خانه / آخرین مقالات و کتب حقوقی منتشره در کشور / مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار ۹۷

 

عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
اخلاق زیستیشماره ۲۵سال هفتم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
جايگاه الزامات اخلاقي در فرآيند تحقيقات مقدماتي در قانون آيين دادرسي کيفري ايراننبي اله غلامي، حسنعلي موذن زادگانتحقيقات مقدماتي، حقوق کيفري، اخلاقيات، الزامات اخلاقي
موافقت نامه منع تجارت متقلبانه و دسترسي به دارو در کشورهاي در حال توسعهمهدي زاهدي، محمدحسين عرفان منش، نگار هوشمندموافقت نامه منع تجارت متقلبانه (آکتا)، داروهاي ژنريک، دسترسي، سلامت عمومي، حقوق مالکيت فکري، موافقت نامه تريپس
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
آموزه های فقه مدنیشماره ۱۶۱۳۹۶پاییز – زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي مفهوم اضطرار اجتماعي و تاثير آن در تجويز اتلاف مالعلي سرايلو، محمدتقي فخلعي، عباسعلي سلطانيضرورت، اضطرار، اضطرار فردي، اضطرار اجتماعي، مصالح ضروري

، شخصيت حقوقي جامعه

بررسي انتقادي تعريف معسر با تاکيد بر قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ‎۱۳۹۳اسفنديار صفري، جليل قنواتي، سيدعلي علوي قزوينيمعسر، مديون، تعهد مالي
ملاک شناسي احکام معاملات و آثار آن در فقه اماميهيعقوبعلي برجي، منير حق خواهملاک، مدار، مناط، علت، مصلحت، معامله
بازپژوهي مستندات حکم فقهي حرمت ابدي در زناي ذات بعل و معتده رجعيهحميد مسجدسرايي، صغري باقرزاده، سيدرسول موسويحرمت ابدي، زنا، ذات بعل، معتده رجعيه
بررسي تطبيقي شرط فاسخ از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و مصرسيدابوالقاسم نقيبي، رسول مخصوصيشرط، تعليق، انحلال، شرط فاسخ، تعليق در انحلال قرارداد
تبيين حکم امضايي و تاثير آن در استنباط احکام فقهيقاسم نخعي پور، محمدعلي سعيديحکم، امضا، تاسيس، جعل، بناي عقلا
مسئوليت مدني دولت در منابع آب بر مبناي قاعده اتلاف، لاضرر و احترامنعمت الله دالوند، امان الله عليمرادي، محمدعلي حيدريمسئوليت مدني دولت، منابع آب، خسارت، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
اندیشه های حقوق عمومیشماره ۲ (پیاپی ۹)سال پنجم۱۳۹۵بهار و تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
سير تاريخي پذيرش شخصيت حقوقي افراد، در حقوق بين الملل بشرمريم احمدي نژاد، محسن متاجيحق بر شخصيت حقوقي، فرد، دولت، شناسايي، حقوق بشر
نقد و بررسي تئوکراسيمرتضي الياسيتئوکراسي، حاکميت الهي، دموکراسي، جمهوريت
عملکرد دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال آلمان در حمايت از خانوادهحامد عبداللهيحمايت از خانواده، دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت جمهوري فدرال آلمان

