سایر مصوبات دهه سوم اردیبهشت 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/02/21 لغایت 1401/02/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبه جلسه بيست و سوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22471 – 24/02/1401

شماره 1/10022 – ۱۴۰۱/۱/۲۷

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات این وزارت، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند «۶» ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا و به منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند، بدین‌وسیله مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ با موضوعات ۱ ـ تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه‌سازی فرایندهای دستگاه‌های اجرایی ۲ ـ جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاه‌های اجرایی ۳ ـ اجرای تکالیف باقیمانده برای گذار به دولت هوشمند ۴ ـ یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات ۵ ـ اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند که به تأیید و توشیح ریاست محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه، پنج بخش، شش ماده و شش تبصره جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ عیسی زارع‌پور

 

مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در اولین جلسه دولت سیزدهم (جلسه ۲۳ ام شورا) مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقی‌مانده دستگاه‌های اجرایی و آسیب‌شناسی پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار و بازمهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیکی با هوشمندسازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی، بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، مصوب نمود؛

 

بخش اول ـ تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه‌سازی فرایندهای دستگاه‌های اجرایی

ماده ۱ ـ به‌منظور تصحیح و بازنگری شناسنامه‌های خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف مدت شش ماه نسبت به استانداردسازی، اصلاح و ابلاغ خدمات اصلی دستگاه‌های اجرایی با رونوشت به دبیرخانه شورا اقدام نماید.

ماده ۲ ـ با رویکرد بهینه‌سازی فرایندهای دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورا نسبت به تدوین استانداردهای بهینه‌سازی فرایندها با رویکرد داده محوری، هوشمند‌سازی و کاهش مداخله نیروی انسانی اقدام و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند فرایندهای اختصاصی خدمات اولویت‌دار خود را ظرف سه ماه و باقی فرآیندها را ظرف مدت شش ماه با رعایت استانداردهای ابلاغی بازمهندسی نمایند.

تبصره ـ در صورت عدم ارائه بازمهندسی فرایندهای اختصاصی با اولویت خدمات پرکاربرد توسط دستگاه اجرایی در زمان تعیین‌شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به بازمهندسی این خدمات اقدام نموده و فرایند بهینه را جهت اجرا به دستگاه ذی‌ربط ابلاغ نماید. خدمات و فرآیندهای اولویت‌دار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.

 

بخش دوم ـ جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند در دستگاه‌های اجرایی

ماده ۳ ـ در راستای مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی بین دستگاهی توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند در کشور:

۱ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین مربوط ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند‌سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوط و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات ابلاغی و تخصیص داده شده هستند.

تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی کشور می‌تواند در صورت تشخیص در دستگاه‌های اجرایی سطح سه (۳) در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی (مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی) معاونت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند‌سازی با رعایت ترتیبات مندرج در بند ج ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد نماید.

۲ ـ دستورالعمل ضوابط انتصاب شامل ویژگی‌های احراز صلاحیت مشاغل موردنظر توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ می‌شود. دستگاه‌های اجرایی ملزم به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انتصاب معاون/ رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند‌سازی هستند.

۳ ـ به‌منظور ایجاد هماهنگی در سطح دستگاه‌های اجرایی کمیته راهبری هوشمند‌سازی و امنیت فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی با ریاست بالاترین مقام دستگاه و دبیری رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی تشکیل می‌شود. آیین‌نامه برگزاری جلسات و تعیین اعضای کارگروه در دستگاه‌های ملی و استانداری‌ها توسط دبیرخانه با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ می‌شود.

 

بخش سوم ـ اجرای تکالیف باقی‌مانده دولت الکترونیکی برای گذار به دولت هوشمند

ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به انجام کلیه مصوبات باقی‌مانده در خصوص بهره‌برداری و استقرار سامانه‌های پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی به شرح پیوست تا انتهای سال ۱۴۰۰ اقدام نمایند. گزارش پیشرفت دستگاه‌های اجرایی به‌صورت هفتگی در سامانه کنترل پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج و توسط دبیرخانه به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و هیأت‌وزیران ارائه می‌شود.

تبصره ۱ ـ دبیرخانه شورا ظرف یک ماه گزارش آسیب‌شناسی وضع موجود شامل پروژه‌های اولویت‌دار، خدمات پرکاربرد، تبادل و اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و به شورا ارائه نماید.

تبصره ۲ ـ دبیرخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک ماه نسبت به احصاء و بازنگری در خدمات، پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند تهیه و به شورا ارائه نماید.

 

بخش چهارم ـ یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات

ماده ۵ ـ به‌منظور یکپارچه‌سازی و تحقق کامل اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی:

۱ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف اســت تا پایان سال ۱۴۰۰، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشــمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های اجرایی را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

۲ ـ دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.

۳ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» باقابلیت شخصی‌سازی و بهره‌گیری از ورود یکپارچه (SSO) و رعایت اصل یک‌بار ورود اطلاعات (Once Only) را تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند. دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه شــشــم توســعه کشــور و نهادهای عمومی مکلف‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشــمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند به‌گونه‌ای که خدمات اختصاصی پرکاربرد آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل‌دسترس برای عموم ذینفعان باشد.

تبصره ـ اولویت‌بندی ترتیب ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی توسط دبیرخانه با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین و دستگاه‌های اجرای موظف‌اند بر اساس اولویت‌های اعلامی خدمات خود را در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، قرار دهند.

۴ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی مکلف‌اند داشبورد اطلاعات مدیریتی جامع بخش خود را ظرف ۴ ماه ایجاد و به بهره‌برداری رسانده و به سامانه پایش اطلاعات کلان دولت متصل نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه پایش اطلاعات کلان دولت را ظرف ۶ ماه تکمیل و در دسترس اعضای هیأت‌وزیران قرار دهد.

۵ ـ در اجرای اقدامات کلان و نگاشت نهادی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موضوع ایجاد شبکه و زیرساخت ابری دولت با امکان تعامل با سکوهای دیجیتال برای استفاده از داده‏ها و خدمات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ با احصاء ظرفیت‌های زیرساخت‌های موجود در دستگاه‌ها و تعیین نیازمندی‌های آتی برای توسعه دولت هوشمند، ظرف سه ماه الزامات و طرح اجرایی برای راه‌اندازی «ابر دولت» را جهت تصویب به شورای اجرایی ارائه نماید.

 

بخش پنجم ـ اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند

ماده ۶ ـ به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی و گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند، دبیرخانه شورا با همکاری مرکز ملی فضای مجازی با در نظر گرفتن لزوم هوشمند‌سازی، داده محوری، تنظیم گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل دسترسی مردم به‌صورت غیرحضوری و همه‌وقت و همه‌جا به خدمات؛ ظرف مدت دو ماه «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» را تدوین و جهت تصویب به شورای‌عالی فضای مجازی ارائه نمایند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بر اساس اصول حاکم و الزامات مصوب، ضوابط صدور مجوز فعالیت کارورهای خدمات‌رسان هوشمند را ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور تهیه و جهت تصویب به شورای اجرایی ارائه نماید.

