کتاب سیستم عدالت کیفری، منتشر شد

  1. خانه
  2. خبرهایی از شهر دانش
  3. کتاب سیستم عدالت کیفری، منتشر شد

کتاب سیستم عدالت کیفری، منتشر شد

کتاب سیستم عدالت کیفری

کتاب سیستم عدالت کیفری

مولف: دکتر مهدی رضا صادقی

انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش

 

تلگرام پژوهشکده:

https://t.me/Legal_Research

توئیتر:

https://twitter.com/shahredanesh

لینک خرید:

https://b2n.ir/f13097

تلفن تماس:

88811581 داخلی 112

فهرست تفصیلی مطالب:

سخن ناشر

فهرست اجمالی مطالب

فهرست علائم اختصاری

پیشگفتار

دیباچه

مقدمه

فصل نخست: ساختار و بایسته‌های تحقق عدالت کیفری بین‌المللی

مبحث نخست: عدالت کیفری بین‌المللی؛ مفاهیم و اهداف

گفتار نخست: مفهوم عدالت کیفری بین‌المللی

بند نخست: مفهوم بی‌کیفری

بند دوم: بی‌کیفری و معافیت از مجازات

بند سوم: پیشینه هنجاری مفهوم مبارزه با بی‌کیفری در حقوق بین‌الملل

بند چهارم: چیستی مجازات در سیستم عدالت کیفری بین‌المللی

4-1. مبانی مجازات

4-1-1. سزادهی

4-1-2. بازدارندگی

4-1-3. توان‌گیری

4-1-4. بازپروری

4-1-5. عدالت ترمیمی

الف. تعریف عدالت ترمیمی

ب. اقدامات بین‌المللی برای ترویج عدالت ترمیمی

  1. سازمان ملل متحد
  2. جوامع اروپایی

4-2. دیدگاه‌های نظری در رابطه با کارایی مجازات در سیستم عدالت کیفری بین‌المللی

گفتار دوم: رویکرد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نسبت به اهداف مجازات

بند اول: رویه قضایی نورنبرگ و توکیو؛ سزاگرایی صرف

1-1. اهمیت نورنبرگ

1-2. دیدگاه دادگاه نسبت به مجازات

بند دوم: رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی موردی

2-1. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی پیشین

2-1-1. اصول راهنما در رابطه با تعیین مجازات

2-1-2. رویکرد عام «دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی» نسبت به مجازات

الف ـ سزادهی و بازدارندگی

ب ـ تفاوت بنیادین سزادهی و انتقام

ج ـ رویکرد اصلاحی

د ـ توان‌گیری

ه ـ جبران خسارت

2-1-3. رویکرد خاص دادگاه نسبت به اهداف مجازات: صلح و سازش

2-2. «دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا»

2-2-1. اصول راهنما در رابطه با تعیین مجازات

2-2-2. رویکرد عام دادگاه نسبت به اهداف مجازات

الف ـ سزادهی و بازدارندگی

ب ـ رویکرد اصلاحی

ج ـ جبران خسارت

2-2-3. رویکرد خاص نسبت اهداف مجازات

بند سوم: دادگاه‌های مختلط

3-1. «دادگاه ویژه سیرالئون»

3-1-1. رویکرد دادگاه نسبت به اهداف مجازات

الف ـ اصول راهنما

ب ـ سزادهی و بازدارندگی

ج ـ رویکرد اصلاحی

د ـ تمرکز دادگاه بر رویکرد سزاگرایانه

ه ـ جبران خسارت

3-2. «شعب فوق‌العاده کامبوج»: دیرهنگام‌ترین دادگاه کیفری بین‌المللی با رویکرد سزادهی و ترمیمی

3-2-1. رویکرد دادگاه نسبت به مجازات

الف ـ رویکرد سزاگرایانه و بازدارندگی

ب ـ جبران خسارت

بند چهارم: دیوان کیفری بین‌المللی

4-1. اهداف کلاسیک مجازات

4-1-1. نقش مقدمه در بیان اهداف

4-2. رویه قضایی دیوان

الف ـ پرونده توماس لوبانگا دیلو

ب ـ پرونده جرمن کاتانگا

ج ـ پرونده احمدالفقی المهدی

د ـ پرونده ژین پی یر بمبا گمبو

4-3. رویکردهای نوین؛ جبران خسارت و عدالت ترمیمی

4-3-1. پیشینه حقوق بزه‌دیدگان

الف ـ رویه قضایی بین‌المللی

ب ـ طرح موضوع در کمیسیون حقوق بین‌الملل

ج ـ کمیته مقدماتی

د ـ کنفرانس دیپلماتیک رم

4-3-2. رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت در دیوان

الف ـ رویکردهای متمایز در جبران خسارت

ب ـ عدالت ترمیمی در دیوان؟

4-3-3. جبران خسارت ازطریق صندوق امانی

4-3-4. ارزیابی نظام حاکم جبران خسارت در دیوان

مبحث دوم: بایسته‌های تحقق عدالت کیفری بین‌المللی

گفتار نخست: بایسته‌های سازمانی

بند نخست: نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد

1-1. ایجاد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی موردی و مبنای قانونی آن

الف ـ دیدگاه دولت‌ها

ب ـ ایرادات صلاحیتی مطرح‌شده از ناحیه متهمین

ج ـ وصف بین‌المللی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی موردی

1-2. تشکیل دادگاه‌های کیفری بر مبنای مأموریت‌های خاص شورای امنیت

1-2-1. دادگاه کوزوو

الف ـ پیشینه تشکیل دادگاه کوزوو

ب ـ صلاحیت سیستم قضایی کوزوو برای رسیدگی به جرایم مهم

1-2-2. هیئت‌های ویژه برای جرایم مهم تیمور شرقی

الف ـ پیشینه دادگاه

ب ـ وظایف مأموریت انتقالی

1-2-3. مبنای حقوقی تشکیل دادگاه‌های مأموریت‌محور

1-2-4. توصیف دادگاه‌های مأموریت‌محور در سیستم عدالت کیفری بین‌المللی

بند دوم: نقش دبیرکل

2-1. «دادگاه ویژه سیرالئون»؛ جلوه‌ای خاص از نقش حقوقی دبیرکل

2-1-1. مبنای حقوقی دادگاه

2-1-2. نقش شورای امنیت

2-1-3. ایراد مطرح‌شده از سوی متهمین

2-2. نقش دبیر کل در رابطه با «شعب فوق‌العاده کامبوج»