، سياست ها و اقدمات

نقد و بررسي مباني آزادي در ليبراليسم از منظر اسلاممحمدرضا باقرزادهنقد، مباني، آزادي، ليبراليسم، اسلام، اباحه گري
محدوديت هاي قانون اساسي بر حقوق کيفري؛ مطالعه موردي قانون اساسي ايران و آمريکافهيم مصطفي زادهقانون اساسي، حقوق کيفري اساسي، اساسي سازي حقوق کيفري
مباني مشروعيت دادرسي اساسيمحمد ناطقي، سيدابراهيم حسينيقانون، قانون اساسي، دادرسي اساسي، حاکميت اکثريت، حاکميت قانون
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پزشکی قانونیشماره ۴ (پیاپی ۸۴)سال بیست وسوم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي احکام فقهي – حقوقي خريد و فروش اعضاي بدنرضاعلي کرمي … [و ديگران]فقه اسلامي، حکم، تفصيل، فروش اعضا
جستاري در ارکان ماهيت سرايت در فقه و حقوق کيفري (خلاء زدايي قانوني از ماهيت سرايت)مجيد قورچي بيگي، يوسف فاطمي نيا، طه زرگريانسرايت، رابطه سببيت، گذشت زمان، يک سال و يک روز
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غربشماره ۳سال سوم۱۳۹۵پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي مباني اصل شفافيت از ديدگاه اسلام و نظريه حکمراني خوبمحسن طاهري، محمدجواد ارسطااصل شفافيت، عدم احتجاب، آزادي اطلاعات، اسلام، حکمراني خوب
حاکميت مردم در انديشه سياسي غرب و اسلام؛ “نظام دموکراتيک” و “نظام مبتني بر شريعت مقدس در قانون اساسي ايران”عليرضا دبيرنيا، طيبه اسدآباديحاکميت، دموکراسي، قانون اساسي، مباني اسلام
تعدي و تفريط به عنوان رفع کننده مانع  مسئوليت مدني در فقه اماميه و اختلاف آن با نهاد تقصير در کامن لااحمد ديلمي، محمدزمان رستمي، محمدهادي رستميتعدي، تفريط، مسئوليت مدني، ضمان، امانت، يد (استيلاء)
دوره اي بودن انتخابات در حقوق بين الملل بشر، و مسئله توقيت در نهاد ولايت مطلقه فقيه در فقه اماميهسيدقاسم زماني، محمد آدميحقوق بشر، حق بر مشارکت سياسي، انتخابات ادواري، ولايت مطلقه فقيه، توقيت زماني
بررسي مباني رعايت قواعد بشردوستانه توسط گروه هاي غيردولتي، از منظر اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي؛ مطالعه موردي وضعيت عراق و سوريهسيامک کرم زاده، بهرام مراديانمخاصمات مسلحانه غير بين المللي، ماده ۳ مشترک، اعمال تروريستي، حقوق جنگ در اسلام، گروه هاي غيردولتي
بررسي خسارت انتظار ناشي از نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ايراناسماعيل نعمت اللهينقض قرارداد، مسئوليت قراردادي، خسارت انتظار، عدم النفع
مطالعه تطبيقي ماهيت تعيين اجل در تعهدات قراردادي و براتي (ايران، انگليس، کنوانسيون ژنو و آنسيترال)سيديونس نوراني مقدم، بيژن حاجي عزيزي، حسين محموديموعد ايفاء تعهد، شرط ضمن عقد، شرط اصلي، شرط فرعي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش حقوق خصوصیشماره ۲۲سال ششم۱۳۹۷بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
موجه و مدلل بودن راي داوري داخلي با نگاهي بر رويه قضاييعيسي اميني، عباس منصوريراي داوري داخلي، موجه، مدلل، مستند، بطلان، اسباب موجهه
مطالعه تطبيقي نظام ثبت اختراعات فناوري زيستي در موافقت نامه تريپس و کنوانسيون تنوع زيستيمهدي زاهدي، زهرا محموديموافقت نامه تريپس، کنوانسيون تنوع زيستي، اختراع، فناوري زيستي، اصلاح تريپس
وحدت گرايي در قواعد مسئوليت مدني: مطالعه موردي نظام اتحاديه اروپاسيدمحمد طباطبائي نژاداتحاديه اروپا، اصول اروپايي، مسئوليت مدني، وحدت گرايي، آزادي کالا و خدمات
مداخله دادگاه در تعيين داور، آسيب شناسي قانون، رويه قضايي و ارائه الگوحميدرضا علومي يزدي، حميد درخشان نياداوري، مداخله دادگاه، تعيين داور، نظارت دادگاه، الگوي داوري
نقش دادگاه در داوري بين المللي: نقدي بر لايحه جامع داوري از ديدگاه قوانين مدرن داوري بين الملليعلي مقدم ابريشمي، مسعود محبوبداوري بين المللي، قانون داوري، نقش دادگاه، لايحه جامع داوري
اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجيه و تحليل رويه قضايي)سيدمرتضي قاسم زاده، محمد قرباني جويباريشرط ضمن عقد، شرط وابسته، شرط مستقل، عقد باطل
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش حقوق کیفریشماره ۲۲سال ششم۱۳۹۷بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
