مصوبات شوراها دهه دوم اسفند ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1401/12/11 لغایت 1401/12/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه تفویض وظایف و اختیارت هیأت امناء به کمیسیون دائمی هیأت‌امنای دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تعیین ترکیب آن 

مصوبه عضویت سه نفر از اعضای حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای تلفیق برنامه هفتم

مصوبه تعیین اولویت‌ها و سیاست‌های فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری برنامه هفتم

ب ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سبزوار 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص امکان‌سنجی و مکان‌یابی شهر جدید کوشک در شهرستان پارسیان 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعارضات مالکیتی در اراضی موسوم به ۵۰۰ هکتاری غرب شهر صدرا

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعارضات مالکیتی در محدوده مصوب برای احداث شهرک نیشتمان موضوع مصوبه مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ شورای‌عالی.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر افق طرح جامع شهر جیرفت 

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 

مصوبه تفویض وظایف و اختیارت هیأت امناء به کمیسیون دائمی هیأت‌امنای دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تعیین ترکیب آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22712 – 1401/12/16

(مصوب جلسه ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1401/20911/دش ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده‌واحده “تفویض وظایف و اختیارت هیأت امناء به کمیسیون دائمی هیأت‌امنای دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تعیین ترکیب آن” که در جلسه ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌‌‌‌شود:

“ماده‌واحده ـ در اجرای حکم تبصره ماده ۶ وظایف و ارکان دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (مصوب جلسه ۴۳۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، مبنی بر امکان تفویض وظایف و اختیارات هیأت امناء دبیرخانه به دبیر یا شخص دیگری؛ “کمیسیون دائمی هیأت امناء دبیرخانه” با ترکیب اعضاء به شرح ذیل تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت امناء دبیرخانه به این کمیسیون تفویض می‌‌‌‌گردد:

۱ ـ عبدالحسین خسروپناه (رئیس کمیسیون)

۲ ـ سعیدرضا عاملی

۳ ـ محمدرضا مخبر دزفولی

۴ ـ ایمان افتخاری

۵ ـ حمید پارسانیا

تبصره: کمیسیون مذکور سالیانه گزارشی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نماید.”

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبه عضویت سه نفر از اعضای حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای تلفیق برنامه هفتم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22712 – 1401/12/16

(مصوب جلسه ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1401/20914/د ش ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲

سازمان برنامه‌وبودجه

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده‌واحده “عضویت سه نفر از اعضای حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در شورای تلفیق برنامه هفتم” که در جلسه ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

“ماده‌واحده ـ در اجرای بند ۳ شق ب مصوبه تشکیل کمیسیون مشترک تدوین بخش فرهنگ برنامه هفتم، مبتنی بر ماده ۱۰ سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۰۳)، آقایان سعیدرضا عاملی، عادل پیغامی و امیرحسین بانکی‌پورفرد به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای تلفیق برنامه هفتم، انتخاب می‌‌‌‌گردند.”

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبه تعیین اولویت‌ها و سیاست‌های فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری برنامه هفتم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22712 – 1401/12/16

شماره 1401/21002/د ش ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲

(مصوب جلسه ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

هیأت‌وزیران ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده‌واحده “تعیین اولویت‌ها و سیاست‌های فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری برنامه هفتم” که بنا به تفویض جلسه ۸۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ در جلسه ۳۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ مصوب و مطابق مفاد تبصره ۴ ماده ۲۰ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی در جلسه ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

“ماده‌واحده ـ به استناد ماده ۱۰ سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تصویب اولویت‌ها و سیاست‌های فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اعلام به دولت جهت لحاظ در لوایح قانونی مربوط به برنامه‌وبودجه کشور؛ “اولویت‌ها و سیاست‌های بخش فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری برنامه هفتم” به شرح ذیل؛ تعیین می‌شوند:

۱ ـ مستند به سرفصل‌های “فرهنگی و اجتماعی” و “علمی، فناوری و آموزشی” سیاست‌های کلی برنامه هفتم موضوعات ذیل جزو موضوعات کلیدی برنامه هفتم می‌باشند و برای آنها برنامه عملیاتی تدوین گردد:

الف ـ بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور و مهندسی فرهنگی با تأکید بر:

ـ هویت ملی و سرمایه اجتماعی

ـ سبک زندگی (با تأکید بر حمایت و تقویت صنایع فرهنگی و تولید فیلم و سریال‌های فاخر و خدمات و محتوای سالم فضای مجازی)

ـ رشد جمعیت

ب ـ تربیت‌معلم و احیاء امور تربیتی

ج ـ رشد علم و فناوری و نوآوری و مرجعیت علمی

۲ ـ با هدف پیش‌بینی، مدیریت پیامدها، اعمال الزامات و استانداردهای فرهنگی و اجتماعی در موضوعات کلیدی برنامه هفتم، مجریان موضوعات کلیدی موظفند حداکثر تا شش ماه بعد از آغاز برنامه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تهیه پیوست فرهنگی اقدام نمایند. پیوست‌های فرهنگی بر مبنای مصوبه “تجمیع و یکپارچه‌سازی اجرای پیوست‌های حوزه فرهنگ در طرح‌ها و برنامه‌های مهم و کلان” (مصوب مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی) تهیه خواهد شد و ضوابط، آئین‌نامه اجرایی و شرح خدمات با همکاری و پیشنهاد دستگاه‌های مندرج در مصوبه مذکور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی می‌رسد.

۳ ـ به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور و تقویت حکمرانی مؤثر در حوزه فرهنگ، تربیت، هنر و رسانه و تقویت مواجهه اصولی با تغییرات فرهنگی، تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و بهبود شاخص‌های اخلاق و فرهنگ عمومی در برنامه هفتم؛ سهم و نسبت اعتبارات دستگاهی (غیر از فصل ۱ و ۶) بخش فرهنگ، گردشگری، ورزش و آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی دولت به ازای هر سال، حداقل ۲۵ درصد رشد نسبت به سال قبل؛ مصوب شده و تخصیص آن نیز از میانگین تخصیص بودجه کمتر نباشد.

۴ ـ به منظور ساماندهی و هدایت هدفمند هزینه‌کرد اعتبارات حوزه مسئولیت اجتماعی بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی؛ راهبردها و ضوابط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و مبنای عمل قرار گیرد.

۵ ـ نظر به مطالبه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر “افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴” و با توجه به تجارب جهانی موفق و همچنین با رویکرد تقویت آموزش‌عالی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش؛ سهم اعتبارات تحقیق و توسعه در سال اول برنامه به حداقل یک درصد تولید ناخالص ملی برسد و با رشد پلکانی تا پایان برنامه، سالانه حداقل ۲۵ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته باشد.

۶ ـ تأکید بر اجرای سند سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش و نیاز محور کردن آموزش‌عالی در جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاح نظام تأمین‌مالی دانشگاه‌ها و تقویت هیأت‌های امناء

۷ ـ جهت‌‌‌‌دهی، هدایت و حمایت از فعالیت‌ها و مراودات علمی، فرهنگی و فناورانه بین‌المللی کلیه دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌‌‌‌ها با ایجاد و استقرار نظام مدیریت یکپارچه روابط علمی بین‌المللی در چارچوب سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران”.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

ب ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سبزوار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20

شماره 126338/300- ۱۴۰۱/۸/۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ خود، مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص” مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سبزوار”، موضوع الحاق ۱۱۰ هکتار اراضی به محدوده شهر در جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و ضمن موافقت با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی مذکور با کاربری مسکونی با تأمین خدمات جهت تأمین اراضی طرح اقدام ملی مسکن، مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی مذکور با تأمین ظرفیت واحد‌پذیری حدود ۷ تا ۸ هزار واحد و تأمین سرانه خدماتی حداقل به میزان طرح جامع شهر و با رعایت چارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱. حذف عرصه‌های متداخل با حریم گسل در بخش‌های شمال شرقی محدوده اراضی الحاقی

۲. رعایت حریم و بستر مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با محدوده اراضی الحاقی بر اساس اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای استان.

همچنین با توجه به وجود عرصه وسیع اراضی در اختیار نیروهای مسلح واقع در داخل محدوده شهر، مقرر شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اجرای ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن و تفاهمات فی‌مابین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حداکثر مساعی لازم جهت عرضه اراضی مذکور و استفاده از آنها را جهت تولید مسکن معمول نماید.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص امکان‌سنجی و مکان‌یابی شهر جدید کوشک در شهرستان پارسیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20

شماره 138888/300- ۱۴۰۱/۸/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ خود، موضوع «امکان‌سنجی و مکان‌یابی شهر جدید کوشک در شهرستان پارسیان» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با عنایت به برنامه‌های مصوب جهت استقرار صنایع عظیم انرژی‌بر در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در شهرستان پارسیان و جذب جمعیت ناشی از اشتغال مستقیم و تبعی این امر، همچنین سیاست کلان آمایشی جمعیت کشور مبتنی بر افزایش استقرار جمعیت در نوار ساحلی جنوب و نیز همسو با طرح مصوب آمایش استان، ضمن تائید ضرورت مکان‌یابی شهر جدید در شهرستان پارسیان به منظور پاسخِ برنامه‌ریزی‌شده به نیاز سکونت در این منطقه، مقرر نمود طرح جامع شهر جدید با رعایت چهارچوب زیر تهیه و پس از طی مراحل تصویب استانی به شورای‌عالی ارائه شود.

۱ ـ با توجه به اینکه عمده‌ترین علت موجده شهر جدید، پاسخ به تقاضای سکونت شاغلین منطقه ویژه اقتصادی پارسیان است، لذا مقرر می‌شود کلیه اقدامات اجرائی مربوط به احداث شهر جدید در قالب تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین شرکت عمران شهرهای جدید و منطقه ویژه اقتصادی پارسیان انجام گیرد. در این فقره اتخاذ تمهیدات لازم به منظور هدایت ظرفیت سکونتی ناشی از اشتغال در منطقه ویژه به شهر جدید و جلوگیری از شکل‌گیری مجموعه‌های سکونتی منفرد و برنامه‌ریزی نشده در سایر نقاط توسط منطقه ویژه اقتصادی حائز اهمیت و مورد تأکید است.

۲ ـ مساحت محدوده ۱۰۰۰ هکتار و جمعیت‌پذیری ۱۱۰ هزار نفر می‌باشد.

۳ ـ حریم شهر جدید در انطباق با دستورالعمل پهنه‌بندی حریم مصوب شورای‌عالی با رعایت ملاحظات زیر تعیین شود:

  • اتصال حریم شهر جدید به دریا به جهت بهره‌مندی شهر جدید از مزایای دریا و ساحل از طریق اصلاح حریم شهر پارسیان

۴ ـ حرایم مسیل آبراهه‌های متداخل با زمین بر اساس استعلام جدید از وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای) در نقشه کاربری اراضی درج و همچنین نقشه مدیریت آب‌های سطحی با هماهنگی آب منطقه‌ای به عنوان سند پشتیبان در طرح جامع تهیه شود.

۵ ـ به جهت کنترل تبعات ناشی از مهاجرپذیری و استقرار جمعیت غیربومی در شهر جدید در تعامل مناسب با سکونتگاه‌های بومی پیرامونی، مطالعات ” ارزیابی اثرات اجتماعی” در خلال تهیه طرح جامع تهیه و پس از تأیید مرجع مربوطه، نتایج آن در طرح جامع منعکس شود.

۶ ـ با توجه به اعلام‌نظر نماینده وزارت نیرو مبنی بر عدم امکان تأمین آب مصرفی شهر جدید از طریق منابع محلی و لزوم استفاده از تأسیسات آب شیرین‌کن و اهمیت حیاتی این موضوع، لازم است تمهیدات مقتضی جهت استفاده از تأسیسات آب شیرین‌کن موجود منطقه ویژه و یا توسعه تأسیسات جدید با هماهنگی و استعلام از وزارت نیرو، در اولویت اقدامات اجرایی قرار گیرد.

۷ ـ با توجه به عدم استعلام از مراجع نظامی در خصوص مکان‌یابی مذکور، مقرر شد پیش از اعلام رسمی مصوبه شورای‌عالی، نظر کلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل در خصوص کلیات مکان‌یابی شهر جدید توسط دبیرخانه شورای‌عالی اخذ و ملاحظات احتمالی در اسناد طرح جامع درج و توسط دبیر شورای‌عالی به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

متعاقب استعلام دبیرخانه شورای‌عالی و در اجرای بند ۷ مصوبه فوق‌الذکر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح طی نامه‌های شماره 4320/01/3867 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ عدم تداخل اراضی پیشنهادی با املاک و اراضی نیروهای مسلح را تائید نمود همچنین سازمان پدافند غیرعامل طی نامه شماره شماره 3228/1/204/01782 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ بر رعایت سه شرط زیر تأکید نمود:

توسعه آتی شهر جدید کوشک به سمت شرق (محدوده سایت صنایع انرژی‌بر پارسیان) ممنوع شده و کل پهنه محدوده شرقی شهر تا محدوده سایت صنایع انرژی‌بر پارسیان، به‌منظور جلوگیری از هرگونه توسعه شهر و صنعت نسبت به یکدیگر به پهنه حفاظت تخصیص یابد.

شرح خدمات مطالعات پدافند غیرعامل طرح جامع شهر جدید کوشک به تأیید سازمان پدافند غیرعامل برسد.

طرح پاسخ به شرایط اضطراری جهت حفاظت از شهروندان تهیه و بعد از تأیید سازمان پدافند غیرعامل به مراجع مربوطه استانی و شهری ابلاغ شود.

دستور فرمائید طرح جامع شهر جدید در چهارچوب مصوبه شورای‌عالی و با رعایت کلیه ملاحظات مذکور در اسرع وقت با اخذ مصوبات مراجع استانی جهت طرح و بررسی در شورای‌عالی به دبیرخانه ارسال گردد

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعارضات مالکیتی در اراضی موسوم به ۵۰۰ هکتاری غرب شهر صدرا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20

شماره 138892/300- ۱۴۰۱/۸/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در خصوص میزان تعارضات مالکیتی در اراضی موسوم به ۵۰۰ هکتاری که با هدف تأمین زمین دولتی در قالب تجدیدنظر طرح جامع به محدوده شهر جدید الحاق شده بود را استماع و با عنایت به وسعت اراضی دارای معارض مالکیتی و مستثنیات اشخاص در محدوده مذکور مقرر نمود حداکثر طی مدت یک ماه آتی و با مسئولیت قانونی اداره کل راه و شهرسازی استان آن بخش از محدوده مذکور که مالکیت دولت در آن محرز قطعی و بلامعارض است شناسایی و تدقیق شده و نقشه تدقیق شده جهت طی فرآیند مجدد ابلاغ به دبیرخانه ارسال شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعارضات مالکیتی در محدوده مصوب برای احداث شهرک نیشتمان موضوع مصوبه مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ شورای‌عالی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20

شماره 138889/300- ۱۴۰۱/۸/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ خود، گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در خصوص «میزان تعارضات مالکیتی در محدوده مصوب برای احداث شهرک نیشتمان» (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری) را استماع و با عنایت به وسعت قابل توجه این تعارضات، مقرر نمود ضمن توقف هرگونه اقدام بر اساس مصوبه قبلی شورای‌عالی، با مسئولیت اداره کل راه و شهرسازی استان و بررسی دقیق، محدوده اراضی بلامعارض متعلق به دولت در منطقه تعیین و به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد. محدوده مذکور پس از کنترل و بررسی در کمیته فنی مربوطه به عنوان مصوبه شورای‌عالی توسط دبیر ابلاغ و جهت احداث شهرک مسکونی نیشتمان ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20

شماره 138903/300-۱۴۰۱/۸/۲۸

استانداران محترم کلیه استان‌ها

به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ خود، پیرو مباحث مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن و در ذیل سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش تراکم ناخالص شهرها و احداث واحد مسکونی در حداقل تراکم ساختمانی ممکن، بنا بر تأکید وزیر محترم و رئیس شورای‌عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ در شهرهایی که الگوی تراکمی پهنه تراکمی غالب شهر بر اساس طرح مصوب ملاک عمل قطعات ویلایی یک و دو طبقه است، در صورتی که محدودیت زمین دولتی وجود ندارد و امکان تأمین زیرساخت وجود دارد، واحدهای مربوط به نهضت ملی مسکن به صورت قطعات مستقل حیاط دار یک یا دو طبقه احداث شود.

۲ ـ در سایر شهرهای کشور که متوسط تراکم ساختمانی شهر بیش از دو طبقه است، احداث بنا در مجتمع‌های مسکونی مربوط به نهضت ملی مسکن وفق تراکم ساختمانی پهنه تراکمی غالب شهر بر اساس طرح مصوب ملاک عمل صورت پذیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر افق طرح جامع شهر جیرفت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22714-1401/12/20

شماره 180956/300- ۱۴۰۱/۱۱/۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

پیرو نامه شماره 162058/300 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ موضوع اعلام مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان، بنا بر اختیار حاصله از مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ شورای‌عالی، بدین‌وسیله و در اجرای مصوبه مذکور، کاهش افق طرح جامع شهر جیرفت از سال ۱۴۰۷ به ۱۴۰۱، مطابق مصوبه فوق‌الذکر به عنوان مصوبه شورای‌عالی اعلام می‌شود.

مراتب جهت استحضار جنابعالی و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up