خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه‌های کتاب‌های فارسی آذرماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های فارسی آذرماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های فارسی آذرماه ۹۷

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۱۰۹K‎ ۵۷۹‎ /ص‎۷‎م‎۵مسئوليت مدني تطبيقي/ سيدحسين صفايي، حبيب اله رحيمي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۷.
۱۶۳KJE‎ ۹۲۸‎ /م‎۲متدولوژي هاي تحقيق در حقوق اتحاديه اروپا و حقوق بين الملل/ تاليف رابرت کراير … [و ديگران]؛ ترجمه سعيد ساطعي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۷.
۱۷۸HE‎ ۵۷۱‎ /م‎۳‎م‎۷معاهدات حمل و نقل بين المللي همراه با قانون دريايي ايران/ تهيه و تنظيم عليرضا محمدزاده وادقاني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۷.
۲۷۱KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ق‎۲۸قانون يار مجازات اسلامي (مصوب ۲/۱/۹۲)/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۶.
۲۸۳KMH‎ ۵۰۰‎ /ش‎۹‎م‎۳مجموعه سوالات طبقه بندي شده حقوق مدني/ محمدحسين شهبازي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۶.
۲۹۶BP‎ ۱۵۵‎ /ب‎۲‎م‎۳مجموعه سوالات طبقه بندي شده مباني استنباط حقوق اسلامي (اصول فقه)/ تاليف ابوالفضل باقري راد.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۲.
۳۳۳HV‎ ۸۶۸۸‎ /ط‎۲‎ب‎۴بزه ديده در نظم نوين کيفري/ علي طالع زاري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۴۲۰KMH‎ ۳۰۹۸‎ /ب‎۲‎ح‎۷حقوق درماني: (حقوق مردم در مراکز درماني)/ مولف مجتبي باري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۴۹۳K‎ ۵۴۴۵‎ /ب‎۲‎الف‎۵استرداد مجرمين در نظام کيفري ايران و حقوق بين الملل/ نويسنده عباس بايي‌لاشکي؛ با همکاري محمدرضا روزبهاني، جواد طهماسبي، محمدتقي اکبري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۴۹۵K‎ ۶۲۷‎ /ط‎۲‎پ‎۴پرونده شخصيت در حقوق کيفري ايران، فرانسه و انگلستان/ مولفان علي طالع زاري، حسينعلي ايزد.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۷۰۳KMH‎ ۴۲۵۸‎ /ح‎۹‎ن‎۸نگاهي به جرم اختلاس و مجازات آن/ رحمت الله  حيدري.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۷۰۵BP‎ ۱۹۵/۶‎ /ط‎۲‎م‎۶معاونت در جرايم تعزيري در حقوق کيفري ايران/ مولفين علي طالع زاري، شيما علاقه بندي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۷۰۶KMH‎ ۳۱۲۹‎ /الف‎۷‎ن‎۲ناکارآمدي سياست جنايي ايران در برخورد با جرائم منابع طبيعي/ بهزاد اکبرآبادي.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.
۷۰۷KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ع‎۸‎آ‎۹آيين دادرسي کيفري: گفتمان تحليلي کاربردي همراه با مثال هاي عيني در پرونده هاي قضايي و نمونه دستورات و قرارهاي دادسرا و آراي محاکم کيفري/ مولفان علي علي پوررجبي، محمد رحمتي.- تهران: کتاب آوا  ، ‎۱۳۹۶.
۷۰۸JZ‎ ۵۱۸۵‎ /ه‎۲‎الف‎۵اسرار تجاري در تجارت بين الملل در چارچوب سازمان تجارت جهاني/ مولفان شيما هاشم پور وزواني، داود داداش نژاد.- تهران: کتاب آوا، ‎۱۳۹۶.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *