سایر مصوبات دهه اول بهمن 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1399/11/01 لغایت 1399/11/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی

 

 

دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22096-02/11/1399

شماره 9000/147499/100-۱۳۹۹/۱۰/۳۰

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره 9000/147172/100 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ارزیابی اتقان آراء قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/147172/100-۱۳۹۹/۱۰/۲۹

 

دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی

مقدمه

در اجرای مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۳۷۴ تا ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت اتقان آراء قضایی و فراگیر شدن آن به عنوان پیش‌نیاز تحول قوه‌قضائیه و به منظور ارتقای کیفیت دادرسی، نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آراء متقن و مستحکم و تحقق اهداف اصول ۱۶۱، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی» به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف و اختصارات

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:

الف ـ‌ هیئت مرکزی:‌ هیئت مرکزی اتقان آرا، موضوع ماده ۵ این دستورالعمل؛

ب ـ‌ هیئت/هیئت‌های استانی: هیئت/هیئت‌های استانی اتقان آرا، موضوع ماده ۹ این دستورالعمل؛

پ ـ گروه/گروه‌های تخصصی مرکزی: گروه/گروه‌های تخصصی ارزیابی آراء قضایی در هیئت مرکزی؛

ت ـ‌ گروه/گروه‌های تخصصی استانی: گروه‌/گروه‌های تخصصی ارزیابی آراء قضایی در استان‌ها؛

ث ـ‌ نرم‌افزار تناد:‌ نرم‌افزار تحلیل و نقد آراء دادگستری و دیوان‌عالی کشور.

فصل دوم:‌ شاخص‌ها و ساختار رأی متقن

ماده ۲ ـ رأی متقن ضمن تنظیم گردش‌کار مستقل، دارای ساختاری به شرح زیر می‌باشد:

الف ‌ـ مقدمه: شامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان، موضوع درخواست، بیان فرایند دادرسی، توصیف دقیق رفتار ارتکابی، نحوه شروع به تعقیب، عنوان اتهامی، زمان و محل وقوع آن، خواسته خواهان یا شاکی و تغییرات احتمالی آن، بیان ایرادات، دفاعیات و دلایل طرفین؛

ب‌ ـ بدنه اصلی رأی: شامل مواردی مانند ارزیابی ادله، دفاعیات و مستندات طرفین، تطبیق دقیق رفتار ارتکابی با اعمال یا وقایع حقوقی با عناوین قانونی به‌طور مستدل، رد یا پذیرش مستدل دلایل، ‌ذکر مستندات، اعم از مواد قانونی، قواعد فقهی، منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر یا اصول حقوقی و انشای حکم یا قرار؛

پ‌ ـ قسمت پایانی: شامل اعلام حضوری یا غیابی بودن رأی، قطعیت یا قابل اعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض، مرجع رسیدگی، نام، نام خانوادگی،‌ سمت و امضا قاضی یا قضات صادر‌کننده رأی و تاریخ صدور رأی است.

ماده ۳ ـ شاخص‌های رأی متقن حسب مورد عبارت است از:

الف ‌ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت‌ مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی؛

ب‌ ـ متکی بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط، دلایل معتبر با ذکر دقیق آن‌ها در متن رأی، از جمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذکر امارات و قراین یا اظهارات شهود یا مطلعان، عین اظهارات دربردارنده اقرار و تحلیل یافته‌ها (مستدل بودن)؛

پ ـ ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلأ آن، استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی (مستند بودن)؛

ت‌ ـ عقلانی، منطقی بودن و قدرت اقناع‌کنندگی رأی که در نتیجه قوت استدلال، و تفسیر، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأی و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد حاصل می‌شود (موجه بودن)؛

ث‌ ـ جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعیین مجازات قابل اجرا و تعیین محکوم‌به در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکوم‌علیهم، تعیین تکلیف نسبت به اموال ناشی از جرم، صدور رأی یا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت کلیه اصحاب پرونده و همچنین اتهامات متهم، شکایات یا خواسته‌های مطروحه در پرونده (صریح و شفاف بودن رأی و موضوع آن)؛

ج‌ ـ قید حضوری یا غیابی بودن، قطعیت یا قابل اعتراض بودن رأی و مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض (توصیف وضعیت رأی)؛

چ ـ دارا بودن نثر روان و قابل‌فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛

ح ـ منسجم بودن رأی به نحوی که استدلال و استناد رأی با نتیجه آن مغایر نباشد؛

خ ‌ـ رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛

د ‌ـ تناسب در صدور قرارها و تعیین مجازات‌ها و اقدامات تأمینی؛

ذ ـ بهره‌گیری دقیق از مقررات مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات؛

ر ـ استفاده صحیح و مناسب از نهادهای ارفاقی، مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع به میانجی‌گری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس؛

ز ـ دادرسی و صدور رأی در چارچوب کیفرخواست یا اتهامی که به ‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و رعایت اقتضائات مربوط به تغییرات احتمالی عنوان اتهام در فرآیند دادرسی در دادگاه، از جمله ضرورت اخذ دفاعیات متهم؛

ژ‌ـ صدور رأی در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغییرات احتمالی آن.

ماده ۴ ـ قضات سراسر کشور، به ویژه قضات دیوان‌عالی کشور ضمن توجه به شاخص‌های صدور رأی، آراء خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام حقوقی و تأثیرگذاری در مراجع علمی و محققان به عنوان رأی راهنما باشد.

فصل سوم: تشکیلات ارزیابی ساختار و اتقان آرا و شرح وظایف و اختیارات آن‌ها

ماده ۵ ـ هیئت مرکزی اتقان آرا بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده و اجرایی ارزیابی آرا است و در دیوان‌عالی کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف‌ـ معاون نظارت دیوان‌عالی کشور (دبیر هیئت مرکزی)؛

ب‌ ـ معاون نظارت بر دادسراهای دادستان کل کشور؛

پ ـ نماینده دادگاه عالی انتظامی قضات؛

ت‌ ـ معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛

ث‌ ـ نماینده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی؛

ج ‌ـ دو نفر از قضات صاحب‌نظر دیوان‌عالی کشور در تخصص‌های مختلف به انتخاب رئیس قوه قضاییه.

تبصره ـ‌ هیئت مرکزی دارای گروه‌های تخصصی مرکزی به شرح مواد آتی می‌باشد و حسب نیاز می‌تواند جهت انجام بهتر وظایف خود، گروه‌های فرعی تخصصی به سرپرستی یکی از اعضا تشکیل دهد. ترکیب اعضا و تعیین وظایف آنها با هیئت مرکزی است.

ماده ۶ ـ وظایف و اختیارات هیئت مرکزی به شرح زیر است:

الف‌ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد اتقان آرا و ارزیابی آن؛

ب‌ـ تعیین تعداد و عناوین گروه‌های تخصصی مرکزی، ضوابط و نحوه فعالیت آن‌ها؛

پ‌ـ احراز صلاحیت، آموزش، توجیه و انتصاب ارزیابان در گروه تخصصی مرکزی؛

ت‌ـ تعیین ضرایب امتیازدهی به شاخص‌ها؛

ث‌ـ بررسی و اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای گروه‌های تخصصی مرکزی و هیئت‌های استانی؛

ج‌ـ نظارت بر عملکرد هیئت‌های استانی؛

چ‌ـ تعیین شاخص‌ها برای پرداخت حق‌الزحمه متناسب با تلاش هر یک از ارزیابان در چارچوب ضوابط و مقررات؛

ح‌ـ تأیید گزارش سالانه در خصوص اتقان آرا.

تبصره ـ تشکیل این هیئت نافی صلاحیت دیوان‌عالی کشور نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم نیست.

ماده ۷ ـ گروه‌های تخصصی مرکزی مرکب از سه نفر قاضی شاغل یا بازنشسته دارای تخصص و تجربه و صاحب‌نظر در امور دادسرا، دادگاه‌های کیفری، حقوقی و تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان‌عالی کشور می‌باشد.

ماده ۸ ـ دبیرخانه هیئت مرکزی در دیوان‌عالی کشور مستقر می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر است:

الف‌ـ انجام امور اداری هیئت مرکزی از جمله تشکیل جلسات، تنظیم صورت‌جلسات و ابلاغ مصوبات هیئت مذکور؛

ب‌ـ اعلام سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات هیئت مرکزی به مراجع ذی‌صلاح جهت اجرا؛

پ‌ـ نظارت بر جریان ارزیابی و عملکرد گروه‌های تخصصی مرکزی و ارائه نتایج آن به هیئت؛

ت‌ـ ارسال آراء راهنما (موضوع ماده ۴ این دستورالعمل)، برگزیده و نمونه با لحاظ ضوابط این دستورالعمل جهت دسته‌بندی و انتشار به پژوهشگاه قوه‌قضائیه؛

ث‌ـ جمع‌آوری گزارش‌های هیئت استانی؛

ج‌ـ تهیه گزارش جامع سالانه به تفکیک وضعیت اتقان آرا در هر استان و مرجع قضایی.

ماده ۹ ـ هیئت استانی اتقان آرا در دادگستری کل هر استان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف‌ـ معاون ارزشیابی دادگستری استان (دبیر هیئت)؛

ب ـ رئیس‌کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان

پ‌ـ دادستان مرکز استان یا یکی از معاونان وی؛

ت‌ـ معاون منابع انسانی دادگستری استان؛

ث ‌ـ سه تن از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان.

تبصره ـ‌ هیئت استانی دارای گروه‌های تخصصی استانی به شرح مواد آتی می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ وظایف و اختیارات هیئت استانی عبارت است از:

الف‌ـ تعیین گروه تخصصی استانی برای اتقان آرا و اعزام آنان به تمام حوزه‌های قضایی؛

ب‌ـ بررسی پیشنهادهای گروه تخصصی استانی در خصوص قضات صادر‌کننده آراء مورد ارزیابی؛

پ ـ ارائه پیشنهادهای لازم جهت تشویق یا لزوم آموزش قضات و بهبود و تقویت ارزیابی اتقان آراء قضایی به هیئت مرکزی؛

ت‌ـ پیشنهاد حق‌الزحمه مناسب برای هریک از اعضای هیئت استانی و ارزیابان بر اساس ضوابط مصوب هیئت مرکزی؛

ث‌ـ ارسال آراء نمونه و شاخص با لحاظ ضوابط این دستورالعمل به دبیرخانه هیئت مرکزی؛

ج‌ـ ارائه گزارش سالانه به هیئت مرکزی.

ماده ۱۱ ـ‌ بررسی اتقان آرا بر اساس شاخص‌های مذکور در این دستورالعمل حسب مورد برعهده گروه تخصصی مرکزی و استانی است.

ماده ۱۲ ـ مدت عضویت اعضای حقیقی هیئت مرکزی و هیئت استانی و همچنین گروه‌های تخصصی مرکزی و استانی، سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. اعضای مذکور در خارج از وقت اداری نسبت به ارزیابی آراء قضات اقدام می‌کنند. استفاده از قضات بازنشسته در ساعات اداری بلامانع است.

ماده ۱۳ ـ ابلاغ اعضای گروه‌های تخصصی حسب مورد پس از تأیید هیئت مرکزی یا هیئت استانی توسط دبیر آن صادر می‌شود. چگونگی پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت مرکزی و استانی و گروه‌های تخصصی مرکزی و استانی همانند اعضای کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه است.

ماده ۱۴ ـ هیئت مرکزی و هیئت استانی و گروه‌های تخصصی مرکزی و استانی با اکثریت اعضاء تشکیل و اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضاء حاضر است.

فصل چهارم: فرایند ارزیابی

ماده ۱۵ ـ ارزیابی آرا در فواصل زمانی یک‌ساله انجام می‌شود. بدین منظور در هر ماه یک رأی از هر یک از قضات با نظارت دبیر هیئت استانی توسط نرم‌افزار تناد انتخاب و پس از حذف مشخصات طرفین دعوا و قاضی یا قضات و شعبه صادر‌کننده رأی، با اختصاص کد شناسایی، در اختیار هیئت استانی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۶ ـ هیئت‌های استانی موظف‌اند آراء سالیانه هر قاضی را حداکثر تا ۱۵ اسفندماه هر سال در اختیار گروه‌های تخصصی استانی قرار دهند. نمرات آراء یک قاضی توسط نرم‌افزار تناد محاسبه و پس از جمع‌بندی و معدل‌گیری، نمره استانی آراء قضات محاسبه می‌شود.

هیئت استانی آراء برگزیده را به نحوی که از پنج درصد تعداد شعب فعال هر یک از مراجع قضایی (دادسرا، دادگاه بخش، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده، دادگاه عمومی کیفری ۲، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر) بیشتر نباشد، از طریق نرم‌افزار تناد برای هیئت مرکزی ارسال می‌کند. دبیرخانه هیئت مرکزی آراء برگزیده را به گروه‌های تخصصی مرکزی، ارجاع می‌دهد. هیئت مرکزی حداکثر تا ۲۰ خرداد سال بعد از میان آراء برگزیده استانی و بر اساس نتایج ارزیابی در سطح کشوری، آراء نمونه ملی را به تفکیک مراجع قضایی به نحوی که از ۱۰ درصد مجموع آراء واصله بیشتر نباشد، انتخاب و اعلام می‌کند.

