سایر مصوبات دهه اول دی 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1400/10/01 لغایت 1400/10/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
پیوست آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی
اصلاحیه
نظریه‌‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان مسیحی به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)
اصلاحیه

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22361-01/10/1400

۱۰۲۲ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۸۳۶۱۸/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۹/۲۷

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۳۸۴/ت ۵۹۱۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی جزءهای (۲)، (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲)، (۴ ـ ۲)، (۵ ـ ۲)، (۶ ـ ۲)، (۷ ـ ۲)، (۲ ـ ۸) و (۳) بند (ز) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالـی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ناظر به مـاده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین‌شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان [برنامه‌وبودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین، تبصره «۱۳» ماده «۴» مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات صرفاً توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۲۳

شماره ۸۳۶۳۴/هـ ب ۱۴۰۰/۹/۲۷

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۵۲۷۷/ت ۵۹۲۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵، موضوع: «مجوز استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری کالاهای مشمول استرداد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«متن مصوبه از این حیث که به جای ردیف (۲۵ ـ ۵۳۰۰۰۰) مشتمل بر رقم (۲۶ ـ ۵۳۰۰۰۰) می‌باشد با نظر به ردیف‌های مندرج در ذیل جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۲۴

شماره ۸۴۴۶۱/هـ ب ۱۴۰۰/۹/۲۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۳۸۷۲/ت ۵۷۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه مستثنیات از شمول قانون با اراده قوه قانون‌گذار در متن قوانین مربوط مورد تصریح قرار می‌گیرد، علی‌هذا اجزاء سه‌گانه مندرج در ذیل بند «۵» مصوبه اصلاحی ناظر به اصلاح ماده (۱۱) مصوبه اصلی که ارزیابی کیفی موردنظر قانون‌گذار به شرح مندرج در ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ را با قائل شدن استثناء از شمول حکم قانون منوط به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار می‌نماید، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

پیوست آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22361-01/10/1400

توضیح ضروری:

آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی شماره ۴۴۹۱۶/ت ۵۸۱۳۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در روزنامه شماره ۲۲۲۴۱ تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ ویژه قوانین ۱۴۳۴ منتشرشده اما به علت ارسال نشدن پیوست آن از سوی مرجع تصویب پیوست مذکور در این شماره چاپ و به آگاهی می‌رسد.

 

ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

(کاربرگ شماره ۱)

 

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ……………………………………….

به نشانی ……………………………………………… و کد پستی ………………………………… مایل است در فرآیند ارجـاع کار [‌عنوان طرح/پروژه] شرکت نماید،[عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] از [نام سرمایه‌گذار] در مقابل [‌نام سرمایه‌پذیر] برابر مبلغ …………………………………. ریال/ارز تضمین تعهد می‌نماید، چنانچه [نام سرمایه‌پذیر] به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت‌کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای قرارداد/موافقت‌نامه مربوط یا تسلیم ضمانت‌نامه انجام تعهدات (اجرا) استنکاف نموده است، تا میزان ………………………………………. ریال/ارز هر مبلغی را که [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام سرمایه پذیر] بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد، بی‌درنگ در وجه یا حواله‌کرد [نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانت‌نامه از تاریخ …………………………………………….. تا آخر ساعت اداری روز ………………………………. معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت‌نامه بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] برای یک دوره ….. ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار توأماً متقاضی تمدید ضمانت‌نامه بیش از مهلت تمدید شده باشند، [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] نسبت به تمدید مهلت به مدت ….. ماه اقدام می‌نماید.

چنانچه مبلغ این ضمانت‌نامه در مدت مقرر از سوی [‌نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانت‌نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت‌نامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اطلاع داده شود.

 

 

ضمانت‌نامه انجام تعهدات دوره اجرا

(کاربرگ شماره ۲)

 

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژ] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی…………………………………………………. به نشانی:……………………………………………………………………………………..