 

تکالیف عمومی دستگاه‌های اجرایی

این تکالیف برای کلیه دستگاه‌های اجرایی است ولیکن برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و برخی اجرا ننموده‌اند لذا فهرست تکالیف ارائه‌شده است

 

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ در طراحی، پیاده‌سازی و استقرار (شامل آموزش، آگاه‌سازی، به‌کارگیری و مشارکت‌پذیری) خدمات الکترونیکی خود، برای گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله افراد دارای ناتوانی جسمی، زنان، جوانان، اقشار کم‌درآمد، کم‌سواد، سالمندان و مهاجران قابلیت‌های موردنیاز و تمهید کانال‌های متنوع دسترسی به خدمات برحسب نوع آسیب‌پذیری را فراهم نمایند ماده (۱۰) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۲ بیانیه صیانت از داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی کاربران خود را منتشر و در دریافت داده‌ها و اطلاعات کاربران لحاظ نموده و به‌طور دقیق بر اجرای آن نظارت کنند. ماده (۱۰) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۳ اطلاع‌رسانی بازه زمانی ارائه خدمات الکترونیکی (ساعت اداری یا ۲۴ ساعت در هفت روز هفته) و میزان دسترس‌‌پذیری خدمت به‌طور شفاف در درگاه ارائه خدمت اعلام شود. در صورت قطعی‌های پیش‌بینی‌شده و رخدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی اختلال در ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی شفاف در درگاه دستگاه اجرایی الزامی است. ماده (۱۰) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۴ دریافت بازخورد کاربران برای هر خدمت و پاسخ به سؤالات در درگاه ارائه خدمت پیاده‌سازی شود. در این بخش لازم است قبل از دریافت نظرات کاربران، مدت‌زمان پاسخگویی به نظرات اعلام؛ و با رعایت الزامات حریم خصوصی این نظرات نمایش داده شود. ماده (۱۰) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۵ بر اساس گزارش میزان استفاده خدمات لازم است به‌صورت مستمر آسیب‌شناسی دلایل عدم به‌کارگیری خدمات الکترونیکی توسط تمام گروه‌های کاربری انجام‌شده و با اصلاح شیوه ارائه خدمات، ارتقای دسترس‌پذیری و بهینه‌سازی کانال‌های دسترسی، به‌کارگیری خدمات الکترونیکی رشد مستمر داشته باشد. رتبه‌بندی خدمات بر اساس نظرات کاربران در پرتال ملی خدمات دولت الکترونیکی به نشانی IRAN.GOV.IR به‌طور مستمر و پویا منتشر و در دسترس باشد. ماده (۱۰) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۶ داده‌ها و اطلاعات غیرطبقه‌بندی ناشی از وظایف محوله را با رعایت ضوابط مجموعه داده‌های باز و کاربردی در درگاه DATA.GOV.IR در دسترس عموم قرار دهند. ماده (۱۰) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۶) شورا
۷ به‌عنوان یک اصل مهم در کلیه خدمات و سامانه‌های دولت الکترونیکی، دستگاه‌های اجرایی موظف به حفظ حریم خصوصی اشخاص و امنیت در چارچوب مصوبات شورای‌عالی و سایر اسناد بالادستی بوده و رعایت مصوبات مربوطه برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است ماده (۱۰) مصوبه جلسه (۱۸) شورا
۸ کلیه مراجع احراز صلاحیت فنی مربوط به فرآیند ثبت اشخاص حقوقی به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی مکلف‌اند استعلامات مربوطه را الکترونیکی و مطابق این بند عمل نمایند ماده (۲) مصوبه جلسه (۱۴) شورا
۹ حذف اخذ مدارک و مستندات غیرالکترونیکی، رونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک ماده (۳) مصوبه جلسه (۱۳) شورا
۱۰ اعلام هرگونه قوانین و مقررات که مانع به اشتراک‌گذاری و تبادل داده‌ها و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی و الکترونیکی نمودن استعلام‌ها می‌شوند را با پیشنهادات اصلاحی جهت طرح در هیئت‌وزیران یا سایر مراجع ذیصلاح ماده (۴) مصوبه جلسه (۱۳) شورا
۱۱ رعایت الزامات فنی و امنیتی ابلاغی ارائه خدمات الکترونیکی، پشتیبان گیری از داده‌ها، اطلاعات و سامانه‌های خود را به نحوی انجام دهند که در صورت بروز رخدادهای امنیتی یا رخدادهای منجر به اختلال در ارائه خدمات امکان ارائه خدمات با بازنشانی داده‌ها، اطلاعات و سامانه‌ها بدون داده ازدست‌رفته فراهم شود ماده (۲) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۲) شورا
۱۲ زیر درگاه/وب‌سایت شفافیت را تحت دامنه رسمی دستگاه (ترجیحاً به نام. Shafaf) (میزان اجرای این مصوبه به‌صورت دوره ارزیابی و منتشر می‌شود) ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۶) شورا
۱۳ دستگاه‌هایی که تعیین‌کننده محدودیت‌های حریم‌های ساخت‌وساز و تغییر کاربری از قبیل حریم‌های امنیتی، میراث فرهنگی و زیرساخت‌های حیاتی هستند نقشه‌های مربوطه را جهت بهره‌برداری در نقشه‌های شهرسازی به‌صورت بر خط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند. ماده (۲) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۶) شورا
۱۴ استفاده از سامانه¬های دارای گواهی‌نامه استاندارد اسناد الکترونیکی مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۷) شورا
۱۵ استفاده از گواهی امضای الکترونیکی در کلیه سامانه‌های تولید اسناد الکترونیکی مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۷) شورا
۱۶ اتصال به سامانه پیام ایران و تبادل پیام‌ها با مخاطبان ماده (۱) مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۶) شورا
۱۷ معرفی یک فرد خبره یا یکی از شاغلین در پست‌های مدیریتی زیر نظر مستقیم وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی مستقل را به‌عنوان مجری برنامه توسعه دولت الکترونیکی ماده (۱) مصوبه جلسه (۱۳) شورا
۱۸ لزوم رعایت یکپارچگی معماری در سطح دستگاه مربوط و تعامل و تبادل داده‌ها و اطلاعات با مرکز ملی تبادل اطلاعات در سطح ملی ماده (۱) مصوبه جلسه (۱۳) شورا
۱۹ ارائه‌دهنده خدمات که فاقد شناسه خدمت بوده یا به‌طور ناقص نسبت به اخذ شناسه خدمت اقدام نموده‌اند مکلف‌اند ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اخذ شناسه خدمت اقدام نمایند ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۲) شورا
۲۰ تکمیل پایگاه اطلاعات مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سازمان امور مالیاتی کشور و لزوم همکاری هر چه بیشتر برخی از دستگاه‌های اجرایی ماده (۲) مصوبه جلسه (۱۲) شورا

 

