تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن 99

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۶۰۷۰ خشونت جنسي عليه زنان ايزدي به مثابه نسل زدايي با تاکيد بر راي دادگاه بين المللي رواندا در پرونده آکايسو/ علي خالقي، محمدرضا برزگر.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۷-‎۳۱.
۳۶۰۷۱ بازدارندگي راهبردهاي سازمان تعزيرات حکومتي (مطالعه موردي تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان در ايلام)/ نعمت اله بيرانوندي، قباد کاظمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۳۳-‎۵۱.
۳۶۰۷۲ عوامل تخفيف مجازات در آراي ديوان بين المللي کيفري/ صادق سليمي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۵۳-‎۷۸.
۳۶۰۷۳ رويکرد ديوان کيفري بين المللي نسبت به اهداف مجازات/ رضا صادقي، سيدقاسم زماني.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۷۹-‎۱۱۲.
۳۶۰۷۴ واقع گرايي در تصميم گيري کيفري/ ايوب نوريان، غلامرضا محمدنسل.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۴.
۳۶۰۷۵ دادرسي اختصاري در جرايم جنسي (چالش ها و راهکارها)/ هادي رستمي، ناصر قربان پور.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۶۱.
۳۶۰۷۶ مفهوم و کارکرد قضيه در ديوان کيفري بين المللي/ محمدهادي ذاکرحسين.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۹۲.
۳۶۰۷۷ واکاوي رويکردهاي تعقيب زدا در پرتو سياست فردي کردن عدالت کيفري/ حسين فتح آبادي، محمدعلي مهدوي ثابت.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۶.
۳۶۰۷۸ عقلانيت مرجح در فرايند سياست گذاري جنايي ايران/ علي صفاري، پگاه نادري.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۲۱۷-‎۲۴۳.
۳۶۰۷۹ واکاوي جرايم سه گانه (تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق) در پرتو تفاسير پراکنده محاکم دادگستري/ ابوالقاسم خدادي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۲۴۵-‎۲۶۶.
۳۶۰۸۰ سنجش تاثير اعتياد و وضعيت سرپرستي بر کودک آزاري جنسي با تمرکز بر نمونه هاي به دست آمده از مراکز اورژانس اجتماعي تهران/ سپيده شهيدي … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۸۷.
۳۶۰۸۱ مباني سياسي و چالش هاي عملي جبران خسارت بازداشت شدگان بي گناه در فرايند کيفري ايران/ جهانبخش سليماني، ايرج گلدوزيان، محمد روحاني مقدم.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۹، سال هشتم، شماره ‎1۶، پاييز – زمستان: ص ۲۸۹-‎۳۱۳.
۳۶۰۸۲ DM17748 چالش هاي اثبات دعواي تجاوز جنسي در فرايند کيفري ايران/ محمود اسپانلو، ايرج گلدوزيان، کيومرث کلانتري.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۳-‎۳۴.
۳۶۰۸۳ DM17749 پالايش فضاي مجازي در پرتو اسناد حقوق بشري/ ليلا پورنجفي قوشچي، حسين فخر، بابک پورقهرماني.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۳۵-‎۶۷.
۳۶۰۸۴ DM17750 سياست جنايي ترکيبي ايران در برابر بزهکاري زيست محيطي/ شهرداد دارابي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۶۹-‎۹۷.
۳۶۰۸۵ DM17751 حقوق دفاعي متهم؛ مفهوم و ابعاد مختلف آخرين دفاع متهم/ منصور رحمدل.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۲.
۳۶۰۸۶ DM17752 جرم انگاري پيش دستانه اعمال تروريستي/ فرهاد شاهيده، اميرحسن نيازپور.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۱۲۳-‎۱۶۰.
۳۶۰۸۷ DM17753 مسئوليت کيفري ناشي از انتقال ويروس کرونا در نظام کيفري ايران (با تاکيد بر مخاطره هاي جاني اشخاص)/ محسن شريفي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۷.
۳۶۰۸۸ DM17754 مولفه هاي قطعنامه شوراي امنيت در گرو تفسير مقررات اساسنامه در رويه قضايي ديوان کيفري بين المللي؛ از کارکرد تا دستاوردهاي آن در وضعيت سودان/ جواد صالحي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۰۸.
۳۶۰۸۹ DM17755 بازانديشي شرط برابري دين در قصاص در پرتو آراي فقهي/ سيدمصطفي محقق داماد، سيدمحسن موسوي فر، کاظم خسروي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۸.
۳۶۰۹۰ DM17756 ارزيابي انتقادي مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲)/ حميد موذني بيستگاني، محمدرضا کيخا.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۲۲۹-‎۲۴۸.
۳۶۰۹۱ DM17757 واکاوي سياست جنايي قانون گذار در ماده ۴۵ الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر/ سيددريد موسوي مجاب، رسول احمدزاده، سينا رستمي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۲۴۹-‎۲۷۱.
۳۶۰۹۲ DM17758 جرم انگاري بين المللي زيست بوم زدايي/ احمد نصراصفهاني، ليلا رئيسي، عليرضا آرش پور.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۲۷۳-‎۳۰۴.
۳۶۰۹۳ DM17759 چالش هاي پيش روي صلاحيت اضافي دادگاه کيفري يک/ اسماعيل هادي تبار، عيسي ولي زاده.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۳۰۵-‎۳۳۸.
۳۶۰۹۴ DM17760 بايسته هاي وکالت در حقوق پزشکي/ محمدحسين نجفي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎137، تير: ص ۱۰-‎۲۵.
۳۶۰۹۵ DM17761 ده نکته در ارتباط با دعوي بر ميت/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎137، تير: ص ۲۶-‎۳۰.
۳۶۰۹۶ DM17762 چرا ساختار فعلي قوه قضائيه فاقد کارآيي است؟ پيشنهادي در جهت اصلاح ساختار نظام قضائي/ محمدعلي اژه اي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎137، تير: ص ۳۱-‎۳۴.
۳۶۰۹۷ DM17763 معناي عرفي واژه ها/ عباس ميرشکاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎137، تير: ص ۳۵-‎۴۰.
۳۶۰۹۸ DM17764 انتخابات و گردش نخبگان – قسمت سوم/ سيدعبدالرضا علوي حجازي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎137، تير: ص ۴۱-‎۴۳.
۳۶۰۹۹ DM17765 تحليل کاربردي ماده ۸۷ آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴/ محمدرضا قنبريان.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎137، تير: ص ۴۴-‎۵۷.
۳۶۱۰۰ DM17766 گزارش دهمين اجلاس روساي کانون هاي وکلاي دادگستري/ رضا مقصودي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎137، تير: ص ۶۲-‎۷۲.
۳۶۱۰۱ DM17767 قرارداد الکترونيک وکالت/ مهدي پورجبار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎137، تير: ص ۷۳-‎۸۸.
۳۶۱۰۲ DM17768 ايرادات و انتقادات به موارد دوازده گانه استجازه رئيس قوه قضائيه از رهبر معظم انقلاب/ علي اکبر محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎137، تير: ص ۹۰-‎۹۷.
۳۶۱۰۳ DM17769 قانون اساسي در دستگاه قضا: اصل آزادي/ سيدمحمدصادق احمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎138، مرداد: ص ۱۰-‎۱۳.
