تازه‌‌ های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۱۷۴۳ DM23244 بازپژوهي فقهي پذيرش توبه در زناي به عنف؛ با تکيه بر مفهوم و معيارهاي تمييز حق الله يا حق الناسي بودن جرائم/ سيدسجاد کاظمي … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۶.
۴۱۷۴۴ DM23245 سير تکاملي جرم انگاري جنايات جنگي در اساسنامه پنج دادگاه کيفري بين المللي/ حامد احمدنيا، زهرا احمدنيا.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸-‎۲۸.
۴۱۷۴۵ DM23246 ولايت مطلقه فقيه و تبيين اختيار وي در عفو محکومين به حد/ امير لطف الله پيرنياکان.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۳۰-‎۴۷.
۴۱۷۴۶ DM23247 دادرسي افتراقي اطفال و نوجوانان؛ با نگاهي به اسناد بين المللي حقوق کودک/ سعيد نادري.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۵۰-‎۶۶.
۴۱۷۴۷ DM23248 مطالعه تطبيقي اصل فردي کردن مجازات ها در فقه جزايي اسلام و حقوق ايران با نگاهي به تحولات قانون مجازات اسلامي/ رضا فروتن، سيدمحمدرضا امام.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۶۸-‎۸۲.
۴۱۷۴۸ DM23249 بسط نظريه تقصير در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ ابوالقاسم خدادي، علي خالدي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۸۴-‎۹۷.
۴۱۷۴۹ DM23250 بررسي قابليت تعزير عمليات انجماد انساني از منظر فقه جزايي/ فاطمه مقدسي، غلامحسن دلاوري، سيدمحسن رزمي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۰-‎۱۰۷.
۴۱۷۵۰ DM23251 بررسي فقهي – حقوقي آيين رسيدگي به جرايم مفاسد اقتصادي در پرتو دادرسي عادلانه/ رامين رستمي … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۲-‎۱۲۱.
۴۱۷۵۱ DM23252 معيار انتخاب فتوا در قانونگذاري و دادرسي بر اساس ديدگاه امام خميني (ره)/ احسان بابايي، حبيبه غفاري.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۱۲.
۴۱۷۵۲ DM23253 حقوق شهروندي در بازرسي اماکن اقامتي، تفتيش، ضبط و توقيف در دادرسي کيفري ايران و فرانسه/ ياسين صعيدي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴-‎۲۴.
۴۱۷۵۳ DM23254 مجازات زنا و کرامت انسان/ سيدمحمدحسن لواساني.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۶-‎۳۲.
۴۱۷۵۴ DM23255 شهر دوست دار کودک و نقش اقدامات پليسي در پيشگيري از تجاوز به حقوق کودکان/ محمدعلي چاپاري، عباس شيخ الاسلامي، حسين تاجي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۴-‎۴۴.
۴۱۷۵۵ DM23256 کاربست عقلانيت و مصلحت در حقوق کيفري ايران و فقه اماميه/ سيدعباس جزايري.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۶-‎۵۴.
۴۱۷۵۶ DM23257 ممانعت از اقرار به جرايم منافي عفت در فقه و حقوق ايران در پرتو نظريه هاي جرم شناسي/ سيدابراهيم قدسي، مصيب قدمي عزيزآباد.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۶-‎۶۸.
۴۱۷۵۷ DM23258 چالش ها و کاستي هاي سياست جنايي تقنيني ايران به منظور حمايت کيفري از سرمايه گذاري خارجي/ صفدر يوسفي، منصور عطاشنه، محسن شکرچي زاده.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۲-‎۸۰.
۴۱۷۵۸ DM23259 بررسي فقهي ديه تراجنسيتي ها/ عبدالرضا فرهاديان.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۲-‎۸۹.
۴۱۷۵۹ DM23260 مقايسه جرايم مستوجب اعدام در قانون مجازات ايران و عراق/ مهدي مديحي طامه.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲-‎۱۳.
۴۱۷۶۰ DM23261 مطالعه تطبيقي مباني نظريه سبب متعارف در فقه اماميه/ محمدمهدي خسروي سليم.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶-‎۳۱.
۴۱۷۶۱ DM23262 تعييني يا تخييري بودن مجازات قتل عمد؛ با تاکيد بر ديدگاه آيت اله خويي و امام خميني (ره)/ امير پورشاهرودي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۴-‎۳۹.
۴۱۷۶۲ DM23263 حقوق بزه ديده در آموزه هاي فقهي و قانون آيين دادرسي کيفري/ احمد احمدي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۲-‎۵۵.
۴۱۷۶۳ DM23264 روابط حق امنيت و حق آزادي در اسلام و آيين دادرسي کيفري/ سعيد ايوبي يزدي، سيدمهدي منصوري، محمدرضا رحمت.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۶-‎۶۹.
۴۱۷۶۴ DM23265 تاثير شبکه هاي اجتماعي مجازي بر بزه ديدگي نوجوانان/ عليرضا جعفرزاده کوچکي، يعقوب عليزاده.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۲-‎۸۰.
۴۱۷۶۵ DM23266 تطبيق فقهي ديدگاه مذاهب اسلامي در اثبات مجازات زنا/ ماهرخ الهياري، علي فقيهي، اکبر فلاح.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۲-‎۸۸.
۴۱۷۶۶ DM23267 جستاري در برابري ديه زن و مرد/ معصومه کاظمي نسب … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۲-‎۹۹.
۴۱۷۶۷ DM23268 استمتاع از ربات هاي جنسي از منظر فقه جزاي اسلام/ سيدرضا احسان پور.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲-‎۷.
۴۱۷۶۸ DM23269 جايگاه آنانسفاليک ها در فقه و حقوق کيفري ايران/ رحمت الله رضايي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰-‎۱۸.
۴۱۷۶۹ DM23270 حق فرار در دفاع مشروع؛ مطالعه فقهي و حقوقي/ سيدسجاد کاظمي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰-‎۳۴.
۴۱۷۷۰ DM23271 اضطرار در قتل عمدي؛ خلاء قانوني و راهکار فقهي/ جمال بيگي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۶-‎۴۷.
۴۱۷۷۱ DM23272 مسووليت فقهي – حقوقي پزشک و پرستار در روند انتقال خون/ احمد امي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۰-‎۶۸.
۴۱۷۷۲ DM23273 مطالعه تطبيقي سنجه هاي فقهي و اخلاقي اسلام در حفاظت کيفري از محيط زيست جهاني/ پيمان نماميان، سبحان طيبي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۰-‎۸۲.
۴۱۷۷۳ DM23274 معيارهاي تفکيک قوانين ماهوي از قوانين شکلي از حيث اهداف، ويژگي ها و کارکرد در حقوق کيفري ايران/ جليل غرقي، غلامحسين رضايي، مهدي هوشيار.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۴-‎۹۳.
۴۱۷۷۴ DM23275 تحليل کيفيت اثبات ارتداد از منظر فقه جزايي/ ايلنار علي نژاد.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۵.
۴۱۷۷۵ DM23276 مطالعه تاثير نظريات کنترل اجتماعي و خود کنترلي (نظريه عمومي جرم) در زندان هاي مرکزي کرمانشاه و اوين تهران/ شهرام لرستاني، اکبر وروايي، مسعود قاسمي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸-‎۲۴.
۴۱۷۷۶ DM23277 جايگاه زوجه در صاحبان حق قصاص در فقه جزايي/ يعقوب عليزاده.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۶-‎۳۶.
۴۱۷۷۷ DM23278 تهديدات و جرايم سايبري عليه امنيت و چالش هاي پيش رو/ صادق مرادي … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۸-‎۵۰.
۴۱۷۷۸ DM23279 بررسي جايگاه برنامه هاي مذهبي در رويکرد اصلاحي و تربيتي سازمان زندان ها/ احمد رنجبري، اکبر رجبي، سميرا گل خندان.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۲-‎۶۰.
۴۱۷۷۹ DM23280 روابط نامشروع در فضاي مجازي از منظر فقه جزايي/ محمد مسعودي نيا.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۲-‎۶۹.
۴۱۷۸۰ DM23281 حقوق اختصاصي زنان در اجراي مجازات ها/ مينا جعفري، مظاهر خواجوند.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۲-‎۷۸.
۴۱۷۸۱ DM23282 بررسي جرايم ارزهاي مجازي از ديدگاه فقه جزايي/ سکينه آذري، روح الله افضلي، ميثم تارم.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۱۱.
۴۱۷۸۲ DM23283 حمايت از آزادي بيان در فقه و حقوق کيفري ايران/ مونس کشاورز.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴-‎۲۵.
۴۱۷۸۳ DM23284 بررسي فقهي – حقوقي جرم اخلال در نظم اقتصادي با تاکيد بر افساد في الارض/ رامين رستمي … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۸-‎۳۶.
۴۱۷۸۴ DM23285 تاملي بر چالش هاي اثبات خشونت هاي خانگي عليه زنان در نظام ادله اثبات کيفري/ نسيم بسنده، حسن حاجي تبار فيروزجايي، حسين فروغي نيا.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۰-‎۵۱.
۴۱۷۸۵ DM23286 شاخص هاي کنش قضايي در نظام عدالت کيفري ايران با تکيه بر آموزه هاي فقهي/ زهرا اکبري … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۴-‎۶۱.
۴۱۷۸۶ DM23287 سياست کيفري ايران در خصوص خشونت خانگي عليه زنان با تاکيد بر قتل نفس/ فاطمه استاد هاشم.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۴-‎۷۴.
۴۱۷۸۷ DM23288 بررسي فقهي حقوقي مسووليت دولت در پيش گيري از جرم عليه شهروندان/ امين رستمي، افشين جعفري، اميرمحمد صديقيان.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۶-‎۸۷.
۴۱۷۸۸ DM23289 جواز اعمال کيفر به موجب از دست دهي حق بر مجازات نشدن/ سيدبهمن خدادادي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۰-‎۴۱.
۴۱۷۸۹ DM23290 حق بر کيفر خرد بنياد/ مهدي موسي زاده کوفي … [و ديگران].- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۴۴-‎۷۶.
۴۱۷۹۰ DM23291 روابط معنا-نماد و الهيات مجازات: پديداري آيين تعذيب/ سيدمحمدجواد ساداتي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۷۸-‎۱۱۲.
۴۱۷۹۱ DM23292 تحول اخلاق عمومي و اصول حاکم بر جرم انگاري آن؛ رويکردهاي فلسفي و حقوق بشري/ روح الله رهامي، فاطمه محسني جيهاني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۱۴-‎۱۴۲.
۴۱۷۹۲ DM23293 چالش هاي تحقيقات جنايي در پرونده هاي مرگ در زندان/ مهدي غلامپور، محمد فرجيها.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۴۴-‎۱۷۴.
۴۱۷۹۳ DM23294 تاملي در استثنائات ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ احمد مرتاضي، امير اميران بخشايش.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۷۶-‎۱۹۷.
۴۱۷۹۴ DM23295 بزه ديدگي عرصه هاي کوهستاني؛ نمودها و چالش ها/ اصغر احمدي، مهدي صبوري پور.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۲۰۰-‎۲۲۷.
۴۱۷۹۵ DM23296 جنايت جنگي پزشکي؛ رهيافت هاي مفهومي و مصداقي/ جمال بيگي، فرهاد قهار.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۲۳۰-‎۲۶۰.
۴۱۷۹۶ DM23297 رشا و ارتشاء خصوصي در اسناد بين المللي و حقوق ايران/ ارسلان اشرافي، امير ايروانيان، مهدي هوشيار.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۲۶۲-‎۲۸۶.
۴۱۷۹۷ DM23298 نظام مستقل صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز ارضي/ مرتضي اصغري، حسين ميرمحمدصادقي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۰-‎۳۶.
۴۱۷۹۸ DM23299 تحليل مسئوليت کيفري ناشي از تصرف در مال لقطه/ مسعود بسامي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۳۸-‎۶۴.
۴۱۷۹۹ DM23300 جايگاه پلي گرافي در نظام ادله کيفري ايران/ ميررضا سليمي، رجب گلدوست جويباري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۶۶-‎۱۰۰.
۴۱۸۰۰ DM23301 نقش اثباتي بارداري در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهاي اسلامي/ روح الله اکرمي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۰۲-‎۱۳۱.
۴۱۸۰۱ DM23302 نقد فقهي و حقوقي تترس و اجتناب از طاغوت در مباني انديشه تروريسم تکفيري/ شيما اسمعيل زاده، سيدحسن هاشمي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۳۴-‎۱۶۰.
۴۱۸۰۲ DM23303 بايسته هاي بنيادين وصف گذاري به خطراندازي احتمالي رفتار در حقوق کيفري/ يزدان صيقل، امير ايراني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۶۲-‎۱۹۲.
۴۱۸۰۳ DM23304 رويکرد نوين به شناسايي حقوق بشر زنان قرباني خشونت جنسي در کنوانسيون پيشگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان و خشونت خانگي (کنوانسيون استانبول)/ زهرا بابازاده، هاجر آذري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ۱۹۴-‎۲۱۹.
۴۱۸۰۴ DM23305 انتخاب سبک زندگي در پرتو راهبردهاي سياست جنايي/ جهانبخش هراتي، مهرداد رايجيان اصلي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۲۲۲-‎۲۵۱.
۴۱۸۰۵ DM23306 راهبردهاي پيشگيرانه موقعيت مدار پليس در مقابله با جرايم تروريستي/ ابراهيم رجبي تاج امير.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۲۵۴-‎۲۸۷.
۴۱۸۰۶ DM23307 مباني صلاحيت و مکانيزم پذيرش دعوا در ديوان کيفري بين المللي/ بهزاد دراج.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۲۹۰-‎۳۱۱.
۴۱۸۰۷ DM23308 مطالعه تطبيقي مفهوم قراردادهاي يک جانبه در حقوق انگليس، فرانسه، فقه و ايران/ نورا احسانگر، عليرضا يزدانيان، حسن باديني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۳-‎۳۰.
۴۱۸۰۸ DM23309 رسيدگي افتراقي به جرايم اقتصادي در حقوق ايران و فرانسه/ عرفان باباخاني، هادي رستمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۳۳-‎۶۲.
۴۱۸۰۹ DM23310 التقاط پارادايمي نظام عدم اجراي تعهد و خسارات حاصله از آن در حقوق ايران، مطالعه تطبيقي با فقه اماميه و حقوق فرانسه/ عطاءلله بيگدلي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۶۵-‎۹۶.
۴۱۸۱۰ DM23311 درنگي در نقش ثبوتي علم و اطلاع مخاطب انشاء در حقوق اسلام و غرب/ نصراله جعفري خسروآبادي، مرضيه عليمرادي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۹۹-‎۱۲۰.
۴۱۸۱۱ DM23312 مطالعه تطبيقي قلمروي مسئوليت ضامن در اسناد تجاري از منظر حقوق ايران، فرانسه و برخي کنوانسيون ها/ ابراهيم دلشاد معارف، نيره سادات موجاني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۴۶.
۴۱۸۱۲ DM23313 مطالعه تطبيقي مفهوم انتقال معدوم در بيع مال آينده در فقه اماميه، حقوق ايران، فرانسه و انگليس/ محمد رياحي، محمد جعفري فشارکي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۸۲.
۴۱۸۱۳ DM23314 موانع ثبوتي عدالت قضايي در اسلام، حقوق کيفري افغانستان و فرانسه/ عادل ساريخاني، سيدحيدرشاه موسوي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۱۸۵-‎۲۱۲.
۴۱۸۱۴ DM23315 جستاري تطبيقي در اعتبار گواهينامه هاي ثبت طرح هاي صنعتي/ زهرا شاکري، زهرا بهادري جهرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۲۱۵-‎۲۴۲.
۴۱۸۱۵ DM23316 ظرفيت هاي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در حمايت از قربانيان نقض حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگ يمن/ مصطفي فضائلي، مهناز رشيدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۲۴۵-‎۲۷۲.
