سایر مصوبات – دهه دوم مرداد 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات منتشره از

  1398/05/11 لغايت 1398/05/20

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور   

 

 

مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21673-20/05/1398

شماره 200/1390-۱۳۹۸/۵/۸

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات دومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید تا به منظور آگاهی کلیه دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم مصوبات فوق‌الذکر در اولین شماره روزنامه رسمی کشور چاپ گردد. پیشاپیش از همکاری روزنامه رسمی کشور تشکر می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل

 

مصوبات جلسه دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شماره یک

حسب ماده ۸ آیین‌نامه داخلی کارگروه تقویم شش ماه برگزاری جلسات کارگروه با اعمال پیشنهادات و اصلاحات موردنظر اعضا (جدول ذیل) به اتفاق آرا مصوب گردید.

 

جلسه روز تاریخ ساعت
دوم سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
سوم سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰
چهارم سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
پنجم سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
ششم سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
هفتم سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

 

مصوبه شماره دو

با توجه به گزارش اقدامات دبیرخانه در خصوص پایگاه‌های اطلاعات پایه کشور:

الف) مقرر شد در خصوص پایگاه تحصیلی دبیرخانه طی برگزاری جلسه و توافق متولیان برای ارائه سرویس با مسئولیت واحد انجام شود نظر استمزاجی کارگروه وزارت علوم می‌باشد.

ب) در خصوص پایگاه‌های اطلاعات پایه مقرر شد تا پیگیری از بالاترین مقام دستگاه متولی پایگاه توسط دبیرخانه انجام شود.

ج) مقرر شد تا کمیته تدوین شناسنامه‌های فنی موضوع آیین‌نامه استعلامات مصوب جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی با مسئولیت دبیرخانه، کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه متولی پایگاه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و ناجا در کارگروه تشکیل و نسبت به تدوین شناسنامه فنی برای طرح و تصویب در کارگروه ظرف مدت حداکثر دو ماه اقدام نماید.

د) دبیرخانه با همکاری کمیته تدوین طی جلسه‌ای با حضور متولیان پایگاه اطلاعات ‌پایه نسبت به تشریح تکمیل شناسنامه‌های فنی اقدام نماید.

 

مصوبه شماره ۳

مقدمه توجیهی

در اجرای مواد یک‌هزار و دو (۱۰۰۲) و یک‌هزار و سه(۱۰۰۳) از کتاب چهارم قانون مدنی، ماده پانصد و نود(۵۹۰) قانون تجارت، ماده دو(۲) و تبصره ماده سه(۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی و مصوبه شماره ۵ جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی موضوع آیین‌نامه تبصره یک‌بند «ث» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد در خصوص محل اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت دستی اطلاعات کد پستی و نشانی در کلیه فرم‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی ظرف یک سال حذف شود و پس از احراز هویت متناسب با اهمیت خدمت، کد پستی محل اقامت شخص حقیقی که در پایگاه قانونی مستقر در سازمان ثبت احوال کشور و اشخاص حقوقی مستقر در پایگاه قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج‌شده است به همراه نشانی استاندارد شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به شخص نمایش داده‌شده و در صورت تأیید فرآیند اخذ خدمت از دستگاه مربوطه ادامه پیدا کند.

ماده یک ـ کلیات

الف) برای ایجاد، استقرار و فراگیر سازی سرویس نشانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، گام‌های چهارگانه ذیل مصوب شد:

گام اول: ایجاد و آزمون زیرساخت‌های فنی ارائه خدمت با همکاری سه دستگاه اجرایی ارائه‌دهنده داده، مرکز ملی تبادل اطلاعات و دستگاه نمونه اخذ خدمت

گام دوم : ارزیابی فنی و ایمنی گام اول و توسعه کاربری محدود با چند دستگاه نیازمند خدمت مکان اقامت قانونی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و …

گام سوم: ارزیابی فنی و ایمنی گام دوم،تدوین مستند الزام‌آور سطح کیفی خدمت و الزامات محرمانگی و استقرار با چند خدمت پرکاربرد شامل پرونده الکترونیکی سلامت(به همراه بیمه‌های اجتماعی مشمول پرونده الکترونیکی سلامت)، آموزش‌وپرورش، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گام چهارم: ارزیابی نقاط قوت و ضعف مراحل قبل، رفع مشکلات فنی و در صورت لزوم اصلاح دستورالعمل و فراگیر سازی خدمت برای دستگاه‌های متقاضی پس از تأیید کارگروه

تبصره ۱ـ تغییر دستگاه‌های اجرایی آزمون‌های و فرآیندهای احراز هویت و بسامد ارائه خدمت با هماهنگی دبیرخانه کارگروه خواهد بود.