و کد پستی:………………………………………………………………… به این [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد [موضوع قرارداد] را دارد، این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] از [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در مقابل [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ ……………………………………….. ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یادشده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهـد می‌نماید در صورتی که [نام مقام صلاحیت‌دار سرمایه‌پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت‌نامه به این [عنوان بانک یا مؤسـسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] اطلاع دهـد که [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان ……………………………………………… ریال/ارز، هر مبلغی را که [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [‌نام سرمایه‌پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله‌کرد [نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانت‌نامه از تاریخ ……………………… تا آخر ساعت اداری روز …………………………………… معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت‌نامه بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] قبل از پایان وقت اداری روز تعیین‌شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت‌نامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانت‌نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 در صورت ضبط ضمانت‌نامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اطلاع داده شود.

 

ضمانت‌نامه انجام تعهدات دوره انتقال

(کاربرگ شماره ۳)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ……………………………………………………….. به نشانی:………………………………………………………………………………..

و کد پستی:…………………………………………………………………… به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] اطلاع داده است متعهد به انجام تعهدات قرارداد برای دوره انتقال پروژه [‌موضوع قرارداد] می‌باشد، این [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] از [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در مقابل [‌نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ …………………………………… ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یادشده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهد می‌نماید در صورتی که [‌نام سرمایه‌پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت‌نامه به این [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] اطلاع دهد که [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان ………………………………….. ریال/ارز، هر مبلغی را که [‌نام مقام صلاحیت‌دار سرمایه‌پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام سرمایه‌پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله‌کرد [‌نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانت‌نامه از تاریخ …………………….. تا آخر ساعت اداری روز …………………………………….

معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت‌نامه بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] قبل از پایان وقت اداری روز تعیین‌شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت‌نامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانت‌نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت‌نامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اطلاع داده شود.

 

ضمانت‌نامه ما به ازای کمک مالی دولت (تضمین پیش‌پرداخت خرید محصول/ خدمات/کمک)

(کاربرگ شماره ۴)

 

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/ حقوقی ……………………………………………….. به نشانی: ………………………………………………………………… و کد پستی …………………………………………………….. به [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع داده است، قرارداد [عنوان طرح/پروژه] را با [‌نام سرمایه‌پذیر] منعقد نموده است و قرار است مبلغ ……………………………………. ریال/ارز به عنوان پیش‌پرداخت خرید محصول/ خدمات/کمک به [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] پرداخت شود، [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] متعهد است در صورتی که [نام سرمایه‌پذیر] کتباً به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ یادشده از [‌نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] است، هر مبلغی تا میزان متعهد شده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام مقام صلاحیت‌دار سرمایه‌پذیر] بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، در وجه یا حواله‌کرد [نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانت‌نامه از تاریخ ……………………… تا آخر ساعت اداری روز …………………………………..

معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت‌نامه بنا به درخواست کتبی [‌نام سرمایه‌پذیر] قبل از پایان وقت اداری روز تعیین‌شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است. کاهش تضمین تعهد در دوره ضمانت‌نامه بنا به درخواست [نام سرمایه‌پذیر] توسط [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] صورت می‌گیرد.

چنانچه مبلغ این ضمانت‌نامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانت‌نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت‌نامه توسط [‌نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اطلاع داده شود.

 

 

گواهی خالص مطالبات تائید شده قراردادها

(کاربرگ شماره ۵)

 

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/یکی از اعضای شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی …………………………………………………………. به نشانی: ……………………………………………………………………….

و کد پستی: ……………………………………. می‌پذیرد که مبلغ تأییدشده زیر به عنوان ضمانت‌نامه

[عنوان طرح/پروژه سرمایه‌گذاری] نزد [نام سرمایه‌پذیر] از مطالبات تائید شده و پرداخت‌نشده وی از [نام دستگاه اجرایی/دستگاه مرکزی] [عنوان طرح/پروژه پیمانکاری] کسر و منظور گردد، لذا ذی‌حسابی [‌نام دستگاه اجرایی/دستگاه مرکزی] ضمن تعیین مطالبات تأییدشده و پرداخت نشده، نسبت به مسدود نمودن مبلغ …………………………………………………. ریال/ارز با شرایط زیر موافقت نماید. نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیین‌نامه تضمین مشارکت عمومی ـ خصوصی و شرایط قراردادی است.

[نام سرمایه‌گذار/یکی از اعضای شرکت پروژه] (نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء / امضاهای اسناد تعهدآور)

[نام سرمایه‌پذیر]

[نام دستگاه مرکزی سرمایه‌پذیر]

الف) اطلاعات پروژه/طرح مشارکت عمومی ـ خصوصی:

۱) [عنوان طرح/پروژه قرارداد/موافقت‌نامه مشارکت جدید‌]

۲) [‌شماره و تاریخ قرارداد/موافقت‌نامه‌]

ب) اطلاعات پروژه/طرح مرتبط با موضوع مطالبات (پروژه دارای مطالبات قبلی):

۱) [‌عنوان طرح/پروژه‌] مرتبط با موضوع مطالبات:

۲) شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:

۳) کل مبلغ کارکرد یا حق‌الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:

۳ ـ ۱) پرداخت‌های قبلی به [پیمانکار]:

۳ ـ ۲) مانده قابل پرداخت قبل از کسور:

۴) مانده مطالبات پرداخت پس از کسور پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و صورت‌وضعیت‌ها و ….. به عدد و حروف:

۵) میزان مطالبات تأییدشده/مسدود شده توسط ذی‌حسابی دستگاه اجرایی:

امضاء و تأیید مقام مجاز کارفرما: امضاء و تائید ذی‌حساب:

(پروژه دارای مطالبات) (پروژه دارای مطالبات)

این کاربرگ در دو نسخه تهیه‌شده، یک نسخه در ذی‌حسابی یا مقام مالی (پروژه دارای مطالبات) و یک نسخه در ذی‌حسابی یا مقام مالی [‌نام سرمایه‌پذیر] ضمیمه اسناد مربوط می‌گردد تا در اسناد مالی منظور گردد.

 در صورت ضبط ضمانت‌نامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اطلاع داده شود.

 

تضمین وثیقه ملکی

(کاربرگ شماره ۶)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ……………………………………………………………. به نشانی:……………………………………………………………………………

و کد پستی:……………………………………………………………………………………… متعهد به انجام تعهدات قرارداد/موافقت‌نامه برای انجام پروژه [‌موضوع قرارداد/موافقت‌نامه] می‌باشد، معادل ۸۵ درصد ارزش تعیین‌شده توسط کارشناس رسمی یک باب ملک [‌عنوان ملک‌] دارای پلاک ثبتی …………………………….. مورد ثبت سند مالکیت شماره …………………………………………….. مورخ …………………………………….. صادره [بنام خود یا غیر] اعم از عرصه و اعیان به موجب سند شماره …………………………………… مورخ …………………………………………… ثبت‌شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره …….. را در رهن [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ ……………………………………………. ریال تضمین و تعهد می‌نماید. همچنین [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچ‌گونه نقل‌وانتقال ولو به‌عنوان صلح حقوق و وکالت و غیره را نسبت به ملک جزئاً و کلاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] و تأیید آن از سوی [نام سرمایه‌پذیر]، [نام سرمایه‌پذیر] می‌تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به فروش یا هر اقدام دیگر برای تأمین دین یا منافع درج‌شده در قرارداد خود نماید و در هر مرحله حق اعتراض دارد.

در صورتی که دین [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] به [نام سرمایه‌پذیر] طبق مفاد قرارداد منعقده فی‌مابین حال شود، [نام سرمایه‌پذیر] حق دارد برای وصول مطالبات خود و استیفاء دین طبق مقررات اقدام نماید.

این تضمین از تاریخ ………………………. تا آخر ساعت اداری روز …………………………………..

معتبر می‌باشد. مدت اعتبار تضمین بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] و یا توافق طرفین، برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این تضمین در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانت‌نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط تضمین توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اطلاع داده شود.

این ضمانت‌نامه باید در دفترخانه رسمی به امضاء و اثرانگشت سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر رسیده و چنانچه ملک مورد تضمین متعلق به شخصی غیر از سرمایه‌گذار باشد، حضور وی در دفترخانه و امضاء و اثرانگشت وی نیز الزامی است.

 

تضمین واگذاری حق انتفاع

(کاربرگ شماره ۷)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی …………………………………………. به نشانی: ………………………………………………………………………………………… و کد پستی:………………………………………………. متعهد‌ به انجام تعهدات قرارداد برای انجام پروژه [موضوع قرارداد جدید] می‌باشد، تمامی حق انتفاع از پروژه در حال بهره‌برداری [موضوع پروژه قبلی] که در حال حاضر طی قراردادی با [نام سرمایه‌پذیر] منعقد نموده است، را به عنوان تضمین برای پروژه [موضوع قرارداد جدید] به [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ ………………………………………………………………… ریال/ارز تضمین و تعهد می‌نماید. همچنین [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچ‌گونه نقل‌وانتقال حق انتفاع پروژه [موضوع پروژه قبلی] را به غیر، جزئاً و کلاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] و تائید از سوی [‌نام سرمایه‌پذیر] ، ‌[نام سرمایه‌پذیر] می‌تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به تغییر بهره‌بردار یا ضبط درآمد پروژه یا هر اقدام برای تأمین دین یا منافع درج‌شده در قرارداد خود نماید.

این تضمین تا انجام تعهدات [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] به قوت خود باقی است و پس از انجام تعهدات و تأیید [نام سرمایه‌پذیر] خاتمه می‌یابد.

در صورت ضبط تضمین و دریافت درآمدهای پروژه در حال بهره‌برداری توسط [نام سرمایه‌پذیر]، [‌نام سرمایه‌پذیر] موظف است درآمدهای حاصله را به حساب ویژه‌ای که بابت ضبط ضمانت‌نامه‌ها در چهارچوب مقررات مشخص شده است، واریز نماید.

 درآمدهای پروژه در حال بهره‌برداری بر اساس مدل مالی پیشنهادی در فراخوان و قرارداد، ابتدا صرف هزینه‌های پروژه در حال بهره‌برداری شده و مازاد آن به حساب مذکور منظور می‌گردد.

 

ضمانت‌نامه انجام تعهدات دوره بهره‌برداری

(کاربرگ شماره ۸)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ………………………………………………………… به نشانی:…………………………………………………………………………….. و کد پستی:…………………………………………………………………… به این [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] اطلاع داده است متعهد به انجام تعهدات قرارداد برای دوره بهره‌برداری پروژه [موضوع قرارداد] می‌باشد، این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] از [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در مقابل [‌نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ …………………………………… ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یادشده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهد می‌نماید در صورتی که [نام سرمایه‌پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت‌نامه به این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] اطلاع دهد که [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان ……………………………………………. ریال/ارز، هر مبلغی را که [نام مقام صلاحیت‌دار سرمایه‌پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام سرمایه‌پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله‌کرد [‌نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانت‌نامه از تاریخ ……………………. تا آخر ساعت اداری روز …………………………………..

معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت‌نامه بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] قبـل از پایان وقت اداری روز تعیین‌شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت‌نامه در مدت مقرر از سوی ] نام سرمایه‌پذیر [مطالبه نشود، ضمانت‌نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت‌نامه توسط ] نام سرمایه‌پذیر [مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اطلاع داده شود.

