تازه‌‌ های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه آنلاین
  3. تازه‌‌ های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۱۴۰۱

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۱۷۴۳ DM23244 بازپژوهي فقهي پذيرش توبه در زناي به عنف؛ با تکيه بر مفهوم و معيارهاي تمييز حق الله يا حق الناسي بودن جرائم/ سيدسجاد کاظمي … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۶.
۴۱۷۴۴ DM23245 سير تکاملي جرم انگاري جنايات جنگي در اساسنامه پنج دادگاه کيفري بين المللي/ حامد احمدنيا، زهرا احمدنيا.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸-‎۲۸.
۴۱۷۴۵ DM23246 ولايت مطلقه فقيه و تبيين اختيار وي در عفو محکومين به حد/ امير لطف الله پيرنياکان.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۳۰-‎۴۷.
۴۱۷۴۶ DM23247 دادرسي افتراقي اطفال و نوجوانان؛ با نگاهي به اسناد بين المللي حقوق کودک/ سعيد نادري.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۵۰-‎۶۶.
۴۱۷۴۷ DM23248 مطالعه تطبيقي اصل فردي کردن مجازات ها در فقه جزايي اسلام و حقوق ايران با نگاهي به تحولات قانون مجازات اسلامي/ رضا فروتن، سيدمحمدرضا امام.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۶۸-‎۸۲.
۴۱۷۴۸ DM23249 بسط نظريه تقصير در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ ابوالقاسم خدادي، علي خالدي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۸۴-‎۹۷.
۴۱۷۴۹ DM23250 بررسي قابليت تعزير عمليات انجماد انساني از منظر فقه جزايي/ فاطمه مقدسي، غلامحسن دلاوري، سيدمحسن رزمي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۰-‎۱۰۷.
۴۱۷۵۰ DM23251 بررسي فقهي – حقوقي آيين رسيدگي به جرايم مفاسد اقتصادي در پرتو دادرسي عادلانه/ رامين رستمي … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۲-‎۱۲۱.
۴۱۷۵۱ DM23252 معيار انتخاب فتوا در قانونگذاري و دادرسي بر اساس ديدگاه امام خميني (ره)/ احسان بابايي، حبيبه غفاري.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۱۲.
۴۱۷۵۲ DM23253 حقوق شهروندي در بازرسي اماکن اقامتي، تفتيش، ضبط و توقيف در دادرسي کيفري ايران و فرانسه/ ياسين صعيدي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴-‎۲۴.
۴۱۷۵۳ DM23254 مجازات زنا و کرامت انسان/ سيدمحمدحسن لواساني.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۶-‎۳۲.
۴۱۷۵۴ DM23255 شهر دوست دار کودک و نقش اقدامات پليسي در پيشگيري از تجاوز به حقوق کودکان/ محمدعلي چاپاري، عباس شيخ الاسلامي، حسين تاجي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۴-‎۴۴.
۴۱۷۵۵ DM23256 کاربست عقلانيت و مصلحت در حقوق کيفري ايران و فقه اماميه/ سيدعباس جزايري.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۶-‎۵۴.
۴۱۷۵۶ DM23257 ممانعت از اقرار به جرايم منافي عفت در فقه و حقوق ايران در پرتو نظريه هاي جرم شناسي/ سيدابراهيم قدسي، مصيب قدمي عزيزآباد.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۶-‎۶۸.
۴۱۷۵۷ DM23258 چالش ها و کاستي هاي سياست جنايي تقنيني ايران به منظور حمايت کيفري از سرمايه گذاري خارجي/ صفدر يوسفي، منصور عطاشنه، محسن شکرچي زاده.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۲-‎۸۰.
۴۱۷۵۸ DM23259 بررسي فقهي ديه تراجنسيتي ها/ عبدالرضا فرهاديان.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۲-‎۸۹.
۴۱۷۵۹ DM23260 مقايسه جرايم مستوجب اعدام در قانون مجازات ايران و عراق/ مهدي مديحي طامه.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲-‎۱۳.
۴۱۷۶۰ DM23261 مطالعه تطبيقي مباني نظريه سبب متعارف در فقه اماميه/ محمدمهدي خسروي سليم.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶-‎۳۱.
۴۱۷۶۱ DM23262 تعييني يا تخييري بودن مجازات قتل عمد؛ با تاکيد بر ديدگاه آيت اله خويي و امام خميني (ره)/ امير پورشاهرودي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۴-‎۳۹.
۴۱۷۶۲ DM23263 حقوق بزه ديده در آموزه هاي فقهي و قانون آيين دادرسي کيفري/ احمد احمدي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۲-‎۵۵.
۴۱۷۶۳ DM23264 روابط حق امنيت و حق آزادي در اسلام و آيين دادرسي کيفري/ سعيد ايوبي يزدي، سيدمهدي منصوري، محمدرضا رحمت.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۶-‎۶۹.
۴۱۷۶۴ DM23265 تاثير شبکه هاي اجتماعي مجازي بر بزه ديدگي نوجوانان/ عليرضا جعفرزاده کوچکي، يعقوب عليزاده.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۲-‎۸۰.
۴۱۷۶۵ DM23266 تطبيق فقهي ديدگاه مذاهب اسلامي در اثبات مجازات زنا/ ماهرخ الهياري، علي فقيهي، اکبر فلاح.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۲-‎۸۸.
۴۱۷۶۶ DM23267 جستاري در برابري ديه زن و مرد/ معصومه کاظمي نسب … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۲-‎۹۹.
۴۱۷۶۷ DM23268 استمتاع از ربات هاي جنسي از منظر فقه جزاي اسلام/ سيدرضا احسان پور.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲-‎۷.
۴۱۷۶۸ DM23269 جايگاه آنانسفاليک ها در فقه و حقوق کيفري ايران/ رحمت الله رضايي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰-‎۱۸.
۴۱۷۶۹ DM23270 حق فرار در دفاع مشروع؛ مطالعه فقهي و حقوقي/ سيدسجاد کاظمي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰-‎۳۴.
۴۱۷۷۰ DM23271 اضطرار در قتل عمدي؛ خلاء قانوني و راهکار فقهي/ جمال بيگي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۶-‎۴۷.
۴۱۷۷۱ DM23272 مسووليت فقهي – حقوقي پزشک و پرستار در روند انتقال خون/ احمد امي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۰-‎۶۸.
۴۱۷۷۲ DM23273 مطالعه تطبيقي سنجه هاي فقهي و اخلاقي اسلام در حفاظت کيفري از محيط زيست جهاني/ پيمان نماميان، سبحان طيبي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۰-‎۸۲.
۴۱۷۷۳ DM23274 معيارهاي تفکيک قوانين ماهوي از قوانين شکلي از حيث اهداف، ويژگي ها و کارکرد در حقوق کيفري ايران/ جليل غرقي، غلامحسين رضايي، مهدي هوشيار.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۴-‎۹۳.
۴۱۷۷۴ DM23275 تحليل کيفيت اثبات ارتداد از منظر فقه جزايي/ ايلنار علي نژاد.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۵.
۴۱۷۷۵ DM23276 مطالعه تاثير نظريات کنترل اجتماعي و خود کنترلي (نظريه عمومي جرم) در زندان هاي مرکزي کرمانشاه و اوين تهران/ شهرام لرستاني، اکبر وروايي، مسعود قاسمي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸-‎۲۴.
۴۱۷۷۶ DM23277 جايگاه زوجه در صاحبان حق قصاص در فقه جزايي/ يعقوب عليزاده.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۶-‎۳۶.
۴۱۷۷۷ DM23278 تهديدات و جرايم سايبري عليه امنيت و چالش هاي پيش رو/ صادق مرادي … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۸-‎۵۰.
۴۱۷۷۸ DM23279 بررسي جايگاه برنامه هاي مذهبي در رويکرد اصلاحي و تربيتي سازمان زندان ها/ احمد رنجبري، اکبر رجبي، سميرا گل خندان.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۲-‎۶۰.
۴۱۷۷۹ DM23280 روابط نامشروع در فضاي مجازي از منظر فقه جزايي/ محمد مسعودي نيا.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۲-‎۶۹.
۴۱۷۸۰ DM23281 حقوق اختصاصي زنان در اجراي مجازات ها/ مينا جعفري، مظاهر خواجوند.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۲-‎۷۸.
۴۱۷۸۱ DM23282 بررسي جرايم ارزهاي مجازي از ديدگاه فقه جزايي/ سکينه آذري، روح الله افضلي، ميثم تارم.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۱۱.
۴۱۷۸۲ DM23283 حمايت از آزادي بيان در فقه و حقوق کيفري ايران/ مونس کشاورز.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴-‎۲۵.
۴۱۷۸۳ DM23284 بررسي فقهي – حقوقي جرم اخلال در نظم اقتصادي با تاکيد بر افساد في الارض/ رامين رستمي … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۸-‎۳۶.
۴۱۷۸۴ DM23285 تاملي بر چالش هاي اثبات خشونت هاي خانگي عليه زنان در نظام ادله اثبات کيفري/ نسيم بسنده، حسن حاجي تبار فيروزجايي، حسين فروغي نيا.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۰-‎۵۱.
۴۱۷۸۵ DM23286 شاخص هاي کنش قضايي در نظام عدالت کيفري ايران با تکيه بر آموزه هاي فقهي/ زهرا اکبري … [و ديگران].- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۴-‎۶۱.
۴۱۷۸۶ DM23287 سياست کيفري ايران در خصوص خشونت خانگي عليه زنان با تاکيد بر قتل نفس/ فاطمه استاد هاشم.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۴-‎۷۴.
۴۱۷۸۷ DM23288 بررسي فقهي حقوقي مسووليت دولت در پيش گيري از جرم عليه شهروندان/ امين رستمي، افشين جعفري، اميرمحمد صديقيان.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۶-‎۸۷.
۴۱۷۸۸ DM23289 جواز اعمال کيفر به موجب از دست دهي حق بر مجازات نشدن/ سيدبهمن خدادادي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۰-‎۴۱.
۴۱۷۸۹ DM23290 حق بر کيفر خرد بنياد/ مهدي موسي زاده کوفي … [و ديگران].- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۴۴-‎۷۶.
۴۱۷۹۰ DM23291 روابط معنا-نماد و الهيات مجازات: پديداري آيين تعذيب/ سيدمحمدجواد ساداتي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۷۸-‎۱۱۲.
۴۱۷۹۱ DM23292 تحول اخلاق عمومي و اصول حاکم بر جرم انگاري آن؛ رويکردهاي فلسفي و حقوق بشري/ روح الله رهامي، فاطمه محسني جيهاني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۱۴-‎۱۴۲.
۴۱۷۹۲ DM23293 چالش هاي تحقيقات جنايي در پرونده هاي مرگ در زندان/ مهدي غلامپور، محمد فرجيها.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۴۴-‎۱۷۴.
۴۱۷۹۳ DM23294 تاملي در استثنائات ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ احمد مرتاضي، امير اميران بخشايش.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۷۶-‎۱۹۷.
۴۱۷۹۴ DM23295 بزه ديدگي عرصه هاي کوهستاني؛ نمودها و چالش ها/ اصغر احمدي، مهدي صبوري پور.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۲۰۰-‎۲۲۷.
۴۱۷۹۵ DM23296 جنايت جنگي پزشکي؛ رهيافت هاي مفهومي و مصداقي/ جمال بيگي، فرهاد قهار.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۲۳۰-‎۲۶۰.
۴۱۷۹۶ DM23297 رشا و ارتشاء خصوصي در اسناد بين المللي و حقوق ايران/ ارسلان اشرافي، امير ايروانيان، مهدي هوشيار.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۲۶۲-‎۲۸۶.
۴۱۷۹۷ DM23298 نظام مستقل صلاحيت ديوان کيفري بين المللي نسبت به جنايت تجاوز ارضي/ مرتضي اصغري، حسين ميرمحمدصادقي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۰-‎۳۶.
۴۱۷۹۸ DM23299 تحليل مسئوليت کيفري ناشي از تصرف در مال لقطه/ مسعود بسامي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۳۸-‎۶۴.
۴۱۷۹۹ DM23300 جايگاه پلي گرافي در نظام ادله کيفري ايران/ ميررضا سليمي، رجب گلدوست جويباري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۶۶-‎۱۰۰.
۴۱۸۰۰ DM23301 نقش اثباتي بارداري در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهاي اسلامي/ روح الله اکرمي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۰۲-‎۱۳۱.
۴۱۸۰۱ DM23302 نقد فقهي و حقوقي تترس و اجتناب از طاغوت در مباني انديشه تروريسم تکفيري/ شيما اسمعيل زاده، سيدحسن هاشمي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۳۴-‎۱۶۰.
۴۱۸۰۲ DM23303 بايسته هاي بنيادين وصف گذاري به خطراندازي احتمالي رفتار در حقوق کيفري/ يزدان صيقل، امير ايراني.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۶۲-‎۱۹۲.
۴۱۸۰۳ DM23304 رويکرد نوين به شناسايي حقوق بشر زنان قرباني خشونت جنسي در کنوانسيون پيشگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان و خشونت خانگي (کنوانسيون استانبول)/ زهرا بابازاده، هاجر آذري.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ۱۹۴-‎۲۱۹.
۴۱۸۰۴ DM23305 انتخاب سبک زندگي در پرتو راهبردهاي سياست جنايي/ جهانبخش هراتي، مهرداد رايجيان اصلي.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۲۲۲-‎۲۵۱.
۴۱۸۰۵ DM23306 راهبردهاي پيشگيرانه موقعيت مدار پليس در مقابله با جرايم تروريستي/ ابراهيم رجبي تاج امير.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۲۵۴-‎۲۸۷.
۴۱۸۰۶ DM23307 مباني صلاحيت و مکانيزم پذيرش دعوا در ديوان کيفري بين المللي/ بهزاد دراج.- پژوهش حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۲۹۰-‎۳۱۱.
۴۱۸۰۷ DM23308 مطالعه تطبيقي مفهوم قراردادهاي يک جانبه در حقوق انگليس، فرانسه، فقه و ايران/ نورا احسانگر، عليرضا يزدانيان، حسن باديني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۳-‎۳۰.
۴۱۸۰۸ DM23309 رسيدگي افتراقي به جرايم اقتصادي در حقوق ايران و فرانسه/ عرفان باباخاني، هادي رستمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۳۳-‎۶۲.
۴۱۸۰۹ DM23310 التقاط پارادايمي نظام عدم اجراي تعهد و خسارات حاصله از آن در حقوق ايران، مطالعه تطبيقي با فقه اماميه و حقوق فرانسه/ عطاءلله بيگدلي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۶۵-‎۹۶.
۴۱۸۱۰ DM23311 درنگي در نقش ثبوتي علم و اطلاع مخاطب انشاء در حقوق اسلام و غرب/ نصراله جعفري خسروآبادي، مرضيه عليمرادي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۹۹-‎۱۲۰.
۴۱۸۱۱ DM23312 مطالعه تطبيقي قلمروي مسئوليت ضامن در اسناد تجاري از منظر حقوق ايران، فرانسه و برخي کنوانسيون ها/ ابراهيم دلشاد معارف، نيره سادات موجاني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۱۲۳-‎۱۴۶.
۴۱۸۱۲ DM23313 مطالعه تطبيقي مفهوم انتقال معدوم در بيع مال آينده در فقه اماميه، حقوق ايران، فرانسه و انگليس/ محمد رياحي، محمد جعفري فشارکي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۸۲.
۴۱۸۱۳ DM23314 موانع ثبوتي عدالت قضايي در اسلام، حقوق کيفري افغانستان و فرانسه/ عادل ساريخاني، سيدحيدرشاه موسوي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۱۸۵-‎۲۱۲.
۴۱۸۱۴ DM23315 جستاري تطبيقي در اعتبار گواهينامه هاي ثبت طرح هاي صنعتي/ زهرا شاکري، زهرا بهادري جهرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۲۱۵-‎۲۴۲.
۴۱۸۱۵ DM23316 ظرفيت هاي قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در حمايت از قربانيان نقض حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگ يمن/ مصطفي فضائلي، مهناز رشيدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۲۴۵-‎۲۷۲.
۴۱۸۱۶ DM23317 توليد و کاربرد موشک هاي بالستيک در حقوق بين الملل و دکترين دفاعي جمهوري اسلامي ايران/ غلامعلي قاسمي، عباس ايمن اسلاميه.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۲۷۵-‎۳۰۸.
