آخرین مصوبات شوراها – دهه دوم دی 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1397/10/11 لغايت 1397/10/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری

ب- شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی   

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶          

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶          

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶          

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶          

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶  

 

 

 

الف ـ شورايعالي شهرسازی و معماری

ب- شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی  

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21498-11/10/1397

شماره ۱۲۸۷۴۲/ت۵۵۹۴۵هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان یادشده تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس ـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱

پیرو دعوت‌نامه شماره 972/20/1908 مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش سازمان منطقه در این خصوص، با توجه به اینکه اسناد ذکرشده در گزارش مشمول گذشت زمان نبوده و همچنین اقدامات حقوقی جهت مطالبه آن‌ها از سوی سازمان در حال پیگیری می‌باشد مقرر شد سازمان منطقه پیگیری حقوقی لازم را جهت احقاق حقوق سازمان به عمل آورد. همچنین مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تسویه‌حساب بدهی‌ها با واحدهای ساخته‌شده بر اساس نظر کارشناس رسمی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح سازمان اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور محاسبه بهای تمام‌شده اراضی، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف مابقی اراضی موجود و محاسبه قطعی بهای تمام‌شده زمین و تعدیل حساب‌ها اقدام و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی):

در خصوص بندهای ۱ـ ۷ و ۲ـ ۷: گزارش سازمان به استماع اعضاء رسید و مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم را جهت رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف پروژه‌های راکد و فاقد پیشرفت با رعایت صرفه و صلاح سازمان اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نمایند.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم به منظور تسویه و تعیین تکلیف حساب‌های مذکور را به عمل آورده و ضمن اعمال تعدیلات لازم در حساب‌های سازمان، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم در اجرای تکالیف تعیین‌شده در مجمع عمومی سال ۱۳۹۵ را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگی با دبیرخانه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می‌باشد. همچنین مقرر شد مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه شورای‌عالی در زمان تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد‌های سازمان‌های مناطق آزاد سرفصل‌هایی ‌نظیر استهلاک و ذخیره سنوات را لحاظ نماید.

۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش (سایر مسئولیت‌های حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۲ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد.

۱۳ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

۱۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21498-11/10/1397

شماره ۱۲۸۷۶۲/ت۵۵۹۴۸هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان یادشده تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳

پیرو دعوت‌نامه شماره 972/20/2334 مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۷ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ در محل دبیرخانه شورای‌عالی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیئت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، در خصوص هریک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند (۴ـ الف و ۴ـ ب) گزارش حسابرس مستقل: ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط، با توجه به توضیحات ارائه‌شده در خصوص قطعی شدن احکام پرونده‌های مطروحه شرکت انبوه‌سازان نیلی آبی قشم و شرکت عمران بوستان نور قشم، مقرر شد پیگیری و اقدام لازم در جهت اجرای حکم و حفظ حقوق سازمان به عمل آمده و نتیجه را در مقاطع سه‌ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند. همچنین مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت دادگستری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدیریت حقوقی دبیرخانه به منظور کمک به چگونگی اجرایی نمودن این حکم تشکیل و بر اجرای آن نظارت نماید.

۲ـ در خصوص بند (۴ـ ج) گزارش حسابرس مستقل: ضمن تأکید بر مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط بر رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط در نحوه ارزشیابی و قیمت‌گذاری زمین، مقرر شد سازمان منطقه ضمن تقویت کنترل‌های داخلی، نسبت به اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌ها اقدام لازم را به عمل آورده و نتیجه اقدامات انجام‌شده را در مقاطع سه‌ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۳ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

۴ـ در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط در خصوص احقاق حقوق سازمان، گزارش مربوط در خصوص پیگیری‌های انجام‌شده به استماع کارگروه رسید، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف مانده‌حساب پیش دریافت‌های سازمان اقدام و اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌ها را اعمال و گزارش نتایج اقدامات را حداکثر تا ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.  