تکالیف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ استقرار و بهره‌برداری صددرصدی سلامت الکترونیکی با پوشش کلیه ذینفعان را به‌نحوی‌که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره‌برداری ۴ پروژه کلیدی ۱- پرونده الکترونیکی سلامت ۲- استحقاق سنجی و رفع همپوشانی کلیه بیمه‌ها ۳- ارجاع و نسخه الکترونیکی ۴- رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های به همراه نیازمندی‌ها و الزامات اجرایی را تدوین و به شورا ارائه نماید ماده (۱) مصوبه جلسه (۱۲) شورا
۲ هر تراکنش نسخه‌نویسی الکترونیکی، نسخه‌پیچی الکترونیکی و رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی در کمترین زمان عملیاتی در پرونده الکترونیکی سلامت درج شود ماده (۳) مصوبه جلسه (۱۵) شورا
۳ تکمیل زنجیره خدمات نسخه الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اسناد مرتبط با بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و سایر ارکان نظام سلامت و حذف چرخه تحویل اسناد کاغذی و کپی آن‌ها ماده (۱) مصوبه شماره (۲) جلسه (۲۲) شورا
۴ اتصال تمامی HIS های بیمارستانی به سازمان بیمه سلامت و تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی ماده (۴) مصوبه شماره (۲) جلسه (۲۲) شورا
۵ ایجاد نهاد اپراتوری (کارگزار) خدمات سلامت الکترونیکی ماده (۳) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۰) شورا
۶ تشکیل کارگروه هماهنگی و تنظیم‌ مقررات سلامت الکترونیکی و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۰) شورا
۷ ساماندهی امور «زیرساخت خدمات سلامت الکترونیکی» در یک‌نهاد (شرکت/مؤسسه) مشخص متمرکز ماده (۲) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۰) شورا
۸ ارائه خدمات سرپائی سلامت به مردم از طریق سرویس استحقاق سنجی توسط کلیه مراکز خدمات سلامت (بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیصی) به‌صورت برخط و بدون نیاز به دفترچه ماده (۲) مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۹) شورا
۹ تکمیل پرونده سلامت الکترونیکی آحاد مردم با دریافت اطلاعات نسخ الکترونیکی و خدمات ارائه‌شده به بیمه‌شدگان قبل و بعد از رسیدگی از کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی ماده (۲) مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۹) شورا
۱۰ ایجاد قرارگاه هماهنگی سلامت الکترونیکی در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی به‌منظور هماهنگی عملیاتی و آموزش و اطلاع‌رسانی به ذینفعان ماده (۲) مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۹) شورا
۱۱ تدوین و ارائه برنامه تحقق اهداف موردنظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره‌برداری صددرصدی سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان ماده (۱) مصوبه جلسه (۱۲) شورا
۱۲ ارائه الکترونیکی درخواست برای گواهی ولادت و ثبت واقعه فوت ماده (۳) مصوبه شماره (۴) جلسه (۲۱) شورا
۱۳ به اشتراک‌گذاری داده باز پزشکان، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها دارو و تجهیزات پزشکی و خدمات حوزه سلامت در درگاه داده باز کشور مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۱) کارگروه
۱۴ استعلام الکترونیکی گواهی بهداشت فردی و محیط کار برای واحدهای صنفی مشمول اخذ گواهینامه بهداشت فردی و محیط کار (موضوع ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی آشامیدنی و بهداشتی) از طریق پنجره واحد صدور مجوزها به‌صورت برخط ماده (۱) مصوبه جلسه (۱۴) شورا
۱۵ کلیه بیمه‌گرهای پایه، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بیمه ترکیبی پایه و تکمیلی و همه ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در کشور شامل بهداشت و درمان صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بیمه نیروهای مسلح، موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و واحدهای بیمه‌ای بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری، صندوق حمایت وکلای دادگستری، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق بیمه شهرداری‌ها، سازمان بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی ج.ا.ا، سازمان صداوسیما که تاکنون تکالیف مربوط به نسخه الکترونیکی و استحقاق سنجی برخط را اجرایی نکرده‌اند، موظف‌اند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱ ضمن حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان و اسناد کاغذی، کلیه خدمات خود را بدون وابستگی به دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق سنجی برخط (بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم) و پنجره واحد خدمات تأمین سلامت ایرانیان (ماده ۳ مصوبه شماره یک جلسه ۲۰ شورای اجرایی) ارائه نمایند. ماده (۲) مصوبه شماره (۲) جلسه (۲۲) شورا

 

تکالیف وزارت صنعت معدن و تجارت

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای تأسیس، تولید و بهره‌برداری ماده (۳) مصوبه جلسه (۱۴) شورا
۲ دستورالعمل شناسایی و چگونگی رفع عدم تطبیق و تناظر اطلاعات درگاه‌های پرداخت واحد صنفی با پرونده مالیاتی ماده (۷) مصوبه جلسه (۱۵) شورا
۳ امکان رصد و پایش کالاهای اساسی، شامل کل فرآیند زنجیره تجارت خارجی (واردات، صادرات و ترانزیت) و تجارت داخلی (از تولید یا واردات به توزیع در شبکه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) در سامانه پایش اطلاعات تجاری کشور ماده (۸) مصوبه جلسه (۱۸) شورا
۴ تشویق واحدهای تولیدی برای فروش کالا و خدمات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ماده (۳) مصوبه جلسه (۱۲) شورا
۵ گزارش درصد میزان معاملات محقق شده به تفکیک هر یک از دستگاه‌های اجرایی در انجام معاملات خود به تفکیک انواع معامله ماده (۳) مصوبه جلسه (۱۲) شورا
۶ به‌کارگیری شناسه کالا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ماده (۱۲) مصوبه جلسه (۱۸) شورا

 

تکالیف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ تکمیل اقلام اطلاعاتی موردنیاز پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ماده (۱) مصوبه شماره یک جلسه (۱۹) شورا
۲ ایجاد نهاد اپراتوری (کارگزار) خدمات سلامت الکترونیکی توسط سازمان تأمین اجتماعی ماده (۳) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۰) شورا
۳ ارائه سابقه بیمه الکترونیکی (با امضاء الکترونیکی) به بیمه‌شدگان و کارفرمایان (سازمان تأمین اجتماعی) ماده (۴) مصوبه جلسه (۱۵) شورا
۴ ارائه مفاصاحساب قراردادها به کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت سند الکترونیکی معتبر (سازمان تأمین اجتماعی) ماده (۴) مصوبه جلسه (۱۵) شورا
۵ ایجاد پنجره واحد و پایگاه داده مشترک برای دریافت فهرست واحد بیمه‌شدگان و مالیات بر حقوق توسط سازمان تأمین اجتماعی ماده (۴) مصوبه جلسه (۱۴) شورا

ماده (۳) مصوبه شماره (۴) جلسه (۲۲) شورا

 

تکالیف وزارت کشور

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ ارائه نقشه راه اجرایی شهرهای هوشمند برای تصویب در شورا ماده (۳) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۶) شورا ماده (۱۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۲ تجمیع خدمات و پاسخ‌گویی متمرکز در حوزه سامانه‏های فوریت‌های شهری و امدادی شهر به شهروندان ماده (۵) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۶) شورا
۳ ایجاد زیرساخت ارائه خدمت الکترونیکی مجوز ساخت بنا در شهرهای کشور ماده (۱۱) مصوبه جلسه (۱۸) شورا ماده (۸) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۴ ارائه فهرست نیازمندی‌های تبادل داده و اطلاعات حوزه خدمات شهرسازی ماده (۲) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۶) شورا
۵ برقراری سرویس‌های الکترونیکی استعلامات و تبادل داده بر خط دریافت مجوز فعالیت‌های ساخت‌وساز شهری (شهرداری‌ها) ماده (۲) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۶) شورا
۶ شهرداری‌ها موظف‌اند نقشه‌های شهری و طرح‌های شهرسازی و معماری مصوب را در درگاه‌های شهری در دسترس عموم شهروندان قرار دهند ماده (۲) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۶) شورا
۷ سرویس برخط پایان‌کار بین شهرداری‌ها و سازمان ثبت‌اسناد کشور برقرار گردد ماده (۲) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۶) شورا
۸ یکپارچه‌سازی پایگاه هویت اتباع خارجی

با توجه به عدم تمکین واجا و ناجا از ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی در خصوص محوریت وزارت کشور برای پایگاه موضوع برای رفع اختلاف به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شده است. تسریع در تعیین تکلیف مورد درخواست است.

مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹) کارگروه

 

تکالیف وزارت جهاد کشاورزی

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ تدوین سند نقشه راه اجرایی هوشمندسازی حوزه کشاورزی و کاهش مراجعات حضوری مردم، دریافت الکترونیکی و غیرحضوری خدمات هوشمند در حوزه کشاورزی مصوبه شماره (۳) جلسه (۲۰) شورا
۲ توسعه و تکمیل بازارگاه نهاده‌های تولید و محصولات کشاورزی ماده (۱) مصوبه شماره (۳) جلسه (۲۰) شورا
۳ توسعه و تکمیل رصد و پایش زنجیره‌های محصولات کشاورزی راهبردی و نهاده تولید آن و ایجاد سامانه هوشمند مدیریت اطلاعات کشاورزی ماده (۱) مصوبه شماره (۳) جلسه (۲۰) شورا
۴ توسعه و تکمیل زیرساخت داده‌های مکانی اطلاعات کشاورزی ‌و منابع طبیعی ماده (۱) مصوبه شماره (۳) جلسه (۲۰) شورا

 

تکالیف وزارت راه و شهرسازی

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ ارائه خدمت تغییر نشانی مکان اقامت قانونی اشخاص و وب‌سرویس مربوطه در مرکز ملی تبادل اطلاعات ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۲ درخواست الکترونیکی خریدوفروش املاک و ارائه این خدمت در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۳ توسعه و تکمیل سامانه جامع حوادث و تصادفات جاده‌ای ماده (۱۲) مصوبه جلسه (۱۸) شورا

 

تکالیف وزارت نیرو

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ حذف مراجعات تکراری و یکپارچه‌سازی قرائت کنتورهای آب، برق و گاز و یکسان‌سازی نشانی مکان محور واحدهای ساختمانی ماده (۲) مصوبه جلسه (۱۵) شورا
۲ ارسال قبوض الکترونیکی خدمات آب، برق، گاز، خطوط ارتباطی را به کارپوشه ملی ایرانیان ماده (۲) مصوبه جلسه (۱۵) شورا

 

تکالیف وزارت نفت

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ حذف مراجعات تکراری و یکپارچه‌سازی قرائت کنتورهای آب، برق و گاز و یکسان‌سازی نشانی مکان محور واحدهای ساختمانی ماده (۲) مصوبه جلسه (۱۵) شورا
۲ ارسال قبوض الکترونیکی خدمات آب، برق، گاز، خطوط ارتباطی را به کارپوشه ملی ایرانیان ماده (۲) مصوبه جلسه (۱۵) شورا

 

تکالیف وزارت ارشاد

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ به‌منظور حذف تبادل کاغذی و انجام غیرالکترونیکی ثبت مؤسسات فرهنگی وزارت ارشاد با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک روش و نحوه تبادل اطلاعات برای را برای تصویب ارائه نمایند ماده (۲) مصوبه جلسه (۱۴) شورا

 

تکالیف وزارت آموزش‌وپرورش

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ سند سواد دیجیتال شامل تفکر رایانشی، برنامه‌نویسی/ کد نویسی، طراحی الگوریتم و سایر مفاهیم پایه سواد و مهارت دیجیتال برای سطوح مختلف آموزشی پیش‌دبستان، دبستان، متوسطه و معلمان ماده (۶) مصوبه شماره (۴) جلسه (۲۱) شورا
۲ ایجاد و برقراری سرویس استعلامی سوابق تحصیلی دانش‌آموزان ماده (۶) مصوبه جلسه (۱۵) شورا

 

تکالیف وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ سازوکار سنجش میزان سواد دیجیتال آحاد مردم ماده (۷) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۲ ارائه نتایج آزمون¬های برگزارشده و اقلام اطلاعات پذیرفته‌شدگان دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی را به‌صورت الکترونیکی از طریق پایگاه مدارک تحصیلی (سازمان سنجش آموزش کشور) ماده (۵) مصوبه جلسه (۱۵) شورا

 

تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ اصلاحات لازم در آیین‌نامه‌ معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های معاملات دستگاه‌های اجرایی را به‌منظور تحقق اهداف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ماده (۳) مصوبه جلسه (۱۲) شورا
۲ شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای تأسیس، تولید و بهره‌برداری ماده (۳) مصوبه جلسه (۱۴) شورا
۳ ساده‌سازی مجوزهای پرکاربرد و انتشار در قالب داده‌های باز (Open API و Open Data) ماده (۷) مصوبه جلسه (۱۴) شورا
۴ فراگیرسازی سفته و برات الکترونیکی ماده (۱۱) مصوبه جلسه (۱۸) شورا مصوبه شماره (۳) جلسه (۲۲) شورا

مصوبه شماره (۲) جلسه (۲۴) کارگروه

۵ نرم‌افزار حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی ماده ۸ قانون برنامه و مصوبه پروژه‌های اولویت‌دار

 

تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف مالیات الکترونیکی (بند ح ماده ۶۸ قانون) شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و تشخیص الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذینفعان به تفکیک تحقق اهداف ماده (۲) مصوبه جلسه (۱۲) شورا
۲ ارائه حجم ریالی و تعدادی معاملات دستگاه‌های اجرایی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تبادل اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر بااتصال به پایگاه اطلاعات مؤدیان کشور ماده (۳) مصوبه جلسه (۱۲) شورا
۳ پنجره واحد و پایگاه داده مشترک اخذ اطلاعات کارفرمایی ماده (۴) مصوبه جلسه (۱۴) شورا
۴ تدوین برنامه اجرایی فراگیرسازی پایانه‌های فروشگاهی ماده (۲) مصوبه جلسه (۱۲) شورا
۵ تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ساده‌سازی کار برگ‌های اظهارنامه‌های مالیاتی ماده (۷) مصوبه جلسه (۱۵) شورا
۶ تولید صورتحساب الکترونیکی، بهره‌برداری از پنجره واحد خدمات مؤدیان، تولید اظهارنامه برآوردی، تولید رتبه ریسک مؤدیان، بهره‌برداری از فاز اول کارپوشه مؤدیان و سامانه ثبت‌نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مؤدیان ماده (۲) مصوبه شماره یک جلسه (۱۹) شورا
۷ افتتاح و بهره‌برداری از سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی مصوبه شماره (۲) جلسه (۲۰) شورا
۸ ارائه الکترونیکی خدمات مالیات بر ارث، نقل‌وانتقال املاک، اجاره و استرداد مالیات و عوارض ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۹ ارائه سرویس مالیات بر حقوق به سامانه رفاه ایرانیان

صحت سنجی اقلام هویتی اشخاص حقیقی در فهرست حقوق و دستمزد سرویس مالیات بر درآمد به سامانه رفاه ایرانیان

مصوبه شماره (۳) جلسه (۱۸) کارگروه
۱۰ برقراری سرویس اصالت‌سنجی احکام قضایی با ارائه شناسه رأی و دریافت تصویر رأی مربوط به حصر وراثت و ایجاد سرویس اطلاعات گواهی حصر وراثت هر یک از وراث و نسبت با متوفی مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۵) کارگروه

 

تکالیف گمرک جمهوری اسلامی ایران

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ به‌کارگیری و استفاده از شناسه کالا در کلیه فرآیندهای گمرکی ماده (۴) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۶) شورا
۲ صدور اظهارنامه، پروانه و پته گمرکی بر اساس شناسه کالا بند (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۷) شورا
۳ بار مهندسی و بهینه‌سازی سرویس مجوزهای ترخیص کالا بند (۳) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۷) شورا
۴ ممنوعیت و حذف دسترسی کارتابلی به دستگاه‌های اجرایی در سامانه امور گمرکی و ارتقا به وب‌سرویس بند (۱۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۷) شورا
۵ استقرار و به‌کارگیری شناسه یکتای قبض انبار در کلیه مراجع تحویل‌گیرنده کالا و انبارهای اختصاصی تحت نظارت گمرک ماده (۱) مصوبه جلسه (۱۸) شورا
۶ تبادل الکترونیکی کلیه مجوزهای ترخیص کالا از طریق سامانه جامع تجارت ماده (۱) مصوبه جلسه (۱۸) شورا

 

تکالیف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ردیف  موضوع  مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ پذیرش الکترونیکی درخواست‌های:

 اعلام سرقت یا رخداد انتظامی، درخواست گذرنامه، گواهینامه، ثبت شکایات، پرداخت جریمه یا مدارک مشابه و نوبت‌دهی اینترنتی در صورت ضرورت مراجعه حضوری

ماده (۱۱) مصوبه جلسه (۱۸) شورا ماده (۱) مصوبه شماره‌(۱) جلسه (۲۱) شورا
۲ ارائه خدمات الکترونیکی یا پذیرش درخواست خدمت از نیروی انتظامی در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ماده (۵) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۳ ارائه سرویس‌های استعلامی ناجا به دستگاه‌های اجرایی:

H ستعلام اصالت خودرو، سرویس استعلام تردد افراد از/ به کشور،

ماده (۱۱) مصوبه جلسه (۱۸) شورا

مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۰) کارگروه

۴ ارائه سرویس اقامت خارج از کشور، سرویس اسقاط خودرو، سرویس مجوز شماره‌گذاری خودروهای دولتی، استعلام وضعیت خودرو اشخاص مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۰) کارگروه
۵ یکپارچه‌سازی پایگاه هویت اتباع خارجی

با توجه به عدم تمکین ناجا از ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی در خصوص محوریت وزارت کشور برای پایگاه موضوع برای رفع اختلاف به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شده است.

مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹) کارگروه

 

تکالیف سازمان ثبت‌احوال کشور

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ تکمیل صدور و تحویل کارت هوشمند ملی به ایرانیان واجد شرایط ماده (۵) مصوبه جلسه (۱۳) شورا ماده (۱۲) مصوبه جلسه (۱۸) شورا
۲ ارائه استعلام الکترونیکی رابطه والد فرزندی، استعلام رابطه ازدواج با تکمیل پایگاه روابط سببی و نسبی ماده (۱۲) مصوبه جلسه (۱۸) شورا

مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۳) کارگروه

۳ استفاده فراگیر از قابلیت برقراری ارتباط تماسی و غیر تماسی با کارت هوشمند ملی در دستگاه‌های خدمات دهنده به مردم با رویکرد عدم ایجاد هزینه مضاعف به مردم و ارائه‌دهندگان خدمات و حذف اخذ کپی کارت هوشمند ملی مصوبه شماره (۲) جلسه (۲۱) شورا
۴ پذیرش الکترونیکی درخواست‌های صدور شناسنامه، گواهی وضعیت ازدواج، صدور کارت هوشمند ملی، گواهی وفات و ولادت، ثبت واقعه فوت، ارائه خدمت الکترونیکی بازنشانی رمز کارت هوشمند ملی مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۵ ایجاد سرویس وراث طبقه اول متوفی برای قوه قضاییه مصوبه شماره (۱) جلسه (۱۵) کارگروه
۶ ایجاد سرویسی که دستگاه‌های خدمت دهنده از تغییر مشخصات هویتی شخص ـ بدون اطلاع از داده یا داده‌های هویتی تغییر یافته ـ در همان روز ثبت تغییر مشخصات در پایگاه اطلاعات هویت ایرانیان مطلع شوند. مصوبه شماره (۴) جلسه (۲۶) کارگروه

 

تکالیف سازمان فناوری اطلاعات ایران

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ ارائه ۲۰ خدمت پایه و کاربردی مبتنی بر شاخص EGDI در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۲ سامانه پیام ایران را با استفاده حداکثری از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی موجود از قبیل سکوی دولت همراه و ارتقای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، جهت بهره‌برداری عموم شهروندان، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی به نحوی آماده سازد که ارسال مکاتبات و دریافت پاسخ بین هر یک از دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نماید ماده (۱) مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۶) شورا
۳ ضوابط فنی و اجرایی موردنیاز جهت اتصال سامانه‌های مکاتبات اداری دستگاه‌های اجرایی با سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را تدوین و اجرایی نماید ماده (۴) مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۶) شورا
۴ ارتقای آگاهی عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی پیرامون تبادل الکترونیکی پیام بین مردم و دولت و همچنین ترویج کاربرد سامانه پیام ایران (شامل کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه و سایر کانال‌های ارتباطی یکپارچه) از طریق رسانه‌های مختلف اقدام ماده (۸) مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۶) شورا
۵ امکان شخصی‌سازی خدمات الکترونیکی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های پیام ایران ماده (۲) مصوبه شماره (۴) جلسه (۲۱) شورا
۶ وضعیت پایداری، ایمنی و تداوم ارائه خدمت پرتال‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت مستمر (۲۴*۷) پایش و ارزیابی کرده و آسیب‌پذیری‌های احتمالی یا میزان پایداری و تداوم دسترسی کاربران به پرتال‌ها و سامانه‌های ارائه خدمات را به دستگاه‌ها اعلام کند ماده دو (۲) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۲) شورا

 

تکالیف سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ ثبت و شروع فعالیت اشخاص حقوقی و ارائه این خدمت در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۲ توسعه ارائه خدمات ثبت شرکت به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری یا در دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور ماده (۲) مصوبه جلسه (۱۴) شورا

 

تکالیف بانک مرکزی ج.ا.ا.

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ نماید تا حذف مراجعات غیرضروری و ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری با پذیرش این استعلامات الکترونیکی و عدم اخذ مستندات کاغذی اجرایی شود ماده (۱) مصوبه جلسه (۱۵) شورا
۲ انتقال و ارسال داده¬ها و اطلاعات صورتحساب¬های الکترونیکی صادرشده در کلیه بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای کسبی دارای پایانه‌های فروشگاهی ماده (۷) مصوبه جلسه (۱۵) شورا
۳ دستورالعمل شناسایی و چگونگی رفع عدم تطبیق و تناظر اطلاعات درگاه‌های پرداخت واحد صنفی با پرونده مالیاتی ماده (۷) مصوبه جلسه (۱۵) شورا

 

تکالیف شرکت ملی پست ج.ا.ا.

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ حذف مراجعات تکراری و یکپارچه‌سازی قرائت کنتورهای آب، برق و گاز و یکسان‌سازی نشانی مکان محور واحدهای ساختمانی ماده (۲) مصوبه جلسه (۱۵) شورا

 

تکالیف سازمان اداری استخدامی کشور

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ دسترسی به خدمات دولت، شناسنامه‌ها و ارزیابی رضایت از کاربری خدمات به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (IRAN.GOV.IR) ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا
۲ اصلاحات لازم برای رفع موانع دست و پاگیر اداری و بازآفرینی فرآیندهای کارآمد و هوشمند اداری برای پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی ماده (۷) مصوبه جلسه (۱۳) شورا

 

تکالیف سازمان حفاظت محیط‌زیست

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ درخواست الکترونیکی مجوزهای زیست‌محیطی و ارائه این خدمت در درگاه ملی خدمات دولت هوشمند جمهوری اسلامی ایران ماده (۱) مصوبه شماره (۱) جلسه (۲۱) شورا

 

تکالیف سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ردیف موضوع مصوبات تکلیفی اجرانشده
۱ تهیه و به‌روزرسانی استاندارد فراداده-های ضروری اسناد الکترونیکی و شیوه¬نامه فنی پیاده¬سازی آن، مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۷) شورا
۲ شیوه¬نامه استاندارد فراداده‌های رایانامه‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۷) شورا
۳ تهیه و تدوین اصطلاح‌نامه عمومی اداری و به‌روزرسانی آن مصوبه شماره (۲) جلسه (۱۷) شورا

 

 

نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22473 – 26/02/1401

1041 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۱۲۹۵۰/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۲/۲۱

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۲۶۹۸/ت ۵۹۵۹۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵، موضوع: «مجوز واردات ماشین‌آلات مورد نیاز شهرداری‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ـ از آنجا که به موجب بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ حقوق گمرکی به نرخ چهار درصد (۴%) و به صورت مقطوع تعیین شده و مقنن صلاحیتی برای دولت جهت تخفیف یا معافیت از آن مقرر نکرده است، بنابراین، بند «۱» مصوبه مبنی بر ایجاد معافیت از پرداخت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات، مغایر قانون است.۲ ـ طبق تبصره «۱» ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ تأیید «بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت» برای واردات کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی لازم دانسته شده است. لذا ذیل بند «۱» مصوبه که به جای عالی‌ترین مقام وزارت، تأیید «وزارت» مذکور را کافی دانسته، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

1042

شماره ۱۲۹۶۶/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۲/۲۱

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۰۰۲۲/ت ۵۹۶۵۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، موضوع: «مجوز ورود و ترخیص چهار دستگاه خودروی اهدایی به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس بند «ر» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ معافیت گمرکی کالاهای وارداتی هلال‌احمر، منوط به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است. از آنجا که متن تصویب‌نامه، مصرّح به لزوم تشخیص مزبور نمی‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

مصوبات پنجاه و هفتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22473 – 26/02/1401

شماره 80/12244 – ۱۴۰۱/۱/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ ریاست جمهوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور

سازمان فناوری اطلاعات ایران ـ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

شرکت خدمات هوایی پیام

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

 

الف) مجوزهای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

1) ۳ عنوان مجوز سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها، مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان مذکور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۳ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲) سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است؛ درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نماید.

۳) در خصوص سایر مجوزهای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور که به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار شناسایی نشده‌اند؛ ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آن‌ها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام نماید.

۴) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

 

۳ عنوان مجوز مربوط به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

۱. ابلاغ انتصاب سردفتری ازدواج و طلاق

۲. ابلاغ انتصاب دفتریاری

۳. ابلاغ انتصاب سردفتری اسناد رسمی

 

ب) مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱) ۳۴ عنوان مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابع به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها، مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت مذکور و سازمان‌های تابعه آن، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۳۴ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است.

۲) عنوان مجوز «پروانه ارایه خدمات پستی غیردولتی» مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به منظور بررسی بیشتر توسط دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، مراعا گذاشته شد.

۳) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابعه مکلفند درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت بر خط صادر نمایند.

۴) در خصوص سایر مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابعه که به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار شناسایی نشده‌اند، ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در گام بعدی نسبت به بررسی و طرح آن‌ها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام نماید.

۵) این مصوبه جایگزین مصوبات قبلی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به شماره 80/33670 مورخ ۱۴۰۰/۳/۴، شماره ۱۵۹۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ و شماره 80/12141 مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ می‌شود.

۶) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

 

۱۵ عنوان مجوز مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور

۱. ارایه خدمات ارتباطی ثاب (ServCo.)

۲. پروانه اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی

۳. پروانه ارایه خدمات تولید و فروش تجهیزات رادیویی

۴. پروانه ارایه خدمات دسترسی ماهواره‌ای

۵. پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیویی

۶. پروانه ارایه خدمات ورود، خریدوفروش تجهیزات رادیویی

۷. پروانه تأسیس و بهره‌برداری از شبکه‌های رادیویی – (ماهواره (ها ) و ایستگاه (های ) کنترل زمینی ماهواره (ها)

۸. پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی

۹. پروانه همگرای شبکه و خدمات ارتباطی (CNSP )

۱۰. شناسایی آزمایشگاه‌های همکار تأیید نمونه تجهیزات حوزه رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات

۱۱. صدور گواه‌ نامه تأیید نمونه تجهیزات حوزه رادیویی، ارتباطی و فناوری اطلاعات

۱۲. مجوز فروش سیم‌کارت‌های تلفن همراه خارجی در داخل کشور

۱۳. موافقت اصولی ارایه خدمات دسترسی ماهواره‌ای

۱۴. موافقت اصولی مشروط پروانه اپراتور ماهواره‌ای

۱۵. موافقت اصولی پروانه اپراتور ماهواره‌ای

 

۸ عنوان مجوز مربوط به سازمان فناوری اطلاعات ایران

۱. پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا

۲. پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا

۳. پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات)

۴. رتبه‌بندی ارایه دهندگان خدمات مراکز داده

۵. صدور گواهی تأییدیه فنی محصولات نرم‌افزاری

۶. فعالیت در حوزه خدمات مدیریتی افتا

۷. گواهی سلامت و احراز اصالت نرم‌افزار

۸. مجوز تأیید صلاحیت نهادهای ارایه دهنده خدمات ممیزی مراکز داده

 

۲ عنوان مجوز مربوط به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

۱. اجازه‌نامه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی

۲. اجازه‌نامه تولید یا ورود ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی

 

۹ عنوان مجوز مربوط به شرکت خدمات هوایی پیام

۱. انعقاد قرارداد زمین و سوله در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۲. پروانه احداث بنا در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۳. پروانه بهره‌برداری استخراج رمزارز در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۴. پروانه بهره‌برداری در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۵. جواز تأسیس استخراج رمز ارز در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۶. جواز تأسیس در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۷. فعالیت پیمانکاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۸. گواهی پایان‌کار در منطقه ویژه اقتصادی پیام

۹. مجوز فعالیت (خدماتی و نظارت) در مناطق ویژه اقتصادی

 

ج) مجوزهای سازمان انرژی اتمی ایران

۱) ۴۵ عنوان مجوز سازمان انرژی اتمی ایران به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها، مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان مذکور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۴۵ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲) سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت برخط صادر نماید.

۳) در خصوص سایر مجوزهای سازمان انرژی اتمی ایران که به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار شناسایی نشده‌اند، ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در گام بعدی نسبت به بررسی و طرح آن‌ها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام نماید.

۴) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

۴۵ عنوان مجوز مربوط به سازمان انرژی اتمی ایران

۱. پروانه اشتغال سامانه‌های پرتودهی گاما، الکترون، ایکس

۲. پروانه اشتغال کار با میدان‌های مغناطیسی مستقیم یا میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق‌العاده کم

۳. پروانه احداث تأسیسات تهیه و تولید رادیوایزوتوپ

۴. احداث در مراکز پزشکی (پزشکی هسته‌ای)

۵. احداث تهیه و تولید رادیوکیت

۶. احداث در مراکز پزشکی (پرتودرمانی)

۷. پروانه احداث سامانه‌های پرتودهی گاما، الکترون، ایکس

۸. پروانه اشتغال ارایه خدمات دزیمتری فردی نوترون

۹. پروانه اشتغال ارایه خدمات دزیمتری فردی TLD

۱۰. پروانه اشتغال پرتو تشخیصی حیوانات

۱۱. پروانه اشتغال تأسیسات تهیه و تولید رادیوایزوتوپ

۱۲. پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها (حمل‌ونقل مواد پرتوزا)

۱۳. پروانه اشتغال در کاربرد روش‌های آنالیز

۱۴. پروانه اشتغال ساخت دستگاه‌های پرتوساز و تجهیزات حاوی منبع پرتو

۱۵. پروانه اشتغال کار با پرتوهای مایکرویوو و رادیویی

۱۶. پروانه اشتغال کار با لیزرهای صنعتی کلاس IIIB و IV

۱۷. پروانه اشتغال ارایه خدمات به مراکز کار با لیزر

۱۸. پروانه اشتغال ارایه خدمات به مراکز کار با پرتوهای مایکروویو و رادیویی

۱۹. موافقت اصولی ایجاد میدان‌های پرتو استاندارد و ارایه خدمات کالیبراسیون

۲۰. موافقت اولیه تأسیس سامانه‌های پرتودهی گاما، الکترون، ایکس

۲۱. مجوز انجام آزمون پرتوی ساخت دستگاه‌های پرتوساز و تجهیزات حاوی منبع پرتو

۲۲. بهره‌برداری پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل

۲۳. پروانه اشتغال ارایه خدمات دزیمتری فردی فیلم بج

۲۴. پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی

۲۵. پروانه اشتغال تفکیک و جداسازی محصول

۲۶. پروانه اشتغال تهیه و تولید رادیوکیت

۲۷. پروانه اشتغال چاه پیمایی

۲۸. پروانه اشتغال خدمات به دستگاه‌های پرتودرمانی

۲۹. پروانه اشتغال کاربرد سنجش‌گرهای پرتوی

۳۰. پروانه واردات

۳۱. تأسیس پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل

۳۲. پروانه اشتغال ارایه خدمات منابع پرتو با کاربرد غیرپزشکی

۳۳. راه‌اندازی تأسیسات تهیه و تولید رادیوایزوتوپ

۳۴. خدمات نصب، راه‌اندازی دستگاه‌های پرتوتشخیصی

۳۵. راه‌اندازی سامانه‌های پرتودهی گاما، الکترون، ایکس

۳۶. انتخاب ساختگاه تأسیسات تهیه و تولید رادیوایزوتوپ

۳۷. انتخاب ساختگاه سامانه‌های پرتودهی گاما، الکترون، ایکس

۳۸. پروانه اشتغال خدمات کنترل کیفی و کالیبراسیون دزکالیبراتور

۳۹. کار با اشعه در مراکز پزشکی (پرتودرمانی)

