مصوبات هیأت دولت دهه اول بهمن ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/11/01 لغايت 1401/11/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه‌برون

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصر شیرین

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مريوان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22682-1401/11/08

شماره ۱۹۷۸۳۷/ت ۶۰۰۸۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه‌‌های ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره 14012/10/2032 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) بند (۲) ماده‌واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان

ماده ۱ ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ منطقه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان.

ب ـ سازمان: سازمان منطقه.

پ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

ت ـ تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته.

ث ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲ ـ مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد.

ماده ۳ ـ سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۴ ـ سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) سهم یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریالی می‌باشد.

ماده ۵ ـ اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد.

تبصره ـ تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد.

ماده ۶ ـ ارکان سازمان به شرح زیر است:

الف ـ مجمع عمومی.

ب ـ هیئت‌مدیره.

پ ـ مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره.

ت ـ بازرس یا بازرسان قانونی.

ماده ۷ ـ هیئت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور تفویض نموده است.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف ـ تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط

ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان.

ت ـ تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان‌مدت سازمان (سه‌ساله) و روزآمدسازی سالانه آن.

ث ـ تصویب برنامه‌وبودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی.

ج ـ تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان.

چ ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان.

ح ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا.

خ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه.

د ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره.

ذ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها.

ر ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان.

ز ـ تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد.

ژ ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

س ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

ش ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان.

ماده ۹ ـ مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک‌بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه‌وبودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک‌بار برای رسیدگی و تصویب برنامه‌وبودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رئیس‌جمهور به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ ـ محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ سازمان توسط هیئت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیئت‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیئت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد.

تبصره ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیئت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیئت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۳ ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد.

تبصره ـ هریک از اعضای هیئت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیئت‌مدیره ارایه نمایند.

ماده ۱۴ ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۱۵ ـ برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیئت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیئت‌مدیره نام اعضای هیئت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هریک از اعضای هیئت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود.

ماده ۱۶ ـ هیئت‌مدیره در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:

الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی بر اساس مقررات مربوط.

ب ـ ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

پ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط.

ت ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ تهیه و پیشنهاد برنامه‌وبودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب.

ج ـ ارائه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب.

چ ـ تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

ح ـ پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط.

خ ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

د ـ هیئت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید.

ذ ـ هیئت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارائه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین‌شده به دبیرخانه اعلام نماید.

ر ـ اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه، ابلاغی توسط دبیرخانه.

ژ ـ درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارائه به مجمع عمومی.

س ـ ارایه گزارش هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع.

ماده ۱۷ ـ مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رئیس‌جمهور و از میان اعضای هیئت‌مدیره منصوب می‌‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. درهرحال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. درصورتی‌که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیئت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان خواهد بود.

ماده ۱۸ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسئولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیئت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیئت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:

الف ـ انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند.

ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات.

پ ـ برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

ت ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط.

ث ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

چ ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد.

ح ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع‌به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکوم‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت‌اسناد و سایر مراجع شبه‌قضایی.

تبصره ۱ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، کتباً تفویض نماید.

تبصره ۲ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد.

تبصره ۳ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیئت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۹ ـ مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد.

ماده ۲۰ ـ بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

الف ـ تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب.

ب ـ رسیدگی به صورت‌‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود.

پ ـ اظهارنظر در مورد صحت‌وسقم گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی.

تبصره ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند، نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.

ماده ۲۱ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیئت‌مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.

ماده ۲۲ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیئت‌مدیره از میان اعضای هیئت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد.

ماده ۲۳ ـ تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود.

ماده ۲۴ ـ حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود.

ماده ۲۵ ـ نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/34943 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22682-1401/11/08

شماره ۱۹۷۸۴۵/ت ۶۰۰۸۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه‌‌های ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره 14012/10/2032 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) بند (۲) ماده‌واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران

ماده ۱ ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ منطقه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران.

ب ـ سازمان: سازمان منطقه.

پ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

ت ـ تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته.

ث ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲ ـ مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد.

ماده ۳ ـ سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۴ ـ سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) سهم یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریالی می‌باشد.

ماده ۵ ـ اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد.

تبصره ـ تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد.

ماده ۶ ـ ارکان سازمان به شرح زیر است:

الف ـ مجمع عمومی.

ب ـ هیئت‌مدیره.

پ ـ مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره.

ت ـ بازرس یا بازرسان قانونی.

ماده ۷ ـ هیئت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور تفویض نموده است.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف ـ تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط

ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان.

ت ـ تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان‌مدت سازمان (سه‌ساله) و روزآمدسازی سالانه آن.

ث ـ تصویب برنامه‌وبودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی.

ج ـ تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان.

چ ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان.

ح ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا.

خ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه.

د ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره.

ذ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها.

ر ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان.

ز ـ تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد.

ژ ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

س ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

ش ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان.

ماده ۹ ـ مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک‌بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه‌وبودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک‌بار برای رسیدگی و تصویب برنامه‌وبودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رئیس‌جمهور به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ ـ محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ سازمان توسط هیئت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیئت‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیئت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد.

تبصره ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیئت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیئت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۳ ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد.

تبصره ـ هریک از اعضای هیئت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیئت‌مدیره ارایه نمایند.

ماده ۱۴ ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۱۵ ـ برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیئت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیئت‌مدیره نام اعضای هیئت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هریک از اعضای هیئت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود.

ماده ۱۶ ـ هیئت‌مدیره در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:

الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی بر اساس مقررات مربوط.

ب ـ ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

پ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط.

ت ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ تهیه و پیشنهاد برنامه‌وبودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب.

ج ـ ارائه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب.

چ ـ تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

ح ـ پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط.

خ ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

د ـ هیئت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید.

ذ ـ هیئت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارائه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین‌شده به دبیرخانه اعلام نماید.

ر ـ اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه، ابلاغی توسط دبیرخانه.

ژ ـ درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارائه به مجمع عمومی.

س ـ ارایه گزارش هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع.

ماده ۱۷ ـ مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رئیس‌جمهور و از میان اعضای هیئت‌مدیره منصوب می‌‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. درهرحال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. درصورتی‌که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیئت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان خواهد بود.

ماده ۱۸ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسئولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیئت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیئت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:

الف ـ انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند.

ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات.

پ ـ برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

ت ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط.

ث ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

چ ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد.

ح ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع‌به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکوم‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت‌اسناد و سایر مراجع شبه‌قضایی.

تبصره ۱ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، کتباً تفویض نماید.

تبصره ۲ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد.

تبصره ۳ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیئت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۹ ـ مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد.

ماده ۲۰ ـ بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

الف ـ تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب.

ب ـ رسیدگی به صورت‌‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود.

پ ـ اظهارنظر در مورد صحت‌وسقم گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی.

تبصره ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند، نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.

ماده ۲۱ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیئت‌مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.

ماده ۲۲ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیئت‌مدیره از میان اعضای هیئت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد.

ماده ۲۳ ـ تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود.

ماده ۲۴ ـ حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود.

ماده ۲۵ ـ نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/34943 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه‌برون

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22682-1401/11/08

شماره ۱۹۷۸۵۰/ت ۶۰۰۸۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه‌‌های ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره 14012/10/2032مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) بند (۲) ماده‌واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه‌‌برون را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه‌برون

ماده ۱ ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ منطقه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه‌برون.

ب ـ سازمان: سازمان منطقه.

پ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

ت ـ تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته.

ث ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲ ـ مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد.

ماده ۳ ـ سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۴ ـ سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) سهم یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریالی می‌باشد.

ماده ۵ ـ اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد.

تبصره ـ تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد.

ماده ۶ ـ ارکان سازمان به شرح زیر است:

الف ـ مجمع عمومی.

ب ـ هیئت‌مدیره.

پ ـ مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره.

ت ـ بازرس یا بازرسان قانونی.

ماده ۷ ـ هیئت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور تفویض نموده است.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف ـ تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط

ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان.

ت ـ تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان‌مدت سازمان (سه‌ساله) و روزآمدسازی سالانه آن.

ث ـ تصویب برنامه‌وبودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی.

ج ـ تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان.

چ ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان.

ح ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا.

خ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه.

د ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره.

ذ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها.

ر ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان.

ز ـ تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد.

ژ ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

س ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

ش ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان.

ماده ۹ ـ مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک‌بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه‌وبودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک‌بار برای رسیدگی و تصویب برنامه‌وبودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رئیس‌جمهور به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ ـ محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ سازمان توسط هیئت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیئت‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیئت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد.

تبصره ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیئت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیئت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۳ ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد.

تبصره ـ هریک از اعضای هیئت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیئت‌مدیره ارایه نمایند.

ماده ۱۴ ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۱۵ ـ برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیئت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیئت‌مدیره نام اعضای هیئت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هریک از اعضای هیئت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود.