۴۱۸۱۶ DM23317 توليد و کاربرد موشک هاي بالستيک در حقوق بين الملل و دکترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران/ غلامعلي قاسمي، عباس ايمن اسلاميه.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۲۷۵-‎۳۰۸.
۴۱۸۱۷ DM23318 مباني واکسيناسيون اجباري و ضمانت اجراهاي آن در ايران و غرب (با تاکيد بر کوويد-۱۹)/ محمدباقر مقدسي، زهرا عامري، احمد خسروي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۳۱۱-‎۳۳۸.
۴۱۸۱۸ DM23319 امکان سنجي مسئوليت مدني کارفرما با مبناي مسئوليت محض در حقوق ايران و کامن لا/ منصور نصرتي … [و ديگران].- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۳۴۱-‎۳۶۶.
۴۱۸۱۹ DM23320 تحليل و بررسي سياست کيفري و جزايي ايران در راستاي جرم پولشويي در عرصه بين الملل/ حسين مظهري، علي شاماري، آريا عزيزي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷-‎۱۹.
۴۱۸۲۰ DM23321 بررسي و تحليل ادله اثبات در امور کيفري/ علي احمدپور بخواني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۲.
۴۱۸۲۱ DM23322 سزار بکاريا، پدر نظام مندي حقوق کيفري/ سيدمحمد حسيني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۵۴.
۴۱۸۲۲ DM23323 تحليل جزايي ارکان و شرايط سن مسئوليت کيفري/ مريم گنجي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۵-‎۷۳.
۴۱۸۲۳ DM23324 تحليل و بررسي قرارداد پيش فروش ساختمان در نظام کنوني/ وحيد خسروي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۶.
۴۱۸۲۴ DM23325 شناخت اعتياد مواد مخدر بر اساس تحليل روانشناسي جنايي به جهت اثبات نواقص سياست تقنيني قوانين کيفري در ايران/ سيدعباس خليل پور چالکياسري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۱۴.
۴۱۸۲۵ DM23326 ضمان قيمت در مقبوض به عقد فاسد بر مبناي فقه مذاهب خمسه و قانون مدني/ امير باراني بيرانوند، عبدالله مختاري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۸.
۴۱۸۲۶ DM23327 جايگاه حقوقي قوه مقننه در عفو عمومي/ مصطفي صالحي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۷۲.
۴۱۸۲۷ DM23328 تحليل جرم بي حجابي در نظام عدالت کيفري ايران/ فاطمه حيدري، امين اميريان فارساني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۵.
۴۱۸۲۸ DM23329 بررسي ماهيت حقوقي معامله اکراهي با معامله اضطراري/ مهدي ابراهيم زاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۱.
۴۱۸۲۹ DM23330 مباني جرم انگاري ايدز در نظام حقوقي ايران/ فاطمه مسعودي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱۳-‎۲۲۷.
۴۱۸۳۰ DM23331 نقد حقوقي تحريم ديپلماتيک و عدم اعطاي رواديد به مقامات ايران/ آيدا عميدي، محمد هامون اماني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۹-‎۲۳۷.
۴۱۸۳۱ DM23332 استنادپذيري ادله اثبات دعاوي در داوري هاي تجاري بين المللي/ کامل حميد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۵.
۴۱۸۳۲ DM23333 ضرورت رکني و اصولي تقنين مجازات هاي بازدارنده در قانون مجازات اسلامي/ کيوان مرادي زاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۸۸.
۴۱۸۳۳ DM23334 صلح و امنيت بين الملل و تغييرات اقليمي/ حميد عليخاني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۸۹-‎۳۰۹.
۴۱۸۳۴ DM23335 بررسي موانع استناد به قاعده غرور و تحليلي بر دلايل و مباني اعتبار قاعده غرور/ بهنام اسدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۱۱-‎۳۴۰.
۴۱۸۳۵ DM23336 سياست هاي جنايي ايران در جلوگيري از به وجود آمدن مجرمين يقه سفيد/ سولماز غفاري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۱-‎۲۹.
۴۱۸۳۶ DM23337 آسيب شناسي فقهي معاملات بورس/ خليل الله احمدوند، ستاره آزادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۱-‎۵۲.
۴۱۸۳۷ DM23338 اشتباه در شخصيت در عقد نکاح و ضمانت اجراي آن/ زکيه فلاح.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۳-‎۶۶.
۴۱۸۳۸ DM23339 اصول سياست خارجي روسيه و نقش خاورميانه گرايي در اين راستا/ فرحناز فتحي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۷-‎۹۱.
۴۱۸۳۹ DM23340 حقوق حيوانات در انديشه هاي اسلامي و قوانين موضوعه ايران/ الهام فيض آبادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۴.
۴۱۸۴۰ DM23341 بايسته هاي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيدمهدي صنعتي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۵.
۴۱۸۴۱ DM23342 فقه رسانه: بايسته هاي فقهي در ساحت خبررساني/ داود حسن پور.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۲.
۴۱۸۴۲ DM23343 بررسي ابعاد فقهي و حقوقي حديث انت و مالک لابيک (ولايت پدر بر فرزند)/ خليل الله احمدوند، حسن تال.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۰.
۴۱۸۴۳ DM23344 بررسي اثرات ساختار نظام حقوقي ايران با توجه به عقلانيت کيفري مجرم در پيشگيري از جرايم/ افشين مداح.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۷۲-‎۱۹۵.
۴۱۸۴۴ DM23345 نگاهي کوتاه به عوامل و پيامدهاي طلاق توافقي/ خليل الله احمدوند، پروين عيني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۵.
۴۱۸۴۵ DM23346 نقش و جايگاه اداره مالکيت صنعتي در حمايت از علائم تجاري/ ايمان وطن دوست.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۸.
۴۱۸۴۶ DM23347 نقش قناعت در پيشگيري از جرايم اقتصادي با تاکيد بر ادله نقلي/ غلامرضا عاليخاني، زکيه عاليخاني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۰-‎۲۶۸.
۴۱۸۴۷ DM23348 نقد و بررسي ماهيت حقوقي تهاتر و مقايسه آن با ساير طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده ۲۶۴ قانون مدني ايران/ ميلاد الماسي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۶۹-‎۲۹۳.
۴۱۸۴۸ DM23349 بررسي علل گرايش زنان به مواد روان گردان در شهرستان مشگين شهر در فاصله زماني بين ۱۳۹۴-۱۳۹۹/ علي رضائي، علي صمدي اندزقي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۲۰.
۴۱۸۴۹ DM23350 مباني مرتبط با استقلال قاضي و امنيت قضايي قضات/ کيوان مرادي زاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۱-‎۳۳۹.
۴۱۸۵۰ DM23351 مسئوليت ناشي از رعايت نکردن اصول استاندارد در فقه و حقوق ايران/ مرتضي چيت سازيان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۴۱-‎۳۶۶.
۴۱۸۵۱ DM23352 مسئوليت مدني ناشي از بيماري هاي مزمن/ آرزو عامري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۶۷-‎۳۹۵.
۴۱۸۵۲ DM23353 مسئوليت مدني کادر درماني بيمارستان در برابر بيمار/ مرضيه موذني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۷-‎۴۲۶.
۴۱۸۵۳ DM23354 مسئوليت کارفرما در قبال زيان ناشي از فعل کارگر به ثالث در فرض اقدام کارگر خارج از حيطه دستورات/ سيدعلي شامحمدي، داوود اسلامي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۲۸-‎۴۵۱.
۴۱۸۵۴ DM23355 مسئوليت بين المللي دولت در قبال نقض تعهدات سرمايه گذاري خارجي/ محمد مهدي پور، محمدمهدي جعفري، جعفر شيري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۵۲-‎۴۷۸.
۴۱۸۵۵ DM23356 مجازات جايگزين حبس در نظام عدالت کيفري ايران/ فاطمه نجم سهيلي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۷۹-‎۴۹۷.
۴۱۸۵۶ DM23357 ماهيت سنجي پيش پرداخت در عقود لازم و جايز از منظر فقه و قانون مدني ايران/ ميلاد الماسي، پيام نوري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۹۹-‎۵۱۱.
۴۱۸۵۷ DM23358 تاثير عوامل اجتماعي و اقتصادي خانواده در بزهکاري اطفال و نوجوانان/ ميلاد جهاني جناقرد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۱۳-‎۵۳۹.
۴۱۸۵۸ DM23359 تحليل فقهي و حقوقي اسقاط خيارات/ مريم نقدي دورباطي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۴۱-‎۵۶۱.
۴۱۸۵۹ DM23360 معيارهاي حقوقي توصيف و تشخيص جلسه اول دادرسي مدني (در اوقات عادي و تجديد جلسه)/ کامل حميد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۶۳-‎۵۸۹.
۴۱۸۶۰ DM23361 بررسي الزامات و تعهدات قانوني کارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعي در خصوص انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط کار/ راميندخت فربيز.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۹۱-‎۶۰۵.
۴۱۸۶۱ DM23362 بررسي پديده قتل هاي سريالي از منظر روانشناسي جنايي/ اسماءالسادات هاشمي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۰۷-‎۶۲۹.
۴۱۸۶۲ DM23363 بررسي تاثير فضاي مجازي و نقش آن در خشونت عليه زنان در نظام حقوقي ايران و بين الملل/ محبوبه کهزادي، معصومه کهزادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۳۱-‎۶۵۴.
۴۱۸۶۳ DM23364 بررسي جرم تهديد در فضاي مجازي در قوانين ايران با رويکرد بر مصاديق تخلفات و جرايم سايبري در حوزه نيروهاي مسلح/ رحمان هدايتي چناني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۵۵-‎۶۷۰.
۴۱۸۶۴ DM23365 آزادي هاي فردي در راستاي جواز استفاده از شبکه هاي اجتماعي در مرحله تحقيقات مقدماتي/ مهدي حيدري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۷۱-‎۶۸۵.
۴۱۸۶۵ DM23366 بررسي و تحليل قاعده احسان و نقش مسئوليت مدني در اين قاعده/ آزيتا محمدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۸۷-‎۷۰۵.
۴۱۸۶۶ DM23367 تدابير تقنيني اجتناب از زنداني کردن مجرمان به عنوان راهکاري مناسب در راستاي مجازات هاي جايگزين حبس/ مرتضي مهدوي فر، علي صمدي اندزقي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۰۷-‎۷۳۰.
۴۱۸۶۷ DM23368 تداخل در مجازات جرايم جنسي در بستر مباني فقهي و قانون مجازات اسلامي/ سمن عباس نيا.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۳۱-‎۷۴۹.
۴۱۸۶۸ DM23369 جايگاه علم قاضي در زمان فقدان و يا تعارض با ساير ادله اثبات/ محمدمهدي کريمي نيا … [و ديگران].- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۵۱-‎۷۷۷.
۴۱۸۶۹ DM23370 تاملي بر ايجاد محدوديت يا سلب حقوق ذاتي بشر به عنوان کيفر، چالش ها و راهکارها/ آرش کامرانلو.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۷۹-‎۸۰۰.
۴۱۸۷۰ DM23371 جبران خسارت هاي شغلي متهمين بي گناه در نظام جزايي ايران/ علي ملکي، فاطمه نجم سهيلي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۰۱-‎۸۲۶.
۴۱۸۷۱ DM23372 بررسي ضمان پزشک از نظر احکام جزايي/ عليرضا بابامحمدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۲۷-‎۸۴۶.
۴۱۸۷۲ DM23373 بررسي عقلانيت کيفري مجرمين بر اساس نوع جرم و بزهکاران در نظام حقوقي ايران/ طيبه رضايي شورکي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۴۷-‎۸۷۳.
۴۱۸۷۳ DM23374 قراردادهاي پذيرش مجدد اتحاديه اروپا با کشورهاي ثالث/ خداداد جعفري راد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۷۵-‎۸۹۸.
۴۱۸۷۴ DM23375 مسئوليت حقوقي بين المللي دولت در راستاي اعمال مجرمانه ارتکابي نيروهاي مسلح/ محمدعلي پورفرد، سبحان فرهادي آهنگران، حسين کرم پور فيروزي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹۰۰-‎۹۲۸.
۴۱۸۷۵ DM23376 ماهيت حقوقي شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وي به عنوان يکي از مصاديق ايجاد دين به اراده مديون/ بهنام اسدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹۳۰-‎۹۵۵.
۴۱۸۷۶ DM23377 بررسي مقايسه اي روانشناسي دستخط و امضاء جهت اثبات اصلوب اسناد مسلم الصدور منطبق با قوانين کيفري ايران/ سيدعباس خليل پور چالکياسري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹۵۶-‎۹۷۷.
۴۱۸۷۷ DM23378 بيع اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي/ کيوان رنجبري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹۷۸-‎۱۰۰۵.
۴۱۸۷۸ DM23379 روش هاي جبران خسارت ناشي از انتقال خون آلوده در حقوق ايران/ رضوان ملک آرا.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۰۶-‎۱۰۲۱.
۴۱۸۷۹ DM23380 وظيفه پيشگيري از جرم توسط پليس در راستاي توسعه امنيت پايدار در جامعه/ يوکابد رضايي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۲۲-‎۱۰۳۷.
۴۱۸۸۰ DM23381 مباني فقهي و جزايي تعزيرات در حقوق جزاي اسلامي/ معصومه قليچ.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۳۸-‎۱۰۶۰.
۴۱۸۸۱ DM23382 بررسي تطبيقي و مقايسه اي ضرر با وارد مشابه/ حسن جليليان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۶۲-‎۱۰۸۷.
۴۱۸۸۲ DM23383 بررسي و شناخت عمليات ها و فرايندهاي ثبت اسناد و املاک در نظام ثبتي کشور/ حسن حيدري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۸۸-‎۱۱۰۴.
۴۱۸۸۳ DM23384 داوري در طلاق/ خليل الله احمدوند، سپيده جليليان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۱۰۶-‎۱۱۲۲.
۴۱۸۸۴ DM23385 آثار حاکم بر نظام مسئوليت ها و جبران خسارت در دعاوي مسئوليت مدني/ شيوا رستمي گنج آباد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۹-‎۳۴.
۴۱۸۸۵ DM23386 اصل مشروعيت در معاملات/ سيدمصطفي حسيني، راضيه نجاتي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۵-‎۷۴.
۴۱۸۸۶ DM23387 اصول کاربردي در تحقيقات مقدماتي جرايم و تشکيل پرونده جامع قضايي با رويکرد بر جرايم کارکنان نيروهاي مسلح/ رحمان هدايتي چناني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۶.
۴۱۸۸۷ DM23388 امکان سنجي طرح دعوي عليه چين در خصوص همه گيري جهاني کرونا ويروس/ مهدي شاه رخي، فروزان لطفي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۱۴.
۴۱۸۸۸ DM23389 اهداف سه گانه زيست محيطي در سند توسعه پايدار ۲۰۳۰/ مهدي شاه رخي، فروزان لطفي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۸.
۴۱۸۸۹ DM23390 بررسي تطبيقي ارث زن از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ خليل الله احمدوند، پروين عيني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۷۹.
۴۱۸۹۰ DM23391 بررسي چالش حقوقي در مبحث اجازه موردي مقام قضايي مقرر در ماده ۵۵ قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ رحمان هدايتي چناني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۸۱-‎۱۹۶.
۴۱۸۹۱ DM23392 بررسي حقوقي و کيفري بلوغ در قانون مجازات قديم و جديد/ الهام فيض آبادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۳.
۴۱۸۹۲ DM23393 بررسي ديدگاه هاي حقوقي، فقهي و شرعي قتل در فراش/ سميه بشيرنژاد مطلق.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۱.
۴۱۸۹۳ DM23394 بررسي علل زن آزاري از ديدگاه نظريه هاي جرم شناختي/ شهلا گل پرور، محمد نبي پور، حسن حاجي تبار.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۴۳-‎۲۵۷.
۴۱۸۹۴ DM23395 بررسي فقهي – حقوقي تاثير علم قاضي بر فرايند دادرسي کيفري/ آرش ياغلي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۵۹-‎۲۸۳.
