خانه / کارگاه‌های آموزشی حقوق / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار ۱۳۹۸

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار ۱۳۹۸

کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل بهار ۱۳۹۸

 

ردیفنام کارگاه/ دورهمدرستاریخ برگزاریروز و ساعتطول کارگاه / دورهشهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱اصول و روش تنظیم اسناد رسمی با تأکید بر رویه‌ها و بخشنامه‌های ثبتی آقای دکتر نصیر مشایخ۹۸/۰۱/۲۷سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۰

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲بررسی حقوقی کلاهبرداری و جرایم مالی در فضای مجازی

آقای سجاد نعیم وفا –

خانم سیده مریم اعتماد

۹۸/۰۱/۲۹

پنجشنبه

۹  تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۲

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۳ورشکستگی بدهکاران بانکیآقای دکتر محمد مهدی توکلی۹۸/۰۱/۲۹پنجشنبه

۱۴  تا ۱۸

۴ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۲

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۴بررسی قراردادهای مادر جانشین

(رحم اجاره ای)

آقای دکتر محمد روشن۹۸/۰۲/۰۲دوشنبه

۱۶ تا ۱۹

۳ ساعت

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۷۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۶

۱٫۱۱۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۵وصول مطالبات اسناد رسمی با تأکید بر اجرای مهریهآقای دکتر نصیر مشایخ۹۸/۰۲/۰۳سه شنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۷

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۶چالش‌های حقوقی بازار سرمایه و نکات کاربردی آن برای حقوقدانانخانم دکتر مریم ابراهیمی۹۸/۰۲/۰۴چهارشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۸

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۷صلاحیت و دادرسی دیوان عدالت اداریآقای دکتر وحید آگاه۹۸/۰۲/۰۵پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۹

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۸نکات کاربردی لایحه‌نویسیآقای دکتر نور محمد صبری۹۸/۰۲/۰۵پنجشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۲۹

۱٫۷۰۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۹داوری تجاری بین‌المللی آقای دکتر مجتبی اصغریان۹۸/۰۲/۰۶

۹۸/۰۲/۱۳

جمعه­ها

۹ تا ۱۷

۱۶ ساعت

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۳۰

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۱۰قراردادهای مشارکت  عمومی و خصوصی (BOT)آقای دکتر عرفان لاجوردی۹۸/۰۲/۰۷

۹۸/۰۲/۰۸

 

شنبه و یکشنبه

۹ تا ۱۷

۱۶ ساعت

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۷۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۱/۳۱

۲٫۵۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۱۱قوانین و مقررات گمرکی و ترخیص کالاآقای دکتر ابراهیم نقدی۹۸/۰۲/۰۹

۹۸/۰۲/۱۰

دوشنبه

سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۸ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۲

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۲بررسی ساختار وآیین دادرسی رسیدگی به هیئت داوری سازمان خصوصیسازیآقای محمد زارع۹۸/۰۲/۰۹دوشنبه

۱۵ تا ۱۸

۳ ساعت

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۲

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۱۳تملک انواع اراضی درطرح‌های عمومی، عمرانی و نظامیآقای عباس بشیری۹۸/۰۲/۱۰سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۴آشنایی با حقوق مالکیت فکری

( بررسی دعاوی اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و نشانههای جغرافیایی)

آقای دکتر علی زند وکیلی۹۸/۰۲/۱۱چهارشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۴

۱٫۸۷۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۵قلمرو نظارت دادگاه در داوری داخلیآقای دکتر حسن فضلی۹۸/۰۲/۱۲پجشنبه

۹ تا ۱۵

 

۶ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۵

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۶ابعاد حقوقی و کیفری معاملات معارضآقای دکتر سجاد مظلومی۹۸/۰۲/۱۲پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۰۵

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۷آخرین اصلاحات قوانین و مقررات مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسمآقای دکتر حمید قنبری۹۸/۰۲/۱۹پنجشنبه

۹ تا ۱۵

۶ ساعت

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۱۲

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۸دعاوی اعسار و نحوه اجرای محکومیت‌های مالیآقای دکتر فضل اله دالوند۹۸/۰۲/۲۳دوشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت

۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۱۶

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۱۹شرایط عمومی پیمانآقای مهندس عبدالکریم کریمیان _

آقای نادر همایونی

۹۸/۰۲/۲۶

 

پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۱۹

۲٫۷۲۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۲۰تناسب در قرارهای تأمین کیفریآقای محمد کریمی۹۸/۰۲/۲۷

 

جمعه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۲/۲۰

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

 ثبت‌نام 
۲۱قرارداد و دادرسی کار در ایرانآقای دکتر وحید آگاه۹۸/۰۳/۰۹پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۰۲

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۲حقوق بیمه دریاییخانم فائزه طباطبایی۹۸/۰۳/۱۹

۹۸/۰۳/۲۰

یکشنبه

دو شنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۲

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۳هنر دفاع از پذیرش موکل تا اجرای حکمآقای بهمن کشاورز۹۸/۰۳/۲۱سه شنبه

۹ تا ۱۲:۳۰

۳:۳۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

  ثبت‌نام 
۲۴آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با ارزآقای دکتر حمید قنبری

 

۹۸/۰۳/۲۲

۹۸/۰۳/۲۳

چهارشنبه

پنجشنبه

۹ تا ۱۴

۱۰ساعت

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۵

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۵قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵

 

خانم عذرا دادرس جوان۹۸/۰۳/۲۳پنجشنبه

۹ تا ۱۵

۶ ساعت

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۶

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۶دعاوی عملی حقوق دریاییخانم فائزه طباطبایی۹۸/۰۳/۲۶

۹۸/۰۳/۲۷

یکشنبه

دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۸ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۱۹

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۷نحوه تنظیم قراردادهای سرقفلیآقای مهدی زینالی۹۸/۰۳/۲۸سه شنبه

۱۵ تا ۱۸

 

۳ ساعت

 

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۷۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۱

۱٫۱۲۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۸جهات نقض دادنامه در دعاوی مدنیآقای دکتر حسن فضلی۹۸/۰۳/۲۹چهارشنبه

۱۵ تا ۱۹

 

۴ساعت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۲

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۲۹مهارتهای تنظیم قراردادخانم دکتر نگار عقیقی۹۸/۰۳/۳۰پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۳

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 
۳۰قراردادهای تجاری بینالمللی

(دوره پیشرفته)

 

آقای دکتر مجتبی اصغریان۹۸/۰۳/۳۱جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۹۸/۰۳/۲۴

۲٫۳۰۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *