باشگاه

  1. خانه
  2. باشگاه

شخصیت حقوقی جنین

دکتر رضا عمانی سامانی ( دکترا پزشکی و دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران) ” دیدگاه من…

انتقال قرارداد در بخش تعهدات

دکتر ابراهیم شعاریان (استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز) انتقال قرارداد به مفهوم قائم مقامی و…

اجرای عدالت

دکتر سید جمال سیفی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)                  عینیت‌یافتن عدالت نیازمند قانون…

سازمان‌های بین‌المللی

دکتر سیّدقاسم زمانی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) از قرن نوزدهم به بعد روابط غالباً دوجانبه و…

بزه‌دیدگی گروهی

دکتر مهرداد رایجیان‌اصلی (عضو هیات‌علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه “سمت”) روشن است که هر انسانی بخشی از یک…

ممنوعیت تحریم های اقتصادی

محمد هادی ذاکرحسین (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران)  تا امروز در حقوق بین‌الملل چه در معاهدات…