۴۱۸۱۷ DM23318 مباني واکسيناسيون اجباري و ضمانت اجراهاي آن در ايران و غرب (با تاکيد بر کوويد-۱۹)/ محمدباقر مقدسي، زهرا عامري، احمد خسروي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۳۱۱-‎۳۳۸.
۴۱۸۱۸ DM23319 امکان سنجي مسئوليت مدني کارفرما با مبناي مسئوليت محض در حقوق ايران و کامن لا/ منصور نصرتي … [و ديگران].- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎1(پياپي ‎31)، بهار: ص ۳۴۱-‎۳۶۶.
۴۱۸۱۹ DM23320 تحليل و بررسي سياست کيفري و جزايي ايران در راستاي جرم پولشويي در عرصه بين الملل/ حسين مظهري، علي شاماري، آريا عزيزي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷-‎۱۹.
۴۱۸۲۰ DM23321 بررسي و تحليل ادله اثبات در امور کيفري/ علي احمدپور بخواني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۴۲.
۴۱۸۲۱ DM23322 سزار بکاريا، پدر نظام مندي حقوق کيفري/ سيدمحمد حسيني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۴۳-‎۵۴.
۴۱۸۲۲ DM23323 تحليل جزايي ارکان و شرايط سن مسئوليت کيفري/ مريم گنجي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۵۵-‎۷۳.
۴۱۸۲۳ DM23324 تحليل و بررسي قرارداد پيش فروش ساختمان در نظام کنوني/ وحيد خسروي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۶.
۴۱۸۲۴ DM23325 شناخت اعتياد مواد مخدر بر اساس تحليل روانشناسي جنايي به جهت اثبات نواقص سياست تقنيني قوانين کيفري در ايران/ سيدعباس خليل پور چالکياسري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۱۴.
۴۱۸۲۵ DM23326 ضمان قيمت در مقبوض به عقد فاسد بر مبناي فقه مذاهب خمسه و قانون مدني/ امير باراني بيرانوند، عبدالله مختاري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۸.
۴۱۸۲۶ DM23327 جايگاه حقوقي قوه مقننه در عفو عمومي/ مصطفي صالحي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۷۲.
۴۱۸۲۷ DM23328 تحليل جرم بي حجابي در نظام عدالت کيفري ايران/ فاطمه حيدري، امين اميريان فارساني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۵.
۴۱۸۲۸ DM23329 بررسي ماهيت حقوقي معامله اکراهي با معامله اضطراري/ مهدي ابراهيم زاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۱.
۴۱۸۲۹ DM23330 مباني جرم انگاري ايدز در نظام حقوقي ايران/ فاطمه مسعودي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۱۳-‎۲۲۷.
۴۱۸۳۰ DM23331 نقد حقوقي تحريم ديپلماتيک و عدم اعطاي رواديد به مقامات ايران/ آيدا عميدي، محمد هامون اماني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۲۹-‎۲۳۷.
۴۱۸۳۱ DM23332 استنادپذيري ادله اثبات دعاوي در داوري هاي تجاري بين المللي/ کامل حميد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۵.
۴۱۸۳۲ DM23333 ضرورت رکني و اصولي تقنين مجازات هاي بازدارنده در قانون مجازات اسلامي/ کيوان مرادي زاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۶۷-‎۲۸۸.
۴۱۸۳۳ DM23334 صلح و امنيت بين الملل و تغييرات اقليمي/ حميد عليخاني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۲۸۹-‎۳۰۹.
۴۱۸۳۴ DM23335 بررسي موانع استناد به قاعده غرور و تحليلي بر دلايل و مباني اعتبار قاعده غرور/ بهنام اسدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎1، بهار و تابستان: ص ۳۱۱-‎۳۴۰.
۴۱۸۳۵ DM23336 سياست هاي جنايي ايران در جلوگيري از به وجود آمدن مجرمين يقه سفيد/ سولماز غفاري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۱-‎۲۹.
۴۱۸۳۶ DM23337 آسيب شناسي فقهي معاملات بورس/ خليل الله احمدوند، ستاره آزادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۱-‎۵۲.
۴۱۸۳۷ DM23338 اشتباه در شخصيت در عقد نکاح و ضمانت اجراي آن/ زکيه فلاح.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۳-‎۶۶.
۴۱۸۳۸ DM23339 اصول سياست خارجي روسيه و نقش خاورميانه گرايي در اين راستا/ فرحناز فتحي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۷-‎۹۱.
۴۱۸۳۹ DM23340 حقوق حيوانات در انديشه هاي اسلامي و قوانين موضوعه ايران/ الهام فيض آبادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹۳-‎۱۱۴.
۴۱۸۴۰ DM23341 بايسته هاي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيدمهدي صنعتي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۵.
۴۱۸۴۱ DM23342 فقه رسانه: بايسته هاي فقهي در ساحت خبررساني/ داود حسن پور.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۲.
۴۱۸۴۲ DM23343 بررسي ابعاد فقهي و حقوقي حديث انت و مالک لابيک (ولايت پدر بر فرزند)/ خليل الله احمدوند، حسن تال.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۰.
۴۱۸۴۳ DM23344 بررسي اثرات ساختار نظام حقوقي ايران با توجه به عقلانيت کيفري مجرم در پيشگيري از جرايم/ افشين مداح.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۷۲-‎۱۹۵.
۴۱۸۴۴ DM23345 نگاهي کوتاه به عوامل و پيامدهاي طلاق توافقي/ خليل الله احمدوند، پروين عيني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۵.
۴۱۸۴۵ DM23346 نقش و جايگاه اداره مالکيت صنعتي در حمايت از علائم تجاري/ ايمان وطن دوست.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۸.
۴۱۸۴۶ DM23347 نقش قناعت در پيشگيري از جرايم اقتصادي با تاکيد بر ادله نقلي/ غلامرضا عاليخاني، زکيه عاليخاني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۴۰-‎۲۶۸.
۴۱۸۴۷ DM23348 نقد و بررسي ماهيت حقوقي تهاتر و مقايسه آن با ساير طرق سقوط تعهدات مندرج در ماده ۲۶۴ قانون مدني ايران/ ميلاد الماسي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۶۹-‎۲۹۳.
۴۱۸۴۸ DM23349 بررسي علل گرايش زنان به مواد روان گردان در شهرستان مشگين شهر در فاصله زماني بين ۱۳۹۴-۱۳۹۹/ علي رضائي، علي صمدي اندزقي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۲۰.
۴۱۸۴۹ DM23350 مباني مرتبط با استقلال قاضي و امنيت قضايي قضات/ کيوان مرادي زاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۱-‎۳۳۹.
۴۱۸۵۰ DM23351 مسئوليت ناشي از رعايت نکردن اصول استاندارد در فقه و حقوق ايران/ مرتضي چيت سازيان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۴۱-‎۳۶۶.
۴۱۸۵۱ DM23352 مسئوليت مدني ناشي از بيماري هاي مزمن/ آرزو عامري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۶۷-‎۳۹۵.
۴۱۸۵۲ DM23353 مسئوليت مدني کادر درماني بيمارستان در برابر بيمار/ مرضيه موذني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۷-‎۴۲۶.
۴۱۸۵۳ DM23354 مسئوليت کارفرما در قبال زيان ناشي از فعل کارگر به ثالث در فرض اقدام کارگر خارج از حيطه دستورات/ سيدعلي شامحمدي، داوود اسلامي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۲۸-‎۴۵۱.
۴۱۸۵۴ DM23355 مسئوليت بين المللي دولت در قبال نقض تعهدات سرمايه گذاري خارجي/ محمد مهدي پور، محمدمهدي جعفري، جعفر شيري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۵۲-‎۴۷۸.
۴۱۸۵۵ DM23356 مجازات جايگزين حبس در نظام عدالت کيفري ايران/ فاطمه نجم سهيلي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۷۹-‎۴۹۷.
۴۱۸۵۶ DM23357 ماهيت سنجي پيش پرداخت در عقود لازم و جايز از منظر فقه و قانون مدني ايران/ ميلاد الماسي، پيام نوري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۹۹-‎۵۱۱.
۴۱۸۵۷ DM23358 تاثير عوامل اجتماعي و اقتصادي خانواده در بزهکاري اطفال و نوجوانان/ ميلاد جهاني جناقرد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۱۳-‎۵۳۹.
۴۱۸۵۸ DM23359 تحليل فقهي و حقوقي اسقاط خيارات/ مريم نقدي دورباطي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۴۱-‎۵۶۱.
۴۱۸۵۹ DM23360 معيارهاي حقوقي توصيف و تشخيص جلسه اول دادرسي مدني (در اوقات عادي و تجديد جلسه)/ کامل حميد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۶۳-‎۵۸۹.
۴۱۸۶۰ DM23361 بررسي الزامات و تعهدات قانوني کارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعي در خصوص انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط کار/ راميندخت فربيز.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۹۱-‎۶۰۵.
۴۱۸۶۱ DM23362 بررسي پديده قتل هاي سريالي از منظر روانشناسي جنايي/ اسماءالسادات هاشمي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۰۷-‎۶۲۹.
۴۱۸۶۲ DM23363 بررسي تاثير فضاي مجازي و نقش آن در خشونت عليه زنان در نظام حقوقي ايران و بين الملل/ محبوبه کهزادي، معصومه کهزادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۳۱-‎۶۵۴.
۴۱۸۶۳ DM23364 بررسي جرم تهديد در فضاي مجازي در قوانين ايران با رويکرد بر مصاديق تخلفات و جرايم سايبري در حوزه نيروهاي مسلح/ رحمان هدايتي چناني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۵۵-‎۶۷۰.
۴۱۸۶۴ DM23365 آزادي هاي فردي در راستاي جواز استفاده از شبکه هاي اجتماعي در مرحله تحقيقات مقدماتي/ مهدي حيدري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۷۱-‎۶۸۵.
۴۱۸۶۵ DM23366 بررسي و تحليل قاعده احسان و نقش مسئوليت مدني در اين قاعده/ آزيتا محمدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۸۷-‎۷۰۵.
۴۱۸۶۶ DM23367 تدابير تقنيني اجتناب از زنداني کردن مجرمان به عنوان راهکاري مناسب در راستاي مجازات هاي جايگزين حبس/ مرتضي مهدوي فر، علي صمدي اندزقي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۰۷-‎۷۳۰.
۴۱۸۶۷ DM23368 تداخل در مجازات جرايم جنسي در بستر مباني فقهي و قانون مجازات اسلامي/ سمن عباس نيا.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۳۱-‎۷۴۹.
۴۱۸۶۸ DM23369 جايگاه علم قاضي در زمان فقدان و يا تعارض با ساير ادله اثبات/ محمدمهدي کريمي نيا … [و ديگران].- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۵۱-‎۷۷۷.
۴۱۸۶۹ DM23370 تاملي بر ايجاد محدوديت يا سلب حقوق ذاتي بشر به عنوان کيفر، چالش ها و راهکارها/ آرش کامرانلو.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۷۹-‎۸۰۰.
۴۱۸۷۰ DM23371 جبران خسارت هاي شغلي متهمين بي گناه در نظام جزايي ايران/ علي ملکي، فاطمه نجم سهيلي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۰۱-‎۸۲۶.
۴۱۸۷۱ DM23372 بررسي ضمان پزشک از نظر احکام جزايي/ عليرضا بابامحمدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۲۷-‎۸۴۶.
۴۱۸۷۲ DM23373 بررسي عقلانيت کيفري مجرمين بر اساس نوع جرم و بزهکاران در نظام حقوقي ايران/ طيبه رضايي شورکي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۴۷-‎۸۷۳.
۴۱۸۷۳ DM23374 قراردادهاي پذيرش مجدد اتحاديه اروپا با کشورهاي ثالث/ خداداد جعفري راد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۷۵-‎۸۹۸.
۴۱۸۷۴ DM23375 مسئوليت حقوقي بين المللي دولت در راستاي اعمال مجرمانه ارتکابي نيروهاي مسلح/ محمدعلي پورفرد، سبحان فرهادي آهنگران، حسين کرم پور فيروزي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹۰۰-‎۹۲۸.
۴۱۸۷۵ DM23376 ماهيت حقوقي شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وي به عنوان يکي از مصاديق ايجاد دين به اراده مديون/ بهنام اسدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹۳۰-‎۹۵۵.
۴۱۸۷۶ DM23377 بررسي مقايسه اي روانشناسي دستخط و امضاء جهت اثبات اصلوب اسناد مسلم الصدور منطبق با قوانين کيفري ايران/ سيدعباس خليل پور چالکياسري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹۵۶-‎۹۷۷.
۴۱۸۷۷ DM23378 بيع اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي/ کيوان رنجبري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۹۷۸-‎۱۰۰۵.
۴۱۸۷۸ DM23379 روش هاي جبران خسارت ناشي از انتقال خون آلوده در حقوق ايران/ رضوان ملک آرا.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۰۶-‎۱۰۲۱.
۴۱۸۷۹ DM23380 وظيفه پيشگيري از جرم توسط پليس در راستاي توسعه امنيت پايدار در جامعه/ يوکابد رضايي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۲۲-‎۱۰۳۷.
۴۱۸۸۰ DM23381 مباني فقهي و جزايي تعزيرات در حقوق جزاي اسلامي/ معصومه قليچ.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۳۸-‎۱۰۶۰.
۴۱۸۸۱ DM23382 بررسي تطبيقي و مقايسه اي ضرر با وارد مشابه/ حسن جليليان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۶۲-‎۱۰۸۷.
۴۱۸۸۲ DM23383 بررسي و شناخت عمليات ها و فرايندهاي ثبت اسناد و املاک در نظام ثبتي کشور/ حسن حيدري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۰۸۸-‎۱۱۰۴.
۴۱۸۸۳ DM23384 داوري در طلاق/ خليل الله احمدوند، سپيده جليليان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، سال اول، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۱۱۰۶-‎۱۱۲۲.
۴۱۸۸۴ DM23385 آثار حاکم بر نظام مسئوليت ها و جبران خسارت در دعاوي مسئوليت مدني/ شيوا رستمي گنج آباد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۹-‎۳۴.
۴۱۸۸۵ DM23386 اصل مشروعيت در معاملات/ سيدمصطفي حسيني، راضيه نجاتي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۵-‎۷۴.
۴۱۸۸۶ DM23387 اصول کاربردي در تحقيقات مقدماتي جرايم و تشکيل پرونده جامع قضايي با رويکرد بر جرايم کارکنان نيروهاي مسلح/ رحمان هدايتي چناني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۷۵-‎۹۶.
۴۱۸۸۷ DM23388 امکان سنجي طرح دعوي عليه چين در خصوص همه گيري جهاني کرونا ويروس/ مهدي شاه رخي، فروزان لطفي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۹۷-‎۱۱۴.
۴۱۸۸۸ DM23389 اهداف سه گانه زيست محيطي در سند توسعه پايدار ۲۰۳۰/ مهدي شاه رخي، فروزان لطفي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۸.
۴۱۸۸۹ DM23390 بررسي تطبيقي ارث زن از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ خليل الله احمدوند، پروين عيني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۷۹.
۴۱۸۹۰ DM23391 بررسي چالش حقوقي در مبحث اجازه موردي مقام قضايي مقرر در ماده ۵۵ قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ رحمان هدايتي چناني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۸۱-‎۱۹۶.
۴۱۸۹۱ DM23392 بررسي حقوقي و کيفري بلوغ در قانون مجازات قديم و جديد/ الهام فيض آبادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۳.
۴۱۸۹۲ DM23393 بررسي ديدگاه هاي حقوقي، فقهي و شرعي قتل در فراش/ سميه بشيرنژاد مطلق.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۱.
۴۱۸۹۳ DM23394 بررسي علل زن آزاري از ديدگاه نظريه هاي جرم شناختي/ شهلا گل پرور، محمد نبي پور، حسن حاجي تبار.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۴۳-‎۲۵۷.
۴۱۸۹۴ DM23395 بررسي فقهي – حقوقي تاثير علم قاضي بر فرايند دادرسي کيفري/ آرش ياغلي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۵۹-‎۲۸۳.
۴۱۸۹۵ DM23396 بررسي فقهي مساله پيوند اعضا از مبتلايان مرگ مغزي/ علي زينلي، امير فضلي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۲۸۵-‎۳۰۹.
۴۱۸۹۶ DM23397 بررسي حقوقي پزشکي از راه دور در ايران/ معصومه خدادادي، فاطمه سادات هاشمي فرد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۱۱-‎۳۳۴.
