تازه‌‌ های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان 1402

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان 1402

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۵۳۱۳ DM26657 خردگرایی و خردگریزی در رای قضایی/ محمد درویش زاده.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۸-‎۱۴.
۴۵۳۱۴ DM26658 تحلیل و نقد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسوولیت فروشنده در ضمان درک/ مهدی جوادی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۵-‎۵۶.
۴۵۳۱۵ DM26659 مرور زمان در جرایم راجع به انتقال مال غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)/ ناصر رضوانی جویباری، فریدون جعفری.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۸-‎۷۸.
۴۵۳۱۶ DM26660 یافتن حکم دعوا از سوی قاضی؛ با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری/ محمدرضا رفیعی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۸۰-‎۱۰۷.
۴۵۳۱۷ DM26661 کالبدگشایی از رای دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا در دعوای مدیسون علیه مالبری در پرتو دادرسی اساسی/ آرین قاسمی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۳.
۴۵۳۱۸ DM26662 نوآوری قانونی در مورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم مستوجب قصاص (نقد رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)/ محمد قربانی جویباری، عباس شیخ الاسلامی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۳.
۴۵۳۱۹ DM26663 تفسیر قانون در پرتو عدالت؛ (نقد و تحلیل رای شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور)/ حمید گوینده.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۵۵-‎۱۶۳.
۴۵۳۲۰ DM26664 معافیت کفالت ناشی از طلاق والدین در پرتو اصول و قواعد فقهی و حقوقی (با تاکید بر آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری)/ مهدی مددی، یوسف عبدالملکی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۶۵-‎۱۹۰.
۴۵۳۲۱ DM26665 تمایز عدم النفع و تفویت منفعت: با تاکید بر نقد و تحلیل دادنامه های شماره شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه ۸۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/ عباس میرشکاری، مونا عبدی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۹۲-‎۲۱۶.
۴۵۳۲۲ DM26666 شمول خسارت تاخیر در تحویل مبیع؛ (تحلیل و نقد دادنامه شعبه … دادگاه عمومی)/ سیدفاضل نوری.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۱۸-‎۲۴۳.
۴۵۳۲۳ DM26667 گزارش نشست پژوهشی نقد آراء قضایی مبنی بر استناد محاکم ایران به معاهدات و اسناد بین المللی؛ (مطالعه موردی تابعیت و احوال شخصیه)/ محمدمهدی توکلی.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۴۵-‎۳۰۸.
۴۵۳۲۴ DM26668 رای برگزیده: دادنامه شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور.- نقد و تحلیل آراء قضایی. ‎۱۴۰۲، دوره دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۱۰-‎۳۲۲.
۴۵۳۲۵ DM26669 اصول رسیدگی به جرایم بورس اوراق بهادار در حقوق ایران/ ناصر قاسمی، محمد کمالی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۵-‎۱۶.
۴۵۳۲۶ DM26670 بررسی اعتبار و جایگاه تامین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث تی پی اف در داوری سرمایه گذاری/ محمدمهدی اسدی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۱۷-‎۳۶.
۴۵۳۲۷ DM26671 قتل جنین یا سقط آن؛ از تجریم فقهی تا تجریم قانونی/ ناصر عتباتی، حمید مصطفوی، سامان اوجاقلو شهابی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۳۷-‎۵۲.
۴۵۳۲۸ DM26672 تحلیلی بر قانون به کارگیری سلاح در اصول حقوق کیفری/ سیدوحدت فخری، سالار صادقی، داوود علیزاده.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۵۳-‎۶۸.
۴۵۳۲۹ DM26673 جرم شناسی سبز و جرم زیست محیطی: جرم شناسی حائز اهمیت در عصر فروپاشی زیست بوم جهانی/ مایکل لینچ؛ سیدعلیرضا میرکمالی، امین حاجی وند، علی خوش منظر.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۶۹-‎۱۰۰.
۴۵۳۳۰ DM26674 بررسی دلایل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن (از نظر حقوق ادبی و هنری)/ سولماز کریمی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۱۰۱-‎۱۱۴.
۴۵۳۳۱ DM26675 تحریم خط لوله نورد استریم ۲ از منظر حقوق بین الملل/ آرش ملکی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۱۱۵-‎۱۲۶.
۴۵۳۳۲ DM26676 چالش های قضایی ارتکاب قتل عمد توسط اتباع افغان و راهکارهای آن/ سعید قائدی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۱۲۷-‎۱۶۴.
۴۵۳۳۳ DM26677 درآمدی بر روش مدل سازی توصیف جزایی قاعده مند؛ با انطباق رویکرد کلی نسبت به جرائم علیه امنیت (مطالعه موردی جرم محاربه)/ امین حاجی وند، پروین عسگری، امین علیزاده.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۱۶۵-‎۱۸۰.
۴۵۳۳۴ DM26678 تضمین حقوق شهروندی در پرتو رعایت اصل کیفی بودن قوانین کیفری/ فائز مقبل باعرض، جواد نادری عوج بغزی، احمدرضا امتحانی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۱۸۱-‎۲۰۶.
۴۵۳۳۵ DM26679 نقش رسانه در پیشگیری از جرم/ علی زندی راد، عبدالواحد بهمه ای.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۲۰۷-‎۲۲۴.
۴۵۳۳۶ DM26680 نگرش جرم انگارانه به پدیده تراجنسیتی در پرتو سیستم عدالت کیفری/ محمد جوان بخت، علی نورمحمدزاده.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۲۲۵-‎۲۴۶.
۴۵۳۳۷ DM26681 وضعیت ثبتی املاک بدون سند در حقوق ایران/ امید دوست بین، اکبر غلامی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۲۴۷-‎۲۵۸.
۴۵۳۳۸ DM26682 اعطای آزادی مشروط به زندانیان در حقوق کیفری ایران و فرانسه/ زهرا نظری.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۲۵۹-‎۲۷۴.
۴۵۳۳۹ DM26683 مشروعیت استناد به دکترین حفاظت از اتباع خارج از قلمرو از منظر حقوق بین الملل/ امیرعباس کیانی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۲۷۵-‎۲۹۶.
۴۵۳۴۰ DM26684 اصول تحقق امینت قضایی در نظام کیفری ایران/ ایرج مروتی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۲۹۷-‎۳۱۶.
۴۵۳۴۱ DM26685 کنکاشی پیرامون حقوق حیوانات در اسلام، نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی/ عبدالحکیم دیدار.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۳۱۷-‎۳۳۸.
۴۵۳۴۲ DM26686 تاثیر و نقش حقوق اساسی در تضمین حقوق شهروندی/ معصومه حیدری.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۳۳۹-‎۳۵۴.
۴۵۳۴۳ DM26687 جنایات زیست محیطی و زیست بوم کشی (اکوساید) در دریا: به سوی جرم شناسی آبی جدید/ آسنسیون گارسیا رویز، نیگل ساوس، اوی بریسمن؛ امین حاجی وند، علی خوش منظر، صابر سیاری زهان.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۳۵۵-‎۳۸۰.
۴۵۳۴۴ DM26688 شناسایی و مقابله با اخبار جعلی/ مارک ورستریت، جین بامبائر، دریک بامبائر؛ مرجان مرادی، کیان بیگلربیگی، سیدهادی محمودی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۳۸۱-‎۴۵۲.
۴۵۳۴۵ DM26689 تحلیل ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها/ حسین خزایی.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۴۵۳-‎۴۷۸.
۴۵۳۴۶ DM26690 سیاست کیفری جرائم علیه شهروندان توسط نیروهای مسلح (مطالعه تطبیقی در ایران و ایالات متحده امریکا)/ یاسر شاکری.- تمدن حقوقی. ‎۱۴۰۲، دوره ششم، شماره ‎16، پاییز: ص ۴۷۹-‎۵۳۶.
۴۵۳۴۷ DM26691 مفهوم شناسی تحقق مترقی حق بر غذا: حد فاصل امنیت غذایی و حاکمیت غذایی/ هانیه مغانی، علیرضا ظاهری، حسین شریفی طرازکوهی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۲.
۴۵۳۴۸ DM26692 مبانی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از ویروس کرونا/ غلامرضا محبیان، سیدابراهیم موسوی، جمشید میرزایی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۴.
۴۵۳۴۹ DM26693 راهکارهای حقوقی مدیریت تعارض منافع در فرایند صدور مجوز تاسیس موسسات پزشکی در نظام سلامت ایران/ وحید موذن … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۴.
۴۵۳۵۰ DM26694 مشروعیت درمانگری به غیر حلال با تاکید بر قاعده المشقه تجلب التیسیر/ الهام رضائی، محمد نوذری فردوسیه، علیرضا رستمی قفس آبادی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۳.
۴۵۳۵۱ DM26695 اثر انجام عمل سرمازیستی بر عقود جایز فرد فریز شده در حقوق ایران/ هدی جعفری، سیدمحمدهادی ساعی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۰.
۴۵۳۵۲ DM26696 بررسی تطبیقی نقش نظام مسئولیت مدنی در ایمن بودن واکسن کووید-۱۹/ احمد جعفری، حمید ابهری.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۶.
۴۵۳۵۳ DM26697 مطالعه لزوم جرم انگاری باقیمانده های دارویی در مواد غذایی/ جعفر عباس نژاد … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۴.
۴۵۳۵۴ DM26698 بررسی حقوقی امکان الزام اشخاص به تزریق واکسن (کرونا) در نظام حقوقی ایران/ محمد آذرنوش، علی حسن کافی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۲.
۴۵۳۵۵ DM26699 نقش اعلامیه های جهانی سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد در حمایت و ارتقای اخلاق پزشکی/ عسکر جلالیان، علی درست کردار.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۴.
۴۵۳۵۶ DM26700 جایگاه حق بر سلامت در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی (WHO) و چالش های این سازمان در تضمین حقوق سلامت/ سیاوش اصلانی، میرسجاد سیدموسوی، علی حاجی پور کندرود.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۸.
۴۵۳۵۷ DM26701 تاثیر اختلالات رفتاری ترانس سکشوال ها بر مسئولیت کیفری آن ها نسبت به جرائم جنسی/ علی سلیم نوری، رضا نیکخواه، سیامک جعفرزاده.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۵.
۴۵۳۵۸ DM26702 بررسی تزاحم حیات و سلامت مادر و جنین از منظر فقه و قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت/ آمنه مظلوم زاده.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۲.
۴۵۳۵۹ DM26703 بررسی خودمختاری رابطه ای و فردی بیمار از دیدگاه نتیجه گرایانه/ امین قاسم پور، محمدحسن صادقی مقدم.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۹.
۴۵۳۶۰ DM26704 مسئولیت کیفری سران دولت ها در قبال نقض حق دسترسی به دارو/ سیدحسین حسینی، امین حاجی وند.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۲.
۴۵۳۶۱ DM26705 مسئولیت مدنی ناشی از باقی ماندن وسایل جراحی در بدن بیمار/ سیدوحید صادقی، محمدمهدی الشریف.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۳.
۴۵۳۶۲ DM26706 مشروعیت سنجی انجام جراحی های ترمیمی – زیبایی در بانوان باردار/ شقایق عامریان، امیرحمزه سالارزائی، زهرا حیدری.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۸.
۴۵۳۶۳ DM26707 الزام یا اختیار کادر درمان در اولویت دهی بیماران در پاندمی ها/ پگاه سرمدی، نصراله جعفری، زهرا رعیتی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۴.
۴۵۳۶۴ DM26708 ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در آسیب های وارده بر محیط زیست ناشی از آلودگی هوا با نگاهی به شهر تهران/ سپیده بوذری، سیمین اسدزاده.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۶.
۴۵۳۶۵ DM26709 امکان سنجی تعادل میان منافع مادر، جنین و جامعه در موضوع سقط جنایی و قانونی/ سیدعباس سیدی آرانی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۴.
۴۵۳۶۶ DM26710 تبیین وضعیت سرپرستی و حضانت کودکان والدین تراجنسی بر مبنای مصلحت کودک/ منصوره فصیح رامندی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۵.
۴۵۳۶۷ DM26711 واکاوی سیاست کیفری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ راجع به سقط جنین جنایی و جرائم مرتبط با آن/ محمدمهدی برغی، محسن راستی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۳.
۴۵۳۶۸ DM26712 پرسمان فقهی – حقوقی موضوع شناسی جنسیت تراجنسی ها/ ماهرو غدیری، محمد روشن، حمیدرضا سعیدعرب.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۶.
۴۵۳۶۹ DM26713 بررسی حقوق بیماران در مخاصمات مسلحانه در فقه و حقوق بین الملل بشردوستانه/ فاطمه السادات قریشی محمدی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۳.
۴۵۳۷۰ DM26714 تضمین حق دادخواهی کودکان توانخواه در برابر خشونت خانگی؛ چالش ها و راهکارها/ هما داودی گرمارودی، سجاد لشکری آذر، زهرا شوکتی احمدآباد.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۴.
۴۵۳۷۱ DM26715 قابلیت اجرای اصل انتظار مشروع در حقوق پزشکی/ مریم ثقفی، عباس نیازی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۲.
۴۵۳۷۲ DM26716 مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی عدم اجرای تعهدات قراردادی به سبب پاندمی ویروس کرونا در سیستم حقوقی ایران و اسناد بین المللی/ بابک مرندی، محمدتقی رفیعی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۲.
۴۵۳۷۳ DM26717 تعهدات دولت در حفاظت از شهروندان در مقابله با بیمارهای همه گیر از منظر فقه و حقوق و اسناد بین الملل/ یعقوب علیزاده.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۴.
۴۵۳۷۴ DM26718 ماهیت و منابع قانونی مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات دارویی توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارو به مصرف کنندگان در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس/ کرم باقری حیدری، فیروز احمدی، هنگامه غضنفری.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۴.
۴۵۳۷۵ DM26719 حق بر سلامت کودکان با تاکید بر حق بر توسعه پایدار در شیوع بیماری های واگیردار از منظر حقوق بین الملل/ محمود عباسی، سیده پریسا میرابی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۲۲.
۴۵۳۷۶ DM26720 ضرورت اجرای مداخلات روان شناختی در دوران حبس و مراقبت بعد از خروج/ قیصر قلاوند، محسن شکرچی زاده، مهدی جلیلیان.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۲.
۴۵۳۷۷ DM26721 نقد هم آیندی اقتدارگرایی پزشکی و امنیت گرایی کیفری در سیاستگذاری سلامت/ مهدی خاقانی اصفهانی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۹.
۴۵۳۷۸ DM26722 سقط جنین از منظر فقه و حقوق در پرتو قاعده عسر و حرج/ دل آرا مقدسیان، احمد شجاعی، محمدحسین صائینی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۵.
۴۵۳۷۹ DM26723 ضمانت اجرای حق بر سلامتی فرزندان از سوی والدین از منظر تحلیل فقه و حقوق/ مریم حسین مردی، اکبر احمدی، ناصرعلی افضل نژاد.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۳.
۴۵۳۸۰ DM26724 جرائم جنسی در فضای سایبر؛ از علت شناسی تا کارایی سنجی راهبردهای مقابله ای/ احسان سلیمی قلعه یی، یلدا دست فال.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۶.
۴۵۳۸۱ DM26725 تقابل حق بر سلامت با حق بر تجارت آزاد و حق امنیت در حقوق و رویه قضایی بین الملل/ زهرا خداداد، سیدقاسم زمانی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۴.
۴۵۳۸۲ DM26726 پاسخ کیفری مناسب به مجرمان دارای افسردگی/ محمد یکرنگی، نیما جهانگیری، نعیم جهانگیری.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۲۰.
۴۵۳۸۳ DM26727 آثار حقوقی استفاده از نگهدارنده های مواد غذایی و تاثیرات مخرب آن ها بر سلامت عمومی/ پوراندخت سالاری … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۴.
۴۵۳۸۴ DM26728 مسئولیت مدنی ناشی از توریسم درمانی/ الهام صادقی راد.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۳.
۴۵۳۸۵ DM26729 بررسی فقهی حقوقی وضعیت تمکین زوجه در دوره نهفتگی بیماری مسری زوج/ شراره صدیقی، فخرالله ملائی کندلوس.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۳.
۴۵۳۸۶ DM26730 نگاهی به حق سلامت و حقوق ویژه اقشار خاص در حوزه بین الملل بشردوستانه با تاکید بر معلولین و افراد کم توان آسیب پذیر/ فاطمه نوری رومنان، عباس تدین، بهنام یوسفیان شوره دلی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۶.
۴۵۳۸۷ DM26731 جهانی سازی حقوق بین الملل سلامت در پرتو مقابله با بیماری های عفونی نوظهور/ میثم نوروزی، مهدی اسکندری خوشگو، اکبر حسینی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۲.
۴۵۳۸۸ DM26732 همسرآزاری روحی و روانی ناشی از تدوام زوجیت ناخواسته، مصادیق و مبانی ممنوعیت آن از منظر فقه امامیه/ زینب فدایی، فخرالله ملائی کندلوس.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۳.
۴۵۳۸۹ DM26733 مسئولیت جزایی جرائم ناشی از دورکاری حاصل از شیوع ویروس کرونا با تاکید بر اضطرار/ سیداحمد میرخلیلی، عباس کلانتری خلیل آباد، نرگس غفوری بنادکوکی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۳.
