کتاب گسترش اثر موافقت نامه داوری به شخص ثالث و قائم مقام منتشر شد.

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

کتاب گسترش اثر موافقت نامه داوری به شخص ثالث و قائم مقام منتشر شد.

کتاب گسترش اثر موافقت نامه داوری به شخص ثالث و قائم مقام منتشر شد

تالیف : دکتر بابک شید (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس)
با دیباچه دکتر ابراهیم شعاریان (استاد دانشگاه تبریز)

انتشارات پژوهشکده حقوقی شهردانش

فهرست مطالب :

سخن ناشر
دیباچه
مقدمه
بخش اول: مبانی گسترش موافقت نامه داوری
فصل اول: انعقاد موافقت نامۀ داوری
مبحث اول: کارکرد ارادۀ متعاقدین
مبحث دوم: اقسام داوری از نظر تأثیر اراده
گفتار اول: داوری اختیاری
گفتار دو: داوری تقنینی
الف: شورای حل اختلاف
ب: مراجع حل اختلاف کار
ج: هیئت داوری بورس اوراق بهادار
د: داوری در طلاق
ه: دیوان داوری ایران و ایالات متحده
و: شروط داوری الحاقی
گفتار سوم: داوری تخییری
الف: معاهدات مربوط به سرمایه گذاری خراجی
ب: معاهدات اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
فصل دوم: اثر تعیین موضوع موافقت نامه داوری
مبحث یک: داوری پذیری اختلافات غیرقراردادی
گفتار اول: اختلافات غیرقراردادی موجود
گفتار دوم: اختلافات غیرقراردادی آتی
مبحث دوم: داوری پذیری اختلافات قراردادی
فصل سوم: داوری پذیری
مبحث اول: وضعیت موافقت نامه داوری
مبحث دوم: رابطۀ موافقت نامۀ داوری و قرارداد پایه
مبحث سوم: موافقت نامۀ داوری به منزلۀ توافق تکمیلی
مبحث چهارم: موافقت نامۀ داوری به منزلۀ توافق وثیقه ای
فصل چهارم: اثر ذاتی و دوام موافقت نامۀ داوری
مبحث اول: مقتضای ذات موافقت نامۀ داوری
مبحث دوم: جواز و لزوم موافقت نامۀ داوری
فصل پنجم: قلمرو موافقت نامۀ داوری
مبحث اول: قلمرو موضوعی داوری
گفتار اول: گسترش قلمرو موضوعی قرارداد ناشی از تصریح متعاقدین
گفتار دوم: گسترش قلمرو موضوعی قرارداد ناشی از تفسیر
مبحث دوم: قلمرو شخصی داوری
گفتار اول: گسترش قلمرو شخصی داوری نسبت به شخص ثالث
بند یک: تأثیر داوری بر شخص ثالث ظاهری
بند دو: تأثیر داوری بر شخص ثالث واقعی
گفتار دوم: گسترش قلمرو شخصی داوری به قائم مقام
بند یک: تأثیر موافقت نامۀ داوری نسبت به قائم مقام عام
الف: توارث موافقت نامۀ داوری
ب: تأثیر وصایت بر موافقت نامۀ داوری
بند دو: تأثیر موافقت نامۀ داوری نسبت به قائم مقام خاص
الف: انتقال تبعی موافقت نامۀ داوری
ب: انتقال مستقل قرارداد داوری
نتیجه گیری بخش اول
بخش دوم: گسترش قلمرو موافقت نامه داوری در پرتو مطالعه تطبیقی نظریات
حقوقی
فصل اول: گسترش اثر داوری به شخص ثالث
مبحث اول: نظریه شخص ثالث ذی نفع
الف) مبانی شرط مداخلۀ ثالث در داوری
بند یک: مقایسه شرط «مداخلۀ ثالث» و شرط فعل
بند دوم: مقایسه شرط «ورود ثالث» و شرط نتیجه
گفتار اول: آثار شرط مداخلۀ شخص ثالث
بند یک: شخص ثالث ذی نفع در داوری
بند دو: منابع ایجاد نفع برای شخص ثالث
مبحث دوم: نظریۀ نمایندگی
گفتار اول: رابطۀ نمایندگی آشکار با موافقت نامۀ داوری
بند اول: اعتبار موافقت نامۀ داوری منعقده توسط نمایندۀ افشاءشده
بند دوم: استناد به موافقت نامه داوری منعقده توسط نماینده افشاءشده
گفتار دوم: رابطه نمایندگی پنهان با موافقت نامه داوری
بند اول: انعقاد موافقت نامۀ داوری توسط حق العمل کار
بند دوم: استناد به موافقت نامۀ داوری منعقده توسط حق العمل کار
ب) استناد اصیل به موافقت نامۀ داوری
مبحث سوم: نظریه اصیل واقعی
گفتار اول: مبانی نظریۀ اصیل واقعی
گفتار دوم: حدود اعمال نظریۀ اصیل واقعی
بند اول: از نظر موضوع داوری
بند دوم: از نظر اشخاص
مبحث چهارم: نظریه گروه شرکت ها
گفتار اول: پیشینۀ ایجاد نظریۀ گروه شرکت ها
گفتار دوم: مبانی و شرایط اعمال نظریۀ گروه شرکت ها
مبحث پنجم: نظریۀ استاپل
گفتار اول: پیشینۀ اعمال قاعدۀ استاپل در داوری
گفتار دوم: مبانی و شرایط اعمال قاعدۀ استاپل در داوری
مبحث ششم: نظریۀ مشارکت به وسیله ارجاع
گفتار اول: پیشینۀ نظریۀ مشارکت در داوری به وسیلۀ ارجاع
گفتار دوم: مبانی و شرایط اعمال نظریۀ مشارکت در داوری به وسیلۀ ارجاع
فصل دوم: گسترش اثر داوری به قائم مقام
مبحث اول: انتقال موافقت نامۀ داوری
گفتار اول: انتقال پذیری موافقت نامۀ داوری
گفتار دوم: انتقال خودکار موافقت نامۀ داوری در رویه داوری
بند اول: مبانی انتقال خودکار موافقت نامۀ داوری
بند دوم: شرط عدمِ انتقال داوری
گفتار سوم: انتقال دعوا
مبحث دوم: انتقال قهری موافقت نامۀ داوری
گفتار اول: انتقال قهری موجب حال شدن قراردادها
بند اول: تأثیر تأمین قهری املاک و اراضی بر موافقت نامۀ داوری
بند دوم: اثر ملی شدن اموال بر موافقت نامۀ داوری
گفتار دوم: انتقال قهری قرارداد با حفظ تعهدات
بند اول: تأثیر انتقال اجرایی بر موافقت نامۀ داوری
بند دوم: تأثیر دعوای غیرمستقیم طلبکار بر موافقت نامۀ داوری
گفتار سوم: تأثیر مصادرۀ اموال بر داوری
نتیجه گیری بخش دوم

منابع و مآخذ

لینک تلگرام: http://t.me/Legal_Research

لینک خرید: https://b2n.ir/u36744

تلفن: 88811581 داخلی 112

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up