۳۶۱۰۴ DM17770 از قانون اساسي تا اصول اساسي: نگاهي به قانون اساسي از منظر فلسفه حقوق/ مهدي شهابي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎138، مرداد: ص ۱۴-‎۱۵.
۳۶۱۰۵ DM17771 لايحه اي در دفاع از قاضي القضات معزول!/ محمدمهدي الشريف.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎138، مرداد: ص ۱۶-‎۲۹.
۳۶۱۰۶ DM17772 بررسي انتقادي صلاحيت عام قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي/ مسلم آقايي طوق.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎138، مرداد: ص ۳۰-‎۴۵.
۳۶۱۰۷ DM17773 حق بر سلامت، کرونا، آزمون آزمون ها/ مصطفي ابراهيم نژاد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎138، مرداد: ص ۴۶-‎۵۸.
۳۶۱۰۸ DM17774 استثنايي بر اصل حکمت قانونگذار/ فرهاد فرزاد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎138، مرداد: ص ۵۹-‎۶۳.
۳۶۱۰۹ DM17775 مباني فقهي و حقوقي مسوليت مدني ناشي از محصولات تراريخته/ حميد روستايي صدرآبادي، سعيده سليماني پاي طاق.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎138، مرداد: ص ۶۴-‎۸۸.
۳۶۱۱۰ DM17776 نگاهي به اصل بيست و پنجم قانون اساسي با تکيه بر يک راي/ مينا سالمي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎138، مرداد: ص ۸۹-‎۹۷.
۳۶۱۱۱ DM17777 نقدي بر صلاحيت ديوان عدالت اداري در قراردادهاي اداري/ ميثم ابوطالبي نجف آبادي، پريسا کلانتري دهقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎138، مرداد: ص ۹۸-‎۱۱۶.
۳۶۱۱۲ DM17778 جستاري فلسفي بر مساله استفاده از شعر و متون مشابه در آراي قضايي/ عبدالله خدابخشي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎139، شهريور: ص ۱۰-‎۱۷.
۳۶۱۱۳ DM17779 اعتراض ثالث به تصميم مرجع قضايي در امور حسبي/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎139، شهريور: ص ۱۸-‎۲۴.
۳۶۱۱۴ DM17780 نحوه اجراي آراي خارجي در ايران/ محمدتقي خداپرست.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎139، شهريور: ص ۲۵-‎۴۷.
۳۶۱۱۵ DM17781 داغ نامه اي بر پيشاني عدالت با موضوع وفاي به عهد/ مرضيه رستگار.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎139، شهريور: ص ۴۸-‎۵۹.
۳۶۱۱۶ DM17782 بررسي مرجع صالح در رسيدگي به دعوي ابطال عمليات اجرايي ثبت، با توجه به راي وحدت رويه شماره ۷۸۴ مورخ ۹/۲۶/۹۸ هيات عمومي ديوان عالي کشور/ منصور انجم شعاع.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎139، شهريور: ص ۶۰-‎۷۳.
۳۶۱۱۷ DM17783 قرارهاي تامين کيفري اطفال و نوجوانان در قانون آيين دادرسي کيفري/ سارا بهادران.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎139، شهريور: ص ۷۴-‎۸۴.
۳۶۱۱۸ DM17784 نقدي بر رويه قضايي مرجع صالح و امکان ابطال پروانه ساختماني/ اميد محمدي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎139، شهريور: ص ۸۵-‎۹۴.
۳۶۱۱۹ DM17785 مسئوليت مدني ناشي از آتش سوزي/ نسيم کرمي فرد، هادي احتشامي.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎139، شهريور: ص ۹۵-‎۱۰۶.
۳۶۱۲۰ DM17786 آشنايي با قانون کاهش مجازات حبس تعزيري/ سيدمحسن قائم فرد.- مدرسه حقوق. ‎۱۳۹۹، سال پانزدهم، شماره ‎139، شهريور: ص ۱۰۸-‎۱۱۴.
۳۶۱۲۱ DM17787 تحليل راي وحدت رويه شماره ۷۳۳ هيات عمومي ديوان عالي کشور؛ با تاکيد بر ماهيت پول و تمايز کاهش ارزش پول، خسارت تاخير تاديه و خسارت ناشي از افزايش قيمت ها/ عباس کريمي، محمدهادي جواهرکلام.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۶۱۲۲ DM17788 تحليل و ارزيابي تضمين اعتبار اختراع در قرارداد ليسانس/ علي ساعت چي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۲۵-‎۴۴.
۳۶۱۲۳ DM17789 امکان سنجي پذيرش تحليل مشارکت در نقض علامت تجاري در حقوق ايران و آمريکا از منظر تحليل اقتصادي/ حامد نجفي، محمود صادقي، مرتضي شهبازي نيا.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۴۵-‎۷۶.
۳۶۱۲۴ DM17790 ماهيت مسئوليت بيمه گر و تاثير آن در انتخاب روش استرداد و اصل قائم مقامي/ حسن باديني … [و ديگران].- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۷۷-‎۱۰۱.
۳۶۱۲۵ DM17791 مطالعه تطبيقي شرط تضمين مسئوليت در قراردادها/ محسن ايزانلو، ابوالفضل شاهين.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۱۰۳-‎۱۴۲.
۳۶۱۲۶ DM17792 گردش سرمايه در حقوق بين الملل: ارزيابي تحريم سرمايه گذاري خارجي ايران/ سيدياسر ضيايي، محمدرضا ملت.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۷۰.
۳۶۱۲۷ DM17793 حفظ منافع اساسي کشور ميزبان در دعاوي سرمايه گذاري ناشي از مخاصمات مسلحانه/ ابوالقاسم شهبازيان، صادق سليمي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۶.
۳۶۱۲۸ DM17794 حمايت از مد (آفرينش هاي پوششي – زيبايي) از رهگذر حقوق مالکيت صنعتي ايران و فرانسه/ حسن رسولي، سيدمصطفي محقق احمدآبادي (داماد)، حسن پاشازاده.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۱۹۷-‎۲۱۵.
۳۶۱۲۹ DM17795 ارتقاي اثربخشي و کارآمدي نظام مقابله با تامين مالي تروريسم با پذيرش راهبرد نظارت مبتني بر ريسک در بخش نهادهاي مالي/ ناصر قاسمي، احمدعلي ثالث مويد.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۲۱۷-‎۲۳۹.
۳۶۱۳۰ DM17796 مسئوليت مدني ناشي از افشاي اسرار تجاري توسط کارگر سابق/ مرتضي شهبازي نيا، منصور عشق پور، ابراهيم تقي زاده.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۱.
۳۶۱۳۱ DM17797 نماينده گرايي، نظام نمايندگي پويا و ظرفيت هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عليرضا دبيرنيا، عادل شيباني.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎102، تابستان: ص ۷۳-‎۹۲.
۳۶۱۳۲ DM17798 ظرفيت هاي تقنيني کاربرد برنامه هاي عدالت ترميمي در بزه ديدگي اطفال در فضاي سايبر/ علي علمداري، محمد فرجيها.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎102، تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۸۲.
۳۶۱۳۳ DM17799 قانون نويسي در نظام تقنيني ايران در پرتو مدل هاي پيش نويس نگاري تقنيني/ سيداحمد حبيب نژاد، زهرا عامري.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎102، تابستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۵.
۳۶۱۳۴ DM17800 پيمايش هاي بزه ديده شناسي؛ ضرورتي پيش روي سياستگذاران جنايي در ايران/ محسن نورپور، سيدمهدي سيدزاده ثاني.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎102، تابستان: ص ۳۳۱-‎۳۵۶.
۳۶۱۳۵ DM17801 ابهام در ماهيت حقوقي موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و پيامدهاي آن/ محمدقاسم تنگستاني.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎103، پاييز: ص ۵-‎۳۰.
۳۶۱۳۶ DM17802 ارزيابي مباني نظارت بر کيفيت قانونگذاري از سوي شوراي نگهبان/ محمدشهاب جليلوند، علي اکبر گرجي ازندرياني.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎103، پاييز: ص ۵۱-‎۸۰.
۳۶۱۳۷ DM17803 اجراي مجازات قصاص در جرم اسيدپاشي/ سعيد نظري توکلي، فاطمه کراچيان ثاني.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎103، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۳۲.
۳۶۱۳۸ DM17804 صلاحيت قضايي در دعاوي بين المللي نقض حقوق مولف در فضاي سايبر/ محمد شکوري گرکاني، نجادعلي الماسي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎103، پاييز: ص ۱۷۱-‎۱۹۴.
۳۶۱۳۹ DM17805 مطالعه تطبيقي مقابله با شروط غيرمنصفانه در حقوق ايران و عراق/ حوراء عزيز کريم جواد، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، اعظم انصاري.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎103، پاييز: ص ۲۱۹-‎۲۴۶.
۳۶۱۴۰ DM17806 سياستگذاري جنايي ريسک مدار در برابر فناوري ارزهاي مجازي/ باقر شاملو، عارف خليلي پاجي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎103، پاييز: ص ۲۴۷-‎۲۷۸.
۳۶۱۴۱ DM17807 امکان سنجي اعطاي شخصيت حقوقي به ربات هاي هوشمند با تکيه بر مصوبه اتحاديه اروپا (شخص الکترونيک – 2017)/ محسن واثقي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎103، پاييز: ص ۳۰۷-‎۳۳۳.
۳۶۱۴۲ DM17808 مدل لايحه حمايت از انتشارات و کتابخانه ها با استفاده از تنقيح قوانين: رويکرد نظريه داده بنياد/ ناصر کلهري … [و ديگران].- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎104، زمستان: ص ۳۱-‎۶۷.
۳۶۱۴۳ DM17809 چالش هاي راهبرد حقوقي احياي درياچه اروميه/ آيت مولائي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎104، زمستان: ص ۶۹-‎۹۳.
۳۶۱۴۴ DM17810 الزام آوري شريعت قبل از تقنين يا تدوين و رابطه آن با اصل حاکميت قانون/ رضا محمدي کرجي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎104، زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۰.
۳۶۱۴۵ DM17811 مجوززدايي به مثابه مقررات زدايي: تحليل مفهومي مقررات زدايي در ايران/ احمد مرکزمالميري.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎104، زمستان: ص ۱۸۱-‎۲۱۴.
۳۶۱۴۶ DM17812 مطالعه سنجشي فرار مالياتي در مقررات کيفري ايران و کانادا/ سيدمصطفي مشکات.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎104، زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۴۲.
۳۶۱۴۷ DM17813 قلع و قمع بنا بدون حکم قطعي؛ تخلف يا صراحت قانون/ حميد بهره مند، ناصر قنبريان.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎104، زمستان: ص ۲۴۳-‎۲۶۴.
۳۶۱۴۸ DM17814 جايگاه حکمروايي مطلوب شهري در اسناد قانوني فرادست و پايين دست توسعه ايران/ حسين نظم فر، حسين سعدلونيا، فرخ طهماسبي.- مجلس و راهبرد. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎104، زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۸۹.
۳۶۱۴۹ DM17815 بررسي بزه ديدگي اطفال معارض با قانون با رويکرد اتخاذ تدابير حمايتي/ مريم محمدي نوقي زاده … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۱-‎۲۴.
۳۶۱۵۰ DM17816 چگونگي اعمال حاکميتي دولت ج.ا. ايران در امور هوانوردي و چالش هاي آن/ محمد حسين زاده قره باغ، منصور جباري قره باغ، حسينقلي رستم زاد.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۲۵-‎۵۰.
۳۶۱۵۱ DM17817 اجرا يا عدم اجراي حدود در زمان غيبت با مطالعه تطبيقي در فقه و حقوق/ محمدجواد پزشکي، احمد رمضاني، ايرج گلدوزيان.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۵۱-‎۷۰.
۳۶۱۵۲ DM17818 نقض دادرسي عادلانه و ضمانت اجرا کيفري آن از منظر قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲/ مهري زمان زاده بهبهاني، محسن رهامي، مرتضي ناجي زواره.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۷۱-‎۹۱.
۳۶۱۵۳ DM17819 تعقيب متهمان از دادرسي کيفري تا دادرسي ترميمي/ طيب عليپور، حسنعلي موذن زادگان، غلامحسن کوشکي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۲.
۳۶۱۵۴ DM17820 تحليل عوامل عدم انسجام سياست جنايي تقنيني ايران در قبال جرائم عليه محيط زيست دريايي/ فرشيد اکبرزاده … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۱۱۳-‎۱۳۰.
۳۶۱۵۵ DM17821 التزام به مقررات زدايي در تدوين سياستهاي توسعه محور با تاکيد بر اسناد بين المللي/ جلال تيموري، محمد صادقي، ابومحمد عسگرخاني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۵۷.
۳۶۱۵۶ DM17822 دادگاه هاي اقتصادي جايگزين محاکم تجاري با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي فرانسه و بلژيک/ سعيد جوهر، شکرالله نيکوند.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۷۴.
۳۶۱۵۷ DM17823 جايگاه اجتهاد و گستره تقليد در فقه اماميه/ فيروزه حضرتي، فهيمه ملک زاده، فائزه مقتدائي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۱۷۵-‎۱۹۵.
۳۶۱۵۸ DM17824 ارزش اثباتي شهادت در مورد اسناد طبق سوره بقره به لحاظ جنسيتي/ محمد احمري، حسين احمري، ابوالحسن سلطاني.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۱۲.
۳۶۱۵۹ DM17825 بررسي فقهي حقوقي ابزار مشتقه سوآپ و مقايسه آن با نهادهاي مشابه در حقوق ايران/ داوود اندرز، صغري چهره نژاد.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۲۱۵-‎۲۴۰.
۳۶۱۶۰ DM17826 ايراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه هاي رسيدگي کننده در نظام حقوقي ايران و لبنان/ نبي غلامي … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎49، پاييز: ص ۲۴۱-‎۲۵۸.
۳۶۱۶۱ DM17827 شرايط اساسي قراردادهاي بالادستي نفت جهت واگذاري به شرکتهاي بين المللي نفتي (با تاکيد بر قراردادهاي ايران و عراق)/ سيدعمادالدين طباطبايي، عبدالحسين شيروي، محمود باقري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۶۱۶۲ DM17828 جايگاه اموال عرفي فاقد ماليت شرعي در جرايم عليه اموال و مالکيت/ حسين خوانين زاده، احمد حاجي ده آبادي، علي مزيدي شرف آبادي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۲۳-‎۳۸.
