مصوبات هیأت دولت دهه سوم آبان 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/08/21 لغايت 1400/08/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور   

آییننامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمدتقی شاهچراغ به عنوان استاندار قم             

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای فرزاد مخلصالائمه به عنوان استاندار مرکزی           

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مجتبی عبدالهی به عنوان استاندار البرز    

به عنوان استاندار تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدمهدی اعلایی قزوین             

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید محمود حسینیپور به عنوان استاندار مازندران    

اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان   

آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22331 – 26/08/1400

شماره ۸۶۹۴۶/ت ۵۹۱۶۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۹ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (م) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلفند در واردات محصولات کشاورزی و دامی توسط شرکت‌های ذی‌صلاح دولتی و غیردولتی، شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی را در شرایط مساوی در اولویت خرید قرار دهند.

تبصره ۱ ـ شرایط مساوی براساس مجموع ارزش گمرکی (ارزش سیف)CIF) ) و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ تعیین می‌شود.

تبصره ۲ ـ کلیه شرکت‌ها در صورت داشتن شرایط زیر و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط می‌توانند از مزایای این آیین‌نامه برخودار شوند:

الف ـ شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران ‌باشد.

ب ـ شرکت در حوزه کشاورزی در خارج از کشور فعال و تولیدکننده محصول مورد معامله با تأیید نمایندگی ایران در خارج از کشور باشد.

ماده ۲ ـ محصولات کشاورزی و دامی شامل ذرت، جو، دانه سویا، دانه کلزا، گندم، برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ در اولویت خرید از طریق کشاورزی فراسرزمینی می‌باشند.

ماده ۳ ـ شرکت‌های دولتی مباشر خرید و واردکننده محصولات کشاورزی و دامی، مجازند با رعایت ماده (۱) این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط در قالب کشاورزی قراردادی با شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی نسبت به تأمین نیاز کشور اقدام نمایند.

ماده ۴ ـ واردات محصولات کشاورزی و دامی تولیدشده توسط شرکت‌های مجری کشت فراسرزمینی به شرط فروش همان محصول به شرکت‌ پشتیبانی امور دام کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران در داخل به صورت ریالی و بدون تأمین و انتقال ارز، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مشمول سود بازرگانی صفر خواهند بود.

ماده ۵ ـ وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده دارد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آنها و شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره ۸۷۷۴۷/ت ۵۸۷۹۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۹ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و به استناد جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲ ـ شرکت تابع شرکت دولتی: شرکتی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام یا سرمایه آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به شرکت‌های دولتی باشد و یا تحت مدیریت دولت باشد.

۳ ـ شرکت تابع و ذی‌ربط نهاد عمومی غیردولتی: شرکتی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام یا سرمایه آن به نحوی از انحاء متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و یا تحت مدیریت نهادهای عمومی غیردولتی باشد.

ماده ۲ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ی) تبصره (۲) قانون، مشمولین این آیین‌نامه شامل مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل تمامی ‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌شرکت‌های تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ‌شرکت‌های تابع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ‌شرکت‌های تابع آنها) و شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند.

ماده ۳ ـ شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه در سه سطح (الف)، (ب)، (ج) مطابق مصوبات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ و ۱۳۹۵/۲/۱۳ شورای حقوق و دستمزد براساس گروه تأییدشده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به شرح زیر سطح‌بندی می‌شوند:

۱ ـ شرکت (الف): شامل شرکت‌های گروه الف (۱) و الف (۲).

۲ ـ شرکت (ب): شامل شرکت‌های گروه ب (۱) و ب (۲).

۳ ـ شرکت (ج): شامل شرکت‌های گروه ج (۱) و ج (۲) و د.

تبصره ۱ ـ شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه که گروه آنها تعیین شده است براساس گروه مورد عمل با سطوح موضوع این ماده توسط

سازمان اداری و استخدامی کشور تطبیق داده می‌شوند. تغییر سطح، گروه و یا تعیین سطح و گروه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آنها که تاکنون انجام نشده است با تأیید رئیس مجمع عمومی شرکت مربوط و از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط (وزیر/ رؤسای سازمان‌های مستقل) پیشنهاد و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۲ ـ گروه‌بندی شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی توسط کارگروهی که در سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تشکیل خواهد شد، انجام می‌شود.

ماده ۴ ـ امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره / هیأت عامل موظف شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه متناسب با هریک از سطوح تعیین‌شده مطابق جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف سطح شرکت / سایر اشخاص حقوقی موضوع آیین‌نامه رده‌بندی سطوح امتیاز شغلی مدیران عامل امتیاز اعضای هیأت‌مدیره / هیأت عامل
1 الف الف (1) 27000 24240
الف (2) 25725 22680
2 ب ب (1) 24150 19620
ب (2) 21075 16560
3 ج ج (1) 18000 15000
ج (2)‌ و د 16425 13440

 

تبصره ـ حق شغل با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوبه هیأت‌وزیران متناسب با امتیاز هر سطح محاسبه می‌شود.

ماده 5- امتیازات حق شاغل و فوق‌العاده‌های موضوع ماده (68)‌قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر براساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه می‌شود.

ماده 6- میزان فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس امتیاز بهره‌وری در سال جاری برای مدیران عامل و اعضای موظف هیأت‌مدیره/ هیأت عامل کلیه شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه به میزان حداکثر پنجاه‌درصد (50٪) سقف امتیازات (حق شغل + حق شاغل + فوق‌العاده شغل + فوق‌العاده ایثارگری + فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف) تعیین می‌شود.

ماده 7- کمک‌های رفاهی مستقیم شامل کمک‌هزینه مهدکودک، کمک‌هزینه غذا و ایاب‌وذهاب و تلفن همراه براساس ضوابط اجرایی بودجه و همچنین سایر کمک‌های رفاهی مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره / هیأت عامل موظف شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه براساس مقررات و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط متناسب با افزایش بهره‌وری و عملکرد حداکثر تا پنجاه‌درصد (50٪) مبلغ حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در سقف بودجه مصوب قابل پرداخت است.

ماده 8- پرداخت‌های غیرمستمر شامل فوق‌العاده اضافه‌کار، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق ترجمه، حق‌التالیف، هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه براساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون بودجه پرداخت و میزان عیدی پایان سال براساس مصوبه هیأت‌وزیران پرداخت می‌شود.

ماده 9- پرداخت پاداش سالانه به مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره / هیأت عامل مشمول این آیین‌نامه با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – صرفاً برای شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی سودده سد عملیاتی براساس شاخص‌های بهره‌وری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تکالیف مقرر در قوانین بودجه سالانه از جمله جزء (2) بند (ج) تبصره (20) قانونٰ قابل اقدام می‌باشد.

ماده 10- حق جلسه ماهانه اعضای غیرموظف اعضای هیأت‌مدیره / هیأت عامل شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی مشمول این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی آنها با رعایت سقف ماده (84)‌قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌- مصوب 1393-ٰ با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوب هیأت‌وزیران حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت می‌باشد.

ماده 11- به منظور سطح‌بندی شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی براساس اهمیت وظایف و نوع تخصص، حساسیت و تأثیر و نقش اقتصادی و همچنین شاخص‌هایی نظیر درآمدهای عملیاتی، جمع کل دارایی‌ها، میزان بهره‌وری، کارگروهی با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تشکیل می‌گردد. نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز کارگروه مذکور را به انضمام گزارش توجیهی لازم مبنی بر سطح پیشنهادی شرکت تابع تا دو ماه بس از ابلاغ این آیین‌نامه، جهت بررسی و تأیید کارگروه مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

ماده12- مفاد این آیین‌نامه ا تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است. کلیه دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی مشمول این آیین‌نامه موظفند حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره / هیأت عامل و حق جلسه اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره / هیأت عامل خود را در سقف بودجه مصوب با رعایت ماده (75)‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌و مطابق مفاد این آیین‌نامه و با رعایت سقف تعیین‌شده برای ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و تکالیف مقرر در قوانین بودجه سالانه از جمله جزء (7)‌بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400، پرداخت کنند. تخلف از اجرایی این آیین‌نامه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

ماده 13- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه با رعایت مفاد ماده (71) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395-، برعهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

ماده 14- اجرای این آیین‌نامه در خصوص سایر شرکت‌هاٰ نهادها و مؤسسات زیر نظر مقام معظم رهبری، با اذن ایشان قابل اجرا است.

معاون اول رئیس‌جمهور – محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمدتقی شاه‌چراغ به عنوان استاندار قم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22331 – 26/08/1400

شماره ۸۸۳۸۲/ت ۵۹۳۰۸ هـ ۱۴۰۰/۸/۱۵

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای سید محمدتقی شاه‌چراغ به عنوان استاندار قم تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای فرزاد مخلص‌الائمه به عنوان استاندار مرکزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره ۸۸۳۶۱/ت ۵۹۳۰۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۵

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای فرزاد مخلص‌الائمه به عنوان استاندار مرکزی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مجتبی عبدالهی به عنوان استاندار البرز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره ۹۰۶۰۶/ت ۵۹۳۰۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای مجتبی عبدالهی به عنوان استاندار البرز تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

به عنوان استاندار تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدمهدی اعلایی قزوین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره ۹۰۶۲۷/ت ۵۹۳۲۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای محمدمهدی اعلایی به عنوان استاندار قزوین تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سید محمود حسینی‌پور به عنوان استاندار مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره ۹۰۳۶۷/ت ۵۹۳۲۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای سید محمود حسینی‌پور به عنوان استاندار مازندران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره ۸۶۹۴۰/ت ۵۹۲۲۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت امور خارجه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان بهزیستی کشور

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۹ به پیشنهاد شماره 46079/70148 مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۴۷/ت ۵۸۳۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

۱ ـ در ماده (۸)، بعد از عبارت “به همراه ضرورت مداخله فوری” عبارت “موضوع ماده (۳۳) قانون” اضافه می‌شود.

۲ ـ در ماده (۲۳)، عبارت “تحصیل تا پایان دوره متوسطه اول برای طفل و نوجوان الزامی است. هر طفل و نوجوان در مرکز نگهداری باید به تحصیلات خود ادامه دهد” به عبارت “تحصیل تا پایان دوره متوسطه برای طفل و نوجوان الزامی است. هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل و نوجوانان را برعهده دارند، موظفند شرایط و موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط را در مدرسه یا مرکز نگهداری فراهم آورند.” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up