۴۵۳۹۰ DM26734 گستره حمایت از حق سلامت زنان و کودکان در مخاصمات منطقه ای از منظر حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه/ سمیه رحمانی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۳.
۴۵۳۹۱ DM26735 اذن ولی در ازدواج دختر در فرض زوال بکارت به واسطه زنا با نقدی بر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور/ علی اکبر ایزدی فرد … [و دیگران].- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۳.
۴۵۳۹۲ DM26736 نقش قواعد لاحرج و لاضرر در سقط جنین ناشی از زنا و تجاوز به عنف/ طوبی فیروزپور بندپی.- حقوق پزشکی. ‎۱۴۰۲، سال هفدهم، شماره ‎58: ص ۲-‎۱۵.
۴۵۳۹۳ DM26737 حق کودک برای داشتن خانواده در ایران: تحلیل اسناد مورد تعهد در جهان اسلام و عرصه بین الملل/ مریم شعبان.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎15، پاییز: ص ۲-‎۱۵.
۴۵۳۹۴ DM26738 بررسی انتقادی قانون اصلاحی حمایت از معلولین راجع به مغفول ماندن حقوق کم توانان ذهنی/ مژگان صبوری.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎15، پاییز: ص ۱۸-‎۲۹.
۴۵۳۹۵ DM26739 حمایت از کودکان در برابر آسیب های روحی و روانی ناشی از پاندمی ها با تاکید بر کووید-۱۹/ محمدمهدی مقدادی، ریحانه تقی زاده.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎15، پاییز: ص ۳۳-‎۴۶.
۴۵۳۹۶ DM26740 واکاوی حقوق کودکان از منظر حقوق شهروندی با رویکرد طراحی شهر دوستدار کودک/ مریم افشاری، الهام پورمهابادیان.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎15، پاییز: ص ۴۸-‎۵۷.
۴۵۳۹۷ DM26741 بررسی ابعاد عوامل ارتکاب جرم بین نوجوانان/ فاطمه ایزدی گنابادی.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎15، پاییز: ص ۶۰-‎۷۳.
۴۵۳۹۸ DM26742 حریم خصوصی اطلاعاتی کودکان در قوانین داخلی ایران/ معصومه طاهرآبادی.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎15، پاییز: ص ۷۶-‎۸۷.
۴۵۳۹۹ DM26743 آسیب شناسی تقنینی فعالیت احزاب سیاسی با تاکید بر اصلاح ساختارهای اداری/ محمدتقی اکبری، سیدمحمد هاشمی، بیژن عباسی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۱۳-‎۳۸.
۴۵۴۰۰ DM26744 نگرشی بر رویکرد دادرس اداری و اساسی ایران بر آزادی اجتماعات در پرتو نظریه حوزه عمومی یورگن هابرماس/ علی مشهدی، علیرضا دبیرنیا، حسن محمدی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۶۳.
۴۵۴۰۱ DM26745 استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تاملی بر تحولات تاریخی از دوره مشروطه تا قانون اساسی (با تاکید بر مرحله استخدام و گزینش)/ میثم قلی زاده، عباسعلی سلطانی، محمدهادی قبولی درافشان.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۶۵-‎۸۸.
۴۵۴۰۲ DM26746 اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت/ خدیجه اکرمی، هدی غفاری، ولی رستمی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۰.
۴۵۴۰۳ DM26747 کاربست اصل مشروعیت تحصیل دلیل کیفری در دادرسی های اداری ایران با تاکید بر دیوان عدالت اداری/ اسماعیل قمری، مهدی حسنوند، سیده نفیسه کاظمی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۳.
۴۵۴۰۴ DM26748 موانع و چالش های حمایت از حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران/ جمیله جعفریان اصل، علی حاجی پور کندرود، ارکان شریفی.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۰.
۴۵۴۰۵ DM26749 آیین رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون شبه قضایی در محاکم عمومی/ صابر جعفرنیااسبویی، ابوالفضل دنکوب.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۸.
۴۵۴۰۶ DM26750 ادله الکترونیکی اثبات دعوا در دادرسی اداری و مدنی در ایران و فقه امامیه/ حمیدرضا احمدی لاشکی، حمید ابهری، عباس مقدری امیری.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۱۷۹-‎۲۰۲.
۴۵۴۰۷ DM26751 ابهام تئوریک در چیستی تخلف اداری کارمند در جمهوری اسلامی ایران/ محمدوزین کریمیان.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۶.
۴۵۴۰۸ DM26752 اعمال سیاست دولت باز؛ راهکاری برای مدیریت همه گیری در ایران (بررسی موردی کووید ۱۹)/ یداله قاسم زاده لالمی، محمدجواد جعفری، ایرج رنجبر.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۲۲۷-‎۲۵۳.
۴۵۴۰۹ DM26753 تعارض منافع در بخش عمومی: گونه ها و انواع مقابله های حقوقی (تحلیل فقهی و حقوقی)/ محمدتقی دشتی، زهرا زندیه، محمد مهدی فر.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۸۳.
۴۵۴۱۰ DM26754 بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه/ احمد تقی زاده، خلیل منصوری زاده.- پژوهش های نوین حقوق اداری. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۲۸۵-‎۳۰۶.
۴۵۴۱۱ DM26755 حیات، حقی بشری یا الهی؟/ میرسعید موسوی کریمی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۷-‎۳۵.
۴۵۴۱۲ DM26756 کارآمدی معیارهای پایش رفتار و قواعد تبعیض آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر با نیم نگاهی به آموزه های دینی/ سیدمحمد حسینی، مصطفی فضائلی، سیدمسعود موسوی کریمی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۳۷-‎۵۸.
۴۵۴۱۳ DM26757 کانادا، ژنوسید بومیان و دیوان بین المللی دادگستری/ عبدالله عابدینی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۸۶.
۴۵۴۱۴ DM26758 حق اجتماع مسالمت امیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران/ حسین آقابابایی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۰.
۴۵۴۱۵ DM26759 مبارزه با شکنجه: مقایسه نظام حقوقی ج.ا. ایران و جمهوری فدرال آلمان (با ارجاع ویژه به نظام حقوق بشر بین الملل)/ سمانه رحمتی فر.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۳.
۴۵۴۱۶ DM26760 تحلیل رویکرد حقوق بشر در خصوص اسقاط حق درخواست ابطال رای داوری با تاکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر/ رضا معبودی نیشابوری، سیدعلیرضا رضائی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۵.
۴۵۴۱۷ DM26761 اعمال حاشیه صلاحدید در پرتو مکاتب حقوقی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر/ حسن سواری، نیلوفر راغب.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۷.
۴۵۴۱۸ DM26762 تزاحم حق های بشری، نظریه و رویه/ امیر مقامی، فرزانه یزدخواستی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۱۷۹-‎۱۹۷.
۴۵۴۱۹ DM26763 امکان یا امتناع حقوق بشر در علوم سیاسی و روابط بین الملل: قرائت فرانظری/ سیداحمد فاطمی نژاد، روح اله اسلامی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۲۱.
۴۵۴۲۰ DM26764 مطالعه انتقادی نظریه های غربی قانون طبیعی در دومین مرحله احیای آن در دوره پساتجدد/ محمدحسین طالبی.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۲۲۳-‎۲۴۰.
۴۵۴۲۱ DM26765 سایبورگ و چالش های آن؛ درنگی از چشم انداز حقوق بشر/ مهدی مرادی برلیان.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۲.
۴۵۴۲۲ DM26766 فراز و فرود نظریه حقوق طبیعی در سنت فکری اندیشمندان عصر روشنگری/ مصطفی صبوری، حمیرا مشیرزاده.- حقوق بشر. ‎۱۴۰۲، جلد هجدهم، شماره ‎1 (پیاپی ‎35)، بهار و تابستان: ص ۲۶۳-‎۲۸۳.
۴۵۴۲۳ DM26767 تبیین فضای سایبری: ابعاد مفهومی و حقوقی/ سیدمحسن قائم فرد، فاطمه محسنی.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۲-‎۱۹.
۴۵۴۲۴ DM26768 فرصت ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری/ مجید نجارزاده هنجنی، علیرضا شمسی محب.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۲۲-‎۳۵.
۴۵۴۲۵ DM26769 بررسی فقهی – حقوقی فناوری بارورسازی مصنوعی ابرها با نگاهی به جنبه های زیست محیطی آن/ ابراهیم جوانمرد فرخانی، حمید میری، صالح یمرلی.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۳۸-‎۵۱.
۴۵۴۲۶ DM26770 خودنمایی دیجیتال نیتیوها در اینستاگرام: تحلیل فرایند، علل واگیری و تدابیر پیشگیری/ احسان سلیمی قلعه، ندا شیری، سیمین فرخی نیا.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۵۴-‎۶۷.
۴۵۴۲۷ DM26771 احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال/ علی کشاورز، علی نخجوانی، ناصر علیدوستی شهرکی.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۷۰-‎۸۴.
۴۵۴۲۸ DM26772 تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل/ سیدمحمدمهدی مصطفوی اردبیلی، مصطفی تقی زاده انصاری، سمانه رحمتی فر.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۸۶-‎۱۰۰.
۴۵۴۲۹ DM26773 چالش های حقوقی سیستم های هویت بیومتریک در اجرای قانون و سیاست تشخیص (صدا)، مطالعه موردی: پروژه سیپ در اروپا/ سیما حاتمی … [و دیگران].- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۱۰۲-‎۱۱۸.
۴۵۴۳۰ DM26774 امکان سنجی مسئولیت کیفری سلاح های جنگی مبتنی بر هوش مصنوعی و مسئله بی کیفرمانی در دادگاه کیفری بین المللی/ مهرنوش ابوذری، محمدرضا برزگر، زهرا نادری.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۱۲۰-‎۱۳۵.
۴۵۴۳۱ DM26775 وضعیت تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی در نظام حقوقی ایران/ بهزاد عبداله زاده، جواد حسین زاده، فاطمه قناد.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۱۳۶-‎۱۴۸.
۴۵۴۳۲ DM26776 از آبی دریا تا شبکه سیاه: عملیات های سایبری در برخی مناطق دریایی و تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین/ شهرام زرنشان، ریحانه زندی، موسی کرمی.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۱۵۰-‎۱۶۸.
۴۵۴۳۳ DM26777 وضعیت رمزارزها در حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی/ سیدیاسر ضیایی، سیده معصومه حسینی.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۱۷۰-‎۱۸۰.
۴۵۴۳۴ DM26778 جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تاکید بر چگونگی حمایت از کودکان/ مهدیه لطیف زاده، سیدمحمدمهدی قبولی درافشان.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۱۸۲-‎۱۹۸.
۴۵۴۳۵ DM26779 امکان سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف/ محسن رئیسی، محمدحسن صادقی مقدم، محمود حکمت نیا.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۲۱۲-‎۲۲۵.
۴۵۴۳۶ DM26780 وضعیت حقوقی ربات های هوشمند در حقوق چین/ یانگ لی شین، مهرنوش فنایی.- حقوق فناوری های نوین. ‎۱۴۰۲، سال چهارم، شماره ‎8، پاییز و زمستان: ص ۲۲۸-‎۲۴۳.
۴۵۴۳۷ DM26781 بررسی ابعاد تبلیغات گمراه کننده در روایی سنجی تجارت منصفانه: معرفی الگویی مفهومی-تقنینی مبتنی بر فقه/ مریم عباسی اول، منصور امیرزاده جیرکلی، محمدعلی سعیدی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۳-‎۱۶.
۴۵۴۳۸ DM26782 تاملی بر اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نظام های پرداخت از منظر سند CPSS/ محمدرضا پاسبان … [و دیگران].- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۱۹-‎۳۵.
۴۵۴۳۹ DM26783 بررسی تاثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی (تحلیل نگرش نخبگان جامعه)/ صادق صفری، عبدالرضا جوان جعفری، سیدمهدی سیدزاده ثانی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۳۹-‎۵۱.
۴۵۴۴۰ DM26784 تحلیل حقوقی و اقتصادی رفتارهای ضدرقابتی در بازار بیت کوین/ جعفر نوری یوشانلوئی، مریم پژومند.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۵۶-‎۶۵.
۴۵۴۴۱ DM26785 تحلیل اقتصادی صندوق تامین خسارت های بدنی در پرتوی اصول کارایی و هزینه-فایده/ محمد عابدی، حمید افکار.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۷۰-‎۷۹.
۴۵۴۴۲ DM26786 تحلیل استنادناپذیری از منظر کارایی اقتصادی/ مهسا رباطی، رحیم پیلوار، حسین جاور.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۹۴.
۴۵۴۴۳ DM26787 نگاهی نو به شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه حقوق و اقتصاد رفتاری؛ با تاکید بر دستورالعمل های اتحادیه اروپا و حقوق ایران/ جلیل قنواتی، یدالله دادگر، محمدعلی رضاپور آکردی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۹۸-‎۱۱۵.
۴۵۴۴۴ DM26788 واکاوی اقدامات پیشینی پیمانکار نسبت به کاهش ریسک های زیست محیطی در قراردادهای بالادستی نفتی/ آزاده امیرخانی، رضا طجرلو.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۱.
۴۵۴۴۵ DM26789 تحلیل تضمین های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی/ امید محمدی نیا، علی ساعتچی.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۱۳۶-‎۱۴۶.
۴۵۴۴۶ DM26790 رویکرد نظام قضایی ایران به افشای اطلاعات شرکت های بورسی/ رئوف سیاری، بهرام تقی پور.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۱۵۰-‎۱۶۲.
۴۵۴۴۷ DM26791 مطالعه تطبیقی وظایف نهاد ناظر بیمه ای در ایران و کشورهای منتخب/ لیلی نیاکان، فاطمه عطاطلب.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۱۶۶-‎۱۸۵.
۴۵۴۴۸ DM26792 مستندات و کاربردهای استدلال قیاسی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری/ حیدر پیری.- دانشنامه حقوق اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال سی ام، شماره ‎23، بهار و تابستان: ص ۱۹۰-‎۲۰۰.
۴۵۴۴۹ DM26793 تسری شرط داوری به شخص ثالث در حقوق ایران و رویه داوری تجاری بین المللی/ مرضیه شیخ محمدی، محسن محبی، ابراهیم تقی زاده.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎60، تابستان: ص ۷-‎۲۸.
۴۵۴۵۰ DM26794 نقش حفاظت از تنوع زیستی در تحقق توسعه پایدار/ پگاه نیک فر لیالستانی … [و دیگران].- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎60، تابستان: ص ۳۳-‎۵۶.
۴۵۴۵۱ DM26795 مطالعه دموکراسی و حاکمیت مردم در فقه امامیه با تکیه بر قوانین داخلی و بین المللی/ امیر احمدی، طاهره پورنعمتی شمس آباد، علی پرتوی.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎60، تابستان: ص ۶۱-‎۸۲.
۴۵۴۵۲ DM26796 حمایت از فرزندان طبیعی در حقوق ایران و اسناد بین المللی/ مریم سعادت دورابی، سیدعسکری حسینی مقدم، عباس مقدری امیری.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎60، تابستان: ص ۸۷-‎۱۰۶.
۴۵۴۵۳ DM26797 حمایت از بزه دیدگان قاچاق کالاهای سلامت محور در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی/ بابک پورقهرمانی، فاطمه احدی، سونیا علیزاده سامع.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎60، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۴۵۴۵۴ DM26798 تعامل یا تقابل حق توسعه با محدودیت های دست یابی به فناوری نوین اتمی/ محمدرضا فرخی زاده، زینب پورخاقان شاهرضایی.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎60، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۶.
۴۵۴۵۵ DM26799 ولایت قهری در حقوق ایران و نهاد مشابه در حقوق آمریکا/ حسن فلاح، سیدجواد سیدعلیزاده گنجی، بهنام قنبرپور.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎60، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۸.
۴۵۴۵۶ DM26800 اجرای قطعنامه های الزام آور شورای امنیت، با تاکید بر قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (برجام)/ مجتبی نظیف، علیرضا ظاهری.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎60، تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۸.
۴۵۴۵۷ DM26801 ارائه مدل مطلوب انتخاباتی بر اساس سیاست های کلی انتخابات با مطالعه نظام های اننخاباتی بین المللی (مطالعه موردی آمریکا و آلمان)/ افسانه بی جکر، محمد وارسته بازقلعه، علی دشتی.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎60، تابستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۸.
۴۵۴۵۸ DM26802 فعالان محدود، فعالیت های نامحدود؛ بررسی نقش و عملکرد سازمانهای بین المللی غیردولتی INGOs در مقابله با بحران جهانی ویروس کرونا/ سهیلا یوسفی، حسن سلیمانی.- تحقیقات حقوقی بین المللی. ‎۱۴۰۲، سال شانزدهم، شماره ‎60، تابستان: ص ۲۴۳-‎۲۵۷.
۴۵۴۵۹ DM26803 بررسی جایگاه دیون ممتاز بدهکاران در قوانین مدنی و تجاری و رویه قضایی/ احمد یوسفی صادقلو، الهام رجبی.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎106، تابستان: ص ۱-‎۱۷.
۴۵۴۶۰ DM26804 تحلیل چالش های فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار با تاکید بر آرای فقهای امامیه/ سیدمرتضی شهیدی، نبی دهقان، مهدی ناصر.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎106، تابستان: ص ۱۹-‎۴۶.
۴۵۴۶۱ DM26805 دوره گذار از معیارهای سنتی به سوی معیار اقتصادی شناخت تجار و اعمال تجاری/ عباس نیازی، سعید جوهر.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎106، تابستان: ص ۴۷-‎۵۹.
۴۵۴۶۲ DM26806 قائم مقامی در دعوا با نگاهی بر آرای دادگاه ها/ عباسعلی دارویی، حمیدرضا خانی.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎106، تابستان: ص ۶۱-‎۸۳.
۴۵۴۶۳ DM26807 تحدید نظریه امتناع اسلامی در رواداری دینی و کثرت گرایی حقوقی در نیل به صلح پایدار/ ابوذر عبدی.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎106، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۹.
۴۵۴۶۴ DM26808 همگون شدن هویت های فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد به حقوق فرهنگی/ علی فقیه حبیبی، کیوان صداقتی، رسول فلاح زرگران.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎106، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۰.
۴۵۴۶۵ DM26809 اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق/ مونا احمدلو، احمد سالاری، مهدی ناصر.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎107، پاییز: ص ۱-‎۳۳.
۴۵۴۶۶ DM26810 واکاوی قضائی شرایط صدور و اجرای قرار تعلیق تعقیب/ رضا هاشم زاده شورجه.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎107، پاییز: ص ۳۵-‎۵۷.
۴۵۴۶۷ DM26811 شورای عالی امنیت ملی و صدا و سیما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی/ میلاد شریفی مقدم، حجت اله ابراهیمیان.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎107، پاییز: ص ۵۹-‎۸۱.
۴۵۴۶۸ DM26812 ضمان و مسئولیت پزشک از دیدگاه فقهای اسلامی و قوانین ایران/ احمد پورابراهیم.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎107، پاییز: ص ۸۳-‎۱۱۴.
۴۵۴۶۹ DM26813 نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در مستدل، مستند و موجه بودن آراء مراجع شبه قضایی/ سیدمحمد هاشمی، توکل حبیب زاده، پرویز حاجی پور.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎107، پاییز: ص ۱۱۵-‎۱۵۵.
۴۵۴۷۰ DM26814 مروری بر جرائم رایانه ای و تبیین ماهیت تاریخی و تقنینی آن/ احمد پورابراهیم.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎107، پاییز: ص ۱۵۷-‎۱۷۹.
۴۵۴۷۱ DM26815 اخلاق حرفه ای نظارت در نظام حقوقی ایران با نگاهی به مقررات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و قضات/ امیر مرادی.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎108، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۵۴۷۲ DM26816 بررسی ماهیت کنسرسیوم (اتحادیه شرکت ها) و مقایسه اجمالی آن با عناوین مشابه/ سلمان علیپور قوشچی، حسن مهدوی فرد.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎108، زمستان: ص ۱۷-‎۴۴.
۴۵۴۷۳ DM26817 بررسی و تحلیل مبانی قاعده دراء در فقه اسلامی و حقوق موضوعه/ محمد اسماعیل زاده، احمد پورابراهیم.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎108، زمستان: ص ۴۵-‎۶۶.
۴۵۴۷۴ DM26818 بررسی و تحلیل نظریات و تحولات جایگاه حقوق شاکی در نظام حقوق کیفری/ احمد پورابراهیم، محمد اسماعیل زاده.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎108، زمستان: ص ۶۷-‎۱۰۰.
۴۵۴۷۵ DM26819 گواهی عدم امکان سازش؛ ماهیت، موارد صدور و اجرای آن/ سیدمهدی کاظمی.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎108، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۸.
۴۵۴۷۶ DM26820 مبانی فقهی و حقوقی اعتراض دادستان به آراء قضایی/ اسماعیل کشکولیان، محمود اشرافی، مسعود حیدری.- قضاوت. ‎۱۴۰۰، سال بیست و یکم، شماره ‎108، زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۴۹.
۴۵۴۷۷ DM26821 پیامدهای حقوقی جرم انگاری فراگیر در نظام قضایی ایران/ نورالله قدرتی، سیدمحمود میرخلیلی، محمدعلی حاجی ده آبادی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎78، پاییز: ص ۷-‎۳۴.
۴۵۴۷۸ DM26822 ایجاد اضطرار برای زن به قصد تمکین جنسی وی/ جلال الدین قیاسی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎78، پاییز: ص ۳۵-‎۵۶.
۴۵۴۷۹ DM26823 تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی/ امیر خناری نژاد، نسرین طباطبایی حصاری، محسن صادقی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎78، پاییز: ص ۵۷-‎۸۲.
۴۵۴۸۰ DM26824 کاربست قاعده حریم حمی در مراقبت از کانون خانواده (با تاکید بر عوامل برون خانوادگی)/ سعید داودی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎78، پاییز: ص ۸۳-‎۱۰۷.
۴۵۴۸۱ DM26825 ارزیابی سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان از چشم انداز امنیت اجتماعی/ سیدمحمد حسینی، عبدالوحید زاهدی، سیدمرتضی حسینی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎78، پاییز: ص ۱۳۱-‎۱۶۰.
۴۵۴۸۲ DM26826 بررسی جایگاه آزادی اراده زوجین در جعل شرط فسخ نکاح در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران/ مهدی رحمانی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎78، پاییز: ص ۱۶۱-‎۱۸۰.
۴۵۴۸۳ DM26827 تحلیل جایگاه بهره بردار (لیسانس گیرنده) به عنوان خواهان دعوی نقض مالکیت صنعتی؛ مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران/ میرقاسم جعفرزاده، مهدی کارچانی.- حقوق اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال بیستم، شماره ‎78، پاییز: ص ۱۸۱-‎۲۱۱.
۴۵۴۸۴ DM26828 امکان سنجی توارث نوه ها بعد از فوت ابوین آنها در صورت وجود بطن اول/ شیرین شاهی، سحر کریمی، سیدحامدحسین حسینی.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۵-‎۳۱.
۴۵۴۸۵ DM26829 دیدگاه علامه طباطبایی در معنای معروف و تاثیر آن بر قلمرو قاعده معاشرت به معروف و تفسیر ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی/ سعید سیدحسینی.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۳۳-‎۵۲.
۴۵۴۸۶ DM26830 تاثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه/ فرزانه شفیع زاده، کبری پورعبدالله، مریم السادات محقق داماد.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۵۳-‎۸۱.
۴۵۴۸۷ DM26831 کار کودک در نظام حقوق خانواده ایران از منظر ایجابی و سلبی/ عاطفه عباسی کلیمانی، فاطمه عباسیان آرانی، محمدحسین شهبازی.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۸۳-‎۱۰۸.
۴۵۴۸۸ DM26832 بازپژوهی دیدگاه های سه گانه فقها در ماهیت عقد نکاح و تاثیر دیدگاه ها در مسائل باب نکاح/ منصور امیرزاده جیرکلی.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۹.
۴۵۴۸۹ DM26833 مرجحات غیرمنصوص و کاربرد آن در حقوق خانواده/ خدیجه مرادی، عاتکه قاسم زاده.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۸۸.
۴۵۴۹۰ DM26834 تبیین و بازخوانی اقوال و ادله فقهای اهل سنت در حکم جراحی ترمیم پرده بکارت/ سیده عاطفه ابراهیمی، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۸.
۴۵۴۹۱ DM26835 ارائه راه حلی برای تبیین حقوق جنسی بانوان بر اساس رویکردهای حقوقی و اخلاقی/ مریم قوجائی خامنه، محمدرضا سالاری فر.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۲.
۴۵۴۹۲ DM26836 بررسی تاثیر عارضه بارداری بر احکام جزایی مادران باردار در فقه و حقوق اسلامی/ فراست محمدی بلبان آباد.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۸.
۴۵۴۹۳ DM26837 نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع/ سیدابوالقاسم نقیبی، معصومه شهریاری.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۶.
۴۵۴۹۴ DM26838 مناقشات فقهی تشکیل بانک اسپرم/ محمدحسین رحمتی، نرجس نظری نوله.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۳.
۴۵۴۹۵ DM26839 بررسی حقوق مالی زن و مرد در پرتو فقه پویا/ خلیل اله احمدوند، لیلا آزادمنش.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۲، سال بیست و هشتم، شماره ‎79، پاییز و زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۲۷.
۴۵۴۹۶ DM26840 توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی/ ایمان صالح، جلیل قنواتی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۴-‎۴۲.
۴۵۴۹۷ DM26841 امکان سنجی توسعه موارد تاثیر بهبود بر میزان دیه: از جزم گرایی تا تفصیل/ محمدجعفر صادق پور.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۴۵-‎۷۸.
۴۵۴۹۸ DM26842 مقایسه شرط هاردشیپ و شرط بازنگری قیمت در قراردادهای فروش گاز/ زهرا دهقان، منصور امینی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۸۲-‎۱۱۴.
۴۵۴۹۹ DM26843 بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی سرقت پول/ مرجان نگهی مخلص آبادی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۱۸-‎۱۵۳.
۴۵۵۰۰ DM26844 تعهدهای دولت ها در خصوص ارتکاب شکنجه توسط اشخاص خصوصی/ مهدی حدادی، سروناز مستفیضی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۵۷-‎۱۸۶.
۴۵۵۰۱ DM26845 تاثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی/ سیدمهدی دادمرزی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۹۰-‎۲۲۱.
۴۵۵۰۲ DM26846 بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی/ نازیلا تقوی، سام محمدی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۲۲۶-‎۲۵۹.
۴۵۵۰۳ DM26847 ضرورت تنظیم سند بین المللی الزام های دولت عامل مهندسی زمین و ساختار معاهده پیشنهادی/ معصومه زمانیان، زهرا وطنی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۲۶۵-‎۳۰۲.
۴۵۵۰۴ DM26848 حقوق ناشی از تاخیر در پرداخت تعهدات پولی/ مونا عبدی، محمود باقری.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۳۰۶-‎۳۳۵.
۴۵۵۰۵ DM26849 ضوابط حاکم بر تنظیم پیش نیازهای اعمال قواعد رقابتی در پلتفرم های دیجیتال؛ آسیب شناسی ضوابط سنتی و ارائه راهکارهای نوین/ عباسعلی کدخدایی، ولی رستمی، محمدصادق فراهانی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۳۴۰-‎۳۸۱.
۴۵۵۰۶ DM26850 بررسی الزام های واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی/ مهدی فیروزآبادیان، احمد فدوی، مریم غلامی.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۳۸۶-‎۴۱۱.
۴۵۵۰۷ DM26851 مقابله با تروریسم کشاورزی و پیشگیری از آن/ پیمان نمامیان.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۴۱۶-‎۴۴۵.
۴۵۵۰۸ DM26852 ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی/ محبوبه مینا، زهرا هاشمی نیا.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۴۵۰-‎۴۸۲.
۴۵۵۰۹ DM26853 تحلیلی بر مفهوم حقوقی منابع ژنتیک در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران/ حسن اسکندریان، مریم آقایی بجستانی، محمد روحانی مقدم.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۴۸۶-‎۵۲۵.
۴۵۵۱۰ DM26854 نگرش نظام مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن/ علی آریان نژاد، هادی طحان نظیف.- مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز. ‎۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره ‎3، پاییز: ص ۵۳۱-‎۵۵۵.
۴۵۵۱۱ DM26855 تحلیل اثرگذاری کنش گران دینی در رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی/ منصور آیرم، حجت سلیمی ترکمانی، محمد موسی زاده.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎30، بهار: ص ۲-‎۳۶.
۴۵۵۱۲ DM26856 تحلیل اقتصادی حقوق از منظر فقهی در نظام حقوقی ایران/ مینا بلوری فر، بیژن حاجی عزیزی، فیض الله جعفری.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎30، بهار: ص ۳۸-‎۶۹.
۴۵۵۱۳ DM26857 مطالعه تطبیقی فراتنظیم گری در سازمان های حرفه ای حوزه سلامت/ محمد جلالی، مائده عرفانی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎30، بهار: ص ۷۲-‎۱۰۷.
۴۵۵۱۴ DM26858 وضعیت دوگانه مسئولیت مدنی مراکز درمانی در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق داخلی ایران/ غلامرضا حاجی نوری.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۱۰-‎۱۳۹.
۴۵۵۱۵ DM26859 مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی/ حمید حمیدیان، علی رضایی، حبیب طالب احمدی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۴۲-‎۱۷۸.
۴۵۵۱۶ DM26860 بررسی انطباق اصل جبران همه خسارات با مبانی کثرت گرا در حوزه فلسفه مسئولیت مدنی/ سیدنورالله شاهرخی، حبیب الله رحیمی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎30، بهار: ص ۱۸۰-‎۲۱۳.
۴۵۵۱۷ DM26861 مطالعه تطبیقی نظام های ثبت کشتی در پرتو کارکردهای حقوقی آن/ نسرین طباطبائی حصاری، سروش صفی زاده.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۱۶-‎۲۴۳.
۴۵۵۱۸ DM26862 مطالعه تطبیقی آثار حقوقی تشکیل گروه اقتصادی در قالب شرکت مدنی در حقوق ایران و فرانسه/ جواد نیک نژاد، داود حجازی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۴۶-‎۲۷۳.
۴۵۵۱۹ DM26863 جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران/ علی ولایی، رحیم نوبهار.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎30، بهار: ص ۲۷۶-‎۳۰۵.
۴۵۵۲۰ DM26864 بررسی نظریه عمومی انتقال قرارداد در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران/ مصطفی هراتی.- مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. ‎۱۴۰۲، دوره چهاردهم، شماره ‎30، بهار: ص ۳۰۸-‎۳۳۰.
۴۵۵۲۱ DM26865 ضرورت محدود سازی حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی در پرتو توسعه پایدار/ سید باقر میرعباسی، کیوان اقبالی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۵۹-‎۵۷۷.
۴۵۵۲۲ DM26866 مشروعیت شناسایی الحاق بلندی های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین الملل/ صقر صبوح، سید قاسم زمانی، سید علی رضوی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۹۹-‎۵۸۰.
۴۵۵۲۳ DM26867 تاملاتی در نخستین رهیافت های نظری در نسبت سنجی اسلام و حقوق بشر در عصر مشروطه/ ابراهیم موسی زاده.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۰۲-‎۶۱۷.
۴۵۵۲۴ DM26868 جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بین الملل سرمایه گذاری/ علیرضا ابراهیم گل، محسن نیک بین.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۲۰-‎۶۳۹.
۴۵۵۲۵ DM26869 همه گیری جهانی کووید-۱۹، کشتی های تفریحی و حقوق بین الملل/ نگین شفیعی بافتی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۴۲-‎۶۷۲.
۴۵۵۲۶ DM26870 تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند/ خیراله پروین، محمد شعیب عارفی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۷۵-‎۶۹۲.
۴۵۵۲۷ DM26871 واکاوی تحول در رویه دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در مورد جرائم جنسی/ سانازالسادات جعفری، مسعود زمانی، امیر مقامی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۹۴-‎۷۱۴.
۴۵۵۲۸ DM26872 توسعه پایدار به عنوان خیر مشترک جامعه بین المللی در حل دعاوی میان بخشی/ فاطمه رضائی پور.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۱۶-‎۷۳۵.
۴۵۵۲۹ DM26873 آسیب شناسی حقوقی فعالیت موسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی ایران/ حامد کاویانی، محمدرضا ویژه، ولی رستمی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۳۸-‎۷۶۸.
۴۵۵۳۰ DM26874 میان کنش پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین المللی و عدالت انتقالی/ هاله حسینی اکبرنژاد.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۷۰-‎۷۹۱.
۴۵۵۳۱ DM26875 صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها: کاوشی در پرونده درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه ای شیلات/ محمد ستایش پور، سیدیاسر ضیائی، مهدی کیخسروی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۹۴-‎۸۰۹.
۴۵۵۳۲ DM26876 الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست های کلی نظام/ محمدجواد ارسطا، سید احمد حبیب نژاد، احمد گودرزی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۱۲-‎۸۲۹.
۴۵۵۳۳ DM26877 تحولات حقوق بشر و بشردوستانه ناشی از تاثیر چندپارگی حقوق بین الملل بر مفهوم تروریسم/ محمد علی کفایی فر، محمد تیموری.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۳۲-‎۸۵۱.
۴۵۵۳۴ DM26878 جایگاه قرارداد بین المللی مشارکت در سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران/ مریم بلندی برزکی، محمود جلالی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۵۴-‎۸۷۵.
۴۵۵۳۵ DM26879 تحلیل اندیشه پارادایمی تامس کوهن با تاکید بر حقوق قراردادهای ایران/ احسان مومنی تذرجی … [ و دیگران].- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۷۸-‎۸۹۷.
۴۵۵۳۶ DM26880 ازادی بیان در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر/ سید طه موسوی میرکلائی، ساوالان محمدزاده.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۰۰-‎۹۱۸.
۴۵۵۳۷ DM26881 تاملی بر نظریه جیمز نیکل درباره تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حق های بشری/ سارا رسولی، ایرج رضائی نژاد.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۲۰-‎۹۳۷.
۴۵۵۳۸ DM26882 حق عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران/ صالح رضائی پیش رباط.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۴۰-‎۹۵۸.
۴۵۵۳۹ DM26883 تاملی بر مفهوم (منافع عدالت) در وضعیت افغانستان/ بهمن بهری خیاوی، هیبت اله نژندی منش، پیمان بلوری.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۶۰-‎۹۷۹.
۴۵۵۴۰ DM26884 حمایت از داده شخصی در حقوق اتحادیه اروپا و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران/ مهدیه لطیف زاده … [ و دیگران].- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۸۲-‎۱۰۰۵.
۴۵۵۴۱ DM26885 مبانی مشروطیت و جایگاه حاکم از دیدگاه شیخ اسماعیل محلاتی/ محمد مهدی عروتی موفق، سعید رهایی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۰۸-‎۱۰۲۴.
۴۵۵۴۲ DM26886 لغو، تعلیق و خاتمه اقدامات یکجانبه دولت در پرتو حقوق بین الملل/ احمدرضا توحیدی، ریحانه زندی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۲۶-‎۱۰۵۰.
۴۵۵۴۳ DM26887 مناطق حفاظت شده دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی، ابزاری برای حفاظت از تنوع زیستی/ کوثر فیروزپور.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۵۲-‎۱۰۷۱.
۴۵۵۴۴ DM26888 شناخت ماهیت و گونه های قرارداد اداری در نظام حقوقی اردن و مصر/ محمد شمعی، مژده کلانتری.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۷۴-‎۱۰۹۴.
۴۵۵۴۵ DM26889 نقش اصل (صلاحیت موثر) در تحقق نظام دموکراسی محلی در حقوق اتحادیه اروپایی با نگاهی به نظام حقوقی ایران/ علی اصغر علیزاده … [ و دیگران].- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۹۶-‎۱۱۱۹.
۴۵۵۴۶ DM26890 قضاوت سیاسی به عنوان یک سازوکار نظارتی/ بیژن عباسی، عبدالله عباسی فیروزجاه.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۱۲۲-‎۱۱۴۰.
۴۵۵۴۷ DM26891 نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی/ علی اکبر کریمی پناهان، محمد ستایش پور.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۱۴۲-‎۱۱۵۷.
۴۵۵۴۸ DM26892 بررسی تطبیقی اصل پاسخگویی حکومت در اندیشه شهید صدر و آیت الله خامنه ای/ جمال رحیمیان، محمدجواد جاوید.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۱۶۰-‎۱۱۸۵.
۴۵۵۴۹ DM26893 تحلیل اقدام متقابل ایران علیه یونان در توقیف نفت کش های (پرودنت واریور) و (دلتا پوسایدون) از منظر حقوق بین الملل/ بهزاد سیفی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۱۸۸-‎۱۲۱۲.
۴۵۵۵۰ DM26894 الگوهای مقررات گذاری در فضای سایبر: ارائه چارچوب جامع تنظیم گری برای محیط ملی/ محمدرضا حسینی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۲۱۸-‎۱۲۳۹.
۴۵۵۵۱ DM26895 پدیده ریزگردهای خاورمیانه: حقوق و تعهدات ایران و دولت های همسایه/ آرامش شهبازی، آیدا آقاجانی رونقی، فاطمه میثمی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۲۴۲-‎۱۲۷۳.
۴۵۵۵۲ DM26896 آسیب شناسی ساختاری مراجع اختصاصی نظارتی در حقوق قراردادهای اداری ایران/ میثم ابوطالبی نجف آبادی، ولی رستمی، فرامرز عطریان.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۲۷۶-‎۱۲۹۱.
۴۵۵۵۳ DM26897 مشروعیت عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در توسعه قواعد حقوق بین الملل/ مستوره قربانی پور، لیلا رئیسی، حسین رستمزاد.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۲۹۳-‎۱۳۱۵.
۴۵۵۵۴ DM26898 تاثیر افکار عمومی در نظارت سیاسی بر دولت/ ندا رستگاران، عبدالحمید فرزانه، روح الله رحیمی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۳۱۸-‎۱۳۳۴.
۴۵۵۵۵ DM26899 جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی/ علی شهبازیان.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۳۳۶-‎۱۳۵۵.
۴۵۵۵۶ DM26900 انحلال احزاب ضدحکومتی؛ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی اسپانیا، آلمان و ایتالیا/ علیرضا جلالی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۳۵۸-‎۱۳۷۸.
۴۵۵۵۷ DM26901 ابعاد حق استراحت و فراغت کارگران در اسناد بین المللی/ امیر مقامی، نادر میرزاده کوهشاهی، مریم سادات امیرشاکرمی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۳۸۰-‎۱۴۰۰.
۴۵۵۵۸ DM26902 تاثیرات سرمایه گذاری های توسعه ای بر حقوق مردمان بومی/ احمد مومنی راد، ساسان یوسفی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۴۰۲-‎۱۴۲۱.
۴۵۵۵۹ DM26903 رویه دیوان دادگستری اروپایی در بحران پناهندگی اتحادیه اروپا/ فرشته سادات حسینی، رضا نصیری لاریمی، کارن روحانی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۴۲۴-‎۱۴۴۱.
۴۵۵۶۰ DM26904 آیین گزارش دهی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت با تمرکز بر پرونده هسته ای ایران/ حمید اسلامی زاد.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۴۴۳-‎۱۴۶۴.
۴۵۵۶۱ DM26905 چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی/ فاطمه حسین پور خوش قلب، فاطمه کیهانلو.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۴۶۶-‎۱۴۸۹.
۴۵۵۶۲ DM26906 موازنه قواعد شکلی و ماهوی در پرتو رابطه مصونیت و مسئولیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری/ مهشید آجلی لاهیجی، مجید زحمتکش، سید علی حسینی آزاد.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۴۹۲-‎۱۵۱۲.
۴۵۵۶۳ DM26907 مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا در زمینه حمایت از زنان در دوره پساجنگ/ الهه کولایی، حسین کمیلی اصفهانی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۵۱۴-‎۱۵۳۶.
۴۵۵۶۴ DM26908 حقوق بین الملل سایبری و توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (با تاکید بر مذاکرات تالین 2017 میلادی)/ علیرضا محقق هرچقان … [و دیگران].- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۵۳۸-‎۱۵۵۹.
۴۵۵۶۵ DM26909 همگرایی موازین حقوق بشری ملی و بین المللی در پرتو آرا دادگاه های ملی/ صادق سلیمی، جبار عیساییان.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۵۶۲-‎۱۵۸۲.
۴۵۵۶۶ DM26910 تخریب محیط زیست به مثابه جنایت مستقل بین المللی/ پریسا استکی، محسن عبداللهی، علیرضا آرش پور.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۵۸۴-‎۱۶۰۵.
۴۵۵۶۷ DM26911 مفهوم پاسخگویی سازمان های بین المللی از نظر تا عمل/ زهرا محمودی کردی، ریحانه مقصودی.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۶۰۸-‎۱۶۳۰.
۴۵۵۶۸ DM26912 رابطه اصل ثبات قانون اساسی و مطالبات نسل ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران/ خیراله پروین، علی آگاه.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۶۳۲-‎۱۶۵۱.
۴۵۵۶۹ DM26913 صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در حقوق بین المللی کیفری/ سیدحسین میرجعفری، شهرام زرنشان، سمانه رحمتی فر.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۶۵۴-‎۱۶۷۵.
۴۵۵۷۰ DM26914 دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم/ میلاد قطبی، توکل حبیب زاده.- مطالعات حقوق عمومی. ‎۱۴۰۲، دوره پنجاه و سوم، شماره ‎3، پاییز: ص ۱۶۷۸-‎۱۶۹۴.
۴۵۵۷۱ DM26946 مبانی پیشگیری از جرم در فقه اهل سنت/ احمد زکی زکا، حسین آقابابایی، حسن شاه ملک پور.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۵۵۷۲ DM26947 امکان سنجی سقوط قصاص در موارد تحریک شدید مجنی علیه/ معصومه حاجی مطلبی، مریم آقایی بجستانی، علی پریمی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۰-‎۲۷.
۴۵۵۷۳ DM26948 اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملی/ محمد همت، محمود مالمیر، مسعود حیدری.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۲-‎۴۴.
۴۵۵۷۴ DM26949 بررسی تحلیلی مقوله تجدیدنظر در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی/ روح اله اله بداشتی … [و دیگران].- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۸-‎۵۸.
۴۵۵۷۵ DM26950 سازمان یافتگی؛ معیار مغفول جرم قاچاق کالا و افسادفی الارض/ محمد مهدی رحیمی، سید مهدی منصوری، کمال خواجه پور.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۲-‎۷۵.
۴۵۵۷۶ DM26951 مطالعه تطبیقی استماع شهادت مجازی در چارچوب دادرسی الکترونیک/ محمد انصاف دوست، مهدی اسماعیلی، حسن حاجی تبار فیروزجایی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۸-‎۸۹.
۴۵۵۷۷ DM26952 سیاست جنایی در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی/ صابر پورعجم، عادل ساریخانی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۲-‎۱۰۴.
۴۵۵۷۸ DM26953 رویکرد فقه و سیاست کیفری ایران نسبت به قتل های ناموسی؛ چالش ها و راهکارهای پیشگیری/ داور مهدوی، حسن عالی پور، محمدعلی بابایی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۸-‎۱۱۶.
۴۵۵۷۹ DM26954 جایگاه اختلالات روانی در تعیین میزان مسئولیت کیفری مجرمان/ داود زمانی … [و دیگران].- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۰-‎۱۲۷.
۴۵۵۸۰ DM26955 حق نفقه کودک در فقه با تاکید بر مسائل کیفری/ زری فیروزکاه.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳۰-‎۱۴۰.
۴۵۵۸۱ DM26956 موانع دادرسی عادلانه در دادگاه بخش (مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی)/ محمود محمدی قوهکی، محمد جواد باقی زاده، مرتضی براتی.- فقه جزای تطبیقی. ‎۱۴۰۲، دوره سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۴-‎۱۵۷.
۴۵۵۸۲ DM26919 قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها؛ در فقه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپایی/ اسماعیل صالحی، سیدپدرام خندانی، عباس پهلوانزاده.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۱-‎۱۷.
۴۵۵۸۳ DM26920 امکان سنجی فقهی استیلای بشریت بر ماه، جایگاه برنامه فضایی آرتمیس و چالش های حقوقی آن/ امیر حایری، محمدرضا حکاکزاده.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۲۰-‎۳۷.
۴۵۵۸۴ DM26921 چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بین المللی/ پریسا حبیبی … [و دیگران].- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۴۰-‎۵۶.
۴۵۵۸۵ DM26922 وجه تقنینی حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی (مطالعه موردی: پرونده کوشیب در وضعیت دارفور)/ سید مهران محمدی، محمدعلی کفاییفر، علی مشهدی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۸۲-‎۹۶.
۴۵۵۸۶ DM26923 تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره)/ معصومه رضاپور پرشکوهی، امراله نیکومنش، عباس سماواتی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۹۸-‎۱۱۶.
۴۵۵۸۷ DM26924 شبیه سازی انسان در پرتو دیدگاه فقهای اسلامی/ محسن سعادت جو، سید مرتضی قاسمزاده زاویه، جواد نیک نژاد.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۱۱۸-‎۱۳۰.
۴۵۵۸۸ DM26925 طراحی الگو برای تبیین رابطه ویژگی های تاریک شخصیت و قضاوت حرفه ای حسابرسان/ مروارید خان محمدی، خسرو فغانی ماکرانی، جمادوردی گرگانلی دوجی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۱۳۲-‎۱۵۲.
۴۵۵۸۹ DM26926 قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تاکید بر قرار سقوط دعوا)/ صغری زین پور جامه، سام محمدی، حمید ابهری.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۱۵۴-‎۱۶۸.
۴۵۵۹۰ DM26927 تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید در پرتو منافع کشورهای میزبان و شرکت های نفتی بین المللی/ محمد بهنام، محمدحسین زارعی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۱۷۰-‎۱۸۴.
۴۵۵۹۱ DM26928 امکان سنجی جبران خسارت مالی بزه دیده در صورت اشتباه در تعیین مجازات/ مختار فتاحی، احمد فلاحی، طیبه بیژنی میرزا.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۱۸۶-‎۲۰۱.
۴۵۵۹۲ DM26929 رویکرد فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه نسبت به اشتغال زنان/ محمود ضیائی فرد، مقصود رنجبر خاچک، محمدعلی کفایی فر.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۲۰۴-‎۲۲۰.
۴۵۵۹۳ DM26930 طراحی مدل رفتار خرید گردشگران و نقش قومیت در آن با استفاده از روش آمیخته/ محمود علیجانی … [و دیگران].- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۲۲۲-‎۲۴۲.
۴۵۵۹۴ DM26931 قواعد حاکم بر اثر انحلال عقد اصلی بر عقد تبعی، با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر/ عباس نجفی …[و دیگران].- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۲۴۲-‎۲۶۰.
۴۵۵۹۵ DM26932 واکاوی شرایط خسارت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلیس/ عصمت مخلص آبادی فراهانی، مهدی میر داداشی کاری، ابراهیم دلشاد معارف.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۲۶۲-‎۲۷۸.
۴۵۵۹۶ DM26933 بررسی راهکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی از منظر فقهی و حقوقی/ مریم احمدپور، فرید آزادبخت، مهدی حاتمی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۲۸۰-‎۲۹۶.
۴۵۵۹۷ DM26934 مجازات های جامعه گرا از منظر فقه و اقتصاد/ محمدعلی امیری، کمال خواجه پور، محمدمهدی برغی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۲۹۸-‎۳۱۶.
۴۵۵۹۸ DM26935 بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی و مقایسا آن با قول مشهور و دیدگاه فقهای معاصر/ سارا سهل البیع، فهیمه ملک زاده، یونس واحدیاریجان.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۳۱۸-‎۳۳۴.
۴۵۵۹۹ DM26936 معیار تعیین دیه در 1402 در مقایسه با سال های قبل و پیامدهای آن/ نبی توان، محمود قیوم زاده، امیر ملامحمدعلی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۳۳۶-‎۳۵۲.
۴۵۶۰۰ DM26937 جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری/ طیبه شهرستانی، سمانه رحمتی فر، محمدهادی سلیمانیان.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۳۵۴-‎۳۷۲.
۴۵۶۰۱ DM26938 مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در قضاوت/ فرشید رجبی … [و دیگران].- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۳۷۴-‎۳۸۶.
۴۵۶۰۲ DM26939 بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی و بازاریابی (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)/ محمدرضا سالاری پور، قاسم قاسمی بیورزنی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۳۸۸-‎۴۰۲.
۴۵۶۰۳ DM26940 بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ثبت علائم تجاری در ایران و کانادا/ جمشید داستانی، محمدرضا حکاک زاده.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۴۰۴-‎۴۲۲.
۴۵۶۰۴ DM26941 آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات در فقه و حقوق ایران/ علی حداد رحمتی، محمدعلی طاهری بجد، سید حسن هاشمی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۴۲۴-‎۴۴۰.
۴۵۶۰۵ DM26942 انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا/ زهره مصطفی … [و دیگران].- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۴۴۲-‎۴۵۸.
۴۵۶۰۶ DM26943 تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی 1370 و 139۲/ سام اکرمی، احمد حاجی ده آبادی، وحید نکونام.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۴۶۰-‎۴۷۶.
۴۵۶۰۷ DM26944 بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن/ منصوره خلیق درگاهی، فخرالله ملائی کندلوس.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۴۷۸-‎۴۹۲.
۴۵۶۰۸ DM26945 سازوکارهای اعمال شفافیت تقنینی ایران در پرتو حقوق بین الملل/ حسین خورشیدی، عبدالرضا برزگر، ایرج حسینی صدرآبادی.- مطالعات فقه اقتصادی. ‎۱۴۰۲، سال پنجم، ویژه نامه: ص ۵۹-‎۷۹.
۴۵۶۰۹ DM26915 تجلی حاکمیت قانون به عنوان ابزار تضمین حقوق بشر در اصول قانون اساسی/ خداداد بحیرایی، حسین منوری، علی فقیه حبیبی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎29، تابستان: ص ۷-‎۲۸.
۴۵۶۱۰ DM26916 تاثیر و نقش آزادی های سیاسی در حقوق شهروندی/ محمدعلی خسروی.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎29، تابستان: ص ۲۹-‎۴۹.
۴۵۶۱۱ DM26917 ابعاد و آثار بی طرفی و جانبداری داور در نظام حقوقی ایران و انگلستان/ باران حاتمی، مصطفی السان، محمد علی حکیمیان.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎29، تابستان: ص ۵۱-‎۶۸.
۴۵۶۱۲ DM26918 بازداشت خودسرانه در سنجهی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی/ احسان سلیمی، ابراهیم ملائکه.- مطالعات حقوق بشر اسلامی. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎29، تابستان: ص ۶۹-‎۸۹.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up