۳۶۱۶۳ DM17829 استقلال شرط داوري در قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي با مطالعه قانون نمونه داوري آنسيترال/ فرزانه درري، جمشيد نورشرق، احمد شمس.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۳۹-‎۶۰.
۳۶۱۶۴ DM17830 اقدامات پيشگيرانه دولت ها در جهت حفاظت از محيط زيست دريايي ناشي از حمل و نقل مواد خطرناک در مرحله قبل از وقوع حادثه/ هومن فتحي، سيدباقر ميرعباسي، منصور پورنوري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۶۱-‎۷۸.
۳۶۱۶۵ DM17831 مباني عدم تحمل کيفر؛ چالش هاي فرآروي آن در اجراي حکم با رويکردي بر حقوق کيفري انگليس/ محمدعلي نصرالهي، علي مزيدي شرف آبادي، سيدمهدي منصوري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۷۹-‎۹۸.
۳۶۱۶۶ DM17832 بررسي سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص جرايم و تخلفات انتظامي قضات/ منيره محلوجي، محمدرضا شادمان فر، مسعود حيدري.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۹۹-‎۱۱۶.
۳۶۱۶۷ DM17833 ماهيت تعهدات متقابل و تبعي متصديان حمل و نقل اوليه و ثانويه دريايي کالا با مطالعه تطبيقي حقوق ايران و کنوانسيون هاي لاهه، هامبورگ و روتردام/ حسين صالحي، مسعودرضا رنجبر.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۲.
۳۶۱۶۸ DM17834 مطالعه تطبيقي تحديد حقوق زنان ناشي از عقد نکاح/ ليلا پورمحمدعلي، مهدي يوسفي صادقلو.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۱.
۳۶۱۶۹ DM17835 بررسي تطبيقي دامنه تاثير نقش دادستاني در تعقيب جرايم در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲/ شهريار براهويي، عليرضا سايباني، باقر شاملو.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۱.
۳۶۱۷۰ DM17836 نقش اعلان اراده در انشاء ايقاعات ايران و انگلستان/ سيدمحسن صالحي ابري، مجتبي نيک دوستي، محمد جعفري فشارکي.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۰.
۳۶۱۷۱ DM17837 جايگاه طبقات اجتماعي در نافرماني مدني از منظر جامعه شناسي حقوق عمومي/ حميد وطن خواه … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۴.
۳۶۱۷۲ DM17838 تحليل لايحه جامع شفافيت و تاثير آن بر کاهش فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري/ اميرسعيد کاوياني، علي مشهدي، فرامرز عطريان.- تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل. ‎۱۳۹۹، سال سيزدهم، شماره ‎50، زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۴.
۳۶۱۷۳ DM17839 تحليل رابطه حقوقي حق رفع عدم مطابقت فروشنده با حق فسخ خريدار (مطالعه تطبيقي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا، اصول يونيدرويت و حقوق ايران)/ حسين تاري، ميرجعفر قاسم زاده، سام محمدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۲۵.
۳۶۱۷۴ DM17840 بررسي فرآيند حل و فصل (گزير) در برخورد با بانک متوقف در حقوق آمريکا و امکان سنجي آن در حقوق ايران/ محمد عيسائي تفرشي، خديجه شيرواني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۷-‎۵۷.
۳۶۱۷۵ DM17841 مقايسه راهکارهاي حقوقي مقابله با فساد ناشي از رابطه قدرت و ثروت در ايران و کانادا/ محمد قدسي، فيروز اصلاني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۹-‎۸۵.
۳۶۱۷۶ DM17842 مطالعه دعواي مسووليت ناشي از خطاي موجد خسارات انبوه در حقوق آمريکا؛ تاملي در نظام حقوقي ايران/ حميد کبيري شاه آباد.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۷-‎۱۱۲.
۳۶۱۷۷ DM17843 رويکرد کنوانسيون سنگاپور ۲۰۱۹ و نظام حقوقي ايران در مورد چالش هاي سازش نامه هاي حاصل از ميانجي گري تجاري بين المللي/ رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضايي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۸.
۳۶۱۷۸ DM17844 بهترين منفعت کودک در حقوق بين الملل بشر و حقوق ايران: تاملي در رويه و نظريه/ فاطمه ميثمي، آيدا آقاجاني رونقي، آرامش شهبازي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۲.
۳۶۱۷۹ DM17845 پاسخ هاي ترميمي به خسارت هاي ناشي از جرائم شرکتي: مطالعه تطبيقي/ فرزانه نجفيان … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۷.
۳۶۱۸۰ DM17846 انساني شدن حقوق محيط زيست در پرتو کرامت انساني/ حسين رضازاده، عباسعلي کدخدايي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۹-‎۴۰.
۳۶۱۸۱ DM17847 پرونده اورباسر و سي.اي.بي.بي عليه آرژانتين: خاستگاه طرح دعوي تقابل بر اساس نقض حقوق بشر در دعاوي سرمايه گذاري/ پوريا عسکري، زهرا حاجي پور.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۴۱-‎۶۸.
۳۶۱۸۲ DM17848 نقش سازمان هواپيمايي کشوري ايران در حفظ ايمني هوانوردي/ حسين محمدزاده قره باغ، منصور جباري، حسين رستم زاد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۶۹-‎۱۰۵.
۳۶۱۸۳ DM17849 حکمراني چند ذينفعي اينترنت و حقوق بين الملل: مفاهيم رايج يا رويکردي نوين؟/ اميرساعد وکيل، حسام نوروزپور.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۱۰۷-‎۱۴۰.
۳۶۱۸۴ DM17850 جايگاه و قلمرو حقوقي مصوبات شوراي پول و اعتبار/ مجيد بنايي اسکويي، ويدا ميرزائي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۱۴۱-‎۱۸۰.
۳۶۱۸۵ DM17851 موانع فني تجارت خارجي در ايران در پرتو حقوق سازمان تجارت جهاني/ صادق ضيايي بيگدلي، احسان صلحي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۱۸۱-‎۲۱۱.
۳۶۱۸۶ DM17852 بررسي ضرورت و ضابطه هاي تحديد حدود فضاي ماوراي جو/ مسعود البرزي ورکي، مصطفي خرمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۴۲.
۳۶۱۸۷ DM17853 تحليل عناصر تعهد به پيشگيري از آسيب هاي زيست محيطي فرامرزي/ رامين يارمحمدي، زهرا محمودي کردي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۲۴۳-‎۲۶۸.
۳۶۱۸۸ DM17854 امکان و امتناع مطالعات ميان رشته اي در حقوق؛ موردکاوي جامعه شناسي حقوق عمومي/ مهدي مهدوي زاهد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۲۶۹-‎۲۹۱.
۳۶۱۸۹ DM17855 علوي ها و نظام حقوقي تعليمات ديني در مدارس ترکيه: رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر/ عليرضا جلالي، سيدمحمود مجيدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۲۹۱-‎۳۱۳.
۳۶۱۹۰ DM17856 تحليل تطبيقي اراده گرايي سنتي در عصر ناصري با اراده گرايي مدرن/ مهدي شهابي، محمدرضا محمدي جرقويه اي، مرتضي دهقان نژاد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۳۱۳-‎۳۴۱.
۳۶۱۹۱ DM17857 مثلث زنان، صلح و امنيت در افغانستان از ديدگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد/ آناهيتا سيفي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۳۴۳-‎۳۸۰.
۳۶۱۹۲ DM17858 تفسيري قصدگرايانه از صلاحيت مقام رهبري در صدور فرمان همه پرسي؛ موضوع بند ۳ اصل ۱۱۰ قانون اساسي/ محمدامين ابريشمي راد، حامد نيکونهاد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و يکم، شماره ‎66، بهار: ص ۳۸۲-‎۴۰۶.
۳۶۱۹۳ DM17859 حمايت از حق بر سلامت روان در برابر کوويد ۱۹ در پرتو ماده ۱۲ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي/ حسن خسروي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎67، تابستان: ص ۹-‎۳۹.
۳۶۱۹۴ DM17860 وضعيت اضطراري و محدوديت حقوق بنيادين: بررسي اقدامات حکومت ايتاليا در مقابله با بيماري کوويد ۱۹/ عليرضا جلالي، محمد ابوعطا.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎67، تابستان: ص ۴۱-‎۶۲.
۳۶۱۹۵ DM17861 بحران کوويد-۱۹ و حقوق محيط زيست: فرصت ها و چالش ها/ عرفان شمس.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎67، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۸.
۳۶۱۹۶ DM17862 تعهد دولت منشا و ساير دولت ها به پيشگيري از خسارات فرامرزي کوويد ۱۹/ سيامک کريمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎67، تابستان: ص ۸۳-‎۱۱۱.
۳۶۱۹۷ DM17863 تعليق تعهدات حقوق بشري دولت ها در وضعيت هاي اضطراري عمومي؛ بحران کوويد –۱۹/ بهرام پشمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎67، تابستان: ص ۱۱۱-‎۱۴۰.
۳۶۱۹۸ DM17864 مباني ممنوعيت مصرف و تجارت غذايي حيوانات وحشي از منظر حقوق بين الملل؛ با نگاهي به انتقال ويروس کرونا از حيوان به انسان/ امير مقامي، محمدرضا ملت، مسعود احسن نژاد.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎67، تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۱.
۳۶۱۹۹ DM17865 بحران کوويد-۱۹ و اصل تلاش بايسته در حقوق بين الملل/ مسعود عليزاده، شهرام زرنشان.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎67، تابستان: ص ۶۳-‎۸۳.
۳۶۲۰۰ DM17866 حقوق مصرف کننده در مرحله پيش قراردادي با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس/ پري خالدي، عباس قاسمي حامد، اکرم بهشتي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۴، تابستان: ص ۱۱-‎۳۶.
۳۶۲۰۱ DM17867 پيشگيري غيرکيفري از جرايم اقتصادي در کنوانسيون مريدا/ مهدي مرجاني، سيدباقر ميرعباسي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۴، تابستان: ص ۳۷-‎۶۰.
۳۶۲۰۲ DM17868 تمايزات بنيادين شرکت هاي تضامني در حقوق ايران و فرانسه/ مهدي منتظر، غزال زاهدي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۴، تابستان: ص ۶۱-‎۸۸.
۳۶۲۰۳ DM17869 تحول مفهوم قرارداد به تاثير از نقش دولت در نظام حقوقي ايران/ ميترا اسماعيلي، علي رادان جبلي، منوچهر توسلي نائيني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۴، تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۶.
۳۶۲۰۴ DM17870 بررسي تطبيقي عدول از صلاحيت ها در نظام هاي کيفري ايران و فرانسه/ عباسعلي قربانيان، علي مزيدي شرف آبادي، سيدمهدي منصوري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۴، تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۰.
۳۶۲۰۵ DM17871 بررسي ماهيت حقوق انتقال اعتبار اسنادي/ محمدرضا سهامي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۴، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۶.
۳۶۲۰۶ DM17872 مقايسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقي ايران و مصر/ معصومه مرادي، ابراهيم ياقوتي، زهرا فهرستي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۴، تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۵.
۳۶۲۰۷ DM17873 فلسفه کيفر حبس در نظام تقنيني معاصر ايران/ جهاندار اکبري … [ ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۱۱-‎۴۰.
۳۶۲۰۸ DM17874 ساز و کارهاي حل و فصل غيرقضايي دعاوي کيفري در حقوق جزاي اسلامي/ عليرضا محمدبيکي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۴۱-‎۶۵.
۳۶۲۰۹ DM17875 بايسته هاي نظري تقلب نسبت به قانون از منظر حقوق ايران/ حسين کاظمي فروشاني، محسن قدير.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۶۷-‎۸۵.
۳۶۲۱۰ DM17876 تحليل ابعاد حقوقي نظارت بانک مرکزي بر نظام بانکداري در ايران/ مهرداد توحيدي … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۸۷-‎۱۱۳.
۳۶۲۱۱ DM17877 مطالعه موردي سقط جنين عمدي حضرت محسن از منظر فقه و حقوق کيفري و آثار مترتب برآن/ رقيه نصيري، سيدعلي رباني موسويان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۴۳.
۳۶۲۱۲ DM17878 حقوق بنيادين زنداني در پرتو اسناد فراملي اروپايي/ محمد بقايي، محمود مالمير، مسعود حيدري.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۷۱.
۳۶۲۱۳ DM17879 جايگاه مقر و محل داوري در داوري تجاري بين الملل/ الهه اخباري، حسين قربانيان.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎۴۵، پاييز: ص ۱۷۳-‎۱۹۱.
۳۶۲۱۴ DM17880 آسيب شناسي پاسخ هاي پزشکي در قبال اختلال نقص توجه – بيش فعالي در رويکرد سياست جنايي/ جواد فروتني، فاطمه احدي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۹-‎۳۱.
۳۶۲۱۵ DM17881 ماهيت و چگونگي صحت قراردادها در تحقيقات درماني سلول هاي بنيادي/ سيدمهدي جوکار، خديجه احمدخان بيگي، منصور غريب پور.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۳۵-‎۶۳.
۳۶۲۱۶ DM17882 بررسي نحوه تحقق مسووليت مدني و کيفري در صورت مداخله در تغيير ژنتيک انسان/ فرشته ابراهيم آبادي، اميرحمزه سالارزايي، محمدرضا کيخا.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۶۷-‎۸۹.
۳۶۲۱۷ DM17883 امکان مطالبه ديه از مراکز درماني در پرتو آراي دادگاه ها/ مريم ثقفي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۳.
۳۶۲۱۸ DM17884 گستره حريم خصوصي بيمار در فضاي مجازي/ عاطفه عباسي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۱۱۶-‎۱۳۰.
۳۶۲۱۹ DM17885 گسترش مصاديق جنون با توجه به مفهوم و ملاک جنون از منظر فقه، قانون و علم روان شناسي/ شهلا ميرالوندي، زهرا فهرستي، ابراهيم ياقوتي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۵۱.
۳۶۲۲۰ DM17886 بررسي قوانين حاکم بر معاملات دارو و کالاهاي پزشکي مبتني بر حقوق تجارت بين الملل در هنگامه شيوع بيماري مسري فرامرزي/ رضا نصوحيان … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۸۱.
۳۶۲۲۱ DM17887 مسووليت مدني ناشي از خسارات زيست محيطي/ حسين هوشمند فيروزآبادي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۱۸۵-‎۲۱۳.
۳۶۲۲۲ DM17888 آثار اجراي قاعده مقابله با خسارت در حقوق پزشکي/ منصور خاکپور، مظفر باشکوه، عليرضا لطفي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۲۱۶-‎۲۳۶.
۳۶۲۲۳ DM17889 چيستي و چگونگي حق بر سلامت کودکان در جامعه ايران/ محمود عباسي، مريم شعبان.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۴، پاييز: ص ۲۳۹-‎۲۵۴.
۳۶۲۲۴ DM17890 پاندمي کرونا؛ از ملاحظات حقوق بشري تا الزامات شهروندي/ محمود عباسي، محمدرضا فلاح، ميثم کلهرنيا گلکار.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۹-‎۲۲.
۳۶۲۲۵ DM17891 آثار قراردادهاي مبتلايان و افراد مشکوک به کوويد ۱۹ بر مبناي نظام سلامت/ محمد شکري، رامين عبيري.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۲۵-‎۴۵.
۳۶۲۲۶ DM17892 کوويد ۱۹ و حقوق بين الملل: تعقيب قضايي دولت چين در ديوان بين المللي دادگستري/ وحيد بذار.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۴۸-‎۶۷.
۳۶۲۲۷ DM17893 مبناي حقوقي اهداي اعضاي بيماران مرگ مغزي/ علي اکبر جعفري ندوشن، حسن مختاري، آزاده تقي‌پور جاوي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۷۱-‎۸۷.
۳۶۲۲۸ DM17894 راهکارهاي پيشگيري از آسيب هاي جراحي پلاستيک و ترميمي؛ با نگاهي به حقوق انگلستان/ حسن فکور، عباس شيخ الاسلامي، محمود عباسي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۹۱-‎۱۱۰.
۳۶۲۲۹ DM17895 تاثير سندروم پيش از قاعدگي در قصد ارتکاب جرم/ ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، صديقه رياحي راد.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۹.
۳۶۲۳۰ DM17896 چالش هاي فقهي و حقوقي پيوند بيضه و تخمدان و آثار مترتب بر آن/ سيدمحسن آزيز، محمد خاني، محمد اردمه.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۷۴.
۳۶۲۳۱ DM17897 شناسايي حقوقي بيناجنسيتي ها؛ از شناسايي منفي تا شناسايي مثبت/ مهناز بيات کميتکي، کوثر انجلاس.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۱۷۷-‎۲۰۲.
۳۶۲۳۲ DM17898 مروري بر آتانازي از منظر اديان و ملل مختلف/ زهرا نجفيان، محمود نجفيان.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۷.
۳۶۲۳۳ DM17899 تاديب جسماني طفل به عنوان ابزار تربيت در پرتو حق بر سلامت: مطالعه تطبيقي حقوق ايران، سوئيس و اسناد بين الملل/ حيدر آسيابي بخشکندي، علي يوسف زاده، محمدرضا شادمانفر.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۲۳۱-‎۲۵۳.
۳۶۲۳۴ DM17900 اعتبار نظر پزشک متخصص در سقوط يا تبديل مجازات محارب و مفسد في الارض داراي اختلالات روحي – رواني/ علي اکبر محمدزاده، محمدعلي حيدري، احمدرضا توکلي.- حقوق پزشکي. ‎۱۳۹۹، سال چهاردهم، شماره ‎۵۵، زمستان: ص ۲۵۷-‎۲۷۷.
۳۶۲۳۵ DM17901 تقابل آثار مبارزه با جرايم تروريستي با حقوق شهروندي در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان/ محسن کهنداني … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، زمستان: ص ۵-‎۲۵.
۳۶۲۳۶ DM17902 آتيه حقوق بين الملل در آينه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا/ سيدعلي حسيني آزاد، مهشيد آجلي لاهيجي، مجيد زحمتکش.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۹-‎۶۴.
۳۶۲۳۷ DM17903 معيارهاي احراز نقض مستقيم فرآيند اختراعي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا/ مهسا مدني.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، زمستان: ص ۶۷-‎۱۰۶.
۳۶۲۳۸ DM17904 اصل تصرف حقوقي و اعمال آن در پرونده هاي ارضي و مرزي ديوان بين المللي دادگستري/ محمد صابر راد.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۲۷.
۳۶۲۳۹ DM17905 معماري جنايي مجتمع هاي قضايي/ سيدسجاد کاظمي، سميرا ملک ميرزائي، يونس مرادي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۵.
۳۶۲۴۰ DM17906 تحولات قانوني معامله به قصد فرار از دين/ عباس کريمي، سيدحسين اسعدي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎3، بهار: ص ۵-‎۳۴.
۳۶۲۴۱ DM17907 موانع و چالش هاي اجرايي ديوان کيفري بين المللي در تقويت ضمانت اجراي حقوق بين الملل بشردوستانه/ حسين فروغي نيا.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎3، بهار: ص ۳۷-‎۷۳.
۳۶۲۴۲ DM17908 بازخواني جواز قتل مهدورالدم و چالش هاي آن با دادرسي منصفانه/ عاطفه عباسي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎3، بهار: ص ۷۵-‎۱۰۳.
۳۶۲۴۳ DM17909 حل و فصل اجباري اختلافات از طرق غيرقضايي/ محمدقاسم تنگستاني.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۰۵-‎۱۳۳.
۳۶۲۴۴ DM17910 اعتبار سنجي توثيق دين در فقه اماميه و حقوق ايران/ محمد توکلي فر، ابوالحسن مجتهدسليماني.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۳۵-‎۱۶۵.
۳۶۲۴۵ DM17911 مسوليت مدني مضطر/ الياس ياري، مهدي اميني.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎3، بهار: ص ۱۶۷-‎۱۹۴.
۳۶۲۴۶ DM17912 اثر حسن نيت در رفع مسئوليت کيفري از نگاه حقوق موضوعه ايران و هند/ احمد مرتاضي، ليلا داعي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎4، تابستان: ص ۵-‎۲۶.
۳۶۲۴۷ DM17913 محدوديت هاي دادگاه هاي ملي کشورها در اعمال صلاحيت جهاني رسيدگي به جنايت تجاوز/ محمدجواد حيدريان دولت آبادي، رسول مظاهري کوهانستاني.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎4، تابستان: ص ۲۹-‎۵۲.
۳۶۲۴۸ DM17914 سازش به عنوان يکي از شيوه هاي حل و فصل اختلاف هاي تجاري با تاکيد بر قانون نمونه آنسيترال در خصوص سازش تجاري/ محسن محبي، وحيد بذار.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎4، تابستان: ص ۵۵-‎۷۱.
۳۶۲۴۹ DM17915 مسووليت پذيري در به کار گيري جنگ افزارهاي رباتيک مستقل/ عباس بصيري.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎4، تابستان: ص ۷۳-‎۱۰۵.
۳۶۲۵۰ DM17916 حق متهم در دسترسي به وکيل در دادرسي کيفري آلمان/ اسماعيل هادي تبار، مازيار خادمي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎4، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۴۱.
۳۶۲۵۱ DM17917 سازمان هاي بين المللي غيردولتي و نقش آنها در حقوق بشر “مطالعه موردي ديده بان حقوق بشر”/ احمد مومني راد، نگار مفخم ناصراسلامي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎4، تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۷.
۳۶۲۵۲ DM17918 انصاف در اعمال ضمانت اجراهاي نقض قرارداد/ بهزاد اخزري … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎5، پاييز: ص ۵-‎۲۳.
۳۶۲۵۳ DM17919 بررسي کرامت ذاتي انسان در مجازاتهاي محروميت از حقوق اجتماعي/ پيمان همايي چراغي، حسين حبيبي تبار، محمود قيوم زاده.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎5، پاييز: ص ۲۵-‎۶۲.
۳۶۲۵۴ DM17920 قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات از طريق داوري الکترونيک در قلمرو بين الملل/ عبدالحسين شيروي، محمدرضا مالکي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎5، پاييز: ص ۶۵-‎۸۹.
۳۶۲۵۵ DM17921 بررسي ابهامات معافيت نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي با تاکيد بر کميته امداد امام خميني (ره)/ فردين مرادخاني، پريسا شيخي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎5، پاييز: ص ۹۱-‎۱۱۷.
۳۶۲۵۶ DM17922 مطالعه تطبيقي مباني نظري حق شهرت در ايران و ايالات متحده آمريکا/ معصومه بنسبردي، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎5، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۴.
۳۶۲۵۷ DM17923 مطالعه مصداقي خسارت معنوي وارد به کودک در حقوق انگليس و ايران/ متين لاله زاري، رضا دريائي، رضا مقصودي پاشاکي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎5، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۸۰.
۳۶۲۵۸ DM17924 تحليل رويه قضايي دادگاه هاي نظامي در خصوص اختيارات قاضي در تشديد و تخفيف کيفر/ مهدي صبوري پور، مهتاب رهبر.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎6، زمستان: ص ۵-‎۳۲.
۳۶۲۵۹ DM17925 رويکرد سياست جنايي مشارکتي در قبال مساله بي‌حجابي و بدحجابي/ عبدالرحيم طرهاني، سيدمهدي منصوري، علي جمادي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎6، زمستان: ص ۳۵-‎۶۰.
۳۶۲۶۰ DM17926 مباني صدور قرار عدم استماع دعوا در مواجهه با چالشهاي حقوقي پيرامون آن/ مجيد سربازيان، اسماعيل سياوش پور.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎6، زمستان: ص ۶۳-‎۸۶.
۳۶۲۶۱ DM17927 نحوه رسيدگي دادگاه کيفري به اعتراض به قرارهاي دادسراي ناصالح/ مرتضي اکرادي، سيدحميد شاهچراغ.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎6، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۷.
۳۶۲۶۲ DM17928 گونه شناسي مسئوليت هاي حاصل از بازداشت شهروندي در حقوق ايران/ عبدالرضا جوان جعفري، سيدمهدي سيدزاده ثاني، محمد نوروزي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎6، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۵۱.
۳۶۲۶۳ DM17929 تاثير فضاي مجازي در ارتکاب اعمال منافي عفت/ مرضيه ملک شعار، عباس تدين.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۸، سال پنجم، شماره ‎6، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۹۰.
۳۶۲۶۴ DM17930 شناسايي گلوگاههاي فساد در مجموعه صنعت نفت بمنظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه/ سيدعليرضا طاهائي نژاد نوبري، بتول پاکزاد.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎7، بهار: ص ۵-‎۴۳.
۳۶۲۶۵ DM17931 سياست جنايي تقنيني ايران در قبال براندازي نظام با نگاهي به نظريات شوراي نگهبان/ جمال الدين حسين زاده، فريد محسني.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎7، بهار: ص ۴۵-‎۶۹.
۳۶۲۶۶ DM17932 مطالعه تطبيقي جايگاه و اصول ناظر بر عملکرد مراجع شبه قضايي در سلب مالکيت املاک اشخاص در حقوق انگليس و ايران/ اميرحسين علي زاده، محمدباقر پارساپور، ابراهيم عزيزي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎7، بهار: ص ۷۱-‎۱۱۱.
۳۶۲۶۷ DM17933 تحريم هاي هسته اي آمريکا عليه ايران از منظر حق تعيين سرنوشت اقتصادي ملت ها/ غلامعلي قاسمي، امينه مويديان.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎7، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۵۰.
۳۶۲۶۸ DM17934 اصول حقوقي عمومي حاکم بر قراردادهاي مهندسي، تامين کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ايران/ فرزاد مسعودي … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎7، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۷۹.
۳۶۲۶۹ DM17935 تناقض قوانين در حقوق ايران؛ پاره اي مصاديق و علل و عوامل آن/ اقبال علي ميرزائي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎7، بهار: ص ۱۸۱-‎۲۰۵.
۳۶۲۷۰ DM17936 صورت پردازي؛ ادله تحريم و نقد آنها/ عبدالرسول احمديان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎61، پاييز: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۶۲۷۱ DM17937 تاملي بر تاثير اماره يد در جرم پولشويي/ حسين تاج آبادي، محمدصادق آزادفر، علي بنائي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎61، پاييز: ص ۳۳-‎۵۶.
۳۶۲۷۲ DM17938 مباني فقهي حقوقي بيمه اموال توقيفي/ علي جعفرزاده شاهي، غفور خوئيني، جمشيد يحيي پور.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎61، پاييز: ص ۵۷-‎۸۰.
۳۶۲۷۳ DM17939 معاملات معارض با شرط فعل حقوقي در مذاهب خمسه و حقوق ايران/ سيدزمان درياباري، ناصر مريواني، محمدعادل ضيائي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎61، پاييز: ص ۸۱-‎۱۰۸.
۳۶۲۷۴ DM17940 حل تعارض سلطه شوهر بر زن و حريم خصوصي او/ رمضانعلي شعباني، عابدين مومني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎61، پاييز: ص ۱۰۹-‎۱۳۲.
۳۶۲۷۵ DM17941 تحليل تاثير تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج/ فرزانه شفيع زاده، مريم السادات محقق داماد، کبري پورعبدالله.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎61، پاييز: ص ۱۳۳-‎۱۶۰.
۳۶۲۷۶ DM17942 تحليل فقهي و حقوقي تظاهر به افعال حلال با تاکيد بر نظام حقوقي ايران/ حسنعلي کلهر، حسينعلي کلهر، فاطمه سوهانيان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎61، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۸۲.
۳۶۲۷۷ DM17943 ارث متوارثين فوت شده همزمان در حوادث مشابه هدم/ سام محمدي، محسن جعفري بهزاد کلائي، محسن واثقي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎61، پاييز: ص ۱۸۳-‎۱۹۸.
۳۶۲۷۸ DM17944 ضمان قتل ناشي از جماع در فقه و حقوق کيفري ايران/ مديحه هاشم پور، هادي عظيمي گرکاني، سيدرضا احسان پور.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎61، پاييز: ص ۱۹۹-‎۲۰۸.
۳۶۲۷۹ DM17945 نظريه خود محدوديتي قدرت و بررسي نسبت دولت و حقوق/ فيروز اصلاني، سجاد سجادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۸.
۳۶۲۸۰ DM17946 نقش وجدان در پديداري حقوق/ محمد آقايان حسيني … [و ديگران].- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۹-‎۶۶.
۳۶۲۸۱ DM17947 نقض حيثيت معنوي در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد/ حسين جاور، حسين هوشمند فيروزآبادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۷-‎۹۱.
۳۶۲۸۲ DM17948 تاملي بر رابطه قانون مسئوليت مدني با موجبات ضمان قهري در حقوق ايران/ رضا دريائي، مصطفي کربلائي آقازاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۹۳-‎۱۲۵.
۳۶۲۸۳ DM17949 نگاهي انتقادي به نقش مقام بين المللي بستر دريا در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي زيرآب/ محمد رضوي راد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۵۷.
۳۶۲۸۴ DM17950 مفهوم و مباني خسارت عدم ايفاي متوقع قراردادي با نگاهي به حقوق تطبيقي و رويه قضايي/ احمد شهنيايي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۹۰.
۳۶۲۸۵ DM17951 بررسي فقهي – حقوقي وضعيت اقليت هاي ديني شناخته نشده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عليرضا عالي پناه، رضا بکشلو، عليرضا محرابي زاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۹۱-‎۲۱۸.
۳۶۲۸۶ DM17952 تعهد به مذاکره در حقوق بين الملل در پرتو رويه ديوان بين المللي دادگستري با تاکيد بر قضيه بوليوي و شيلي/ مصطفي فضائلي، مسعود احسن نژاد.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۱۹-‎۲۴۹.
۳۶۲۸۷ DM17953 مطالعه تطبيقي اخاذي هسته اي در مقررات کيفري ايران و انگلستان و ويلز/ سيدمصطفي مشکات.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۵۱-‎۲۷۸.
۳۶۲۸۸ DM17954 ارزيابي قضيه اجراي کنوانسيون منع نسل زدايي (گامبيا عليه ميانمار) در پرتو تعهدات عام الشمول/ احمد مومني راد، امير مقامي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۷۹-‎۳۱۱.
۳۶۲۸۹ DM17955 مباني، کارکرد و نقدي بر دکترين تفسير عليه تنظيم کننده در قراردادهاي بيمه/ منصور اميني، حميد حميديان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۳۶.
۳۶۲۹۰ DM17956 امکان سنجي فلسفي سببيت ترک فعل در حدوث نتيجه مجرمانه/ جواد رياحي، مهدي معظمي گودرزي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۷-‎۷۰.
۳۶۲۹۱ DM17957 تحول رويکرد ديوان دادگستري اروپايي در خصوص حل تزاحم ميان اصول اقتصادي و حقوق بشر/ محمدصالح تسخيري، رضا موسي زاده، مسعود عليزاده.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۱-‎۱۰۴.
۳۶۲۹۲ DM17958 بررسي انتقادي ابعاد حقوقي الگوي قراردادهاي نوين نفتي ايران مصوب هيئت وزيران و پاسخ هاي آن/ حسنا غلامي قادي، سيدنصرالله ابراهيمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۶.
۳۶۲۹۳ DM17959 مقايسه فروش عين مرهونه و فروش مبيع شرطي (بررسي مباني فقهي و حقوقي مواد ۷۹۳ و ۴۶۰ قانون مدني)/ فاطمه کريمي، سيدمحمدصادق طباطبايي، محمدمهدي الشريف.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۷-‎۱۷۲.
۳۶۲۹۴ DM17960 تحليل گفتمان کيفر در آستانه مشروطيت/ محمدصادق محمدي قهفرخي، غلامحسين الهام.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۳-‎۲۰۳.
۳۶۲۹۵ DM17961 نسبت ميان عقد استنادناپذير و عقد غيرنافذ مراعي/ پيام محمدي ميرعزيزي، محمد صالحي مازندراني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۳۴.
۳۶۲۹۶ DM17962 لايه هاي پنهان قانون اساسي/ فردين مرادخاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۳۵-‎۲۶۷.
۳۶۲۹۷ DM17963 تلاقي اصل استقلال و منع پرداخت مرجح در اعتبارات اسنادي و ورشکستگي با تاکيد بر حقوق امريکا/ علي مقدم ابريشمي، محمد بهنام.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۶۹-‎۳۰۲.
۳۶۲۹۸ DM17964 بررسي تطبيقي مصاديق ضمانت اجراهاي کيفري از منظر دوگانه سازي در حقوق ايران و فرانسه/ علي نجيبيان … [و ديگران].- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۹، دوره دوازدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۰۳-‎۳۳۷.
۳۶۲۹۹ DM17965 تضمين قضايي و اخلاقي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ صادق اسداللهي … [و ديگران].- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۵-‎۲۵.
۳۶۳۰۰ DM17966 بررسي اصول اخلاقي و حقوقي زيست محيطي در قراردادهاي نفتي/ مسعود طاهري، مسعود البرزي ورکي، عبدالله کيايي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۲.
۳۶۳۰۱ DM17967 قباي نظام حقوقي شايسته سالاري بر قامت کرامت انساني به عنوان مفهومي اخلاقي/ سعيد قبيديان، علي اکبر گرجي ازندرياني، بيژن عباسي.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۱۱-‎۲۲۲.
۳۶۳۰۲ DM17968 تحليل مباني اخلاقي نظارت قضايي در دادرسي هاي کيفري/ عبدالرضا منصوري دهبيد، احمد رمضاني، منصور عطاشنه.- پژوهش هاي اخلاقي. ‎۱۳۹۹، سال يازدهم، شماره ‎2، زمستان: ص ۲۲۳-‎۲۳۷.
۳۶۳۰۳ DM17969 استانداردهاي دوگانه اتحاديه اروپا در قبال جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي عربي حوزه خليج فارس (نگاهي بر پيمان ماستريخت با تکيه بر حقوق بشر و انرژي هسته اي)/ مرضيه اخلاصي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎21، پاييز: ص ۱۱-‎۵۶.
۳۶۳۰۴ DM17970 بررسي اقدامات قوه قضاييه در ارتقاء حقوق شهروندي زندانيان (مطالعه موردي اقدامات آيت الله رئيسي، رياست قوه قضاييه در بازه زماني ۹۹-۹۷)/ زهره اسمخاني.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎21، پاييز: ص ۵۷-‎۷۳.
۳۶۳۰۵ DM17971 بررسي راهبرد کشورهاي اسلامي در مسئله تروريسم (مطالعه موردي عربستان و قطر)/ مهديه شادماني.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎21، پاييز: ص ۷۵-‎۹۱.
۳۶۳۰۶ DM17972 حقوق شهروندي و تقابل دو محور گفتماني اسلام و غرب در بحران کرونا/ بهار اخوان، حميدرضا نعمتي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎21، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۴.
۳۶۳۰۷ DM17974 بررسي جايگاه اصل کرامت انساني در حقوق شهروندي از منظر مکتب فقهي مقصدگرا/ سيدمحمدمهدي تدين اسلامي، علي رضا مجيدي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎22، زمستان: ص ۳۱-‎۵۴.
۳۶۳۰۸ DM17975 حقوق شهروندي؛ از مطالبه عمومي تا نهادسازي (بررسي امکان تشکيل وزارت خانه حقوق شهروندي)/ محمود شفيعي.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎22، زمستان: ص ۵۵-‎۷۳.
۳۶۳۰۹ DM17973 واکاوي نقض حقوق بشر و تحريم هاي ثانويه آمريکا عليه ايران/ علي پورقصاب اميري، محمدتقي قراچورلو.- پژوهشنامه حقوق بشري. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎22، زمستان: ص ۷۵-‎۹۲.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up