۵ ـ در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام‌شده در رابطه با بند مذکور به استماع رسید و ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط در خصوص احقاق حقوق سازمان، مقرر شد سازمان فهرست چک‌های واخواستی را به همراه گزارش اقدامات انجام‌شده در مقاطع سه‌ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۶ ـ در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): با توجه به رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع پرونده بابک زنجانی، تنفیذ مفاد مصوبه ۹۵/۲۶۵۳۲ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مرجع قضایی مقرر شد بر اساس نظر صادره مرجع قضایی اقدام لازم معمول و اصلاحات لازم در حساب‌ها به عمل آید. سازمان منطقه مکلف است گزارش پیشرفت پیگیری را هر سه ماه یک‌بار به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۷ـ در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): با توجه به اینکه شرکت فرعی ذکرشده دارای مجوز تأسیس و فعالیت از مجمع عمومی سازمان نمی‌باشد ضمن تأکید بر مسئولیت قانونی تعیین تکلیف شرکت مذکور و با توجه به توضیحات ارائه‌شده در خصوص طرح پرونده در مراجع قضایی و لزوم احقاق حقوق سازمان، مقرر شد موضوع تا حصول نتیجه نهایی پیگیری و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

۸ ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل(تأکید بر مطلب خاص): گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام‌شده در رابطه با بند مذکور و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت و مجلس به استماع کارگروه رسید.

۹ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل (سایر بند‌های توضیحی): گزارش به استماع اعضا رسید

۱۰ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): پس از استماع گزارش مقرر شد سازمان منطقه رسیدگی به اختلاف فی‌مابین را ضمن هماهنگی با دبیرخانه از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و نتیجه را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی گزارش نمایند.

۱۱ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط سازمان منطقه در رعایت قوانین و مقررات مربوط و آثار احتمالی ناشی از آن بر حقوق سازمان منطقه، مقرر شد سازمان موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و نتایج را به همراه مدارک و مستندات، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۱۲ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): ضمن تأکید بر مسئولیت پاسخگویی مدیران ذی‌ربط سازمان منطقه در عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به توضیحات ارائه‌شده مبنی بر طرح پرونده در مراجع قضایی، مقرر شد تا تعیین تکلیف موضوعات، پیگیری و اقدام لازم برای حفظ حقوق سازمان به عمل آمده و نتایج اقدامات حداکثر تا ۱۳۹۷/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید.

۱۳ـ در خصوص بند (۱۵) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد سازمان اقدامات لازم را جهت اجرایی نمودن کامل تکلیف مقرر در خصوص تحویل گرفتن واحدهای تجاری موضوع بند گزارش حداکثر تا تاریخ ۹/۳۰/ ۱۳۹۷ انجام دهد و گزارش نتایج اقدامات را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نمایند.

۱۴ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد سازمان منطقه پیگیری لازم را برای صدور اسناد ضمن هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت دادگستری و سازمان منطقه، مطابق ضوابط مربوط معمول داشته و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه اعلام نمایند.

۱۵ـ در خصوص بند (۱۷) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط در رعایت قوانین و مقررات مربوط و آثار احتمالی ناشی از عدم تسویه و تعیین و تکلیف مانده‌حساب‌های پرداختنی ضمن ارائه گزارش ریز اسناد حساب‌های مزبور (با تجزیه سنی) به مجمع عمومی و اخذ مجوز لازم از مجمع اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورد و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۱۶ـ در خصوص بند(۱۸) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی):

۱ـ۱۶ ـ در خصوص بند (۱ـ ۱۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید.

۲ـ ۱۶ ـ در خصوص بند (۲ـ ۱۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه اقدام لازم را در اجرای تکالیف تعیین‌شده در اسرع وقت معمول و نتایج آن را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۱۷ـ در خصوص بند (۱۹) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگی با دبیرخانه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می‌باشد. همچنین مقرر شد مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه شورای‌عالی در زمان تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد‌های سازمان‌های مناطق آزاد سرفصل‌هایی ‌نظیر استهلاک و ذخیره سنوات را لحاظ نماید.

۱۸ـ در خصوص بند (۲۰) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): توضیحات به استماع اعضاء رسید.

۱۹ـ در خصوص بند (۲۱) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): بند گزارش به استماع اعضاء رسید.

۲۰ ـ در خصوص بند (۲۲) گزارش حسابرس مستقل (سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس): بند گزارش به استماع اعضاء رسید.

۲۱ـ با توجه به بند (۵) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط گزارش حسابرسی): کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد.

۲۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و مؤسسه حسابرسی تعیین می‌شود.

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21498-11/10/1397

شماره ۱۲۸۷۴۴/ت۵۵۹۴۳هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تأیید می‌شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند ـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹

پیرو دعوت‌نامه شماره 972/20/1598 مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی اروند، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش منطقه در خصوص مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اخذ نقشه و پلاک‌های دولتی مناطق جدید، مقرر شد سازمان منطقه با همکاری مدیریت حقوقی دبیرخانه و مشارکت اعضای محترم کارگروه در حوزه وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری و وزارت جهاد کشاورزی پیگیری لازم تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): ضمن استماع گزارش منطقه در این خصوص مقرر شد سازمان منطقه اقدامات حقوقی لازم را تا حصول نتایج نهایی با رعایت صرفه و صلاح سازمان به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگی با دبیرخانه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می‌باشد. همچنین مقرر شد مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه شورای‌عالی در زمان تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد‌های سازمان‌های مناطق آزاد سرفصل‌هایی ‌نظیر استهلاک و ذخیره سنوات را لحاظ نماید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مقرر شد سازمان منطقه در صورت نیاز از همکاری اعضای کارگروه و دبیرخانه شورای‌عالی نیز استفاده نموده و اقدامات لازم در این خصوص به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): با توجه به توضیحات معاونت محترم توسعه مدیریت دبیرخانه مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به تعیین تکلیف موضوع (تمدید مدت عضویت یا معرفی عضو جایگزین) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ اقدام نماید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): اعضای مجمع ضمن تأکید بر عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه توسط مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سازمان منطقه، مقرر داشتند موضوع توسط شورای حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی از معاونت حقوقی محترم رئیس‌جمهور استعلام و نتیجه استعلام به عنوان تکلیف مجمع عمومی منعکس گردد.

۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط در خصوص عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط، مقرر شد سازمان منطقه ضمن رعایت کامل مفاد آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد نسبت به ارائه راهکار جایگزین در راستای جذب سرمایه‌گذار اقدام نموده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۶/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی)

ـ در خصوص بندهای ۱ـ ۱۳ و ۳ـ ۱۳: گزارش به استماع اعضاء رسید.

ـ در خصوص بند ۲ـ ۱۳: ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران مالی، موضوع به استماع اعضاء رسید و مقرر شد سازمان منطقه نسبت به انجام اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌ها اقدام لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۶/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۲ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۳ـ در خصوص بند ۱۶ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۴ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با « حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد » پرداخت گردد.

۱۵ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

۱۶ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21498-11/10/1397

شماره ۱۲۸۷۶۰/ت۵۵۹۴۶هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه(کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو ـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۶

پیرو دعوت‌نامه شماره 972/20/1340 مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ جلسه مجمع عمومی سالیانه(کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۶ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای‌عالی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای‌عالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی ماکو، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند (۵) گزارش بازرس قانونی (تأکید بر مطلب خاص): مقرر شد سازمان منطقه اقدامات حقوقی لازم را با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا رسیدن به نتیجه قطعی پیگیری نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۳ـ در خصوص بند (۶) گزارش بازرس قانونی (تأکید بر مطلب خاص): ضمن استماع گزارش در این خصوص مقرر شد سازمان منطقه اقدامات قانونی لازم را نسبت به تعیین سهم سازمان و اعلام به حسابرس مستقل و بازرس قانونی به عمل آورده و همچنین سازمان منطقه نسبت به اصلاح قرارداد مذکور با رعایت صرفه و صلاح اقدام لازم را معمول و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۴ـ در خصوص بند (۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگی با دبیرخانه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می‌باشد. همچنین مقرر شد مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه شورای‌عالی در زمان تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد‌های سازمان‌های مناطق آزاد سرفصل‌هایی ‌نظیر استهلاک و ذخیره سنوات را لحاظ نماید.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به تعیین تکلیف موضوع (تمدید مدت عضویت یا معرفی عضو جایگزین) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ اقدام نماید.

۶ ـ در خصوص بند (۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای جلسه رسید.

۷ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای جلسه رسید.

۸ ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس: گزارش به استماع اعضای جلسه رسید.

۹ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد.

۱۰ ـ با توجه به یادداشت (۲۸) توضیحی صورت‌های مالی، مجمع عمومی مقرر نمود هیئت‌مدیره سازمان نسبت به تهیه و ارائه گزارش توجیهی پیشنهاد افزایش سرمایه به بازرس قانونی با هدف اصلاح ساختار مالی، اقدام لازم را به عمل آورد.

۱۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

۱۲ـ روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب می‌شود.

جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21498-11/10/1397

شماره ۱۲۸۷۵۵/ت۵۵۹۴۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۸ به پیشنهاد شماره 972/10/3898 مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش ـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱

پیرو دعوت‌نامه شماره 972/20/1908 مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط در خصوص احقاق حقوق سازمان و تسریع در ایجاد انضباط در حفظ اسناد و مدارک، گزارش سازمان از پیگیری‌های انجام‌شده به استماع کارگروه رسید، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پیگیری اقدامات حقوقی و قانونی تا حصول نتیجه نهایی اقدام و موضوع را حداکثر تا ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص):

 ـ در خصوص بند ۱ـ ۶ گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام‌شده در رابطه با بند مذکور و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی به استماع کارگروه رسید.

 ـ در خصوص بند ۲ـ ۶ ضمن استماع توضیحات سازمان منطقه در خصوص بند مذکور مقرر شد سازمان ضمن پیگیری اقدامات قانونی صورت گرفته تا حصول نتایج نهایی اقدام و نتایج انجام‌شده را به طور مستمر به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

 ـ در خصوص بند ۳ـ۶ پس از استماع گزارش سازمان در رابطه با اقدامات صورت گرفته در خصوص بند مذکور در جهت احقاق حقوق قانونی سازمان، مقرر شد سازمان منطقه موضوع را تا حصول نتایج نهایی پیگیری و مستندات تکمیلی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ به بازرس مستقل و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

 ـ در خصوص بند ۴ـ ۶ ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص اقدامات انجام‌شده در مورد این بند مقرر گردید سازمان منطقه نسبت به پیگیری اقدامات حقوقی و قانونی تا حصول نتیجه نهایی اقدام و در صورت نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها از کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان منطقه و دبیرخانه شورای‌عالی و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه‌ها موضوع را بررسی و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نمایند.

 ـ در خصوص بند ۵ ـ ۶ توضیحات سازمان در این رابطه به استماع اعضا رسید.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را ضمن هماهنگی با دبیرخانه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می‌باشد. همچنین مقرر شد مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه شورای‌عالی در زمان تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد‌های سازمان‌های مناطق آزاد سرفصل‌هایی ‌نظیر استهلاک و ذخیره سنوات را لحاظ نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران سازمان در اجرای عملیات عمرانی و رعایت صرف و صلاح سازمان در اجرای پروژه‌های مصوب بودجه سالیانه سازمان و شرکت‌های تابعه، گزارش سازمان منطقه به استماع رسید و مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پیگیری موارد تا حصول نتایج نهایی اقدام و نتایج اقدامات انجام‌شده را به طور مستمر به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. همچنین مقرر شد حسابرس محترم عبارت خلع‌ید را با توجه به توضیحات سازمان حذف نماید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران سازمان در موارد مندرج در بند‌های ۴، ۱ـ ۶ الی ۴ـ ۶ و ۸، گزارش به استماع اعضا رسید. اعضای مجمع همچنین تأکید نمودند احیاء و فعالیت شرکت‌ها نیازمند مصوبه مجمع عمومی است.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۹ـ در خصوص بند۱۲ گزارش حسابرس در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۱۰ـ با توجه به بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد.

۱۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فی‌مابین سازمان و مؤسسه تعیین می‌شود.

۱۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/21 لغايت 1403/01/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره…
keyboard_arrow_up