تبصره ۲ـ دستگاه‌های متقاضی جهت دریافت خدمت پس از اخذ تأییدیه کارگروه تعامل‌پذیری ملزم به امضای سند سطح کیفی خدمت و الزامات محرمانگی هستند.

ب) متدهای چهارگانه استعلام هویت به همراه کد پستی مکان اقامت یگانه(شرح متدها و مستندات فنی در دبیرخانه ثبت و ضبط‌شده است) به تصویب کارگروه رسید و تصمیم‌گیری برای افزایش یا کاهش متدها منوط به اجرای گام دوم و سوم و ارائه گزارش بازخورد اجرای مصوبه به کارگروه و در صورت نیاز اعمال اصلاحات لازم برای اجرای گام چهارم است.

تبصره ۱ـ اعضای ناظر بر اجرای گام‌های مذکور شامل اعضای حقیقی عضو کارگروه تعامل‌پذیری، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا در کارگروه تعیین شدند . گزارش نظارتی تهیه‌شده توسط اعضاء دارای طبقه‌بندی محرمانه بوده و تنها قابل‌ارائه به دبیرخانه کارگروه خواهد بود.

تبصره ۲ـ سند سطح کیفی خدمات و الزامات محرمانگی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه برای خدمت مکان اقامت اشخاص حقیقی توسط سازمان ثبت احوال به دبیرخانه پیشنهاد و به تصویب کارگروه تعامل‌پذیری خواهد رسید.

ج) طی اجرای گام‌های اول تا سوم، دبیرخانه نسبت به تدوین و پیشنهاد سیاست‌های لازم برای داده‌های حاصل از فرایند تغییرات محل اقامت با همکاری دستگاه‌های متولی ارائه سرویس اقدام و جهت تصویب به کارگروه ارائه می‌نماید. شایان‌ذکر است در صورت نیاز به تصحیح فرآیند مدیریت داده‌ها و اصلاحات موردنیاز، موضوع در دستور کار جلسات عادی یا فوق‌العاده کارگروه تعامل‌پذیری قرار خواهد گرفت.

د) مرکز ملی تبادل اطلاعات تمهیدات فنی لازم جهت ثبت داده ترافیک و درخواست‌های سرویس نشانی مکان اقامت یگانه اشخاص را به استناد تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی مصوب شورای‌عالی فضای مجازی فراهم و برقرار سازد.

هـ) تکلیف قانونی اعلام محل اقامت قانونی اشخاص مانع تملک سایر دارایی‌های غیرمنقول و نیز انعقاد کلیه عقود اسلامی شامل اجاره، سرقفلی و قس‌علی‌هذا نبوده و موارد مذکور خارج از دامنه شمول این مصوبه هستند.

ماده دو ـ تکالیف سازمان ثبت احوال کشور:

۱ـ مرحله پیش ثبت‌نام متقاضیان صدور کارت هوشمند ملی به نحوی اصلاح شود که با درج کد پستی محل اقامت توسط متقاضی، شرح نشانی استاندارد از پایگاه اطلاعات‌ پایه شرکت ملی پست استعلام شده و توسط متقاضی مشاهده شود، پس از تأیید آن ادامه فرایند ثبت‌نام ممکن گردد. در صورت عدم وجود کد پستی موردنظر و یا عدم‌تأیید شرح نشانی، متقاضی وارد فرایند شناسایی و تعیین کد پستی و شرح نشانی استاندارد محل اقامت (خدمت شرکت ملی پست) خود شده و پس از تعیین کد پستی صحیح و شرح نشانی متناظر آن، فرایند ثبت‌نام کارت هوشمند ملی خود را دوباره انجام و نهایی سازد.

۲ـ سازمان ثبت احوال موظف است در فرایند اصلاح کد پستی محل اقامت اشخاص حقیقی فقط از شرح نشانی مندرج در پایگاه اطلاعات پایه شرکت ملی پست استفاده نماید و از دریافت شرح نشانی از اشخاص خودداری نماید.

۳ـ سازمان ثبت احوال سرویس‌های مورد انتظار در متدهای مصوب کارگروه را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه نماید.

ماده سه ـ تکالیف شرکت ملی پست:

۱ـ شرکت ملی پست موظف است زیر فرایندهای تشخیص و تعیین کد پستی و شرح نشانی استاندارد نقاط جغرافیایی محل اقامت اشخاص را به نحوی تسهیل و اطلاع‌رسانی نماید که اشخاص حقیقی یا حقوقی بتوانند از طریق سامانه‌های مبتنی بر نقشه یا سلسله‌مراتب تقسیمات کشوری و تقسیم‌بندی گشت‌های پستی یا جستجو بر اساس بخشی از شرح نشانی محل اقامت خود بتواند کد پستی و شرح نشانی متناظر آن را مشاهده نمایند.

۲ـ شرکت ملی پست موظف است تا به منظور تسهیل تشخیص کد پستی و شرح نشانی استاندارد محل‌های جغرافیایی در کشور ضمن تکمیل سرویس مبتنی بر نقشه پارسل‌بندی شده محل‌های جغرافیایی، علاوه‌بر خدمات موجود نسبت به ارائه سرویس‌های زیر ظرف مدت دو ماه اقدام نماید:

۱ـ۲ـ تعیین کد پستی ۵ رقمی بر روی نقشه و ارائه سرویس یافتن نشانی از نقطه شروع کد پستی ۵ رقمی به بعد به صورت جستجوی متنی

۲ـ۲ـ ارائه سرویس کد پستی و دریافت شرح نشانی و کد پستی‌های هم‌جوار محل جغرافیایی

۳ـ در صورت عدم وجود کد پستی و شرح نشانی متناظر در برخی نقاط جغرافیایی شرکت ملی پست موظف است درخواست‌های ارسالی از طریق سامانه‌های استفاده‌کننده از سرویس مکان اقامت یگانه را با اولویت کاری نسبت به تخصیص کد پستی و شرح نشانی استاندارد اقدام نموده و به متقاضیان اطلاع‌رسانی نماید.

ماده چهار ـ تکالیف سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور:

۱ـ ارائه سرویس محل اقامت قانونی اشخاص حقوقی بر اساس شناسه یکتا اشخاص حقوقی(شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) از طریق مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه در مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)

۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسهیل خدمت‌رسانی به اشخاص سامانه‌های تحت وب مربوط به تشخیص و یافتن کد پستی و شرح نشانی تکلیف شده به شرکت ملی پست در این مصوبه را در بخش‌های مربوط به ارائه خدمات خود برای متقاضیان فراهم نماید .

ماده پنج ـ تکالیف دستگاه‌های اجرایی

کلیه دستگاه‌های اجرایی و پیشخوان‌های اخذ خدمت دستگاه‌های اجرایی که حسب قوانین و مقررات مربوط در ارائه خدمات نیازمند مکان اقامت یگانه اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشند در اجرای این مصوبه موظف‌اند:

۱ـ درخواست خود را برای برقراری این سرویس به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند.

۲ـ اقدامات لازم برای جایگزینی سرویس محل اقامت یگانه با روش‌های خوداظهاری دریافت اطلاعات کد پستی و شرح نشانی محل اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی به شیوه سنتی را انجام دهند و بعد از اخذ تأییدیه کارگروه فقط از طریق سرویس نشانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و به‌طور سیستمی ارائه خدمت نمایند.

هنگام ارائه خدمت برخط پس از تأیید کد پستی ونشانی توسط متقاضی خدمت شماره ملی و زمان تأیید مکان اقامت را به صورت برخط یا دسته‌ای از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به سازمان ثبت احوال برای اشخاص حقیقی و سازمان ثبت اسناد و املاک برای اشخاص حقوقی ارسال نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up