سایر مصوبات دهه سوم بهمن 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1398/11/21 لغایت 1398/11/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

اصلاحیه قوانین مندرج در روزنامه رسمی کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی

 

 

اصلاحیه قوانین مندرج در روزنامه رسمی کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره ۹۰۲۱۲-۱۳۹۸/۱۱/۲۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید. با عنایت به مراتب فوق:

«قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی که با شماره نامه 646/12463 مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده، با متن چاپ‌شده آن در روزنامه‌های رسمی شماره ۲۰۷۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ و اصلاحیه شماره ۲۰۷۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ مقابله و اختلافات زیر مشاهده شد:

الف ـ در بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی:

۱ ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بندی ۱۱۰۵۱۳، مندرج در صفحه ۳۲ جداول، قبل از کلمه «قانون و بعد از کلمه «موضوع به جای کلمه «ماده ۳۷، کلمه «ماده ۲۷ چاپ شده است.

۲ ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۱۰۱۰، مندرج در صفحه ۳۲ جداول، قبل از کلمه «۵۰ درصد و بعد از کلمه «سهام به جای کلمه «ابزاری، کلمه «انرژی چاپ شده است.

۳ ـ در قسمت مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بندی ۱۵۰۱۲۸، مندرج در صفحه ۳۲ جداول، به جای عبارت «۳۰۰۰۰۰۰۰، عبارت «۲۰۰۰۰۰۰۰ چاپ شده است.

ب ـ در بخش چهارم: تغییرات اعتبارات هزینه‌ای:

۴ ـ در قسمت مبلغ مصوب مجلس شماره طبقه‌بندی ۶ ـ ۱۰۱۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۳ جداول، به جای کلمه «135،649، عبارت «125،676 چاپ شده است.

۵ ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بندی ۱ ـ۱۰۱۵۰۱، مندرج در صفحه۳۳ جداول، قبل از کلمه «افزایش و بعد از کلمه «مرکز پژوهش‌ها به جای کلمه «از، کلمه «و چاپ شده است.

۶ ـ در قسمت مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بندی ۳ ـ۱۰۹۵۰۰، مندرج در صفحه ۳۳ جداول، به جای عبارت «661،676 عبارت «461،676 چاپ شده است.

۷ ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بندی ۱ ـ۱۲۸۵۰۰، مندرج در صفحه ۳۶ جداول، قبل از کلمه «افزایش و بعد از کلمه «جوانان، کلمه «از چاپ نشده است.

۸ ـ در قسمت مبلغ مندرج در لایحه شماره طبقه‌بندی ۷ ـ۱۳۴۰۰۳، مندرج در صفحه ۳۶ جداول، به جای عبارت «165،627، عبارت «145،627 چاپ شده است.

۹ ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بندی ۹ ـ۱۵۱۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۶ جداول، قبل از کلمه «قانون و بعد از کلمه «اصلاح، به جای کلمه «ماده ۳۳، کلمه «ماده ۲۲ چاپ شده است.

۱۰ ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بندی ۱۰۸ ـ ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۷ جداول، قبل از کلمه «قانون و بعد از کلمه «موضوع، به جای کلمه «ماده ۳۷، کلمه «ماده ۲۷ چاپ شده است.

۱۱ ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بندی ۱۵۳ ـ ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۳۷ جداول، قبل از کلمه «و به‌کارگیری و بعد از کلمه «نصب دوربین،، به جای کلمه «احداثات، کلمه «احداث چاپ شده است.

پ ـ در بخش پنجم: تغییرات اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی:

۱۲ ـ به جای شماره طبقه‌بندی ۱۲۰۱۰۰۲۰۰۳، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۱۰۰۲۰۰۲ چاپ شده است. در همین شماره طبقه‌بندی به جای عدد ۱۰۳۰۵۰۰۲، عدد ۱۰۲۰۵۰۰۲ چاپ شده است.

۱۳ ـ به جای شماره طبقه‌بندی ۱۲۰۱۰۰۴۰۰۲، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۱۰۰۳۰۰۲ چاپ شده است.

۱۴ ـ در قسمت مصوب مجلس شماره طبقه‌بندی ۱۲۰۱۰۱۴۰۰۲، مندرج در صفحه۳۹ جداول، به جای عدد ۶۷۰۰۰، عدد ۴۷۰۰۰ چاپ شده است.

۱۵ ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶، مندرج در صفحه۳۹ جداول، قبل از کلمه «طراحی به جای کلمه «باز، کلمه «آمار چاپ شده است.