۴۱۸۹۵ DM23396 بررسي فقهي مساله پيوند اعضا از مبتلايان مرگ مغزي/ علي زينلي، امير فضلي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۸۵-‎۳۰۹.
۴۱۸۹۶ DM23397 بررسي حقوقي پزشکي از راه دور در ايران/ معصومه خدادادي، فاطمه سادات هاشمي فرد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۱۱-‎۳۳۴.
۴۱۸۹۷ DM23398 تاثير خودکنترلي افراد در کاهش جرايم از منظر جرم شناسي با نگاهي به فقه اسلامي/ الهام فيض آبادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۳۵-‎۳۵۳.
۴۱۸۹۸ DM23399 جرم انگاري ديپ فيک ها از منظر تعهدات حقوق بشري دولت ها/ آرش علي ين.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۵۵-‎۳۸۴.
۴۱۸۹۹ DM23400 جهات اعتراض به راي داوري داخلي با نگاهي به قانون داوري تجاري بين المللي ايران و کنوانسيون ۱۹۵۸ نيويورک/ کريم مرادوند، جلال جعفري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۸۵-‎۴۱۹.
۴۱۹۰۰ DM23401 حقوق شکلي مبتني بر کرامت انساني در جرايم عليه امنيت/ نگار سجادي دهکردي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۴۲۱-‎۴۴۲.
۴۱۹۰۱ DM23402 خلاء قواعد محيط زيستي در حقوق تجارت بين الملل/ جواد رنجبرزاده، عسکر جلاليان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۴۴۳-‎۴۶۸.
۴۱۹۰۲ DM23403 علل و فاکتورهاي زمينه ساز مهم در راستاي خودزني سربازان نيروهاي مسلح/ ميثم بهرامي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۴۶۹-‎۴۸۶.
۴۱۹۰۳ DM23404 قلمرو اصل حاکميت اراده/ مهدي ابراهيم زاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۴۸۷-‎۴۹۴.
۴۱۹۰۴ DM23405 مطالعه و بررسي مجازات هاي مجرمان يقه سفيد در پرتو موازين حقوق بشر از منظر جامعه شناسي/ مجيد بهاري غازاني، محبوبه کهزادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۴۹۵-‎۵۱۱.
۴۱۹۰۵ DM23406 نسبت بين نظارت همگاني و حريم خصوصي/ مبين انصاري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۱۳-‎۵۳۷.
۴۱۹۰۶ DM23407 نگاهي بر مکانيزم شروع به جرم در جرايم مطلق/ ابراهيم اسماعيلي اتويي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۳۹-‎۵۶۱.
۴۱۹۰۷ DM23408 هايمنوپلاستي و آثار آن از منظر حقوق جزا/ فاطمه احمدوند.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۶۳-‎۵۸۶.
۴۱۹۰۸ DM23409 ويژگي هاي قراردادهاي تجارت بين المللي/ مهديه هداوند.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۸۷-‎۶۱۳.
۴۱۹۰۹ DM23410 بررسي و تحليل حقوقي مشکلات ناشي از صدور سند مالکيت با مداقه در ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت/ کريم مرادوند.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۶۱۵-‎۶۴۰.
۴۱۹۱۰ DM23411 انضباط بازار بانکي و روش هاي توسعه امور مالي اينترنتي و تاثير آن بر بهبود نظام بانکداري/ محمدرضا روشن سروستاني، ليلا قلعه نويي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۳۱.
۴۱۹۱۱ DM23412 بررسي تاثير تحريم هاي بين المللي بر ناهنجاري هاي نقدي و پولشويي در شرکت هاي ايراني/ هادي ملک.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۴۱۹۱۲ DM23413 بررسي و تحليل اقتصادي جايگاه گمرک در راستاي تجارت داخلي کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادي/ بهنام اسدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۱۹۱۳ DM23414 تغيير تدريجي ماهيت عقد در طول اجراي تعهد قراردادي/ احد شريفي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۲۳.
۴۱۹۱۴ DM23415 استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي از منظر حقوق بين الملل با تاکيد بر بيانات رهبري/ محسن رايجي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۵-‎۴۱.
۴۱۹۱۵ DM23416 اسلامي سازي در حقوق اداري از نظر قرآن و اسلام/ حسين ولي زاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۴۳-‎۸۶.
۴۱۹۱۶ DM23417 بررسي ابعاد فقهي و حقوقي فرزندخواندگي در ايران/ سودابه خوارزمي، مهديه دامن افشان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۸۷-‎۱۰۰.
۴۱۹۱۷ DM23418 بررسي اثرات و تبعات حقوقي ازدواج سفيد در حقوق ايران با نگاهي تطبيقي به قوانين و مقررات فرانسه/ مهتاب مقيمي، آرش کامرانلو.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۹.
۴۱۹۱۸ DM23419 بررسي تامين مالي از سوي ثالث در داوري هاي تجاري بين المللي/ محمدصادق اسلامي گيلاني، فاطمه ميراخورلي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۳.
۴۱۹۱۹ DM23420 بررسي تفاوت قصاص و ديه در خصوص زن و مرد از منظر فقه و حقوق ايران/ مژده پيروزي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۸.
۴۱۹۲۰ DM23421 بررسي مصاديق بزهکاري زنان در نظام کيفري/ اعظم گلابگيران.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۳.
۴۱۹۲۱ DM23422 بررسي ذهنيت مجرمانه بر اساس رفتارشناسي مجرمين با توجه به نظام حقوق جزايي ايران/ ايرج رضايي نژاد، طيبه رضايي شورکي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۳۰.
۴۱۹۲۲ DM23423 بررسي سقط جنين غيرقانوني در ايران از منظر جامعه شناسي جنايي/ مصطفي لطفي ميامي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۳۱-‎۲۳۸.
۴۱۹۲۳ DM23424 بررسي فقهي حقوقي احوال شخصيه در انجماد بدن و حيات دوباره/ حسين علي ملايي، فاطمه علي ملايي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۸.
۴۱۹۲۴ DM23425 بررسي و تحليل اثر فضاي مجازي و نظام حقوقي بر قتل هاي خانوادگي/ سحر زمردي فرد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۵۹-‎۲۹۴.
۴۱۹۲۵ DM23426 تاثير زندان و اقدامات تاميني و تربيتي در بازدارندگي دانش آموزان از مواد مخدر و روانگردان ها/ مصطفي لطفي ميامي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۲۳.
۴۱۹۲۶ DM23427 جايگاه موازين بهداشتي بين المللي در سازمان تجارت جهاني/ آسيه خاتون علي پور، سميه سادات ميري لواساني، زهرا ضيافتي صباغ.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۳۲۵-‎۳۵۲.
۴۱۹۲۷ DM23428 چالش هاي قانون کاهش مجازات جرائم تعزيري/ عليرضا ربيعه.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۶۸.
۴۱۹۲۸ DM23429 چک هاي تضميني و مباحث مربوط به آن/ پريا کرمزاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۳۶۹-‎۴۰۹.
۴۱۹۲۹ DM23430 حد شرب خمر از ديدگاه اهل سنت و شيعه/ مسلم دهقاني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۴۱۱-‎۴۳۲.
۴۱۹۳۰ DM23431 دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به چک/ به نوش شاکريان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۴۳۳-‎۴۶۳.
۴۱۹۳۱ DM23432 شناسايي و اجراي احکام دادگاه هاي خارجي در ايران/ کريم مرادوند.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۴۶۵-‎۴۹۱.
۴۱۹۳۲ DM23433 علل اطاله دادرسي در دعاوي مدني و راه هاي پيشگيري از آن/ حسين باقرزاده اصل.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۴۹۳-‎۵۲۶.
۴۱۹۳۳ DM23440 گذشت شاکي و آثار آن در حقوق کيفري ايران/ عليرضا ربيعه.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۵۲۷-‎۵۵۲.
۴۱۹۳۴ DM23434 مسايل حمايت کيفري از سلامت روان با تکيه بر چالش هاي نوپديد/ جواد منصوري نعلبندان، زهرا ميرزايي يزدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۵۵۳-‎۵۷۱.
۴۱۹۳۵ DM23435 مسئوليت کيفري کودک نابالغ/ مهسا کمال الديني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۵۷۳-‎۵۸۲.
۴۱۹۳۶ DM23436 مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت هاي ناشي از حمله انتحاري در حقوق ايران، افغانستان و فقه اسلامي/ رضاحسين گندمکار، بسم الله صفدري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۵۸۳-‎۶۰۶.
۴۱۹۳۷ DM23437 موانع اساسي برقراري امنيت قضايي و عوامل آسيب زننده به آن/ سيدمحمد عبداللهي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۶۰۷-‎۶۱۸.
۴۱۹۳۸ DM23438 ميانجيگري از منظر کيفرشناسي در نظام حقوقي ايران/ محمد احمدلو، توران زماني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۶۱۹-‎۶۳۱.
۴۱۹۳۹ DM23439 ورشکستگي بر اثر قوه قاهره و آثار آن (بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)/ همايون گيوي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۶۳۳-‎۶۵۲.
۴۱۹۴۰ DM23441 نقش ديوان دعاوي ايران – ايالات متحده در توسعه حقوق معاهدات/ همايون مافي، علي قهاري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۲۳-‎۱۱۴۶.
۴۱۹۴۱ DM23442 تاثير مداخلات دولت در صندوق هاي بازنشستگي با هدف تحقق عدالت اجتماعي/ راحله سادات حسيني … [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۴۷-‎۱۱۶۴.
۴۱۹۴۲ DM23443 قابليت دادخواهي حق مسکن در نظام بين المللي حقوق بشر و حقوق ايران/ زهرا مشرف جوادي، سيدقاسم زماني، زهرا ابراهيمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۶۵-‎۱۱۸۴.
۴۱۹۴۳ DM23444 سازوکارهاي بين المللي احراز مسئوليت دولت ها در قبال اعمال تبعيض جنسيتي در آموزش/ مريم سيدحاتمي، نسرين مصفا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۸۵-‎۱۲۰۳.
۴۱۹۴۴ DM23445 نظريه تفسير اجتهادي و جايگاه آن در تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ توکل حبيب زاده، محمد بهادري جهرمي، محمدرضا اصغري شورستاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۰۵-‎۱۲۲۵.
۴۱۹۴۵ DM23446 استانداردهاي نظام هاي پرداخت جايگزين در جرائم پولشويي و تامين مالي تروريسم/ حميد الهوئي نظري، صالح اميري، زهرا بي نياز.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۲۷-‎۱۲۵۲.
۴۱۹۴۶ DM23447 وضعيت حقوقي تصميمات غيرقانوني اداره/ علي محمد فلاح زاده، محسن آهنگر سماکوش.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۵۳-‎۱۲۷۱.
۴۱۹۴۷ DM23448 مسئوليت مدني ناشي از نقض حق بر تصوير با تاکيد بر آراي ديوان اروپايي حقوق بشر/ عباس ميرشکاري، فاطمه زارع، فاطمه زارع.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۷۳-‎۱۲۹۸.
۴۱۹۴۸ DM23449 حاکميت مردم و شناسايي دولت ها/ محمدمهدي صادقي، مسعود راعي، ليلا رئيسي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۹۹-‎۱۳۱۷.
۴۱۹۴۹ DM23450 سانسور در رسانه ها: آزادي در برابر مسئوليت با تاکيد بر نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا/ خديجه اکرمي، هدي غفاري، ولي رستمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۱۹-‎۱۳۴۰.
۴۱۹۵۰ DM23451 مباني و ماهيت حقوقي قواعد آمره از نگاه کميسيون حقوق بين الملل/ سهيل گلچين، رضا موسي زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۴۱-‎۱۳۶۲.
۴۱۹۵۱ DM23452 سياست حقوقي خارجي دولت ها و ارتباط آن با سياست حقوقي ديوان بين المللي دادگستري/ سيدجمال سيفي، وحيد رضادوست.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۶۳-‎۱۳۸۹.
۴۱۹۵۲ DM23453 واکاوي مفهومي معيارهاي برابري و نابرابري در نظريه هاي عدالت و عدالت جنسيتي/ فريبا علاسوند.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۹۱-‎۱۴۱۲.
۴۱۹۵۳ DM23454 بحران کوويد-۱۹ و نقض قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمين هاي اشغالي؛ با تاکيد بر قاعده تعهد و تضمين رعايت حقوق بين الملل بشردوستانه/ حسن خسروي، مصطفي زارعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۱۳-‎۱۴۳۲.
۴۱۹۵۴ DM23455 جايگاه و آثار استانداردهاي خصوصي زيست محيطي و بازشناسي آنها از قواعد بين المللي/ صادق جعفرزاده درابي، ابراهيم بيگ زاده، ميرشهبيز شافع.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۳۳-‎۱۴۵۳.
۴۱۹۵۵ DM23456 تاملي بر ابعاد حقوقي ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاک در ايران/ حسين عبداللهي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۵۵-‎۱۴۷۱.
۴۱۹۵۶ DM23457 اساس جانشيني دولت ها در زمينه تعهدات ناشي از اعمال متخلفانه بين المللي/ مصطفي فضائلي، محمد ستايش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۷۳-‎۱۴۸۸.
۴۱۹۵۷ DM23458 تحول مفهوم مسئوليت کيفري فردي در پرتو چندپارگي حقوق بين الملل/ محمد تيموري، سيدحسام الدين لساني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۸۹-‎۱۵۰۸.
۴۱۹۵۸ DM23459 تاملي بر رويکرد نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به حقوق رقابت در پرتو نظريه هاي عدالت/ مهديه صانعي، محمد زرشگي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۰۹-‎۱۵۲۶.
۴۱۹۵۹ DM23460 بررسي چالش هاي کارکردي نظام بين المللي کار/ فرزانه پورسعيد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۲۷-‎۱۵۴۶.
۴۱۹۶۰ DM23461 مسئوليت دولت ها در حمايت از گروه هاي تروريستي با تاکيد بر قضيه تاديچ/ محسن مولائي فرد، داريوش اشرافي، عليرضا ظاهري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۴۷-‎۱۵۶۴.
۴۱۹۶۱ DM23462 معماري شهري و حقوق شهروندي/ حميدرضا آرامي، محمود حکمت نيا، مهدي محمودي کامل آباد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۶۵-‎۱۵۸۲.
۴۱۹۶۲ DM23463 تعامل حقوق محيط زيست و حقوق بلاياي طبيعي در تامين امنيت محيط زيستي/ مسعود فريادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۸۳-‎۱۶۰۶.
۴۱۹۶۳ DM23464 اصول کلي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ مجتبي ملکوتي، عباس برزگرزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶۰۷-‎۱۶۲۷.
۴۱۹۶۴ DM23465 مشارکت کارگران در اداره کارگاه به عنوان الگويي براي انعطاف پذير کردن رابطه کار/ جعفر براتي، بيژن عباسي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶۲۹-‎۱۶۴۹.
۴۱۹۶۵ DM23467 قاعده احسان و اسباب اصلي ضمان/ جواد لطفي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲-‎۲۸.
۴۱۹۶۶ DM23468 ضرورت حبس زدايي زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ايران با رويکردي به حقوق فرانسه/ مجيد وزيري، حامد حسيني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲-‎۲۲.
۴۱۹۶۷ DM23469 مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه اماميه و حقوق/ علي بهرامي نژاد مغوئيه، سميه لشکري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲-‎۳۰.
۴۱۹۶۸ DM23470 مجازات جرم نسل کشي در ديوان بين المللي کيفري و ديوان هاي رواندا و يوگوسلاوي/ ابراهيم ياقوتي، عزيزه بهلولي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲-‎۲۰.
۴۱۹۶۹ DM23471 ملاحظات حقوقي و کيفري در خصوص زوجه بيمار سرمازيست/ جواد حبيبي، مديحه هاشم پور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۱۴.
۴۱۹۷۰ DM23472 مباني فقهي ضرورت حمايت از شهود/ رعنا شهبازي النجارقي، جمشيد معصومي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۲۳.
۴۱۹۷۱ DM23473 مباني حقوق مدرن و سنتي/ حامد کرمي، اسماعيل محمدپور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۲۸.
۴۱۹۷۲ DM23474 تحليل فقهي و حقوقي سکوت متهم در فرآيند رسيدگي قضايي/ احمدرضا خزايي، منصوره باقري پور، نصرت الله صابري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۱۵.
۴۱۹۷۳ DM23475 مباني معرفت شناختي در حقوق غرب از طليعه فلسفه تا کانت/ محمدرضا پنداشته پور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۳۴.
۴۱۹۷۴ DM23476 موانع، چالش ها و محدوديت هاي حق دسترسي به پرونده هاي قضايي/ سيدرضا احسان پور، فرامرز قلي پور جمناني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۲۲.
۴۱۹۷۵ DM23477 کاوشي فقهي حقوقي درباره کتمان بيماري هاي واگيردار به ويژه کرونا/ اکبر محمودي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۳۱.
۴۱۹۷۶ DM23478 تسبيب در قتل ناشي از ترک فعل/ محسن اسمعيلي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۱۷.
۴۱۹۷۷ DM23479 امکان سنجي فقهي و حقوقي انتساب عنوان محاربه در خصوص جرم قاچاق انسان/ مهدي محمديان اميري، شهاب عاليشاه، ژاله خانجاني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۲-‎۲۴.
۴۱۹۷۸ DM23480 بررسي مباني حق بهره مندي از محاکمه عادلانه در نظم جهاني حقوق بشر/ نصرت الله صابري، منصوره باقري پور، سيدابراهيم حسيني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۲-‎۲۰.
۴۱۹۷۹ DM23481 بررسي قاعده عدالت از ديدگاه فقه اماميه/ عليرضا محمدبيکي، مهري توتونچيان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۲-‎۳۴.
۴۱۹۸۰ DM23482 مطالعه تطبيقي سياست کيفري ناظر به جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران و مصر/ حميده توکلي گلجه، سيدعلي رباني موسويان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۲-‎۱۷.
۴۱۹۸۱ DM23483 نقش و کارکرد تشکل ها در حقوق ايران/ ايرج افشار احمدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۴۱۹۸۲ DM23484 ازدواج هاي اجباري و راهکارهاي حقوقي مقابله با آن/ اکرم پاپي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶-‎۲۸.
۴۱۹۸۳ DM23485 بررسي اقدامات قوه قضائيه در راستاي اصلاح فرآيندهاي رسيدگي و تاثير آن بر کاهش اطاله دادرسي/ سيدحسام الدين رفيعي طباطبايي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۰-‎۴۶.
۴۱۹۸۴ DM23486 خيار مجلس در پرتو قراردادهاي الکترونيکي/ ريحانه ظاهري، سميه حافظي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۸-‎۵۵.
۴۱۹۸۵ DM23487 پژوهشي پيرامون اشتراط تمکن از نفقه در عقد نکاح با ديدگاهي بر نظر امام خميني (ره)/ فاطمه نجيب زاده، معين غلامعلي پور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۷-‎۶۸.
۴۱۹۸۶ DM23488 مباني فقهي حقوقي ارز ديجيتال با رويکرد سرمايه گذاري/ نسترن ارزانيان، عليرضا مظلوم رهني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۰-‎۸۶.
۴۱۹۸۷ DM23489 واکاوي اصول نظام حقوقي اسناد رسمي و موانع پيش رو/ نوربخش رياحي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۹.
۴۱۹۸۸ DM23490 مباني فقهي – حقوقي ديه يوم الاداء؛ موضوع ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامي/ سيدرضا احسان پور، احمد امي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۱-‎۳۸.
۴۱۹۸۹ DM23491 واکاوي جرم اخذ سند به عنف در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ جمال بيگي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۸-‎۶۹.
۴۱۹۹۰ DM23492 بررسي امکان توکيل در عزل و استعفاي وکيل/ احمد اسفندياري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۱-‎۸۱.
۴۱۹۹۱ DM23493 بررسي فقهي و حقوقي جبران کاهش قدرت خريد در اثر مرور زمان/ هادي عظيمي گرکاني، ايمان موسوي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۳-‎۹۵.
۴۱۹۹۲ DM23494 کاربرد قواعد فقهي در اقتصاد از منظر قرآن/ مهري توتونچيان، احمدرضا خزايي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۴.
۴۱۹۹۳ DM23495 بررسي حقوق مالکيت فکري در تجارت الکترونيک در حقوق ايران با نگاهي بر حقوق تجارت بين الملل/ ريحانه ظاهري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶-‎۲۶.
۴۱۹۹۴ DM23496 بررسي تحليل محتوايي مباني مسئوليت مدني ناشي از درک موضوع معامله در رويه قضايي ايران/ عليرضا فرضي، هانيه اصدقي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۸-‎۳۸.
۴۱۹۹۵ DM23497 موارد نقض قاعده تبعيت عقود از قصد از ديدگاه فقه/ معصومه رضايي، محمدرضا آقاجاني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۰-‎۵۳.
۴۱۹۹۶ DM23498 بررسي تطبيقي اصل قائم مقامي بيمه گر در حقوق بيمه ايران و فرانسه/ مريم احمدي، اکبر بدرزاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۵-‎۷۱.
۴۱۹۹۷ DM23499 بررسي فقهي انفاق زن بدون اذن شوهر/ زهره روحبخش فعالي، اعظم اميني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۳-‎۸۳.
۴۱۹۹۸ DM23500 انتقال اموال فکري از طريق عقد بيع بر اساس مباني فقهي/ منصوره فصيح رامندي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۵-‎۱۰۱.
۴۱۹۹۹ DM23501 واکاوي پيشگيري از جرائم اقتصادي در سياست جنايي اسلام/ صديقه نقره کوب مقدم، محمدعلي حيدري، احمدرضا توکلي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۲۰۰۰ DM23502 حقوق و تکاليف قانوني در روابط مالي زوجين با رويکرد فقهي و حقوقي/ کريم ترابي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۳-‎۳۴.
۴۲۰۰۱ DM23503 بررسي اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني و وجوه اشتراک و افتراق آن ها/ آيدا تمجيدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۶-‎۴۵.
۴۲۰۰۲ DM23504 خسارت تاخير تاديه در فقه اماميه و حقوق کيفري ايران/ سيدعباس جزايري، نجمه مالکي بروجني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۴۷-‎۶۰.
۴۲۰۰۳ DM23505 بررسي تحليلي معاملات بر پايه ارز ديجيتالي از منظر فقه اماميه و نقش زنجيره بلوکي در صنايع مختلف/ نسترن ارزانيان، فاطمه اسدي، به آرا فرزين فر.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۲-‎۷۶.
۴۲۰۰۴ DM23506 واکاوي مفهوم و قلمرو جرايم عليه عفت اقتصادي در رويکرد فقهي/ مهدي اشجعي خامنه … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۸-‎۹۲.
۴۲۰۰۵ DM23507 چالش هاي مقابله با جرائم اقتصادي و راهکارها/ مهدي شعباني، حسن حاجي تبار، مهدي اسماعيلي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۵-‎۱۱۵.
۴۲۰۰۶ DM23508 ادله ملزمه دولت به جبران خسارت در هنگام افت ارزش پول/ حسين سلطان محمدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۶-‎۶۰.
۴۲۰۰۷ DM23509 جلوه هاي توسعه جرم انگاري در حوزه جرايم اقتصادي/ علي نجفي توانا، محمدسعيد ابراهيم پور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۳-‎۱۲۲.
۴۲۰۰۸ DM23510 حکم مانع الزکات در فقه جزاي شيعه/ سيدرضا احسان پور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۵-‎۴۰.
۴۲۰۰۹ DM23511 حدود تفکيک پذيري رابطه سندي از رابطه اوليه در حقوق اسناد تجاري با رويکرد فقهي/ احمد اسفندياري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۳-‎۵۹.
۴۲۰۱۰ DM23512 تاثير تغيير اوضاع و احوال در قراردادهاي تجاري از منظر فقه و رويه قضايي/ نسرين طافي، عبدالمحمد کردي، سيدابراهيم موسوي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۰.
۴۲۰۱۱ DM23513 مشروعيت فقهي حقوقي اموال مجازي در اقتصاد/ مهران لطفي فروشاني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۴۲۰۱۲ DM23514 ابعاد اقتصادي قاعده نفي عسر و حرج در فقه اسلام/ محمد مسعودي نيا، يعقوب عليزاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۹-‎۲۹.
۴۲۰۱۳ DM23515 حيل ربا در معاملات از منظر فقه اماميه با رويکردي بر نظرات امام خميني (ره)/ مجيد فخري دمشقيه، محمود قيوم زاده، عباسعلي حيدري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۱-‎۵۱.
۴۲۰۱۴ DM23516 جنبه هاي اقتصادي مسئوليت مدني دولت در سوانح هوايي در فقه و حقوق بين الملل/ زهرا خاني، زهره نيک فرجام، فريبا پهلواني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۳-‎۷۳.
۴۲۰۱۵ DM23517 ضمانت کيفري حقوق اقتصادي زوجه/ مظاهر خواجوند، مينا جعفري، مجتبي لطفي خاچک.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۵-‎۹۰.
۴۲۰۱۶ DM23518 مسئوليت مدني فرار مالياتي مديران شرکت هاي تجاري با فاکتور صوري از نگاه فقه و حقوق/ عليرضا رضايي، محمدباقر عامري نيا، مهران جعفري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۴.
۴۲۰۱۷ DM23519 مسئوليت حقوقي و کيفري وکيل در صدور چک از منظر فقه اماميه و قانون صدور چک/ فريد بيرانوند، فاطمه احمدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۱.
۴۲۰۱۸ DM23520 سياست جنايي مشارکتي اسلام در قبال جرائم اقتصادي/ روزبه اصغري، حسن حاجي تبار فيروزجايي، ابوالحسن شاکري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۲۰۱۹ DM23521 تملک شهرداري در املاک خصوصي واقع شده طرح هاي عمراني از نگاه فقه اماميه/ منصوره السادات ميرشفيعي، سيدمحمدرضا امام، محمد بهرامي خوشکار.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۹-‎۳۴.
۴۲۰۲۰ DM23522 فرآيند بزه ديدگي اطفال در فضاي سايبري با تاکيد بر عوامل اقتصادي/ سيدجمال موسوي، محمد روحاني مقدم، مريم آقايي بجستاني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۷-‎۵۲.
۴۲۰۲۱ DM23523 بررسي فقهي – حقوقي مسئوليت مدني توليدکنندگان مواد غذايي/ يعقوب عليزاده، زري فيروزکاه، سيده منيره حسيني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۳-‎۸۶.
۴۲۰۲۲ DM23524 تاثير عنصر اضطرار بر نظام قراردادهاي اقتصادي با تکيه بر ادله فقهي و مباني نظري آن/ محسن رجب زاده، عليرضا مظلوم رهني، عليرضا رجب زاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۹-‎۹۹.
۴۲۰۲۳ DM23525 بررسي احکام فقهي ارز مجازي: مطالعه موردي بيت کوين/ سکينه آذري، روح الله افضلي گروه، ميثم تارم.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۴۲۰۲۴ DM23526 جبران خسارت قربانيان زيست محيطي در فقه و حقوق بين الملل محيط زيست/ مهري موقوفه ئي، ايرج رنجبر، فريد آزادبخت.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۲.
۴۲۰۲۵ DM23527 وقف از نگاه فقه و حقوق موضوعه و تاثير آن بر اقتصاد ايران/ سارا رستمي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۳.
۴۲۰۲۶ DM23528 وظايف نماينده تجاري نسبت به شخص ثالث در فقه با رويکردي به حقوق ايران و انگليس/ عليرضا نيازي، مصطفي نصيري، وحيد قاسمي عهد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۷۹.
۴۲۰۲۷ DM23529 تحليل موضوعي اصول حقوقي مقرر در معاهدات بين المللي مالکيت فکري بنيادين/ فرانک خاکسار، زهره فرخي، بهنام انصافي آذر.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲-‎۱۶.
۴۲۰۲۸ DM23530 آثار نکاح در شرايط ابتلاي زوج به بيماري مشرف به موت در فقه و حقوق ايران/ زهرا حسنوند، محمد بهرامي خوشکار، علي بهرامي نژاد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۱۸-‎۳۴.
۴۲۰۲۹ DM23531 اصول مرتبط با حقوق کودک در محيط ديجيتال/ آمنه مظلوم زاده، عبدالرضا جمال زاده، رقيه شهابي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۶-‎۵۶.
۴۲۰۳۰ DM23532 اجراي آراي داوري خارجي در ايران با تاکيد بر کنوانسيون بين المللي نيويورک/ علي اثني عشري، نادر مرداني، احمد اسديان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۵۸-‎۷۱.
۴۲۰۳۱ DM23533 معيارهاي اخلاقي انتقال تعهد در حقوق ايران/ مهدي عابدي، احمدرضا خزايي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۷۴-‎۸۶.
۴۲۰۳۲ DM23534 وصيت تمليکي و ماترک متوفي مديون از منظر فقه و حقوق/ محسن خاکي نهاد، عليرضا رجب زاده، عليرضا مظلوم رهني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۸۸-‎۱۰۴.
۴۲۰۳۳ DM23535 معامله اتهام در حقوق کيفري امريکا و ايران و تاثير آن بر قضازدايي با رويکرد فقهي/ نيما کيان ارثي، محسن شکرچي زاده، مسعود زماني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۱۰۶-‎۱۲۰.
۴۲۰۳۴ DM23536 بايسته هاي توان افزايي جامعه مدني در تقويت سياست جنايي مشارکتي ايران/ عظيم علي عرب، مهدي خاقاني اصفهاني، سيدمحمود مجيدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۱۲۲-‎۱۳۹.
۴۲۰۳۵ DM23537 دخل و تصرف در موضوع (خواسته) دعواي مدني/ محسن کيهان، سيروس حيدري، مصطفي ماندگار.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۱۴۲-‎۱۶۰.
۴۲۰۳۶ DM23538 تعديل وجه التزام قراردادي در قانون مدني سال ۲۰۱۶ فرانسه/ حميد سهرابي، اصغر عربيان، نجادعلي الماسي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۱۸۲-‎۱۹۷.
۴۲۰۳۷ DM23539 نقض حريم خصوصي و مصاديق آن در مرحله تحصيل دليل/ حميد باقري … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲۰۰-‎۲۲۰.
۴۲۰۳۸ DM23540 مباني و آثار تعويق صدور حکم در نظام حقوقي ايران/ خسرو خليلي مهديرجي، کيومرث کلانتري درونکلا، حسين ميري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲۲۲-‎۲۳۸.
۴۲۰۳۹ DM23541 گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در حقوق بين الملل با تاکيد بر توافق نامه آب و هوايي پاريس/ افشين جعفري، مهري توتونچيان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲۴۰-‎۲۶۱.
۴۲۰۴۰ DM23542 بررسي فقهي وکالتي بودن جايگاه مديران در شرکت هاي سهامي خاص (قانون تجارت ايران)/ اميرحسين مهديان، اکبر فلاح، علي فقيهي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲۶۴-‎۲۸۱.
۴۲۰۴۱ DM23543 خسارت ناشي از آلودگي هاي زيست محيطي دريايي با رويکردي به مصوبات سازمان بين المللي دريانوردي (آيمو)/ محمدرضا زنده دل برون … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲۸۴-‎۳۰۴.
۴۲۰۴۲ DM23544 چالش هاي فراروي آموزش حقوق بشر با نظام حقوقي ايران با تاکيد بر سند ۲۰۳۰ يونسکو/ فخرالدين صمدي، مسعود راعي، سيدمحمدمهدي غمامي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۰۶-‎۳۲۳.
۴۲۰۴۳ DM23545 تبيين وضعيت دولت هاي کنشگر نسبت به حمله سايبري/ حميدرضا آقاباباييان، مريم مرادي، سيدباقر ميرعباسي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۲۶-‎۳۴۳.
۴۲۰۴۴ DM23546 بررسي فقهي حقوقي تعارض قوانين ناشي از تعهدات قراردادي و غير قراردادي حق اختراع/ ابوالفضل قهاري، مهدي طالقان غفاري، احسان نعمتي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۴۶-‎۳۶۱.
۴۲۰۴۵ DM23547 استصحاب و آثار آن در حقوق مدني و قانون مجازات اسلامي با رويکردي به ديدگاه هاي امام خميني (ره)/ عباس قاسمي، رضا رنجبر، حميد عيوضي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۶۴-‎۳۸۰.
۴۲۰۴۶ DM23548 ماهيت نظام حقوقي حاکم بر فرزندخواندگي در ايران و آمريکا/ عزيزه بهلولي، احمدرضا خزايي، جمشيد معصومي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۸۲-‎۳۹۹.
۴۲۰۴۷ DM23549 تحليل بزه ديدگي گردشگران خارجي در حقوق کيفري ايران/ حسين ايزدي، اصغر عباسي، مهدي اسماعيلي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۴۰۲-‎۴۱۷.
۴۲۰۴۸ DM23550 تحليل مقاصدي مماثلت در قصاص در پرتو فقه مذاهب اسلامي/ جبرائيل فولاديان قراخانلو، رحيم وکيل زاده، حميد عيوضي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۴۲۰-‎۴۳۷.
۴۲۰۴۹ DM23551 نحوه نظارت ديوان عدالت اداري بر کميسيون ماده صد قانون شهرداري/ مهرنگ شرج شريفي، مهدي شعبان نيا منصور، محمدجواد رضايي زاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۴۴۰-‎۴۶۳.
۴۲۰۵۰ DM23552 مسئوليت ناشي از عملکرد نيروهاي امنيتي و انتظامي در اعتراضات/ مجتبي اکبري، گودرز افتخار جهرمي، قاسم محمدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۴۶۶-‎۴۸۳.
۴۲۰۵۱ DM23553 رويکرد کنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها نسبت به اختلافات دريايي با نگاهي به ميدان گازي آرش/ مهدي رضائي، عليرضا آرش پور، غلامحسين مسعود.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۴۸۶-‎۵۰۴.
۴۲۰۵۲ DM23554 بررسي حقوق مالکيت فکري از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب چهارگانه/ رحمن غريبي، مجيد وزيري، جمشيد معصومي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۵۲۲-‎۵۳۶.
۴۲۰۵۳ DM23555 تاثير حقوق قراردادهاي اروپا بر اصلاحات حقوق تعهدات فرانسه در مرحله پيش قراردادي/ هديه حبيبيان … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۵۳۸-‎۵۵۹.
۴۲۰۵۴ DM23556 حق دسترسي به وکيل در فقه، حقوق ايران و اسناد بين المللي/ ميلاد نظري، اکبر رجبي، سميرا گل خندان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۵۶۲-‎۵۷۶.
۴۲۰۵۵ DM23557 ابعاد مالي ميانجي گري کيفري در فقه و حقوق ايران/ عليرضا محمدبيکي … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۹.
۴۲۰۵۶ DM23558 اثر نقض غيرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقي ايران/ سيدرئوف شجاعي نژاد، منصور اميني، نجات اله ابراهيميان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲-‎۳۴.
۴۲۰۵۷ DM23559 وضعيت آثار مالي طلاق در شرايط ابتلاي زوج به بيماري مشرف به موت در فقه اماميه و حقوق ايران/ زهرا حسنوند، محمد بهرامي خوشکار، علي بهرامي نژاد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۶-‎۵۰.
۴۲۰۵۸ DM23560 پرداخت غرامت به بزه ديده در جرايم غير عمد موجب ديه با نگاهي به فقه و حقوق فرانسه/ مصطفي کافي، محسن شکرچي زاده، احمدرضا توکلي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۲-‎۱۱۳.
۴۲۰۵۹ DM23561 کارکرد عنصر مال و تاثير آن بر اقتصاد با رويکرد فقهي-حقوقي/ عليرضا صادقي، جواد نيک نژاد، سيدحسن حسيني مقدم.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۶-‎۱۳۳.
۴۲۰۶۰ DM23562 پيشگيري نوين از جرائم ثبتي همگرا با سياست کيفري بر اقتصاد از منظر فقه و حقوق/ امراله احمدي نيا، سيدعباس جزائري، نادر پورارشد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۶-‎۱۵۱.
۴۲۰۶۱ DM23563 معاملات کودکان در فضاي مجازي و مسئوليت اوليا با رويکرد فقه تربيتي/ عبدالرضا حاتمي کيا، عليرضا رجب زاده، عليرضا مظلوم رهني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۴-‎۱۶۶.
۴۲۰۶۲ DM23564 مباني فقهي سياست گذاري کيفري در حوزه اقتصاد/ حسين خوانين زاده، اکرم بهشتي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۸-‎۱۸۳.
۴۲۰۶۳ DM23565 آثار اقتصادي جبران خسارت کالاي معيوب در پرتو کنوانسيون بيع بين المللي کالاي ۱۹۸۰ و آموزه هاي فقهي/ فرانک موذن … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸۶-‎۱۹۹.
۴۲۰۶۴ DM23566 تقدم مصالح اقتصادي نظام بر حقوق و منافع خصوصي با تاکيد بر آموزه هاي فقهي/ ليلا صمدزاده خامنه، ابراهيم ياقوتي، ابوالقاسم نقيبي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۲-‎۲۲۰.
۴۲۰۶۵ DM23567 شرط تباني در عقود و قراردادهاي اقتصادي با تاکيد بر نظرات فقهي امام خميني (ره)/ عبدالکريم نجف دخت، يعقوب پورجمال، سعيد حسن زاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲۲-‎۲۳۷.
۴۲۰۶۶ DM23568 بررسي بنيادهاي کيفري تشديدي در قلمرو جرايم اقتصادي/ فروغ برزگري … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۴۰-‎۲۵۷.
۴۲۰۶۷ DM23569 عناصر اقتصادي کيفيت دادرسي مدني با تاکيد بر منابع فقهي/ محمدجواد روحيان، محمود قيوم زاده، سيدابراهيم حسيني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۲۱.
۴۲۰۶۸ DM23570 اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه/ نيره محمدعلي ابراهيم، مريم آقايي بجستاني، سيدمحمدرضا امام.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۲-‎۶۰.
۴۲۰۶۹ DM23571 بررسي تاثير اسقاط خيار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد/ حسين علمي، محمدباقر فيجان، محمدمهدي صالحي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۲-‎۷۷.
۴۲۰۷۰ DM23572 نقش عرف در تعيين حقوق مالي زوجين از منظر فقه اماميه/ سيدجلال صمداني، محمدعلي حيدري، محسن فهيم.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۰-‎۹۳.
۴۲۰۷۱ DM23573 نقش مالکيت در دعاوي کيفري و آثار اقتصادي آن/ عليرضا اعراب شيباني، حميدرضا ميرزاجاني، عباس شيخ الاسلامي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۶-‎۱۰۷.
۴۲۰۷۲ DM23574 سياست جنايي ايران در جرايم اقتصادي/ هادي مومني، محمود روح الاميني، محمدجعفر ساعد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۰-‎۱۲۷.
۴۲۰۷۳ DM23575 نقش توسعه اقتصادي در حفظ نظام اسلامي از نگاه فقه و حقوق/ محمدرضا مهدلو ترکماني، حسن اسدي، اکبر احمدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۸-‎۱۶۳.
۴۲۰۷۴ DM23576 تحليل اقتصادي تعديل و به روزرساني مهريه با رويکرد فقهي/ سيداحسان ناصري … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۶-‎۱۸۰.
۴۲۰۷۵ DM23577 بررسي فقهي حقوقي تلف مبيع قبل از قبض و تاثير آن بر انتقال مالکيت/ محسن خاکي نهاد، عليرضا رجب زاده، عليرضا مظلوم رهني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۸۲-‎۲۰۰.
۴۲۰۷۶ DM23578 بررسي فقهي جرايم اقتصادي تاثيرگذار بر نظم عمومي/ محمد مسعودي نيا.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲-‎۲۲.
۴۲۰۷۷ DM23579 سازوکارهاي فقهي حقوقي مقابله با تحريم هاي اقتصادي/ ايلناز علي نژاد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۴-‎۴۳.
۴۲۰۷۸ DM23580 مسئوليت دولت در ارسال امواج الکترومغناطيسي با رويکرد قواعد فقهي/ محمدرضا زنده دل برون … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۶-‎۶۵.
۴۲۰۷۹ DM23581 مباني فقهي و حقوقي معاملات فضولي در بورس اوراق بهادار/ منصوره فصيح رامندي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۸-‎۸۳.
۴۲۰۸۰ DM23582 دادرسي منصفانه در کميسيون ماده صد قانون شهرداري/ مهرنگ شرج شريفي، مهدي شعبان نيا منصور، محمدجواد رضائي زاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۶-‎۱۰۰.
۴۲۰۸۱ DM23583 ديه عضو پيوندي حيوان به انسان در پرتو مباني فقه اقتصادي/ عبدالرضا فرهاديان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۲-‎۱۱۶.
۴۲۰۸۲ DM23584 بررسي مجازات جزاي نقدي از منظر فقه اقتصادي/ يعقوب عليزاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۸-‎۱۲۹.
۴۲۰۸۳ DM23585 تصرفات مالي مديران شرکت هاي سهامي خاص از منظر فقه و حقوق ايران/ اميرحسين مهديان، اکبر فلاح، علي فقيهي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۲-‎۱۴۸.
۴۲۰۸۴ DM23586 تاملي فقهي و حقوقي در اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقي ماده ۳۳۶ ق.م/ علي اکبر طاهري، علي چهکندي نژاد، سيدمحمد رضوي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۰-‎۱۶۷.
۴۲۰۸۵ DM23587 رکن رواني جرايم ارتکابي سردفتران اسناد رسمي از منظر حقوق و مباني فقه اقتصادي/ امراله احمدي نيا، سيدعباس جزائري، نادر پورارشد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۷۰-‎۱۹۵.
۴۲۰۸۶ DM23588 حقوق اقتصادي از منظر فقه با تاکيد بر انسان اقتصادي/ حسين نياستي، جواد نيک نژاد، محمد عالم زاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۹۸-‎۲۱۹.
۴۲۰۸۷ DM23589 سازوکارهاي حمايت کيفري از حقوق مالکيت فکري در حقوق ايران و مصر/ رحمن غريبي، مجيد وزيري، جمشيد معصومي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۲۲-‎۲۴۳.
۴۲۰۸۸ DM23590 آسيب شناسي اختيارات مالي اقتصادي وصي منصوب ولي قهري در فقه و حقوق ايران/ اعظم موخواه، بختيار عباسلو، سيدمحسن طباطبايي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۴۶-‎۲۶۳.
۴۲۰۸۹ DM23591 تاثير اقتصادي حقوق عمومي و توسعه آن بر جامعه/ حسن حمزه لوئي، مقصود رنجبر، محمدتقي دشتي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۶۶-‎۲۸۱.
۴۲۰۹۰ DM23592 تحليل انتقادي بر تعيين مصاديق زينت در فتاواي معاصر/ بيبي رحيمه ابراهيمي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۷-‎۲۷.
۴۲۰۹۱ DM23593 بازپژوهي حکم شرعي کنترل جمعيت/ محمدرسول آهنگران، مريم آقايي بجستاني، فاطمه ورزي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۹-‎۵۱.
۴۲۰۹۲ DM23594 تاسيس قاعده فقهي حمايت از زنان بزهکار/ احمد باقري، سيدمحمدحسن طاهايي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۵۳-‎۷۸.
۴۲۰۹۳ DM23595 نگاهي فقهي به حق عيني برندگان جوايز بانکي ناشي از قرعه کشي/ عبدالله بهمن پوري، نجمه زکي خاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۴.
۴۲۰۹۴ DM23596 پژوهشي در حکم توارث زوجين در ازدواج موقت/ زهرا تجري موذني … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۳.
۴۲۰۹۵ DM23597 تحليل سياست کيفري ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ (رويکردها، نوآوري ها، نارسايي ها)/ مجيد جهان شير، سيدمحمود مجيدي، محمدحسن حسني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۷۰.
۴۲۰۹۶ DM23598 قاعده تعزير کل احد بحسبه؛ اعتبارسنجي و مصداق شناسي/ مرتضي چيت سازيان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۳.
۴۲۰۹۷ DM23599 امکان سنجي فقهي فروش کالاي متعلق به طرف معامله در ماده ۸۸ کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ حسين حقيقت پور، علي اکبر جعفري ندوشن.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۴.
۴۲۰۹۸ DM23600 مطالعه تطبيقي انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه/ محمد رياحي، محمد جعفري فشارکي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۴.
۴۲۰۹۹ DM23601 بررسي فقهي حقوقي قصاص پدر در جنايت عليه کودکان متولد از اسپرم اهدايي/ جعفر سلمانزاده، رقيه صادقي رام.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۴.
۴۲۱۰۰ DM23602 سياست کيفري ايران در قبال جرائم سياسي و مطالعه تطبيقي آن با نظام حقوقي آمريکا/ سيدحسن شاهچراغ، محمدحسن حسني، مهدي ذوالفقاري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۷۵-‎۳۰۳.
۴۲۱۰۱ DM23603 ارزيابي از مواجهه معرفتي اصولي با اخباري ذيل مساله حجيت ذاتي قطع/ محمدحسين صفايي، حسين واله.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۳۰۵-‎۳۳۱.
۴۲۱۰۲ DM23604 واکاوي ماليت منفعت انسان و کيفيت تسليم آن در فقه و حقوق ايران/ علي کاظمي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۳۳۳-‎۳۵۹.
۴۲۱۰۳ DM23605 شناسايي ماهيت داده شخصي و جستجوي بستر حقوقي مناسب جهت حمايت از آن در نظام حقوقي ايران/ مهديه لطيف زاده … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۳۶۱-‎۳۹۶.
۴۲۱۰۴ DM23606 امکان سنجي تطبيق جعاله و احکام آن بر عقود نوپديد/ فرزانه احمدي، عليرضا اميني، سيدمحمدرضا آيتي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۲۱۰۵ DM23607 قذف؛ بازخواني ديدگاه محقق اردبيلي و تطبيق با قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ فاطمه کوه ميشي، منصور اميرزاده جيرکلي، حسين صابري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۲۰-‎۳۹.
۴۲۱۰۶ DM23608 واکاوي و تحليل نظريه حدود محمد شحرور/ شيرين رجب زاده.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۴۰-‎۵۵.
۴۲۱۰۷ DM23609 مفهوم اطلاق در اصطلاح فقهي ولايت مطلقه/ سيدجواد ورعي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۵۶-‎۷۰.
۴۲۱۰۸ DM23610 رويکرد علماي حقوق و آراي قضايي ايران در خصوص نظريه عدم پيش بيني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ عبدالرزاق موسي نتاج … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۷۲-‎۸۹.
۴۲۱۰۹ DM23611 ولي فقيه و سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران/ امين اله زماني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۹۱-‎۱۰۹.
۴۲۱۱۰ DM23612 بررسي فقهي حقوقي آينده پژوهي تعهد پزشک در نفي تغرير جاهل/ سيدمحمدرضا پيرمراديان، احمد باقري، محمدکاظم رحمان ستايش.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۱۰-‎۱۲۵.
۴۲۱۱۱ DM23613 تئوري خرق حجاب شخصيت حقوقي بر مبناي قواعد اسلامي با نگاهي گذرا به رويه قضايي انگلستان/ محمد رجبعلي دماوندي … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۲۶-‎۱۳۸.
۴۲۱۱۲ DM23614 نقش قاعده لاضرر در پيشگيري از تعارض منافع در اجراي قوانين حفاظت محيط زيست/ حسين شاه بيک، محمدجواد حيدري، محمد نوذري فردوسيه.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۴۰-‎۱۵۳.