۴۱۸۹۷ DM23398 تاثير خودکنترلي افراد در کاهش جرايم از منظر جرم شناسي با نگاهي به فقه اسلامي/ الهام فيض آبادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۳۵-‎۳۵۳.
۴۱۸۹۸ DM23399 جرم انگاري ديپ فيک ها از منظر تعهدات حقوق بشري دولت ها/ آرش علي ين.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۵۵-‎۳۸۴.
۴۱۸۹۹ DM23400 جهات اعتراض به راي داوري داخلي با نگاهي به قانون داوري تجاري بين المللي ايران و کنوانسيون ۱۹۵۸ نيويورک/ کريم مرادوند، جلال جعفري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۳۸۵-‎۴۱۹.
۴۱۹۰۰ DM23401 حقوق شکلي مبتني بر کرامت انساني در جرايم عليه امنيت/ نگار سجادي دهکردي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۴۲۱-‎۴۴۲.
۴۱۹۰۱ DM23402 خلاء قواعد محيط زيستي در حقوق تجارت بين الملل/ جواد رنجبرزاده، عسکر جلاليان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۴۴۳-‎۴۶۸.
۴۱۹۰۲ DM23403 علل و فاکتورهاي زمينه ساز مهم در راستاي خودزني سربازان نيروهاي مسلح/ ميثم بهرامي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۴۶۹-‎۴۸۶.
۴۱۹۰۳ DM23404 قلمرو اصل حاکميت اراده/ مهدي ابراهيم زاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۴۸۷-‎۴۹۴.
۴۱۹۰۴ DM23405 مطالعه و بررسي مجازات هاي مجرمان يقه سفيد در پرتو موازين حقوق بشر از منظر جامعه شناسي/ مجيد بهاري غازاني، محبوبه کهزادي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۴۹۵-‎۵۱۱.
۴۱۹۰۵ DM23406 نسبت بين نظارت همگاني و حريم خصوصي/ مبين انصاري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۱۳-‎۵۳۷.
۴۱۹۰۶ DM23407 نگاهي بر مکانيزم شروع به جرم در جرايم مطلق/ ابراهيم اسماعيلي اتويي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۳۹-‎۵۶۱.
۴۱۹۰۷ DM23408 هايمنوپلاستي و آثار آن از منظر حقوق جزا/ فاطمه احمدوند.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۶۳-‎۵۸۶.
۴۱۹۰۸ DM23409 ويژگي هاي قراردادهاي تجارت بين المللي/ مهديه هداوند.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۵۸۷-‎۶۱۳.
۴۱۹۰۹ DM23410 بررسي و تحليل حقوقي مشکلات ناشي از صدور سند مالکيت با مداقه در ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت/ کريم مرادوند.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎3، بهار و تابستان: ص ۶۱۵-‎۶۴۰.
۴۱۹۱۰ DM23411 انضباط بازار بانکي و روش هاي توسعه امور مالي اينترنتي و تاثير آن بر بهبود نظام بانکداري/ محمدرضا روشن سروستاني، ليلا قلعه نويي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۳۱.
۴۱۹۱۱ DM23412 بررسي تاثير تحريم هاي بين المللي بر ناهنجاري هاي نقدي و پولشويي در شرکت هاي ايراني/ هادي ملک.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۴۱۹۱۲ DM23413 بررسي و تحليل اقتصادي جايگاه گمرک در راستاي تجارت داخلي کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادي/ بهنام اسدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۱۹۱۳ DM23414 تغيير تدريجي ماهيت عقد در طول اجراي تعهد قراردادي/ احد شريفي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۲۳.
۴۱۹۱۴ DM23415 استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي از منظر حقوق بين الملل با تاکيد بر بيانات رهبري/ محسن رايجي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۵-‎۴۱.
۴۱۹۱۵ DM23416 اسلامي سازي در حقوق اداري از نظر قرآن و اسلام/ حسين ولي زاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۴۳-‎۸۶.
۴۱۹۱۶ DM23417 بررسي ابعاد فقهي و حقوقي فرزندخواندگي در ايران/ سودابه خوارزمي، مهديه دامن افشان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۸۷-‎۱۰۰.
۴۱۹۱۷ DM23418 بررسي اثرات و تبعات حقوقي ازدواج سفيد در حقوق ايران با نگاهي تطبيقي به قوانين و مقررات فرانسه/ مهتاب مقيمي، آرش کامرانلو.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۱۹.
۴۱۹۱۸ DM23419 بررسي تامين مالي از سوي ثالث در داوري هاي تجاري بين المللي/ محمدصادق اسلامي گيلاني، فاطمه ميراخورلي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۳.
۴۱۹۱۹ DM23420 بررسي تفاوت قصاص و ديه در خصوص زن و مرد از منظر فقه و حقوق ايران/ مژده پيروزي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۸.
۴۱۹۲۰ DM23421 بررسي مصاديق بزهکاري زنان در نظام کيفري/ اعظم گلابگيران.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۳.
۴۱۹۲۱ DM23422 بررسي ذهنيت مجرمانه بر اساس رفتارشناسي مجرمين با توجه به نظام حقوق جزايي ايران/ ايرج رضايي نژاد، طيبه رضايي شورکي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۱۹۵-‎۲۳۰.
۴۱۹۲۲ DM23423 بررسي سقط جنين غيرقانوني در ايران از منظر جامعه شناسي جنايي/ مصطفي لطفي ميامي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۳۱-‎۲۳۸.
۴۱۹۲۳ DM23424 بررسي فقهي حقوقي احوال شخصيه در انجماد بدن و حيات دوباره/ حسين علي ملايي، فاطمه علي ملايي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۸.
۴۱۹۲۴ DM23425 بررسي و تحليل اثر فضاي مجازي و نظام حقوقي بر قتل هاي خانوادگي/ سحر زمردي فرد.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۵۹-‎۲۹۴.
۴۱۹۲۵ DM23426 تاثير زندان و اقدامات تاميني و تربيتي در بازدارندگي دانش آموزان از مواد مخدر و روانگردان ها/ مصطفي لطفي ميامي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۲۳.
۴۱۹۲۶ DM23427 جايگاه موازين بهداشتي بين المللي در سازمان تجارت جهاني/ آسيه خاتون علي پور، سميه سادات ميري لواساني، زهرا ضيافتي صباغ.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۳۲۵-‎۳۵۲.
۴۱۹۲۷ DM23428 چالش هاي قانون کاهش مجازات جرائم تعزيري/ عليرضا ربيعه.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۳۵۳-‎۳۶۸.
۴۱۹۲۸ DM23429 چک هاي تضميني و مباحث مربوط به آن/ پريا کرمزاده.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۳۶۹-‎۴۰۹.
۴۱۹۲۹ DM23430 حد شرب خمر از ديدگاه اهل سنت و شيعه/ مسلم دهقاني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۴۱۱-‎۴۳۲.
۴۱۹۳۰ DM23431 دادرسي در دعاوي حقوقي مربوط به چک/ به نوش شاکريان.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۴۳۳-‎۴۶۳.
۴۱۹۳۱ DM23432 شناسايي و اجراي احکام دادگاه هاي خارجي در ايران/ کريم مرادوند.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۴۶۵-‎۴۹۱.
۴۱۹۳۲ DM23433 علل اطاله دادرسي در دعاوي مدني و راه هاي پيشگيري از آن/ حسين باقرزاده اصل.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۴۹۳-‎۵۲۶.
۴۱۹۳۳ DM23440 گذشت شاکي و آثار آن در حقوق کيفري ايران/ عليرضا ربيعه.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۵۲۷-‎۵۵۲.
۴۱۹۳۴ DM23434 مسايل حمايت کيفري از سلامت روان با تکيه بر چالش هاي نوپديد/ جواد منصوري نعلبندان، زهرا ميرزايي يزدي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۵۵۳-‎۵۷۱.
۴۱۹۳۵ DM23435 مسئوليت کيفري کودک نابالغ/ مهسا کمال الديني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۵۷۳-‎۵۸۲.
۴۱۹۳۶ DM23436 مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت هاي ناشي از حمله انتحاري در حقوق ايران، افغانستان و فقه اسلامي/ رضاحسين گندمکار، بسم الله صفدري.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۵۸۳-‎۶۰۶.
۴۱۹۳۷ DM23437 موانع اساسي برقراري امنيت قضايي و عوامل آسيب زننده به آن/ سيدمحمد عبداللهي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۶۰۷-‎۶۱۸.
۴۱۹۳۸ DM23438 ميانجيگري از منظر کيفرشناسي در نظام حقوقي ايران/ محمد احمدلو، توران زماني.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۶۱۹-‎۶۳۱.
۴۱۹۳۹ DM23439 ورشکستگي بر اثر قوه قاهره و آثار آن (بررسي تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)/ همايون گيوي.- تحقيقات حقوق قضايي. ‎۱۴۰۰، سال دوم، شماره ‎4، پاييز و زمستان: ص ۶۳۳-‎۶۵۲.
۴۱۹۴۰ DM23441 نقش ديوان دعاوي ايران – ايالات متحده در توسعه حقوق معاهدات/ همايون مافي، علي قهاري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۲۳-‎۱۱۴۶.
۴۱۹۴۱ DM23442 تاثير مداخلات دولت در صندوق هاي بازنشستگي با هدف تحقق عدالت اجتماعي/ راحله سادات حسيني … [و ديگران].- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۴۷-‎۱۱۶۴.
۴۱۹۴۲ DM23443 قابليت دادخواهي حق مسکن در نظام بين المللي حقوق بشر و حقوق ايران/ زهرا مشرف جوادي، سيدقاسم زماني، زهرا ابراهيمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۶۵-‎۱۱۸۴.
۴۱۹۴۳ DM23444 سازوکارهاي بين المللي احراز مسئوليت دولت ها در قبال اعمال تبعيض جنسيتي در آموزش/ مريم سيدحاتمي، نسرين مصفا.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۸۵-‎۱۲۰۳.
۴۱۹۴۴ DM23445 نظريه تفسير اجتهادي و جايگاه آن در تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ توکل حبيب زاده، محمد بهادري جهرمي، محمدرضا اصغري شورستاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۰۵-‎۱۲۲۵.
۴۱۹۴۵ DM23446 استانداردهاي نظام هاي پرداخت جايگزين در جرائم پولشويي و تامين مالي تروريسم/ حميد الهوئي نظري، صالح اميري، زهرا بي نياز.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۲۷-‎۱۲۵۲.
۴۱۹۴۶ DM23447 وضعيت حقوقي تصميمات غيرقانوني اداره/ علي محمد فلاح زاده، محسن آهنگر سماکوش.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۵۳-‎۱۲۷۱.
۴۱۹۴۷ DM23448 مسئوليت مدني ناشي از نقض حق بر تصوير با تاکيد بر آراي ديوان اروپايي حقوق بشر/ عباس ميرشکاري، فاطمه زارع، فاطمه زارع.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۷۳-‎۱۲۹۸.
۴۱۹۴۸ DM23449 حاکميت مردم و شناسايي دولت ها/ محمدمهدي صادقي، مسعود راعي، ليلا رئيسي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۹۹-‎۱۳۱۷.
۴۱۹۴۹ DM23450 سانسور در رسانه ها: آزادي در برابر مسئوليت با تاکيد بر نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا/ خديجه اکرمي، هدي غفاري، ولي رستمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۱۹-‎۱۳۴۰.
۴۱۹۵۰ DM23451 مباني و ماهيت حقوقي قواعد آمره از نگاه کميسيون حقوق بين الملل/ سهيل گلچين، رضا موسي زاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۴۱-‎۱۳۶۲.
۴۱۹۵۱ DM23452 سياست حقوقي خارجي دولت ها و ارتباط آن با سياست حقوقي ديوان بين المللي دادگستري/ سيدجمال سيفي، وحيد رضادوست.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۶۳-‎۱۳۸۹.
۴۱۹۵۲ DM23453 واکاوي مفهومي معيارهاي برابري و نابرابري در نظريه هاي عدالت و عدالت جنسيتي/ فريبا علاسوند.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۹۱-‎۱۴۱۲.
۴۱۹۵۳ DM23454 بحران کوويد-۱۹ و نقض قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمين هاي اشغالي؛ با تاکيد بر قاعده تعهد و تضمين رعايت حقوق بين الملل بشردوستانه/ حسن خسروي، مصطفي زارعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۱۳-‎۱۴۳۲.
۴۱۹۵۴ DM23455 جايگاه و آثار استانداردهاي خصوصي زيست محيطي و بازشناسي آنها از قواعد بين المللي/ صادق جعفرزاده درابي، ابراهيم بيگ زاده، ميرشهبيز شافع.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۳۳-‎۱۴۵۳.
۴۱۹۵۵ DM23456 تاملي بر ابعاد حقوقي ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاک در ايران/ حسين عبداللهي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۵۵-‎۱۴۷۱.
۴۱۹۵۶ DM23457 اساس جانشيني دولت ها در زمينه تعهدات ناشي از اعمال متخلفانه بين المللي/ مصطفي فضائلي، محمد ستايش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۷۳-‎۱۴۸۸.
۴۱۹۵۷ DM23458 تحول مفهوم مسئوليت کيفري فردي در پرتو چندپارگي حقوق بين الملل/ محمد تيموري، سيدحسام الدين لساني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۸۹-‎۱۵۰۸.
۴۱۹۵۸ DM23459 تاملي بر رويکرد نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران به حقوق رقابت در پرتو نظريه هاي عدالت/ مهديه صانعي، محمد زرشگي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۰۹-‎۱۵۲۶.
۴۱۹۵۹ DM23460 بررسي چالش هاي کارکردي نظام بين المللي کار/ فرزانه پورسعيد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۲۷-‎۱۵۴۶.
۴۱۹۶۰ DM23461 مسئوليت دولت ها در حمايت از گروه هاي تروريستي با تاکيد بر قضيه تاديچ/ محسن مولائي فرد، داريوش اشرافي، عليرضا ظاهري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۴۷-‎۱۵۶۴.
۴۱۹۶۱ DM23462 معماري شهري و حقوق شهروندي/ حميدرضا آرامي، محمود حکمت نيا، مهدي محمودي کامل آباد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۶۵-‎۱۵۸۲.
۴۱۹۶۲ DM23463 تعامل حقوق محيط زيست و حقوق بلاياي طبيعي در تامين امنيت محيط زيستي/ مسعود فريادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۸۳-‎۱۶۰۶.
۴۱۹۶۳ DM23464 اصول کلي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري/ مجتبي ملکوتي، عباس برزگرزاده.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶۰۷-‎۱۶۲۷.
۴۱۹۶۴ DM23465 مشارکت کارگران در اداره کارگاه به عنوان الگويي براي انعطاف پذير کردن رابطه کار/ جعفر براتي، بيژن عباسي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶۲۹-‎۱۶۴۹.
۴۱۹۶۵ DM23467 قاعده احسان و اسباب اصلي ضمان/ جواد لطفي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲-‎۲۸.
۴۱۹۶۶ DM23468 ضرورت حبس زدايي زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ايران با رويکردي به حقوق فرانسه/ مجيد وزيري، حامد حسيني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲-‎۲۲.
۴۱۹۶۷ DM23469 مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه اماميه و حقوق/ علي بهرامي نژاد مغوئيه، سميه لشکري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲-‎۳۰.
۴۱۹۶۸ DM23470 مجازات جرم نسل کشي در ديوان بين المللي کيفري و ديوان هاي رواندا و يوگوسلاوي/ ابراهيم ياقوتي، عزيزه بهلولي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎1، تابستان: ص ۲-‎۲۰.
۴۱۹۶۹ DM23471 ملاحظات حقوقي و کيفري در خصوص زوجه بيمار سرمازيست/ جواد حبيبي، مديحه هاشم پور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۱۴.
۴۱۹۷۰ DM23472 مباني فقهي ضرورت حمايت از شهود/ رعنا شهبازي النجارقي، جمشيد معصومي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۲۳.
۴۱۹۷۱ DM23473 مباني حقوق مدرن و سنتي/ حامد کرمي، اسماعيل محمدپور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۲۸.
۴۱۹۷۲ DM23474 تحليل فقهي و حقوقي سکوت متهم در فرآيند رسيدگي قضايي/ احمدرضا خزايي، منصوره باقري پور، نصرت الله صابري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۱۵.
۴۱۹۷۳ DM23475 مباني معرفت شناختي در حقوق غرب از طليعه فلسفه تا کانت/ محمدرضا پنداشته پور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۳۴.
۴۱۹۷۴ DM23476 موانع، چالش ها و محدوديت هاي حق دسترسي به پرونده هاي قضايي/ سيدرضا احسان پور، فرامرز قلي پور جمناني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۲۲.
۴۱۹۷۵ DM23477 کاوشي فقهي حقوقي درباره کتمان بيماري هاي واگيردار به ويژه کرونا/ اکبر محمودي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۳۱.
۴۱۹۷۶ DM23478 تسبيب در قتل ناشي از ترک فعل/ محسن اسمعيلي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎2، پاييز: ص ۲-‎۱۷.
۴۱۹۷۷ DM23479 امکان سنجي فقهي و حقوقي انتساب عنوان محاربه در خصوص جرم قاچاق انسان/ مهدي محمديان اميري، شهاب عاليشاه، ژاله خانجاني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۲-‎۲۴.
۴۱۹۷۸ DM23480 بررسي مباني حق بهره مندي از محاکمه عادلانه در نظم جهاني حقوق بشر/ نصرت الله صابري، منصوره باقري پور، سيدابراهيم حسيني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۲-‎۲۰.
۴۱۹۷۹ DM23481 بررسي قاعده عدالت از ديدگاه فقه اماميه/ عليرضا محمدبيکي، مهري توتونچيان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۲-‎۳۴.
۴۱۹۸۰ DM23482 مطالعه تطبيقي سياست کيفري ناظر به جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران و مصر/ حميده توکلي گلجه، سيدعلي رباني موسويان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۸، سال اول، شماره ‎3، زمستان: ص ۲-‎۱۷.
۴۱۹۸۱ DM23483 نقش و کارکرد تشکل ها در حقوق ايران/ ايرج افشار احمدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۴۱۹۸۲ DM23484 ازدواج هاي اجباري و راهکارهاي حقوقي مقابله با آن/ اکرم پاپي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶-‎۲۸.
۴۱۹۸۳ DM23485 بررسي اقدامات قوه قضائيه در راستاي اصلاح فرآيندهاي رسيدگي و تاثير آن بر کاهش اطاله دادرسي/ سيدحسام الدين رفيعي طباطبايي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۰-‎۴۶.
۴۱۹۸۴ DM23486 خيار مجلس در پرتو قراردادهاي الکترونيکي/ ريحانه ظاهري، سميه حافظي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۸-‎۵۵.
۴۱۹۸۵ DM23487 پژوهشي پيرامون اشتراط تمکن از نفقه در عقد نکاح با ديدگاهي بر نظر امام خميني (ره)/ فاطمه نجيب زاده، معين غلامعلي پور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۷-‎۶۸.
۴۱۹۸۶ DM23488 مباني فقهي حقوقي ارز ديجيتال با رويکرد سرمايه گذاري/ نسترن ارزانيان، عليرضا مظلوم رهني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۰-‎۸۶.
۴۱۹۸۷ DM23489 واکاوي اصول نظام حقوقي اسناد رسمي و موانع پيش رو/ نوربخش رياحي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۹.
۴۱۹۸۸ DM23490 مباني فقهي – حقوقي ديه يوم الاداء؛ موضوع ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامي/ سيدرضا احسان پور، احمد امي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۱-‎۳۸.
۴۱۹۸۹ DM23491 واکاوي جرم اخذ سند به عنف در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ جمال بيگي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۸-‎۶۹.
۴۱۹۹۰ DM23492 بررسي امکان توکيل در عزل و استعفاي وکيل/ احمد اسفندياري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۱-‎۸۱.
۴۱۹۹۱ DM23493 بررسي فقهي و حقوقي جبران کاهش قدرت خريد در اثر مرور زمان/ هادي عظيمي گرکاني، ايمان موسوي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۳-‎۹۵.
۴۱۹۹۲ DM23494 کاربرد قواعد فقهي در اقتصاد از منظر قرآن/ مهري توتونچيان، احمدرضا خزايي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۴.
۴۱۹۹۳ DM23495 بررسي حقوق مالکيت فکري در تجارت الکترونيک در حقوق ايران با نگاهي بر حقوق تجارت بين الملل/ ريحانه ظاهري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶-‎۲۶.
۴۱۹۹۴ DM23496 بررسي تحليل محتوايي مباني مسئوليت مدني ناشي از درک موضوع معامله در رويه قضايي ايران/ عليرضا فرضي، هانيه اصدقي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۸-‎۳۸.
۴۱۹۹۵ DM23497 موارد نقض قاعده تبعيت عقود از قصد از ديدگاه فقه/ معصومه رضايي، محمدرضا آقاجاني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۰-‎۵۳.
۴۱۹۹۶ DM23498 بررسي تطبيقي اصل قائم مقامي بيمه گر در حقوق بيمه ايران و فرانسه/ مريم احمدي، اکبر بدرزاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۵-‎۷۱.
۴۱۹۹۷ DM23499 بررسي فقهي انفاق زن بدون اذن شوهر/ زهره روحبخش فعالي، اعظم اميني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۳-‎۸۳.
۴۱۹۹۸ DM23500 انتقال اموال فکري از طريق عقد بيع بر اساس مباني فقهي/ منصوره فصيح رامندي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۵-‎۱۰۱.
۴۱۹۹۹ DM23501 واکاوي پيشگيري از جرائم اقتصادي در سياست جنايي اسلام/ صديقه نقره کوب مقدم، محمدعلي حيدري، احمدرضا توکلي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۲۰۰۰ DM23502 حقوق و تکاليف قانوني در روابط مالي زوجين با رويکرد فقهي و حقوقي/ کريم ترابي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۳-‎۳۴.
۴۲۰۰۱ DM23503 بررسي اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني و وجوه اشتراک و افتراق آن ها/ آيدا تمجيدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۶-‎۴۵.
۴۲۰۰۲ DM23504 خسارت تاخير تاديه در فقه اماميه و حقوق کيفري ايران/ سيدعباس جزايري، نجمه مالکي بروجني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۴۷-‎۶۰.
۴۲۰۰۳ DM23505 بررسي تحليلي معاملات بر پايه ارز ديجيتالي از منظر فقه اماميه و نقش زنجيره بلوکي در صنايع مختلف/ نسترن ارزانيان، فاطمه اسدي، به آرا فرزين فر.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۲-‎۷۶.
۴۲۰۰۴ DM23506 واکاوي مفهوم و قلمرو جرايم عليه عفت اقتصادي در رويکرد فقهي/ مهدي اشجعي خامنه … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۸-‎۹۲.
۴۲۰۰۵ DM23507 چالش هاي مقابله با جرائم اقتصادي و راهکارها/ مهدي شعباني، حسن حاجي تبار، مهدي اسماعيلي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۵-‎۱۱۵.
۴۲۰۰۶ DM23508 ادله ملزمه دولت به جبران خسارت در هنگام افت ارزش پول/ حسين سلطان محمدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۶-‎۶۰.
۴۲۰۰۷ DM23509 جلوه هاي توسعه جرم انگاري در حوزه جرايم اقتصادي/ علي نجفي توانا، محمدسعيد ابراهيم پور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۳-‎۱۲۲.
۴۲۰۰۸ DM23510 حکم مانع الزکات در فقه جزاي شيعه/ سيدرضا احسان پور.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۵-‎۴۰.
۴۲۰۰۹ DM23511 حدود تفکيک پذيري رابطه سندي از رابطه اوليه در حقوق اسناد تجاري با رويکرد فقهي/ احمد اسفندياري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۳-‎۵۹.
۴۲۰۱۰ DM23512 تاثير تغيير اوضاع و احوال در قراردادهاي تجاري از منظر فقه و رويه قضايي/ نسرين طافي، عبدالمحمد کردي، سيدابراهيم موسوي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۳۰.
۴۲۰۱۱ DM23513 مشروعيت فقهي حقوقي اموال مجازي در اقتصاد/ مهران لطفي فروشاني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۶.
۴۲۰۱۲ DM23514 ابعاد اقتصادي قاعده نفي عسر و حرج در فقه اسلام/ محمد مسعودي نيا، يعقوب عليزاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۹-‎۲۹.
۴۲۰۱۳ DM23515 حيل ربا در معاملات از منظر فقه اماميه با رويکردي بر نظرات امام خميني (ره)/ مجيد فخري دمشقيه، محمود قيوم زاده، عباسعلي حيدري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۱-‎۵۱.
۴۲۰۱۴ DM23516 جنبه هاي اقتصادي مسئوليت مدني دولت در سوانح هوايي در فقه و حقوق بين الملل/ زهرا خاني، زهره نيک فرجام، فريبا پهلواني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۳-‎۷۳.
۴۲۰۱۵ DM23517 ضمانت کيفري حقوق اقتصادي زوجه/ مظاهر خواجوند، مينا جعفري، مجتبي لطفي خاچک.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۵-‎۹۰.
۴۲۰۱۶ DM23518 مسئوليت مدني فرار مالياتي مديران شرکت هاي تجاري با فاکتور صوري از نگاه فقه و حقوق/ عليرضا رضايي، محمدباقر عامري نيا، مهران جعفري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۴.
۴۲۰۱۷ DM23519 مسئوليت حقوقي و کيفري وکيل در صدور چک از منظر فقه اماميه و قانون صدور چک/ فريد بيرانوند، فاطمه احمدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۱.
۴۲۰۱۸ DM23520 سياست جنايي مشارکتي اسلام در قبال جرائم اقتصادي/ روزبه اصغري، حسن حاجي تبار فيروزجايي، ابوالحسن شاکري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۲۰۱۹ DM23521 تملک شهرداري در املاک خصوصي واقع شده طرح هاي عمراني از نگاه فقه اماميه/ منصوره السادات ميرشفيعي، سيدمحمدرضا امام، محمد بهرامي خوشکار.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۹-‎۳۴.
۴۲۰۲۰ DM23522 فرآيند بزه ديدگي اطفال در فضاي سايبري با تاکيد بر عوامل اقتصادي/ سيدجمال موسوي، محمد روحاني مقدم، مريم آقايي بجستاني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۷-‎۵۲.
۴۲۰۲۱ DM23523 بررسي فقهي – حقوقي مسئوليت مدني توليدکنندگان مواد غذايي/ يعقوب عليزاده، زري فيروزکاه، سيده منيره حسيني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۳-‎۸۶.
۴۲۰۲۲ DM23524 تاثير عنصر اضطرار بر نظام قراردادهاي اقتصادي با تکيه بر ادله فقهي و مباني نظري آن/ محسن رجب زاده، عليرضا مظلوم رهني، عليرضا رجب زاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۹-‎۹۹.
۴۲۰۲۳ DM23525 بررسي احکام فقهي ارز مجازي: مطالعه موردي بيت کوين/ سکينه آذري، روح الله افضلي گروه، ميثم تارم.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۲.
۴۲۰۲۴ DM23526 جبران خسارت قربانيان زيست محيطي در فقه و حقوق بين الملل محيط زيست/ مهري موقوفه ئي، ايرج رنجبر، فريد آزادبخت.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۲.
۴۲۰۲۵ DM23527 وقف از نگاه فقه و حقوق موضوعه و تاثير آن بر اقتصاد ايران/ سارا رستمي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۳.
۴۲۰۲۶ DM23528 وظايف نماينده تجاري نسبت به شخص ثالث در فقه با رويکردي به حقوق ايران و انگليس/ عليرضا نيازي، مصطفي نصيري، وحيد قاسمي عهد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۷۹.
۴۲۰۲۷ DM23529 تحليل موضوعي اصول حقوقي مقرر در معاهدات بين المللي مالکيت فکري بنيادين/ فرانک خاکسار، زهره فرخي، بهنام انصافي آذر.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲-‎۱۶.
۴۲۰۲۸ DM23530 آثار نکاح در شرايط ابتلاي زوج به بيماري مشرف به موت در فقه و حقوق ايران/ زهرا حسنوند، محمد بهرامي خوشکار، علي بهرامي نژاد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۱۸-‎۳۴.
۴۲۰۲۹ DM23531 اصول مرتبط با حقوق کودک در محيط ديجيتال/ آمنه مظلوم زاده، عبدالرضا جمال زاده، رقيه شهابي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۶-‎۵۶.
۴۲۰۳۰ DM23532 اجراي آراي داوري خارجي در ايران با تاکيد بر کنوانسيون بين المللي نيويورک/ علي اثني عشري، نادر مرداني، احمد اسديان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۵۸-‎۷۱.
۴۲۰۳۱ DM23533 معيارهاي اخلاقي انتقال تعهد در حقوق ايران/ مهدي عابدي، احمدرضا خزايي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۷۴-‎۸۶.
۴۲۰۳۲ DM23534 وصيت تمليکي و ماترک متوفي مديون از منظر فقه و حقوق/ محسن خاکي نهاد، عليرضا رجب زاده، عليرضا مظلوم رهني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۸۸-‎۱۰۴.
۴۲۰۳۳ DM23535 معامله اتهام در حقوق کيفري امريکا و ايران و تاثير آن بر قضازدايي با رويکرد فقهي/ نيما کيان ارثي، محسن شکرچي زاده، مسعود زماني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۱۰۶-‎۱۲۰.
۴۲۰۳۴ DM23536 بايسته هاي توان افزايي جامعه مدني در تقويت سياست جنايي مشارکتي ايران/ عظيم علي عرب، مهدي خاقاني اصفهاني، سيدمحمود مجيدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۱۲۲-‎۱۳۹.
۴۲۰۳۵ DM23537 دخل و تصرف در موضوع (خواسته) دعواي مدني/ محسن کيهان، سيروس حيدري، مصطفي ماندگار.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۱۴۲-‎۱۶۰.
۴۲۰۳۶ DM23538 تعديل وجه التزام قراردادي در قانون مدني سال ۲۰۱۶ فرانسه/ حميد سهرابي، اصغر عربيان، نجادعلي الماسي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۱۸۲-‎۱۹۷.
۴۲۰۳۷ DM23539 نقض حريم خصوصي و مصاديق آن در مرحله تحصيل دليل/ حميد باقري … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲۰۰-‎۲۲۰.
۴۲۰۳۸ DM23540 مباني و آثار تعويق صدور حکم در نظام حقوقي ايران/ خسرو خليلي مهديرجي، کيومرث کلانتري درونکلا، حسين ميري.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲۲۲-‎۲۳۸.
۴۲۰۳۹ DM23541 گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در حقوق بين الملل با تاکيد بر توافق نامه آب و هوايي پاريس/ افشين جعفري، مهري توتونچيان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲۴۰-‎۲۶۱.
۴۲۰۴۰ DM23542 بررسي فقهي وکالتي بودن جايگاه مديران در شرکت هاي سهامي خاص (قانون تجارت ايران)/ اميرحسين مهديان، اکبر فلاح، علي فقيهي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲۶۴-‎۲۸۱.
۴۲۰۴۱ DM23543 خسارت ناشي از آلودگي هاي زيست محيطي دريايي با رويکردي به مصوبات سازمان بين المللي دريانوردي (آيمو)/ محمدرضا زنده دل برون … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۲۸۴-‎۳۰۴.
۴۲۰۴۲ DM23544 چالش هاي فراروي آموزش حقوق بشر با نظام حقوقي ايران با تاکيد بر سند ۲۰۳۰ يونسکو/ فخرالدين صمدي، مسعود راعي، سيدمحمدمهدي غمامي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۰۶-‎۳۲۳.
۴۲۰۴۳ DM23545 تبيين وضعيت دولت هاي کنشگر نسبت به حمله سايبري/ حميدرضا آقاباباييان، مريم مرادي، سيدباقر ميرعباسي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۲۶-‎۳۴۳.
۴۲۰۴۴ DM23546 بررسي فقهي حقوقي تعارض قوانين ناشي از تعهدات قراردادي و غير قراردادي حق اختراع/ ابوالفضل قهاري، مهدي طالقان غفاري، احسان نعمتي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۴۶-‎۳۶۱.
۴۲۰۴۵ DM23547 استصحاب و آثار آن در حقوق مدني و قانون مجازات اسلامي با رويکردي به ديدگاه هاي امام خميني (ره)/ عباس قاسمي، رضا رنجبر، حميد عيوضي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۶۴-‎۳۸۰.
