مصوبات شوراها دهه دوم مهر ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1402/07/11 لغایت 1402/07/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

 

شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع بندرعباس  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر میناب، جابجایی فرودگاه متروکه شهر میناب به خارج از محدوده شهر و اختصاص اراضی آن به طرح نهضت ملی مسکن.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مکان‌یابی و طرح جامع شهرک مسکونی اعتمادیه 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دامغان، الحاق اراضی دولتی به محدوده در اجرای قانون جهش تولید مسکن

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تایباد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتزاع بخشی از روستای آتشگاه از محدوده شهر رشت و الحاق آن به محدوده روستا

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر رویکرد نحوه احداث و مدیریت سکونتگاه شهری پرنیان از شهر جدید به شهرک مسکونی

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان 

شورای‌عالی شهرسازی و معماری

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع بندرعباس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17

 

شماره 94525/300-۱۴۰۲/۵/۲۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ مصوبات جلسات مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، ۱۴۰۲/۱/۲۰ و ۱۴۰۲/۴/۳۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص تأمین زمین موردنیاز نهضت ملی مسکن از طریق الحاق اراضی واقع در شمال محور شهید رجائی را مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ کمیته فنی و آخرین تصمیمات متخذه در مرجع استانی (۱۴۰۲/۴/۳۱) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

الف: همسو با آخرین مصوبه مرجع استانی و با عنایت به صورت‌جلسه کمیته فنی در فاز اول با الحاق ۱۶۱ هکتار اراضی با مالکیت دولت واقع در شمال بزرگراه شهید رجایی (سمت شرق اراضی گردشگری پنجه علی) موافقت می‌گردد.

ب: الحاق اراضی تا سقف مقرر در صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه پس از بررسی در کمیته جهت تصمیم‌گیری به شورای‌عالی ارجاع گردد.

ج: همچنین لازم است طرح جامع اراضی الحاقی با رعایت چهارچوب زیر تهیه و پس از تائید در کمیته فنی و ابلاغ توسط دبیر شورا ملاک اقدامات آتی کمیسیون ماده ۵ قرار گیرد.

۱ ـ تعیین تکلیف خط انتقال گاز و حرایم آن در مرجع استانی با عنایت به اینکه با حفظ وضع فعلی و لزوم رعایت حرایم ایمنی و خطرزائی آن عملاً بخش‌های وسیعی از عرصه‌های مستعد توسعه مسکونی در داخل محدوده قبلی و اراضی الحاقی قابل استفاده نخواهد بود. در هر صورت رعایت حریم ایمنی (بدون هرگونه بارگذاری) و حریم خطرزائی (بارگذاری سطوح سبز باز با مستحدثات کم) در طرح جامع اراضی الزامیست.

۲ ـ حرائم خطوط انتقال برق و همچنین بستر و حریم مسیل‌های متداخل با زمین دقیقاً بر اساس اعلام‌نظر مراجع مربوطه استانی در طرح لحاظ شود.

۳ ـ با توجه به توپوگرافی زمین حداکثر هماهنگی معابر با بستر طبیعی زمین در جهت کاهش هزینه‌های آماده‌سازی اعمال شود. همچنین عرصه دارای توپوگرافی نامناسب در مرکز زمین با سطوح سبز و باز و حداقل بارگذاری و مداخله در بستر طبیعی حفظ شود.

۴ ـ مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی طرح به تائید شورای هماهنگی ترافیک استان برسد.

۵ ـ نوار سبز حفاظتی حداقل به عرض ۳۰ متر از بعد از پوسته محور شهید رجائی لحاظ شود.

