مصوبات هیأت دولت دهه سوم فروردین ۱۴۰۳

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1403/01/21 لغايت 1403/01/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ برای سال ۱۴۰۳

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از پلاک ثبتی (۵۲/۳۵۲۶) واقع در بخش (۳) تهران، اراضی یوسف‏آباد به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰  ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع سیل مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ در شهرستان‌های استان مازندران

الحاق متون به ماده (۳) اساسنامه شورای‌عالی فضایی

الحاق عبارت به جزء (۲) تبصره (۳) اصلاحی بند ‌(ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۳۵/ت ۵۵۳۲۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۳

اصلاح بند (۲) ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

دستورالعمل اجرایی سامانه صورت‌های مالی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۱۰۶۲/ت ۱۴۹۱۷ هـ مورخ ۱۳۷۴/۲/۳

تصویب‌نامه در خصوص نرخ حق بیمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند (ژ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

اصلاح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت  

 

تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ برای سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23023-1403/01/21

شماره ۳۰۳۴/ت ۶۲۴۶۰ هـ ـ ۱۴۰۳/۱/۱۴

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۸ به پیشنهاد مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و بندهای (الف) و (پ) تبصره (۱۵) و بند (پ) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ ضریب حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۴۰۳ به میزان شصت و هشت هزار و هفتصد و شصت و شش (۷۶۶ ر ۶۸) ریال تعیین می‌شود.

۲ ـ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۳ به میزان چهار هزار و هشتصد و بیست و نه (۸۲۹ ر ۴) ریال تعیین می‌شود.

۳ ـ افزایش ضریب حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۳ به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۲ تعیین می‌شود.

تبصره ـ رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ الزامی است.

۴ ـ رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار در دستگاه‌های اجرایی، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود. در خصوص کارکنان موضوع این بند که در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشغول به کار هستند، رعایت ماده (۱۲۴) قانون مذکور و تبصره ذیل آن الزامی است.

۵ ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

تبصره ۱ ـ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. مبلغ حداقل حقوق کارمندان مذکور به علاوه فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده، نباید از مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر شود. در صورت نرسیدن حداقل حقوق افراد موصوف با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده به مبلغ مذکور، مابه‌التفاوت آن به مشمولان پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (که مبنای محاسبه تمامی اقلام پرداختی که برای تعیین مبالغ آنها در قوانین و مقررات مربوط، از عبارت “حداقل حقوق” استفاده شده است، نیز قرار می‌گیرد) و مبلغ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را مطابق حکم این بند محاسبه و اعلام می‌نماید.

۶ ـ در اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، میزان کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به ترتیب (۲۹۰۰) و (۱۷۸۰) امتیاز و برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ به ترتیب به میزان چهارده میلیون و چهار هزار و صد (۱۰۰ ر ۰۰۴ ر ۱۴) ریال و هشت میلیون و پانصد و نود و پنج هزار و ششصد و بیست (۶۲۰ ر ۵۹۵ ر ۸) ریال است.

تبصره ـ برای فرزند سوم و بیشتر میزان کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به ترتیب (۳۷۷۰) و (۲۳۱۴) امتیاز و برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ به ترتیب به میزان هجده میلیون و دویست و پنج هزار و سیصد و سی (۳۳۰ ر ۲۰۵ ر ۱۸) ریال و یازده میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و شش (۳۰۶ ر ۱۷۴ ر ۱۱) ریال است.

۷ ـ در اجرای جزء (۱ ـ ۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ نباید از مبلغ صد میلیون (۰۰۰  ۰۰۰ ۱۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه افراد موصوف به رقم مذکور، مابه‌التفاوت آن تا مبلغ صد میلیون (۰۰۰  ۰۰۰ ۱۰۰) ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱ ـ ۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در احکام کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه کارکنان درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود.

تبصره ـ مبلغ ریالی تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند و مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۳ نمی‌شود. این مبلغ در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱ ـ ۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اعمال و به صورت تجمیعی در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان تحت عنوان مذکور درج می‌شود.

۸ ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد. حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی با اعمال مبلغ موضوع جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و متناسب با سنوات خدمت قابل قبول به مأخذ (۳۰) سال، از نود میلیون (۰۰۰  ۰۰۰ ۹۰) ریال کمتر نخواهد بود.

۹ ـ در اجرای بند (پ) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در تمامی مناطق کشور، به میزان هفتصد میلیون (۰۰۰  ۰۰۰ ۷۰۰) ریال تعیین می‌شود. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

تبصره ۱ ـ کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً اعضای هیأت‌علمی، حق محرومیت از مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ از حکم این بند مستثنی است.

تبصره ۲ ـ افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت‌وزیران، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) بلامانع است. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پیشنهادات موضوع این تبصره را با توجه به شرایط و عواملی نظیر حساسیت شغل، میزان فراوانی تخصص مورد نیاز برای انجام وظایف شغل (در بازارهای داخلی و بین‌المللی) و شرایط خاص محل خدمت، به شورای حقوق و دستمزد ارسال نمایند. اجرای این تبصره منوط به ارائه مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبار مورد نیاز (موضوع بند (ج) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) است.

تبصره ۳ ـ معوقات مربوط به سال ۱۴۰۲ در سال جاری با رعایت سقف حقوق موضوع بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، قابل پرداخت است. به‌منظور فراهم شدن امکان محاسبه سقف خالص پرداختی مأمورانی که مبلغ حکم‌ کارگزینی آنها توسط دستگاه مبدأ پرداخت می‌شود، ذی‌حساب و یا مدیر امور مالی دستگاه مبدأ موظف است گزارش پرداختی حکم کارگزینی آنها را به دستگاه مقصد اعلام نماید. خالص پرداختی متوسط ماهانه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر که مدت خدمت آنها در سال جاری کمتر از یک سال است (نظیر کارمندان جدید‌الاستخدام، استفاده‌کنندگان از مرخصی بدون حقوق، افرادی که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به‌صورت نیمه‌وقت خدمت می‌نمایند و یا ساعت کاری خود را تقلیل می‌دهند)، به نسبت مدت کارکرد محاسبه می‌شود.

۱۰ ـ در اجرای جزء (۲ ـ ۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مستمری والدین شهدا معادل صد و پنجاه میلیون (۰۰۰  ۰۰۰ ۱۵۰) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری حق استفاده از پلاک ثبتی (۵۲/۳۵۲۶) واقع در بخش (۳) تهران، اراضی یوسف‏آباد به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23023-1403/01/21

شماره ۱۳۳۹/ت ۶۱۸۸۳ ک ـ ۱۴۰۳/۱/۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۷ به پیشنهاد شماره 402/1626 مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ سازمان نظام روان‏شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‌‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ ـ حق استفاده از پلاک ثبتی (52/3526) واقع در بخش (۳) تهران، اراضی یوسف‏‌آباد با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدت هفت سال از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳، به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران واگذار می‏شود.

۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در خصوص اصلاح سند مالکیت و درج مدت استفاده سازمان نظام روان‏شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام کند.

۳ ـ واگذاری یادشده راجع‌به حق استفاده از پلاک ثبتی مزبور است و ایجاد تأسیسات، مجوزی برای مالکیت سازمان یادشده ایجاد نمی‏کند.

۴ ـ تمدید حق استفاده مذکور برای دوره‏‌های بعد، منوط ‌به تصویب هیئت‌وزیران بوده و ملک مذکور پس از پایان دوره تعیین‌شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل داده می‏شود.

۵ ـ نظارت بر تداوم فعالیت طبق اهداف و وظایف مقرر، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در صورت تغییر اهداف و موضوع فعالیت، حق استفاده مذکور ساقط می‏شود.

۶ ـ هزینه‏‌های جاری بهره‏‌برداری از ملک یادشده به‌ عهده سازمان مذکور است.

۷ ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۲) آیین‌‏نامه داخلی هیئت ‏دولت مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی آن، سازمان نظام روان‏شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش اجرای این مصوبه را به همراه مستندات مربوط، در ابتدای اردیبهشت‌ هر سال به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.

۸ ـ تصویب‏نامه شماره ۱۹۲۷۷/ت ۴۸۱۹۷ ک مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ لغو می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ به تائید رئیس‌جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰  ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع سیل مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ در شهرستان‌های استان مازندران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23023-1403/01/23

شماره ۲۳۶۷/ت ۶۲۴۴۹ هـ ـ ۱۴۰۳/۱/۱۱

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۵ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰  ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۰) ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به صورت علی‌الحساب به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع سیل مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ در شهرستان‌های استان مازندران که خساراتی به اماکن مسکونی و تأسیسات زیربنایی دولتی و عمومی وارد شده است، به شرح جدول زیر در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ مازندران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف موضوع میزان اعتبار تا مبلغ جمع اعتبار تا مبلغ نوع اعتبار دستگاه اجرایی
۱ اعتبار ‌بلاعوض جهت احداث (۱۱) واحد مسکونی شهری ـ به ازای هر واحد تا سقف مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال 8۸00 99600 هزینه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۲ اعتبار ‌بلاعوض جهت احداث (۱۹) واحد مسکونی روستایی‌ به ازای هر واحد تا سقف مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال 15200
۳ اعتبار ‌بلاعوض جهت تعمیر (۳۲۹) واحدهای مسکونی و تجاری شهری و روستایی ‌به -ازای هر واحد تا سقف مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال 65800
۴ اعتبار ‌بلاعوض جهت تأمین اسکان موقت (۱۱) واحد مسکونی شهری ‌به ازای هر واحد تا سقف مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰000000) ریال 3300
۵ اعتبار ‌بلاعوض جهت تأمین اسکان موقت (۱۹) واحد مسکونی روستایی ‌به ازای هر واحد تا سقف مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) ریال 2850
۶ اعتبار هزینه‌ای (هزینه‌های پشتیبانی، آواربرداری و خدمات مدیریت طرح) 3650
۷ اعتبار بلاعوض جهت تأمین (۳۳۶) لوازم معیشتی (لوازم‌خانگی و سرمایه‌ای) واحدهای مسکونی آسیب‌دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) ریال 50400 50400 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران

۲ ـ مبلغ سیصد و شصت و دو میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰  ۰۰۰ ۲۰۰ ر ۳۶۲) ریال (با سود چهار درصد روستایی و پنج درصد شهری) با بازپرداخت (۱۵) ساله برای تسهیلات بازسازی (سه سال دوران مشارکت مدنی و (۱۲) سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت پنج‌ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت هفت‌ساله برای تسهیلات معیشتی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل به شرح جدول زیر با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران به منظور جبران خسارت ناشی از وقوع سیل مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ در شهرستان‌های استان مازندران با ضمانت زنجیره‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت می‌شود. بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف موضوع تعداد واحد سقف تسهیلات میزان تسهیلات نام دستگاه
۱ تسهیلات بانکی جهت احداث اماکن مسکونی شهری ۱۱ 3500 38500 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۲ تسهیلات بانکی جهت احداث اماکن مسکونی روستایی ۱۹ 3000 57000
۳ تسهیلات بانکی جهت تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی ۳۲۹ ۳۰۰ 98700
۴ تسهیلات بانکی جهت تأمین لوازم‌ معیشتی (لوازم‌خانگی‌ و سرمایه‌ای) واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده ۳۳۶ ۵۰۰ 168000 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران

۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل، اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

۴ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران موظفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های

برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

الحاق متون به ماده (۳) اساسنامه شورای‌عالی فضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23023-1403/01/24

شماره ۲۳۶۰/ت ۶۲۱۸۹ هـ ـ ۱۴۰۳/۱/۱۱

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۵ به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد تبصره (۱) ماده (۸) قانون و‌ظایف و اختیارات و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات‌ مصوب ۱۳۸۲ تصویب کرد:

متون زیر به ماده (۳) اساسنامه شورای‌عالی فضایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۶۱/ت ۳۰۹۱۳ هـ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ الحاق می‌شود:

“ر ـ وزیر اطلاعات

ز ـ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور”.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

الحاق عبارت به جزء (۲) تبصره (۳) اصلاحی بند ‌(ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23023-1403/01/21

شماره ۲۹۱۹/ت ۶۱۷۲۷ هـ ـ ۱۴۰۳/۱/۱۴

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت و محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۸ به پیشنهاد شماره ۹۹۰۶۹/۱۰۰/02 مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در جزء (۲) تبصره (۳) اصلاحی بند ‌(ز) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۳۵۰/ت ۵۸۰۵۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷، بعد از عبارت “همچنین افزایش” عبارت “یا الحاق اراضی ملی و دولتی به” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۳۵/ت ۵۵۳۲۵ هـ مورخ 1397/02/13

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23023-1403/01/21

شماره ۲۹۲۸/ت ۵۸۸۶۸ هـ ـ ۱۴۰۳/۱/۱۴

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۰۰۱۸/۱۰۰/02 مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۳۵/ت ۵۵۳۲۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۳، عبارت‌های “هفتاد درصد (۷۰%)” و “سی درصد (۳۰%)” به عبارت “پنجاه درصد (۵۰%)” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح بند (۲) ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23023-1403/01/21

شماره ۲۳۳۴/ت ۶۱۷۸۳ هـ ـ ۱۴۰۳/۱/۱۱

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۵ به پیشنهاد شماره ۱۱۱۲۰۶/۱۰۰/02 مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۲) ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۳۴۵/ت ۵۷۶۴۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

“۲ ـ دریافت خسارت تأخیر تأدیه به صورت زیر انجام می‌پذیرد:

الف ـ در رابطه با مبالغ ریالی: به صورت روزشمار و بر اساس شاخص تورم اعلامی مرکز آمار ایران.

ب ـ در رابطه با مبالغ دلاری: به صورت روزشمار و به میزان هشت درصد (۸%) سالیانه.

تبصره ـ به منظور رونق و توسعه حمل و نقل هوایی، هیئت‌مدیره شرکت مجاز است در رابطه با دیون ارزی و ریالی، نسبت به عدم دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا میزان صد درصد (۱۰۰%) منوط به تأدیه اصل بدهی به صورت یکجا و برقراری مجدد، حفظ و یا افزایش پرواز پس از تأیید رییس مجمع عمومی شرکت اقدام نماید.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دستورالعمل اجرایی سامانه صورت‌های مالی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23027-1403/01/28

شماره ۶۲۳۴۲/۲۳۸۶۷۷ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان حسابرسی کشور

سازمان بورس و اوراق بهادار ـ جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به استناد مواد (۱۱) و (۵۸) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی موضوع مصوبه شماره ۱۷۶۸۱۸/ت ۵۶۱۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نامه‌های شماره ۱۸۵۴۸۸/م مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ و شماره ۱۹۹۶۵۶/م مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اجرای ظرفیت‌های ماده (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷، دستورالعمل اجرایی سامانه صورت‌‌های مالی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

دستورالعمل اجرایی سامانه صورت‌های مالی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی

بخش اول ـ تعاریف

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

الف ـ ستاد: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.

ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی موضوع مصوبه شماره ۱۷۶۸۱۸/ت ۵۶۱۷۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ستاد.

پ ـ سامانه: سامانه جامع صورت‌های مالی موضوع ماده (۱۱) آیین‌نامه.

ت ـ حسابرس و یا بازرس قانونی: سازمان حسابرسی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب و حسب مورد به عنوان “حسابرس/ حسابرس مستقل”،”حسابرس مستقل و بازرس قانونی”یا “بازرس/ بازرس قانونی” فعالیت می‌نمایند.

ث ـ گزارش‌: حسب مورد گزارش‌ “حسابرسی صورت‌های مالی”، “حسابرسی صورت‌های مالی و بازرسی قانونی” یا “بازرسی قانونی”.

ج ـ اشخاص مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۱۱) آیین‌نامه.

چ ـ دستگاه‌‌‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) آیین‌نامه.

ح ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۱۲) این دستورالعمل.

بخش دوم ـ ایجاد و راه‌اندازی سامانه

ماده ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سامانه را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مطابق مفاد آن، تهیه، اجرا و بهره‌برداری نماید.

ماده ۳ ـ در سامانه باید امکان احراز هویت کاربران اعم از اشخاص مشمول و حسابرسان و یا بازرسان قانونی از طرق قابل اطمینان، فراهم شود.

ماده ۴ ـ پس از احراز هویت حسابرسان و یا بازرسان قانونی، برای آنان در سامانه حساب کاربری ایجادشده و از این طریق دسترسی به صورت‌های مالی اشخاص مشمول طرف قرارداد با آنها، به منظور انجام عملیات حسابرسی و یا بازرسی قانونی فراهم خواهد شد.

ماده ۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای دستگاه‌‌های اجرایی حساب کاربری ایجاد کرده و مطابق مفاد این دستورالعمل، امکان دسترسی به صورت‌های مالی و گزارش‌ها را برای آنها فراهم نماید.

ماده ۶ ـ به منظور افزایش استنادپذیری و انکارناپذیری صورت‌های مالی و گزارش‌های موجود در سامانه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به ایجاد امکان استفاده از امضای دیجیتال توسط اشخاص مشمول و حسابرسان و یا بازرسان قانونی در سامانه اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است شرایط و زیرساخت‌های لازم را در حوزه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط برای اجرای این ماده فراهم نماید.

تبصره ۲ ـ پس از گذشت مهلت مقرر در این ماده، تخصیص شناسه یکتا به صورت‌های مالی و گزارش‌های آن بدون امضای دیجیتال، ممنوع است.

بخش سوم ـ ثبت صورت‌‌های مالی و گزارش‌‌های آن

ماده ۷ ـ اشخاص مشمول موظفند اطلاعات صورت‌‌های مالی خود (اعم از

حسابرسی‌‌نشده و حسابرسی‌‌شده) را در سامانه وارد نمایند. پس از ورود اطلاعات صورت‌های مالی، یک شناسه رهگیری توسط سامانه به صورت‌های مالی تخصیص داده شده و در اختیار شخص مشمول قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱ ـ در سامانه باید علاوه‌بر امکان دریافت انواع فرمت‌های صورت‌های مالی و گزارش‌های آن، قابلیت دریافت اقلام منتخب آنها نیز در قالب رشته (فیلد) های اطلاعاتی فراهم شود. اقلام منتخب هرساله توسط کارگروه موضوع ماده (۱۲) این دستورالعمل انتخاب و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ ـ پس از معرفی حسابرس و یا بازرس قانونی توسط اشخاص مشمول در سامانه، سامانه امکان دسترسی به صورت‌های مالی را از طریق حساب کاربری حسابرس و یا بازرس قانونی معرفی‌‌شده توسط شخص مشمول، فراهم می‌کند.

تبصره ۳ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات صورت‌‌های مالی (اعم از حسابرسی‌‌شده و حسابرسی‌‌نشده) منتشرشده توسط شرکت‌‌های سهامی عام ثبت‌‌شده نزد خود و گزارش‌های آنها را به صورت سیستمی و مطابق قالب توافق‌‌شده با وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پایان هر روز به سامانه ارسال نماید.

ماده ۸ ـ حسابرس و یا بازرس قانونی شخص مشمول، با استفاده از حساب کاربری، صورت‌‌های مالی حسابرسی نشده اشخاص مشمول را از سامانه دریافت و نسبت به بررسی صورت‌های مالی و تهیه گزارش اقدام می‌نماید.

ماده ۹ ـ حسابرس و یا بازرس قانونی موظف است گزارش خود در خصوص آخرین نسخه صورت‌های مالی و اقلام منتخب بارگذاری‌‌شده (موضوع تبصره (۱) ماده (۷) این دستورالعمل) توسط شخص مشمول را از طریق حساب کاربری در سامانه ثبت نماید.

تبصره ـ پس از ثبت اطلاعات موضوع این ماده توسط حسابرس و یا بازرس قانونی و انجام بررسی‌های لازم توسط سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی حسب مورد، سامانه نسبت به تخصیص شناسه یکتا به صورت‌‌های مالی و گزارش‌های آن اقدام خواهد نمود.

بخش چهارم ـ نحوه دسترسی به سامانه

ماده ۱۰ ـ اشخاص موضوع بند (ث) ماده (۱۱) آیین‌‌نامه که حسب تکالیف قانونی خود نیازمند استعلام و دسترسی صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس و یا بازرس قانونی می‌‌باشند، موظفند درخواست استعلام صورت‌های مالی و گزارش‌های آن را صرفاً از طریق سامانه ارسال نمایند. سامانه پس از اخذ تأیید سیستمی شخص مشمول، دسترسی به صورت‌های مالی و گزارش‌های آن را برای مرجع استعلام‌کننده فراهم می‌کند.

تبصره ۱ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که به واسطه فعالیت‌‌های اقتصادی خود، نیازمند استعلام صورت‌های مالی به همراه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی، صورت‌های مالی حسابرسی‌‌نشده و یا اقلام منتخب صورت‌های مالی اشخاص مشمول هستند، می‌توانند درخواست خود را از طریق حساب کاربری برای سامانه ارسال ‌نمایند. سامانه پس از اخذ تأیید سیستمی شخص مشمول، دسترسی به موارد درخواست‌‌شده را برای شخص استعلام‌‌کننده فراهم می‌نماید.

تبصره ۲ ـ دسترسی به صورت‌های مالی اشخاص ثبت‌‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و گزارش‌های آن برای متقاضیان، بدون نیاز به تأیید سیستمی شخص مشمول مجاز است.

ماده ۱۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان استعلام و دسترسی مراجع قضایی را به اطلاعات صورت‌های مالی و گزارش‌های آن، بدون نیاز به تأیید شخص مشمول فراهم نماید.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی که حسب تکالیف قانونی، نیازمند دسترسی به اطلاعات صورت‌های مالی و گزارش‌های آن بدون تأیید شخص مشمول هستند نیز با تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۲) این دستورالعمل می‌توانند بدون تأیید شخص مشمول به صورت‌های مالی یا گزارش‌های آن دسترسی داشته باشند.