۴۲۰۴۶ DM23548 ماهيت نظام حقوقي حاکم بر فرزندخواندگي در ايران و آمريکا/ عزيزه بهلولي، احمدرضا خزايي، جمشيد معصومي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۳۸۲-‎۳۹۹.
۴۲۰۴۷ DM23549 تحليل بزه ديدگي گردشگران خارجي در حقوق کيفري ايران/ حسين ايزدي، اصغر عباسي، مهدي اسماعيلي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۴۰۲-‎۴۱۷.
۴۲۰۴۸ DM23550 تحليل مقاصدي مماثلت در قصاص در پرتو فقه مذاهب اسلامي/ جبرائيل فولاديان قراخانلو، رحيم وکيل زاده، حميد عيوضي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۴۲۰-‎۴۳۷.
۴۲۰۴۹ DM23551 نحوه نظارت ديوان عدالت اداري بر کميسيون ماده صد قانون شهرداري/ مهرنگ شرج شريفي، مهدي شعبان نيا منصور، محمدجواد رضايي زاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۴۴۰-‎۴۶۳.
۴۲۰۵۰ DM23552 مسئوليت ناشي از عملکرد نيروهاي امنيتي و انتظامي در اعتراضات/ مجتبي اکبري، گودرز افتخار جهرمي، قاسم محمدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۴۶۶-‎۴۸۳.
۴۲۰۵۱ DM23553 رويکرد کنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها نسبت به اختلافات دريايي با نگاهي به ميدان گازي آرش/ مهدي رضائي، عليرضا آرش پور، غلامحسين مسعود.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۴۸۶-‎۵۰۴.
۴۲۰۵۲ DM23554 بررسي حقوق مالکيت فکري از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب چهارگانه/ رحمن غريبي، مجيد وزيري، جمشيد معصومي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۵۲۲-‎۵۳۶.
۴۲۰۵۳ DM23555 تاثير حقوق قراردادهاي اروپا بر اصلاحات حقوق تعهدات فرانسه در مرحله پيش قراردادي/ هديه حبيبيان … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۵۳۸-‎۵۵۹.
۴۲۰۵۴ DM23556 حق دسترسي به وکيل در فقه، حقوق ايران و اسناد بين المللي/ ميلاد نظري، اکبر رجبي، سميرا گل خندان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۰، سال سوم، ويژه نامه: ص ۵۶۲-‎۵۷۶.
۴۲۰۵۵ DM23557 ابعاد مالي ميانجي گري کيفري در فقه و حقوق ايران/ عليرضا محمدبيکي … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۲-‎۱۹.
۴۲۰۵۶ DM23558 اثر نقض غيرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقي ايران/ سيدرئوف شجاعي نژاد، منصور اميني، نجات اله ابراهيميان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲-‎۳۴.
۴۲۰۵۷ DM23559 وضعيت آثار مالي طلاق در شرايط ابتلاي زوج به بيماري مشرف به موت در فقه اماميه و حقوق ايران/ زهرا حسنوند، محمد بهرامي خوشکار، علي بهرامي نژاد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۶-‎۵۰.
۴۲۰۵۸ DM23560 پرداخت غرامت به بزه ديده در جرايم غير عمد موجب ديه با نگاهي به فقه و حقوق فرانسه/ مصطفي کافي، محسن شکرچي زاده، احمدرضا توکلي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۲-‎۱۱۳.
۴۲۰۵۹ DM23561 کارکرد عنصر مال و تاثير آن بر اقتصاد با رويکرد فقهي-حقوقي/ عليرضا صادقي، جواد نيک نژاد، سيدحسن حسيني مقدم.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۶-‎۱۳۳.
۴۲۰۶۰ DM23562 پيشگيري نوين از جرائم ثبتي همگرا با سياست کيفري بر اقتصاد از منظر فقه و حقوق/ امراله احمدي نيا، سيدعباس جزائري، نادر پورارشد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۶-‎۱۵۱.
۴۲۰۶۱ DM23563 معاملات کودکان در فضاي مجازي و مسئوليت اوليا با رويکرد فقه تربيتي/ عبدالرضا حاتمي کيا، عليرضا رجب زاده، عليرضا مظلوم رهني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۴-‎۱۶۶.
۴۲۰۶۲ DM23564 مباني فقهي سياست گذاري کيفري در حوزه اقتصاد/ حسين خوانين زاده، اکرم بهشتي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۸-‎۱۸۳.
۴۲۰۶۳ DM23565 آثار اقتصادي جبران خسارت کالاي معيوب در پرتو کنوانسيون بيع بين المللي کالاي ۱۹۸۰ و آموزه هاي فقهي/ فرانک موذن … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸۶-‎۱۹۹.
۴۲۰۶۴ DM23566 تقدم مصالح اقتصادي نظام بر حقوق و منافع خصوصي با تاکيد بر آموزه هاي فقهي/ ليلا صمدزاده خامنه، ابراهيم ياقوتي، ابوالقاسم نقيبي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۲-‎۲۲۰.
۴۲۰۶۵ DM23567 شرط تباني در عقود و قراردادهاي اقتصادي با تاکيد بر نظرات فقهي امام خميني (ره)/ عبدالکريم نجف دخت، يعقوب پورجمال، سعيد حسن زاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۲۲-‎۲۳۷.
۴۲۰۶۶ DM23568 بررسي بنيادهاي کيفري تشديدي در قلمرو جرايم اقتصادي/ فروغ برزگري … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۴۰-‎۲۵۷.
۴۲۰۶۷ DM23569 عناصر اقتصادي کيفيت دادرسي مدني با تاکيد بر منابع فقهي/ محمدجواد روحيان، محمود قيوم زاده، سيدابراهيم حسيني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۲۱.
۴۲۰۶۸ DM23570 اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه/ نيره محمدعلي ابراهيم، مريم آقايي بجستاني، سيدمحمدرضا امام.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۲-‎۶۰.
۴۲۰۶۹ DM23571 بررسي تاثير اسقاط خيار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد/ حسين علمي، محمدباقر فيجان، محمدمهدي صالحي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۲-‎۷۷.
۴۲۰۷۰ DM23572 نقش عرف در تعيين حقوق مالي زوجين از منظر فقه اماميه/ سيدجلال صمداني، محمدعلي حيدري، محسن فهيم.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۰-‎۹۳.
۴۲۰۷۱ DM23573 نقش مالکيت در دعاوي کيفري و آثار اقتصادي آن/ عليرضا اعراب شيباني، حميدرضا ميرزاجاني، عباس شيخ الاسلامي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۶-‎۱۰۷.
۴۲۰۷۲ DM23574 سياست جنايي ايران در جرايم اقتصادي/ هادي مومني، محمود روح الاميني، محمدجعفر ساعد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۰-‎۱۲۷.
۴۲۰۷۳ DM23575 نقش توسعه اقتصادي در حفظ نظام اسلامي از نگاه فقه و حقوق/ محمدرضا مهدلو ترکماني، حسن اسدي، اکبر احمدي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۸-‎۱۶۳.
۴۲۰۷۴ DM23576 تحليل اقتصادي تعديل و به روزرساني مهريه با رويکرد فقهي/ سيداحسان ناصري … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۶-‎۱۸۰.
۴۲۰۷۵ DM23577 بررسي فقهي حقوقي تلف مبيع قبل از قبض و تاثير آن بر انتقال مالکيت/ محسن خاکي نهاد، عليرضا رجب زاده، عليرضا مظلوم رهني.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۸۲-‎۲۰۰.
۴۲۰۷۶ DM23578 بررسي فقهي جرايم اقتصادي تاثيرگذار بر نظم عمومي/ محمد مسعودي نيا.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲-‎۲۲.
۴۲۰۷۷ DM23579 سازوکارهاي فقهي حقوقي مقابله با تحريم هاي اقتصادي/ ايلناز علي نژاد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۴-‎۴۳.
۴۲۰۷۸ DM23580 مسئوليت دولت در ارسال امواج الکترومغناطيسي با رويکرد قواعد فقهي/ محمدرضا زنده دل برون … [و ديگران].- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۶-‎۶۵.
۴۲۰۷۹ DM23581 مباني فقهي و حقوقي معاملات فضولي در بورس اوراق بهادار/ منصوره فصيح رامندي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۸-‎۸۳.
۴۲۰۸۰ DM23582 دادرسي منصفانه در کميسيون ماده صد قانون شهرداري/ مهرنگ شرج شريفي، مهدي شعبان نيا منصور، محمدجواد رضائي زاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۶-‎۱۰۰.
۴۲۰۸۱ DM23583 ديه عضو پيوندي حيوان به انسان در پرتو مباني فقه اقتصادي/ عبدالرضا فرهاديان.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۲-‎۱۱۶.
۴۲۰۸۲ DM23584 بررسي مجازات جزاي نقدي از منظر فقه اقتصادي/ يعقوب عليزاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۸-‎۱۲۹.
۴۲۰۸۳ DM23585 تصرفات مالي مديران شرکت هاي سهامي خاص از منظر فقه و حقوق ايران/ اميرحسين مهديان، اکبر فلاح، علي فقيهي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳۲-‎۱۴۸.
۴۲۰۸۴ DM23586 تاملي فقهي و حقوقي در اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقي ماده ۳۳۶ ق.م/ علي اکبر طاهري، علي چهکندي نژاد، سيدمحمد رضوي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۰-‎۱۶۷.
۴۲۰۸۵ DM23587 رکن رواني جرايم ارتکابي سردفتران اسناد رسمي از منظر حقوق و مباني فقه اقتصادي/ امراله احمدي نيا، سيدعباس جزائري، نادر پورارشد.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۷۰-‎۱۹۵.
۴۲۰۸۶ DM23588 حقوق اقتصادي از منظر فقه با تاکيد بر انسان اقتصادي/ حسين نياستي، جواد نيک نژاد، محمد عالم زاده.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۹۸-‎۲۱۹.
۴۲۰۸۷ DM23589 سازوکارهاي حمايت کيفري از حقوق مالکيت فکري در حقوق ايران و مصر/ رحمن غريبي، مجيد وزيري، جمشيد معصومي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۲۲-‎۲۴۳.
۴۲۰۸۸ DM23590 آسيب شناسي اختيارات مالي اقتصادي وصي منصوب ولي قهري در فقه و حقوق ايران/ اعظم موخواه، بختيار عباسلو، سيدمحسن طباطبايي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۴۶-‎۲۶۳.
۴۲۰۸۹ DM23591 تاثير اقتصادي حقوق عمومي و توسعه آن بر جامعه/ حسن حمزه لوئي، مقصود رنجبر، محمدتقي دشتي.- مطالعات فقه اقتصادي. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۶۶-‎۲۸۱.
۴۲۰۹۰ DM23592 تحليل انتقادي بر تعيين مصاديق زينت در فتاواي معاصر/ بيبي رحيمه ابراهيمي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۷-‎۲۷.
۴۲۰۹۱ DM23593 بازپژوهي حکم شرعي کنترل جمعيت/ محمدرسول آهنگران، مريم آقايي بجستاني، فاطمه ورزي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۹-‎۵۱.
۴۲۰۹۲ DM23594 تاسيس قاعده فقهي حمايت از زنان بزهکار/ احمد باقري، سيدمحمدحسن طاهايي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۵۳-‎۷۸.
۴۲۰۹۳ DM23595 نگاهي فقهي به حق عيني برندگان جوايز بانکي ناشي از قرعه کشي/ عبدالله بهمن پوري، نجمه زکي خاني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۴.
۴۲۰۹۴ DM23596 پژوهشي در حکم توارث زوجين در ازدواج موقت/ زهرا تجري موذني … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۳.
۴۲۰۹۵ DM23597 تحليل سياست کيفري ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ (رويکردها، نوآوري ها، نارسايي ها)/ مجيد جهان شير، سيدمحمود مجيدي، محمدحسن حسني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۷۰.
۴۲۰۹۶ DM23598 قاعده تعزير کل احد بحسبه؛ اعتبارسنجي و مصداق شناسي/ مرتضي چيت سازيان.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۳.
۴۲۰۹۷ DM23599 امکان سنجي فقهي فروش کالاي متعلق به طرف معامله در ماده ۸۸ کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ حسين حقيقت پور، علي اکبر جعفري ندوشن.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۱۹۵-‎۲۲۴.
۴۲۰۹۸ DM23600 مطالعه تطبيقي انتقال معدوم در عقد اجاره در فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه/ محمد رياحي، محمد جعفري فشارکي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۴.
۴۲۰۹۹ DM23601 بررسي فقهي حقوقي قصاص پدر در جنايت عليه کودکان متولد از اسپرم اهدايي/ جعفر سلمانزاده، رقيه صادقي رام.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۴.
۴۲۱۰۰ DM23602 سياست کيفري ايران در قبال جرائم سياسي و مطالعه تطبيقي آن با نظام حقوقي آمريکا/ سيدحسن شاهچراغ، محمدحسن حسني، مهدي ذوالفقاري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۲۷۵-‎۳۰۳.
۴۲۱۰۱ DM23603 ارزيابي از مواجهه معرفتي اصولي با اخباري ذيل مساله حجيت ذاتي قطع/ محمدحسين صفايي، حسين واله.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۳۰۵-‎۳۳۱.
۴۲۱۰۲ DM23604 واکاوي ماليت منفعت انسان و کيفيت تسليم آن در فقه و حقوق ايران/ علي کاظمي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۳۳۳-‎۳۵۹.
۴۲۱۰۳ DM23605 شناسايي ماهيت داده شخصي و جستجوي بستر حقوقي مناسب جهت حمايت از آن در نظام حقوقي ايران/ مهديه لطيف زاده … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال چهاردهم، شماره ‎27، تابستان: ص ۳۶۱-‎۳۹۶.
۴۲۱۰۴ DM23606 امکان سنجي تطبيق جعاله و احکام آن بر عقود نوپديد/ فرزانه احمدي، عليرضا اميني، سيدمحمدرضا آيتي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۲۱۰۵ DM23607 قذف؛ بازخواني ديدگاه محقق اردبيلي و تطبيق با قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ فاطمه کوه ميشي، منصور اميرزاده جيرکلي، حسين صابري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۲۰-‎۳۹.
۴۲۱۰۶ DM23608 واکاوي و تحليل نظريه حدود محمد شحرور/ شيرين رجب زاده.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۴۰-‎۵۵.
۴۲۱۰۷ DM23609 مفهوم اطلاق در اصطلاح فقهي ولايت مطلقه/ سيدجواد ورعي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۵۶-‎۷۰.
۴۲۱۰۸ DM23610 رويکرد علماي حقوق و آراي قضايي ايران در خصوص نظريه عدم پيش بيني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ عبدالرزاق موسي نتاج … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۷۲-‎۸۹.
۴۲۱۰۹ DM23611 ولي فقيه و سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران/ امين اله زماني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۹۱-‎۱۰۹.
۴۲۱۱۰ DM23612 بررسي فقهي حقوقي آينده پژوهي تعهد پزشک در نفي تغرير جاهل/ سيدمحمدرضا پيرمراديان، احمد باقري، محمدکاظم رحمان ستايش.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۱۰-‎۱۲۵.
۴۲۱۱۱ DM23613 تئوري خرق حجاب شخصيت حقوقي بر مبناي قواعد اسلامي با نگاهي گذرا به رويه قضايي انگلستان/ محمد رجبعلي دماوندي … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۲۶-‎۱۳۸.
۴۲۱۱۲ DM23614 نقش قاعده لاضرر در پيشگيري از تعارض منافع در اجراي قوانين حفاظت محيط زيست/ حسين شاه بيک، محمدجواد حيدري، محمد نوذري فردوسيه.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۴۰-‎۱۵۳.
۴۲۱۱۳ DM23615 حکم تکليفي آلودن آب به قصد اضرار (بيوتروريسم)/ ناهيد عفيفي دهقان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۶۷.
۴۲۱۱۴ DM23616 نسبت بدعت با نوانديشي ديني و فقهي/ علي هنرمند، سيدابوالقاسم نقيبي، سيدمحمدصادق موسوي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۶۹-‎۱۸۲.
۴۲۱۱۵ DM23617 بررسي حکم فقهي زيارت امام حسين عليه السلام، مباني و آثار حقوقي مترتب بر آن/ سيدعلي رباني موسويان.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال چهاردهم، پياپي ‎28 (شماره ‎2)، پاييز و زمستان: ص ۱۸۲-‎۲۰۱.
۴۲۱۱۶ DM23618 واکاوي اختيارات زوجه در حق طلاق/ محبوبه سادات مقدسي، احمد باقري، سيدمحمدرضا آيتي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۱.
۴۲۱۱۷ DM23619 بررسي قاعده تفسير عليه انشا کننده قرارداد در فقه و حقوق ايران/ فاطمه شيخي، منصور اميني، پرويز ساورايي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۳-‎۲۸.
۴۲۱۱۸ DM23620 امکان سنجي جرم انگاري برخي مصاديق ونداليسم در بکارگيري برخي از ظرفيت هاي فقهي قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ سيدمحمدرضا موسوي فرد.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۳۰-‎۴۶.
۴۲۱۱۹ DM23621 سيري اجمالي در مباني فقهي تخيير و ترتيب در رابطه با کيفيت مجازات محارب/ محمدابراهيم مجاهد، احمد عابديني نجف آبادي، جواد پنجه پور.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۴۹-‎۷۰.
۴۲۱۲۰ DM23622 مصداق شناسي ولايت ولي عرفي در فقه/ محمدحسين مشکاتي … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۷۱-‎۸۴.
۴۲۱۲۱ DM23623 قاعده منع تبعيض در حقوق بين المللي بشر و امکان سنجي گذار از قوانين تمايزگذار حقوق اسلامي/ علي اصغر افشاري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۸۶-‎۱۰۲.
۴۲۱۲۲ DM23624 مسئوليت دولت اسلامي در مقابله با معاملات صوري و راهکارهاي آن/ امير جوادي، محمد باباپور، عبدالعلي محمد جوزاني.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۰۴-‎۱۱۸.
۴۲۱۲۳ DM23625 پيوستگي حقوق، فقه و اخلاق ذيل اصل انسجام براي اثبات شفعه در اموال منقول و غيرمنقول غيرقابل تقسيم/ محمدرضا کاظمي نافچي … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۲۰-‎۱۳۹.
۴۲۱۲۴ DM23626 بررسي مباني ايراد رد دادرس در فقه اماميه با رويکردي بر اسناد بين المللي/ بهنام اميرشاکري … [و ديگران].- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۵۵.
۴۲۱۲۵ DM23627 واکاوي فقهي کفالت در قرار تامين/ رضا مقبلي قرائي، سيدمحمد شفيعي مازندراني، عليرضا عسگري.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۶۹.
۴۲۱۲۶ DM23628 بررسي فقهي – حقوقي انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادي در تطبيق با آخرين اصلاحات نظام حقوقي فرانسه/ مرضيه فراهتي، سيدمحمد صدري، عباسعلي فراهتي.- مباني فقهي حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، پياپي ‎29 (شماره ‎1)، بهار و تابستان: ص ۱۸۷-‎۲۰۸.
۴۲۱۲۷ DM23629 تحليل گفتمان تقنيني مداخله کيفري در وضعيت تعارض منافع/ محمد اسدي، محمود صابر، اسدالله مسعودي مقام.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۰-‎۳۸.
۴۲۱۲۸ DM23630 نسبت فقهاي شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري: درنگي بر رويه ۴۰ ساله اعلام مغايرت مقررات با شرع/ وحيد آگاه.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۴۰-‎۵۵.
۴۲۱۲۹ DM23631 واکاوي بزه ارتشاء در ساختار اداري دولت مدرن در ايران با تاکيد بر آراء اميل دورکهايم/ حميدرضا تبشيري، بهزاد آهنگري.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۵۸-‎۷۱.
۴۲۱۳۰ DM23632 امکان سنجي تشکيل هيئت هاي رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان دستگاه هاي دولتي؛ مباني، الگوها، چالش ها و راهکارها/ محمدقاسم تنگستاني.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۷۴-‎۹۶.
۴۲۱۳۱ DM23633 توقيف اداري رسانه در حقوق ايران در پرتو آراء و عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاري ها/ قدرت الله رحماني، حامد احمدوند.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۹۸-‎۱۱۶.
۴۲۱۳۲ DM23634 تاملي بر آثار و پيامدهاي دولت تنظيم گر بر حقوق بنيادين شهروندان/ علي طاهري، سارا خاکپور.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۱۸-‎۱۳۶.
۴۲۱۳۳ DM23635 بررسي و نقد حقوقي حقوق و مزاياي نامتعارف در ايران/ بيژن عباسي، مرتضي سعيدي پلمي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۳۸-‎۱۶۵.
۴۲۱۳۴ DM23636 تحليل چالش هاي دولت الکترونيک با حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان/ انس عبداله زاده، علي حاجي پور کندرود.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۶۸-‎۱۹۰.
۴۲۱۳۵ DM23637 شناسايي و تحليل پيشران هاي موثر بر حقوق شهروندي در نظام اداري/ رسول معتضديان، رويا احمدآبادي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۱۹۲-‎۲۱۳.
۴۲۱۳۶ DM23638 بررسي اصول و قواعد حاکم بر مجازات هاي اداري: مقارنه با مجازات هاي کيفري/ محمد نکوئي، سيدمحمد سيدهاشمي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۲۱۶-‎۲۳۴.
۴۲۱۳۷ DM23639 ظرفيت حقوق اداري ايران در پذيرش مفهوم شرکت منفعت عمومي/ مجيد نجارزاده هنجني.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎31، تابستان: ص ۲۳۶-‎۲۵۸.
۴۲۱۳۸ DM23640 قاعده کشور محل حمايت در حقوق مالکيت فکري: فرصت يا چالش؟/ فاطمه السادات ايرواني مهاجري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۰-‎۳۷.
۴۲۱۳۹ DM23641 تحول در مقررات ناظر بر حمل بين المللي مسافر از طريق دريا در پرتوي کنوانسيون آتن ۱۹۷۴ و پروتکل اصلاحي لندن ۲۰۰۲/ پرويز عامري … [و ديگران].- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۴۰-‎۶۶.
۴۲۱۴۰ DM23642 الزامات حقوقي ورود ايران به بازار گاز اتحاديه اروپا/ هادي قنبري بناب، محمدمهدي حاجيان، عباس کاظمي نجف آبادي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۶۸-‎۹۲.
۴۲۱۴۱ DM23643 تشخيص صلاحيت انحصاري دادگاه ها در دعاوي خصوصي بين المللي/ محمد مجد کابري، اعظم انصاري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۹۴-‎۱۲۱.
۴۲۱۴۲ DM23644 محدوده نظارت دادگاه بر راي داوري داخلي از حيث رعايت قوانين موجد حق با تکيه بر رويه قضايي/ عباس منصوري، عيسي اميني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۲۴-‎۱۴۷.
۴۲۱۴۳ DM23645 مالکيت شخص ثالث در ورزش فوتبال/ بهنام نورزاده … [و ديگران].- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎36، پاييز: ص ۱۵۰-‎۱۸۰.
۴۲۱۴۴ DM23646 مطالعه تطبيقي فورس ماژور و هاردشيپ در قراردادهاي سرمايه گذاري نفت و گاز با تاکيد بر اسناد بين المللي و منطقه اي/ محمدتقي رفيعي، عيسي رجبي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۲۹-‎۲۵۰.
۴۲۱۴۵ DM23647 چالش هاي حقوقي – تجاري پروژه هاي ال.ان.جي در ايران/ حسين سيمايي صراف، سيدمصطفي زين الدين، عبدالرضا شجاعي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۵۳-‎۲۷۰.
۴۲۱۴۶ DM23648 بررسي قراردادهاي مديريت هيدروکربن توليدي/ فريده شعباني جهرمي، فريد شعباني جهرمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۷۳-‎۲۹۲.
۴۲۱۴۷ DM23649 بررسي الزامات حقوقي و قانوني براي طراحي الگوي قراردادي مناسب پروژه هاي EOR/IOR/ نويد شيدائي آشتياني، سيدنصرالله ابراهيمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۱.
۴۲۱۴۸ DM23650 بررسي تاثير نوسانات قيمت نفت بر شاخص هاي موثر بر فساد در دولت هاي رانتير/ محمدعلي شيرخاني، آرش صباحي فرد.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۱۵-‎۳۳۴.
۴۲۱۴۹ DM23651 بررسي حقوقي انعطاف پذيري تعهدات چارترکننده در فرم هاي پرکاربرد استاندارد چارتر حمل سفري نفت خام/ عبدالحسين شيروي خوزاني، سميه سوري.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۳۷-‎۳۵۲.
۴۲۱۵۰ DM23652 بررسي اسناد بين المللي و منطقه اي درباره پيشگيري از آلودگي هاي نفتي دريايي و جبران خسارت هاي ناشي از آن/ يوسف علي، سيدفضل الله موسوي، احمد اميري.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۵۵-‎۳۷۱.
۴۲۱۵۱ DM23653 نهاد رگولاتور انرژي و ظرفيت هاي حقوقي آن در اقتصاد غيرنفتي (مطالعه موردي نهاد شبه رگولاتور وزارت نيرو: هيات تنظيم بازار برق ايران)/ مهسا عليائي، ولي رستمي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۷۵-‎۳۹۱.
۴۲۱۵۲ DM23654 تامين مالي پروژه محور در توليد برق تجديدپذير: تعامل الزامات قراردادي و قانوني در زنجيره قراردادي/ شادي کسنوي، محمود باقري.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۹۵-‎۴۱۴.
۴۲۱۵۳ DM23655 ارزيابي عملکرد زيست محيطي يونپ: از انتظارات تا واقعيت ها/ وحيد کوثري، علي مشهدي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۱۷-‎۴۳۰.
۴۲۱۵۴ DM23656 رويه ديوان بين المللي حقوق درياها درباره معيار وثيقه براي آزادي فوري/ محمدمهدي مرادي، محمود جلالي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۳۳-‎۴۴۹.
۴۲۱۵۵ DM23657 تحليل مديريت حقوقي جامع و يکپارچه مخازن نفت و گاز کشور/ جعفر نوري يوشانلوئي، نسيم برخي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۵۳-‎۴۷۳.
۴۲۱۵۶ DM23658 چالش هاي کاربرد حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگهاي سايبري/ حسن موثقي.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۱۷.
۴۲۱۵۷ DM23659 حملات سايبري در پرتو توسل به زور از نگاه حقوق بين الملل/ عليرضا انصاري مهياري، زهراسادات حسيني.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۹-‎۲۶.
۴۲۱۵۸ DM23660 تهديدهاي مخرب با موضوع امنيت سايبري در بحبوحه همه گيري کوويد-۱۹ و روشهاي پيشگيري/ علي آرمان.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۸-‎۴۳.
۴۲۱۵۹ DM23661 متاورس و تاثير آن بر سبک زندگي/ محسن محمودي، سالار صادقي.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۵-‎۶۲.
۴۲۱۶۰ DM23662 درآمدهاي مالي سازندگان و ارائه کنندگان بازي هاي ديجيتال از منظر فقه/ مهدي اخلاصي.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۴-‎۷۲.
۴۲۱۶۱ DM23663 چالش هاي تطبيق اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه بر حملات سايبري بررسي موردي: رعايت اصل ممنوعيت توسل به زور و اصل تفکيک در حملات سايبري/ زهره صادقي، محمدجواد عربيان.- مطالعات حقوقي فضاي مجازي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۴-‎۸۶.
۴۲۱۶۲ DM23664 جستاري بر نظريه مديريت دولتي نوين و جايگاه آن در حقوق اداري/ سيدمجتبي واعظي، محمود کريمي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۱-‎۲۶.
۴۲۱۶۳ DM23665 امکان سنجي حقوقي شفافيت آراي نمايندگان/ حسين محمدي احمدآبادي، محمد برزگر خسروي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۲۷-‎۵۸.
۴۲۱۶۴ DM23666 آسيب شناسي نظام حرفه اي در حقوق اداري ايران/ مجيد نجارزاده هنجني، محمدحسين سرمدي، محمدرضا حکاک زاده.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۵۹-‎۷۹.
۴۲۱۶۵ DM23667 نقش رهبري در نظام سياسي پارلماني با توجه به اقتضائات حقوق اساسي ايران/ محمدجواد ارسطا، حسين قاسمي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۷.
۴۲۱۶۶ DM23668 ناديده انگاري بايسته هاي تقنيني در قوانين کيفري ايران در حوزه جرائم عليه امنيت/ سيدروح الله عقيق، کريم صالحي، عارف برخورداري.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۴۶.
۴۲۱۶۷ DM23669 مطالعه حقوقي تبعيض الگوريتمي/ باقر انصاري.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎38، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۷۷.
۴۲۱۶۸ DM23670 تاملي راهبردي بر مفهوم جرم جاسوسي در حقوق عربستان، بحرين و ايران در پرتو بهار عربي/ سيدمحمد هاشمي، احمد فلاحي، جمال بيگي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۰، دوره يازدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎42)، پاييز: ص ۲۴۷-‎۲۷۹.
۴۲۱۶۹ DM23671 احداث جزاير مصنوعي در خليج فارس و درياي خزر از منظر حقوق بين الملل درياها و کنوانسيون هاي منطقه اي/ اشرف خدادادي، ايرج رضائي نژاد، کارن روحاني.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۰، دوره يازدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎42)، پاييز: ص ۲۸۱-‎۲۹۶.
۴۲۱۷۰ DM23672 جايگاه عرف در تبيين حقوق شهروندي از نظر فقه اسلام با تاکيد بر نهج البلاغه/ سنبل محمدي مقدم، مهدي بهره مند، روح الله افضلي گروه.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۰، دوره يازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎43)، زمستان: ص ۲۳۹-‎۲۶۵.
۴۲۱۷۱ DM23673 بررسي تطبيقي نقش اجراي طرح کاداستر در پيشگيري از زمين خواري در حکمراني حقوقي اجرايي ايران و انگليس/ محمد گلشني، سيدمنصور ميرسعيدي، حسين غلامي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۰، دوره يازدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎43)، زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۵.
۴۲۱۷۲ DM23674 مسئوليت بين المللي تغييرات آب و هوايي و امنيت آب و غذا/ رضا ملکي، مسعود راعي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ‎1 (پياپي ‎44)، بهار: ص ۲۵۵-‎۲۷۷.
۴۲۱۷۳ DM23675 قدرت هاي بزرگ و حقوق بين الملل کلاسيک؛ مطالعه موردي انگلستان/ مهدي ذوالفقاري، ابوذر عمراني.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎45)، تابستان: ص ۷۱-‎۹۷.
۴۲۱۷۴ DM23676 تحول جرايم زيست محيطي در پرتو تکوين قواعد بين المللي زيست محيطي/ علي فقيه حبيبي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎45)، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۰.
۴۲۱۷۵ DM23677 تبيين نقش نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهاني در توسعه حقوق بين الملل/ سيدقاسم زماني، محسن قاسمي.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎45)، تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۱۱.
۴۲۱۷۶ DM23678 نقش اراده و قصد التزام قانوني در حقوق ايران و اصول حقوق قراردادهاي اروپا/ سيده مريم اسدي نژاد، جواد واحدي زاده، عليرضا صالحي فر.- پژوهش هاي روابط بين الملل. ‎۱۴۰۱، دوره دوازدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎45)، تابستان: ص ۲۴۵-‎۲۶۴.
۴۲۱۷۷ DM23679 راهبردنگاري قانوني و اصول اخلاق پزشکي در زندان ها براي سياستگذاري نظام سلامت در پاندمي کرونا/ مهرداد تيموري، جمال بيگي.- اخلاق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎47: ص ۲-‎۱۴.
۴۲۱۷۸ DM23680 تبيين حقوق شهروندي افراد داراي معلوليت در ايران بر مبناي کرامت انساني/ منصوره فصيح رامندي.- اخلاق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎47: ص ۲-‎۱۵.
۴۲۱۷۹ DM23681 رهيافتي بر رابطه حاکميت دولت و حقوق شهروندي؛ با تاکيد بر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ ياسر قهرماني افشار، خيرالله پروين، محمد محمدزاده اصل.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۷-‎۳۲.
۴۲۱۸۰ DM23682 کيفرزدايي از جرائم جنسي در حقوق کيفري ايران تجلي حقوق بشر اسلامي/ زکيه پهلوان، مريم آقايي بجستاني، محمدامين حقيقت.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۱۳۹-‎۱۵۴.
۴۲۱۸۱ DM23683 مطالعه تطبيقي محدوديت ها و استثنائات دادرسي علني در حقوق ايران و اسناد بين المللي/ علي حاجي پور کندرود.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۳۷.
۴۲۱۸۲ DM23684 جستاري در نسبت حقوق و رواداري با اقليت ها در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ صادق عليخاني، رضا اسلامي، صابر نياوراني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۳۳-‎۶۱.
۴۲۱۸۳ DM23685 واکاوي داوري در اعتقادات عام و خاص بشري با رويکرد فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ منصور صفري مقدم، امير ملامحمدعلي، محمود قيوم زاده.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۷۳.
۴۲۱۸۴ DM23686 راهکارهاي تقويت نظارت ديوان عدالت اداري و تاثير آن بر حقوق شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران/ علي حميدي، حسين آلکجباف.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۶۳-‎۸۸.
۴۲۱۸۵ DM23687 تطبيق رويکرد حق محور، نسبت به کودکان در موقعيت خياباني با قوانين ايران/ مهزاد صفاري نيا.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۸۹-‎۱۱۱.
۴۲۱۸۶ DM23688 بررسي مقايسه اي ديدگاه تشيع و حقوق بين الملل درباره حفظ کرامت و حقوق کودکان با تاکيد بر معارف و احاديث امام رضا (ع)/ صغري صالحي، حاکم قاسمي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۲۶.
۴۲۱۸۷ DM23689 پيشگيري اجتماعي از اختلاس با تاملي در آموزه هاي نهج البلاغه/ صالح غفاري چراتي … [و ديگران].- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۴۴.
۴۲۱۸۸ DM23690 تعامل نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام حقوق بشر جهاني در زمينه حقوق کودک در چارچوب فقه اسلامي/ محمد گنج خانلو.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎22، پاييز: ص ۱۷۵-‎۱۹۷.
۴۲۱۸۹ DM23691 بررسي رويه اداري حل اختلاف در اتاق بازرگاني ايران و عراق از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي/ رحيم ميرزايي قره قشلاق، يوسف مولايي، رضا قياسي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۷-‎۳۲.
۴۲۱۹۰ DM23692 حقوق جهاني بشر در اسلام و مقايسه و تطبيق آن با حقوق بشر غرب از ديدگاه علامه جعفري/ اميرعلي کتابي، عظيم ايزدي اودلو.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۳۳-‎۵۳.
۴۲۱۹۱ DM23693 تغيير نظام سياسي در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئوليت حمايت/ محمدحسين جلالي راد، سهراب صلاحي، مريم مرادي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۷.
۴۲۱۹۲ DM23694 بررسي تطبيقي وضعيت حقوق بشر در ايران و عربستان/ عباسعلي طالبي، حبيب اله ابوالحسن شيرازي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۴۱.
۴۲۱۹۳ DM23695 بررسي مقايسه اي تعارضات هنجاري و گفتماني نظام حقوق بشري اسلامي با نظام حقوق بشر اروپايي/ محمد محمودي کيا.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۳.
۴۲۱۹۴ DM23696 حدود مسئوليت کيفري بانک ها در قلمرو اعطاي وام با رويکردي به حقوق شهروندي/ مسعود خدايار، حسن حاجي تبار فيروزجائي، مهدي اسماعيلي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۱۶۵-‎۱۸۸.
۴۲۱۹۵ DM23697 بررسي ماهيت سخت گيري در نگاشت يادداشت داروئي از ديدگاه حقوق بشر اسلامي/ نرگس آريان نژاد، عليرضا عسگري، سيدحسن عابديان.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎23، زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۴.
۴۲۱۹۶ DM23698 بررسي تطبيقي تبعيض مثبت در زمينه استخدام معلولان در حقوق ايران، آمريکا و هند/ خيراله پروين، محمدشعيب عارفي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۷-‎۳۱.
۴۲۱۹۷ DM23699 حقوق بشر در گفتمان دکترين مهدويت/ سيدمحمدرضا ميرصانع … [و ديگران].- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۳۳-‎۵۵.
۴۲۱۹۸ DM23700 بررسي و تبيين جايگاه حق نظارت همگاني در حکمراني اسلامي/ وحيد آرايي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۵۷-‎۷۰.
۴۲۱۹۹ DM23701 ابزارهاي مقابله جمهوري اسلامي ايران با موارد بين المللي نقض حقوق بشر/ محمدرضا باقرزاده.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۷۱-‎۹۴.
۴۲۲۰۰ DM23702 حق شرط پيرامون پيوستن کشورهاي اسلامي به معاهدات بين المللي: موردکاوي معاهده حقوق کودک/ محمد ستايش پور، نازنين قره باغي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۹۵-‎۱۱۴.
۴۲۲۰۱ DM23703 بررسي تطبيقي بنيادهاي اخلاقي حاکم بر حقوق بشر اسلامي و غربي/ حسين رحماني تيرکلايي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۱۱۵-‎۱۳۳.
۴۲۲۰۲ DM23704 بررسي تحريم هاي بين المللي و موازين حقوق بشر (با تاکيد بر تحريم هاي چندجانبه عليه ايران)/ محمد رجبي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال يازدهم، شماره ‎24، بهار: ص ۱۳۵-‎۱۶۰.
۴۲۲۰۳ DM23705 ناديده انگاشتن قواعد عمومي دادرسي در انشا و اجراي ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي کيفري/ خيراله هرمزي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۰-‎۳۶.
۴۲۲۰۴ DM23706 تحليل رقابتي محدوديت هاي غيرقيمتي در توافقات عمودي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، اتحاديه اروپا و ايران/ ميرقاسم جعفرزاده، معصومه اکبريان طبري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۳۸-‎۷۵.
۴۲۲۰۵ DM23707 شکايت از حکم ورشکستگي از منظر دکترين و رويه قضايي در پرتوي راي وحدت رويه شماره ۷۸۹/ مجيد بنائي اسکوئي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۷۸-‎۱۱۳.
۴۲۲۰۶ DM23708 حقوق فعاليت هاي فضايي تجاري؛ ضرورت ها، راهبردها/ روح الله رهامي، حميد حيدري.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۱۶-‎۱۵۰.
۴۲۲۰۷ DM23709 معيار کارآمد اقناع قاضي/ ايرج بابايي، شاهين شامي اقدم.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۵۲-‎۱۷۸.
۴۲۲۰۸ DM23710 نظام جبران خسارات در صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي/ علي قسمتي تبريزي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، سال دهم، شماره ‎37، زمستان: ص ۱۸۰-‎۲۱۰.
۴۲۲۰۹ DM23711 بايسته هاي اخلاقي کشف جرم از منظر اسناد، موازين و رويه هاي حقوق بشر/ امير کاظمي … [و ديگران].- اخلاق زيستي. ‎۱۴۰۱، سال دوازدهم، شماره ‎37: ص ۲-‎۱۱.
۴۲۲۱۰ DM23712 بررسي فقهي و حقوقي تعديل سلطه و انتظارات زوج از زوجه شاغل در مسئله تمکين و خروج ازمنزل/ بهنام قنبرپور.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۸۹-‎۷۰۹.
۴۲۲۱۱ DM23713 بررسي مفهوم و ماهيت قرارداد الکترونيکي در فقه اماميه و حقوق ايران/ سيده صديقه شفيعي نسب، محمدعلي قرباني، محمدکاظم رحمان ستايش.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۱۱-‎۷۳۱.
۴۲۲۱۲ DM23714 قاعده ديه شکستگي: بازتاب فاصله اي ميان مشهور و ماثور/ محمدجعفر صادق پور.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۳۳-‎۷۵۲.
۴۲۲۱۳ DM23715 شرط احصان در مجازات اعدام براي لواط (بررسي فقهي ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامي)/ عباس تقوائي، حسن طغرانگار.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۸۱-‎۸۰۶.
۴۲۲۱۴ DM23716 امکان سنجي حمايت تقنيني از بزه ديدگان تراجنسي در جرائم ناشي از نفرت با رويکردي بر ديدگاه هاي امام خميني (ره)/ مجيد قورچي بيگي، محمدرضا رضائيان کوچي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۴۰۰، سال بيست و سوم، شماره ‎93، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۵.
۴۲۲۱۵ DM23717 بررسي مشاغل سخت و زيان آور در پرتو آراء ديوان عدالت اداري/ ميلاد وارسته منشادي، محمدعلي راضي زادها.- تامين اجتماعي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎60)، تابستان: ص ۱۳-‎۴۰.
۴۲۲۱۶ DM23718 تاملي بر تکاليف حکومت اسلامي و مباني حقوق بشري بر حق تامين اجتماعي/ علي اکبري، مهدي فلاحيان، علي بهادري جهرمي.- تامين اجتماعي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎60)، تابستان: ص ۷۳-‎۸۴.
۴۲۲۱۷ DM23719 بررسي مفهومي حق آزادي از کار در چهارچوب اقتصاد انساني: بازاندشي حقوق بنيادين کار/ سعيد کرمي، زهرا زمانيان.- تامين اجتماعي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎60)، تابستان: ص ۸۵-‎۱۱۰.
۴۲۲۱۸ DM23720 بررسي آراء ديوان عدالت اداري از منظر وصول حق بيمه و تعهدات بيمه اي سازمان تامين اجتماعي/ ميلاد وارسته منشادي … [و ديگران].- تامين اجتماعي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎3 (پياپي ‎61)، پاييز: ص ۷۳-‎۱۰۲.
۴۲۲۱۹ DM23721 واکاوي مشروعيت شرط عدم استيلاد در نکاح از ديدگاه فقهاي اماميه/ فاطمه شعباني، علي جعفري.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پياپي ‎129، تابستان: ص ۵۴-‎۷۵.
۴۲۲۲۰ DM23722 اعتبار و کارايي شرط بنائي در فقه اماميه و حقوق مدني ايران/ رضا مقصودي … [و ديگران].- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پياپي ‎129، تابستان: ص ۱۳۸-‎۱۵۶.
۴۲۲۲۱ DM23723 تبيين جايگاه قاعده فقهي لاحرج در شهرسازي اسلامي/ اصغر مولائي.- فقه و اصول. ‎۱۴۰۱، سال پنجاه و چهارم، شماره ‎2، پياپي ‎129، تابستان: ص ۱۵۸-‎۱۸۹.
۴۲۲۲۲ DM23724 درآمدي بر بومي سازي مجازات هاي جايگزين حبس، الزامات، چالش ها و راهکارها/ علي نجفي توانا، مهران سهرابي اسمرود.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۲۱.
۴۲۲۲۳ DM23725 ضابطه تشخيص تخلف و جرم در سازمان تعزيرات حکومتي/ محمود اخوان.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۲۲-‎۳۶.
۴۲۲۲۴ DM23726 ملاحظاتي درباره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي/ رسول احمدزاده.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۳۷-‎۴۴.
۴۲۲۲۵ DM23727 تحليل مسئوليت ناشي از روابط مبتني بر رمزارزها/ سعيده رمضاني نژاد.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۴۵-‎۵۳.
۴۲۲۲۶ DM23728 نحوه ابطال آيين نامه ها، نظامات و مقررات دولتي در ديوان عدالت اداري و اثر ابطال آن ها (موضوع ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري)/ فائزه سليم زاده کاکرودي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۵۴-‎۵۹.
۴۲۲۲۷ DM23729 مطالعه تطبيقي اصل تفکيک قوا در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده آمريکا/ سيدعلي موسوي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۶۰-‎۸۰.
۴۲۲۲۸ DM23730 بررسي وضعيت پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه با نگاهي به رويه قضايي/ عليرضا جهانگيري.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۸۱-‎۹۲.
۴۲۲۲۹ DM23731 طرفين دعواي ورشکستگي/ آرمان يعقوبي مقدم.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۹۳-‎۱۰۶.
۴۲۲۳۰ DM23732 اثر واخواهي در تعليق مهلت تجديدنظر/ مسلم تشديدي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۱.
۴۲۲۳۱ DM23733 سفه و اثبات آن در پرتو آراي ديوان عالي کشور/ عيسي اميني.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۳۱.
۴۲۲۳۲ DM23734 نگاهي پساساختارگرايانه و کارکردي به چند انگاره حقوقي/ حسين رسول زاده.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۳۲-‎۱۳۹.
۴۲۲۳۳ DM23735 بررسي نظريه شوراي نگهبان مبني بر نامشروع دانستن ارائه مجوز برداشت از حساب تسهيلات گيرنده و ضامنين توسط بانک/ جاويد غياث خواه.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۴۰-‎۱۴۶.
۴۲۲۳۴ DM23736 در باب دفاتر خدمات قضايي الکترونيک/ مطهره فرد صبوري.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۵۱.
۴۲۲۳۵ DM23737 حق تجديدنظرخواهي دادستان در جرايم قابل گذشت؛ نقدي بر راي وحدت رويه مورخ ۱/۱۶/۱۴۰۱ هيات عمومي ديوان عالي کشور/ فيروز محمودي جانکي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۵۲-‎۱۵۹.
۴۲۲۳۶ DM23738 اثر انجام مورد وکالت از سوي موکل/ امير فاميل زوار جلالي.- راه وکالت. ‎۱۴۰۰، سال سيزدهم، شماره ‎26، پاييز و زمستان: ص ۱۶۰-‎۱۶۲.
۴۲۲۳۷ DM23739 بازپژوهي مباني جبران خسارت بلاياي طبيعي توسط دولت با توجه به سيل فروردين ماه ۱۳۹۸ در آق قلا/ هادي حاج زاده.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎110، تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۸.
۴۲۲۳۸ DM23740 ارزيابي وضعيت سنجش هزينه هاي جرم در نظريه انتخاب عقلاني: مطالعه موردي بزهکاران جرائم کلاهبرداري، سرقت و ايراد ضرب و جرح عمدي/ عباس کريم نژاد، مهدي اسماعيلي، حسن حاجي تبار فيروزجايي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۴۰۱، سال بيست و نهم، شماره ‎110، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۸.
۴۲۲۳۹ DM23741 سرشت و سرنوشت لايحه قانوني استقلال کانون وکلا دادگستري/ محمود قدوسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۸-‎۱۰.
۴۲۲۴۰ DM23742 مروري بر چالش هاي موجود نهاد وکالت و مواضع کانون ها/ ليلا رئيسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۱-‎۲۵.
۴۲۲۴۱ DM23743 پيوند اصل حاکميت قانون با استقلال نهاد وکالت/ محمود حبيبي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۲۶-‎۳۱.
۴۲۲۴۲ DM23744 استقلال کانون نتيجه حاکميت قانون/ حسين عسکري راد.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۴۰-‎۴۵.
۴۲۲۴۳ DM23745 فقدان مطالعات انسان شناختي در تغييرات مديريت بر کانون هاي وکلا/ تقي برهاني.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۴۶-‎۵۰.
۴۲۲۴۴ DM23746 استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري در پرده اي از ابهام در مفهوم و مصداق/ مجيد داودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۵۱-‎۵۳.
۴۲۲۴۵ DM23747 کانون وکلا، نقد بي پرده از درون و پذيرش ضعفها/ حسن کيا.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۵۴-‎۵۷.
۴۲۲۴۶ DM23748 چالش هاي پيش روي کانون وکلاي دادگستري و تاثير منفي آن در رتبه بندي سيستم عدالت قضايي بين المللي/ مهدي غلامي جلال، افشين فعلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۵۸-‎۷۴.
۴۲۲۴۷ DM23749 رابطه استقلال وکالت با اصل حاکميت قانون/ شهرام مختاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۷۵-‎۹۹.
۴۲۲۴۸ DM23750 مديريت کارآمد کانون وکلاي دادگستري مستقل بر اساس شاخص هاي مطلوب توسعه/ زهرا برومند.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۰۰-‎۱۰۵.
۴۲۲۴۹ DM23751 ضرورت استقلال نهاد متبوع وکيل از حاکميت/ سيدمهدي حجتي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۰۶-‎۱۱۰.
۴۲۲۵۰ DM23752 استقلال وکيل و کانون وکلاي دادگستري؛ انتسابي نه اکتسابي/ داود افشاري بادجاني، اعظم مظاهري نجف آبادي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۱۱-‎۱۳۴.
۴۲۲۵۱ DM23753 مستقل از حاکميت يا مستقل در حاکميت/ اميرحسين قاسمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۳۵-‎۱۳۷.
۴۲۲۵۲ DM23754 عشق به عدالت استقلال کانون وکلا را تقويت و تضمين مي کند/ مرتضي شيخ الاسلامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎157، اسفند: ص ۱۳۸-‎۱۴۰.