۶ ـ تأمین سرانه‌های خدماتی در همه سطوح (در مقیاس محله تا شهر) مطابق مصوبه تدقیق سرانه‌ها و واحدپذیری با تبعیت از الگوی تراکمی غالب شهر الزامیست.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر میناب، جابجایی فرودگاه متروکه شهر میناب به خارج از محدوده شهر و اختصاص اراضی آن به طرح نهضت ملی مسکن

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17

شماره 94527/300-۱۴۰۲/۵/۲۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در خصوص”الحاق ۱۰۴ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر میناب (شامل دو قطعه زمین، قطعه شماره یک اراضی ۸۶ هکتاری فرودگاه در جنوب شهر و قطعه شماره دو اراضی ۱۸ هکتاری در جنوب‌غربی شهر) جهت تأمین اراضی طرح نهضت ملی” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ کمیته فنی شماره یک و اعلام‌نظر معاونت حمل و نقل (مکاتبه شماره 64709/920 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸) مورد بررسی قرار داده و ضمن موافقت با الحاق اراضی ۸۶ هکتاری فرودگاه قدیمی شهر به محدوده مقرر نمود، مکان‌یابی فرودگاه جدید در اراضی مستعد دولتی در خارج از محدوده شهر با هماهنگی شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان، مطابق ضوابط ملاک عمل مبنای اقدامات اجرایی بعدی قرار گیرد. همچنین مقرر شد طرح تفصیلی اراضی فرودگاه قدیمی شهر جهت اختصاص به نهضت ملی مسکن با رعایت چارچوب زیر به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ رعایت حریم ایمنی و خطرزائی انبارهای نفت بر اساس نظر اداره کل پدافند غیرعامل استان

۲ ـ اخذ نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با توجه به تداخل جزئی زمین با عرصه‌های در معرض فرونشست و رعایت تمهیدات اعلامی توسط مرجع مذکور

۳ ـ تهیه نقشه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و تأیید آن در مراجع ذی‌ربط

۴ ـ درج حرائم مسیل‌ها و آبراهه عبوری بر اساس نظر آب منطقه‌ای

۵ ـ درج حریم خط ۶۳ کیلوولت برق بر اساس نظر مرجع استانی

۶ ـ تأمین سرانه‌های خدماتی در همه مقیاس‌ها (محله تا شهر) مطابق مصوبه تدقیق سرانه‌ها

با الحاق اراضی ۱۸ هکتاری، با توجه به عبور از کمربندی مصوب، وقوع در عرصه در معرض خطر فرونشست، انفصال نسبی با بافت کالبدی شهر و نیز کفایت اراضی فرودگاه برای نیاز نهضت ملی مسکن مخالفت گردید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مکان‌یابی و طرح جامع شهرک مسکونی اعتمادیه

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17

شماره 102557/300-۱۴۰۲/۶/۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در خصوص “مطالعات مکان‌یابی و طرح جامع شهرک دولتی مسکونی اعتمادیه در شهرستان شهریار به مساحت ۳۴۲ هکتار، را در چهارچوب دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی کشور (مصوب مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ شورای‌عالی) و در راستای تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن” مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ کمیته فنی شماره یک، با مکان‌یابی شهرک مذکور موافقت و مقرر نمود؛ طرح جامع شهرک با اعمال اصلاحات زیر پس از تأیید دبیرخانه شورای‌عالی جهت ادامه فرآیند و گردشکار بر اساس دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی به ستاد شهرک‌سازی ابلاغ شود:

۱ ـ با عنایت به محدودیت شدید عرضه زمین در استان تهران و همسو با تصمیمات قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی سقف جمعیت‌پذیری شهرک تا حداکثر سقف ممکن (۳۰۰۰۰ نفر) افزایش یابد.

۲ ـ الگوی سکونت غالب در شهرک مسکونی ۴ طبقه با رعایت ملاحظات عدم اشراف مؤثر بر پادگان نظامی آجا خواهد بود. بااین‌حال استفاده از سایر مدل‌های سکونت کم‌تراکم، به جهت حفظ کیفیت فضایی شهرک نیز ضروریست که این قطعات حسب نیاز در سایر فرآیندهای عرضه زمین از جمله اجرای آئین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

۳ ـ با عنایت به عبور ۳ خط لوله گاز از مجاورتِ شرقیِ محدوده شهرک و خطرپذیری بالای آن، رعایت فاصله ۵۰۰ متر (شامل حریم ایمنی و حریم خطرزایی) خطوط لوله گاز از کلیه مستحدثات شهرک ضروری است. در این فقره لازم است حریم ایمنی ۲۵۰ متر به طور کامل از محدوده شهرک حذف و باقیمانده حریم مذکور یا از محدوده خارج و یا تحت کاربری‌های فاقد مستحدثه نظیر نوار سبز حفاظتی مورداستفاده قرار گیرد.

۴ ـ ضمن رعایت حریم و بستر مسیل‌های عبوری مطابق استعلام جدید از شرکت آب منطقه‌ای، مقرر شد آبراهه اصلی عبوری از مرکز شهرک با تقویت بدنه شهری در طرفین آن به عنوان عنصر سازمان‌دهنده فضا در تمام طول مسیر مورداستفاده قرار گیرد. همچنین لازم است نقشه نحوه مدیریت و هدایت آب‌های سطحی به عنوان یکی از اسناد طرح تهیه شود.

۵ ـ بر اساس مکاتبه و تأکید معاون محترم وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، تأمین آب شهرک صرفاً از محل مدیریت مصرف آب شرب شهرهای مجاور، جایگزینی پساب و کاهش هدررفت آب تأمین خواهد شد.

۶ ـ آثار احتمالی سطحی و زیرسطحی میراثی بر اساس اعلام‌نظر وزارت میراث فرهنگی با کاربری میراث تاریخی در طرح شهرک لحاظ شود.

۷ ـ نظر شرکت شهرک‌های صنعتی استان در خصوص عدم تداخل با شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب اخذ شود.

۸ ـ مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی و نحوه اتصال شهرک به معبر مواصلاتی موجود در شمال (جاده قدیم پرندک) با رعایت ملاحظات پادگان نظامی آجا به تأیید شورای ترافیک استان برسد.

۹ ـ تأمین سطوح و سرانه‌های خدماتی مطابق مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی پیرامون ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ کاربری‌های ﺷﻬﺮی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ آﻧﻬﺎ الزامی است.

۱۰ ـ تعارضات احتمالی مالکیتی با ارتش جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مورد پیگیری قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای مصوبه شورای‌عالی اسناد طرح جامع شهرک با اعمال اصلاحات مذکور در اسرع وقت جهت ابلاغ به ستاد شهرک‌سازی در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دامغان، الحاق اراضی دولتی به محدوده در اجرای قانون جهش تولید مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17

شماره 108161/300- ۱۴۰۲/۶/۱۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان در خصوص “الحاق 45/5 هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر دامغان” و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان در زمینه “الحاق ۱۱۸ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر دامغان” (هر دو مصوبه در راستای طرح نهضت ملی مسکن) را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ اراضی 45/5 هکتاری ـ با توجه به موقعیت مناسب اراضی مذکور در بلافصل محدوده شهر و در نتیجه مجاورت با بافت مسکونی و دسترسی مناسب به خدمات عمومی و راه‌های درون‌شهری با الحاق اراضی مذکور موافقت شده و مقرر می‌گردد طرح آماده‌سازی اراضی با در نظر گرفتن موارد زیر مورد تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار گیرد:

 • حذف اراضی واقع در حریم کنار گذار شمالی (تهران ـ مشهد) از اراضی الحاقی و عدم ایجاد هرگونه دسترسی از شریان مذکور (بر اساس نظر اداره کل راهداری استان مکاتبه شماره 87/8981 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲)
 • رعایت حریم خط انتقال آب و چاه آب شرب موجود در اراضی (بر اساس مکاتبه شماره 1401/100/1982 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۴ آبفا)
 • رعایت حریم پست برق و خطوط برق فشارقوی متداخل با اراضی (بر اساس مکاتبه شماره 16329/8107 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ برق منطقه‌ای)
 • تأمین سطوح و سرانه‌ها مطابق مصوبه شورای‌عالی در زمینه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها

ب ـ اراضی ۱۱۸ هکتاری ـ شورای‌عالی با عنایت به ملاحظات زیر:

 • انفصال کالبدی اراضی با بافت شهری و فاصله قابل توجه اراضی با محدوده شهر و در نتیجه هزینه بالای انتقال زیرساخت‌ها و تأمین خدمات و امکان عدم تمایل متقاضیان جهت سکونت در اراضی مذکور به علت عدم شکل‌گیری زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز به میزان کافی
 • عبور از کنارگذر شریانی (تهران ـ مشهد) در نتیجه تغییر نقش کمربندی به راه درون‌شهری در میان‌مدت و ضرورت احداث کنارگذر جدید در بلندمدت
 • مهیا کردن بستر توسعه به سمت منطقه حفاظت‌شده طالو و شیربند
 • عدم امکان بارگذاری در بیش از ۳۰ هکتار از اراضی با توجه به وقوع در فاصله زیست‌محیطی کارخانه آسفالت
 • تکافوی اراضی تأمین‌شده برای پاسخ‌گوئی به نیاز فعلی و آتی زمین و مسکن با عنایت به الحاق اراضی ۴۸ هکتاری (مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ شورای‌عالی) و اراضی ۴۵ هکتاری (موضوع فراز الف صورت‌جلسه)

 الحاق این اراضی را فاقد توجیه و ضرورت کارشناسی تشخیص داده و ضمن مخالفت مقرر نمود به جای توسعه افقی شهر به بعد از کنارگذر شمالی، استفاده از اراضی رهاشده سمت داخلی کنارگذر از جمله اراضی مازاد در اختیار دانشگاه برای توسعه آتی شهر مدنظر قرار گرفته و از گسترش شهر به بعد از کنارگذر پرهیز گردد.

ج ـ همچنین مقرر می‌شود با توجه به درخواست‌های مراجع استانی مبنی بر کاهش تراکم ساختمانی طرح‌های نهضت ملی مسکن، کمیسیون ماده ۵ متناسب با ظرفیت اراضی تأمین‌شده (حدود ۹۰ هکتار) و تعداد متقاضیان تائید صلاحیت شده در خصوص الگوی تراکم ساختمانی اراضی الحاقی اتخاذ تصمیم نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها … محدوده شهر با اعمال الحاقات تائید شده، جهت بررسی و ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تایباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17

شماره 108164/300-۱۴۰۲/۶/۱۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص “الحاق ۳۱ هکتار اراضی به محدوده شهر تایباد” و جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ در خصوص “الحاق ۱۲ هکتار اراضی به محدوده شهر تایباد” را در جهت تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و ضمن موافقت با الحاق اراضی مذکور با کاربری مسکونی با تأمین خدمات مقرر نمود طرح تفصیلی یکپارچه اراضی مذکور با سقف ظرفیت واحد‌پذیری حدود ۲۵۰۰ واحد در قالب الگوی سکونت کم‌تراکم (ویلایی) و رعایت چارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱. بستر و حریم کال مرغاب بر اساس نقشه‌های رقومی اعلامی توسط شرکت آب منطقه‌ای استان در اسناد طرح منعکس و بخش‌های دارای تداخل با “حریم کمی” کال از اراضی الحاقی کسر شود.

۲. حریم احتمالی یگان‌های نظامی و انتظامی مستقر در شرق اراضی مطابق اعلام‌نظر اداره کل منطقه‌ای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (خراسان) اعمال گردد.

۳. سرانه خدماتی طرح بر اساس حداقل میزان مصوبه شورای‌عالی در خصوص “تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آن‌ها” تأمین شود.

همچنین نظر به ضرورت صیانت از “اراضی تاغ‌زار‌ها” در سمت شرقی شهر، به عنوان ذخیره راهبردی محیط‌زیست منطقه‌ای و عامل جلوگیری از گسترش پهنه‌های بیابانی به سمت سکونت‌گاه‌های مجاور، مقرر می‌شود ضمن ممنوعیت هرگونه توسعه و بارگذاری در عرصه‌های مذکور تحت هر عنوان، این اراضی در فرآیند تجدیدنظر طرح جامع از محدوده شهر حذف و تحت پهنه حفاظت در حریم تثبیت شوند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی تصویب طرح‌ها، محدوده شهر با لحاظ الحاق مذکور جهت بررسی و ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتزاع بخشی از روستای آتشگاه از محدوده شهر رشت و الحاق آن به محدوده روستا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17

 

شماره 108165/300-۱۴۰۲/۶/۱۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در خصوص انتزاع بخشی از روستای آتشگاه از محدوده شهر رشت را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با توجه به:

 • نامه شماره ۴۱۱۶ مورخ ۹۸/۱/۱۸ دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور مبنی بر موافقت با موضوع فوق با رعایت ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با عنایت به درخواست شورای اسلامی و دهیار روستای آتشگاه؛
 • نامه شماره 99/80/2/15188 مورخ ۹۹/۸/۷ معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان مبنی بر لزوم انجام فرآیند قانونی مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با توجه به نامه شماره ۴۱۱۶ مورخ ۹۸/۱/۱۸ مدیرکل محترم تقسیمات کشوری وزارت کشور؛
 • نامه شماره 1401/8029/1/9273 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ فرمانداری شهرستان رشت مبنی بر تأیید موضوع فوق در کارگروه امور زیربنایی استان و ادامه طی مراحل قانونی مربوطه بنا به درخواست دهیاری و شورای اسلامی روستای آتشگاه؛
 • نامه شماره ۲۸۲۹۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبنی بر بلامانع بودن انتزاع روستای آتشگاه از محدوده شهر رشت بر اساس اسناد بالادست آمایش استان و با هدف حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و همچنین خدمات‌رسانی بهتر؛

با انتزاع بخش تداخلی روستای مذکور از طرح جامع شهر رشت موافقت و مقرر نمود:

۱ ـ طرح هادی روستا با رعایت حریم راه برون‌شهری رشت ـ فومن مطابق نامه شماره 54/11/56670 مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و کلیه ملاحظات زیست‌محیطی مطابق نامه شماره 20/5235-1400/4/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان با تأکید بر خروج اراضی کشاورزی بازنگری و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد.

۲ ـ صنایع متداخل با بافت روستا در محدوده طرح هادی لحاظ شوند. بدیهی است صنایع مذکور کماکان موظف به رعایت ضوابط و معیار‌های استقرار واحد‌های تولیدی و صنعتی سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهند بود.

۳ ـ ابلاغ نقشه محدوده جدید شهر رشت هم‌زمان با تصویب و ابلاغ طرح هادی روستا خواهد بود. بدیهی است تا پیش از ابلاغ محدوده جدید شهر رشت و طرح هادی روستای آتشگاه، محدوده‌های کنونی این نقاط سکونتگاهی ملاک عمل مراجع صدور پروانه خواهد بود. ضمناً پس از ابلاغ محدوده‌های جدید شهر و روستا، حقوق مکتسبه ناشی از پروانه‌های صادره توسط شهرداری رشت در محدوده انتزاع یافته، برای دهیاری لازم‌الرعایه می‌باشد.

۴ ـ با عنایت به ضرورت حفظ مدیریت یکپارچه بر شهر رشت و حوزه نفوذ آن و در نتیجه پیشگیری از شکل‌گیری نقطه سکونت شهری جدید در حوزه نفوذ این شهر، همچنین حفظ حریم شهر رشت به عنوان محدوده بلافصل برای توسعه آتی آن، لازمست روستای آتشگاه در حریم شهر تثبیت شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها و… نقشه اصلاح‌شده محدوده شهر رشت هم‌زمان با ابلاغ طرح هادی روستا آتشگاه، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر رویکرد نحوه احداث و مدیریت سکونتگاه شهری پرنیان از شهر جدید به شهرک مسکونی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17

شماره 111010/300-۱۴۰۲/۶/۲۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ خود گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان قم در خصوص مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم مبنی بر تغییر رویکرد نحوه احداث و مدیریت سکونتگاه شهری در اراضی ملی واقع در جنوب امامزاده عبداله قم (در فاصله ۲۱ کیلومتری شهر قم) از شهر جدید (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۷ شورای‌عالی) به شهرک مسکونی را در راستای تسریع و تسهیل فرایند تأمین زمین موردنیاز نهضت ملی مسکن استماع و مورد بررسی قرار داده و ضمن موافقت با تغییر رویکرد مذکور مقرر نمود؛ در مرحله اول طرح جامع شهرک مسکونی با سقف جمعیتی ۳۰ هزارنفر در چهارچوب دستورالعمل مصوب ترویج شهرک‌سازی در اراضی مکان‌یابی شده برای شهر جدید (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۷ شورای‌عالی) با رعایت موارد زیر تهیه و پس از تصویب مراجع استانی و تائید کمیته فنی شماره یک توسط دبیر شورای‌عالی به ستاد شهرک‌سازی جهت طی فرایند صدور پروانه احداث ابلاغ گردد.

ـ رعایت حرائم خطوط انتقال نیرو و حامل‌های انرژی و همچنین مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل بر اساس اعلام‌نظر دستگاه‌های ذی‌ربط استانی

ـ رعایت الگوی معماری ایرانی ـ اسلامی و استفاده از الگوی سکونت کم‌تراکم به عنوان الگوی غالب تراکمی در طرح

ـ تأمین سرانه‌های خدمات مطابق مصوبه شورای‌عالی در خصوص تدقیق سرانه‌ها

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. دستور فرمائید در اسرع وقت طرح جامع شهرک پس از اخذ مصوبه مرجع استانی جهت اقدامات آتی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22877-1402/07/17

 

شماره 111019/300-۱۴۰۲/۶/۲۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در خصوص “مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان، شامل تغییرات جزئی خط محدوده و تغییرات کاربری و معابر (صرفاً در ۲۲ موضع اعلامی اداره کل راه و شهرسازی استان)” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

تغییرات خط محدوده شهری:

تغییرات خط محدوده شهر مطابق مصوبه ۱۴۰۰/۹/۱۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد تائید قرار گرفت.

تغییرات کاربری و معابر شهری:

۱ ـ در موضع شماره یک (بلوار امام رضا ـ جنب مسکن مهر زیتون) با عنوان تغییر کاربری از “فضای سبز” به “مسکونی ـ آموزش‌عالی” با توجه به بند ۱۸ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۸۹/۱۰/۱۳ به شماره 29198/6 و همچنین مصوبه مورخ ۹۰/۱۱/۳۰ کمیسیون مذکور، با تغییر کاربری فوق‌الذکر مطابق مصوبه مرجع استانی با تأکید بر اعمال ماده ۱۰۱ تا سقف قانونی (43/75 درصد) به خدمات و معابر با غلبه فضای سبز موافقت شد.

۲ ـ در موضع شماره دو (بلوار امام رضا ـ مسکن مهر سعدآباد) با عنوان تغییر کاربری از” فضای سبز” به” مسکونی ـ معبر” با عنایت به طرح تفکیکی مسکن مهر سعدآباد، با مصوبه مرجع استانی موافقت شد.

۳ ـ در موضع شماره سه (بلوار امام رضا ـ اراضی عباس‌آباد) با عنوان تغییر کاربری از “فضای سبز” به “مسکونی ـ انبار” با عنایت به مستحدثات وضع موجود با تأکید بر اجرای فرآیند کامل رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ با نظر مرجع استانی موافقت شد.

۴ ـ در موضع شماره چهار (بلوار صیاد شیرازی جنب روستای گلند) با عنوان تغییر کاربری از” فضای سبز” به” مسکونی”، با عنایت به بافت ناکارآمد روستائی مجاور و لزوم افزایش سطوح خدماتی در این محدوده و مالکیت شهرداری بر این اراضی صرفاً با تغییر کاربری از” فضای سبز” به “خدمات مقیاس محله” (انتفاعی و غیرانتفاعی) موافقت شد.

۵ ـ در موضع شماره پنج (بلوار صیاد شیرازی ـ انتهای خیابان ایرانمهر) با عنوان کاهش عرض معبر ۲۴ متری به ۱۶ متری، با عنایت به طرح مصوب معبر ۲۴ متری ایرانمهر در سمت شمال و نقش و عملکرد محور مذکور در سطح ناحیه، ضرورت تقلیل عرض این معبر از سوی شورا احراز نگردید و با مصوبه مرجع استانی مخالفت شد.

۶ ـ در موضع شماره شش (انتهای عدالت ۱۰۱ ـ سروش چهارم معروف به باغ تسلیمی) با عنوان تغییر کاربری از “مسکونی ـ فضای سبز” به “مسکونی” با عنایت به سوابق طرح تفکیکی در سال ۷۷ با مصوبه مرجع استانی صرفاً در خارج از حریم و بستر آبراهه موجود در سمت غربی اراضی موافقت شد.

۷ ـ در مواضع شماره هفت ـ هشت ـ نه ـ ده (اراضی شهرک آپادانا)، موضع شماره یازده (بلوار گلشهر ـ گلشهر ۲۶ شهرک شهید کلانتری)، موضع شماره دوازده (اراضی کوی طبیعت اراضی شرکت نفت)، موضع شماره چهارده (اراضی کوی اوزینه ـ شهرک بنفشه) و موضع شماره پانزده (کوی اوزینه اراضی سازمان ملی) با عنوان تغییر کاربری از “فضای سبز” به “فضای سبز ستاره‌دار” و همچنین موضع شماره شانزده (۲۰ متری چناران ـ کوچه‌های چناران ۲۶ الی ۳۶) با عنوان تغییر کاربری از “خدمات محله ناحیه” به “مسکونی ستاره‌دار”، با پیشنهاد مصوبه استان، اولاً به دلیل مغایرت قانونی تفویض اختیار کمیسیون ماده ۵ به شهرداری و ثانیاً به دلیل تأثیر بسزای این بند در کاهش سطوح خدماتی و سبز و باز شهر مخالفت شد. بدیهی است سازوکار توافق با مالکین به عنوان یکی از روش‌های تحقق سرانه‌های خدماتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملاک عمل کمافی‌السابق قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۵ را خواهد داشت.

۸ ـ در موضع شماره ۱۳ (کوی طبیعت نرسیده به سه‌راهی امام‌زاده ضلع شرق) با عنوان کاهش عرض معبر از ۳۰ متری به ۲۰ متری، با توجه به نقش و عملکرد محور مذکور در مقیاس ناحیه، به عنوان معبر اتصال‌دهنده محور ۴۵ متری طبیعت به محور چناران، با تقلیل عرض محور از ۳۰ متر به ۲۰ متر مخالفت شد.

۹ ـ در موضع شماره ۱۷ (میدان معلم ابتدای بلوار جرجان) با عنوان تقلیل عرض معبر از ۳۰ متری به ۲۰ متری، با عنایت به نقش و عملکرد و طول معبر مذکور و همچنین مستحدثات موجود در طرفین آن، با مصوبه مرجع استانی موافقت شد.

۱۰ ـ در موضع شماره ۱۸ (بلوار جرجان شهرک بهشتی ـ موسوم به شرکت تعاونی کارکنان جهاد) با عنوان حذف معبر ۳۵ متری و تغییر کاربری به “کشاورزی”، با توجه به تصمیم مرجع استانی مبنی بر تغییر کاربری عرصه پیرامونی این معبر به مساحت ۱۸ هکتار (موسوم به تعاونی کارکنان جهاد) به کاربری “زراعی و باغی”، تبعاً احداث معبر مذکور ضرورت نداشته و با پیشنهاد مرجع استانی مبنی بر حذف آن موافقت می‌شود. تبعاً هرگونه تصمیم‌گیری بعدی کمیسیون در خصوص تغییر کاربری اراضی ۱۸ هکتاری مشمول فرآیند مغایرت اساسی خواهد بود.

۱۱ ـ در موضع شماره ۱۹ (کمربندی جهاد مرکزی، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاهی آزاد) با عنوان حذف معبر و تبدیل آن به کاربری آموزش‌عالی، با مصوبه مرجع استانی مبنی بر حذف تکه باقی‌مانده از معبر عبوری از عرصه دانشگاه آزاد با توجه به اخلال جدی این تصمیم در نقش و عملکرد محور واقع در شمال شرق شهر مخالفت می‌شود

۱۲ ـ در موضع شماره بیست (جاده آق‌قلا ـ جنب اداره برق ـ اراضی سازمان ملی) با عنوان حذف معبر و اختصاص آن به کاربری ” انتظامی ـ مسکونی ـ سبز”، با پیشنهاد مرجع استانی مبنی بر حذف و جابه‌جایی معبر ۳۵ متری با توجه به کفایت معابر پیرامونی معبر حذف شده و همچنین سابقه تائید طرح تفکیکی توسط اداره کل استان در سنوات گذشته، موافقت می‌شود.

۱۳ ـ در موضع شماره ۲۱ (کمربندی ـ جنب اداره دامپزشکی ـ اراضی شرکت کشاورزان استرآباد) با عنوان تغییر کاربری از “کشاورزی” به “مسکونی ـ معبر” مقرر شد: در خصوص این اراضی ابتدائاً نظر کمیسیون ماده ۱۲ اخذ شود. درصورتی‌که بر اساس رأی کمیسیون مذکور اراضی مورد بحث، باغ یا زراعی تشخیص داده شد با همین کاربری تحت دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تثبیت شود و در غیراین‌صورت بر اساس نظر مصوب در مرجع استانی اقدام گردد.

۱۴ ـ در موضع شماره ۲۲ (۶۰ متری افسران ـ کوچه خلیج ۳) با عنوان تغییر کاربری از “فضای سبز” به “مسکونی”، با پیشنهاد مرجع استانی صرفاً در صورت تخصیص کلیه سطوح سهم شهرداری به “معبر و خدمات” موافقت شد.

موارد تکمیلی:

۱۵ ـ محدوده و بافت تاریخی و ضوابط ساخت و ساز مترتب بر آن، بر اساس آخرین ابلاغیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (مربوط به سال ۱۴۰۱) عیناً در اسناد طرح تفصیلی درج و ملاک عمل قرار گیرد.

۱۶ ـ ضمن نمایش محدوده‌های دارای خطر رانش در اسناد طرح، نظر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در خصوص محدوده دارای خطر رانش و تمهیدات مهندسی لازم‌الرعایه در آنها توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ و عیناً در ضوابط احداث بنا درج شود.

۱۷ ـ با توجه به اعمال تغییرات گسترده در شبکه معابر طرح، مقرر شد طرح جامع ترافیک شهر در اسرع وقت بروز آوری شده و به تائید مراجع ذی‌صلاح برسد.

۱۸ ـ عرصه پادگان و سایر اماکن و اراضی متعلق به نیروهای مسلح و وزارت دفاع، تحت کاربری “نظامی” در طرح تثبیت شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها … اسناد مغایرت‌ها پس از اصلاح بر اساس نظر شورا جهت بررسی و ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up