جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۷

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۷

 

ردیف نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱ سازوکارهای حقوقی حمایت از توسعه فناوری (با تأکید بر انواع قراردادهای مورد عمل در کسب و کارهای نوپا) آقای دکتر مسعود منشدی ۰۶/۱۰/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۱٫۸۹۰٫۰۰۰

۱٫۶۷۰٫۰۰۰* ۲۹/۹/۹۷

۱٫۵۶۰٫۰۰۰*

۲ بررسی ساختار و آیین دادرسی رسیدگی به هیئت داوری سازمان خصوصیسازی آقای محمد زارع ۱۰/۱۰/۹۷ دوشنبه

۱۵ تا ۱۸

۳ ساعت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۳/۱۰/۹۷

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

۳ تعیین وضعیت حقوقی اراضی موقوفه از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۷ آقای عباس بشیری ۱۱/۱۰/۹۷ سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۴/۱۰/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

۴ چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیات آقای میر محسن طاهری تاری ۱۳/۱۰/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۶/۱۰/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۵ توقیف کشتی و بار و رفع آن خانم فائزه طباطبایی ۱۷/۱۰/۹۷ دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۱۰/۱۰/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۶ کارگاه کاربردی آیین دادرسی دعاوی خانوادگی آقای دکتر حسن فدایی ۱۹/۱۰/۹۷ چهارشنبه

۹ تا ۱۲

۳ ساعت ۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۱۲/۱۰/۹۷

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۷ آیین دادرسی کاربردی در دعاوی طاری آقای دکتر حسن فضلی ۲۰/۱۰/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۱۳/۱۰/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۸ ابعاد حقوقی قرارداد های تأمین مالی بینالمللی آقای دکتر حمید قنبری ۲۶/۱۰/۹۷

۲۷/۱۰/۹۷

چهارشنبه

پنجشنبه

۱۴ تا ۱۹

۱۰ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۱۹/۱۰/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۹ دستور موقت و تأمین خواسته با رویکرد کاربردی آقای دکتر حسن فضلی ۲۷/۱۰/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۴

۵ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۲۰/۱۰/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

   ثبت‌نام
۱۰ دعاوی ثلاث آقای محمد زارع ۰۱/۱۱/۹۷ دوشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت ۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۶۰٫۰۰۰* ۲۴/۱۰/۹۷

۱٫۲۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۱ ابعاد حقوقی و کیفری چک ( با نگاهی به اصلاحیه جدید قانون صدور چک) آقای یاسر جعفری ۰۳/۱۱/۹۷ چهارشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت ۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۳۹۰٫۰۰۰* ۲۶/۱۰/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۲ مهارتهای تنظیم قرارداد خانم دکتر نگار عقیقی ۰۴/۱۱/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۲۷/۱۰/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۳ تغییرات ثبتی شرکتهای سهامی آقای دکتر محمود احمدلو ۰۹/۱۱/۹۷

۱۰/۱۱/۹۷

سه شنبه

چهارشنبه

۱۵ تا ۱۹

۸ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۲/۱۱/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۴ دعاوی بینالمللی سرمایهگذاری سابقه، مبانی، مراجع و انتقادات آقای دکتر مشکان مشکور ۰۹/۱۱/۹۷

۱۰/۱۱/۹۷

سه شنبه

چهارشنبه

۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۶ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۲/۱۱/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۵ قواعد حاکم بر صدور اسناد مالکیت و اسناد رسمی و نحوه ابطال آن آقای دکتر نصیر مشایخ ۱۱/۱۱/۹۷ پنجشنبه

۱۰:۳۰ تا ۱۸:۳۰

۸ ساعت ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۴/۱۱/۹۷

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۶ مبانی حقوقی معافیتهای مالیاتی آقای میر محسن طاهری تاری ۱۱/۱۱/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۴/۱۱/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام
۱۷ داوریهای بینالمللی نفتی آقای دکتر مجتبی اصغریان ۱۲/۱۱/۹۷ جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۵/۱۱/۹۷

۲٫۲۹۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام
۱۸ اعتبارات اسنادی آقای دکتر حسین قربانیان ۱۶/۱۱/۹۷ سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹/۱۱/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام
۱۹ چالش های حقوقی بازار سرمایه ونکات کاربردی آن برای حقوقدانان خانم دکتر مریم ابراهیمی ۱۷/۱۱/۹۷ چهارشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت ۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۱۰/۱۱/۹۷

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام
۲۰ نکات کاربردی در اجرای احکام مدنی آقای دکتر حسن فضلی ۱۸/۱۱/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۷۰٫۰۰۰* ۱۱/۱۱/۹۷

۱٫۹۶۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام
۲۱ وصول مطالبات اسناد رسمی با تأکید بر اجرای مهریه آقای دکتر نصیر مشایخ ۲۵/۱۱/۹۷ پنجشنبه

۱۰:۳۰ تا ۱۸:۳۰

۸ ساعت ۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۱۸/۱۱/۹۷

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۲ چگونگی رسیدگی به تخلفات و اختلافات در بازار سرمایه خانم دکتر مریم ابراهیمی ۰۲/۱۲/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۲۵/۱۱/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۳ دادرسی فرجامی مالیاتی در مراجع قضایی آقای دکتر وحیدآگاه ۰۲/۱۲/۹۷ پنجشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۲۵/۱۱/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۴ قراردادهای تجاری بینالمللی (دوره مقدماتی) آقای دکتر مجتبی اصغریان ۰۳/۱۲/۹۷ جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۲۶/۱۱/۹۷

۲٫۲۹۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۵ آیین نگارش دادخواستها و لوایح تخصصی مدرن اراضی آب،  املاک، پیمانکاری آقای عباس بشیری ۰۷/۱۲/۹۷ سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۴ ساعت ۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۳۹۰٫۰۰۰* ۳۰/۱۱/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۶ نحوه تنظیم قراردادهای سرقفلی آقای مهدی زینالی ۰۸/۱۲/۹۷ چهارشنیه

۱۵ تا ۱۸

۳ ساعت ۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۷۰٫۰۰۰* ۱/۱۲/۹۷

۱٫۱۰۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۷ اقسام و آثار بیمه‌های اجباری و اختیاری تأمین اجتماعی در خصوص اشخاص و قراردادها (چطور بیمه کمتری بپردازیم؟) آقای دکتر وحید آگاه ۰۹/۱۲/۹۷ پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۲/۱۲/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۸ حقوق کاربردی دعاوی بانکی دکتر حسین قربانیان ۱۲/۱۲/۹۷ یکشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت ۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۵/۱۲/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آقای یاسر جعفری ۱۴/۱۲/۹۷ سه شنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت ۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۳۹۰٫۰۰۰* ۷/۱۲/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام

 

4 نظر

  1. آن لاین شدن کلاس ها، فرصت مشارکت شهرستانی عا را فراهم می نماید

  2. دوره قرار دارد تجاری بین المللی دوره مقدماتی با آزمون دکتری تداخل داره اگر ممکنه در زمان دیگر برگزار بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.