بند سوم: اقدامات منطقه‌ای

3-1. رویکرد کشورهای آفریقایی نسبت به سیستم عدالت کیفری بین‌المللی

3-2. شعب فوق‌العاده سنگال

الف ـ طرح دعوا در محاکم بلژیک

ب ـ اعلام شکایت در کمیته ضدشکنجه

ج ـ اعتراض متهم به اصلاحات قانونی در دیوان دادگستری اکوواس تصمیم اتحادیه اروپا

د ـ طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری

3-3. ماهیت دادگاه

بند چهارم: نقش دولت‌ها

بند پنجم: تکثر در سیستم عدالت کیفری بین‌المللی

5-1. مفهوم تکثر

5-2. تکثر در سیستم عدالت کیفری بین‌المللی

گفتار دوم: بایسته‌های هنجاری

بند نخست: دکترین عدالت مطلق

1-1. امکان توسل به اصل قانونی بودن توسط دادگاه‌ها نظامی بین‌المللی

1-1-1. ایراد به تفاسیر دادگاه

1-1-2. تفاوت برداشت از اسناد دادگاه

بند دوم: قابلیت اعمال دکترین قانونی بودن مطلق در حقوق کیفری بین‌المللی

بند سوم: منابع دکترین قانونی بودن مطلق

3-1. معاهدات بین‌المللی

3-2. عرف بین‌المللی

ج ـ اصول کلی حقوقی

3-4. قاعده آمره

بند چهارم: اصل قانونی بودن مجازات

فصل دوم: موانع حقوقی تحقق عدالت کیفری بین‌المللی

مبحث نخست: موانع صلاحیتی

گفتار نخست: بایسته‌های اعمال صلاحیت تکمیلی

بند نخست: پیوند بین دولت ذی‌صلاح و پیش‌شرط‌های اعمال صلاحیت

1-1. شناسایی دولت ذی‌صلاح

1-2. وضعیت حقوقی اقدامات دولت فاقد صلاحیت

بند دوم: عدم‌ِانجام رسیدگی حقیقی توسط دولت‌ها

2-1. عدم‌ِاقدام به‌عنوان یک ضابطه اولیه در قابلیت پذیرش

2-1-1. عفو و عدم‌ِتعقیب کیفری

2-1-2. دیدگاه اساسنامه رم درخصوص عفو

2-2. مفهوم حقیقی بودن رسیدگی

بند سوم: اعتبار امر مختومه

3-1. کارکرد اصل اعتبار امر مختومه در اساسنامه دیوان

3-2. تبیین مفهوم رفتار

3-3. مرحله رسیدگی قابل‌ِاستناد

بند چهارم: آستانه اهمیت

4-1. مفهوم اهمیت

4-2. رویه دیوان کیفری بین‌المللی

4-2-1. مرحله اول؛ نبود معیار و ضابطه مشخص

الف. بهره‌مندی دیوان از قواعد تفسیری حقوق معاهدات بین‌الملل

ب. تصمیم شعبه تجدیدنظر در پرتو تفسیر موضوع

ج. راهبرد تعقیبی دفتر دادستانی مصوب 2006

4-2-2. پیش‌بینی ضوابط و معیارها

4-2-3. رویه قضایی دیوان در تبیین مفهوم اهمیت و شدت جرم

الف. بهره‌مندی شعبه مقدماتی از دکترین حقوقی

ب. تصمیم شعبه مقدماتی در پرتو ضوابط دفتر دادستان و رویه قضایی

  1. آستانه اهمیت در پرتو بررسی وضعیت‌ها

بند پنجم: عدم‌ِتمایل

5-1. مفهوم عدم‌ِتمایل

5-2. دادرسی منصفانه و عدم‌ِتمایل

5-3. ضوابط عدم‌ِتمایل

الف ـ ضابطه نخست

ب ـ ضابطه دوم

ج ـ ضابطه سوم

بند ششم: عدم ‌توانایی

6-1. تبیین مفهوم ناتوانی

6-2. خودارجاعی

6-2-1. ایراد اساسی در رابطه با خودارجاعی

6-3. دولت‌های ناتوان

6-3-1. وضعیت دولت‌های ناتوان در ارتباط با عدالت کیفری بین‌المللی

بند هفتم: ارزیابی صلاحیت تکمیلی

بند هشتم: تکمیلی بودن مثبت

گفتار دوم: صلاحیت محدود دیگر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

بند نخست: صلاحیت مکانی دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی

1-1. ضرورت عضویت جمهوری‌های یوگسلاوی پیشین در سازمان ملل

1-2. محدوده قلمرو مکانی و آثار آن

بند دوم: صلاحیت زمانی دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی

2-1. ایرادات مبتنی‌بر صلاحیت زمانی در رویه دادگاه

بند سوم: صلاحیت مکانی دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا

بند چهارم: صلاحیت زمانی دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا

4-1. ایرادات مبتنی‌بر صلاحیت زمانی در رویه دادگاه

بند پنجم: استراتژی اتمام و مکانیسم‌های محلی

5-1. ظهور مفهوم استراتژی اتمام

5-2. اقدامات ملی در راستای استراتژی اتمام

5-3. مکانیسم‌های محلی و نقش شورای امنیت

بند ششم ـ دادگاه ویژه سیرالئون

6-1. عفو اعطایی در رابطه با صلاحیت زمانی دادگاه

6-2. ماهیت و کارکرد مکانیسم جایگزین

بند هفتم: شعب فوق‌العاده کامبوج

مبحث دوم: کاستی‌های اثباتی و اجرایی

گفتار نخست: کاستی‌های اثباتی سیستم دادرسی کیفری بین‌المللی

بند نخست: اثبات جرایم مهم بین‌المللی

1-1. مفهوم اثبات

1-2. فرض بی‌گناهی متهم

بند دوم: ضابطه اثبات

بند سوم: رویکرد لیبرال نسبت به پذیرش دلایل

3-1. تفسیر موسع از دلیل

3-2. کنترل رویکرد موسع نسبت به دلایل

بند چهارم: اتکای دادرسی‌های کیفری بین‌المللی به شهادت شهود

بند پنجم: محدودیت‌های دسترسی به شهود مؤثر

5-1. خبرنگاران جنگی

5-2. کارکنان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

بند ششم: آسیب‌شناسی شهادت شهود

6-1. ایرادات ترجمه‌ای

6-2. وابستگی شهود

6-3. فراموشی شهود

6-4. لزوم بازنگری در نحوه استناد و نوع دلایل

گفتار دوم: کاستی‌های اجرایی

بند نخست: مفهوم همکاری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل

بند دوم: ضرورت همکاری دولت‌ها

بند سوم: مدل همکاری در دادگاه‌های نظامی بین‌المللی

بند چهارم: مدل همکاری در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی موردی

4-1. «دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی»

4-1-1. ضرورت تصویب قانون داخلی

4-1-2. موافقت‌نامه صلح دیتون

4-1-3. وضعیت همکاری دولت‌ها با دادگاه

الف ـ بوسنی و هرزگوین

ب ـ جمهوری صرب بوسنی

ج ـ جمهوری کرواسی

د ـ جمهوری فدرال یوگسلاوی

ه ـ صربستان و مونته‌نگرو

4-1-4. ضمانت اجرای عدم‌ِهمکاری

4-2. «دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا»

