مصوبات هیأت دولت دهه اول آبان ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1402/08/01 لغايت 1402/08/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

 

 

آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های مشاور در زمینه حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار 

آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های مشاور در زمینه حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22889-1402/08/01

شماره ۱۵۶۵۳۷ – ۱۴۰۲/۷/۲۹

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست “آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های مشاور در زمینه حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار” بازنگری شده در شورای‌عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۸۶ قانون کار، منضم به لوح فشرده آن آیین‌نامه که به استناد تبصره (۱) ماده مذکور در مورخه ۱۴۰۲/۴/۲۷ به توشیح و تصویب وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

معاون روابط کار ـ علی حسین رعیتی‌فرد

آیین‌نامه تأیید صلاحیت شرکت‌های مشاور در زمینه حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار

ماده ۱ ـ هدف و دامنه شمول: این آیین‌نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاه‌های مشمول و نظام‌مند نمودن فعالیت شرکت‌های مشاور در زمینه حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور به موجب ماده ۸۶ قانون کار تدوین گردیده است.

ماده ۲ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات و واژه‌های ذیل در معانی مربوطه به کار می‌روند:

۱.۲. مرکز: مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این آیین‌نامه به اختصار مرکز نامیده می‌شود.

۲.۲. شرکت مشاور در زمینه حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار: شخص حقوقی است که برابر ضوابط این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن تائید صلاحیت گردیده و خدمات مشاوره‌ای در زمینه حفاظت فنی و ایمنی کار به کارگاه‌های مشمول قانون کار ارائه می‌دهند که از این پس در این آیین‌نامه “شرکت” نامیده می‌شود.

۲.۳. کارشناس فنی: شخصی حقیقی است که صلاحیت حرفه‌ای وی بر اساس ضوابط دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه احراز و امور فنی مرتبط با پروانه صلاحیت شرکت از طریق ایشان انجام می‌شود.

۴.۲. احراز صلاحیت: فرآیندی است که طی آن، شرایط عمومی و توان تخصصی شرکت‌های متقاضی و کارشناسان فنی بر اساس این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ارزیابی می‌گردد.

۵.۲. پروانه صلاحیت: گواهی است که پس از طی مراحل موضوع این آیین‌نامه برای شرکت‌های احراز صلاحیت شده از سوی مرکز صادر می‌شود.

۶.۲. زمینه تخصصی: هریک از زمینه‌های مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی کار، موضوع دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه می‌باشد.

۷.۲. دستورالعمل اجرایی: مشتمل بر مجموعه ضوابط و فرآیند‌های عملیاتی این آیین‌نامه مربوط به شرکت، کارشناس فنی و سایر ذینفعان می‌باشد.

۸.۲. ضوابط فنی: معیارها و قواعد فنی ارائه خدمات در هر یک از زمینه‌های تخصصی که توسط مرکز تدوین و ابلاغ می‌شود. (با رعایت مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی و سایر استانداردهای مرتبط)

ماده ۳ ـ کارفرما مکلف است خدمات مشاوره‌ای و آزمایشات فنی ادواری یا موردی امور حفاظت فنی و ایمنی کار موضوع این آیین‌نامه را از طریق شرکت‌های مشاور دارای پروانه صلاحیت انجام دهد.

ماده ۴ ـ به منظور مشاوره و ارائه خدمات حفاظت فنی و ایمنی کار، به مرکز اجازه داده می‌شود تا به شرکت‌های متقاضی واجد شرایط، پروانه صلاحیت اعطاء و نسبت به احراز صلاحیت اشخاص حقیقی متقاضی واجد شرایط به عنوان کارشناس فنی شرکت‌ها در زمینه‌های تخصصی نیز اقدام نماید.

ماده ۵ ـ شرکت‌ها مکلفند کلیه فعالیت‌های مشاور و خدمات حفاظت فنی و ایمنی کار موضوع این آیین‌نامه را صرفاً از طریق کارشناسان فنی ارائه نمایند.

تبصره ـ چگونگی کار و نحوه تعامل شرکت‌ها با کارشناسان فنی در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه تعیین می‌گردد.

ماده ۶ ـ ارکان و تشکیلات این آیین‌نامه مشتمل بر “شورای سیاست‌گذاری”، “کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت” و “کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و تخلفات”، می‌باشد.

ماده ۷ ـ شورای سیاست‌گذاری با هدف تبیین راهبردها و سیاست‌های کلان، بررسی و تائید دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی و تعیین زمینه‌های تخصصی به همراه شرح کلی خدمات، موضوع این آیین‌نامه با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا.

ب ـ مدیرکل بازرسی کار.

پ ـ یکی از اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع ایمنی کار با نظر رئیس شورا.

ت ـ نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران

ث ـ نماینده تشکل عالی کارگران کشور (با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار)

تبصره ۱ ـ جلسات شورای سیاست‌گذاری حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود.

تبصره ۲ ـ مصوبات شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های موضوع ماده ۶ این آیین‌نامه با نظر اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه تصویب و توسط رئیس مرکز ابلاغ می‌گردد.

ماده ۸ ـ تشخیص و احراز صلاحیت کلیه شرکت‌های متقاضی از طریق بررسی ساختار مدیریتی، تجارب کاری، امکانات و تجهیزات و نیز رتبه‌بندی آنان، همچنین بررسی توان تخصصی و تعیین کارشناسان فنی واجد شرایط برابر دستورالعمل اجرایی، بر عهده “کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت” می‌باشد.

تبصره ۱ ـ پروانه صلاحیت شرکت‌ها پس از احراز صلاحیت و طی تشریفات قانونی موضوع این آیین‌نامه هر دو سال یک‌بار صادر و مشروط به رعایت مقررات و ضوابط مربوطه تمدید و در صورت نیاز ارتقاء داده می‌شود.

تبصره ۲ ـ تشخیص و احراز صلاحیت کارشناسان فنی هر دو سال یک‌بار، منوط به رعایت کامل مقررات و ضوابط موضوعه و در صورت نیاز گذراندن دوره‌های آموزشی و بازآموزی تخصصی تعیین‌شده به تشخیص مرکز می‌باشد.

ماده ۹ ـ “کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و تخلفات” با نظارت بر حسن انجام کار، نسبت به رسیدگی به تخلفات شرکت‌های دارنده پروانه صلاحیت و کارشناسان فنی از “اخطار کتبی تا محرومیت کامل از فعالیت” اقدام می‌نماید.

 تبصره: شرح وظایف، نحوه فعالیت و ترکیب اعضای “کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت” و “کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و تخلفات” در دستورالعمل اجرایی پیش‌بینی خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ کلیه مشاوران حقیقی، حقوقی و کارشناسان فنی مجاز که بر اساس ضوابط قبلی از سوی مرکز احراز صلاحیت شده‌اند، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه وضعیت خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند.

ماده ۱۱ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی موضوع این آیین‌نامه بر عهده ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های محل ارائه خدمت است و تخلفات شرکت‌ها و کارشناسان فنی را باید به مرکز برای بررسی و رسیدگی گزارش نمایند.

ماده ۱۲ ـ کلیه شرکت‌ها مکلفند گزارش عملکردی حوزه فعالیت خود را در قالب ساختار و زمان تعیین‌شده برابر دستورالعمل اجرایی، به مرکز و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های محل انجام خدمت ارائه نمایند.

ماده ۱۳ ـ خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز در زمینه‌های تخصصی موضوع این آیین‌نامه باید از طریق آزمایشگاه‌های مورد تأیید مرکز انجام شود.

ماده ۱۴ ـ ضوابط فنی موضوع این آیین‌نامه توسط مرکز تهیه و برای تائید به شورای سیاست‌گذاری ارائه می‌گردد.

ماده ۱۵ ـ کلیه گواهینامه‌ها و گزارش‌های فنی شرکت‌ها باید پس از تائید کارشناس فنی، به امضای مدیرعامل شرکت یا نماینده وی نیز برسد.

ماده ۱۶ ـ شرکت‌ها و کارشناسان فنی مکلفند، مفاد این آیین‌نامه، دستورالعمل اجرایی و سایر مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی و همچنین ضوابط فنی و مقررات اعلامی از سوی مرکز را رعایت نمایند.

ماده ۱۷ ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ، توسط مرکز تدوین و برای تصویب به شورای سیاست‌گذاری ارائه می‌گردد.

ماده ۱۸ ـ نظارت عالی بر حسن اجرای این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن بر عهده مرکز می‌باشد.

این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۶ تبصره در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up