۴۰. کار با اشعه در مراکز پزشکی (پزشکی هسته‌ای)

۴۱. کار با اشعه در مراکز پزشکی (پرتو تشخیصی)

۴۲. پروانه اشتغال خدمات کنترل کیفی دستگاه‌های پرتوتشخیصی

۴۳. موافقت اولیه تأسیسات تهیه و تولید رادیوایزوتوپ

۴۴. پروانه اشتغال خدمات نصب، راه‌اندازی دستگاه‌های پزشکی هسته‌ای

۴۵. پروانه ترانزیت ضایعات فلزی

 

د) مجوزهای ریاست جمهوری

۱) ۴ عنوان مجوز ریاست جمهوری به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها، مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با نهاد مذکور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۴ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲) ریاست جمهوری مکلف است؛ درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت برخط صادر نماید.

۳ ) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است ظرف مدت زمان ۱۵ روز عنوان مجوز مربوط به محصولات دانش‌بنیان را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی ارایه نماید.

۳) در خصوص سایر مجوزهای ریاست جمهوری که به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار شناسایی نشده‌اند؛ ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آن‌ها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام نماید.

۴) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

 

۲ عنوان مجوز مربوط به صندوق نوآوری شکوفایی

۱. تأسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

۲. فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

 

۲ عنوان مجوز مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۱. تأسیس و فعالیت کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار

۲. گواهی صلاحیت فعالیت ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی

و بهبود محیط کسب‌وکار ـ سیداحسان خاندوزی

 

مصوبات پنجاه و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22473 – 26/02/1401

شماره 80/12510-۱۴۰۱/۱/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نفت – وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی – سازمان توسعه تجارت ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران – سازمان شیلات ایران

سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور – سازمان نظام دامپزشکی

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران – شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

 

الف) مجوزهای وزارت نفت

۱) ۵ عنوان مجوز وزارت نفت و سازمان تابع به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت مذکور سازمان تابع آن، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۵ عنوان مجوز یادشده ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) وزارت نفت و سازمان تابع آن مکلفند، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت بر خط صادر نماید.

3) در خصوص سایر مجوزهای وزارت نفت و سازمان‌های تابع آن که به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار شناسایی نشده‌اند، ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آن‌ها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام نماید.

۴) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

 

۴ عنوان مجوز مربوط به وزارت نفت

1- موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های ING

2- موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی ا پتروپالایشگاهی

3- موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های NGL

4- موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پتروشیمی GTL

 

1 عنوان مجوز مربوط به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

١. مجوز احداث جایگاه‌های سوخت مایع (بنزین – نفت گاز) تک منظوره CNG/ دومنظوره مایع (بنزین – نفت گاز) و CNG

 

ب) مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱) ۵۲ عنوان مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تابع آن به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت مذکور و سازمان تابع آن، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۵۲ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاينفک این مصوبه است)

۲) وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تابع آن مکلفند، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت بر خط صادر نمایند.

3) در خصوص سایر مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابع آن که به عنوان مجوز شروع کسب‌وکار شناسایی نشده‌اند، ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آن‌ها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام نماید.

۴) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

 

۴۲ عنوان مجوز مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت

 1. کارت بازرگانی

۲. پروانه کسب فروشندگان و تولیدکنندگان گازهای طبی و صنعتی به سهمیه ایثارگران

٣. توزیع کالاهای دخانی

۴. پروانه کسب اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین CNG و خدمات وابسته – سهمیه ایثارگران

 1. مجوز تولید کالای دخانی
 2. پروانه کسب‌وکار اتحادیه کشوری آسانسور پله‌برقی و خدمات وابسته ـ سهمیه ایثارگران (اشخاص حقیقی)
 3. جواز تأسیس خودروهای سواری و تجاری
 4. جواز تأسیس فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای
 5. جواز تأسیس شناورهای با ظرفیت بالای ۵۰۰۰ تن
 6. مجوز کسب‌وکارهای مجازی ـ سهیمه ایثارگران
 7. جواز تأسیس تولید بالگرد و هواپیمای مسافربری
 8. پروانه واحد فنی مهندسی
 9. جواز تأسیس پالایشگاه‌های نفت و صنایع پتروشیمی
 10. جواز تأسیس واحد فنی مهندسی
 11. صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزی و پیله‌وری
 12. پروانه بخش
 13. جواز تأسیس واحد تولیدی صنعتی دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته
 14. پروانه بهره‌برداری انبار / سردخانه
 15. پروانه کسب ایثارگران ـ سهمیه ایثارگران
 16. جواز بهره‌برداری مرکز ذخیره‌سازی کالا
 17. پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و صنعتی صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان
 18. جواز تأسیس (انبار/ سردخانه)
 19. پروانه اکتشاف معدن
 20. جواز تأسیس مرکز ذخیره‌سازی کالا
 21. پروانه بهره‌برداری معادن
 22. گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه
 23. پروانه بهره‌برداری برای فعالیت استخراج رمزارز
 24. مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور
 25. جواز تأسیس برای فعالیت استخراج رمزارز
 26. جواز تأسیس زنجیره فولاد از کنسانتره آهن تا نورد، آلومینیوم از آلومینا تا شمش آلومینیوم، سرب و روی از فرآوری خاک تا شمش آن‌ها، مس از کنسانتره تا کاتد، طلا از فرآوری خاک تا شمش
 27. جواز تأسیس مجتمع‌های بزرگ متمرکز قالیبافی و واحدهای تولیدی فرش دستباف
 28. گواهی کشف
 29. مجوز خریدوفروش و حمل توتون و تنباکو
 30. پروانه بهره‌برداری تولید فناوری اطلاعات (تولید نرم‌افزار)
 31. جواز تأسیس تولید کالای دخانی
 32. پروانه پژوهش مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی
 33. جواز تأسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی
 34. پروانه فعالیت‌های تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی، تجاری و خدمات
 35. پروانه بهره‌برداری مجتمع‌های بزرگ متمرکز قالیبافی و واحدهای تولید فرش دستباف
 36. پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و صنعتی
 37. پروانه کسب فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره و زنجیره‌ای ـ سهمیه ایثارگران
 38. جواز تأسیس واحد تولیدی صنعتی

 

۲ عنوان مجوز مربوط به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 1. فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی

۲. نمایندگی دفتر ثبت‌نام صدور گواهی الکترونیکی

 

۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

 1. پروانه تأسیس توسعه شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی

۲. پروانه بهره‌برداری شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی با پروانه بهره‌برداری توسعه شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی

 

6 عنوان مجوز مربوط به سازمان توسعه تجارت ایران

 1. احداث سایت نمایشگاه بین‌المللی
 2. پروانه بهره‌برداری پایانه‌های صادراتی
 3. تأسیس مرکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور
 4. پروانه تأسیس پایانه‌های صادراتی
 5. مجوز فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور
 6. مجوز بهره‌برداری سایت نمایشگاه‌های بین‌المللی

 

ج) مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی

۱) ۵۱ عنوان محور وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابع به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابع آن، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۵۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است.