4-2-1. ضرورت تصویب قوانین داخلی

4-2-2. وضعیت همکاری دولت‌های همسایه رواندا

4-2-3. وضعیت همکاری دولت رواندا

بند پنجم: مدل همکاری در «دیوان کیفری بین‌المللی»

5-1. تعهد دولت‌های عضو

5-1-1. مفهوم اصل نسبی بودن تعهدات

5-1-2. مفهوم همکاری کامل

5-2. تعویق همکاری

5-3. تعهد دولت‌های غیرعضو

5-3-1. همکاری دولت‌های غیر عضو درموارد ارجاع شورای امنیت

5-3-2. مدل همکاری درصورت ارجاع شورای امنیت

5-3-3. همکاری بر مبنای کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید

5-4. ضمانت اجرای عدم‌انجام درخواست‌های دیوان

5-4-1. مصادیق عدم‌همکاری با دیوان

5-4-2. اقدامات خاص مجمع دولت‌های عضو

بند ششم: مصونیت

6-1. مصونیت در حقوق کیفری بین‌المللی

6-2. مصونیت در برابر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

6-3. پیشینه مصونیت در رابطه با جرایم مهم بین‌المللی

6-3-1. دادگاه‌های نظامی بین‌المللی

6-3-2. دادگاه‌های کیفری بین‌المللی موردی

6-3-3. دادگاه‌های مختلط

6-3-3-1. دادگاه ویژه سیرالئون

6-3-3-2 «شعب فوق‌العاده کامبوج»

6-4. وضعیت خاص مصونیت در دیوان کیفری بین‌المللی

6-4-1. رویکرد دیوان نسبت به مسئله مصونیت

6-4-2. همکاری در رابطه با انصراف از مصونیت

6-4-3. نقش ارجاع شورای امنیت در لغو مصونیت

فصل سوم: موانع فراحقوقی تحقق عدالت کیفری بین‌الملل

مبحث نخست: موانع سیاسی تحقق عدالت کیفری بین‌المللی

گفتار نخست: شورای امنیت

بند نخست: پیوند صلح و عدالت

1-1. صلح در تقابل با عدالت

1-2. صلح ازطریق عدالت

بند دوم: ارجاع وضعیت به دیوان از ناحیه شورای امنیت

2-1. مفهوم وضعیت

2-1-1. تفاوت مفهوم وضعیت در منشور سازمان ملل و اساسنامه رم

2-1-2. رویه قضایی دیوان در رابطه با مفهوم وضعیت

2-2. لزوم رعایت چهارچوب اساسنامه رم در رابطه با ارجاع شورای امنیت

2-3. لزوم ارجاع شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم منشور

2-3-1. استثنائات ارجاع شورای امنیت

2-4. استانداردهای دوگانه شورای امنیت

2-4-1. وضعیت ارجاع سوریه

2-4-2. دورنمای ارجاع وضعیت‌ها توسط شورای امنیت

بند سوم: تعویق رسیدگی دیوان توسط شورای امنیت

3-1. فلسفه اختیار شورای امنیت در تعویق تحقیق و تعقیب

3-2. شرایط موردنظر جهت تصمیم‌گیری شورای امنیت

3-2-1. شرط ماهوی

3-2-2. شرط شکلی

3-3. وضعیت حقوقی اقدامات، در مرحله تعلیق رسیدگی

3-4. لزوم تبعیت از درخواست شورای امنیت

3-5. رویکرد شورای امنیت در اعمال ماده 16 اساسنامه

بند چهارم: نقش شورای امنیت در رابطه با جرم تجاوز

4-1. مبانی حقوقی اختیار شورای امنیت در رابطه با جرم تجاوز

4-1-1. دامنه اختیارات شورای امنیت به‌موجب ماده 15 مکرر دوم اساسنامه

4-1-2. نحوه ارجاع شورای امنیت

4-1-3. دامنه اختیارات شورای امنیت به‌موجب ماده 15 مکرر اساسنامه

4-2. شرایط اعمال اختیارات شورای امنیت در رابطه با جرم تجاوز

گفتار دوم: نقش دولت‌ها

بند نخست: ایالات‌متحده

1-1. رویکرد ایالات‌ متحده نسبت به دیوان

1-1-1. اقدامات خاص ایالات‌متحده علیه دیوان

1-1-1-1. قانون حمایت از نیروهای نظامی آمریکا (ASPA)

الف ـ اقدامات ممنوع‌کننده

ب ـ اقدامات محدودکننده

ج ـ استثنائات قانونی

1-1-1-2. موافقت‌نامه‌های مصونیتی دوجانبه (BIA)