ماده ۱۶ ـ هیئت‌مدیره در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:

الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی بر اساس مقررات مربوط.

ب ـ ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

پ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط.

ت ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ تهیه و پیشنهاد برنامه‌وبودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب.

ج ـ ارائه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب.

چ ـ تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

ح ـ پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط.

خ ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

د ـ هیئت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید.

ذ ـ هیئت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارائه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین‌شده به دبیرخانه اعلام نماید.

ر ـ اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه، ابلاغی توسط دبیرخانه.

ژ ـ درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارائه به مجمع عمومی.

س ـ ارایه گزارش هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع.

ماده ۱۷ ـ مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رئیس‌جمهور و از میان اعضای هیئت‌مدیره منصوب می‌‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. درهرحال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. درصورتی‌که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیئت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان خواهد بود.

ماده ۱۸ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسئولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیئت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیئت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:

الف ـ انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند.

ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات.

پ ـ برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

ت ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط.

ث ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

چ ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد.

ح ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع‌به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکوم‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت‌اسناد و سایر مراجع شبه‌قضایی.

تبصره ۱ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، کتباً تفویض نماید.

تبصره ۲ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد.

تبصره ۳ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیئت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۹ ـ مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد.

ماده ۲۰ ـ بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

الف ـ تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب.

ب ـ رسیدگی به صورت‌‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود.

پ ـ اظهارنظر در مورد صحت‌وسقم گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی.

تبصره ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند، نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.

ماده ۲۱ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیئت‌مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.

ماده ۲۲ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیئت‌مدیره از میان اعضای هیئت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد.

ماده ۲۳ ـ تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود.

ماده ۲۴ ـ حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود.

ماده ۲۵ ـ نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/34943 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصر شیرین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22682-1401/11/08

شماره ۱۹۷۸۵۸/ت ۶۰۰۸۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه‌‌های ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره 14012/10/2032 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) بند (۲) ماده‌واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصر شیرین را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصر شیرین

ماده ۱ ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ منطقه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصر شیرین.

ب ـ سازمان: سازمان منطقه.

پ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

ت ـ تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته.

ث ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲ ـ مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد.

ماده ۳ ـ سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۴ ـ سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) سهم یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریالی می‌باشد.

ماده ۵ ـ اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد.

تبصره ـ تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد.

ماده ۶ ـ ارکان سازمان به شرح زیر است:

الف ـ مجمع عمومی.

ب ـ هیئت‌مدیره.

پ ـ مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره.

ت ـ بازرس یا بازرسان قانونی.

ماده ۷ ـ هیئت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور تفویض نموده است.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف ـ تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط

ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان.

ت ـ تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان‌مدت سازمان (سه‌ساله) و روزآمدسازی سالانه آن.

ث ـ تصویب برنامه‌وبودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی.

ج ـ تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان.

چ ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان.

ح ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا.

خ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه.

د ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره.

ذ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها.

ر ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان.

ز ـ تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد.

ژ ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

س ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

ش ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان.

ماده ۹ ـ مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک‌بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه‌وبودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک‌بار برای رسیدگی و تصویب برنامه‌وبودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رئیس‌جمهور به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ ـ محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ سازمان توسط هیئت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیئت‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیئت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد.

تبصره ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیئت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیئت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۳ ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد.

تبصره ـ هریک از اعضای هیئت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیئت‌مدیره ارایه نمایند.

ماده ۱۴ ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۱۵ ـ برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیئت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیئت‌مدیره نام اعضای هیئت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هریک از اعضای هیئت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود.

ماده ۱۶ ـ هیئت‌مدیره در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:

الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی بر اساس مقررات مربوط.

ب ـ ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

پ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط.

ت ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ تهیه و پیشنهاد برنامه‌وبودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب.

ج ـ ارائه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب.

چ ـ تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

ح ـ پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط.

خ ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

د ـ هیئت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید.

ذ ـ هیئت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارائه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین‌شده به دبیرخانه اعلام نماید.

ر ـ اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب

قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه، ابلاغی توسط دبیرخانه.

ژ ـ درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارائه به مجمع عمومی.

س ـ ارایه گزارش هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع.

ماده ۱۷ ـ مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رئیس‌جمهور و از میان اعضای هیئت‌مدیره منصوب می‌‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. درهرحال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. درصورتی‌که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیئت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان خواهد بود.

ماده ۱۸ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسئولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیئت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیئت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:

الف ـ انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند.

ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات.

پ ـ برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

ت ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط.

ث ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

چ ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد.

ح ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع‌به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکوم‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت‌اسناد و سایر مراجع شبه‌قضایی.

تبصره ۱ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، کتباً تفویض نماید.

تبصره ۲ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد.

تبصره ۳ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیئت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۹ ـ مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد.

ماده ۲۰ ـ بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

الف ـ تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب.

ب ـ رسیدگی به صورت‌‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود.

پ ـ اظهارنظر در مورد صحت‌وسقم گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی.

تبصره ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند، نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.

ماده ۲۱ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیئت‌مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.

ماده ۲۲ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیئت‌مدیره از میان اعضای هیئت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد.

ماده ۲۳ ـ تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود.

ماده ۲۴ ـ حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود.

ماده ۲۵ ـ نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/34943 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سيستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22682-1401/11/08

شماره ۱۹۷۸۶۵/ت ۶۰۰۸۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه‌‌های ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره 14012/10/2032 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) بند (۲) ماده‌واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان

ماده ۱ ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ منطقه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان.

ب ـ سازمان: سازمان منطقه.

پ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

ت ـ تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته.

ث ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲ ـ مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد.

ماده ۳ ـ سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۴ ـ سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) سهم یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریالی می‌باشد.

ماده ۵ ـ اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد.

تبصره ـ تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد.

ماده ۶ ـ ارکان سازمان به شرح زیر است:

الف ـ مجمع عمومی.

ب ـ هیئت‌مدیره.

پ ـ مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره.

ت ـ بازرس یا بازرسان قانونی.

ماده ۷ ـ هیئت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور تفویض نموده است.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

ا لف ـ تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط

ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان.

ت ـ تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان‌مدت سازمان (سه‌ساله) و روزآمدسازی سالانه آن.

ث ـ تصویب برنامه‌وبودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی.

ج ـ تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان.

چ ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان.

ح ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا.

خ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه.

د ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره.

ذ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها.

ر ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان.

ز ـ تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد.

ژ ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

س ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

ش ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان.

ماده ۹ ـ مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک‌بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه‌وبودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک‌بار برای رسیدگی و تصویب برنامه‌وبودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رئیس‌جمهور به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ ـ محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ سازمان توسط هیئت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیئت‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیئت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد.

تبصره ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیئت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیئت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۳ ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد.

تبصره ـ هریک از اعضای هیئت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیئت‌مدیره ارایه نمایند.

ماده ۱۴ ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۱۵ ـ برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیئت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیئت‌مدیره نام اعضای هیئت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هریک از اعضای هیئت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود.

ماده ۱۶ ـ هیئت‌مدیره در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:

الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی بر اساس مقررات مربوط.

ب ـ ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

پ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط.

ت ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ تهیه و پیشنهاد برنامه‌وبودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب.

ج ـ ارائه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب.

چ ـ تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

ح ـ پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط.

خ ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

د ـ هیئت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید.

ذ ـ هیئت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارائه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین‌شده به دبیرخانه اعلام نماید.

ر ـ اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه، ابلاغی توسط دبیرخانه.

ژ ـ درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارائه به مجمع عمومی.

س ـ ارایه گزارش هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع.

ماده ۱۷ ـ مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رئیس‌جمهور و از میان اعضای هیئت‌مدیره منصوب می‌‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. درهرحال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. درصورتی‌که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیئت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان خواهد بود.

ماده ۱۸ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسئولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیئت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیئت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:

الف ـ انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند.

ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات.

پ ـ برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

ت ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط.

ث ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

چ ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد.

ح ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع‌به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکوم‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت‌اسناد و سایر مراجع شبه‌قضایی.

تبصره ۱ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، کتباً تفویض نماید.

تبصره ۲ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد.

تبصره ۳ ـ رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیئت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۹ ـ مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد.

ماده ۲۰ ـ بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

الف ـ تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب.

ب ـ رسیدگی به صورت‌‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود.

پ ـ اظهارنظر در مورد صحت‌وسقم گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی.

تبصره ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند، نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.

ماده ۲۱ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیئت‌مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.

ماده ۲۲ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیئت‌مدیره از میان اعضای هیئت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد.

ماده ۲۳ ـ تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود.

ماده ۲۴ ـ حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود.

ماده ۲۵ ـ نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/34943 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22682-1401/11/08

شماره ۱۹۷۸۷۵/ت ۶۰۰۸۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه‌‌های ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره 14012/10/2032 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) بند (۲) ماده‌واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر

ماده ۱ ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ منطقه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر.