۱۶ ـ به جای شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۰۴۰۰۱، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۶۰۰۴۰۰۱ چاپ شده است.

۱۷ ـ به جای شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۶۰۰۵۰۰۲ چاپ شده است.

۱۸ ـ به جای شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۰۹۰۰۳، مندرج در صفحه ۳۹ جداول، شماره ۱۲۰۶۰۰۹۰۰۳ چاپ شده است.

۱۹ ـ به جای شماره طبقه‌بندی ۱۸۰۵۰۰۷۰۳۷، مندرج در صفحه ۴۱ جداول، شماره ۳۷ ـ ۱۸۰۵۰۰۷ چاپ شده است.

۲۰ ـ در سط [سطر] اول قسمت عنوان شماره طبقه‌بندی ۱۰۸ ـ ۵۳۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۴۱ جداول، قبل از کلمه «قانون و بعد از کلمه «موضوع، به جای کلمه «ماده (۳۷)، کلمه «ماده (۴۷) چاپ شده است.

۲۱ ـ در قسمت عنوان شماره طبقه‌بندی ۱۰۴ ـ ۵۵۰۰۰۰، مندرج در صفحه ۴۲ جداول، بعد از کلمه «بهره‌برداری، به جای کلمه «۳۱ استان، کلمه «۲۱ استان چاپ شده است.

ت ـ در بخش نهم ـ تغییرات جدول شماره (۱۸) ـ توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت:

۲۲ ـ در قسمت مصوب مجلس ردیف۴، مندرج در صفحه ۴۵ جداول، به جای عدد ۹۹۰۰۰، عدد ۶۹۰۰۰ چاپ شده است.

۲۳ ـ در قسمت عنوان ردیف ۱۲، مندرج در صفحه ۴۵ جداول، قبل از کلمه «روستایی و بعد از کلمه «طرح‌های، به جای کلمه «هادی، کلمه «عادی چاپ شده است.

ث ـ در بخش دهم: تغییرات متفرقه:

۲۴ ـ در سطر دوم ردیف ۷، مندرج در صفحه ۴۶ جداول، قبل از کلمه «اصلاح شد و بعد از کلمه «مطالعه، به جای کلمه «میلک ـ زابل، کلمه «صیلک ـ زابل چاپ شده است.

ج ـ در جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره (۵):

۲۵ ـ در انتهای سطر دوم از بخش چهارم قسمت عنوان جزء ردیف۱۹، مندرج در صفحه ۵۳ جداول، عبارت «جزای نقدی مورد حکم واقع شود اضافه چاپ شده است.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۸۹۹۹۷ – ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در سطر دوم ردیف ۱۱۵، از بخش «ضمیمه۱ ـ قوانین منقضی مندرج در صفحه ۴۱ «قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹، قبل از کلمه «بانک‌ها و بعد از کلمه «سال»، عبارت «۵۸» آمده است، که در روزنامه ر سمی به اشتباه عبارت «۱۳۵» به چاپ رسیده است. (ضمیمه یک)

۲. در ابتدای سطر دوم از پاراگراف آخر مندرج در صفحه ۲۴ «قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱، قبل از کلمه «مورخ و بعد از کلمه «روز کلمه «سه‌شنبه آمده است که در روزنامه رسمی به اشتباه کلمه «چهارشنبه به چاپ رسیده است. (ضمیمه دو)

۳. شماره نامه ابلاغی «قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱، 39/26838 می‌باشد که در روزنامه رسمی به اشتباه 29/26838 به چاپ رسیده است. (ضمیمه سه)

۴. در «قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱، اختلافات زیر مشاهده شد: (ضمیمه چهار)

۴ ـ۱ ـ در ردیف ۲۸۷ از قوانین الغاء شده مندرج در صفحه ۱۳ متن قانون، قبل از کلمه «مربوط و بعد از کلمه «مورخ عبارت «34/10/24 آمده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۱۳۳۴/۱۰/۲۴ به چاپ رسیده است.

۴ ـ۲ ـ در ردیف ۳۸۴ از قوانین الغاء شده مندرج در صفحه ۱۷ متن قانون، قبل از کلمه «کارمندان و بعد از کلمه «اضافات عبارت «سال ۳۴ آمده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «سال۱۳۳۴ به چاپ رسیده است.

۴ ـ۳ ـ در ردیف ۴۴۲ از قوانین الغاء شده مندرج در صفحه ۲۰ متن قانون، قبل از کلمه «به سال ۱۳۳۶ و بعد از کلمه «سال‌های عبارت «۳۴ و ۳۵ آمده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ به چاپ رسیده است.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره 89994-19/11/1398

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. عبارت (یا وصول)، در ابتدای سطر دوم از ردیف۵، مندرج در صفحه ۱۰ «قانون موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ از قلم افتاده است. (ضمیمه یک)

۲. کلمه «(پروتکلی)، در ابتدای سطر دوم از ردیف ۳ سند الحاقی (پروتکل) مربوط به اصلاح بند «الف ماده (۵۰) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی امضاءشده در مونترال در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ (۱۳۹۵/۷/۱۵) مندرج در صفحه ۲ قانون «قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۶/۴ به صورت «پروتکلی) به چاپ رسیده است. (ضمیمه دو)

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

شماره ۹۰۳۶۵-۱۳۹۸/۱۱/۲۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در سطر سوم از ردیف ۳ ماده ۳ ـ حمل‌ونقل منظم مسافر مندرج در صفحه ۳ «قانون موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۵، بعد از کلمه «مدارک و قبل از کلمه «باشد، به جای کلمه «زیر، کلمه «زی ر چاپ شده است. (ضمیمه یک)

۲. در «قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی) منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸، اختلافات زیر مشاهده شد: (ضمیمه دو)

۲ ـ۱ ـ در ابتدای سطر ۲۲ از صفحه ۵ قانون، بعد از کلمه «بندهای و قبل از کلمه «یا، عبارت «۱ ـ۱ ـ۲ درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت ۱ ـ۱ ۲ به چاپ رسیده است.

۲ ـ۲ ـ در ابتدای سطر ۱۶ از صفحه ۸ قانون، عبارت «۱ ـ۲ ـ۳ درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۱ ـ۲ ۳ به چاپ رسیده است.

۲ ـ۳ ـ در ابتدای سطر ۱۹ از صفحه ۸ قانون، عبارت «۲ ـ۲ ـ۳ درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۲ ـ۲ ۳ به چاپ رسیده است.

۲ ـ۴ ـ در ابتدای سطر ۲۱ از صفحه ۸ قانون، عبارت «۳ ـ۲ ـ۳ درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۳ ـ۲ ۳ به چاپ رسیده است.

۲ ـ ۵ ـ در ابتدای سطر ۱۶ از صفحه ۹ قانون، عبارت «۱ ـ۲ ـ۳ درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۱ ـ۲ ۳ به چاپ رسیده است.

۲ ـ۶ ـ در ابتدای سطر ۱۸ از صفحه ۹ قانون، عبارت «۲ ـ۲ ـ۳ درج شده است ولیکن در روزنامه رسمی به صورت «۲ ـ۲ ۳ به چاپ رسیده است.

۳. در «قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل 78/1973) ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه‌های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲)، (۲۰۳) منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۰، اختلافات زیر مشاهده شد: (ضمیمه سه)

۳ ـ۱ ـ ردیف ۲۸ از پیوست ۷ مندرج در صفحه ۴۲ ابلاغ قانون، در صفحه ۱۷ روزنامه رسمی به اشتباه دو بار چاپ شده است.

۳ ـ۲ ـ در سطر پایانی صفحه ۴۸ ابلاغ قانون بعد از کلمه مقرره، اعداد (۲ ـ۹، ۵ ـ۹، ۶ ـ۹، یا ۷ ـ ۹) آمده است درحالی‌که در صفحه۱۹ روزنامه رسمی به صورت (۲ ـ ۵، ۹ ـ ۹، ۶ ـ ۹ یا ۷ ـ۹) به چاپ رسیده است.

۳ ـ۳ ـ در سطر هشتم صفحه ۵۴ ابلاغ قانون، کلمه (دیزل ـ الکتریک) آمده است درحالی‌که در صفحه ۲۰ روزنامه رسمی به صورت (دیزلااکتریک) به چاپ رسیده است.

۳ ـ۴ ـ در سطر دهم صفحه ۶۱ ابلاغ قانون، کلمه (رانش دیزل ـ الکتریک) آمده است درحالی‌که در صفحه ۲۲ روزنامه رسمی به صورت (رانش دیزلااکتریک) به چاپ رسیده است.

۴. شماره نامه ابلاغی «قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۰، 91750/374 می‌باشد، درحالی‌که این شماره نامه در روزنامه رسمی 384/91750 به چاپ رسیده است. (ضمیمه چهار)

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up