الف ـ اعتبار حقوقی موافقت‌نامه‌های مصونیتی دوجانبه

1- هماهنگی موافقت‌نامه‌های مصونیتی با تعهد دولت‌های عضو

2- ایرادات موافقت‌نامه‌های مصونیتی

ب ـ ماهیت حقوقی موافقت‌نامه‌های مصونیتی

بند دوم: دیدگاه دولت چین نسبت به دیوان

2-1. نقش چین در فرایند سیستم عدالت کیفری بین‌المللی

2-2. دلایل مخالفت چین نسبت به دیوان

2-2-1. دلایل حقوقی

الف ـ صلاحیت

ب ـ تقسیم‌بندی جرایم مشمول صلاحیت دیوان

2-2-2. دلایل سیاسی

بند سوم: دیدگاه دولت روسیه نسبت به دیوان

3-1. نقش روسیه در فرایند عدالت کیفری بین‌المللی

3-2. دلایل عدم‌ِهمراهی روسیه با دیوان

الف ـ وضعیت گرجستان

ب ـ وضعیت اوکراین

بند چهارم: رویکرد کشورهای آفریقایی نسبت به دیوان

4-1. رابطه دیوان و کشورهای آفریقایی

4-2. اقدامات کشورهای آفریقایی، در عدم‌همکاری با دیوان

4-2-1. ایجاد دیوان جایگزین برای «دیوان کیفری بین‌المللی»

الف ـ دیوان کیفری آفریقایی

ب ـ وضعیت حقوقی دیوان کیفری آفریقایی در ارتباط با «دیوان کیفری بین‌المللی»

4-2-2. انصراف از عضویت در دیوان

الف ـ وضعیت انصراف کشورهایی آفریقایی

ب ـ اثر خروج از دیوان در رابطه با جرایم ارتکابی

ج ـ اقدام سازمان‌یافته برای خروج از دیوان

مبحث دوم: عامل اقتصادی

گفتار نخست: نقش بودجه در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی

بند نخست: تعریف بودجه سازمان بین‌المللی

بند دوم: ضرورت تدوین بودجه در سازمان‌های بین‌المللی

بند سوم: ضوابط حاکم بر تعیین بودجه

3-1. ضمانت اجراء عدم‌ِپرداخت بودجه مقرر

3-2. مشارکت داوطلبانه

بند چهارم: نقش دولت‌های مهم در تأمین بودجه سازمان‌های بین‌المللی

گفتار دوم: نقش بودجه در سیستم عدالت کیفری بین‌المللی

بند نخست: دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو

1-1. نقش دُول مغلوب در تأمین بودجه

1-2. نقش ایالات‌متحده در تأمین بودجه دادگاه

1-3. ارزیابی نهایی بودجه دادگاه

بند دوم: دادگاه‌های کیفری بین‌المللی موردی

2-1. «دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی»

2-1-1. کمک‌های داوطلبانه

2-1-2. کاستی‌های بودجه‌ای

2-2. «دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا»

بند سوم: دادگاه‌های کیفری مختلط

3-1. «دادگاه ویژه سیرالئون»

3-1-1. اختصاص بودجه دادگاه

3-1-2. کاستی‌ها و موانع بودجه‌ای

3-2. شعب فوق‌العاده کامبوج

3-2-1. طراحی بودجه دادگاه

3-2-2. کاستی‌های بودجه‌ای

بند چهارم: «دیوان کیفری بین‌المللی»

4-1. پیشینه طراحی بودجه

4-2. نحوه طراحی و تصویب بودجه دیوان

4-2-1. کمیته بودجه و تأمین مالی

4-2-2. کاهش ضریب ریسک در پیش‌بینی بودجه

4-2-3. مجمع دولت‌های عضو

4-2-4. سهم دولت‌های عضو

الف ـ مدل تعیین سهمیه‌های مقرر

ب ـ معایب تبعیت از مدل سازمان ملل

ج- ضمانت اجرای عدم‌ِپرداخت سهمیه

4-3. امکان پرداخت‌های داوطلبانه

4-4. رابطه دیوان و سازمان ملل متحد

4-4-1. رابطه مالی دیوان و سازمان ملل متحد

4-4-2. وضعیت ارجاعات شورای امنیت

الف ـ وضعیت موجود

ب ـ ضمانت اجرای عدم‌ِپرداخت سهمیه سازمان ملل

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

حقوق دادرسی بازار سرمایه

کارگاه حقوق دادرسی بازار سرمایه (آنلاین)   واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش، کارگاه حقوق دادرسی بازار سرمایه را…