تبصره ۱ ـ‌ هیئت مرکزی نحوه انجام فرایند مذکور را طی شیوه‌نامه‌ای تعیین و ابلاغ خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ مواردی که محمول بر نظر قضایی و استنباط از قوانین است در ارزیابی موردتوجه قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که آراء صادره حسب نظر گروه‌های تخصصی استانی دارای اشکالات و ایرادات از حیث ساختار و شاخص‌های مذکور در مواد ۲ و ۳ این آیین‌نامه باشد،‌ مراتب جهت اعلام به قاضی مربوط به هیئت استانی اعلام می‌شود.

تبصره ۴ ـ‌ هیئت استانی پس از جمع‌بندی استنباط‌های مختلف و همچنین اشکالات و ایرادات آرا، پیشنهادهای خود را جهت رفع آن به هیئت مرکزی اعلام می‌کند.

فصل پنجم: نتایج ارزیابی

ماده ۱۷ ـ گروه‌های تخصصی مرکزی و استانی نسبت به ارزیابی آرا، به ترتیب نوبت و بر اساس شاخص‌ها و ضوابط این دستورالعمل اقدام می‌کنند. گروه‌های مذکور برای هر یک از شاخص‌ها نمره‌ای از یک تا بیست تخصیص می‌دهند و پس از ارزیابی و امتیازدهی رأی مطابق شاخص‌ها و ضوابط این دستورالعمل، نتیجه را در نرم‌افزار تناد ثبت می‌کنند.

ماده ۱۸ ـ میانگین نمره آراء ارزیابی‌شده هر قاضی در مرحله استانی و یا کشوری، «نمره اتقان آراء دوره یک‌ساله قاضی» محسوب می‌شود که بر اساس ضرایب مصوب هیئت مرکزی به وسیله نرم‌افزار تناد محاسبه و معدل آن اعلام می‌شود.

ماده ۱۹ ـ نمره اتقان آراء دوره یک‌ساله قاضی در کارنامه قضایی وی برابر ضوابط دستورالعمل تنظیم کارنامه قضایی، مصوب ۱۳۹۴ رئیس قوه قضاییه، از جمله بند “ب” ماده ۴ آن درج می‌شود و ۲۰% مجموع امتیاز کارنامه به آن اختصاص می‌یابد و مراتب به قاضی مربوط اعلام می‌گردد.

ماده ۲۰ ـ قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله میانگین کمتر از ۱۲ اخذ نمایند، با تأیید هیئت مرکزی برای گذراندن دوره‌های آموزشی مورد توصیه هیئت، به معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی قوه‌قضائیه معرفی می‌شوند. در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و با کسب نمره کمتر از ۱۲ پس از ارزیابی مجدد، توسط دبیرخانه هیئت مرکزی حسب مورد جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل‌وانتقال قضات معرفی می‌شوند.

ماده ۲۱ ـ به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات زیر شوند، علاوه‌بر پرداخت‌های مربوط به بهره‌وری و کارنامه قضایی، در حدود اعتبارات، پاداش ویژه اتقان آرا تعلق می‌گیرد.

وضعیت نمره امتیاز پاداش بر اساس یک ماه میانگین آخرین حقوق و مزایای سال مورد محاسبه (درصد)
عالی ۲۰ ـ ۱۸ ۱۰۰ ـ ۹۰ ۴۰
خیلی خوب ۱۸ ـ ۱۶ ۹۰ ـ ۸۰ ۳۰

 

تبصره ۱ ـ به قضات موضوع این ماده که وضعیت آنان عالی یا خیلی خوب باشد،‌ توسط رئیس قوه‌قضائیه یا معاون اول، تقدیرنامه اتقان آرا که دربردارنده نمره و وضعیت اتقان آراء ایشان باشد، اعطا می‌شود و حسب مورد در سطح ملی یا استانی نیز از این قضات به نحو مقتضی تقدیر می‌شود.

تبصره ۲ ـ در مواردی که رأی با تعدد قضات صادر می‌شود، تمام قضات امضاکننده رأی مشمول امتیازات این ماده می‌باشند،‌ مگر اینکه رأی به صورت اقلیت و اکثریت صادر شود، که در این صورت هریک جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرد.

ماده ۲۲ ـ قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله حائز درجه عالی شوند، با پیشنهاد هیئت مرکزی از مزایایی به تشخیص کمیسیون نقل‌وانتقال قضات بهره‌مند می‌شوند. تداوم این مزایا در سالیان بعد، منوط به استمرار بلاانقطاع امتیاز عالی در سالیان بعد است.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده ۲۳ ـ تمامی آرائی که در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل‌اختلاف، دادسرا و دادگاه‌های نظامی صادر می‌شوند، مشمول ضوابط این دستورالعمل می‌باشند.

تبصره ـ در مورد آرا قضات دیوان‌عالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح حسب مورد، توسط هیئتی زیــر نظــر هیئت مرکــزی که توســط رؤسای آنها مشخص می‌شود، بر اساس این دستورالعمل اقدام می‌شود. سازمان قضایی نیروهای مسلح عنداللزوم می‌تواند هیئت استانی نیز تشکیل دهد.

ماده ۲۴ ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی اعتبارات موردنیاز این دستورالعمل، از قبیل حق جلسات اعضای هیئت، دستمزد ارزیابان و پاداش ویژه اتقان آراء قضایی را تأمین و تخصیص می‌دهد و برای اجرای این دستورالعمل برنامه‌ریزی می‌کند.

ماده ۲۵ ـ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضائیه نسبت به امور زیر اقدام و نتیجه را در اختیار قضات کشور قرار می‌دهد:

الف ـ رصد قوانین تازه تصویب‌ شده و تبیین نسبت آن‌ها با قوانین سابق از جمله تعیین موارد نسخ یا تخصیص آن‌ها در زمان انتشار قانون؛

ب‌ ـ تهیه شرح و راهنمای کاربردی آراء وحدت رویه، قوانینی که لایحه آن در قوه‌قضائیه تهیه‌شده و یا به نحوی مربوط به قوه قضاییه است، هم‌زمان با انتشار آنها؛

پ ـ تهیه راهنمای چگونگی صدور و انشاء رأی.

ماده ۲۶ ـ پژوهشگاه قوه‌قضائیه با رعایت بند (ت) ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر را انجام می‌دهد؛

الف ـ دسته‌بندی، تحلیل، انتشار و توزیع آراء نمونه و برگزیده جهت بهره‌گیری جامعه حقوقی و ارائه آن به نحو مناسب به قضات با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه؛

ب ـ تحلیل و نقد آراء نمونه و برگزیده از طریق برگزاری نشست‌های علمی.

ماده ۲۷ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مطابق نظر هیئت مرکزی اقدامات زیر را انجام می‌دهد؛

الف ـ ارتقای ظرفیت‌های نرم‌افزار تناد با ایجاد قابلیت‌های زیر:

۱ ـ تشکیل بانک جامع آراء کشور به تفکیک مرجع قضایی و قاضی صادر‌کننده رأی و موضوع پرونده؛

۲‌ـ امکان انتخاب رأی به ‌طور تصادفی و ارائه آن به هیئت مرکزی یا استانی؛

۳ ‌ـ امکان رمزگذاری رأی، حذف مشخصات و نشانی اشخاص مذکور در رأی و همچنین شعبه و قاضی صادر‌کننده رأی؛

۴‌ـ امکان ارجاع الکترونیکی و تصادفی رأی به دو ارزیاب در استان‌های دیگر؛

۵‌ ـ جمع‌آوری نظرات ارزیابان، محاسبه نمره هر رأی و معدل دوره سالیانه در قالب نمره ۱ تا ۲۰؛

۶ ـ پیش‌بینی کارنامه قضایی و تشکیل پرونده اتقان آراء هر قاضی، شامل آراء ارزیابی‌شده و سوابق اتقان آراء او؛

۷‌ـ مشارکت و همکاری با دیوان‌عالی کشور برای ایجاد بانک ارزیابی اتقان آرا، شامل نتایج خروجی ارزیابان و هیئت مرکـزی اتقان آرا، موضوع بند (۵) ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان‌عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹ رئیس قوه‌قضائیه؛

۸‌ ـ امکان دسترسی به آرا و گزارش‌گیری از نتایج با توجه به نیاز مراجع ذی‌صلاح، به دستور هیئت مرکزی؛

ب ‌ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی، به نحوی که امکان تنظیم پیش رأی الکترونیک با شاخص‌های مذکور در این دستورالعمل فراهم شود.

ماده ۲۸ ـ رئیس‌ دیوان‌عالی کشور مسئول اجرای این دستورالعمل می‌باشد و گزارش سالانه آن را به رئیس قوه‌قضائیه ارائه می‌کند.

ماده ۲۹ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up