ب ـ سازمان: سازمان منطقه.

پ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

ت ـ تلفیقی: صورت‌های مالی تلفیقی سازمان و شرکت‌های تابعه و وابسته.

ث ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲ ـ مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه می‌باشد.

ماده ۳ ـ سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۴ ـ سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که از محل آورده‌های نقدی و غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می‌شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) سهم یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریالی می‌باشد.

ماده ۵ ـ اهداف سازمان شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد.

تبصره ـ تحقق اهداف منطقه در چهارچوب طرح جامع مبتنی بر گرایش مطالعه شده می‌باشد.

ماده ۶ ـ ارکان سازمان به شرح زیر است:

الف ـ مجمع عمومی.

ب ـ هیئت‌مدیره.

پ ـ مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره.

ت ـ بازرس یا بازرسان قانونی.

ماده ۷ ـ هیئت‌وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می‌باشد که به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ اختیارات خود را به وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور تفویض نموده است.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

ا لف ـ تصمیم‌گیری در خصوص تأسیس و یا انحلال شرکت‌های تابع با رعایت قوانین مربوط

ب ـ تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه با رعایت اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های سازمان.

ت ـ تصویب منابع و مصارف سرمایه‌ای میان‌مدت سازمان (سه‌ساله) و روزآمدسازی سالانه آن.

ث ـ تصویب برنامه‌وبودجه سازمان و تلفیقی سالانه (در چهارچوب منابع و مصارف سرمایه‌ای سازمان) و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری سازمان جهت طی مراحل قانونی.

ج ـ تصویب صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و عملکرد سازمان.

چ ـ تصویب آیین‌نامه‌های سازمان.

ح ـ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا.

خ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه.

د ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره.

ذ ـ انتخاب بازرس و یا بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنها.

ر ـ تعیین خط‌مشی عمومی سازمان.

ز ـ تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد دبیرخانه با رعایت قوانین مربوط به تصویب وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌رسد.

ژ ـ تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

س ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

ش ـ اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌های سازمان.

ماده ۹ ـ مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک‌بار برای بررسی عملکرد سازمان از منظر شاخص‌های عمومی و تخصصی و عملکرد برنامه‌وبودجه و صورت‌های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک‌بار برای رسیدگی و تصویب برنامه‌وبودجه سال بعد و طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، حداکثر تا پایان آذرماه همان سال تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رئیس‌جمهور به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ ـ محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ سازمان توسط هیئت‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر از میان افراد واجد شرایط اسلام، تخصص، وثاقت و امانت به تشخیص مجمع عمومی اداره می‌گردد. اعضای هیئت‌مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. عزل اعضای هیئت‌مدیره با همان مرجع انتخاب‌کننده می‌باشد.

تبصره ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانی که اعضای هیئت‌مدیره جدید انتخاب نشده‌اند، هیئت‌مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده ۱۳ ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل ماهی یک‌بار و بنا به دعوت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می‌گردد و در صورت غیبت بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیرمتوالی در یک سال، مدیرعامل موظف به اعلام موضوع به مجمع عمومی به منظور لغو عضویت فرد مذکور می‌باشد.

تبصره ـ هریک از اعضای هیئت‌مدیره اختیار دارند حسب مورد موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه هیئت‌مدیره ارایه نمایند.

ماده ۱۴ ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۱۵ ـ برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیئت‌مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت‌جلسات هیئت‌مدیره نام اعضای هیئت‌مدیره حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می‌گردد. نظر هریک از اعضای هیئت‌مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد، در صورت‌جلسه قید می‌شود.

ماده ۱۶ ـ هیئت‌مدیره در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه، دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:

الف ـ تعیین روش‌های اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی بر اساس مقررات مربوط.

ب ـ ارایه پیشنهاد تأسیس دفتر نمایندگی در محل‌های لازم در داخل کشور به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط.

پ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مطابق با آیین‌نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوط.

ت ـ اخذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری و تسهیل در امور تجاری، تولیدی، صادرات و واردات منطقه در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ تهیه و پیشنهاد برنامه‌وبودجه سالانه سازمان و تلفیقی به مجمع عمومی جهت تصویب.

ج ـ ارائه گزارش عملکرد سازمان مشتمل بر برنامه‌وبودجه، صورت‌های مالی سازمان و شرکت‌های تابع به مجمع عمومی جهت تصویب.

چ ـ تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

ح ـ پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکت‌های تابعه وفق ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جهت تصویب به مجمع عمومی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط.

خ ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

د ـ هیئت‌مدیره می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل کتباً تفویض نماید.

ذ ـ هیئت‌مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه را که جهت ارائه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است، در مهلت تعیین‌شده به دبیرخانه اعلام نماید.

ر ـ اتخاذ هرگونه تصمیم نسبت به انجام امور مالی و معاملاتی سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ اجرای تصمیمات و سیاست‌های مصوب مجمع عمومی به منظور ایجاد وحدت رویه، ابلاغی توسط دبیرخانه.

ژ ـ درخواست تهیه گزارش مدیریت مالی حسب مورد در طول سال مالی از بازرس قانونی جهت ارائه به مجمع عمومی.

س ـ ارایه گزارش هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی حسابرسی شده به مجمع عمومی حداقل (۱۵) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع.

ماده ۱۷ ـ مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت‌مدیره را به عهده دارد به موجب حکم رئیس‌جمهور و از میان اعضای هیئت‌مدیره منصوب می‌‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع است. درهرحال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. درصورتی‌که به هر دلیل مدیرعامل سازمان قادر به ادامه فعالیت نباشد (فوت، حجر، عزل و هرگونه عذر قانونی) سرپرست سازمان از میان اعضای هیئت‌مدیره و یا خارج از اعضا مشروط به لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه برای حداکثر یک دوره (۴) ماهه انتخاب خواهد شد. سرپرست منتخب در دوره تصدی دارای کلیه وظائف و اختیارات مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان خواهد بود.

ماده ۱۸ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مسئولیت اداره امور سازمان و منطقه و اجرای مصوبات مجامع و هیئت‌مدیره را عهده‌دار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل، کلیه امور سازمان به غیر از آنچه منحصراً در اختیارات مجامع و هیئت‌مدیره ذکر شده است، می‌باشد و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. اهم وظایف و اختیارات وی در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به شرح زیر است:

الف ـ انجام مکاتبات اداری سازمان با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا اشخاصی که از طرف او طبق قوانین و مقررات حق امضا دارند.

ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان با رعایت قوانین و مقررات.

پ ـ برقراری حقوق و دستمزد و تعیین سایر پرداخت‌ها، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و رفاهی کارکنان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

ت ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی طبق ضوابط و مقررات مربوط.

ث ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط.

چ ـ تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه متصدی مستقیم ندارد.

ح ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری و اداری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع‌به امر دادرسی با رعایت منفعت عمومی و دولت اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق تعیین وکیل یا وکالت در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکوم‌به در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و ادارات و دوایر ثبت‌اسناد و سایر مراجع شبه‌قضایی.

تبصره ۱ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیئت‌مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، کتباً تفویض نماید.

تبصره ۲ ـ رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات منطقه و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می‌باشد.

تبصره ۳ ـ رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل موظف است به صورت مستمر یک نسخه از صورت‌جلسات هیئت‌مدیره را به دبیرخانه ارسال نماید.

ماده ۱۹ ـ مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌‌البدل را از میان اشخاص حقوقی یا حقیقی ذی‌‌صلاح که واجد شرایط مقرر برای اعضای هیئت‌مدیره هستند، برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی‌البدل وظایف وی را عهده‌دار خواهد شد. در صورت انتخاب شخص حقوقی به عنوان بازرس، نماینده شخص حقوقی می‌‌بایست واجد شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه باشد.

ماده ۲۰ ـ بازرس قانونی می‌تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

الف ـ تطبیق عملیات سازمان و تلفیقی با بودجه مصوب.

ب ـ رسیدگی به صورت‌‌های مالی سازمان و تلفیقی و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان و تلفیقی برای تقدیم به مجمع عمومی، گزارش مزبور حداقل (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تسلیم می‌شود.

پ ـ اظهارنظر در مورد صحت‌وسقم گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی.

تبصره ـ اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده‌اند، نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.

ماده ۲۱ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. صورت‌های مالی سازمان و تلفیقی و گزارش هیئت‌مدیره باید تا (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.

ماده ۲۲ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چک‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا مقام مجاز قانونی از طرف وی و یک نفر به انتخاب هیئت‌مدیره از میان اعضای هیئت‌مدیره یا کارکنان سازمان با لحاظ شرایط مندرج در ماده (۱۲) این اساسنامه همراه با مهر سازمان معتبر می‌باشد.

ماده ۲۳ ـ تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانونی مربوط از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود.

ماده ۲۴ ـ حساب‌های سازمان طبق اصول صحیح و استانداردهای حسابداری و بر اساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می‌شود.

ماده ۲۵ ـ نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و مصوبات مجمع عمومی حاکمیت دارد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/34943 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up