تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 1402

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 1402

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۵۶۴۷ DM26991 نقدی بر کاستی های قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶/ امیررضا محمودی، مصطفی عباسی، سیده مهشید میری بالاجورشری.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎۶، پاییز و زمستان: ص ۲-‎۹.
۴۵۶۴۸ DM26992 بررسی التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی بر پایه قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران و فرانسـه/ علی جمالزاده، بهنام قنبر پور.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎۶، پاییز و زمستان: ص ۱۱-‎۲۷.
۴۵۶۴۹ DM26993 تحلیل تفاوت های جامعه شناسانه زندان از نگاه دورکهایم و فوکو/ مهرداد غنی، علیرضا محمد بیکی.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎۶، پاییز و زمستان: ص ۲۹-‎۴۲.
۴۵۶۵۰ DM26994 واکاوی مبانی، صلاحیت و ماهیت دادگاه های داخلی و خارجی/ فاطمه رمضانی، عباس تقوایی.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎۶، پاییز و زمستان: ص ۴۴-‎۵۵.
۴۵۶۵۱ DM26995 تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین الملل/ آرش ملکی، سیده مریم اسدی نژاد.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎۶، پاییز و زمستان: ص ۵۷-‎۷۰.
۴۵۶۵۲ DM26996 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عرصه تعارضات و تزاحمات ( اصول مربوطه به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام)/ قاسم قاسمی بیورزنی، فریبرز لطافتی، رقیه باهنر مراللو.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎۶، پاییز و زمستان: ص ۷۲-‎۸۰.
۴۵۶۵۳ DM26997 نگرشی فقهی حقوقی پیرامون ماهیت قرارداد پزشکی/ کیوان رضایی، سید محمد اسدی نژاد.- پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎۶، پاییز و زمستان: ص ۸۲-‎۱۰۹.
۴۵۶۵۴ DM26998 پیشگیری اجتماعی از فساد اداری/ امیرحسین تسلیمی، محمود اشرافی، محمود مالمیر.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۲-‎۱۱.
۴۵۶۵۵ DM26999 تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/ رامین پورسعید.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۴-‎۲۲.
۴۵۶۵۶ DM27000 کودک آزاری والدین از منظر فقه و حقوق در پرتو نقش پزشکی قانونی/ مریم حسین مردی، اکبر احمدی، ناصرعلی افضل نژاد.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۲۶-‎۳۶.
۴۵۶۵۷ DM27001 امکان سنجی رفع خشونت قانونی مرتبط با حکم رشد جزائی و کمال عقلی نسبت به نوجوانان در حقوق ایران/ فاطمه عطرزاده، کیومرث کلانتری.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۴۰-‎۵۳.
۴۵۶۵۸ DM27002 مطالعه تطبیقی تادیب کودکان از دیدگاه احکام اسلامی و قانون مجازات اسلامی/ شیرین شفیعی، طیبه عارف نیا، رحمت فرحزادی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۵۶-‎۶۵.
۴۵۶۵۹ DM27003 استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی/ مریم بیرانوند، مسعود قاسمی، یزدان نصرتی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۶۷-‎۸۰.
۴۵۶۶۰ DM27004 اعتبار سنجی سوگند و قسامه در اثبات دیات اعضا و منافع/ لیلا ایمانی راد … [و دیگران].- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۸۴-‎۹۶.
۴۵۶۶۱ DM27005 مذاق شریعت در فقه امامیه و کارکرد آن در فقه و حقوق کیفری/ سید مرتضی حسینی نسب، محمود قیوم زاده، سمیرا گل خندان.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۰۰-‎۱۱۲.
۴۵۶۶۲ DM27006 مبانی فقهی میانجیگری کیفری/ علیرضا محمدبیکی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۱۶-‎۱۲۷.
۴۵۶۶۳ DM27007 مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در قبال آلودگی هوا از منظر فقه و حقوق/ شکور نوروزنیا، بهروز نوروزی، مریم سیدحاتمی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۳۰-‎۱۴۲.
۴۵۶۶۴ DM27008 مفهوم و مصادیق افساد فی الارض در فقه و حقوق کیفری با تاکید بر ارتکاب جرم در فضای مجازی/ ابراهیم مرادی، احمد فلاحی، شهرام محمدی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۳۰-‎۱۳۸.
۴۵۶۶۵ DM27009 چالش های سیاست  جنایی کیفرمدار (امنیت محور) در پرتو موازین فقه و حقوق بشر/ مرضیه اختری بروجنی، محسن شکرچی زاده، غلامحسین مسعود.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۴۲-‎۱۵۵.
۴۵۶۶۶ DM27010 چالش های کیفر گذاری (سرقت خرد) از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹/ حامد چگینی، سید سجاد کاظمی.- پژوهشنامه حقوق کیفری. ‎۱۴۰۲، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎27)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۳۱.
۴۵۶۶۷ DM27011 دادرسی فراقانونی: بررسی انتقادی مبانی استجازه قضایی در پرتو قانون اساسی/ اسماء حیدری زاد، حسین فخر.- پژوهشنامه حقوق کیفری. ‎۱۴۰۲، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎27)، بهار و تابستان: ص ۳۳-‎۶۲.
۴۵۶۶۸ DM27012 پیش بینی جرم با استفاده از آزمون شخصیت شناسی مایرز- ریگز مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد/ حمیدرضا دانش ناری، مجید صادق نژاد، مریم مروی.- پژوهشنامه حقوق کیفری. ‎۱۴۰۲، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎27)، بهار و تابستان: ص ۶۳-‎۸۷.
۴۵۶۶۹ DM27013 چالش های اساسی حقوق پیشگیری از جرم در ایران/ اسمعیل رحیمی نژاد.- پژوهشنامه حقوق کیفری. ‎۱۴۰۲، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎27)، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۵.
۴۵۶۷۰ DM27014 ارزیابی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اقتصادی و چالش های فراروی آن/ احمد زکی زکا، حسین آقابابایی.- پژوهشنامه حقوق کیفری. ‎۱۴۰۲، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎27)، بهار و تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۲.
۴۵۶۷۱ DM27015 تفسیرهای قضایی از مفهوم (رضایت) در تجاوز جنسی؛ تحلیل محتوای پرونده های ایران و نیوزیلند/ سعیده صفایی … [و دیگران].- پژوهشنامه حقوق کیفری. ‎۱۴۰۲، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎27)، بهار و تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۷۰.
۴۵۶۷۲ DM27016 جبران خسارت بزه دیده مقصر در فرض انجام وظیفه توسط مامورین/ افشین عبداللهی، آذر رضاقلی، نریمان نثری.- پژوهشنامه حقوق کیفری. ‎۱۴۰۲، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎27)، بهار و تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۵.
۴۵۶۷۳ DM27017 بازنگری در کیفرهای بدنی در پرتو بازخوانی قاعده هم نشینی عقل و شرع/ محمدجعفر حبیب زاده، محمدحسن مالدار، زهرا شوکتی احمدآباد.- پژوهشنامه حقوق کیفری. ‎۱۴۰۲، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎27)، بهار و تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۸.
۴۵۶۷۴ DM27018 رویکرد نظام های دادرسی کیفری ایران، فرانسه و امریکا به اصل ترافعی در مرحله تحت نظر/ محمدمسعود ملازمیان … [و دیگران].- پژوهشنامه حقوق کیفری. ‎۱۴۰۲، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎27)، بهار و تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۴۸.
۴۵۶۷۵ DM27019 بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتیگران جوان و نوجوان با تکیه بر مفهوم جابجایی فرهنگی(مطالعه ی موردی شهرستان مشهد)/ سینا مهدوی دامغانی، عبدالرضا جوان جعفری، سید محمد جواد ساداتی.- پژوهشنامه حقوق کیفری. ‎۱۴۰۲، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎27)، بهار و تابستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۷.
۴۵۶۷۶ DM27020 واکنش نهادهای عدالت کیفری در قبال خشونت جنسی علیه همسر/ زهرا نعمتی، محمد فرجیها.- پژوهشنامه حقوق کیفری. ‎۱۴۰۲، سال چهاردهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎27)، بهار و تابستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۹.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up