۴۲۲۵۳ DM23755 پيشگيري از جرايم خشن بزرگسالان ناشي از بزه ديدگي دوران کودکي/ يوسف الماسي … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۱-‎۱۹.
۴۲۲۵۴ DM23756 راهبردهاي کاربردي پيشگيري غيرکيفري از جرايم بانکي/ عليرضا مشهدي زاده.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۲۱-‎۳۹.
۴۲۲۵۵ DM23757 ارزيابي و نقد پيشگيري کيفري در قبال جرايم عليه اطفال تحت حضانت با تاکيد بر ازدواج سرپرست با فرزندخوانده/ عليرضا شمشيري.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۶۱-‎۷۷.
۴۲۲۵۶ DM23758 نقش کنشگران رسانه اي در پيشگيري از جرم در پرتو سياست جنايي و جرم شناسي ديجيتال/ سينا نجفي، امير سماواتي پيروز، محمدعلي مهدوي ثابت.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۷۸.
۴۲۲۵۷ DM23759 علت شناسي و ارائه راهکارهاي پيشگيري غيرکيفري از پديده بزه ديدگي اطفال در فضاي مجازي/ مصطفي ايقاني … [و ديگران].- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۱۶.
۴۲۲۵۸ DM23760 تروريسم سايبري و تدابير پيشگيرانه و مقابله اي در قبال آن/ محمد ميرزايي، رضا صبح خيز.- مطالعات پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎64، پاييز: ص ۲۱۷-‎۲۳۶.
۴۲۲۵۹ DM23761 احکام و آثار عقود محاباتي قاضي در فقه مذاهب اسلامي/ مهين راوند، حسين احمري، علي شيعه علي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎55، بهار و تابستان: ص ۵-‎۱۵.
۴۲۲۶۰ DM23762 تحليل انتقال حق تاليف در قالب عقد بيع در فقه اماميه و اهل سنت و حقوق ايران و مصر/ سيدسعيد حسيني يکتا، صادق صيادي، محمد بهرامي خوشکار.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎55، بهار و تابستان: ص ۹۱-‎۱۰۶.
۴۲۲۶۱ DM23763 مالک و وارث ديه مقتول از ديدگاه فقهاي مذاهب خمسه/ فرزاد پارسا، حسن رحيمي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎55، بهار و تابستان: ص ۱۳۲-‎۱۴۲.
۴۲۲۶۲ DM23764 نسيان و تاثير آن بر عقد از منظر فقه اسلامي/ علي بهرامي، احمد باقري، عبدالحميد طالبي.- مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال شانزدهم، شماره ‎55، بهار و تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۵۰.
۴۲۲۶۳ DM23765 حقوق زنان در کشاکش عرف و شرع: مواجهه زنان با چالش هاي برخورداري از حق اشتغال و استقلال مالي/ مريم رحيمي سجاسي، طوبي شاکري گلپايگاني، عبدالحسين کلانتري.- مطالعات زن و خانواده. ‎۱۴۰۱، دوره دهم، شماره ‎1 (پياپي ‎24)، بهار: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۴۲۲۶۴ بررسي علل بروز و روش هاي پيشگيري از فساد اداري/ ولي رستمي، حسن کبگاني، معين طالبي زاده.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۲، زمستان: ص ۳۶-‎۶۰.
۴۲۲۶۵ حق الناس، حقوق جهاني اسلام (ادعاي جهاني بودن اعلاميه حقوق بشر)/ سيدعلي قادري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۲، زمستان: ص ۹۰-‎۱۰۸.
۴۲۲۶۶ جرايم مرتبط با امنيت اخلاقي در فضاي مجازي/ لادن نصري، رضا اعظمي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۱۰-‎۱۳۱.
۴۲۲۶۷ پيشگيري از بزه ديدگي زنان قرباني خشونت در خانواده با بررسي سياست جنايي تقنيني ايران/ محمود مهدوي… [و ديگران].- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۶، پيش شماره ‎۲، زمستان: ص ۱۳۴-‎۱۵۸.
۴۲۲۶۸ DM23770 راهکارهاي پيشگيري از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف/ غلامرضا محمدنسل، علي شکري پور.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷-‎۵۰.
۴۲۲۶۹ DM23771 مديريت خطر جرائم ارزي از منظر جرم شناسي/ محمدعلي حاجي ده آبادي، محمدرضا فرهمند.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۷-‎۹۶.
۴۲۲۷۰ DM23772 نقش بانک ها در پيشگيري از جرايم بانکداري الکترونيکي/ نسترن ارزانيان، مرضيه ديرباز.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۴۲۲۷۱ DM23773 رابطه خاستگاه فرهنگي مهاجران با ارتکاب جرائم مواد مخدر/ محمداحسان ابراهيمي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳-‎۳۲.
۴۲۲۷۲ DM23774 سياست جنايي تقنيني ايران در حوزه جرايم زيست محيطي با رويکرد پيشگيرانه/ حمزه علي پور، ابوالقاسم کفشگر.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۳-‎۷۰.
۴۲۲۷۳ DM23775 نقش پليس در پيشگيري از بزهکاري نوجوانان/ سيدعليرضا ميرکمالي، فاطمه امام بخش لک.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۱-‎۸۹.
۴۲۲۷۴ DM23776 کيفرشناسي ماهيت مجازات هاي تکميلي/ شهرام ابراهيمي، زهرا بازوبند.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۱-‎۱۰۷.
۴۲۲۷۵ DM23777 تاثير فرهنگ در فساد اداري با تاکيد بر جرم ارتشاء/ عباس شيري، الهام جعفرپور صادق.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۳-‎۵۰.
۴۲۲۷۶ DM23778 چالش هاي پيشگيري از جرم از طريق مشارکت نهادهاي دولتي/ عليرضا باوي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۷، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۳-‎۸۷.
۴۲۲۷۷ DM23779 موانع اثربخشي راهبردهاي پيشگيري از جرائم عليه امنيت اخلاقي در فضاي مجازي/ باقر شاملو، مهدي کاظمي جويباري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳-‎۳۵.
۴۲۲۷۸ DM23780 پيشگيري از جرائم پولشويي و کلاهبرداري در بستر استفاده از رمزارزهاي جهاني/ زهرا ايزدي، نسترن ارزانيان.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷-‎۵۶.
۴۲۲۷۹ DM23781 پيشگيري از بزه ديدگي کودکان و نوجوانان در مواجهه با جرائم جنسي/ عاطفه عباسي، عطيه رنگچي تهراني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۷-‎۹۵.
۴۲۲۸۰ DM23782 حمايت کيفري از شفافيت اطلاعات در نظام اقتصادي ايران/ محمدامين طاهري نسب، جعفر حسني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۹-‎۶۲.
۴۲۲۸۱ DM23783 نقش ضابطان قضايي در پيشگيري از بزه ديدگي ثانويه ناشي از جرائم جنسي/ نوذر امين صارمي، بهناز غلام نيا.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۱-‎۹۷.
۴۲۲۸۲ DM23784 رسيدگي ترميمي به جرائم نوجوانان دانش آموز با تکيه بر ظرفيت هاي مدارس/ ماجده محمدي، مهرنوش ابوذري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۳-‎۵۱.
۴۲۲۸۳ DM23785 بررسي جرم شناختي ماده ۵۹۹ قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ با تاکيد بر پيشگيري از جرم/ هادي رستمي، سيدپوريا موسوي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۳-‎۶۸.
۴۲۲۸۴ DM23786 بررسي آثار بازنمايي جرم در اخبار و گزارش هاي رسانه اي با تاکيد بر پيشگيري از جرم/ سيدمحمود ميرخليلي، سميه عزيزي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۹-‎۸۸.
۴۲۲۸۵ DM23787 کارکردهاي امر به معروف و نهي از منکر در پيشگيري اجتماعي از جرم/ رضا زهروي، زهرا قهرماني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۲۷.
۴۲۲۸۶ DM23788 نقش سازمان بازرسي کل کشور در پيشگيري از وقوع جرم/ محمود مهدوي، بي بي فاطمه فلاح الحسيني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۷-‎۵۶.
۴۲۲۸۷ DM23789 حقوق پيشگيري از جرم منبع سياست جنايي/ شهرداد دارابي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۷-‎۷۵.
۴۲۲۸۸ DM23790 نقش پليس و ضابطان خاص در پيشگيري از جرائم زيست محيطي در سياست جنايي ايران/ حمزه عليپور، ابوالقاسم کفشگر.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۸، سال دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۶.
۴۲۲۸۹ DM23791 مباني فقهي و حقوقي جرم انگاري پولشويي و رويکردهاي پيشگيرانه در قوانين ملي و اسناد بين المللي/ وحيد ذبيح اله نژاد، حميدرضا غلام نيا روشن.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۳-‎۹۰.
۴۲۲۹۰ DM23792 راهبردهاي نوين پيشگيري از وقوع تروريسم سايبري/ عاطفه عباسي کليماني، مليکا محبوبي، فاطمه نوري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۷۲.
۴۲۲۹۱ DM23793 مطالعه نظري – عملي ماده ۵ آيين نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد/ علي حسين نجفي ابرندآبادي، مصطفي اشتري ماهيني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳-‎۴۲.
۴۲۲۹۲ DM23794 تحليل جرم شناختي تخريب جنگل و تصرف منابع طبيعي با رويکرد پيشگيرانه (مورد مطالعه: استان کهگيلويه و بويراحمد)/ فيروز محمودي جانکي، رحيم عسکري کمهر.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۳-‎۷۲.
۴۲۲۹۳ DM23795 نقش و اثر جرم زاي بازي هاي رايانه اي بر کودکان/ سيدمحمد حسيني، فرزانه خاني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۷۳-‎۹۸.
۴۲۲۹۴ DM23796 جرم شناسي پديده فرار از منزل نوجوانان/ شهلا معظمي، محسن اسمعيلي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۴.
۴۲۲۹۵ DM23797 عوامل فردي موثر بر آستانه بزهکاري اطفال و نوجوانان از منظر پيشگيري رشدمدار/ مهرنوش ابوذري، فاطمه جاذبي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۰.
۴۲۲۹۶ DM23798 تاثير بزه ديدگي اطفال و نوجوانان بر بزهکاري و پيشگيري از آن/ علي صفاري، مهرنوش ايماني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۸.
۴۲۲۹۷ DM23799 فيلترينگ اينستاگرام از بايستگي امنيت ملي تا نقض آزادي بيان از منظر دانشجويان/ مختار بيداروند، بابک پورقهرماني، جمال بيگي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۱-‎۶۴.
۴۲۲۹۸ DM23800 کارکردهاي ترميمي پليس در پيشگيري از بزه ديدگي و بزهکاري اطفال و نوجوانان/ ابراهيم رجبي تاج امير … [و ديگران].- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۵-‎۹۲.
۴۲۲۹۹ DM23801 تبيين سوء مصرف مواد مخدر در پرتو نظريه خرده فرهنگ ها با تاکيد بر رويکرد پيشگيرانه/ مهدي صبوري پور، ناصر حشتمي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۴۲.
۴۲۳۰۰ DM23802 سوء استفاده از اطلاعات توسط مقامات دولتي در حقوق کيفري ايران و آمريکا با تاکيد بر پيشگيري کيفري/ حميد بهره مند، اميرحسين احمدي قيداري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۶۶.
۴۲۳۰۱ DM23803 پيشگيري از جرم از رهگذر اصل قانوني بودن آيين دادرسي کيفري/ محمدمهدي ساقيان، سيدپوريا موسوي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳-‎۳۶.
۴۲۳۰۲ DM23804 تاثير کژ کارکردهاي نظام آموزش و پرورش بر بزهکاري اطفال و نوجوانان/ سلمان عمراني، محمدعلي داودي مازندراني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۳-‎۹۰.
۴۲۳۰۳ DM23805 ارزيابي سياست جنايي تقنيني و قضايي ايران در پيشگيري کيفري از جرائم مواد مخدر با تاکيد بر مجازات اعدام/ عباسعلي اکبري، سالار صادقي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۱-‎۱۱۴.
۴۲۳۰۴ DM23806 مسئوليت کيفري سيال، بنياد مسئوليت کيفري در اسلام/ سيدمهدي پورموسوي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۳۹۹، سال سوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۸.
۴۲۳۰۵ DM23807 پيشگيري از جرم در نگاه مقام معظم رهبري/ امير سماواتي پيروز، حسن بيگدلي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳-‎۳۶.
۴۲۳۰۶ DM23808 چالش ها و راهبردهاي سياست کيفري ايران در پيشگيري از بزه ديدگي زنان شاغل/ سارا بشري، فريبا اله يورتي، سالار رحيمي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷-‎۶۰.
۴۲۳۰۷ DM23809 پيشگيري کيفري در پرتو کمينه گرايي؛ جلوه ها و چالش ها/ سيدعليرضا ميرکمالي، شيرين باقري، الناز جمشيديان.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۶۱-‎۹۲.
۴۲۳۰۸ DM23810 بايسته هاي افتراقي سازي آيين دادرسي کيفري کودکان و نوجوانان در مرحله پيش دادرسي/ مهدي ساقيان، حميد پناهي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۷-‎۱۴۲.
۴۲۳۰۹ DM23811 سياست کيفري جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با اطفال و نوجوانان بزهکار/ اميرحسن نيازپور، سهيلا جعفري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۳-‎۱۶۴.
۴۲۳۱۰ DM23812 پيشگيري از جرم مبتني بر فرهنگ عامه/ سعيد قماشي، الهه عربشاهي کاشي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳-‎۴۴.
۴۲۳۱۱ DM23813 نقش انگيزه در تحقق جرم و ميزان مجازات در حقوق ايران/ محمد قلي زاده سلطان آبادي … [و ديگران].- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۵-‎۶۴.
۴۲۳۱۲ DM23814 هيئت هاي مذهبي و پيشگيري از جرم/ سلمان عمراني، حامد زارع شحنه.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۵-‎۹۰.
۴۲۳۱۳ DM23815 تحول رويکردهاي پيشگيرانه پليس از سنتي تا جامعه محور/ محمود مهدوي، فرشاد الهي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۸.
۴۲۳۱۴ DM23816 تجربه محوري، تلاشي براي کاهش جرم در نظام عدالت کيفري انگلستان/ سيده سمانه حسيني، محمدرضا کاظمي گلوردي، مجيد شايگان فرد.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۰.
۴۲۳۱۵ DM23817 نقش سازمان هاي مردم نهاد در ترک وابستگي رواني به مواد مخدر/ محمدرضا رهبرپور، علي حاجي ابوالقاسم دولابي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۷۰.
۴۲۳۱۶ DM23818 خطر گرايش به بزهکاري در فرزندان داراي والد زنداني با تاکيد بر اختلال در کارکرد جامعه پذيري خانواده/ عليرضا ميرکمالي، فاطمه مهدوي.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۳-‎۳۶.
۴۲۳۱۷ DM23819 نقش دادستان در کاهش تورم جمعيت کيفري/ سيدمحمدمهدي ساداتي، جواد پرهيزگار.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۶.
۴۲۳۱۸ DM23820 قابليت نظام دادرسي کيفري ايران در پيشگيري از خشونت عليه اطفال از منظر استانداردهاي سازمان ملل متحد/ غلامحسين الهام، مريم نصيري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۷۲.
۴۲۳۱۹ DM23821 پاسخ هاي نظام سياست جنايي ايران در پيشگيري از بزهکاري کودکان کار و خياباني/ محمدرضا رهبرپور، سعيده السادات سادات الحسيني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹-‎۳۲.
۴۲۳۲۰ DM23822 واکاوي قتل هاي سريالي محمد بيجه از منظر جرم شناسي رشدمدار/ محمود مهدوي، فريبا باقري.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۳-‎۵۸.
۴۲۳۲۱ DM23823 تحليل کيفي جرائم شرکتي در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار/ علي نجفي توانا، مجيد قورچي بيگي، علي کريمي اسکابني.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۷-‎۱۱۶.
۴۲۳۲۲ DM23824 پيشگيري انتظامي از جرم سرقت رايانه اي/ ساسان رضايي فرد، جواد نيک افشار.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۰.
۴۲۳۲۳ DM23825 آسيب شناسي سياست جنايي ايران در زمينه پيشگيري از جرائم بانکي/ مرضيه همتي، بهاره جديد.- رهيافت پيشگيري از جرم. ‎۱۴۰۰، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۸.

 

برای مشاهده تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک منتشر شده در ماه های مختلف به کتابخانه انلاین شهر دانش مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید: