تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 1400

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۶۵۴۴ DM18210 عامل زمان در تعارض قوانين/ نجادعلي الماسي، مهدي حسينعلي زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۳۷-‎۴۵۵.
۳۶۵۴۵ DM18211 نگرش تحليلي به تاثير نهادهاي حقوقي بر توسعه اقتصادي با تمرکز بر نهادهاي تشکيل دهنده هسته حقوقي بازار/ حسن باديني، فرناز فروزان بروجني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ۴۵۷-‎۴۷۴.
۳۶۵۴۶ DM18212 چالش جمع بين منافع عمومي و حقوق خصوصي در رازداري بانکي/ محمود باقري، سعيد رحماني، رويا رحماني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۷۵-‎۴۹۴.
۳۶۵۴۷ DM18213 منطق استدلال حقوقي و قضايي/ احمد ديلمي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۹۵-‎۵۱۱.
۳۶۵۴۸ DM18214 نقدي بر نظريه قابليت اعتراض ثالث به قرارها با نگاهي به رويه قضايي و حقوق فرانسه/ جهانبخش رهنماي کرد آسيابي، سام محمدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۱۳-‎۵۳۱.
۳۶۵۴۹ DM18215 نگرش انتقادي به مفهوم ضرر غيرمستقيم/ مجتبي زماني … [و ديگران].- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۳۳-‎۵۵۱.
۳۶۵۵۰ DM18216 عقلانيت عملي ارسطويي چون مبناي منطق حقوقي پرلمان تاملي بر چگونگي تبعيت منطق حقوق از فلسفة حقوق/ مهدي شهابي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۵۳-‎۵۷۱.
۳۶۵۵۱ DM18217 استخراج قاعده عمومي در مساله تقصير و مصاديق بيمه اجباري/ محسن صادقي، ندا خوان زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۷۳-‎۵۹۰.
۳۶۵۵۲ DM18218 مرجع صالح براي تفسير راي داور/ عباس ميرشکاري، محمدکاظم مهتاب پور.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۵۹۱-‎۶۰۷.
۳۶۵۵۳ DM18219 فناوري زنجيره بلوک، قراردادهاي هوشمند و آينده علم حقوق/ علي نصيري اقدم.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۰۹-‎۶۲۵.
۳۶۵۵۴ DM18220 طرح نظريه تعهدات ايقاعي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۲۷-‎۶۴۵.
۳۶۵۵۵ DM18221 پايان حضانت با بلوغ است يا بلوغ و رشد؟/ محمدعلي انصاري پور.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۴۷-‎۶۶۳.
۳۶۵۵۶ DM18222 تحليل حقوقي ضرر اقتصادي ناشي از نقض اختراع و فرايند ارزش گذاري آن/ سعيد حبيبا، مجيد حسين زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۶۵-‎۶۸۵.
۳۶۵۵۷ DM18223 شرايط و آثار اقدامات پيشدستانه در حقوق ايران/ عبداله رجبي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۶۸۷-‎۷۰۶.
۳۶۵۵۸ DM18224 تاثير عدم مشروعيت قرارداد پايه بر اعتبار اسنادي با تاکيد بر رويکرد محاکم حقوقي ايران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکي (معروف به اختلاس سه هزار ميلياردي)/ مرتضي شهبازي نيا، فرشته گروئي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۰۷-‎۷۲۳.
۳۶۵۵۹ DM18225 تحليل اقتصادي تعامل دسترسي به اطلاعات و حفاظت از محرمانگي در کارکرد اطلاع رساني نهاد ثبت شرکت هاي تجاري/ نسرين طباطبائي حصاري، سروش صفي زاده.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۲۵-‎۷۴۳.
۳۶۵۶۰ DM18226 تحليلي بر اعمال قواعد خاص حل تعارض در مقرره رم 2 اتحاديه اروپا و حقوق ايران/ همايون مافي، سيده عارفه سعيدي گل سفيدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۴۵-‎۷۶۱.
۳۶۵۶۱ DM18227 شناخت سه گانه آيينيک (عدم پذيرش، ايرادات آيين دادرسي و دفاع ماهوي)/ حسن محسني،  مجيد غمامي، هادي ملک تبار فيروزجائي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۶۳-‎۷۸۱.
۳۶۵۶۲ DM18228 قلمرو سازش نامه هاي مشمول کنوانسيون سنگاپور ۲۰۱۹ با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران/ رضا معبودي نيشابوري، سيدعليرضا رضائي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۷۸۳-‎۸۰۱.
۳۶۵۶۳ DM18229 تصاحب فرصت بستن قرارداد متعلق به شرکت تجاري توسط مدير و ضمانت اجراي آن (مطالعه در حقوق انگليس و آمريکا و ايران)/ عيسي مقدم.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۸۰۳-‎۸۱۸.
۳۶۵۶۴ DM18230 رويه قضايي محاکم ايران در مورد صدمات رواني وارده بر مسافران هوايي و نحوه جبران آن/ جمشيد نورشرق، حميدرضا چاووشي، مجتبي اصغريان.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره پنجاهم، شماره ‎۴، زمستان: ص ۸۱۹-‎۸۳۲.
۳۶۵۶۵ DM18231 وضعيت معاملات مجنون ادواري در دوران مشکوک (تحليل فقهي و حقوقي ماده 1213 ق.م)/ سيف اله احدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۳۶۵۶۶ DM18232 تهاتر در نظام حقوقي انگليس با نگرشي به حقوق ايران/ احمد اسفندياري، غلامعلي سيفي زيناب.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۹-‎۳۸.
۳۶۵۶۷ DM18233 انقلاب کانتينر و آثار آن در حقوق حمل و نقل/ مجتبي اشراقي آراني.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۹-‎۵۵.
۳۶۵۶۸ DM18234 فهم عرفي و اثر رهايي بخش قضاوت/ ساحل رمضاني تبار.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۷-‎۷۶.
۳۶۵۶۹ DM18235 نقد و توجيه نقش دليل عقلي در تفسير گزاره هاي حقوقي/ محسن صفري، آرش بادکوبه هزاوه.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۷۷-‎۹۶.
۳۶۵۷۰ DM18236 ناسازگاري مفهوم تعادل قراردادي با نظريه سنتي يا ليبرال قراردادها/ عباس کريمي، سلمان علي پور قوشچي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۹۷-‎۱۱۲.
۳۶۵۷۱ DM18237 آثار ملغي الاثر شدن حکم قطعي تخليه مستاجر در حقوق دادرسي طرفين و ثالث/ پژمان محمدي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۳-‎۱۲۸.
۳۶۵۷۲ DM18238 تامين هزينه هاي داوري از سوي شخص ثالث/ هيبت الله نژندي منش، وحيد بذار.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۲۹-‎۱۴۳.
۳۶۵۷۳ DM18239 نقش موافقت نامه هاي کلان تجارت منطقه اي در حل چالش ها و تحول در حقوق بين الملل سرمايه گذاري/ جعفر نوري يوشانلويي، ميثم صالحي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۶۲.
۳۶۵۷۴ DM18240 گسترش دامنه صلاحيت ذاتي ناشي از ارتباط دعاوي مدني؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه با تاکيد بر رويه قضايي/ خيرالله هرمزي، بديع فتحي.- مطالعات حقوق خصوصي. ‎۱۴۰۰، دوره پنجاه و يکم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۸۲.
۳۶۵۷۵ DM18241 نقش ديوان عدالت اداري در دادرسي شرعي تصميمات موردي اداري/ احسان آقاشاهي، مهدي هداوند، حسين منوري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۹-‎۲۷.
۳۶۵۷۶ DM18242 صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض از آراي مراجع شبه قضايي “تاملي بر يک راي”/ خيرالله پروين، حسين آيينه نگيني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۲۹-‎۴۷.
۳۶۵۷۷ DM18243 پايبندي نهادهاي سياست گذار به حدود مفهومي سياست با نگاهي به امکان سنجي نظارت قضايي بر آن (مطالعه موردي شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي و فضاي مجازي)/ محمد جلالي، صادق سازگاري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۴۹-‎۷۲.
۳۶۵۷۸ DM18244 علل عدم شناسايي و مستندسازي اموال غيرمنقول دولتي در بستر حقوق اداري/ حسن خسروي، حسن طيبي توکل.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۷۳-‎۹۲.
۳۶۵۷۹ DM18245 حقوق مطبوعات و رسانه هاي الکترونيکي در ايران؛ از ايده قانون جامع تا الگوي نظام آيين نامه اي/ قدرت الله رحماني.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۳.
۳۶۵۸۰ DM18246 نقدي بر نظريه شوراي عالي مالياتي نسبت به مفهوم مشارکت مدني و عدم معافيت مالياتي مشاغل حرفه اي/ محمدرضا عباسي، غلام نبي فيضي چکاب.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۳۴.
۳۶۵۸۱ DM18247 طراحي مدل مديريت منابع انساني بخش دولتي ايران در راستاي بهبود شاخص هاي حکمراني خوب/ رحمه الله قلي پور سوته … [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱۳۵-‎۱۶۰.
۳۶۵۸۲ DM18248 تحليلي بر اعمال قاعده مشروعيت تحصيل دليل در دادرسي اداري/ اسماعيل قمري، اکبر وروايي، مسعود قاسمي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۸۶.
۳۶۵۸۳ DM18249 تحليلي انتقادي بر شيوه نامه انضباطي دانشجويان/ فردين مرادخاني، جواد محمودي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۱۸۷-‎۲۰۷.
۳۶۵۸۴ DM18250 اقدامات ابوالحسن ابتهاج در ساختار نظام برنامه ريزي ايران؛ تحليل از ديدگاه حقوق اداري/ آيت مولايي، مريم وهيبي فخر.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۲۰۹-‎۲۳۰.
۳۶۵۸۵ DM18251 جايگاه اصل حسن نيت در تفسير اصل ۱۳۹ قانون اساسي با تاکيد بر رويه قضايي/ اسدالله ياوري، يوسف باقري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎24، پاييز: ص ۲۳۱-‎۲۵۱.
۳۶۵۸۶ DM18252 طراحي الگوي جامع پيشايندهاي انگيزه خدمت عمومي در سازمان هاي حاکميتي/ سيدمجيد احدي شعار … [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۹-‎۴۷.
۳۶۵۸۷ DM18253 اشتباه و سوءاستفاده از اختيار مقام اداري در آيينه نظارت قضايي نظام هاي حقوقي انگلستان، فرانسه و ايران/ فاطمه افشاري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۴۹-‎۷۱.
۳۶۵۸۸ DM18254 چارچوب حقوقي قراردادهاي مشارکت در پروژه هاي عمومي شهرداري/ مسعود آرائي، غلامحسن مزارعي، پژمان محمدي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۷۳-‎۹۵.
۳۶۵۸۹ DM18255 تحليل و بررسي راي وحدت رويه شماره ۷۹۲ هيات عمومي ديوانعالي کشور؛ از توسعه صلاحيت ديوان عدالت اداري تا صيانت از منفعت عمومي/ علي اکبر جعفري ندوشن، اميد شيرزاد.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۶.
۳۶۵۹۰ DM18256 معيارها و شرايط عمومي قراردادهاي جديد نفتي ايران از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي/ مصطفي سالاري، محمدجواد رضايي زاده.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۱۱۷-‎۱۳۷.
۳۶۵۹۱ DM18257 جستاري در اعمال نظارت مطلوب بر انتشار صوت و تصوير در فضاي مجازي از منظر حقوقي/ کاظم سرحدي، محسن طاهري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۱۳۹-‎۱۶۰.
۳۶۵۹۲ DM18258 شناسايي مولفه هاي مديريت استعداد با تاکيد بر ماندگاري منابع دانشي با استفاده از روش فراترکيب/ بي بي عصمت سرفرازي … [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۴.
۳۶۵۹۳ DM18259 نقد مقررات تجديدنظرخواهي و اعتراض به آراء انضباطي بازار اوراق بهادار/ محمد شکري، عليرضا ايرانشاهي، ابراهيم تقي زاده.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۶.
۳۶۵۹۴ DM18260 بررسي رويه شکلي شوراي نگهبان در انطباق مقررات دولتي با شرع/ بيژن عباسي، سيدمجتبي حسيني الموسوي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۲۰۷-‎۲۲۳.
۳۶۵۹۵ DM18261 بررسي وضعيت سياست گذاري عمومي و خط مشي گذاري دولت در دوره هاي آموزشي مهارتي در ايران/ ريحانه قوسي، محمد نوريان، اسدالله عباسي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۴.
۳۶۵۹۶ DM18262 اصل تناسب جرم و مجازات در قلمرو تخلفات اداري/ محمد نکوئي.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎25، زمستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۳.
۳۶۵۹۷ DM18263 تعليق دارندگان پايه قضايي از منصب قضا در حقوق موضوعه ايران/ علي احمدي فر، محمدحسين رجبيه، اکبر رجبي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎8، تابستان: ص ۵-‎۳۴.
۳۶۵۹۸ DM18264 نسبت حق حريم خصوصي و آزادي رسانه ها در رويه قضائي ايالات متحده امريکا/ مازيار خادمي، محمود بولاغ.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎8، تابستان: ص ۳۷-‎۶۶.
۳۶۵۹۹ DM18265 تاثير دفاتر خدمات الکترونيک قضايي بر کاهش اطاله دادرسي؛ مطالعه موردي در کلان شهر تهران/ احمدالله ياري نيک، مهدي شعبان نيا منصور.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎8، تابستان: ص ۶۹-‎۱۱۰.
۳۶۶۰۰ DM18266 مباني حق بر تعيين سرنوشت در سياق مفاهيم فلسفي حقوق بين الملل/ سيدقاسم زماني، مهشيد آجلي لاهيجي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۸.
۳۶۶۰۱ DM18267 هزينه هاي انتخاباتي و آزادي سخن/ محمدتقي اکبري، سيدمحمد هاشمي، ولي رستمي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۶.
۳۶۶۰۲ DM18268 مطالعه تحليلي الگوهاي مديريت وضعيت هاي اضطراري مخل بهداشت و سلامت عمومي؛ بررسي موردي بيماري کرونا (کويد-۱۹)/ سيدمحمدمهدي غمامي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎8، تابستان: ص ۱۶۷-‎۲۰۱.
۳۶۶۰۳ DM18269 تئوري قبض اموال غيرمادي/ عباس کريمي، مرتضي نجف آبادي فراهاني.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎9، پاييز: ص ۳-‎۲۰.
۳۶۶۰۴ DM18270 عدالت و کارايي اقتصادي در فلسفه حقوق خصوصي ايران/ سيامک ره پيک … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎9، پاييز: ص ۲۳-‎۵۳.
۳۶۶۰۵ DM18271 رويکرد انتقادي به تعقيب و تحقيق جرايم اشخاص حقوقي در قلمرو قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ فريدون جعفري، حامد چگيني، سيدسجاد کاظمي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎9، پاييز: ص ۵۵-‎۸۷.
۳۶۶۰۶ DM18272 بازنگري در شيوه هاي پيشگيري وضعي در مبارزه با حرايم عليه انفال/ محمد حسن زاده، علي نجفي توانا، هوشنگ شامبياتي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎9، پاييز: ص ۸۹-‎۱۱۵.
۳۶۶۰۷ DM18273 بايسته هاي ايست و بازرسي ظابطه مند در حقوق کيفري ايران و انگلستان/ ياسر حاجي پور … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎9، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۴۲.
۳۶۶۰۸ DM18274 رابطه عرف و اخلاق در حقوق کيفري اسلام و غرب/ محمدعلي حاجي ده آبادي … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎9، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۸۲.
۳۶۶۰۹ DM18275 واکنش تقنيني جمهوري اسلامي ايران در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي تروريست/ محمدجواد آقاباقري، بهزاد رضوي فرد.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، زمستان: ص ۳-‎۳۱.
۳۶۶۱۰ DM18276 بررسي تطبيقي ماهيت و آثار علل نسبي رافع يا مانع مسئوليت کيفري در حقوق ايران و مصر/ احمد مرتاضي، ليلا داعي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، زمستان: ص ۳۳-‎۵۹.
۳۶۶۱۱ DM18277 مسئوليت مدني در فرض اجمال سبب: مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ سپيده رنجبر … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، زمستان: ص ۶۱-‎۸۳.
۳۶۶۱۲ DM18278 ارزيابي انتقادي نظريه شکست اصلاح و درمان/ سلمان کوناني … [و ديگران].- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، زمستان: ص ۸۵-‎۱۲۴.
۳۶۶۱۳ DM18279 قوه قضائيه و چالش هاي مربوط به حقوق و آزادي هاي فردي/ نادر مرداني، سيدمجتبي واعظي، محسن برزوئي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، زمستان: ص ۱۲۷-‎۱۶۸.
۳۶۶۱۴ DM18280 تتبعي بر لزوم حمايت از سلامت معنوي زنان بزه ديده جرم هاي برخاسته از نفرت در سامانه عدالت جنايي/ مهسا شيروي.- تعالي حقوق. ‎۱۳۹۹، سال ششم، شماره ‎10، زمستان: ص ۱۷۱-‎۲۰۰.
۳۶۶۱۵ DM18281 مفهوم جانشيني دولت ها در زمينه تعهدات ناشي از ارتکاب اعمال متخلفانه بين المللي: مطالعه تطبيقي آموزه هاي حقوقي و رويه محاکم بين المللي در گذار زمان/ مصطفي فضائلي، محمد ستايش پور.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۳۶۶۱۶ DM18282 جبران خسارت متهمان و محکومان بي گناه در نظام حقوقي ايران و کانادا/ عليرضا باريکلو، حسن باديني، محمدکاظم خانجاني.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۲۳-‎۴۶.
۳۶۶۱۷ DM18283 مبناي ضمان درک در حقوق ايران و فرانسه و تاثير آن بر آيين رسيدگي/ مهدي کاهه، جليل قنواتي، محسن برهان مجرد.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۴۷-‎۷۲.
۳۶۶۱۸ DM18284 مطالعه سنجشي قاچاق هسته اي و تهديد به ارتکاب آن در مقررات کيفري ايران و کانادا/ سيدمصطفي مشکات … [و ديگران].- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۱۰۰.
۳۶۶۱۹ DM18285 مطالعه تطبيقي تقليد از شخصيت ديگري براي بهره برداري تجاري در نظام هاي حقوقي آمريکا، انگليس، آلمان، فرانسه و ايران/ عباس ميرشکاري.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۳۰.
۳۶۶۲۰ DM18286 ارزيابي فقهي – حقوقي تعريف متلاحمه در راستاي کيفي کردن بند (پ) ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامي/ محمدجعفر صادق پور، اعظم مهدوي پور، روح الدين کردعليوند.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۸.
۳۶۶۲۱ DM18287 رويکرد کنوانسيون نيويورک در خصوص شناسايي و اجراي آراي داوري الکترونيک (رويکرد تطبيقي قانون تجارت الکترونيک ايران و قوانين ملي کشورهاي معاهد کنوانسيون)/ محمدرضا مالکي، عبدالحسين شيروي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۰.
۳۶۶۲۲ DM18288 زيان تورم و تلف منافع پول در خسارت تاخير تاديه و تطبيق با حقوق کامن لا و فرانسه/ مهدي الهويي نظري، محمدمهدي مقدادي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۶.
۳۶۶۲۳ DM18289 مفهوم و مباني قائم مقامي ورثه: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه/ محمود کاظمي، جمشيد عسگر رمکي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۲۰۷-‎۲۴۰.
۳۶۶۲۴ DM18290 قواعد و اصول حاکم بر نظام حمايت از افشاگر (مطالعه تطبيقي نظام هاي مختلف حقوقي و ايران)/ احمد خسروي.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۶.
۳۶۶۲۵ DM18291 تغليظ ديه در جنايات غيرعمدي، در حقوق کيفري ايران، فقه شيعه و اهل سنت/ سيدحسين هاشمي، مصطفي بخرد.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۲۶۷-‎۲۹۲.
۳۶۶۲۶ DM18292 حدود شرعي در پرتو اصل قانونمندي قوانين کيفري با نگاهي تطبيقي به فقه شيعه و اهل سنت/ حسين سليماني.- حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره هفتم، (شماره ‎2، شماره پياپي ‎14)، پاييز و زمستان: ص ۲۹۳-‎۳۲۸.
۳۶۶۲۷ DM18293 معيار رکن رواني جرم غيرعمدي در حقوق کشورهاي اسلامي و غربي با نگاهي به رويکرد فقه اسلامي/ روح الله اکرمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎3(پياپي ‎25)، پاييز: ص ۳-‎۲۴.
۳۶۶۲۸ DM18294 بازپژوهي شرط ماليت و ملکيت عوضين در بيع از منظر فقه اماميه، حقوق ايران، انگلستان و آمريکا/ پرويز باقري، رضاحسين گندم کار، عبدالجبار زرگوش نسب.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎3(پياپي ‎25)، پاييز: ص ۲۷-‎۵۲.
۳۶۶۲۹ DM18295 حقوق آوارگان و تعهدات دولت ها در قبال آنان با نگاهي به وضعيت آوارگي در جهان و کشورهاي اسلامي/ محمد جاسبي، سيدمحمد هاشمي، محسن محبي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎3(پياپي ‎25)، پاييز: ص ۵۵-‎۹۶.
۳۶۶۳۰ DM18296 مطالعه تطبيقي نظريه اساسي سازي حقوق اداري در نظام هاي حقوقي ايران و فرانسه/ عليرضا دبيرنيا، آيت اله جليلي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎3(پياپي ‎25)، پاييز: ص ۹۹-‎۱۲۰.
۳۶۶۳۱ DM18297 مسئوليت مدني قاضي و تحول آن در فقه و حقوق ايران و فرانسه/ سيدحسين صفايي، سپيده راضي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎3(پياپي ‎25)، پاييز: ص ۱۲۳-‎۱۴۸.
۳۶۶۳۲ DM18298 اجراي قاعده اصيل واقعي در شرکت هاي مادر و تابعه: مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا، فقه اماميه و حقوق ايران/ غلام نبي فيضي چکاب، مجيد بنايي اسکويي، سيدمحمد موسوي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎3(پياپي ‎25)، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۸۲.
۳۶۶۳۳ DM18299 امکان جبران خسارت و دادخواهي مصرف کننده در بورس اوراق بهادار با مطالعه تطبيقي حقوق ايالات متحده امريکا و کشورهاي اروپايي/ عباس قاسمي حامد، يوسف براري چناري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎3(پياپي ‎25)، پاييز: ص ۱۸۵-‎۲۱۲.
۳۶۶۳۴ DM18300 حق تعيين سرنوشت در حقوق بشر بين الملل و اصول فرادستوري، بررسي انتقادي اصل ۱۷۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ داود محبي، اعظم طالب نجف آبادي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎3(پياپي ‎25)، پاييز: ص ۲۱۵-‎۲۳۶.
۳۶۶۳۵ DM18301 تحليلي بر رابطه سنجه هاي مصلحت در حقوق ايران و منفعت عمومي در حقوق غرب/ محمدرضا ويژه، محمدمهدي ولدخاني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎3(پياپي ‎25)، پاييز: ص ۲۳۹-‎۲۶۸.
۳۶۶۳۶ DM18302 دينداري به مثابه حق-مصونيت: بررسي و اثبات بعد حق-مصونيت دينداري با استفاده از نظريات و قواعد اسلام و غرب در چارچوب نظريه هوفلد/ محمدتقي دشتي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎4(پياپي ‎26)، زمستان: ص ۳-‎۳۲.
۳۶۶۳۷ DM18303 مطالعه تطبيقي مباني استنادناپذيري در حقوق ايران، فرانسه و فقه اماميه/ مهسا رباطي، سعيد محسني، سيدمحمدمهدي قبولي درافشان.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎4(پياپي ‎26)، زمستان: ص ۳۵-‎۶۶.
۳۶۶۳۸ DM18304 تاثير انتقال تعهد اصلي بر عقود تبعي آن در حقوق ايران و فرانسه/ رضا سکوتي نسيمي، علي غريبه، علي جاويد.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎4(پياپي ‎26)، زمستان: ص ۶۹-‎۸۸.
۳۶۶۳۹ DM18305 بررسي حق برکناري مقامات منتخب توسط مردم در نظام هاي حقوقي/ زهرا عامري، سيداحمد حبيب نژاد.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎4(پياپي ‎26)، زمستان: ص ۹۱-‎۱۲۲.
۳۶۶۴۰ DM18306 مطالعه تطبيقي رويکردهاي رويه قضايي در تفسير و اجراي اصل انطباق دقيق اسناد در اعتبارات اسنادي/ ابراهيم عبدي پور فرد، بديع فتحي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎4(پياپي ‎26)، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۴۸.
۳۶۶۴۱ DM18307 مطالعه تطبيقي ميان کنش حريم خصوصي ارتباطات الکترونيکي کارگران و حق مالکيت کارفرما در حقوق ايران و آمريکا/ جليل قنواتي، حسين جاور.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎4(پياپي ‎26)، زمستان: ص ۱۵۱-‎۱۷۸.
۳۶۶۴۲ DM18308 محدوديت هاي اصل شفافيت در قرآن و حقوق عمومي ايران/ نسرين کردنژاد، غلامعلي قاسمي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎4(پياپي ‎26)، زمستان: ص ۱۸۱-‎۲۰۸.
۳۶۶۴۳ DM18309 مطالعه تطبيقي الزام به اجراي تعهد به عنوان شيوه جبران خسارت در فقه، حقوق ايران و اسناد بين المللي مربوطه/ محمدمهدي معصومي، محمد صالحي مازندراني.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎4(پياپي ‎26)، زمستان: ص ۲۱۱-‎۲۴۰.
۳۶۶۴۴ DM18310 بررسي چالش ها و رفع تعارض مقررات مربوط به دادرسي الکترونيکي در نظام حقوقي ايران با نگرش تطبيقي در حقوق فرانسه/ مهدي وحدتي … [و ديگران].- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۹، سال هفتم، شماره ‎4(پياپي ‎26)، زمستان: ص ۲۴۳-‎۲۷۴.
۳۶۶۴۵ DM18311 مفهوم طرفين و آيين مراجعه به هيات حل اختلاف قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو (بررسي راي هاي صادر شده از شعب ۱۹۱ و ۲۲۹ دادگاه عمومي حقوقي تهران و راي هاي شعبه پنجم ديوان عالي کشور در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۲۱۴۰۰۰۵۰۰)/ حسن محسني.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎101، بهار: ص ۱-‎۱۹.
۳۶۶۴۶ DM18312 استثنائات اصل استقلال اعتبار اسنادي (نقد راي شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۴۰۰۳۷۱ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه حقوقي تهران)/ فرشته گروئي.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎101، بهار: ص ۲۱-‎۴۲.
۳۶۶۴۷ DM18313 توانمندسازي دولت هاي عضو سازمان بين المللي دريانوردي در جهت اجراي قوانين و مقررات؛ مطالعه موردي: نهادهاي آموزشي وابسته/ سيدباقر ميرعباسي، حميدرضا اکبرپور، مجيد اکبرپور.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎101، بهار: ص ۴۳-‎۶۲.
۳۶۶۴۸ DM18314 توقيف کشتي حامل محموله نفت ايران (گريس ۱) به واسطه ورود به مرزهاي اتحاديه اروپا/ وحيد بذار.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎101، بهار: ص ۶۳-‎۸۳.
۳۶۶۴۹ DM18315 داوري منصفانه در دعاوي تجاري بين المللي/ سيدمحمدتقي علوي، بهزاد آهنگري، مهسا دهيني.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎101، بهار: ص ۸۵-‎۱۰۱.
۳۶۶۵۰ DM18316 نقدي بر تئوري نظم عمومي داخلي در حقوق عمومي ايران/ نوربخش رياحي.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۰۳-‎۱۲۵.
۳۶۶۵۱ DM18317 بررسي يک پرونده قتل از منظر حقوق کيفري و مباني جرم شناختي (بررسي موردي: قتل بنيتا)/ محمدرضا زندي، عدنان عمراني فر، شادي شريفي نيا.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎101، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۵۱.
۳۶۶۵۲ DM18318 تبيين پشتوانه هاي حقوقي جهت استقرار شاخص هاي ارزيابي پايداري در مطالعات امکان سنجي/ مهراب داراب پور … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۱-‎۴۲.
۳۶۶۵۳ DM18319 حمايت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکي کشور با تمرکز بر قراردادهاي اعتبار/ محمود باقري، سعيد رحماني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۴۳-‎۶۹.
۳۶۶۵۴ DM18320 حق بر سلامت روان کودکان و نوجوانان بزهکار در پرتو عدالت کيفري افتراقي/ باقر شاملو، انسيه حسيني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۷۱-‎۹۶.
۳۶۶۵۵ DM18321 صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در خصوص رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم/ خيراله هرمزي، عبدالجليل سالاري، محمدرضا پاسبان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۹۷-‎۱۱۹.
۳۶۶۵۶ DM18322 حق امتياز متعارف به مثابه رايج ترين ضابطه تقويم خسارت در دعاوي نقض حق اختراع در رويه قضايي آمريکا و ارزيابي اعمال آن در نظام حقوقي ايران/ ميرقاسم جعفرزاده، اميد پاک زمان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۵.
۳۶۶۵۷ DM18323 دفاع در برابر مسئوليت مدني ناشي از خطاي بي احتياطي بر مبناي تقصير زيان ديده با تاکيد بر حقوق آمريکا/ لعيا جنيدي، زهرا تخشيد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۴۷-‎۱۶۹.
۳۶۶۵۸ DM18324 نظريه عمومي تعذر: رهيافتي منسجم از قواعد حقوقي/ منصور اميني، رضا باستاني نامقي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۷۱-‎۱۹۶.
۳۶۶۵۹ DM18325 تدابير منصفانه در رويه ديوان دعاوي ايران – ايالات متحده/ همايون مافي، زهرا محمودي کردي، علي قهاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۲۰.
۳۶۶۶۰ DM18326 تعيين قانون حاکم بر بارنامه دريايي توسط دادگاه هاي ايران و انگلستان/ مسعود اربابي، نويد حاتمي پور.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۲۲۳-‎۲۴۵.
۳۶۶۶۱ DM18327 امکان سنجي فقهي تعيين ميزان ديه اقليت هاي ديني با توجه به حکم حکومتي/ فضل الله رنجبر، کاظم قاضي زاده، محمدکاظم رحمان ستايش.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۲۴۷-‎۲۷۰.
۳۶۶۶۲ DM18328 چالش هاي حقوقي و فقهي شناسايي و پذيرش جوينت ونچر قراردادي و قرارداد عملياتي مشترک نفتي در ايران/ محمدعلي بهمئي، روح الامين حجتي کرماني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۲۷۱-‎۳۰۲.
۳۶۶۶۳ DM18329 چالش هاي دفاع در حقوق کيفري ايران/ نادر ديوسالار، علي نجفي توانا.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۳۰۳-‎۳۲۶.
۳۶۶۶۴ DM18330 حقوق کيفري ايران در سنجه آموزه هاي جرم شناسي فمينيسم پست مدرن/ فرزانه واحد … [و ديگران].- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۳۲۷-‎۳۵۵.
۳۶۶۶۵ DM18331 نقش ارتباط در صحت توافق انتخاب دادگاه/ محمدمجد کابري، اعظم انصاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۳۵۷-‎۳۸۳.
۳۶۶۶۶ DM18332 معاهده منع سلاح هاي هسته اي: درناي کاغذي سپهر حقوق بين الملل؟/ پوريا عسکري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۴۰۹-‎۴۳۶.
۳۶۶۶۷ DM18333 اثر انتقالي قرارداد در حقوق ايران و فرانسه مبتني بر تحولات قانون مدني ۲۰۱۶ ميلادي/ بهزاد پورسيد، مرتضي نجف آبادي فراهاني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و سوم، شماره ‎92، زمستان: ص ۳۸۵-‎۴۰۷.
۳۶۶۶۸ DM18334 مفهوم شناسي عدم کفايت رييس جمهور و چگونگي احراز آن در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران/ حميدرضا مقدسين، علي اکبر گرجي ازندرياني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۹-‎۳۶.
۳۶۶۶۹ DM18335 ماهيت شوراي ناظر بر اجراي قانون اساسي در ايران و الجزاير/ مهدي رضايي، روح اله عليدادزاده.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۳۷-‎۵۹.
۳۶۶۷۰ DM18336 مفهوم حق در انديشه بنتام و خوئي/ محمد راسخ، محسن قاسمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۶۱-‎۸۳.
۳۶۶۷۱ DM18337 امکان سنجي تجميع صندوق هاي بازنشستگي در نظام تامين اجتماعي ايران/ علي اکبر معصومي، سيدمحمد هاشمي، ولي رستمي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۸۵-‎۱۱۰.
۳۶۶۷۲ DM18338 شرط ثبات در قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي از منظر حقوق اداري/ بيژن عباسي، علي سهرابلو.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۱۱۱-‎۱۴۰.
۳۶۶۷۳ DM18339 ايرادها و نقاط ضعف قانون هواي پاک در مقايسه با قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا/ عبدالمجيد سودمندي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۷۰.
۳۶۶۷۴ DM18340 حفاظت از تنوع زيستي دريايي و منابع ژنتيکي در مناطق وراي صلاحيت ملي به منزله ميراث مشترک بشريت/ زکيه تقي زاده، مهدي حدادي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۱۷۱-‎۲۰۳.
۳۶۶۷۵ DM18341 انهدام پهپاد امريکايي توسط نيروهاي نظامي ايران از منظر حقوق بين الملل/ سيامک کرم زاده، عبداله عابديني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۲۰۳-‎۲۲۶.
۳۶۶۷۶ DM18342 رويکرد نهادهاي معاهده محور سازمان ملل متحد به الزام آوري اقدامات موقتي در پرتو دکترين و رويه قضايي بين المللي/ عليرضا ابراهيم گل، سيداحمد طباطبائي لطفي، حسن خسروشاهي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۲۲۷-‎۲۵۶.
۳۶۶۷۷ DM18343 تزاحم در اجراي حق هاي بشري؛ چالش ها و راهکارها/ مصطفي فضائلي، سيدمجتبي شاکري.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۲۵۷-‎۲۸۹.
۳۶۶۷۸ DM18344 ابعاد حقوقي بهره برداري از هيرمند/ نرگس اکبري، علي مشهدي، حسين کاظمي فروشاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۲۹۱-‎۳۲۴.
۳۶۶۷۹ DM18345 مفهوم، صور و منزلت برابري در ادبيات بين المللي حقوق زنان/ عطااله صالحي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۳۲۵-‎۳۵۹.
۳۶۶۸۰ DM18346 ايجاد مناطق حفاظت شده در درياهاي آزاد؛ الگوي جديد سازمان ملل متحد و چالش هاي پيش رو/ جواد صالحي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎68، پاييز: ص ۳۶۱-‎۳۸۸.
۳۶۶۸۱ DM18347 عدم موضوعيت حکم مثلي و قيمي در مسئله جبران کاهش ارزش پول/ عبدالحسين شيروي، علي ابوجعفري دلسم.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎۶۵، تابستان: ص ۷-‎۳۲.
۳۶۶۸۲ DM18348 شرط خيار به مدت حيات در حقوق ايران و فقه اماميه/ سام محمدي، محسن جعفري بهزادکلائي، سيدمرتضي شهيدي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎۶۵، تابستان: ص ۳۳-‎۴۹.
۳۶۶۸۳ DM18349 وکالت در امور درماني از نگاه فقه اماميه/ سعيد رهايي، فاطمه حيدري.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎۶۵، تابستان: ص ۵۱-‎۷۶.
۳۶۶۸۴ DM18350 تاثير حقوق بشر بر حقوق قراردادها در حقوق آلمان، انگليس و ايران/ زينب محمدي، سيدمصطفي محقق داماد، محمد حبيبي مجنده.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎۶۵، تابستان: ص ۷۹-‎۱۰۵.
۳۶۶۸۵ DM18351 نظريه وضع طبيعي و تاثير آن بر جنبش فمينيستي/ سيدحسين فاطمي نژاد، عليرضا باريکلو.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎۶۵، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۶.
۳۶۶۸۶ DM18352 علم به حرمت به عنوان شرط مسئوليت کيفري مرتکبان جرايم حدي/ عادل ساريخاني، محمد رجبي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎۶۵، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۷.
۳۶۶۸۷ DM18353 استفاده از علامت تجاري در دعاوي نقض؛ شرطي استثنايي يا فراگير/ ميرقاسم جعفرزاده، حسن لجم اورک.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎۶۵، تابستان: ص ۱۵۹-‎۱۸۲.
۳۶۶۸۸ DM18354 مباني فقهي حجيت کارشناسي در امور کيفري و شناسايي قلمرو آن با تاکيد بر سيره عقلا/ احمد حاجي ده آبادي، علي صادقي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎66، پاييز: ص ۳۱-‎۵۳.
۳۶۶۸۹ DM18355 تقنين و سياست گذاري اخلاق بنياد در چهار ساحت اجتماعي/ علي ايماني، ولي محمد احمدوند.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎66، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۸۲.
۳۶۶۹۰ DM18356 تعيين مسئوليت اشتراک در قتل/ علي محمدي جورکويه، محسن کراني.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎66، پاييز: ص ۱۸۳-‎۲۰۷.
۳۶۶۹۱ DM18357 چارچوب هاي حقوقي حفظ امنيت پردازش داده هاي خصوصي (مطالعه اي تطبيقي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا)/ محبوب افراسياب، مهدي ناصر.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎66، پاييز: ص ۲۰۹-‎۲۳۲.
۳۶۶۹۲ DM18358 امکان سنجي حق بازفروش مبيع در فقه اماميه/ علي اکبر جعفري ندوشن، حسين حقيقت پور، زينب زارع.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎66، پاييز: ص ۲۶۷-‎۲۹۲.
۳۶۶۹۳ DM18359 امکان سنجي پذيرش احکام دادگاه هاي کشورهاي اسلامي از منظر فقه اماميه با تاکيد بر احوال شخصيه/ محمد قرباني مقدم، سيداحمد ميرخليلي، قدرت الله خسروشاهي.- حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال هفدهم، شماره ‎66، پاييز: ص ۲۶۷-‎۲۸۷.
۳۶۶۹۴ DM18360 قراردادهاي مجاز بالادستي نفت و گاز در نظام حقوقي ايران/ عبدالحسين شيروي، طاهره تقي زاده.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۰.
۳۶۶۹۵ DM18361 مطالعه تطبيقي اکراه ناشي از سوء استفاده از وضعيت وابستگي در حقوق فرانسه و ايران/ منصور اميني، اکبر اصانلو.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-‎۳۲۶.
۳۶۶۹۶ DM18362 تحليل نظري حق بر علامت تجاري: حق انحصاري مطلق يا مقيد؟/ ميرقاسم جعفرزاده، حسن لجم اورک.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۲۷-‎۳۵۰.
۳۶۶۹۷ DM18363 تاملي در اقسام خسارت تاخير تاديه و امکان اعمال آن در ديون ارزي/ محمدمهدي الشريف، سيدمحسن قائم فرد، سيدمحمدمهدي منصوري طهراني.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۵۱-‎۳۷۱.
۳۶۶۹۸ DM18364 بررسي تطبيقي جبران غرامت تملک املاک اشخاص خصوصي از سوي نهادهاي عمومي در حقوق انگلستان و ايران با تاکيد بر رويه قضايي/ محمدباقر پارساپور، ابراهيم عزيزي، اميرحسين علي زاده.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۳۷۳-‎۴۰۱.
۳۶۶۹۹ DM18365 مسئوليت در قبال خسارات ناشي از پرتاب ماهواره هاي کوچک توسط شرکت هاي خصوصي و استارت آپ ها/ مهدي حدادي، سيدهادي محمودي، رعنا مددي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۰۳-‎۴۲۶.
۳۶۷۰۰ DM18366 بررسي تطبيقي مسئوليت مدني موسسات رده بندي در حقوق انگلستان، امريکا، ايران/ فريده شعباني جهرمي، فريد شعباني جهرمي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۲۷-‎۴۵۲.
۳۶۷۰۱ DM18367 سياست تقنيني و قضايي ايران و انگلستان در قبال ميزان تقصير عابر پياده و راننده در فرض برخورد وسيله نقليه با عابر پياده/ شيرزاد حيدري شهباز، محسن محبي، غلام علي سيفي زيناب.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۵۳-‎۴۷۵.
۳۶۷۰۲ DM18368 تاملي بر جايگاه اصل تعادل در شرکت سهامي: از قابليت ها تا کاستي ها/ محمد صادقي، سيدعلي رضا موسوي، علي رضا رجب زاده اصطهباناتي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۷۷-‎۴۹۹.
۳۶۷۰۳ DM18369 بررسي تطبيقي تاثير افشاي اطلاعات نهاني در معاملات بورس (محدوده افشاي اطلاعات، ضمانت اجراها، بطلان معاملات)/ حميدرضا پرهام مهر، ميثم تارم، ايمان ضياجلدي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۰۱-‎۵۲۰.
۳۶۷۰۴ DM18370 اصل انصاف؛ ماهيت، انواع و کارکردهاي آن/ انسيه مطيعي، مسعود البرزي ورکي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۲۱-‎۵۴۱.
۳۶۷۰۵ DM18371 نظريه همبستگي قراردادي/ محسن شمس الهي.- حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، دوره هفدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۴۳-‎۵۸۴.
۳۶۷۰۶ DM18372 تدابير پيشگيرانه از اعمال مخل اخذ اعتبارات بانکي در سياست جنايي ايران و اتحاديه اروپا/ اميد ابراهيمي، حسن پوربافراني، محسن شکرچي زاده.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۲۵.
۳۶۷۰۷ DM18373 ماهيت تعهد خدمات پس از فروش و منشا ايجاد آن/ مريم ثقفي، هاني حاجيان، عباس نيازي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۳۵.
۳۶۷۰۸ DM18374 مسووليت مديران شرکت تجاري ناشي از امضاي سند تجاري شرکت با توجه به مباني رابطه مديران با شرکت در حقوق انگليس و ايران/ اسماء جرفي، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۳۷-‎۶۴.
۳۶۷۰۹ DM18375 قانون حاکم بر ادله اثبات دعوا در حقوق بين الملل خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)/ سهيلا ديبافر، مرتضي شهبازي نيا، فريدون نهريني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۵-‎۸۸.
۳۶۷۱۰ DM18376 سازمان مديريت جمعي سينماگران؛ جستاري در نظام حقوقي آمريکا، انگليس، فرانسه و هند/ زهرا شاکري، سهيلا نورعلي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۹-‎۱۲۶.
۳۶۷۱۱ DM18377 مطالعه تطبيقي ماهيت ضمان ناشي از تاخير در اجراي تعهدات پولي در حقوق ايران و فرانسه/ عباس کريمي، رسول بهرامپوري.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۷-‎۱۵۰.
۳۶۷۱۲ DM18378 مطالعه تطبيقي اعتبار و آثار شروط متداول قراردادي در پرتو قانون حاکم بر قرارداد/ محمدحسين وکيلي مقدم.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۵۱-‎۱۷۷.
۳۶۷۱۳ DM18379 حسن نيت آييني طرفين داوري (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)/ بي بي فاطمه برومند، مرتضي شهبازي نيا، اصغر عربيان.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۳۶۷۱۴ DM18380 تحليل نظريه رکنيت مديران شرکت هاي تجاري در حقوق آلمان، انگليس و ايران/ محمد بيگي حبيب آبادي، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۵-‎۵۴.
۳۶۷۱۵ DM18381 نقد و بررسي جايگاه مسووليت اجتماعي در چارچوب معاهدات سرمايه گذاري: با مطالعه تطبيقي حقوق ايران، کانادا، برزيل و اتحاديه اروپا/ حميد حميديان، علي رضايي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۵۵-‎۹۵.
۳۶۷۱۶ DM18382 مطالعه تطبيقي توثيق وجوه واريزي به حساب بانکي در قانون نمونه معاملات با حق وثيقه آنسيترال و حقوق ايران/ سيدعلي خزائي، سيدمحمدهادي ساعي، حسين حمدي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۷-‎۱۲۰.
۳۶۷۱۷ DM18383 نظريه نجات در حقوق آمريکا و تحليل مباني آن در حقوق ايران/ مهديه صادقيان … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۳.
۳۶۷۱۸ DM18384 تاثير (سهم) منابع غير منتخب در دعاوي تجاري بين المللي با تاکيد بر قراردادهاي سرمايه گذاري/ مسلم عبدي … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۵.
۳۶۷۱۹ DM18385 استرداد عوض به عنوان شيوه جبران نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ايران/ اسماعيل نعمت اللهي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۷-‎۱۹۵.
۳۶۷۲۰ DM18386 استنادپذيري هنجارهاي برتر حقوقي در محاکم؛ با مطالعه موردي رويه ديوان عدالت اداري/ محمد ابريشمي راد، حسين آئينه نگيني.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱8)، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۲۴.
۳۶۷۲۱ DM18387 راهبردهاي فقه اماميه در تضمين حق حريم خصوصي شهروندان/ امير کشتگر، حسين جاور.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱8)، پاييز و زمستان: ص ۲۵-‎۴۱.
۳۶۷۲۲ DM18388 تاثير شيوه انتصاب قضات بر استقلال دادگاه قانون اساسي آلمان/ علي محمد فلاح زاده، مازيار خادمي.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱8)، پاييز و زمستان: ص ۴۳-‎۵۵.
۳۶۷۲۳ DM18389 سلسله مراتب تعهدات دولت ها به موجب منشور سازمان ملل متحد با تاکيد بر قطع نامه هاي فصل هفتمي/ سارا فاموري، حميد الهويي نظري.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱8)، پاييز و زمستان: ص ۵۷-‎۷۲.
۳۶۷۲۴ DM18390 تبيين حدود و شمول به کارگيري کودکان در درگيري هاي مسلحانه از منظر حقوق بين الملل/ رزيتا کهريزي، ابراهيم موسي زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱8)، پاييز و زمستان: ص ۷۳-‎۸۶.
۳۶۷۲۵ DM18391 بايسته هاي ساختاري قوه مقننه مطلوب در دولت اسلامي (با رويکرد انتقادي به وضعيت موجود)/ مصطفي مسعوديان، احمد تقي زاده.- انديشه هاي حقوق عمومي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎۱8)، پاييز و زمستان: ص ۸۷-‎۱۰۰.
۳۶۷۲۶ DM18392 تبيين ابعاد مفهومي نظريه تحول عمل حقوقي در دکترين هاي حقوقي معاصر/ سيدابوالقاسم نقيبي، ابوذر اسماعيلي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۳۶۷۲۷ DM18393 امتناع سازمان داوري از پذيرش درخواست داوري بين المللي و مسئوليت ناشي از آن/ وحيد بذار.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۱۳-‎۲۰.
۳۶۷۲۸ DM18394 ورود ثالث در ديوان بين المللي دادگستري با تاکيد بر قضاياي صيد نهنگ هاي قطب جنوب و آزمايش هاي اتمي/ عباس برزگرزاده.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۲۱-‎۳۰.
۳۶۷۲۹ DM18395 وظيفه مراقبت در گفتگوهاي پيش قراردادي/ حبيب طالب احمدي، حميد حميديان.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۳۱-‎۴۳.
۳۶۷۳۰ DM18396 تاثير ابطال گواهي اختراع در قراردادهاي جذب فناوري/ علي روحي زاده، مجيد عباس تبار فيروزجاه.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۴۴-‎۵۳.
۳۶۷۳۱ DM18397 بررسي ابعاد و نقش مالکيت فکري در فرايند نوآوري باز با تاکيد بر راهبردهاي موجود/ مرضيه شرقي، محمدعلي خورسنديان.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۵۴-‎۷۰.
۳۶۷۳۲ DM18398 بررسي فقهي حقوقي نجش در معاملات و انطباق سنجي آن با غبن/ محمدرضا کيخا، احسان ساماني، يوسف مرادي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۸۳-‎۹۳.
۳۶۷۳۳ DM18399 الزامات فني – مهندسي قانون و آيين نامه اجرايي پيش فروش ساختمان/ مسعود شمقدري، محسن گرامي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۹۴-‎۱۰۴.
۳۶۷۳۴ DM18400 کاوشي نو در مباني فقهي ماده ۱۳۲۰ قانون مدني/ علي محمديان، سيف اله احدي.- دانش حقوق مدني. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎1 (پياپي ‎17)، بهار و تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۱۳.
۳۶۷۳۵ DM18401 موانع اعمال قاعده مقابله با خسارت (مطالعه تطبيقي با حقوق آمريکا)/ منصور خاکپور.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎7، زمستان: ص ۷-‎۲۸.
۳۶۷۳۶ DM18402 چالش ها و ضعف هاي اجرايي تصميمات ديوان کيفري بين المللي/ آناهيتا سيفي، ياسر نريماني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۸، دوره دوم، شماره ‎7، زمستان: ص ۲۹-‎۵۶.
۳۶۷۳۷ DM18403 حق منع استفاده بدون اذن از علامت تجارتي و مسئوليت مدني ناشي از آن/ جواد ساساني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎8، بهار: ص ۷-‎۳۳.
۳۶۷۳۸ DM18404 مطالعه تطبيقي عقد بيمه در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه/ شهزاد اکرامي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎8، بهار: ص ۳۴-‎۵۸.
۳۶۷۳۹ DM18405 استيفاء و مسئوليت ناشي از آن در حقوق ايران و فرانسه/ جاويد لطفي صميمي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎8، بهار: ص ۵۹-‎۷۸.
۳۶۷۴۰ DM18406 لباس دوربين دار پليس و کارکرد حقوقي آن در نظام عدالت کيفري ايران/ جواد صالحي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎9، تابستان: ص ۷-‎۲۲.
۳۶۷۴۱ DM18407 مباني و مدل هاي تفکيک قوا در ايران و نظام هاي سياسي مردم سالار (انگليس، فرانسه، آمريکا)/ نوربخش رياحي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎9، تابستان: ص ۲۳-‎۵۰.
۳۶۷۴۲ DM18408 بررسي تطبيقي اهداف کيفر در حقوق اسلامي و غربي/ سيدعلي رباني موسويان، زهرا بخشي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎9، تابستان: ص ۵۱-‎۷۳.
۳۶۷۴۳ DM18409 وصف قابليت انتقال اسناد تجاري برات و سفته/ زهرا طهماسبي يساولي، ابوالفضل دنکوب.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎10، پاييز: ص ۷-‎۲۰.
۳۶۷۴۴ DM18410 طلاق توافقي در حقوق ايران و فرانسه/ مريم اکبري، مهديه محمدتقي زاده.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎10، پاييز: ص ۲۱-‎۴۵.
۳۶۷۴۵ DM18411 بررسي عرف و مصاديق و کاربرد آن در وضوء، تيمم، صلاه و حج/ عبدالجبار زرگوش نسب، معصومه صحرائي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎10، پاييز: ص ۴۶-‎۶۴.
۳۶۷۴۶ DM18412 بررسي تطبيقي حقوق پناهندگي در فقه اماميه و کنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو/ بابک سيفي آتشگاه.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي عدل و انصاف. ‎۱۳۹۹، دوره سوم، شماره ‎10، پاييز: ص ۶۵-‎۷۶.
۳۶۷۴۷ DM18413 دکترين به منزله منبع حقوق/ علي اسلامي پناه.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۹-‎۲۸.
۳۶۷۴۸ DM18414 لوازم عقلي دعوا/ خيرالله هرمزي، سيدفريدالدين تکاپو.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۲۹-‎۵۱.
۳۶۷۴۹ DM18415 تفسير شرط داوري اجباري/ عيسي اميني، ربيعا اسکيني، اميد رشيدي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۵۳-‎۸۱.
۳۶۷۵۰ DM18416 بررسي چالش هاي تقدم انجام عين تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادي (مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران و آمريکا)/ حسن باديني، احد شاهي دامن جاني.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۸۳-‎۱۰۶.
۳۶۷۵۱ DM18417 رويکرد نظام حقوقي ايران نسبت به فوت طرفين داوري/ بابک شيد.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۲۹.
۳۶۷۵۲ DM18418 چگونگي مواجه نظام حقوقي فرانسه با مسئله تغيير بنيادين اوضاع و احوال/ منصور اميني، عصمت گلشني، سيدمهدي حسيني مدرس.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۵۳.
۳۶۷۵۳ DM18419 تحليل رويه عملي نظام کپي رايت راجع به حق معنوي/ محمدهادي ميرشمسي، ميلاد حامدي.- پژوهش حقوق خصوصي. ‎۱۳۹۹، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۵۵-‎۱۸۸.
۳۶۷۵۴ DM18420 تحليل و بررسي اجتماع اسباب از ديدگاه فقه و حقوق کيفري با تاکيد بر نظر امام خميني (س)/ قدرت اله خسروي، ابوالحسن مجتهد سليماني.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎85، زمستان: ص ۱۵-‎۳۶.
۳۶۷۵۵ DM18421 بررسي فقهي حقوقي پيامدهاي نظريه خطابات قانونيه در معاملات/ محمدعلي راغبي، امين صدوقي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎85، زمستان: ص ۳۷-‎۵۵.
۳۶۷۵۶ DM18422 قانون حاکم بر وصيت در تعارض داخلي قوانين با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ عباسعلي روحاني، الهه افخمي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎86، بهار: ص ۵۳-‎۷۷.
۳۶۷۵۷ DM18423 بررسي تطبيقي طبقات ارث در فقه شيعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رويکردي بر ديدگاه امام خميني (س)/ منوچهر زحمتکش، سيدصادق موسوي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎86، بهار: ص ۷۹-‎۹۹.
۳۶۷۵۸ DM18424 بررسي فقهي و حقوقي نکاح معاطاتي با رويکردي بر نظر امام خميني (س)/ مرضيه ملکي، سپيده بوذري.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎86، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۳۴.
۳۶۷۵۹ DM18425 دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با راي وحدت رويه ۷۱۸ با رويکردي به ديدگاه امام خميني (س)/ محسن واثقي، محمد مهريار، محسن جعفري بهزادکلائي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎86، بهار: ص ۱۳۵-‎۱۵۰.
۳۶۷۶۰ DM18426 اختيارات ولي فقيه در تغيير دادن مجازات حدي در حکومت اسلامي با تاکيد بر نظر امام خميني (س)/ سيدمحمدمصطفي حسيني کاشاني، مهدي شريفي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎87، تابستان: ص ۲۵-‎۴۴.
۳۶۷۶۱ DM18427 بررسي قاعده الجواز الشرعي ينافي الضمان با رويکردي بر آراي امام خميني (س)/ احمد رضواني مفرد، نبي سبحاني.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎87، تابستان: ص ۷۵-‎۸۷.
۳۶۷۶۲ DM18428 تعمقي نوين در ماهيت حقي طلاق با نظر به آراي امام خميني (س)/ طوبي شاکري گلپايگاني، زهرا حميدي سوها.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎87، تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۴.
۳۶۷۶۳ DM18429 مسئوليت کيفري ناشي از ترک درمان منتهي به مرگ با نگاهي بر ديدگاه امام خميني (س)/ منوچهر ناکيني پسند، سيدمحمدرضا آيتي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎87، تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۱.
۳۶۷۶۴ DM18430 مراجعه به قاضي جور با توجه به فتواي امام خميني (س) در تحريرالوسيله/ محمدهادي حاضري، سيدجواد ورعي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎88، پاييز: ص ۱۷-‎۳۸.
۳۶۷۶۵ DM18431 چالش هاي تعيين فتواي معيار در قانون گذاري با توجه به آراي امام خميني (س)/ عباس سماواتي، سيدمصطفي موسوي بجنوردي.- پژوهشنامه متين. ‎۱۳۹۹، سال بيست و دوم، شماره ‎88، پاييز: ص ۳۹-‎۶۱.
۳۶۷۶۶ DM18432 ابعاد فقهي حقوقي معاملات به قصد فرار از دين با نگاهي به حقوق شهروندي/ رقيه سادات موسوي، هادي عظيمي گرکاني.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۸-‎۲۱.
۳۶۷۶۷ DM18433 مباني ديني حقوق شهروندي/ رامين پورسعيد، مهري توتونچيان.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۴۰-‎۴۹.
۳۶۷۶۸ DM18434 مسووليت ثانوي دولت و شهروندان ناشي از مسووليت سازمان هاي بين المللي از منظر اصول اخلاقي و انصاف/ حامد احمدنيا، محمود جلالي، عليرضا آرش پور.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۶۴-‎۷۹.
۳۶۷۶۹ DM18435 منشور حقوق شهروندي و چالش هاي حقوق شهروندي زنان در ايران/ توکل لطفي، حجت الله ابراهيميان، مقصود رنجبر.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۱۰۶-‎۱۱۷.
۳۶۷۷۰ DM18436 نقش حکومت و مردم در تحقق و اجراي حقوق شهروندي/ نادر کرمي دهلان، سيدمحمد هاشمي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۱۴۶-‎۱۵۷.
۳۶۷۷۱ DM18437 تضمينات حقوقي آموزش شهروندي در چارچوب نظام حقوقي ايران/ عيسي اردلان، ابراهيم ياقوتي، محمدجواد جاويد.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۱۶۰-‎۱۷۲.
۳۶۷۷۲ DM18438 بازانديشي در مفهوم حق بر آموزش در پرتو شهروندي دموکراتيک/ سارا رستمي، ثروت سليمان زاده افشار.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۱۷۴-‎۱۸۶.
۳۶۷۷۳ DM18439 شروط اخلاقي انتقال مالکيت در عقد بيع/ سيدمحمدکامل مظفري نياپور، موسي موسوي زنوز، پرويز عامري.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۱۸۸-‎۱۹۸.
۳۶۷۷۴ DM18440 پيامد پارلماني شدن نظام جمهوري اسلامي ايران بر حوزه حقوق شهروندي/ محمدرضا رزاقي، سيداحمد حبيب نژاد، محسن طاهري.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۲۰۰-‎۲۱۲.
۳۶۷۷۵ DM18441 مصاديق قواعد آمره حقوق بشر بين المللي در پرتو نظام حقوق شهروندي جمهوري اسلامي ايران/ افشين جعفري، سارا رستمي، سودابه رستمي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۲۴۰-‎۲۵۳.
۳۶۷۷۶ DM18442 بررسي تفهيم اتهام و ادله آن در آيين دادرسي کيفري با نگاهي به اصول اخلاقي/ اعظم سروش نژاد، احمد رمضاني، منصور عطاشنه.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۲۸۰-‎۲۹۳.
۳۶۷۷۷ DM18443 ابعاد هدايت پذيري انسان از ديدگاه قرآن و انطباق آن با حقوق شهروندي/ حميد مرادي، يداله ملکي، جعفر تابان.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، ويژه نامه اخلاق زيستي و حقوق شهروندي: ص ۲۹۶-‎۳۰۹.
۳۶۷۷۸ DM18444 امکان سنجي حقوق بشر در قامت جايگزين اخلاق زيستي/ علي غلامعلي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎35، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۶۷۷۹ DM18445 مطالعه تطبيقي حقوق حيوانات بر اساس آموزه هاي اسلامي/ اميرعباس مينايي فر، ناصر صادقيان، محمدحسن دشتي خويدکي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎35، بهار: ص ۱-‎۱۱.
۳۶۷۸۰ DM18446 مباني هنجاري خسارت زدايي جمعي از بزه ديدگان جرائم/ فرامرز قلي پور جمناني، سيدرضا احسان پور.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎35، بهار: ص ۱-‎۹.
۳۶۷۸۱ DM18447 تدوين و ارزيابي شاخص هاي سياستگذاري و قوانين گردشگري پزشکي در ايران (يک مطالعه کيفي و کمي)/ سيده سميه حسيني، مسعود تقوايي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎35، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۶۷۸۲ DM18448 جرائم زيست محيطي و پيشگيري از ضررهاي زيستي در سنجه جرم شناسي فرهنگي سبز/ عليرضا ميرکمالي، امين حاجي وند، علي نباتي.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎35، بهار: ص ۱-‎۱۰.
۳۶۷۸۳ DM18449 تحليل و ارزيابي مباني اخلاقي رويکرد حقوقي زيست فناوري متن باز/ جعفر نظام الملکي، سيدحسن شبيري زنجاني.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۹، سال دهم، شماره ‎35، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۳۶۷۸۴ DM18450 داوري قراردادي در حقوق خانواده/ فرج الله هدايت نيا.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎86، زمستان: ص ۷-‎۲۹.
۳۶۷۸۵ DM18451 بررسي نفقه زن باردار پس از انحلال نکاح در فقه اماميه، اهل سنت و حقوق ايران/ مهدي رحماني.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎86، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۴.
۳۶۷۸۶ DM18452 واکاوي قوانين و مقررات ناظر به بازنمايي زنان در پيام هاي بازرگاني رسانه ملي/ قدرت الله خسروشاهي، مرضيه اسماعيلي فلاح.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎86، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۲.
۳۶۷۸۷ DM18453 بازپژوهي رجوع زوجه از هبه مهريه و ابراء آن هنگام طلاق/ پرويز باقري، مهدي شعبان نيا منصور، عبدالجبار زرگوش نسب.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۳۹۸، سال بيست و يکم، شماره ‎86، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۲.
۳۶۷۸۸ DM18454 تحليل حقوقي و فقهي نظرات شوراي نگهبان و رويه ديوان عدالت اداري در زمينه تسري اثر ابطال به زمان تصويب مقررات/ محمدامين ابريشمي راد.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۹-‎۳۴.
۳۶۷۸۹ DM18455 رجوع از شهادت پس از صدور حکم کيفري در فقه اماميه و حقوق ايران/ روح الله اکرمي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۳۵-‎۶۵.
۳۶۷۹۰ DM18456 واکاوي تاثير اذن بزه ديده در مسئوليت کيفري و مدني بزهکار با نگاهي به سير قانونگذاري در ايران/ ابوالفضل الياسي نيا، طيبه عارف نيا.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۶۷-‎۹۶.
۳۶۷۹۱ DM18457 مشروعيت سنجي اشتراط قرارداد مشارکت مدني به عامليت تبرعي/ عبدالرضا رضائي، طاهر علي محمدي، کريم کوخايي زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ۹۷-‎۱۲۲.
۳۶۷۹۲ DM18458 تحليل روائي قيد سلاح در تحقق جرم محاربه (نقد ماده ۲۷۹ ق.م.ا)/ بهمن سبزعلي گل، محمدرسول آهنگران، محمود قيوم زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۸.
۳۶۷۹۳ DM18459 بررسي فقهي حقوقي موارد دفاع شرکت هاي هواپيمائي در دعاوي سوانح هوائي (کنوانسيون ورشو – مونترال)/ جعفر سلمان زاده.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۱۴۹-‎۱۸۰.
۳۶۷۹۴ DM18460 تدليس در عقد نکاح با تاکيد بر مصاديق جديد آن در پرتو پيشرفت هاي علمي و پزشکي/ محدثه صفرخاني، سيدمهدي صالحي، رضا نيکخواه سرنقي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۱۸۱-‎۲۱۰.
۳۶۷۹۵ DM18461 عدم شرطيت توبه در عفو يا اجراي حد در اقرار بزهکار/ سيدمسعود عيسي زاده، حسين ناصري مقدم، زهرا گواهي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۲۱۱-‎۲۳۲.
۳۶۷۹۶ DM18462 بازخواني ديدگاه ابوحنيفه درباره حديث/ سيدعدنان فلاحي، حميد مسجدسرائي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۲۳۳-‎۲۵۸.
۳۶۷۹۷ DM18463 تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مرد بيگانه و توليد سلول هاي زايشي مردان (اسپرم) و تزريق آنها به همسر فرد نابارور در فقه اماميه/ گلنار فلاحي فر … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۲۵۹-‎۲۸۶.
۳۶۷۹۸ DM18464 چيستي نکاح دائم و تاثير آن بر حقوق زوجين/ زينب محمدزاده، سعيد نظري توکلي.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۲۸۷-‎۳۰۷.
۳۶۷۹۹ DM18465 نقدي بر ادله روائي نسخ حليت ازدواج موقت/ علي مظهر قراملکي، اسماعيل قرباني.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۳۰۹-‎۳۳۲.
۳۶۸۰۰ DM18466 بررسي نسب کودکان ناشي از روش انتقال ميتوکندري/ مرضيه ملکي، محمدرضا رضوان طلب، بهرام تقي پور.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۳۳۳-‎۳۶۰.
۳۶۸۰۱ DM18467 بررسي انتقادي ادله قائلين به مسئوليت مدني غير قراردادي ناشي از ترک نجات جان ديگري/ سيدمهدي ميرداداشي، اسفنديار صفري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۳۶۱-‎۳۸۸.
۳۶۸۰۲ DM18468 واکاوي در حکم معامله با خود در نهاد نمايندگي/ حميدرضا ميرکو، احمدرضا بهنيافر، مهدي ذوالفقاري.- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۳۸۹-‎۴۱۴.
۳۶۸۰۳ DM18469 مشروعيت جرم انگاري عمل توليد، توزيع و انتشار بدافزارها در فضاي سايبر/ حسين نجفي … [و ديگران].- مطالعات فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال دوازدهم، شماره ‎23، پاييز و زمستان: ص ۴۱۵-‎۴۳۸.
۳۶۸۰۴ DM18470 مباني و ماهيت قراردادهاي واگذاري اراضي موضوع ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع/ سيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز، عليرضا خليل زاده.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۳۶۸۰۵ DM18471 تحليل مکانيسم و چالش هاي ثبت نرم افزارها و پروتکل هاي حوزه اينترنت اشيا/ امير اسلامي تبار، مهدي ناصر.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۲۱-‎۴۰.
۳۶۸۰۶ DM18472 تحليل اقتصادي موانع کارايي قرارداد بيمه با تاملي بر راهکارهاي حقوق بيمه ايران/ مجتبي اشراقي آراني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۴۱-‎۶۲.
۳۶۸۰۷ DM18473 نقض حقوق دفاعي متهم در فقد تجديدنظرخواهي پژوهشي از آراء دادگاه کيفري يک/ حسنعلي موذن زادگان، محسن بيات.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۶۳-‎۸۱.
۳۶۸۰۸ DM18474 تحليلي حقوقي بر ابعاد خاص قراردادهاي حمايتگري ورزشي/ ابراهيم رهبري، حسن لجم اورک.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۰.
۳۶۸۰۹ DM18475 جلوه هاي مصلحت عمومي در آيين دادرسي کيفري و چالش آن با حقوق فردي/ مهدي شيدائيان، سيدجعفر اسحاقي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۲۰.
۳۶۸۱۰ DM18476 جايگاه قاعده تفسير عليه انشاکننده در تحقق عدالت توزيعي در حقوق قراردادها/ فاطمه شيخي … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۳۸.
۳۶۸۱۱ DM18477 ارزيابي کليشه هاي ذهني کنشگران رسمي عدالت کيفري نسبت به متهمان فقير/ جليل اميدي، مرتضي عارفي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۶۰.
۳۶۸۱۲ DM18478 تاثير عدم تقارن اطلاعات در بيمه مالکيت صنعتي/ ناصر عليدوستي شهرکي، سيداميرعلي تاج.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۱۶۱-‎۱۸۰.
۳۶۸۱۳ DM18479 اصل قابل استماع بودن دعاوي در فقه اسلامي و حقوق ايران/ علي اکبر فرحزادي، سيدرسول ميرنژاد بروجني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۱۸۱-‎۱۹۴.
۳۶۸۱۴ DM18480 درآمدي بر نظام سازي فقهي با رويکرد علوم عقلي/ محمدحسين فضائلي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۱۹۵-‎۲۲۱.
۳۶۸۱۵ DM18481 بررسي جبران خسارت ناشي از بازداشت غيرقانوني در نظام کيفري ايران و جمهوري خلق چين/ فاطمه فلاح نژاد … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۲۲۳-‎۲۵۰.
۳۶۸۱۶ DM18482 مصونيت کيفري مقامات رسمي نزد محاکم خارجي در طرح کميسيون حقوق بين الملل/ ميرمصطفي سيداشرفي … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۲۵۱-‎۲۷۳.
۳۶۸۱۷ DM18483 مطالعه تطبيقي تاثير عدم ذکر مدت در خيار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامي/ محسن واثقي، عباس کريمي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎89، بهار: ص ۲۷۵-‎۲۹۸.
۳۶۸۱۸ DM18484 اثر هشدار در رفع ضمان از مسئولين تبعي/ اصغر عربيان، پرويز اکبري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱-‎۱۷.
۳۶۸۱۹ DM18485 وضعيت معاملات مستقل و مرتبط از زمان انعقاد عقد تا انحلال در حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي کالا ۱۹۸۰ وين/ بهرام تقي پور، مهدي عباسي سرمدي، مهدي کريمي پنابنداني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۹-‎۴۸.
۳۶۸۲۰ DM18486 تحديد حدود مناطق دريايي در پرتو آراء قضايي و داوري؛ مطالعه موردي خليج بنگال/ افشين جعفري، عبدالکريم شاحيدر، سميه رسول پور نالکياشري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۴۹-‎۷۰.
۳۶۸۲۱ DM18487 جنايت جنگي هتک کرامت انسان و رفتار موهن نسبت به اسراي دفاع مقدس/ فريدون جعفري، علي محبي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۷۱-‎۹۳.
۳۶۸۲۲ DM18488 واکاوي جرم محال (تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲) از منظر اصوليين شيعه/ حسين ميرمحمدصادقي، سيدمحسن موسوي فر، کاظم خسروي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۹۵-‎۱۱۲.
۳۶۸۲۳ DM18489 اشتراط خيار در وقف/ محمدهادي دارائي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۱۳-‎۱۳۱.
۳۶۸۲۴ DM18490 تاثير عدم رعايت الزامات قانوني مربوط به افشاي اطلاعات بر اعتبار و لزوم معاملات سهام/ سيامک ره پيک، محسن شمس اللهي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۳۳-‎۱۶۷.
۳۶۸۲۵ DM18491 تحليل حقوق قراردادي انتظارات تجاري در قرارداد ليسانس اختراع/ ميرقاسم جعفرزاده، علي ساعتچي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۸۴.
۳۶۸۲۶ DM18492 بررسي روان شناختي – جامعه شناختي تروريسم انتحاري/ نوروز کارگري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۰۷.
۳۶۸۲۷ DM18493 نقش ساماندهي رفاه اقتصادي – شغلي گروه هاي در آستانه خطر در پيشگيري از وقوع قاچاق کالا و ارز/ فريد محسني، محسن رحماني فرد.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۴.
۳۶۸۲۸ DM18494 تعزيرات منصوص و کاستي هاي آن/ مهدي منتظرقائم.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۵.
۳۶۸۲۹ DM18495 تدابير و راهبردهاي موثر در پيشگيري از بزه ديدگي زنان شاغل مطالعه ميداني: شهر قم/ سيددريد موسوي مجاب، سارا بشري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۶۷.
۳۶۸۳۰ DM18496 واکاوي اعتبار و اثر قرارداد عدم ازدواج دوباره/ حميد ميري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۲۶۹-‎۲۹۵.
۳۶۸۳۱ DM18497 نقش اصول حقوقي در تفسير قضايي قوانين/ عباس جغتائي، داود نصيران نجف آبادي، رضا عباسيان.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۱۶.
۳۶۸۳۲ DM18498 رسيدگي به مصوبات مشابه با مصوبات ابطال شده در ديوان عدالت اداري/ حامد نيکونهاد، ژاله غني کله لو.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎90، تابستان: ص ۳۱۷-‎۳۴۰.
۳۶۸۳۳ DM18499 بررسي فقهي – حقوقي جايگاه ولي فقيه در تقنين/ محمدرسول آهنگران، محمد روحاني مقدم، کاوه احمدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱-‎۱۷.
۳۶۸۳۴ DM18500 نقش قوه قضاييه در حل و فصل اختلافات تجاري به روش هاي الکترونيکي غيرقضايي/ سيدنصراله ابراهيمي، محمدحسن ابوترابي زارچي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۹-‎۴۳.
۳۶۸۳۵ DM18501 شاخص هاي شکلي موثر بر شکل گيري پارلمان تک مجلسي يا دومجلسي/ بابک باصري … [و ديگران].- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۴۵-‎۶۷.
۳۶۸۳۶ DM18502 چالش هاي فرايند و تشريفات داوري برخط در مقايسه با داوري عادي/ محمدعلي بهمئي، محمدامين محمدي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۶۹-‎۹۰.
۳۶۸۳۷ DM18503 اعلان جرم؛ راهبردي موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادي/ ناصر قاسمي، اميرعباس رکني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۹۱-‎۱۱۴.
۳۶۸۳۸ DM18504 مبناي تعهد طبيعي و روش هاي ورود آن به دنياي تعهدات حقوقي کامل/ محمدباقر پارساپور، رضا ثابت راسخ، حسين اسکندري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۳۶.
۳۶۸۳۹ DM18505 تحليل اقتصادي نظام مسئوليت مدني و تنظيم گري در مقابله با آلودگي هاي زيست محيطي/ عرفان شمس.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۳۷-‎۱۵۸.
۳۶۸۴۰ DM18506 تعارض ادله قانوني و راهکارهاي حل آن/ جلال الدين قياسي، زهراسادات مناقب.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۵۹-‎۱۷۷.
۳۶۸۴۱ DM18507 چالش هاي انطباق شرايط صحت قراردادها در شرط و موافقت نامه داوري/ مجيد عزيزياني.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۷۹-‎۱۹۶.
۳۶۸۴۲ DM18508 معاملات معارض با حق اولويت/ عباس کريمي، سپيده راضي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۱۴.
۳۶۸۴۳ DM18509 بررسي تمايز مهلت ظهرنويسي تجاري با مدني اسناد تجاري در حقوق ايران و کنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال/ کمال نيک فرجام.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۲۱۵-‎۲۳۱.
۳۶۸۴۴ DM18510 اصول حمايت کيفري از داده در فضاي سايبر؛ در پرتو اسناد بين المللي و نظام کيفري ايران و آلمان/ محمد فرجيها، علي علمداري.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۲۳۳-‎۲۵۵.
۳۶۸۴۵ DM18511 بررسي امکان توافق راجع به نفقه همسر در حقوق ايران و انگلستان/ داود نصيران، امين جوادي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۲۵۷-‎۲۷۵.
۳۶۸۴۶ DM18512 آثار جانبي مرتبط با محيط زيست در حقوق ايران/ آيت مولائي، هادي رستمي.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۲۷۷-‎۲۹۶.
۳۶۸۴۷ DM18513 جهان شمولي يا نسبي گرايي: نقدي بر رويکرد روشنفکري ديني به حقوق بشر در پرتو مباني اسلامي/ سيدطه موسوي ميرکلائي، رضا زبيب.- ديدگاه هاي حقوق قضايي. ‎۱۳۹۹، دوره بيست و پنجم، شماره ‎91، پاييز: ص ۲۹۷-‎۳۲۱.
۳۶۸۴۸ DM18514 ضمان در صدور و اجراي احکام منجر به سلب حيات/ سيدحسين آل طاها، حسين آقايي جنت مکان، عارف بشيري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۱-‎۲۲.
۳۶۸۴۹ DM18515 تاملي پيرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه/ حسن باديني، بهنام شکوهي مشهدي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۲۳-‎۴۵.
۳۶۸۵۰ DM18516 چالش هاي اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقي/ حسن پوربافراني، اصغر احمدي، جواد پولادي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۴۷-‎۶۵.
۳۶۸۵۱ DM18517 حق بر فهم قانون/ احمد خسروي، حامد نوروزي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۶۵-‎۸۷.
۳۶۸۵۲ DM18518 الزام آوري شرط داوري موضوع بند ج ماده ۵۳ شرايط عمومي پيمان/ عيسي رجبي، شهرزاد اونق.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۸۹-‎۱۰۶.
۳۶۸۵۳ DM18519 امکان سنجي طرح دعوا در محاکم قضايي بين المللي و داخلي در موضوع ترور سردار سليماني و همراهان/ مهناز رشيدي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۱۰۷-‎۱۲۷.
۳۶۸۵۴ DM18520 تبيين و نقد نظريه تعامل متقارن در تعيين ميزان تقصير زيان ديده و خوانده دعوي در مسئوليت مدني مبتني بر تقصير/ سجاد شهباز قهفرخي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۱۳۱-‎۱۴۸.
۳۶۸۵۵ DM18521 قانون کلود: از کارکرد تا دستاوردها و نقايص آن در تحقيقات کيفري فراسرزميني در حامل ديتاي کاربران شرکت هاي فناوري/ جواد صالحي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۱۴۷-‎۱۷۲.
۳۶۸۵۶ DM18522 الگوي پاسخ دهي به جرايم اطفال و نوجوانان در نظام قضايي ايران؛ مطالعه موردي در استان مازندران/ همت اله نادي بابايي … [و ديگران].- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۱۷۳-‎۱۹۱.
۳۶۸۵۷ DM18523 مطالعه تطبيقي اجراي حقوق ممتاز دريايي در دادرسي ورشکستگي/ فريبا فولادگر، محسن ايزانلو.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۱۹۳-‎۲۱۶.
۳۶۸۵۸ DM18524 چالش هاي تحقيقات مقدماتي جرايم اشخاص حقوقي/ سيدابراهيم قدسي، حسين فاضلي هريکندي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۲۱۷-‎۲۳۶.
۳۶۸۵۹ DM18525 علامت تجاري عام؛ احراز فقدان و زوال تمايزبخشي در پرتوي پرونده اکبرجوجه/ علي سيدين، مهدي کارچاني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎111، پاييز: ص ۲۳۷-‎۲۸۰.
۳۶۸۶۰ DM18526 جايگاه و صلاحيت هاي ستاد حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران/ محمدامين ابريشمي راد، سجاد جلالي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۶۸۶۱ DM18527 سياست کيفري ايران در قبال تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ ها/ رسول احمدزاده، احمد رضايي پناه.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۱۹-‎۴۳.
۳۶۸۶۲ DM18528 مباني حق انسان بر بدن خويش؛ بيان نظريه کار و طرح نظريه بدن براي بدن/ حسن باديني، مجتبي بانشي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۴۵-‎۶۸.
۳۶۸۶۳ DM18529 جايگاه نظر کارشناس در احراز رابطه سببيت/ محسن برهاني، آرش بادکوبه هزاوه.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۶۹-‎۹۱.
۳۶۸۶۴ DM18530 تحليل قلمرو جهت مخالفت با موازين شرعي در نقض آراء محاکم/ مهدي حسن زاده.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۹۳-‎۱۰۷.
۳۶۸۶۵ DM18531 جستاري بر ماده ۴۹۲ قانون آيين دادرسي مدني؛ گريز از اطلاق گرايي و رسيدن به انصاف/ عبدالله خدابخشي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۳۰.
۳۶۸۶۶ DM18532 شرط اقدامات منع نشده در معاهدات سرمايه گذاري خارجي؛ مفهوم، مباني و چالش ها/ علي رضائي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۱۳۱-‎۱۵۹.
۳۶۸۶۷ DM18533 مدني سازي حقوق کيفري در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزيري/ مهرانگيز روستائي، حامد رحمانيان.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۱۶۱-‎۱۸۴.
۳۶۸۶۸ DM18534 طراحي مدل مفهومي آسيب شناسي ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي کيفري/ افسانه زماني جباري، محمود صابر، سيددريد موسوي مجاب.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۱۸۵-‎۲۰۵.
۳۶۸۶۹ DM18535 اصل اختيار خواهان در تعيين عنوان دعواي مدني/ سعيد صفيان، محمدمهدي مقدادي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۲۰۷-‎۲۳۳.
۳۶۸۷۰ DM18536 کاربست اصول حل مسئله در دادگاه هاي کيفري ايران؛ چالش ها و راهکارها/ علي عزيزي، محمد فرجيها.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۲۳۵-‎۲۶۲.
۳۶۸۷۱ DM18537 نسبت شناسي ارز و رمزارز در نظام تقنيني ايران/ سجاد عسکري.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۲۶۳-‎۲۸۳.
۳۶۸۷۲ DM18538 سوءاستفاده شرکت مادر از شرکت هاي تابعه در حقوق ايران؛ مصاديق، تبيين مسئوليت و راهکارها/ جهانبخش غلامي، سلمان باقرپور.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۲۸۵-‎۳۰۷.
۳۶۸۷۳ DM18539 نقش اصول حقوقي در تفسير و رفع تعارض قوانين؛ مطالعه موردي قوانين کيفري و مدني ايران/ اقبال علي ميرزايي.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۳۰۹-‎۳۳۱.
۳۶۸۷۴ DM18540 تاملي بر معيارها و مرجع تشخيص باغ در رويه ديوان عدالت اداري/ علي محمد فلاح زاده، محمد نجفي کلياني.- حقوقي دادگستري. ‎۱۴۰۰، سال هشتاد و  پنجم، شماره ‎113، بهار: ص ۳۳۳-‎۳۵۱.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up