۴۲۱۱۳ DM23615 حکم تکليفي آلودن آب به قصد اضرار (بيوتروريسم)/ ناهيد عفيفي دهقان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۶۷.
۴۲۱۱۴ DM23616 نسبت بدعت با نوانديشي ديني و فقهي/ علي هنرمند، سيدابوالقاسم نقيبي، سيدمحمدصادق موسوي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۸۲.
۴۲۱۱۵ DM23617 بررسي حکم فقهي زيارت امام حسين عليه السلام، مباني و آثار حقوقي مترتب بر آن/ سيدعلي رباني موسويان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۸۲-‎۲۰۱.
۴۲۱۱۶ DM23618 واکاوي اختيارات زوجه در حق طلاق/ محبوبه سادات مقدسي، احمد باقري، سيدمحمدرضا آيتي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۲۱۱۷ DM23619 بررسي قاعده تفسير عليه انشا کننده قرارداد در فقه و حقوق ايران/ فاطمه شيخي، منصور اميني، پرويز ساورايي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۳-‎۲۸.
۴۲۱۱۸ DM23620 امکان سنجي جرم انگاري برخي مصاديق ونداليسم در بکارگيري برخي از ظرفيت هاي فقهي قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ سيدمحمدرضا موسوي فرد.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۳۰-‎۴۶.
۴۲۱۱۹ DM23621 سيري اجمالي در مباني فقهي تخيير و ترتيب در رابطه با کيفيت مجازات محارب/ محمدابراهيم مجاهد، احمد عابديني نجف آبادي، جواد پنجه پور.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۷۰.
۴۲۱۲۰ DM23622 مصداق شناسي ولايت ولي عرفي در فقه/ محمدحسين مشکاتي … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۷۱-‎۸۴.
۴۲۱۲۱ DM23623 قاعده منع تبعيض در حقوق بين المللي بشر و امکان سنجي گذار از قوانين تمايزگذار حقوق اسلامي/ علي اصغر افشاري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۸۶-‎۱۰۲.
۴۲۱۲۲ DM23624 مسئوليت دولت اسلامي در مقابله با معاملات صوري و راهکارهاي آن/ امير جوادي، محمد باباپور، عبدالعلي محمد جوزاني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۰۴-‎۱۱۸.
۴۲۱۲۳ DM23625 پيوستگي حقوق، فقه و اخلاق ذيل اصل انسجام براي اثبات شفعه در اموال منقول و غيرمنقول غيرقابل تقسيم/ محمدرضا کاظمي نافچي … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۲۰-‎۱۳۹.
۴۲۱۲۴ DM23626 بررسي مباني ايراد رد دادرس در فقه اماميه با رويکردي بر اسناد بين المللي/ بهنام اميرشاکري … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۵۵.
۴۲۱۲۵ DM23627 واکاوي فقهي کفالت در قرار تامين/ رضا مقبلي قرائي، سيدمحمد شفيعي مازندراني، عليرضا عسگري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۶۹.
۴۲۱۲۶ DM23628 بررسي فقهي – حقوقي انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادي در تطبيق با آخرين اصلاحات نظام حقوقي فرانسه/ مرضيه فراهتي، سيدمحمد صدري، عباسعلي فراهتي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۸۷-‎۲۰۸.
۴۲۱۲۷ DM23629 تحليل گفتمان تقنيني مداخله کيفري در وضعيت تعارض منافع/ محمد اسدي، محمود صابر، اسدالله مسعودي مقام.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۰-‎۳۸.
۴۲۱۲۸ DM23630 نسبت فقهاي شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري: درنگي بر رويه ۴۰ ساله اعلام مغايرت مقررات با شرع/ وحيد آگاه.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۴۰-‎۵۵.
۴۲۱۲۹ DM23631 واکاوي بزه ارتشاء در ساختار اداري دولت مدرن در ايران با تاکيد بر آراء اميل دورکهايم/ حميدرضا تبشيري، بهزاد آهنگري.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۵۸-‎۷۱.
۴۲۱۳۰ DM23632 امکان سنجي تشکيل هيئت هاي رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان دستگاه هاي دولتي؛ مباني، الگوها، چالش ها و راهکارها/ محمدقاسم تنگستاني.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۷۴-‎۹۶.
۴۲۱۳۱ DM23633 توقيف اداري رسانه در حقوق ايران در پرتو آراء و عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاري ها/ قدرت الله رحماني، حامد احمدوند.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۹۸-‎۱۱۶.
۴۲۱۳۲ DM23634 تاملي بر آثار و پيامدهاي دولت تنظيم گر بر حقوق بنيادين شهروندان/ علي طاهري، سارا خاکپور.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۱۸-‎۱۳۶.
۴۲۱۳۳ DM23635 بررسي و نقد حقوقي حقوق و مزاياي نامتعارف در ايران/ بيژن عباسي، مرتضي سعيدي پلمي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۳۸-‎۱۶۵.
۴۲۱۳۴ DM23636 تحليل چالش هاي دولت الکترونيک با حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان/ انس عبداله زاده، علي حاجي پور کندرود.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۶۸-‎۱۹۰.
۴۲۱۳۵ DM23637 شناسايي و تحليل پيشران هاي موثر بر حقوق شهروندي در نظام اداري/ رسول معتضديان، رويا احمدآبادي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۹۲-‎۲۱۳.
۴۲۱۳۶ DM23638 بررسي اصول و قواعد حاکم بر مجازات هاي اداري: مقارنه با مجازات هاي کيفري/ محمد نکوئي، سيدمحمد سيدهاشمي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۲۱۶-‎۲۳۴.
۴۲۱۳۷ DM23639 ظرفيت حقوق اداري ايران در پذيرش مفهوم شرکت منفعت عمومي/ مجيد نجارزاده هنجني.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۲۳۶-‎۲۵۸.
۴۲۱۳۸ DM23640 قاعده کشور محل حمايت در حقوق مالکيت فکري: فرصت يا چالش؟/ فاطمه السادات ايرواني مهاجري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۰-‎۳۷.
۴۲۱۳۹ DM23641 تحول در مقررات ناظر بر حمل بين المللي مسافر از طريق دريا در پرتوي کنوانسيون آتن ۱۹۷۴ و پروتکل اصلاحي لندن ۲۰۰۲/ پرويز عامري … [و ديگران].- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۴۰-‎۶۶.
۴۲۱۴۰ DM23642 الزامات حقوقي ورود ايران به بازار گاز اتحاديه اروپا/ هادي قنبري بناب، محمدمهدي حاجيان، عباس کاظمي نجف آبادي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۶۸-‎۹۲.
۴۲۱۴۱ DM23643 تشخيص صلاحيت انحصاري دادگاه ها در دعاوي خصوصي بين المللي/ محمد مجد کابري، اعظم انصاري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۹۴-‎۱۲۱.
۴۲۱۴۲ DM23644 محدوده نظارت دادگاه بر راي داوري داخلي از حيث رعايت قوانين موجد حق با تکيه بر رويه قضايي/ عباس منصوري، عيسي اميني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۲۴-‎۱۴۷.
۴۲۱۴۳ DM23645 مالکيت شخص ثالث در ورزش فوتبال/ بهنام نورزاده … [و ديگران].- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۵۰-‎۱۸۰.
۴۲۱۴۴ DM23646 مطالعه تطبيقي فورس ماژور و هاردشيپ در قراردادهاي سرمايه گذاري نفت و گاز با تاکيد بر اسناد بين المللي و منطقه اي/ محمدتقي رفيعي، عيسي رجبي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۲۹-‎۲۵۰.
۴۲۱۴۵ DM23647 چالش هاي حقوقي – تجاري پروژه هاي ال.ان.جي در ايران/ حسين سيمايي صراف، سيدمصطفي زين الدين، عبدالرضا شجاعي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۵۳-‎۲۷۰.
۴۲۱۴۶ DM23648 بررسي قراردادهاي مديريت هيدروکربن توليدي/ فريده شعباني جهرمي، فريد شعباني جهرمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۷۳-‎۲۹۲.
۴۲۱۴۷ DM23649 بررسي الزامات حقوقي و قانوني براي طراحي الگوي قراردادي مناسب پروژه هاي EOR/IOR/ نويد شيدائي آشتياني، سيدنصرالله ابراهيمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۱.
۴۲۱۴۸ DM23650 بررسي تاثير نوسانات قيمت نفت بر شاخص هاي موثر بر فساد در دولت هاي رانتير/ محمدعلي شيرخاني، آرش صباحي فرد.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۱۵-‎۳۳۴.
۴۲۱۴۹ DM23651 بررسي حقوقي انعطاف پذيري تعهدات چارترکننده در فرم هاي پرکاربرد استاندارد چارتر حمل سفري نفت خام/ عبدالحسين شيروي خوزاني، سميه سوري.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۳۷-‎۳۵۲.
۴۲۱۵۰ DM23652 بررسي اسناد بين المللي و منطقه اي درباره پيشگيري از آلودگي هاي نفتي دريايي و جبران خسارت هاي ناشي از آن/ يوسف علي، سيدفضل الله موسوي، احمد اميري.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۵۵-‎۳۷۱.
۴۲۱۵۱ DM23653 نهاد رگولاتور انرژي و ظرفيت هاي حقوقي آن در اقتصاد غيرنفتي (مطالعه موردي نهاد شبه رگولاتور وزارت نيرو: هيات تنظيم بازار برق ايران)/ مهسا عليائي، ولي رستمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۷۵-‎۳۹۱.
۴۲۱۵۲ DM23654 تامين مالي پروژه محور در توليد برق تجديدپذير: تعامل الزامات قراردادي و قانوني در زنجيره قراردادي/ شادي کسنوي، محمود باقري.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۵-‎۴۱۴.
۴۲۱۵۳ DM23655 ارزيابي عملکرد زيست محيطي يونپ: از انتظارات تا واقعيت ها/ وحيد کوثري، علي مشهدي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۷-‎۴۳۰.
۴۲۱۵۴ DM23656 رويه ديوان بين المللي حقوق درياها درباره معيار وثيقه براي آزادي فوري/ محمدمهدي مرادي، محمود جلالي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۳۳-‎۴۴۹.
۴۲۱۵۵ DM23657 تحليل مديريت حقوقي جامع و يکپارچه مخازن نفت و گاز کشور/ جعفر نوري يوشانلوئي، نسيم برخي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۵۳-‎۴۷۳.
۴۲۱۵۶ DM23658 چالش هاي کاربرد حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگهاي سايبري/ حسن موثقي.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۱۷.
۴۲۱۵۷ DM23659 حملات سايبري در پرتو توسل به زور از نگاه حقوق بين الملل/ عليرضا انصاري مهياري، زهراسادات حسيني.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۹-‎۲۶.
۴۲۱۵۸ DM23660 تهديدهاي مخرب با موضوع امنيت سايبري در بحبوحه همه گيري کوويد-۱۹ و روشهاي پيشگيري/ علي آرمان.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۸-‎۴۳.
۴۲۱۵۹ DM23661 متاورس و تاثير آن بر سبک زندگي/ محسن محمودي، سالار صادقي.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۵-‎۶۲.
۴۲۱۶۰ DM23662 درآمدهاي مالي سازندگان و ارائه کنندگان بازي هاي ديجيتال از منظر فقه/ مهدي اخلاصي.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۴-‎۷۲.
۴۲۱۶۱ DM23663 چالش هاي تطبيق اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه بر حملات سايبري بررسي موردي: رعايت اصل ممنوعيت توسل به زور و اصل تفکيک در حملات سايبري/ زهره صادقي، محمدجواد عربيان.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۴-‎۸۶.
۴۲۱۶۲ DM23664 جستاري بر نظريه مديريت دولتي نوين و جايگاه آن در حقوق اداري/ سيدمجتبي واعظي، محمود کريمي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۱-‎۲۶.
۴۲۱۶۳ DM23665 امکان سنجي حقوقي شفافيت آراي نمايندگان/ حسين محمدي احمدآبادي، محمد برزگر خسروي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۲۷-‎۵۸.
۴۲۱۶۴ DM23666 آسيب شناسي نظام حرفه اي در حقوق اداري ايران/ مجيد نجارزاده هنجني، محمدحسين سرمدي، محمدرضا حکاک زاده.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۵۹-‎۷۹.
۴۲۱۶۵ DM23667 نقش رهبري در نظام سياسي پارلماني با توجه به اقتضائات حقوق اساسي ايران/ محمدجواد ارسطا، حسين قاسمي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۷.
۴۲۱۶۶ DM23668 ناديده انگاري بايسته هاي تقنيني در قوانين کيفري ايران در حوزه جرائم عليه امنيت/ سيدروح الله عقيق، کريم صالحي، عارف برخورداري.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۴۶.
۴۲۱۶۷ DM23669 مطالعه حقوقي تبعيض الگوريتمي/ باقر انصاري.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۷۷.
۴۲۱۶۸ DM23670 تاملي راهبردي بر مفهوم جرم جاسوسي در حقوق عربستان، بحرين و ايران در پرتو بهار عربي/ سيدمحمد هاشمي، احمد فلاحي، جمال بيگي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۰، دوره يازدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎42)، پاييز: ص ۲۴۷-‎۲۷۹.
۴۲۱۶۹ DM23671 احداث جزاير مصنوعي در خليج فارس و درياي خزر از منظر حقوق بين الملل درياها و کنوانسيون هاي منطقه اي/ اشرف خدادادي، ايرج رضائي نژاد، کارن روحاني.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۰، دوره يازدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎42)، پاييز: ص ۲۸۱-‎۲۹۶.
۴۲۱۷۰ DM23672 جايگاه عرف در تبيين حقوق شهروندي از نظر فقه اسلام با تاکيد بر نهج البلاغه/ سنبل محمدي مقدم، مهدي بهره مند، روح الله افضلي گروه.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۰، دوره يازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎43)، زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۵.
۴۲۱۷۱ DM23673 بررسي تطبيقي نقش اجراي طرح کاداستر در پيشگيري از زمين خواري در حکمراني حقوقي اجرايي ايران و انگليس/ محمد گلشني، سيدمنصور ميرسعيدي، حسين غلامي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۰، دوره يازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎43)، زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۵.
۴۲۱۷۲ DM23674 مسئوليت بين المللي تغييرات آب و هوايي و امنيت آب و غذا/ رضا ملکي، مسعود راعي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎44)، بهار: ص ۲۵۵-‎۲۷۷.
۴۲۱۷۳ DM23675 قدرت هاي بزرگ و حقوق بين الملل کلاسيک؛ مطالعه موردي انگلستان/ مهدي ذوالفقاري، ابوذر عمراني.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎45)، تابستان: ص ۷۱-‎۹۷.
۴۲۱۷۴ DM23676 تحول جرايم زيست محيطي در پرتو تکوين قواعد بين المللي زيست محيطي/ علي فقيه حبيبي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎45)، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۰.
۴۲۱۷۵ DM23677 تبيين نقش نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهاني در توسعه حقوق بين الملل/ سيدقاسم زماني، محسن قاسمي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎45)، تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۱۱.
۴۲۱۷۶ DM23678 نقش اراده و قصد التزام قانوني در حقوق ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپا/ سيده مريم اسدي نژاد، جواد واحدي زاده، عليرضا صالحي فر.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎45)، تابستان: ص ۲۴۵-‎۲۶۴.
۴۲۱۷۷ DM23679 راهبردنگاري قانوني و اصول اخلاق پزشکي در زندان ها براي سياستگذاري نظام سلامت در پاندمي کرونا/ مهرداد تيموري، جمال بيگي.- اخلاق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎47: ص ۲-‎۱۴.
۴۲۱۷۸ DM23680 تبيين حقوق شهروندي افراد داراي معلوليت در ايران بر مبناي کرامت انساني/ منصوره فصيح رامندي.- اخلاق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎47: ص ۲-‎۱۵.
۴۲۱۷۹ DM23681 رهيافتي بر رابطه حاکميت دولت و حقوق شهروندي؛ با تاکيد بر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ ياسر قهرماني افشار، خيرالله پروين، محمد محمدزاده اصل.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۷-‎۳۲.
۴۲۱۸۰ DM23682 کيفرزدايي از جرائم جنسي در حقوق کيفري ايران تجلي حقوق بشر اسلامي/ زکيه پهلوان، مريم آقايي بجستاني، محمدامين حقيقت.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۵۴.
۴۲۱۸۱ DM23683 مطالعه تطبيقي محدوديت ها و استثنائات دادرسي علني در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ علي حاجي پور کندرود.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۳۷.
۴۲۱۸۲ DM23684 جستاري در نسبت حقوق و رواداري با اقليت ها در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ صادق عليخاني، رضا اسلامي، صابر نياوراني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۳۳-‎۶۱.
۴۲۱۸۳ DM23685 واکاوي داوري در اعتقادات عام و خاص بشري با رويکرد فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ منصور صفري مقدم، امير ملامحمدعلي، محمود قيوم زاده.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۷۳.
۴۲۱۸۴ DM23686 راهکارهاي تقويت نظارت ديوان عدالت اداري و تاثير آن بر حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران/ علي حميدي، حسين آلکجباف.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۶۳-‎۸۸.
۴۲۱۸۵ DM23687 تطبيق رويکرد حق محور، نسبت به کودکان در موقعيت خياباني با قوانين ايران/ مهزاد صفاري نيا.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۸۹-‎۱۱۱.
۴۲۱۸۶ DM23688 بررسي مقايسه اي ديدگاه تشيع و حقوق بين الملل درباره حفظ کرامت و حقوق کودکان با تاکيد بر معارف و احاديث امام رضا (ع)/ صغري صالحي، حاکم قاسمي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۲۶.
۴۲۱۸۷ DM23689 پيشگيري اجتماعي از اختلاس با تاملي در آموزه هاي نهج البلاغه/ صالح غفاري چراتي … [و ديگران].- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۴۴.
۴۲۱۸۸ DM23690 تعامل نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام حقوق بشر جهاني در زمينه حقوق کودک در چارچوب فقه اسلامي/ محمد گنج خانلو.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۱۷۵-‎۱۹۷.
۴۲۱۸۹ DM23691 بررسي رويه اداري حل اختلاف در اتاق بازرگاني ايران و عراق از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي/ رحيم ميرزايي قره قشلاق، يوسف مولايي، رضا قياسي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۷-‎۳۲.
۴۲۱۹۰ DM23692 حقوق جهاني بشر در اسلام و مقايسه و تطبيق آن با حقوق بشر غرب از ديدگاه علامه جعفري/ اميرعلي کتابي، عظيم ايزدي اودلو.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۳۳-‎۵۳.
۴۲۱۹۱ DM23693 تغيير نظام سياسي در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئوليت حمايت/ محمدحسين جلالي راد، سهراب صلاحي، مريم مرادي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۷.
۴۲۱۹۲ DM23694 بررسي تطبيقي وضعيت حقوق بشر در ايران و عربستان/ عباسعلي طالبي، حبيب اله ابوالحسن شيرازي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۴۱.
۴۲۱۹۳ DM23695 بررسي مقايسه اي تعارضات هنجاري و گفتماني نظام حقوق بشري اسلامي با نظام حقوق بشر اروپايي/ محمد محمودي کيا.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۳.
۴۲۱۹۴ DM23696 حدود مسئوليت کيفري بانک ها در قلمرو اعطاي وام با رويکردي به حقوق شهروندي/ مسعود خدايار، حسن حاجي تبار فيروزجائي، مهدي اسماعيلي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۸.
۴۲۱۹۵ DM23697 بررسي ماهيت سخت گيري در نگاشت يادداشت داروئي از ديدگاه حقوق بشر اسلامي/ نرگس آريان نژاد، عليرضا عسگري، سيدحسن عابديان.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۴.
۴۲۱۹۶ DM23698 بررسي تطبيقي تبعيض مثبت در زمينه استخدام معلولان در حقوق ايران، آمريکا و هند/ خيراله پروين، محمدشعيب عارفي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۷-‎۳۱.
۴۲۱۹۷ DM23699 حقوق بشر در گفتمان دکترين مهدويت/ سيدمحمدرضا ميرصانع … [و ديگران].- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۳۳-‎۵۵.
۴۲۱۹۸ DM23700 بررسي و تبيين جايگاه حق نظارت همگاني در حکمراني اسلامي/ وحيد آرايي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۵۷-‎۷۰.
۴۲۱۹۹ DM23701 ابزارهاي مقابله جمهوري اسلامي ايران با موارد بين المللي نقض حقوق بشر/ محمدرضا باقرزاده.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۷۱-‎۹۴.
۴۲۲۰۰ DM23702 حق شرط پيرامون پيوستن کشورهاي اسلامي به معاهدات بين المللي: موردکاوي معاهده حقوق کودک/ محمد ستايش پور، نازنين قره باغي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۹۵-‎۱۱۴.
۴۲۲۰۱ DM23703 بررسي تطبيقي بنيادهاي اخلاقي حاکم بر حقوق بشر اسلامي و غربي/ حسين رحماني تيرکلايي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۳۳.
۴۲۲۰۲ DM23704 بررسي تحريم هاي بين المللي و موازين حقوق بشر (با تاکيد بر تحريم هاي چندجانبه عليه ايران)/ محمد رجبي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۱۳۵-‎۱۶۰.
۴۲۲۰۳ DM23705 ناديده انگاشتن قواعد عمومي دادرسي در انشا و اجراي ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري/ خيراله هرمزي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۰-‎۳۶.
۴۲۲۰۴ DM23706 تحليل رقابتي محدوديت هاي غيرقيمتي در توافقات عمودي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، اتحاديه اروپا و ايران/ ميرقاسم جعفرزاده، معصومه اکبريان طبري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۳۸-‎۷۵.
۴۲۲۰۵ DM23707 شکايت از حکم ورشکستگي از منظر دکترين و رويه قضايي در پرتوي راي وحدت رويه شماره ۷۸۹/ مجيد بنائي اسکوئي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۷۸-‎۱۱۳.
۴۲۲۰۶ DM23708 حقوق فعاليت هاي فضايي تجاري؛ ضرورت ها، راهبردها/ روح الله رهامي، حميد حيدري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۱۶-‎۱۵۰.
۴۲۲۰۷ DM23709 معيار کارآمد اقناع قاضي/ ايرج بابايي، شاهين شامي اقدم.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۵۲-‎۱۷۸.
۴۲۲۰۸ DM23710 نظام جبران خسارات در صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي/ علي قسمتي تبريزي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۸۰-‎۲۱۰.
۴۲۲۰۹ DM23711 بايسته هاي اخلاقي کشف جرم از منظر اسناد، موازين و رويه هاي حقوق بشر/ امير کاظمي … [و ديگران].- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۱.
۴۲۲۱۰ DM23712 بررسي فقهي و حقوقي تعديل سلطه و انتظارات زوج از زوجه شاغل در مسئله تمکين و خروج ازمنزل/ بهنام قنبرپور.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۸۹-‎۷۰۹.
۴۲۲۱۱ DM23713 بررسي مفهوم و ماهيت قرارداد الکترونيکي در فقه اماميه و حقوق ايران/ سيده صديقه شفيعي نسب، محمدعلي قرباني، محمدکاظم رحمان ستايش.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۱۱-‎۷۳۱.
۴۲۲۱۲ DM23714 قاعده ديه شکستگي: بازتاب فاصله اي ميان مشهور و ماثور/ محمدجعفر صادق پور.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۳۳-‎۷۵۲.
۴۲۲۱۳ DM23715 شرط احصان در مجازات اعدام براي لواط (بررسي فقهي ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامي)/ عباس تقوائي، حسن طغرانگار.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۸۱-‎۸۰۶.
۴۲۲۱۴ DM23716 امکان سنجي حمايت تقنيني از بزه ديدگان تراجنسي در جرائم ناشي از نفرت با رويکردي بر ديدگاه هاي امام خميني (ره)/ مجيد قورچي بيگي، محمدرضا رضائيان کوچي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎93، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۵.
۴۲۲۱۵ DM23717 بررسي مشاغل سخت و زيان آور در پرتو آراء ديوان عدالت اداري/ ميلاد وارسته منشادي، محمدعلي راضي زادها.- تامين اجتماعي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎60)، تابستان: ص ۱۳-‎۴۰.
۴۲۲۱۶ DM23718 تاملي بر تکاليف حکومت اسلامي و مباني حقوق بشري بر حق تامين اجتماعي/ علي اکبري، مهدي فلاحيان، علي بهادري جهرمي.- تامين اجتماعي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎60)، تابستان: ص ۷۳-‎۸۴.
۴۲۲۱۷ DM23719 بررسي مفهومي حق آزادي از کار در چهارچوب اقتصاد انساني: بازاندشي حقوق بنيادين کار/ سعيد کرمي، زهرا زمانيان.- تامين اجتماعي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎60)، تابستان: ص ۸۵-‎۱۱۰.
۴۲۲۱۸ DM23720 بررسي آراء ديوان عدالت اداري از منظر وصول حق بيمه و تعهدات بيمه اي سازمان تامين اجتماعي/ ميلاد وارسته منشادي … [و ديگران].- تامين اجتماعي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎61)، پاييز: ص ۷۳-‎۱۰۲.
۴۲۲۱۹ DM23721 واکاوي مشروعيت شرط عدم استيلاد در نکاح از ديدگاه فقهاي اماميه/ فاطمه شعباني، علي جعفري.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پياپي ‎129، تابستان: ص ۵۴-‎۷۵.
۴۲۲۲۰ DM23722 اعتبار و کارايي شرط بنائي در فقه اماميه و حقوق مدني ايران/ رضا مقصودي … [و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پياپي ‎129، تابستان: ص ۱۳۸-‎۱۵۶.
۴۲۲۲۱ DM23723 تبيين جايگاه قاعده فقهي لاحرج در شهرسازي اسلامي/ اصغر مولائي.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پياپي ‎129، تابستان: ص ۱۵۸-‎۱۸۹.
۴۲۲۲۲ DM23724 درآمدي بر بومي سازي مجازات هاي جايگزين حبس، الزامات، چالش ها و راهکارها/ علي نجفي توانا، مهران سهرابي اسمرود.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۲۱.
۴۲۲۲۳ DM23725 ضابطه تشخيص تخلف و جرم در سازمان تعزيرات حکومتي/ محمود اخوان.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۲۲-‎۳۶.
۴۲۲۲۴ DM23726 ملاحظاتي درباره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي/ رسول احمدزاده.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۳۷-‎۴۴.
۴۲۲۲۵ DM23727 تحليل مسئوليت ناشي از روابط مبتني بر رمزارزها/ سعيده رمضاني نژاد.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۴۵-‎۵۳.
۴۲۲۲۶ DM23728 نحوه ابطال آيين نامه ها، نظامات و مقررات دولتي در ديوان عدالت اداري و اثر ابطال آن ها (موضوع ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري)/ فائزه سليم زاده کاکرودي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۵۴-‎۵۹.
۴۲۲۲۷ DM23729 مطالعه تطبيقي اصل تفکيک قوا در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده آمريکا/ سيدعلي موسوي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۶۰-‎۸۰.
۴۲۲۲۸ DM23730 بررسي وضعيت پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه با نگاهي به رويه قضايي/ عليرضا جهانگيري.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۸۱-‎۹۲.
۴۲۲۲۹ DM23731 طرفين دعواي ورشکستگي/ آرمان يعقوبي مقدم.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۹۳-‎۱۰۶.
۴۲۲۳۰ DM23732 اثر واخواهي در تعليق مهلت تجديدنظر/ مسلم تشديدي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۱.
۴۲۲۳۱ DM23733 سفه و اثبات آن در پرتو آراي ديوان عالي کشور/ عيسي اميني.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۳۱.
۴۲۲۳۲ DM23734 نگاهي پساساختارگرايانه و کارکردي به چند انگاره حقوقي/ حسين رسول زاده.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۳۲-‎۱۳۹.
۴۲۲۳۳ DM23735 بررسي نظريه شوراي نگهبان مبني بر نامشروع دانستن ارائه مجوز برداشت از حساب تسهيلات گيرنده و ضامنين توسط بانک/ جاويد غياث خواه.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۴۰-‎۱۴۶.
۴۲۲۳۴ DM23736 در باب دفاتر خدمات قضايي الکترونيک/ مطهره فرد صبوري.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۵۱.
۴۲۲۳۵ DM23737 حق تجديدنظرخواهي دادستان در جرايم قابل گذشت؛ نقدي بر راي وحدت رويه مورخ ۱/۱۶/۱۴۰۱ هيات عمومي ديوان عالي کشور/ فيروز محمودي جانکي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۵۲-‎۱۵۹.
۴۲۲۳۶ DM23738 اثر انجام مورد وکالت از سوي موکل/ امير فاميل زوار جلالي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۶۰-‎۱۶۲.
۴۲۲۳۷ DM23739 بازپژوهي مباني جبران خسارت بلاياي طبيعي توسط دولت با توجه به سيل فروردين ماه ۱۳۹۸ در آق قلا/ هادي حاج زاده.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎110، تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۸.
۴۲۲۳۸ DM23740 ارزيابي وضعيت سنجش هزينه هاي جرم در نظريه انتخاب عقلاني: مطالعه موردي بزهکاران جرائم کلاهبرداري، سرقت و ايراد ضرب و جرح عمدي/ عباس کريم نژاد، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجايي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎110، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۸.
۴۲۲۳۹ DM23741 سرشت و سرنوشت لايحه قانوني استقلال کانون وکلا دادگستري/ محمود قدوسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۸-‎۱۰.
۴۲۲۴۰ DM23742 مروري بر چالش هاي موجود نهاد وکالت و مواضع کانون ها/ ليلا رئيسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۱-‎۲۵.
۴۲۲۴۱ DM23743 پيوند اصل حاکميت قانون با استقلال نهاد وکالت/ محمود حبيبي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۲۶-‎۳۱.
۴۲۲۴۲ DM23744 استقلال کانون نتيجه حاکميت قانون/ حسين عسکري راد.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۴۰-‎۴۵.
۴۲۲۴۳ DM23745 فقدان مطالعات انسان شناختي در تغييرات مديريت بر کانون هاي وکلا/ تقي برهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۴۶-‎۵۰.
۴۲۲۴۴ DM23746 استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري در پرده اي از ابهام در مفهوم و مصداق/ مجيد داودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۵۱-‎۵۳.
۴۲۲۴۵ DM23747 کانون وکلا، نقد بي پرده از درون و پذيرش ضعفها/ حسن کيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۵۴-‎۵۷.
۴۲۲۴۶ DM23748 چالش هاي پيش روي کانون وکلاي دادگستري و تاثير منفي آن در رتبه بندي سيستم عدالت قضايي بين المللي/ مهدي غلامي جلال، افشين فعلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۵۸-‎۷۴.
۴۲۲۴۷ DM23749 رابطه استقلال وکالت با اصل حاکميت قانون/ شهرام مختاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۷۵-‎۹۹.
۴۲۲۴۸ DM23750 مديريت کارآمد کانون وکلاي دادگستري مستقل بر اساس شاخص هاي مطلوب توسعه/ زهرا برومند.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۰۰-‎۱۰۵.
۴۲۲۴۹ DM23751 ضرورت استقلال نهاد متبوع وکيل از حاکميت/ سيدمهدي حجتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۰۶-‎۱۱۰.
۴۲۲۵۰ DM23752 استقلال وکيل و کانون وکلاي دادگستري؛ انتسابي نه اکتسابي/ داود افشاري بادجاني، اعظم مظاهري نجف آبادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۱۱-‎۱۳۴.
۴۲۲۵۱ DM23753 مستقل از حاکميت يا مستقل در حاکميت/ اميرحسين قاسمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۳۵-‎۱۳۷.
