند سیاست گذاری و کنشگران آن)/ تحقیق و ترجمه غلامرضا محمدنسل.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۸.
۱۱۳۵۳ K‎ ۳۱۶۵‎ /م‎۸‎ح‎۷ حقوق اساسی/ ابراهیم موسی زاده.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۵۴ KMH‎ ۵۰۰‎ /م‎۷‎د‎۴ درسنامه حقوق مدنی به همراه تست های آزمون های جدید + قوانین خاص + آراء وحدت رویه/ امید ملاکریمی.- تهران: طرح نوین اندیشه، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۵۵ KMH‎ ۷۴‎ /ج‎۹‎د‎۲ دانشنامه سیاستگذاری حقوقی/ به کوشش لعیا جنیدی، امیرحسن نیازپور؛ نویسندگان استادان و پژوهشگران حقوق سراسر کشور (به ترتیب حروف الفبا) حسین آقابابایی … [و دیگران] ؛ ویراستار و مدیر اجرایی سیدپوریا موسوی.- تهران: ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۱۳۵۶ KMH‎ ۳۴۰۳‎ /الف‎۵‎ش‎۴ شروط عمومی و خصوصی پیمان های مشارکت در احداث (ویژه بخش غیر دولتی)/ ابراهیم اسماعیلی هریسی؛ ویراستار احمد صفیخان.- ویرایش ‎۷۱.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۵۷ KMH‎ ۹۱۴‎ /م‎۳ مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی/ گردآوری شده توسط واحد آموزش و پژوهش های حقوقی گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان؛ [برای] اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۵۸ KMH‎ ۲۶۰۰‎ /م‎۵ مسئولیت کارکنان و دستگاه های اجرایی: کیفری – مدنی – اداری/ عمران نعیمی … [و دیگران].- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۵۹ HV‎ ۹۰۷۶‎ /م‎۶‎د‎۲ دانشنامه علوم جنایی اطفال و نوجوانان/ [نویسندگان] اساتید و پژوهشگران علوم جنایی کشور؛ زیر نظر شهلا معظمی، محمود مهدوی.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۶۰ KMH‎ ۸۱۳‎ /۵ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق مشارکت مدنی/ محمد اسحاقی.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۶۱ KMH‎ ۸۵۸‎ /ق‎۲‎ح‎۷ حقوق مدنی تحلیلی عقود معین (۱): بیع، معاوضه، اجاره، صلح، جعاله، قرض، قمار، گروبندی – سبق و رمایه/ سیدمرتضی قاسم زاده.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۶۲ KMH‎ ۱۲۷۰‎ /ق‎۲‎ح‎۷ حقوق کار/ حسین قبادی.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۶۳ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۹‎ح‎۷1 حقوق جزای عمومی/ حسین میرمحمدصادقی.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱ -.
۱۱۳۶۴ KMH‎ ۱۸۸۲‎ /ع‎۸‎م‎۲ متفرعات دعوا (با نگاهی بر آراء قضایی)/ عباس پوریانی، سهیل عموزاد، سجاد عزیزپور لیندی.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۶۵ K‎ ۸۴۵‎ /ق‎۹‎خ‎۵ فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین المللی/ تالیف منصوره خسروی.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۱۳۶۶ K‎ ۵۴۰۱‎ /آ‎۵‎ع‎۴ عدالت کیفری (۳): مجموعه مقالات/ محمد آشوری.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۶۷ KMH‎ ۱۷۷۷‎ /ن‎۳‎ش‎۹ شهادت در دعاوی/ رضا نجفلو؛ با دیباچه سیدمرتضی قاسم زاده.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۶۸ KMH‎ ۱۷۴۹‎ /ص‎۷‎ش‎۹ شناسایی طرفین دعوای مدنی/ سعید صفیان؛ با دیباچه گودرز افتخار جهرمی.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۶۹ KZ‎ ۴۰۱۲‎ /الف‎۹‎س‎۸ سلب مصونیت دولت و بانک مرکزی ایران در محاکم آمریکا/ مولفان مقصود ایمانی مرکید، عقیل محمدی.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۷۰ K‎ ۳۲۲۴‎ /ع‎۲‎ر‎۲ رابطه حاکمیت و تابعیت/ جیران عاصمی.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۱۳۷۱ KMH‎ ۱۴۷۲‎ /آ‎۷‎م‎۷ مقدمه ای بر حقوق تامین اجتماعی (مبانی و سیاست های رفاه اجتماعی: از دولت رفاه به دوران پسارفاه)/ احسان آقامحمد آقایی، حسین خالق پرست.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱.
۱۱۳۷۲ BP‎ ۲۳۰‎ /۱ /م‎۸‎د‎۴ درآمدی بر حقوق بشر در اسلام/ ابراهیم موسی زاده.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۷۳ KMH‎ ۲۴۶۰‎ /الف‎۸‎ح‎۷ حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان/ الهام امین زاده.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۸.
۱۱۳۷۴ BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /ن‎۹‎ج‎۴ جرایم منافی عفت مستوجب حد/ زهره نیک فرجام.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۸.
۱۱۳۷۵ KMH‎ ۵۴‎ /ح‎۵‎م‎۸ موسسات حقوقی: ماهیت، خدمات و قراردادهای همسان/ تالیف و تدوین حمید حسین زاده.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۱۳۷۶ BP‎ ۱۹۰‎ /و‎۳‎م‎۶ معاملات نامتعارف با نگاه تطبیقی و کاربردی با تحلیل اقتصادی در حقوق ایران/ تالیف محمدامین وحدانی نیا؛ با دیباچه سیدمصطفی محقق داماد.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۱.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up