 

ضمانت‌نامه توثیق کالا، تجهیزات و تأسیسات احداث‌شده

(کاربرگ شماره ۹)

نظر به اینکه ‌‍‌[نام سرمایه‌گذار/ شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/ حقوقی ……………………………………………… به نشانی…………………………………………………………………………………. و کد پستی ……………………………………….. متعهد به انجام تعهدات قرارداد/موافقت‌نامه برای انجام پروژه ‌‍‌[موضوع قرارداد/موافقت‌نامه] می‌باشد، معادل ۸۰ درصد ارزش تعیین‌شده توسط کارشناس تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات موضوع پروژه را با ارائه برگه سبز و مدارک مالکیت مربوطه در رهن [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ …………………………………………….. ریال تضمین و تعهد می‌نماید. همچنین [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچ‌گونه نقل‌وانتقال ولو به‌عنوان صلح حقوق و وکالت و غیره نسبت به تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات یادشده را جزئاً و کلاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف ‌‍‌[نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] و تأیید آن از سوی [نام سرمایه‌پذیر]، [نام سرمایه‌پذیر] می‌تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به فروش یا هر اقدام دیگر برای تأمین دین یا منافع درج‌شده در قرارداد خود نماید و در هر مرحله حق اعتراض دارد.

در صورتی که دین ‌‍‌[نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] به [نام سرمایه‌پذیر] طبق مفاد قرارداد منعقده فی‌مابین حال شود، [نام سرمایه‌پذیر] حق دارد برای وصول مطالبات خود و استیفاء دین طبق مقررات اقدام نماید.

این تضمین از تاریخ …………………………….. تا آخر ساعت اداری روز ……………………………..

معتبر می‌باشد. مدت اعتبار تضمین تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] و یا توافق طرفین، برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این تضمین در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانت‌نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط تضمین توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اطلاع داده شود.

این ضمانت‌نامه باید در دفترخانه رسمی به امضاء و اثرانگشت سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر رسیده و چنانچه تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد تضمین متعلق به شخصی غیر از سرمایه‌گذار باشد، حضور وی در دفترخانه و امضاء و اثرانگشت وی نیز الزامی است.

 

اصلاحیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22361-01/10/1400

توضیح ضروری:

به آگاهی می‌رساند نام و سمت امضاءکننده اصلاح تصویب‌نامه شماره 99396/ت54823هـ تاریخ 2/9/1400 موضوع (اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران) منتشرشده در روزنامه رسمی شماره 22356 تاریخ 25/9/1400 «دبیر هیأت‌دولت ـ حسین سیمایی صراف» صحیح می‌باشد.

روزنامه رسمی کشور

 

نظریه‌‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

۱۰۲۵ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۸۵۶۵۸/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۱۰/۴

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۹۱۶/ت ۵۸۱۳۵ هـ ب مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶، موضوع: «آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ ناظر به ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین‌شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان [برنامه‌وبودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین، بند «۱» ماده (۵) مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور به بانک عامل، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان مسیحی به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

شماره 9000/67446/100 – ۱۴۰۰/۱۰/۶

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 9000/67268/100 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان مسیحی به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/67446/100-۱۴۰۰/۱۰/۵

اعطای مرخصی به زندانیان مسیحی به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی ۲۰۲۲ و میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و با لحاظ نمودن آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و در اجرای ماده ۱۹۷ آیین‌نامـه اجرایی سازمان زندان‌ها، به کلیـه محکومان مسیحی که واجد شرایط قانونی

مرخصی بوده و در زندان بسر می‌برند یا در حال مرخصی هستند، غیر از جرائم جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنان بیش از ۵ سال باشد، جرائم باندی و سازمان‌یافته، اخلال در نظام اقتصادی، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و محکومان به قصاص و اعدام، به مدت ۱۰ روز مرخصی اعطاء می‌گردد.

دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

 

اصلاحیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

توضیح ضروری:

عطف به نامه شماره ۸۰۰۵۸ تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ مدیر محترم اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح عنوان «قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کل کشور منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۴۷ تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ عبارت «سال ۱۳۹۹» قبل از کلمه «کل» در متن توضیح روزنامه رسمی جاافتاده که اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…
keyboard_arrow_up