بخش پنجم ـ سایر مقررات

ماده ۱۲ ـ به منظور راهبری و نظارت بر عملکرد سامانه، تهیه و به‌‌روزرسانی قواعد کاری و هماهنگی برای رفع مشکلات سامانه، کارگروهی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی متشکل از نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر دستگاه‌ها به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به علاوه نماینده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود. جلسات کارگروه به صورت ماهیانه برگزار و در موارد ضروری و فوری تشکیل جلسه فوق‌‌العاده بلامانع است. تصمیمات کارگروه پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ـ کارگروه موظف است به صورت هر شش ماه یک‌بار، گزارشی از عملکرد سامانه را تهیه کرده و به دبیرخانه ستاد برای طرح در ستاد ارائه نماید.

ماده ۱۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای تأمین امنیت سامانه نظیر رعایت استانداردهای امنیتی و اخذ تأییدیه‌های مربوط از مراجع ذی‌ربط را انجام دهد. وزارت اطلاعات موظف است بر اقدامات موضوع این دستورالعمل نظارت نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۱۰۶۲/ت ۱۴۹۱۷ هـ مورخ ۱۳۷۴/۲/۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23027-1403/01/28

شماره ۱۹۵۰۳۱/ت ۵۹۵۷۰ هـ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

وزارت امور خارجه ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۲۹/۹/۱۴۰۲ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی رئیس‌‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌‌نامه شماره ۲۱۰۶۲/ت ۱۴۹۱۷ هـ مورخ ۱۳۷۴/۲/۳ با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ تبصره بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

“تبصره ـ شرکت‌‌ها و سازمان‌‌های زیر مشمول این ضوابط خواهند بود:

الف ـ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قوانین بودجه سنواتی و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت آنها.

ب ـ شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت آن.

پ ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌‌ها و شرکت‌‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت آنها.

ت ـ شرکت‌‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریتی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بخشی از سهام یا سرمایه آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است، مادامی که مدیرعامل و هیئت‌مدیره آنها بر اساس نظر دولت تعیین می‌‌گردد.

ث ـ بنیادها و نهاد‌های انقلابی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و قرارگاه‌‌های سازندگی و سازمان‌‌ها و شرکت‌‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت آنها.

ج ـ نمایندگان سهام کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و شرکت‌های موضوع این تبصره در کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی و خصوصی.

د ـ کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که به صورت مستقیم دولت یا هریک از شرکت‌های موضوع این بند و تبصره در آن دارای سهام یا سرمایه باشند و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آن از جانب دولت یا هریک از شرکت‌های موضوع این بند و تبصره منصوب می‌گردد.”

۲ ـ تبصره بند (۳)، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ‌‌عنوان تبصره (۲) به بند مذکور اضافه می‌‌شود:

“تبصره ۱ ـ تأمین ارز در خصوص هزینه‌های مربوط به هتل و غذا، توسط یکی از شعب بانک‌‌های کشور با معرفی‌‌‌نامه کتبی سازمان مربوط حاوی چگونگی استفاده یا‌ عدم استفاده از تسهیلات غذا و محل اقامت و سایر هزینه‌‌‌ها در محل مأموریت و قید رده شغلی مأمور طبق جدول پیوست صورت می‌‌گیرد.

تأمین وجه ریالی بابت هزینه‌های فوق بر عهده سازمان اعزام‌کننده می‌باشد که پیش از سفر در صورت اعزام در قالب هیئت، در اختیار رئیس هیئت و در صورت اعزام انفرادی در اختیار مأمور قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ ـ مبالغ موضوع ستون (۳) جدول پیوست (موضوع حداکثر فوق‌العاده مأموریت و سایر هزینه‌‌هایی که توسط دستگاه‌‌های مشمول قابل پرداخت خواهد بود)، به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌‌شود.”

۳ ـ بند (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“۴ ـ تسویه‌حساب ارز پرداختی بابت هزینه هتل و غذا با سازمان ذی‌‌ربط می‌باشد که بایستی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت ارز مربوط به هتل و غذا انجام گیرد. “

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص نرخ حق بیمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23029-1403/01/30

شماره ۷۵۶۸ /ت ۶۲۴۵۳ هـ ـ ۲۱ / ۱ /۱۴۰۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۵ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ تصویب کرد:

۱ ـ نرخ حق بیمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

الف ـ حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌گردد.

ب ـ صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری:

۱ ـ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل، بازنشسته مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه)، کارکنان کشوری شاغل دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند (پرداخت حقوق و دستمزد از طریق خزانه صورت می‌پذیرد) و بازنشسته، مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ ۱ ـ بیمه‌شده شاغل دو درصد (۲%)، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران یک و هفت‌دهم درصد (۱/۷%).

۱ ـ ۲ ـ دستگاه اجرایی دو درصد (۲%).

۱ ـ ۳ ـ مابقی به‌عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه در ردیف‌های مربوط به هر سازمان.

تبصره ـ حق بیمه درمان سهم بیمه‌شده خانوارهای بازنشسته، مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، مستقیماً توسط صندوق بازنشستگی کشوری، بر اساس ضوابط از حقوق بیمه‌شده کسر و به سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود.

۲ ـ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری شاغل دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌نمایند (پرداخت حقوق و دستمزد از طریق خزانه صورت نمی‌پذیرد)، سهم بیمه‌شده دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور و سهم دستگاه اجرایی پنج درصد (۵%) حقوق مبنای کسور می‌باشد.

۳ ـ حق بیمه درمان خانوارهای بازنشسته مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر تحت پوشش سایر صندوق‌های بازنشستگی، سهم بیمه‌شده، یک و هفت‌دهم درصد (۱/۷%) و سهم دستگاه اجرایی پنج و سه‌دهم درصد (۵/۳%) حقوق مبنای کسور می‌باشد.

۴ ـ هرگونه پرداخت با عنوان حقوق و مزایای مستمر به هر یک از بیمه‌شدگان، مشمول کسر حق بیمه درمان پایه خواهد بود. در صورتی که کارکنان کشوری و لشکری و همسرانشان هر دو یا یکی از ایشان مشمول هرکدام از وضعیت‌های اشتغال، بازنشستگی، وظیفه‌بگیری یا مستمری‌بگیری باشند هر دو مشمول پرداخت حق بیمه درمان بر اساس ضوابط سازمان بیمه‌گر پایه خواهند بود.

۵ ـ کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور می‌توانند با پرداخت هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

۶ ـ حق بیمه افراد تبعی درجه دو (۲)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه بیمه مصوب پرداخت می‌گردد.

۷ ـ حق بیمه افراد تبعی درجه سه (۳) صندوق بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق‌ها) معادل دو نهم (۲/۹) مازاد بر حق سرانه بیمه مصوب تعیین می‌شود.

۸ ـ شمول افراد تبعی درجه (۱) برای فرزندان، حسب مورد، تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

۹ ـ ادامه پوشش بیمه‌ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه دو (۲) سازمان بیمه سلامت ایران و تبعی درجه سه (۳) سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

۱۰ ـ فرزندان کارکنان دولت تبعی درجه دو (۲) مبتلا به بیماری خاص و نادر، تا زمان اشتغال یا ازدواج، در قالب تبعی درجه یک (۱) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

۱۱ ـ حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه (سربازان) و عایله درجه یک (۱) ایشان مطابق با سرانه مصوب به ازای هر نفر در ماه تعیین، که یک‌پنجم آن توسط فرد مشمول و مابقی توسط دولت تأمین می‌شود.

پ ـ حق بیمه خانوارهای روستاییان، عشایر و شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر:

حق بیمه این گروه معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین می‌شود که صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌شود.

تبصره ـ پوشش بیمه ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر که بر اساس آخرین تقسیمات مصوب وزارت کشور طی سنوات مختلف به بالاتر از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت رسیده‌اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر ملحق شده‌اند، در قالب صندوق بیمه ایرانیان سازمان بیمه سلامت ایران صورت می‌گیرد.

ت ـ حق بیمه مشمولین بیمه ایرانیان:

۱ ـ حق بیمه این گروه که مشمول افراد فاقد پوشش بیمه ساکن در شهرهای با جمعیت بیش از بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر می‌باشد، معادل سرانه مصوب بیمه خدمات درمانی در ماه تعیین می‌گردد، سهم بیمه‌شدگان از میزان حق بیمه بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۶۹۶/ت ۵۹۹۸۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰، برای دهک‌های یک تا پنج رایگان؛ دهک شش بیست ‌درصد (۲۰%)، دهک هفت سی درصد (۳۰%)، دهک هشت چهل ‌درصد (۴۰%)، دهک نه پنجاه‌ درصد (۵۰%) و دهک ده صد‌ درصد (۱۰۰%) می‌باشد.

تبصره ۱ ـ مابه‌التفاوت تا صد‍‌درصد (۱۰۰%) حق بیمه، از محل منابع مالی مصوب سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌گردد.

تبصره ۲ ـ صد درصد (۱۰۰%) نرخ حق بیمه خدمات درمانی برای کلیه بیماران خاص و نادر تحت پوشش صندوق‌ بیمه‌ی ایرانیان سازمان بیمه سلامت ایران توسط دولت تأمین می‌گردد. فهرست این بیماری‌ها توسط شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تعیین و ابلاغ می-شود.

۲ ـ پوشش بیمه مادران باردار، مادران شیرده تا دو سال پس از زایمان با یا بدون کودکان زیر پنج سال، بر اساس ماده (۷) ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت‌های دوران بارداری و خدمات سلامت زنان و نوزادان موضوع تصویب-نامه‌شماره ۹۱۳۵۲/ت ۵۹۹۷۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ با اصلاحات بعدی آن بر اساس ارزیابی وسع، در صورت درخواست متقاضی بدون رعایت شرط خانوار امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره ـ منظور از ارزیابی وسع، بررسی و تعیین وضعیت دارایی و درآمدی خانوار به منظور تعیین استحقاق و میزان برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه خدمات درمانی است.

۳ ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است زمینه پرداخت حق بیمه به صورت دوره‌ای به درخواست بیمه‌شدگان را فراهم نماید.

ث ـ حق بیمه خانوارهای سایر اقشار:

۱ ـ نرخ حق بیمه خدمات درمانی برای سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بیمه‌شدگان حرفه‌ها و مشاغل آزاد و سایر موارد، متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت و در صورت عدم امکان تعیین درآمد افراد مشمول این بند، حق بیمه هر فرد، معادل سرانه حق بیمه خدمات درمانی مصوب تعیین می‌گردد.

۲ ـ حق بیمه اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق قانون کار تعیین می‌شود که صد درصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی ذیل اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌گردد.

۳ ـ حق بیمه سایر گروه‌ها ازجمله زندانیان و مجهول‌الهویه‌ها که اعتبارات آن از بودجه عمومی تأمین می‌گردد، بر اساس سرانه مصوب تعیین می‌گردد که صد درصد (۱۰۰%) آن در قالب بودجه سنواتی ذیل اعتبارات سازمان بیمه سلامت ایران لحاظ می‌شود.

۴ ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید سازمان ملی مهاجرت زیرمجموعه وزارت کشور، الزامی است. حق بیمه افراد خارجی مقیم مشمول آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۵۹۱/ت ۵۷۲۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ مورد تأیید سازمان ملی مهاجرت زیرمجموعه وزارت کشور، از محل منابع عمومی دولتی تأمین و در قالب بودجه سنواتی به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص می‌یابد.

۵ ـ تحصیل دانشجویان و طلاب غیرایرانی در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و حوزه‌های علمیه، منوط به داشتن پوشش بیمه‌ای پایه سلامت می‌باشد. مراکز مربوطه موظفند در زمان ثبت‌نام و به صورت دوره‌ای در ابتدای هر نیمسال تحصیلی، نسبت به استعلام وضعیت پوشش بیمه‌ای دانشجو از سازمان‌های بیمه‌گر پایه اقدام نماید.

۶ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23029-1403/04/30

شماره ۷۵۹۳/ت ۶۲۴۵۳ هـ ـ ۲۱ / ۱ /۱۴۰۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۵ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد:

۱ ـ ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

ردیف کد ملی عنوان بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری ارزش نسبی
۱ ۹۰۳۵۰۰ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش عمومی (انواع بخش‌های داخلی و جراحی) به ازای هر روز اقامت ۹.۲
۲ ۹۰۳۵۰۵ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش نوزادان سالم به ازای هر روز اقامت ۲.۹
۳ ۹۰۳۵۱۰ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش نوزادان بیمار سطح دوم به ازای هر روز اقامت ۹.۲
۴ ۹۰۳۵۱۵ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش بیماران روانی به ازای هر روز اقامت ۷.۶
۵ ۹۰۳۵۲۰ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش بیماران سوختگی به ازای هر روز اقامت ۲۴.۲
۶ ۹۰۳۵۲۵ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه قلبی به ازای هر روز اقامت ۲۱.۹
۷ ۹۰۳۵۳۰ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش مراقبت بینابینی (IntermediateICU) به ازای هر روز اقامت ۱۷.۳
۸ ۹۰۳۵۳۵ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش پشتیبان مراقبت ویژه قلبی به ازای هر روز اقامت ۱۱.۷
۹ ۹۰۳۵۳۷ بسته خدمات و مراقبت پرستاری تخت مجزا (ایزوله) در بخش‌های غیر ویژه به ازای هر روز اقامت ۱۱.۷
۱۰ ۹۰۳۵۴۰ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش‌های مراقبت ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه به ازای هر روز اقامت ۳۸.۴
۱۱ ۹۰۳۵۴۵ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بخش مراقبت ویژه سوختگی به ازای هر روز اقامت ۵۲.۲
۱۲ ۹۰۳۵۵۵ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در سطح (۳) و (۴) بهره‌مندی از درمان (تریاژ) به ازای هر بیمار ۲.۶
۱۳ ۹۰۳۵۶۰ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در سطح (۱) و (۲) بهره‌مندی از درمان (تریاژ) به ازای هر بیمار ۸.۳
۱۴ ۹۰۳۵۶۵ بسته خدمات و مراقبت پرستاری به ازای هر ده دقیقه عمل جراحی و کت لب (زمان عمل گزارش‌شده توسط پزشک معالج مربوطه به علاوه پانزده دقیقه قبل و پانزده دقیقه بعد از عمل) ۱.۴
۱۵ ۹۰۳۵۶۶ بسته خدمات و مراقبت پرستاری به ازای هر ده دقیقه عمل جراحی همراه با گردش خون برون پیکری (زمان عمل جراحی گزارش‌شده توسط جراح به علاوه پانزده دقیقه قبل و پانزده دقیقه بعد از عمل جراحی) ۲.۹
۱۶ ۹۰۳۵۶۷ بسته خدمات و مراقبت پرستاری برای بهبودی (ریکاوری) به ازای هر بیمار (این کد فقط با کدهای ۹۰۳۵۶۵، ۹۰۳۵۶۶ و ۹۰۳۵۸۸ قابل گزارش و پرداخت است) (این کد برای کت‌لب قابل گزارش و پرداخت نیست) ۲.۸
۱۷ ۹۰۳۵۶۸ خدمات و مراقبت‌های ارائه‌شده در واحد (بلوک) زایمان به ازای هر زایمان طبیعی (واژینال) ۱۱.۵
۱۸ ۹۰۳۵۶۹ خدمات و مراقبت‌های ارائه‌شده در واحد (بلوک) زایمان در مواردی که منجر به زایمان طبیعی (واژینال) نمی‌گردد (زایمان با روش جراحی (سزارین) انجام می‌شود). ۵.۸
۱۹ ۹۰۳۵۸۶ بسته خدمات و مراقبت پرستاری زایمان بی‌درد با هر روش بیهوشی به ازای هر زایمان (این کد همراه با کدهای خدمات و مراقبت‌های ارائه‌شده در بلوک زایمان قابل گزارش و پرداخت است) ۴.۶
۲۰ ۹۰۳۵۷۰ بسته خدمات و مراقبت پرستاری برای همودیالیز و درمان مداوم جایگزینی کلیوی (CRRT) به ازای هر جلسه ۶.۹
۲۱ ۹۰۳۵۷۱ بسته خدمات و مراقبت پرستاری برای ارائه خدمت دیالیز صفاقی به بیمار در صورت بستری در بیمارستان به ازای هر جلسه (این کد علاوه بر ارزش نسبی بخش مربوطه قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد) ۳.۵
۲۲ ۹۰۳۵۷۲ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در بیماران تالاسمی و هموفیلی، تزریق خون و فرآورده‌های خونی (کدهای ۳۰۲۳۴۰ تا ۳۰۲۳۵۵ و ۳۰۲۴۰۵ و ۳۰۲۴۱۰ کتاب ارزش نسبی) و شیمی‌درمانی سرپایی به ازای هر جلسه و سایر تزریقات شامل صرفاً کدهای ۹۰۰۰۰۰، ۹۰۰۰۳۶، ۹۰۰۰۳۷، ۹۰۰۰۳۸ و ۹۰۰۰۴۰ کتاب ارزش نسبی، به ازای هر بیمار ۳.۵
۲۳ ۹۰۳۵۷۵ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات اسکوپی‌های خارج از اتاق عمل، خدمت سنگ‌شکن، خدمات تصویربرداری تحت بیهوشی، خدمات درمان با اکسیژن پرفشار و درمان با تشنج‌زایی الکتریکی به ازای هر بیمار ۳.۵
۲۴ ۹۰۳۵۷۶ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در انجام هم‌زمان اندوسکوپی و کولونوسکوپی به ازای هر بیمار ۵.۲
۲۵ ۹۰۳۵۷۷ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات پزشکی هسته‌‌ای و شتاب‌دهنده‌های خطی و خدمات تصویربرداری نیازمند تزریق به ازای هر بیمار ۰.۵
۲۶ ۹۰۳۵۸۰ بسته خدمات و مراقبت پرستاری در خدمات درمانگاهی و سرپایی (به استثنای معاینه (ویزیت) سرپایی) به ازای هر روز ـ بیمار ۰.۵
۲۷ ۹۰۳۵۸۵ بسته خدمات و مراقبت پرستاری مراکز جراحی محدود به ازای هر بیمار ۲.۳
۲۸ ۹۰۳۵۸۸ بسته خدمات و مراقبت پرستاری به ازای هر ده دقیقه عمل جراحی در اتاق عمل پیوند شامل پیوند کلیه، کبد، روده، پانکراس (زمان عمل جراحی گزارش‌شده توسط جراح به علاوه پانزده دقیقه قبل و پانزده دقیقه بعد از عمل جراحی) ۲.۵

تبصره ۱ ـ خدمات مشمول کد ملی (۹۰۳۵۷۰)، در صورت ارائه به بیمار بستری در بخش، علاوه بر ارزش نسبی بخش مربوطه، جداگانه قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد. این تبصره شامل بخش فوریت‌های پزشکی (اورژانس) نیز می‌گردد.

تبصره ۲ ـ در صورتی که برای بیمار بستری در بخش، خدمات سرپایی و اسکوپی‌های خارج از اتاق عمل انجام شود، کدهای ملی (۹۰۳۵۷۲) الی (۹۰۳۵۸۰) جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی‌باشند و ارزش نسبی مربوطه در ارزش نسبی هر بخش، لحاظ شده‌ است.

تبصره ۳ ـ در مراکز جراحی محدود کد (۹۰۳۵۸۵) علاوه بر کدهای بسته خدمات و مراقبت پرستاری اتاق عمل قابل گزارش و پرداخت است.

۲ ـ ضریب ریالی بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری برای کلیه بخش‌های ارائه خدمت (دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی) معادل ضریب ریالی جزء حرفه‌ای سایر کارشناسان پروانه‌دار (کای پایه) بخش دولتی تعیین می‌گردد.

۳ ـ تعرفه ترجیحی مناطق محروم بر اساس ضرایب مناطق محروم فعلی (کد تعدیلی (۹۵) کتاب ارزش نسبی) برای بسته‌های خدمات و مراقبت‌های پرستاری قابل محاسبه و پرداخت است.

۴ ـ دستورالعمل بازتوزیع درآمد حاصل از تعرفه‌های مربوطه در بخش دولتی، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در سایر بخش‌ها، توسط نهادهای مربوطه تعیین می‌گردد. معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع، پرستاری و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مشارکت سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور مکلفند توازن میان گروه پرستاری شاغل در فوریت‌های پزشکی (اورژانس) پیش‌بیمارستانی را با نیروی انسانی (پرسنل) شاغل در بیمارستان در قالب دستورالعمل بازتوزیع برقرار نمایند.

۵ ـ سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت مکلفند نسبت به پوشش خدمات مراقبت‌های پرستاری اقدام نمایند.

۶ ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای تعرفه پرستاری، در پرونده‌های بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) نود درصد (۹۰%) و در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده)، هفتاد درصد (۷۰%) تعیین می‌گردد و خودپرداخت (فرانشیز) بیمار در پرونده‌های بستری و بستری فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (دارای پرونده) ده درصد (۱۰%) و در بخش سرپایی و سرپایی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) (فاقد پرونده) سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ ـ شرکت‌های‌ بیمه تکمیلی که نقش بیمه پایه را نیز بر عهده دارند؛ سهم بیمه مطابق مفاد این ماده قابل محاسبه و پرداخت است.

تبصره ۲ ـ کلیه مصوبات هیئت‌وزیران و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های شورای‌عالی بیمه سلامت کشور (از جمله دستورالعمل بیماران خاص و صعب‌العلاج)، در خصوص نحوه محاسبه سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه و خود پرداخت مردم (فرانشیز)، به محاسبات تعرفه بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری نیز تعمیم می‌یابد؛ به گونه‌ای که سهم سازمان‌های بیمه‌گر و خود پرداخت مردم (فرانشیز) برای خدمات پرستاری، مشابه سایر خدمات دریافتی بیمار محاسبه و پرداخت می‌گردد.

۷ ـ به منظور عملیاتی شدن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، در قالب این تصویب‌نامه، در سرفصل‌های صورتحساب متحدالشکل، ردیفی مستقل با عنوان بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری اضافه و متناسب با تعرفه‌های ابلاغی این تصویب‌نامه محاسبه می‌گردد.

۸ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند (ژ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23029-1403/01/30

شماره ۷۶۷۰/ت ۶۲۴۶۴ هـ ـ ۲۱ / ۱ /۱۴۰۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ژ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) تصویب کرد:

میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام موضوع بند (ژ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

اصلاح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23029-1403/01/30

شماره ۷۵۷۶/ت ۶۲۴۵۳ هـ ـ ۲۱ / ۱ /۱۴۰۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور ـ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۵ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:

ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۵/ت ۶۱۰۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ کد تعدیلی (۳۶) بیهوشی بیماران در وضعیت فوریت پزشکی (اورژانس) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

در مواردی که بیمار نیازمند اقدامات فوری و اورژانسی است و در ﺻﻮرت ﺗأﺧﻴﺮ، ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﺎر را ﺗﻬﺪید میﻛﻨﺪ، (۳) واﺣﺪ ﺑﻪ ارزش ﻧﺴﺒی ﭘﺎیه ﺑﻴﻬﻮشی با ذکر علت اورژانسی بودن، قابل محاسبه و گزارش است. این کد در صورت وجود اسناد مثبته به طور هم‌زمان با کد تعدیلی (۳۵) قابل محاسبه و گزارش است.

۲ ـ کد تعدیلی ۴۲ ـ ارزش تام ﺑﻴﻬﻮﺷی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ارزش ﺗﺎم ﺑﻴﻬﻮﺷی از ﺟﻤﻊ ارزش‌های ﭘﺎیه ﺑﻴﻬﻮشی، ارزش زﻣﺎنی و ارزش بهبودی (ری‌کاوری) با در نظر گرفتن تعدیل‌کننده‌های مختلف، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می‌گردد. ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت این ﻛﺘﺎب در صورت ﻟﺰوم دارای ارزش ﭘﺎیه‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻬﻮشی ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ارزش زﻣﺎنی و تعدیل‌کننده‌ها را ﺷﺎﻣﻞ می‌گردد. اﮔﺮ در ﺟﺮیان ﺑﻴﻬﻮشی اﻋﻤﺎل ﺟﺮاحی ﻣﺘﻨﻮعی اﻧﺠﺎم شود، ﺑﺎﻻﺗﺮین ارزش ﭘﺎیه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ مهم‌ترین اﻋﻤﺎل اراﺋﻪ‌ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﭘﺎیه ﺑﻴﻬﻮشی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود و ارزش زﻣﺎنی بر اساس ﻛﺪ ﺗﻌﺪیلی (۴۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ شده و ﺑﻪ ارزش ﭘﺎیه ﺑﻴﻬﻮشی اﺿﺎﻓﻪ می‌‌شود ﺗﺎ ارزش ﺗﺎم ﺑﻴﻬﻮشی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد.

کدهای تعدیلی (۳۲) تا (۴۱) نیز بسته به شرایط بیهوشی باید در محاسبات ارزش تام بیهوشی در نظر گرفته شود.

جهت مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن کد (۶۰۱۴۸۸) جایگزین کد تعدیلی (۴۳) در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت می‌گردد و جداگانه قابل محاسبه و پرداخت است.

 واحد پایه بیهوشی + تعدیل‌کننده‌ها + ارزش زمان + ارزش بهبودی (ری‌کاوری) (با رعایت شرایط مربوطه) ارزش تام بیهوشی

در صورتی که متخصص بیهوشی از یکی از روش‌های بیهوشی (استندبای، آی‌‌وی‌سدیشن) (به استثنای استندبای اعمال اینترونشنال قلب و عروق) استفاده نماید، صرفاً کد پایه و زمان قابل محاسبه و گزارش بوده و هیچ کد تعدیلی و بهبودی (ری‌کاوری) قابل محاسبه و پرداخت نیست.

۳ ـ علامت ستاره (*) در مقدمه کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت کشور به شرح زیر ویرایش می‌گردد:

خدماتی که جنبه زیبایی داشته باشند و تحت پوشش بیمه پایه نباشند، جزء حرفه‌ای در بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و موقوفه و خصوصی برای گروه‌درمانی (جراح و بیهوشی) حداکثر تا دو برابر ارزش نسبی تعیین‌شده، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشند. در این‌گونه خدمات، برای هر ناحیه تنها یک کد قابل محاسبه و گزارش است.

۴ ـ کدهای زیر اصلاح می‌شوند:

کد ملی ویژگی کد شرح کد کل حرفه‌ای فنی ارزش بیهوشی
۱۰۰۳۰۵ فلپ نواری انگشت دست یا پا، با آماده کردن محل دریافت پیوند ۲۴ ۲۴ ۴
۱۰۰۳۲۵ گرافت پوستی اسپلیت در اندام تنه، اندام تحتانی و فوقانی مبنای محاسبه؛ اولین ۱۰۰ سانتیمتر مربع یا کمتر (برای بالغین و کودکان بالاتر از ده سال) یا ۱ درصد از سطح بدن شیرخوران و کودکان زیر ده سال (به جز کد ۱۰۰۳۲۰) (برای برداشت پوست جهت گرافت کد جداگانه‌ای قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد) (کد تعدیلی ۶۳ به طور جداگانه قابل محاسبه و گزارش می‌باشد) ۴۰ ۴۰ ۴
۱۰۰۳۶۵ به کارگیری گزنوگرافت یا آمینیون، یا پوست (درمال)، برای بستن موقت زخم، تنه، بازو، ران؛ اولین ۱۰۰ سانتیمتر مربع یا کمتر، یا ۱ درصد از سطح بدن شیرخواران و کودکان (کد تعدیلی ۶۳ به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ می‌باشد) ۸ ۸ ۴
۱۰۰۳۹۵ فلپ آزاد عضلانی یا عضلانی پوستی یا فلپ آزاد پوستی فاشیایی با آناستوموز میکروواسکولار ۱۶۰ ۱۶۰ ۵
۱۰۰۷۴۷ #+ تشخیص مارجین‌های مشکوک سرطانی در سرطان پستان حین عمل جراحی با استفاده از پروب تشخیص سرطان (Cancer DiagnosticProbe (CDP)) هزینه لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد. ۲۵ ۵ ۲۰ ۰
۳۰۰۱۹۵ # آندوسکوپی تشخیصی بینی و یا سینوس‌ها ۱۲ ۸ ۴ ارزش تام ۸ واحد
۳۰۰۲۰۰ آندوسکوپی بینی/ سینوس‌ها، تشخیصی با سینوسکپی اسفنوئید (از طریق سوراخ کردن رویه اسفنوئید یا کانولاسیون مجرا) ۲۰ ۱۶ ۴ ارزش تام ۸ واحد
۳۰۰۳۴۵ # لارنگوسکوپی، غیرمستقیم؛ تشخیصی (عمل مستقل) ۴.۵ ۳ ۱.۵ ارزش تام ۸ واحد
۳۰۰۴۱۰ # لارنگوسکوپی، فیبراپتیک قابل انعطاف، تشخیصی ۶ ۴ ۲ ارزش تام ۸ واحد
۳۰۰۵۰۰ # برونکوسکوپی، قابل انعطاف تشخیصی، با یا بدون راهنمایی فلئوروسکوپ شامل بررسی طناب‌های صوتی، تراشه، برونش‌های اصلی راست و چپ و برونش‌های سگمانته ۱۸ ۱۲ ۶ ارزش تام ۱۱ واحد
۳۰۰۵۰۱ # برونکوسکوپی، قابل انعطاف تشخیصی، با یا بدون راهنمایی فلئوروسکوپ شامل بررسی طناب‌های صوتی، تراشه، برونش‌های اصلی راست و چپ و برونش‌های سگمانته با شستشوی سلولی و با یا بدون برس زدن یا برس زدن محافظت شده ۲۰ ۱۴ ۶ ارزش تام ۱۱ واحد
۳۰۰۵۰۲ # برونکوسکوپی، قابل انعطاف تشخیصی، با یا بدون راهنمایی فلئوروسکوپ شامل بررسی طناب‌های صوتی، تراشه، برونش‌های اصلی راست و چپ و برونش‌های سگمانته با بیوپسی تراشه یا برونش به هر تعداد ۲۶ ۱۹ ۷ ارزش تام ۱۱ واحد
۳۰۰۵۰۳ # برونکوسکوپی، قابل انعطاف تشخیصی، با یا بدون راهنمایی فلئوروسکوپ شامل بررسی طناب‌های صوتی، تراشه، برونش‌های اصلی راست و چپ و برونش‌های سگمانته با بیوپسی ریه (TBLB) به هر تعداد با و بدون بیوپسی تراشه یا برونش به هر تعداد ۳۱ ۲۳ ۸ ارزش تام ۱۱ واحد
۳۰۰۷۳۵ # توراکئوسکوپی، تشخیصی: ریه‌ها و فضای جنب، یا پریکاردیال ساک، یا فضای مدیاستن؛ با یا بدون بیوپسی (عمل مستقل) ۴۰ ۲۷ ۱۳ ارزش تام ۱۷ واحد
۳۰۲۴۸۰ # خون‌گیری از شریان (ABG) تشخیصی ۲ ۲ ۰
۳۰۲۸۲۰ # آسپیراسیون مغز استخوان ۷ ۷ ارزش تام ۶ واحد
۳۰۲۸۲۵ # بیوپسی سوزنی و آسپراسیون مغز استخوان تواما ۱۱.۶ ۱۱.۶ ارزش تام ۶ واحد
۳۰۲۸۳۰ #* گرفتن نمونه سلولی مغز استخوان برای گرافت ۱۵.۹ ۱۵.۹ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۰۵۱۵ # ازوفاگوسکوپی، سخت یا قابل انعطاف؛ تشخیصی، با یا بدون جمع‌آوری نمونه (های) به‌وسیله شستشو یا برس زدن با بیوپسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل) ۱۲ ۸ ۴ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۰۵۳۰ ازوفاگوسکوپی جهت درآوردن تومور (ها) یا پولیپ (ها) یا ضایعات دیگر به وسیله تکنیک Snaire یا هر وسیله دیگر (گزارش پاتولوژی را پیوست نمائید) ۲۴ ۱۶ ۸ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۰۵۶۵ # آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی شامل مری، معده، دئودنوم و یا ژژونوم تشخیصی، با یا بدون جمع‌آوری نمونه، به‌وسیله برس زدن یا شستشو با یا بدون بیوپسی منفرد یا متعدد ۱۶ ۱۰.۵ ۵.۵ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۰۶۱۵ آندوسکوپی درمانی دستگاه گوارش فوقانی شامل مری، معده و نیز از دئودنوم و یا ژژنوم با درآوردن تومور (ها)، پولیپ (ها) یا ضایعات دیگر یا جسم خارجی به وسیله فورسپس بیوپسی داغ یا کوتر بای پولار یا به‌وسیله Snaire یا هر وسیله دیگر ۳۰ ۲۰ ۱۰ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۰۶۴۰ کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد از طریق اندوسکوپ (ERCP) تشخیصی؛ با یا بدون جمع‌آوری نمونه به‌وسیله برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد (این کد با کد ۴۰۰۶۴۵ قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد) ۲۱ ۱۴ ۷ ارزش تام ۸ واحد
۴۰۰۶۴۵ کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد از طریق اندوسکوپ (ERCP) درمانی؛ شامل اسفنکتروتومی/پاپیلوتومی، اندازه‌گیری فشار اسفنکتر اودی، درآوردن سنگ یا سنگ‌ها با یا بدون خرد کردن با یا بدون کار گذاشتن لوله درناژ نازوبیلیاردی یا نازوپانکراتیک با یا بدون کار گذاشتن لوله یا استنت به داخل مجرای صفراوی با یا بدون جسم خارجی با یا بدون دیلاتاسیون آمپول واتر با یا بدون تخریب پولیپ یا ضایعات دیگر ۵۱ ۳۴ ۱۷ ارزش تام ۹ واحد
۴۰۱۰۲۰ # آندوسکوپی روده باریک، انتروسکوپی بعد از قسمت دوم دئودنوم، غیر ایلئوم؛ تشخیصی، با یا بدون گرفتن نمونه به‌وسیله برس زدن یا شستشو (عمل مستقل) ۲۰ ۱۳ ۷ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۰۳۰ آندوسکوپی روده باریک، انتروسکوپی بعد از قسمت دوم دئودنوم، غیر ایلئوم؛ جهت درآوردن جسم خارجی و یا با درآوردن تومور، پولیپ یا ضایعات دیگر ۳۰ ۲۰ ۱۰ ارزش تام ۸ واحد
۴۰۱۰۳۱ آندوسکوپی درمانی روده باریک، آنتروسکوپی بعد از قسمت دوم دئودنوم، غیر ایلئوم؛ جهت کنترل خونریزی (برای مثال تزریق، کوتریزاسیون یک یا دو قطبی، لیزر، پروب گرمازا، استاپلر، منعقدکننده پلاسما) یا گذاشتن استنت یا لوله ژژنوستومی یا تبدیل لوله گاستروستومی به لوله ژژنوستومی ۳۰ ۲۰ ۱۰ ارزش تام ۸ واحد
۴۰۱۰۶۰ # ایلئوسکوپی از راه استوما؛ تشخیصی، با یا بدون جمع‌آوری نمونه به‌وسیله برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد ۴ ۲.۵ ۱.۵ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۰۷۰ # بررسی آندوسکوپیک کیسه یا پاچ روده باریک (شکمی یا لگنی)؛ تشخیصی با یا بدون جمع‌آوری نمونه به‌وسیله برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد ۱۵ ۱۰ ۵ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۰۷۵ # کولونوسکوپی از طریق استوما؛ تشخیصی، با یا بدون جمع‌آوری نمونه به‌وسیله برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل) ۱۸ ۱۲ ۶ ارزش تام ۸ واحد
۴۰۱۰۸۵ کولونوسکوپی از طریق استوما؛ جهت درآوردن تومور، پولیپ یا ضایعات دیگر ۳۰ ۲۰ ۱۰ ارزش تام ۸ واحد
۴۰۱۲۷۰ # پروکتوسیگموئیدوسکوپی، سخت؛ تشخیصی، با یا بدون جمع‌آوری نمونه به‌وسیله برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل) ۵.۵ ۳.۵ ۲ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۲۷۵ پروکتوسیگموئیدوسکوپی سخت؛ درمانی، جهت درآوردن جسم خارجی یا درآوردن تومور، پولیپ یا ضایعه دیگر جهت تخلیه فشار در ولولوس ۱۲ ۸ ۴ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۲۷۶ پروکتوسیگموئیدوسکوپی درمانی جهت دیلاتاسیون (برای مثال بالون، گاید وایر و بوژی) یا کنترل خونریزی یا کارگذاری استنت از طریق اندوسکوپ (شامل دیلاتاسیون اولیه) (هزینه رادیولوژی به طور جداگانه محاسبه می‌گردد) ۱۲ ۸ ۴ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۳۰۵ # سیگموئیدوسکوپی، انعطاف‌پذیر، تشخیصی، با یا بدون جمع‌آوری نمونه به‌وسیله برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل) ۹ ۶ ۳ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۳۱۰ سیگموئیدوسکوپی انعطاف‌پذیر، درمانی، جهت درآوردن جسم خارجی یا درآوردن تومور، پولیپ یا ضایعه دیگر یا تخلیه فشار ولولوس؛ به هر روش ۱۸ ۱۲ ۶ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۳۱۱ سیگموئیدوسکوپی درمانی؛ جهت کنترل خونریزی یا تزریق مستقیم زیر مخاطی، هر ماده‌ای یا با دیلاتاسیون به‌وسیله بالون، یک تنگی یا بیشتر یا با کارگذاری استنت از طریق اندوسکوپ (شامل پره دیلاتاسیون) ۱۸ ۱۲ ۶ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۳۴۵ # سیگموئیدوسکوپی، انعطاف‌پذیر، تشخیصی، با یا بدون جمع‌آوری نمونه به‌وسیله برس زدن یا شستشو با بررسی به‌وسیله سونوگرافی آندوسکوپیک یا با بیوپسی یا آسپیراسیون با سوزن نازک، اینترامورال یا ترانس مورال، از طریق اندوسکوپ، تحت راهنمایی اولتراسوند ۲۱ ۱۴ ۷ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۳۶۰ # کولونوسکوپی قابل انعطاف پروگزیمال به خم طحالی، تشخیصی با یا بدون جمع‌آوری نمونه به‌وسیله برس زدن یا شستشو با یا بدون کاهش فشار کولون با بیوپسی، منفرد یا متعدد (عمل مستقل) ۲۴ ۱۶ ۸ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۳۸۰ کولونوسکوپی انعطاف‌پذیر، درمانی پروگزیمال به خم طحالی، جهت درآوردن تومور، پولیپ یا ضایعه دیگر یا درآوردن جسم خارجی یا تزریق مستقیم زیر مخاطی، هر ماده‌ای ۳۹ ۲۶ ۱۳ ارزش تام ۸ واحد
۴۰۱۳۸۱ کولونوسکوپی قابل انعطاف پروگزیمال به خم طحالی، درمانی جهت کنترل خونریزی یا دیاتاسیون به‌وسیله بالن، یک تنگی یا بیشتر یا گذاشتن استنت از طریق اندوسکوپ (شامل پره دیلاتاسیون) یا با کاهش فشار کولون با متسع کردن به‌وسیله بالن، یک تنگی یا بیشتر ۳۹ ۲۶ ۱۳ ارزش تام ۸ واحد
۴۰۱۵۴۰ # آنوسکوپی؛ تشخیصی، با یا بدون جمع‌آوری نمونه به‌وسیله برس زدن یا شستشو با بیوپسی منفرد یا متعدد (عمل مستقل) ۷ ۴.۵ ۲.۵ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۵۴۵ # آنوسکوپی درمانی جهت درآوردن جسم خارجی یا درآوردن یک تومور، پولیپ یا ضایعه دیگر (گزارش پاتولوژی را پیوست نمائید) ۱۵ ۱۰ ۵ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۵۴۶ آنوسکوپی درمانی جهت دیلاتاسیون (برای مثال بالون، گاید وایر، بوژی) ۱۵ ۱۰ ۵ ارزش تام ۶ واحد
۴۰۱۷۰۰ پیوند کبد از دهنده زنده یا مرگ مغزی (سایر هزینه‌های پیوند کبد بر اساس جزئیات رشد تعرفه‌های سالیانه توسط شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تعیین و ابلاغ می‌گردد.) ۶۹۲ ۶۹۲ ارزش تام ۲۰۷ واحد
۴۰۱۷۳۵ #* الاستوگرافی کبد به منظور تشخیص فیبروز و یا استئاتوز ۱۳ ۸ ۵ ۰
۵۰۰۱۷۰ لیتوتریپسی، توسط موج ضربه‌ای خارج از بدن (ESWL) به ازای هر جلسه (یک ارزیابی توسط پزشک معالج در طول جلسات ESWL الزامی است) ۵۰ ۱۵ ۳۵ ارزش تام ۱۳ واحد
۵۰۲۰۶۳ # FET شامل ذوب، کشت تخمک یا جنین، هچینگ جنین، آماده‌سازی و انتقال جنین به داخل رحم ۵۸ ۳۴ ۲۴ ارزش تام ۸ واحد
۵۰۲۰۶۶ # میکرواینجکشن (ICSI) شامل پانکچر، مراحل آزمایشگاه جنین‌شناسی، تزریق اسپرم به داخل تخمک و کشت جنین و انتقال (هزینه مراحل آماده‌سازی بیمار تا مرحله پانکچر، فریز و ذخیره‌سازی تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ می‌باشد) ۱۲۵ ۶۵ ۶۰ ارزش تام ۸ واحد
۵۰۲۰۶۷ # لقاح آزمایشگاهی (IVF) شامل پانکچر، مراحل آزمایشگاه جنین‌شناسی و انتقال (هزینه مراحل آماده‌سازی بیمار تا مرحله پانکچر، فریز و ذخیره‌سازی تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ می‌باشد) ۹۰ ۵۵ ۳۵ ارزش تام ۸ واحد
۵۰۲۰۶۸ # لقاح داخل رحمی (IUI) شامل نمونه‌گیری اسپرم، مراحل آزمایشگاهی و تلقیح (در صورت استفاده از روش وکیوم برای نمونه‌گیری، هزینه به طور جداگانه اخذ می‌گردد) (هزینه دارو و لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ می‌باشد) ۲۰ ۱۳ ۷ ارزش تام ۸ واحد
۵۰۲۰۶۹ # انتقال جنین یا تخمک به داخل لوله رحم (ZIFT یا GIFT) شامل پانچر، مراحل آزمایشگاه جنین‌شناسی و انتقال با لاپاراسکوپ (هزینه مراحل آماده‌سازی بیمار تا مرحله پانکچر، فریز و ذخیره‌سازی تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ می‌باشد) ۱۴۵ ۹۰ ۵۵ ارزش تام ۸ واحد
۵۰۲۰۷۳ # مجموعه اقدامات میکرواینجکشن (ICSI) تا قبل از مرحله انتقال، شامل پانکچر، مراحل آزمایشگاه جنین‌شناسی، تزریق اسپرم به داخل تخمک و کشت جنین) (هزینه مراحل آماده‌سازی بیمار تا مرحله پانکچر، فریز و ذخیره‌سازی تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ می‌باشد) ۱۰۵ ۴۵ ۶۰ ارزش تام ۸ واحد
۵۰۲۰۷۴ # مجموعه اقدامات لقاح آزمایشگاهی (IVF) تا قبل از مرحله انتقال شامل پانکچر، مراحل آزمایشگاه جنین‌شناسی) (هزینه مراحل آماده‌سازی بیمار تا مرحله پانکچر، فریز و ذخیره‌سازی تخمک یا جنین و هزینه دارو و لوازم مصرفی به طور جداگانه قابل اخذ می‌باشد) ۷۰ ۳۵ ۳۵ ارزش تام ۸ واحد
۵۰۲۱۵۶ زایمان بی‌درد با روش بیهوشی اپیدورال و اسپینال شامل مراقبت مامایی روتین، مراقبت قبل و بعد از زایمان، زایمان واژینال به هر روش (با یا بدون اپیزیوتومی و با یا بدون فورسپس و واکیوم) ۵۰ ۵۰ ارزش تام ۳۵ واحد
۵۰۲۱۵۷ زایمان بی‌درد با سایر روش‌های بیهوشی مانند آنتونکس شامل مراقبت مامایی روتین، مراقبت قبل و بعد از زایمان، زایمان واژینال به هر روش (با یا بدون اپیزیوتومی و با یا بدون فورسپس و واکیوم) ۵۰ ۵۰ ارزش تام ۱۳ واحد
۵۰۲۱۶۱ زایمان متعدد (چند قلویی) بی‌درد با روش بیهوشی اپیدورال و اسپینال ۵۸ ۵۸ ارزش تام ۳۵ واحد
۵۰۲۱۶۲ زایمان متعدد (چند قلویی) بی‌درد با سایر روش‌های بیهوشی مانند آنتونکس ۵۸ ۵۸ ارزش تام ۱۳ واحد
۵۰۲۱۸۱ زایمان واژینال متعاقب زایمان سزارین قبلی به روش بی‌دردی (فقط برای موارد با سابقه یک‌بار سزارین) یا VBAC شامل مراقبت روتین مامایی شامل قبل از زایمان، زایمان واژینال (با یا بدون اپیزیوتومی و یا فورسپس) و مراقبت بعد از زایمان ۶۴ ۶۴ ارزش تام ۳۸ واحد
۶۰۱۴۸۸ مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن؛ تزریق داروی مسکن برای کنترل درد حاد بعد از عمل یا دردهای مزمن (سرطانی و غیر سرطانی)، از طریق پمپ‌های وریدی محیطی و یا کاتترهای مرکزی (اپیدورال یا ساب آراکنوئید)، به صورت مداوم یا منقطع (بولوس) این کد در بیمارستان بر اساس گایدلاین ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک‌بار در طول دوره بستری قابل پرداخت می‌باشد. هزینه دارو و وسایل مصرفی به طور جداگانه قابل محاسبه و اخذ می‌باشد. در صورت انجام هم‌زمان با بیهوشی اعمال جراحی ۱۰۰% ارزش نسبی این کد قابل محاسبه و پرداخت است. ۱۰ ۱۰ ۰ ۰
۶۰۲۳۴۵ ویترکتومی عمیق با دکولمان ۷۰ ۷۰ ارزش تام ۳۴ واحد
۶۰۲۳۶۵ کارگذاری منبع براکی تراپی در چشم (برای براکی‌تراپی کد ۷۰۵۵۴۵ را یک‌بار با این کد گزارش نمائید) ۸۰ ۸۰ ارزش تام ۲۴ واحد
۶۰۲۳۶۶ برداشت منبع براکی تراپی از چشم ۴۰ ۴۰ ارزش تام ۹ واحد
۷۰۱۸۹۵ # سنجش تراکم استخوان با سونوگرافی ۲.۱۶ ۰.۸ ۱.۳۶
۷۰۴۷۱۰ # درمان متاستاز استخوان با استرانسیوم ۸۹ (متاسترون) (هزینه رادیودارو به صورت جداگانه و بر اساس قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد) ۲۰۰ ۶۰ ۱۴۰ ۰
۷۰۵۰۴۰ # درمان MIBG (برای درمان فئوکروموسیتوم، نوروبلاستوم یا تومورهای مشابه) (بدون احتساب هزینه بستری) (هزینه رادیودارو به صورت جداگانه و بر اساس قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد) ۱۱۵ ۶۵ ۵۰ ۰
۷۰۵۰۴۵ # درمان متاستاز های منتشر استخوان با تزریق وریدی رادیو داروهای مختلف نظیر ساماریوم ۱۵۳، رنیوم ۱۸۸ و ۱۸۶، لوتشیوم ۱۷۷ (هزینه رادیودارو به صورت جداگانه و بر اساس قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد) ۱۶۰ ۶۰ ۱۰۰ ۰
۷۰۵۰۵۰ # درمان اتنخابی متاستاز کبدی با رادیوداروهای میکروسفر (رادیوابلاسیون متاستازهای موضعی داخل کبدی) بدون احتساب هزینه آنژیوگرافی سلکتیو (هزینه رادیودارو به صورت جداگانه و بر اساس قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد) ۱۶۰ ۶۰ ۱۰۰ ۰
۷۰۵۰۵۵ # درمان داخل مفصلی با رادیوداروها (رادیوسینووکتومی با ایتریوم ۹۰، رنیوم ۱۸۶) هزینه پونکسیون داخل مفصلی جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد (هزینه رادیودارو به صورت جداگانه و بر اساس قیمت اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد) ۱۶۰ ۶۰ ۱۰۰ ۰
۸۰۰۴۹۶ # اندازه‌گیری کمّی فسفر ادرار ۰.۲۱ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۰
۸۰۱۰۰۰ #* اندازه‌گیری کمّی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در سرم/پلاسما / خون کامل ۱.۴۲ ۰.۳۷ ۱.۰۵ ۰
۸۰۱۰۸۲ # اندازه‌گیری گازهای خونی شامل (PH, PO۲, PCO۲, CO۲, HCO۳)، محاسبه O۲ اشباع، همراه با سدیم، پتاسیم، کلسیم، هموگلوبین، هماتوکریت، گلوکز و لاکتات خون ۲.۵ ۱ ۱.۵ ۰
۸۰۱۱۳۰ # اندازه‌گیری کمّی سیانوکوبالامین (ویتامین B۱۲) گلبول قرمز/سرم/پلاسما ۱.۵۴ ۰.۴ ۱.۱۴ ۰
۸۰۱۴۳۰ # اندازه‌گیری کمّی (Thyrotropin ـ Releasing Hormone (TRH سرم/پلاسما / خون کامل ۰.۶۶ ۰.۲ ۰.۴۶ ۰
۸۰۱۴۸۶ # اندازه‌گیری کمّی استریول (E۳) ادرار ۱.۱۵ ۰.۴ ۰.۷۵ ۰
۸۰۱۵۸۵ # اندازه‌گیری کمّی Gastrin در سرم بعد از تحریک سکرتین ۱.۱۸ ۰.۴۵ ۰.۷۳ ۰
۸۰۳۳۰۰ # اندازه‌گیری کمّی ساب کلاس‌های ایمونوگلوبولین IgG۱ ۱.۸ ۰.۴۷ ۱.۳۳ ۰
۸۰۳۵۱۰ #* اندازه‌گیری کمّی Anti Mullerian hormon (AMH) ۸ ۲.۲ ۵.۸ ۰
۸۰۴۴۰۵ # آزمایش کامل مایع منی (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم طور کامل دستگاه خودکار ۱.۹ ۰.۶ ۱.۳ ۰
۸۰۵۱۰۹ # * آزمایش HLA Typing با روش توالی‌یابی (HLA Typing High Resolution) صرفاً برای پیوند مغز استخوان، کلیه، روده و پانکراس (قیمت تولید داده خام به‌عنوان بخش از جزء فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد) (این کد صرفاً در صورت تجویز پزشکان فوق تخصص خون و آنکولوژی، نفرولوژی و پیوند کلیه، دکترای تخصصی ایمنولوژی پزشکی و ژنتیک پزشکی، تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشد) ۱۱۵ ۴۵ ۷۰ ۰
۸۰۷۱۴۰ # مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هر آنتی‌بادی، روش مستقیم ۴.۲ ۲.۵ ۱.۷ ۰
۸۰۷۱۴۵ # مطالعه ایمونوفلوئورسانس، هر آنتی‌بادی، روش غیرمستقیم ۱.۴۵ ۰.۴۵ ۱ ۰
۸۱۰۰۸۶ # * جهش شناخته‌شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیماری‌ها (زمانی که قبلاً موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد)

این کد صرفاً در صورت تعیین عامل بیماری در مرحله اول (PND۱)، جهت بررسی و تعیین ناقل احتمالی بیماری‌های ژنتیکی در اعضای خانواده و خویشاوندان بر اساس شجره‌نامه و تشخیص متخصص/مشاوره ژنتیک، تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر می‌باشد.

۵۰ ۱۸ ۳۲ ۰
۸۱۰۳۱۰ #*+ بررسی بیش از ۲۰۰ ژن در یک پانل توسط روش‌های NGS (شامل اگزوم)، نفر سوم (مقایسه‌ای) (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه‌ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره‌ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.) ۲۶ ۱۰ ۱۶ ۰
۸۱۰۳۴۲ # بررسی Interphase FISH به ازای هر پروب (باید توجه داشت که این کد در خصوص استفاده از پروب‌های عمومی (همانند پروب‌های اختصاصی سانترومرها و پروب های عمومی هر کروموزوم) می‌باشد. در صورت استفاده از پروب‌های کم‌مصرف همانند موارد locus specific برای برخی وضعیت‌های خاص و نادر می‌توان یک ضریب ۱.۵ برابر را بر روی روش مورد استفاده اعمال کرد) ۱۸ ۶ ۱۲ ۰
۸۱۰۳۴۴ # بررسی Metaphase FISH به ازای هرپروب (باید توجه داشت که این کد در خصوص استفاده از پروب‌های عمومی (همانند پروب‌های اختصاصی سانترومرها و پروب های عمومی هر کروموزوم) می‌باشد. در صورت استفاده از پروب‌های کم‌مصرف همانند موارد locus specific برای برخی وضعیت‌های خاص و نادر می‌توان یک ضریب ۱.۵ برابر را بر روی روش مورد استفاده اعمال کرد) ۱۸ ۶ ۱۲ ۰
۸۱۰۳۴۸ # آزمایش NIPT با استفاده از cell free DNA جنینی برای غربالگری سندروم داون ـ روش NGS (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه‌ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره‌ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.) ۱۷ ۴ ۱۳ ۰
۸۱۰۳۴۹ # آزمایش NIPT با استفاده از cell free DNA جنینی برای غربالگری سندروم داون ـ روش Microarray (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه‌ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره‌ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.) ۱۷ ۴ ۱۳ ۰
۸۱۰۳۷۸ #* مرحله دوم انجام PGD برای بیماری‌های مولکولی تا ۵ جنین (این کد با سایر کدها قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد) (در صورت ارسال نمونه به خارج از کشور صرفاً مشروط به رعایت استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۹۰ درصد جزء فنی و ۵ درصد جزء حرفه‌ای قابل محاسبه و پرداخت است.) (قیمت تولید داده خام به عنوان بخشی از جزء فنی بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت دوره‌ای، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.) ۶۶ ۳۰ ۳۶ ۰
۹۰۰۱۲۵ #* کاردرمانی فردی برای بیماران روان‌پزشکی به ازای هر جلسه حداقل ۳۰ دقیقه‌ای ۵.۵۰ ۴ ۱.۵ ۰
۹۰۰۱۲۷ #* کاردرمانی گروهی برای بیماران روان‌پزشکی به ازای هر بیمار در هر جلسه حداقل ۴۵ دقیقه‌ای در گروه‌های ۴ تا ۱۲ نفر ۱.۲۵ ۰.۷۵ ۰.۵ ۰
۹۰۰۱۵۰ # گلوبال ـ بستری جهت کاتترگذاری کاتتر دایمی دیالیز صفاقی (شامل کلیه هزینه‌های صورت گرفته است) (تنها ضریب ارزش ریالی بخش دولتی برای این کد قابل گزارش می‌باشد) (برای دیالیز صفاقی موقت کد ۴۰۲۰۶۵ گزارش گردد) ۱۳۷.۵ ۴۷.۵ ۹۰ ارزش تام ۱۶ واحد
۹۰۰۱۵۵ # گلوبال مدیریت بیمار دیالیز صفاقی شامل ویزیت، آموزش و مشاوره به بیمار یا خانواده وی به صورت حضوری، تلفنی یا آنلاین در هر ماه (شامل یک ویزیت حضوری به علاوه حداقل ۴ مشاوره و آموزش غیرحضوری) (ویزیت سرپایی به طور جداگانه قابل گزارش و پرداخت نمی‌باشد.) ۲۰ ۲۰ ۰
۹۰۰۵۲۶ # گلوبال مشاوره، تنظیم، قالب‌گیری و ارزیابی دوره‌ای سمعک برای یک گوش برای یک سال (این کد کلیه خدمات سمعک از جمله ویزیت‌های دوره‌ای را به مدت یک سال شامل می‌گردد و هیچ‌گونه هزینه دیگری همراه با این کد قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد.) هزینه پروتز سمعک جداگانه بر اساس فاکتور رسمی قابل محاسبه و پرداخت است. هزینه آزمایشگاه فنی (لابراتوار) به عنوان بخشی از جزء فنی به طور سالانه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد. ۳۲ ۲۰ ۱۲ ۰
۹۰۰۵۲۷ # گلوبال مشاوره، تنظیم، قالب‌گیری و ارزیابی دوره‌ای سمعک برای دو گوش برای یک سال (این کد کلیه خدمات سمعک از جمله ویزیت‌های دوره‌ای را به مدت یک سال شامل می‌گردد و هیچ‌گونه هزینه دیگری همراه با این کد قابل محاسبه و اخذ نمی‌باشد.) هزینه پروتز سمعک جداگانه بر اساس فاکتور رسمی قابل محاسبه و پرداخت است. هزینه آزمایشگاه فنی (لابراتوار) به عنوان بخشی از جزء فنی به طور سالانه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد. ۴۴.۸ ۲۸ ۱۶.۸ ۰
۹۰۰۶۶۰ گذاشتن استنت در عروق کرونر و یا محیطی به هر روش یک رگ (برای تعبیه استنت هر رگ اضافی دیگر در همان جلسه معادل ۸۰ درصد تعرفه پایه قابل اخذ می‌باشد) ۶۲ ۴۴ ۱۸ ۰
۹۰۱۶۳۰ #*+ ارزیابی جامع کاردرمانی یا شغلی جهت برنامه‌ریزی برای کاردرمانی بیمار برای یک دوره درمان ۲.۵۰ ۱.۵ ۱ ۰
۹۰۱۶۵۵ #* به کارگیری روش‌ها و تکنیک‌های کاردرمانی شامل استفاده از یک یا چند مورد از فعالیت‌های کاردرمانی برای یک جلسه حداقل ۴۵ دقیقه‌ای (شامل روش‌های درمانی برای بهبود قدرت عضلانی، تحمل عضلانی، دامنه حرکتی و انعطاف‌پذیری به طور فعال و غیرفعال در اندام‌ها و تنه، بازآموزی عصبی عضلانی در فعالیت‌های نشسته/و یا ایستاده مشتمل بر بهبود حرکت، تعادل، حس کینتیک، وضعیت بدن و اصلاح پاسچر، حس عمقی و/یا افزایش هماهنگی حرکتی، به کارگیری گروه‌درمانی در کاردرمانی، آماده‌سازی برای وضعیت و سختی در کار (توان‌بخشی حرفه‌ای) ـ مطابق با استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳.۵۰ ۲ ۱.۵ ۰
۹۰۱۷۱۵ #* مشاوره و تدبیر تغذیه‌‌ای برای بیماران سرپایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سلامت (ثبت اطلاعات فردی، سوابق بیماری‌ها، سوابق مصرف داروها، شیوه زندگی و آلرژی‌ها و عدم تحمل‌های غذایی) درخواست، بررسی و ثبت علائم بالینی مرتبط با تغذیه، بررسی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی و بررسی پرسشنامه تغذیه (ثبت عادات غذایی) و انجام مداخلات و توصیه‌های تغذیه‌ای جلسه اول ۲ ۲ ۰ ۰
۹۰۱۷۲۰ #* مشاوره و تدبیر تغذیه‌‌ای برای بیماران سرپایی شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سلامت، گروهی (۲ نفر یا بیشتر)، برای ارزیابی درمان با رژیم‌های طبی و/یا مداخله‌های انجام‌شده) به ازای هر جلسه ۱.۸ ۱.۸ ۰ ۰
۹۰۱۷۲۵ # تدوین، نظارت و تهیه فرمولای حمایت‌های تغذیه‌‌ای روده‌‌ای (EN) و آماده‌سازی محلول‌های تزریقی تغذیه‌ای به ازای هر دوره درمان پنج‌روزه به روش‌های گوناگون (پمپ و بدون پمپ) (جهت دوره‌های بعدی درمان کمتر از سه روز، ارزش جداگانه‌ای نخواهد داشت) (مشاوره و ویزیت تغذیه به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد) ۵.۵ ۳.۵ ۲ ۰
۹۰۱۷۴۰ #* تدوین و تجویز رژیم‌درمانی برای بیماران سرپایی جلسات دوم به بعد (مشاوره و ویزیت به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد) ۱.۸ ۱.۸ ۰ ۰
۹۰۱۷۴۶ #* کاهش سایز موضعی و سلولایت یا سفت کردن بافت (Tightening) با استفاده از دستگاه‌های کمک لاغری موضعی غیرتهاجمی به ازای هر عضو (اندام) در هر جلسه ۵ ۲ ۳ ۰
۹۰۱۷۷۰ # حجامت ‌تر (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد ۱۰۰ درصد این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره‌دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود ۸۰ درصد این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ۲.۴ ۱.۸ ۰.۶ ۰
۹۰۱۷۸۰ # حجامت خشک (بادکش) نیاز به فعالیت ماساژور (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد ۱۰۰ درصد این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره‌دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود ۸۰ درصد این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ۱.۵ ۱ ۰.۵ ۰
۹۰۱۷۹۰ # فصد خون به هر روش توسط افراد صاحب صلاحیت بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در صورتی که توسط پزشک متخصص طب سنتی باشد ۱۰۰ درصد این کد و اگر توسط سایر افراد صاحب صلاحیت و دوره‌دیده مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه خدمت شود ۸۰ درصد این کد قابل محاسبه و اخذ می‌باشد) ۴ ۳ ۱ ۰
۹۰۱۸۲۷ #* ارائه مشاوره پزشکی تخصصی به پزشک معالج به صورت تلفنی یا آنلاین حداقل ۱۵ دقیقه ۴ ۳ ۱ ۰
۹۰۱۹۷۵ # ارائه مشاوره فردی طب پیشگیری و با مداخلات کاهنده ریسک فاکتورها شامل سیگار، تنباکو، الکل و سایر ریسک فاکتورها برای بیمار بستری این کد برای هر بیمار در طی دوره بستری صرفاً یک‌بار قابل گزارش و پرداخت می‌باشد. ۴ ۴ ۰
۹۰۱۹۸۰ # ارائه مشاوره گروهی برای بیمار بستری (حداقل ۲ نفر تا ۸ نفر) طب پیشگیری و با مداخلات کاهنده ریسک فاکتورها شامل سیگار، تنباکو، الکل و سایر ریسک فاکتورها؛ به ازای هر نفر

این کد برای هر بیمار در طی دوره بستری صرفاً یک‌بار قابل گزارش و پرداخت می‌باشد.

برای یک بیمار این کد با کد ۹۰۱۹۷۵ قابل گزارش نمی‌باشد.

۱.۴ ۱.۴ ۰
۹۰۲۰۲۵ # خدمات مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و حضور رو در روی پزشک داروساز بر بالین بیمار و ارائه مشاوره و انجام مداخلات لازم ۴.۵ ۴.۵ ۰
۹۰۱۷۱۰ # مشاوره و تدبیر تغذیه‌ای برای بیماران بستری شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سلامت (ثبت اطلاعات فردی، سوابق بیماری‌ها، سوابق مصرف داروها، شیوه زندگی و آلرژی‌ها و عدم تحمل‌های غذایی) درخواست، بررسی و ثبت علائم بالینی مرتبط با تغذیه، بررسی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی و بررسی پرسشنامه تغذیه (ثبت عادات غذایی) و انجام مداخلات و توصیه‌های تغذیه‌ای جلسه اول هر دوره بستری برای کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه (این کد برای بیماران دیابتیک، فشارخونی، کلیوی، گوارشی، سرطانی، سوختگی و بخش‌های مراقبت ویژه (انواع بخش‌های ICU) و CCU و قلبی تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد) ۲.۵ ۲.۵ ۰ ۰
۹۰۱۷۴۵ # تدوین و تجویز رژیم‌درمانی برای بیماران بستری جلسات دوم به بعد بستری برای کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه (مشاوره و ویزیت تغذیه به طور جداگانه قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد) بر اساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (این کد برای بیماران دیابتیک، فشارخونی، کلیوی، گوارشی، سرطانی، سوختگی و بخش‌های مراقبت ویژه (انواع بخش‌های ICU) و CCU و قلبی تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد) ۲.۲ ۲.۲ ۰ ۰
۹۰۱۷۱۱ # مشاوره و تدبیر تغذیه‌ای برای بیماران بستری شامل گرفتن شرح حال و بررسی تاریخچه سلامت (ثبت اطلاعات فردی، سوابق بیماری‌ها، سوابق مصرف داروها، شیوه زندگی و آلرژی‌ها و عدم تحمل‌های غذایی) درخواست، بررسی و ثبت علائم بالینی مرتبط با تغذیه، بررسی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی و بررسی پرسشنامه تغذیه (ثبت عادات غذایی) و انجام مداخلات و توصیه‌های تغذیه‌ای جلسه اول هر دوره بستری برای PhD تغذیه و پزشک عمومی دارای مدرک تخصصی در علوم پایه MD ـ PhD (این کد برای بیماران دیابتیک، فشارخونی، کلیوی، گوارشی، سرطانی، سوختگی و بخش‌های مراقبت ویژه (انواع بخش‌های ICU) و CCU و قلبی تحت پوشش بیمه پایه می‌باشد) این کد برای بیش از سه مورد، مشابه سایر کدهای مشاوره (معادل ۴.۵ کا) قابل محاسبه و پرداخت است. ۵.۵ ۵.۵ ۰ ۰

۵ ـ کدهای زیر حذف می‌شوند:

کد ملی ویژگی کد شرح کد کل حرفه‌ای فنی ارزش بیهوشی
۴۰۱۷۴۰ #* الاستوگرافی کبد به منظور تعیین فیبروز با تعیین میزان چربی (CAP) یا استفاده از پروب XL ۱۵ ۱۰ ۵ ۰
۸۰۰۲۵۰ # اندازه‌گیری کمّی اوروبیلینوژن ادرار ۰.۱۴ ۰.۰۳ ۰.۱۱ ۰
۸۰۰۷۹۷ # آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان‌گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن‌ها در ادرار ۲.۰۶ ۰.۶۸ ۱.۳۸ ۰
۸۰۲۶۰۵ # آزمایش MLC HLA Typing ۳.۴۹ ۰.۹۱ ۲.۵۸ ۰
۸۰۲۶۱۰ # آزمایش HLA Typing PLC ۱.۳۷ ۰.۲۹ ۱.۰۸ ۰

۶ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up