۴۲۲۵۲ DM23754 عشق به عدالت استقلال کانون وکلا را تقويت و تضمين مي کند/ مرتضي شيخ الاسلامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۳۸-‎۱۴۰.
۴۲۲۵۳ DM23755 پيشگيري از جرايم خشن بزرگسالان ناشي از بزه ديدگي دوران کودکي/ يوسف الماسي … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۱-‎۱۹.
۴۲۲۵۴ DM23756 راهبردهاي کاربردي پيشگيري غيرکيفري از جرايم بانکي/ عليرضا مشهدي زاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۲۱-‎۳۹.
۴۲۲۵۵ DM23757 ارزيابي و نقد پيشگيري کيفري در قبال جرايم عليه اطفال تحت حضانت با تاکيد بر ازدواج سرپرست با فرزندخوانده/ عليرضا شمشيري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۶۱-‎۷۷.
۴۲۲۵۶ DM23758 نقش کنشگران رسانه اي در پيشگيري از جرم در پرتو سياست جنايي و جرم شناسي ديجيتال/ سينا نجفي، امير سماواتي پيروز، محمدعلي مهدوي ثابت.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۷۸.
۴۲۲۵۷ DM23759 علت شناسي و ارائه راهکارهاي پيشگيري غيرکيفري از پديده بزه ديدگي اطفال در فضاي مجازي/ مصطفي ايقاني … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۱۶.
۴۲۲۵۸ DM23760 تروريسم سايبري و تدابير پيشگيرانه و مقابله اي در قبال آن/ محمد ميرزايي، رضا صبح خيز.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۲۱۷-‎۲۳۶.
۴۲۲۵۹ DM23761 احکام و آثار عقود محاباتي قاضي در فقه مذاهب اسلامي/ مهين راوند، حسين احمري، علي شيعه علي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎55، بهار و تابستان: ص ۵-‎۱۵.
۴۲۲۶۰ DM23762 تحليل انتقال حق تاليف در قالب عقد بيع در فقه اماميه و اهل سنت و حقوق ايران و مصر/ سيدسعيد حسيني يکتا، صادق صيادي، محمد بهرامي خوشکار.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎55، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۰۶.
۴۲۲۶۱ DM23763 مالک و وارث ديه مقتول از ديدگاه فقهاي مذاهب خمسه/ فرزاد پارسا، حسن رحيمي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎55، بهار و تابستان: ص ۱۳۲-‎۱۴۲.
۴۲۲۶۲ DM23764 نسيان و تاثير آن بر عقد از منظر فقه اسلامي/ علي بهرامي، احمد باقري، عبدالحميد طالبي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎55، بهار و تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۵۰.
۴۲۲۶۳ DM23765 حقوق زنان در کشاکش عرف و شرع: مواجهه زنان با چالش هاي برخورداري از حق اشتغال و استقلال مالي/ مريم رحيمي سجاسي، طوبي شاکري گلپايگاني، عبدالحسين کلانتري.- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره دهم، شماره ‎1 (پياپي ‎24)، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۴۲۲۶۴ بررسي علل بروز و روش هاي پيشگيري از فساد اداري/ ولي رستمي، حسن کبگاني، معين طالبي زاده.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۲، زمستان: ص ۳۶-‎۶۰.
۴۲۲۶۵ حق الناس، حقوق جهاني اسلام (ادعاي جهاني بودن اعلاميه حقوق بشر)/ سيدعلي قادري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۲، زمستان: ص ۹۰-‎۱۰۸.
۴۲۲۶۶ جرايم مرتبط با امنيت اخلاقي در فضاي مجازي/ لادن نصري، رضا اعظمي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۱۰-‎۱۳۱.
۴۲۲۶۷ پيشگيري از بزه ديدگي زنان قرباني خشونت در خانواده با بررسي سياست جنايي تقنيني ايران/ محمود مهدوي… [و ديگران].- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۳۴-‎۱۵۸.
۴۲۲۶۸ DM23770 راهکارهاي پيشگيري از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف/ غلامرضا محمدنسل، علي شکري پور.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷-‎۵۰.
۴۲۲۶۹ DM23771 مديريت خطر جرائم ارزي از منظر جرم شناسي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، محمدرضا فرهمند.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۷-‎۹۶.
۴۲۲۷۰ DM23772 نقش بانک ها در پيشگيري از جرايم بانکداري الکترونيکي/ نسترن ارزانيان، مرضيه ديرباز.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۴۲۲۷۱ DM23773 رابطه خاستگاه فرهنگي مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر/ محمداحسان ابراهيمي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳-‎۳۲.
۴۲۲۷۲ DM23774 سياست جنايي تقنيني ايران در حوزه جرايم زيست محيطي با رويکرد پيشگيرانه/ حمزه علي پور، ابوالقاسم کفشگر.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۳-‎۷۰.
۴۲۲۷۳ DM23775 نقش پليس در پيشگيري از بزهکاري نوجوانان/ سيدعليرضا ميرکمالي، فاطمه امام بخش لک.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۱-‎۸۹.
۴۲۲۷۴ DM23776 کيفرشناسي ماهيت مجازات هاي تکميلي/ شهرام ابراهيمي، زهرا بازوبند.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۱-‎۱۰۷.
۴۲۲۷۵ DM23777 تاثير فرهنگ در فساد اداري با تاکيد بر جرم ارتشاء/ عباس شيري، الهام جعفرپور صادق.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۳-‎۵۰.
۴۲۲۷۶ DM23778 چالش هاي پيشگيري از جرم از طريق مشارکت نهادهاي دولتي/ عليرضا باوي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۳-‎۸۷.
۴۲۲۷۷ DM23779 موانع اثربخشي راهبردهاي پيشگيري از جرائم عليه امنيت اخلاقي در فضاي مجازي/ باقر شاملو، مهدي کاظمي جويباري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳-‎۳۵.
۴۲۲۷۸ DM23780 پيشگيري از جرائم پولشويي و کلاهبرداري در بستر استفاده از رمزارزهاي جهاني/ زهرا ايزدي، نسترن ارزانيان.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷-‎۵۶.
۴۲۲۷۹ DM23781 پيشگيري از بزه ديدگي کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرائم جنسي/ عاطفه عباسي، عطيه رنگچي تهراني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۷-‎۹۵.
۴۲۲۸۰ DM23782 حمايت کيفري از شفافيت اطلاعات در نظام اقتصادي ايران/ محمدامين طاهري نسب، جعفر حسني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۹-‎۶۲.
۴۲۲۸۱ DM23783 نقش ضابطان قضايي در پيشگيري از بزه ديدگي ثانويه ناشي از جرائم جنسي/ نوذر امين صارمي، بهناز غلام نيا.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۱-‎۹۷.
۴۲۲۸۲ DM23784 رسيدگي ترميمي به جرائم نوجوانان دانش آموز با تکيه بر ظرفيت هاي مدارس/ ماجده محمدي، مهرنوش ابوذري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۳-‎۵۱.
۴۲۲۸۳ DM23785 بررسي جرم شناختي ماده ۵۹۹ قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ با تاکيد بر پيشگيري از جرم/ هادي رستمي، سيدپوريا موسوي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۳-‎۶۸.
۴۲۲۸۴ DM23786 بررسي آثار بازنمايي جرم در اخبار و گزارش هاي رسانه اي با تاکيد بر پيشگيري از جرم/ سيدمحمود ميرخليلي، سميه عزيزي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۹-‎۸۸.
۴۲۲۸۵ DM23787 کارکردهاي امر به معروف و نهي از منکر در پيشگيري اجتماعي از جرم/ رضا زهروي، زهرا قهرماني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۲۷.
۴۲۲۸۶ DM23788 نقش سازمان بازرسي کل کشور در پيشگيري از وقوع جرم/ محمود مهدوي، بي بي فاطمه فلاح الحسيني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۷-‎۵۶.
۴۲۲۸۷ DM23789 حقوق پيشگيري از جرم منبع سياست جنايي/ شهرداد دارابي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۷-‎۷۵.
۴۲۲۸۸ DM23790 نقش پليس و ضابطان خاص در پيشگيري از جرائم زيست محيطي در سياست جنايي ايران/ حمزه عليپور، ابوالقاسم کفشگر.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۶.
۴۲۲۸۹ DM23791 مباني فقهي و حقوقي جرم انگاري پولشويي و رويکردهاي پيشگيرانه در قوانين ملي و اسناد بين المللي/ وحيد ذبيح اله نژاد، حميدرضا غلام نيا روشن.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۳-‎۹۰.
۴۲۲۹۰ DM23792 راهبردهاي نوين پيشگيري از وقوع تروريسم سايبري/ عاطفه عباسي کليماني، مليکا محبوبي، فاطمه نوري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۷۲.
۴۲۲۹۱ DM23793 مطالعه نظري – عملي ماده ۵ آيين نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد/ علي حسين نجفي ابرندآبادي، مصطفي اشتري ماهيني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳-‎۴۲.
۴۲۲۹۲ DM23794 تحليل جرم شناختي تخريب جنگل و تصرف منابع طبيعي با رويکرد پيشگيرانه (مورد مطالعه: استان کهگيلويه و بويراحمد)/ فيروز محمودي جانکي، رحيم عسکري کمهر.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۳-‎۷۲.
۴۲۲۹۳ DM23795 نقش و اثر جرم زاي بازي هاي رايانه اي بر کودکان/ سيدمحمد حسيني، فرزانه خاني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۳-‎۹۸.
۴۲۲۹۴ DM23796 جرم شناسي پديده فرار از منزل نوجوانان/ شهلا معظمي، محسن اسمعيلي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۴.
۴۲۲۹۵ DM23797 عوامل فردي موثر بر آستانه بزهکاري اطفال و نوجوانان از منظر پيشگيري رشدمدار/ مهرنوش ابوذري، فاطمه جاذبي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۰.
۴۲۲۹۶ DM23798 تاثير بزه ديدگي اطفال و نوجوانان بر بزهکاري و پيشگيري از آن/ علي صفاري، مهرنوش ايماني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۸.
۴۲۲۹۷ DM23799 فيلترينگ اينستاگرام از بايستگي امنيت ملي تا نقض آزادي بيان از منظر دانشجويان/ مختار بيداروند، بابک پورقهرماني، جمال بيگي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۱-‎۶۴.
۴۲۲۹۸ DM23800 کارکردهاي ترميمي پليس در پيشگيري از بزه ديدگي و بزهکاري اطفال و نوجوانان/ ابراهيم رجبي تاج امير … [و ديگران].- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۵-‎۹۲.
۴۲۲۹۹ DM23801 تبيين سوء مصرف مواد مخدر در پرتو نظريه خرده فرهنگ ها با تاکيد بر رويکرد پيشگيرانه/ مهدي صبوري پور، ناصر حشتمي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۴۲.
۴۲۳۰۰ DM23802 سوء استفاده از اطلاعات توسط مقامات دولتي در حقوق کيفري ايران و آمريکا با تاکيد بر پيشگيري کيفري/ حميد بهره مند، اميرحسين احمدي قيداري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۶۶.
۴۲۳۰۱ DM23803 پيشگيري از جرم از رهگذر اصل قانوني بودن آيين دادرسي کيفري/ محمدمهدي ساقيان، سيدپوريا موسوي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳-‎۳۶.
۴۲۳۰۲ DM23804 تاثير کژ کارکردهاي نظام آموزش و پرورش بر بزهکاري اطفال و نوجوانان/ سلمان عمراني، محمدعلي داودي مازندراني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۳-‎۹۰.
۴۲۳۰۳ DM23805 ارزيابي سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در پيشگيري کيفري از جرائم مواد مخدر با تاکيد بر مجازات اعدام/ عباسعلي اکبري، سالار صادقي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۱-‎۱۱۴.
۴۲۳۰۴ DM23806 مسئوليت کيفري سيال، بنياد مسئوليت کيفري در اسلام/ سيدمهدي پورموسوي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۸.
۴۲۳۰۵ DM23807 پيشگيري از جرم در نگاه مقام معظم رهبري/ امير سماواتي پيروز، حسن بيگدلي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳-‎۳۶.
۴۲۳۰۶ DM23808 چالش ها و راهبردهاي سياست کيفري ايران در پيشگيري از بزه ديدگي زنان شاغل/ سارا بشري، فريبا اله يورتي، سالار رحيمي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷-‎۶۰.
۴۲۳۰۷ DM23809 پيشگيري کيفري در پرتو کمينه گرايي؛ جلوه ها و چالش ها/ سيدعليرضا ميرکمالي، شيرين باقري، الناز جمشيديان.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۱-‎۹۲.
۴۲۳۰۸ DM23810 بايسته هاي افتراقي سازي آيين دادرسي کيفري کودکان و نوجوانان در مرحله پيش دادرسي/ مهدي ساقيان، حميد پناهي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۴۲.
۴۲۳۰۹ DM23811 سياست کيفري جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با اطفال و نوجوانان بزهکار/ اميرحسن نيازپور، سهيلا جعفري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۶۴.
۴۲۳۱۰ DM23812 پيشگيري از جرم مبتني بر فرهنگ عامه/ سعيد قماشي، الهه عربشاهي کاشي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳-‎۴۴.
۴۲۳۱۱ DM23813 نقش انگيزه در تحقق جرم و ميزان مجازات در حقوق ايران/ محمد قلي زاده سلطان آبادي … [و ديگران].- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۵-‎۶۴.
۴۲۳۱۲ DM23814 هيئت هاي مذهبي و پيشگيري از جرم/ سلمان عمراني، حامد زارع شحنه.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۵-‎۹۰.
۴۲۳۱۳ DM23815 تحول رويکردهاي پيشگيرانه پليس از سنتي تا جامعه محور/ محمود مهدوي، فرشاد الهي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۸.
۴۲۳۱۴ DM23816 تجربه محوري، تلاشي براي کاهش جرم در نظام عدالت کيفري انگلستان/ سيده سمانه حسيني، محمدرضا کاظمي گلوردي، مجيد شايگان فرد.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۰.
۴۲۳۱۵ DM23817 نقش سازمان هاي مردم نهاد در ترک وابستگي رواني به مواد مخدر/ محمدرضا رهبرپور، علي حاجي ابوالقاسم دولابي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۷۰.
۴۲۳۱۶ DM23818 خطر گرايش به بزهکاري در فرزندان داراي والد زنداني با تاکيد بر اختلال در کارکرد جامعه پذيري خانواده/ عليرضا ميرکمالي، فاطمه مهدوي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳-‎۳۶.
۴۲۳۱۷ DM23819 نقش دادستان در کاهش تورم جمعيت کيفري/ سيدمحمدمهدي ساداتي، جواد پرهيزگار.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۶.
۴۲۳۱۸ DM23820 قابليت نظام دادرسي کيفري ايران در پيشگيري از خشونت عليه اطفال از منظر استانداردهاي سازمان ملل متحد/ غلامحسين الهام، مريم نصيري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۷۲.
۴۲۳۱۹ DM23821 پاسخ هاي نظام سياست جنايي ايران در پيشگيري از بزهکاري کودکان کار و خياباني/ محمدرضا رهبرپور، سعيده السادات سادات الحسيني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹-‎۳۲.
۴۲۳۲۰ DM23822 واکاوي قتل هاي سريالي محمد بيجه از منظر جرم شناسي رشدمدار/ محمود مهدوي، فريبا باقري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۳-‎۵۸.
۴۲۳۲۱ DM23823 تحليل کيفي جرائم شرکتي در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار/ علي نجفي توانا، مجيد قورچي بيگي، علي کريمي اسکابني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۷-‎۱۱۶.
۴۲۳۲۲ DM23824 پيشگيري انتظامي از جرم سرقت رايانه اي/ ساسان رضايي فرد، جواد نيک افشار.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۰.
۴۲۳۲۳ DM23825 آسيب شناسي سياست جنايي ايران در زمينه پيشگيري از جرائم بانکي/ مرضيه همتي، بهاره جديد.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۸.

 

برای مشاهده تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک منتشر شده در ماه های مختلف به کتابخانه انلاین شهر دانش مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up