۲) پنج عنوان محور «موافقت اصولی مراکز درمانی دامپزشکی»، «تأسیس مراکز موضوع ماده ۲ شامل مراکز درمانی (درمانگاه (کلینیک)، پلی کلینیک، مجتمع درمانی، بیمارستان، دفتر اشتغال به امور درمانی و خدماتی (داروخانه – مایه‌کوبی) دامپزشکی»، «تأسیس شرکت‌های دامپزشکی موضوع ماده ۲»، «فعالیت در مراکز موضوع ماده ۲ شامل مراکز درمانی (درمانگاه (کلینیک) پلی کلینیک، مجتمع درمانی، بیمارستان، دفتر اشتغال به امور درمان) و خدماتی (داروخانه – مایه‌کوبی) دامپزشکی (بخش کشاورزی شاخه دامپزشکی زیرشاخه دامپزشکی)» و «فعالیت شرکت‌های دامپزشکی مربوط به سازمان نظام دامپزشکی به منظور بررسی بیشتر توسط دبیرخانه هيأت مقررات‌زدایی، مراعا گذاشته شد.

۳) وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابع آن مکلفند، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نمایند.

4) در خصوص سایر مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابع آن که به عنوان محور شروع کسب‌وکار شناسایی نشده‌اند، ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آن‌ها در هيأت مقررات‌زدایی اقدام نماید.

۵) سایر مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار درباره مجوزهای کسب‌وکارهای مربوط به این دستگاه در سال‌های گذشته، لغو می‌شود و فهرست مجوزهای پوست جایگزین آن‌ها خواهد بود.

 

۵ عنوان مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی

 1. مجوز تأسیس و توسعه واحد صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی

۲. مجوز تأسیس شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی واحد مکانیزاسیون

٣. مجوز پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی بخش کشاورزی

۴. پروانه بهره‌برداری کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی

 1. پروانه بهره‌برداری شرکت فنی تخصصی مکانیزاسیون

 

۱۱ عنوان مجوز مربوط به سازمان شیلات ایران

 1. مجوز تأسیس واحد صنعتی و نیمه‌صنعتی آبزی‌پروری

۲. مجوز بهره‌برداری واحد صنعتی و نیمه‌صنعتی آبزی‌پروری

٣. مجوز پروانه صید

 1. مجوز سفر صیادی
 2. مجوز گواهی صادرات و واردات محصولات تاس ماهیان – سایتس
 3. مجوز موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه‌صنعتی آبزی‌پروری

۷. گواهی صید قانونی آبزیان دریایی مبتنی بر قانون اروپایی 1005/2008

 1. مجوز موافقت اولیه و تأسیس بازار عرضه ماهی و محصولات شیلاتی
 2. مجوز بهره‌برداری از بازار عرضه ماهی و محصولات شیلانی
 3. موافقت اولیه و تأسیس مرکز عرضه ماهیان زنده
 4. مجوز بهره‌برداری از مرکز عرضه ماهیان زنده

 

۱۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و مناره طبیعی کشور

 1. مجوز تأسیس آزمایشگاه خاکشناسی

۲ مجوز پروانه اشتغال پیمانکار حقیقی/ پیمانکار حقوقی

 1. مجوز بهره‌برداری آزمایشگاه خاکشناسی
 2. مجوز تأسیس محل فعالیت حرفه‌ای (مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی)
 3. مجوز تأسیس شرکت خدمات مشاوره فنی خاکشناسی و مدیریت خاک
 4. مجوز پروانه اشتعال مشاور حقیقی/ مشاور حقوقی
 5. مجوز اشتغال به کار مسئول فنی آزمایشگاه خاکشناسی
 6. مجوز پروانه کارشناسان رسمی سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 7. جواز تأسیس کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

۱۰. مجوز پروانه انتقال خدمات کشاورزی

۱۱. پروانه بهره‌برداری کلینیک صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

۱۲. مجوز پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلی و کاریابی بخش کشاورزی

 

4 عنوان مجوز مربوط به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

 1. مجوز بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع

۲. مجوز تهیه ذغال

 1. مجوز قطع گونه‌های جنگلی

۴. مجوز حمل ذغال

 

۱۳ عنوان مجوز مربوط به سازمان نظام دامپزشکی

 1. پروانه بهداشتی تأسیس مراکز تولید مواد ژنتیکی

۲. پروانه بهداشتی موافقت اصولی میادین دام

۳. پروانه بهداشتی تأسیس میادین دام

۴. پروانه بهداشتی موافقت اصولی مراکز جمع‌آوری شیر

 1. پروانه بهداشتی تأسیس مراکز جمع‌آوری شیر
 2. گواهی بهداشتی دامداری‌های روستایی، عشایری و غیرصنعتی
 3. پروانه بهداشتی بهره‌برداری مراکز تولید مواد ژنتیکی
 4. پروانه بهداشتی بهره‌برداری دامداری صنعتی و نیمه‌صنعتی
 5. پروانه بهداشتی بهره‌برداری میادین دام

۱۰. پروانه بهداشتی تأسیس دامداری صنعتی و نیمه‌صنعتی

۱۱. پروانه بهداشتی بهره‌برداری مراکز جمع‌آوری شیر

۱۲. پروانه بهداشتی موافقت اصولی دامداری صنعتی و نیمه‌صنعتی

۱۳. پروانه بهداشتی موافقت اصولی مراکز تولید مواد ژنتیکی

 

۶ عنوان مجوز مربوط به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 1. مجوز تشکیل شرکت‌های کشت و صنعت کشاورزی
 2. مجوز تشکیل شرکت‌های تعاونی کشاورزی
 3. مجوز تشکیل شرکت‌های تعاونی تولید روستایی کشاورزی
 4. مجوز تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی کشاورزی
 5. مجوز تشکیل شرکت‌های تعاونی روستایی
 6. موافقت اولیه با تأسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار – سیداحسان خاندوزی

 

نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» (۱)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22476-29/02/1401

1043 [توضیح اینکه شماره‌ فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد]

شماره ۱۳۴۹۸/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۲/۲۴

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۰۰۳۹/ت ۵۹۶۶۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغ شده به شماره ۳۶۸۳۱/هـ‌ب مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ در خصوص مصوبه هیئت‌وزیران به شماره ۱۲۵۳۶/ت ۵۸۷۱۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ که اقدام دولت به مقید نمودن ذیل بند «۵» ماده (۳) مصوبه به عبارت «پس از وصول در سررسید» را مغایر با ذیل بند «ل» تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دانسته است، علی‌هذا، ذیل مصوبه اصلاحی که حکم فوق را کماکان مقیّد به «پس از وصول در سررسید» می‌داند، علاوه بر تضییق حکم مقرّر در قانون، ازآنجاکه به منزله احیای فرازی از مصوبه قبلی است که با رأی قطعی رییس مجلس، ملغی‌الاثر گردید مغایر با تبصره (۴) ماده‌واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۷۸ ـ می‌باشد که مقرّر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت‌وزیران، ظرف مدت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي در خصوص قيمت تضميني شير خام به ازاء هر کيلوگرم درب دامداري

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22476-29/02/1401

شماره 020/6275-25/2/1401

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ تصویب کرد:

ـ قیمت تضمینی شیر خام به ازاء هر کیلوگرم درب دامداری به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

سایر مصوبات دهه سوم اردیبهشت 1401-1

 

تبصره: به ازای هر 0/1 درصد افزایش یا کاهش درصد چربی شیر خام از 3/2 درصد، مبلغ ۱۵۰۰ ریال متناسب با افزایش یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیر خام اضافه یا کسر خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اصلاح قيمت تضميني گندم در سال زراعي ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22476-29/02/1401

شماره 020/6080-24/2/1402

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تصویب نمود:

به‌منظور ایجاد انگیزه در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد:

 

سایر مصوبات دهه سوم اردیبهشت 1401-2

 

 تبصره: مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به دولت به عنوان جایزه تحویل گندم پرداخت می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up