اختلال شخصيت دوقطبي از منظر حدود مسئوليت کيفريسيدمنصور ميرسعيدي، نبي اله غلامياختلال شخصيت دو قطبي، مسئوليت کيفري، جنون، اختلالات رواني
رويکرد جرم شناسي به تغيير معيار تقصير در جرايم غيرعمديکيومرث کلانتري، فاطمه نوريتقصير، رفتار متعارف، جرم شناسي، پيشگيري
تحليل بزه ديدگي جنسي زنان در شبکه هاي اجتماعي: نمونه پژوهي تانگوحميد دانش ناري، عباس شيخ الاسلامي، حسين محمد کوره پزبزه ديدگي جنسي، شبکه اجتماعي، تانگو، حريم خصوصي، سامانه هاي نظارتي
تحليل جرم شناختي راه کارهاي پيشگيري از جنايات عليه بشريتسميرا گل خندان، محمدعلي حاجي ده آبادي، محمدابراهيم شمس ناتريجنايات عليه بشريت، پيشگيري، پيشگيري کيفري، پيشگيري وضعي، پيشگيري اجتماعي
تبيين سياست کاهش آسيب از منظر اصول فقهايمان رحيمي پور، محمدجعفر حبيب زاده، جليل اميديسياست کاهش آسيب، قاعده ضد، اجتماع امر و نهي، تزاحم
جرم انگاري قاچاق داروي تقلبي در اسناد بين المللي و حقوق ايرانمحسن عينيقاچاق داروي تقلبي، داروي غير مجاز، جرم انگاري، جرايم عليه سلامت
چالش هاي حقوقي – قضايي  جرم افساد في الارض در قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲محمدرضا رهبرپور، حسين نورمحمديحدود، افساد في الارض، ارکان جرم افساد في الارض، تعدد جرم افساد في الارض
نسبت حقوق اولياي دم با حقوق طلبکاران مقتول (قصاص، ديه، عفو)عباس ميرشکاريقصاص، ديه، قتل عمد، عفو، طلبکاران
توسعه تدريجي عدالت کيفري منطقه اي با تاکيد بر ديوان آفريقايي دادگستري و حقوق بشرمحمدحسين رمضاني قوام آبادياتحاديه آفريقايي، ديوان آفريقايي دادگستري و حقوق بشر، عدالت کيفري منطقه اي، ديوان کيفري بين المللي، مصونيت
ماهيت و آثار طرح دعواي مدني در محاکم کيفريخيراله هرمزي، حسنعلي موذن زادگان، سيدحجت علويدعواي خصوصي ناشي از جرم، دادگاه کيفري، جرم، آيين دادرسي کيفري
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهشنامه حقوق اسلامیشماره ۱ (پياپي ۴۵)سال هجدهم۱۳۹۶بهار و تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بازگشت پذيري مقيد وقف در فقه و حقوق ايرانسيد مصطفي سعادت مصطفوي، علي اکبر جعفريشرط فسخ و فاسخ، مقتضاي وقف، تعليق وقف، شخصيت حقوقي وقف، وقف بر نفس، قصد قربت، اجماع، سنت، اصل صحت
حريم خصوصي خودرو در حقوق ايران و انگلستانرضا شکري، مهدي شيدائيان، سيد محمود مير خليليحريم خصوصي، خودرو، انگلستان، ايران
خوانشي نو از ديدگاه هاي تحليلي نسبت به مفهوم قانون در عصر مشروطههادي طحان نظيف، رضا احسانيمفهوم قانون، نظام حقوقي مدرن، مشروطه، تاريخ حقوق ايران
نسبت تعزير با نهي از منکر در فقه اماميهمجتبي جاويدي، مهدي حميدينهي از منکر، تعزير، گناه، جرم، فقه اماميه
مطالعه تطبيقي تقاص؛ مباني و منابع آن در فقه اماميه، حقوق ايران، انگلستان و ايالات متحده آمريکارسول احمدي فرجبران خسارت، سلف-هلپ، جبران خسارت از طريق شخصي، جبران خسارت بدون مراجعه به دادگاه
واکاوي فقهي مسئله استقلال داورحسين هوشمند فيروزآباديحکميت، استقلال، داوري، قاضي تحکيم، داور
بررسي اجراي علني مجازات ها از منظر علم کيفرشناسي و آراء فقهامحمدجواد پورحسيني، سيدمهدي قريشي، محمدحسن جواديمجازات، ملاء عام، عوام گرايي کيفري، بازدارندگي، اسلام، کيفرشناسي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهشنامه حقوق اسلامیشماره ۲ (پياپي ۴۶)سال هجدهم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
واکاوي مفهوم مخاطره در قراردادها با تاکيد بر مفاهيم قمار و غررمحمود حکمت نيا، ميثم نظري علوممخاطره، قمار، گروبندي، غرر، عقود احتمالي، عقود شانسي
تاملي فقهي در حرزيت مکان هاي مجهز به دوربين مداربستهحبيب اله چوپاني مرسي، علي اکبر ايزدي فرد، محمد محسني دهکلانيفقه، حرز، دوربين مداربسته، نظارت
ارزيابي تطبيقي استمرار مباني قانون اساسي در نظام هاي حقوقي ايران، فرانسه و آمريکاعثمان سالاري، علي اکبر گرجي ازندرياني، بيژن عباسي لاهيجياستمرار قانون اساسي، حقوق بنيادين، هنجارهاي قانون اساسي، صيانت از قانون اساسي
ماهيت حقوقي شرکت هاي وابسته به موسسات عمومي غيردولتيسيد محمد مهدي غمامي، کمال کدخدا مرادي، مهدي فلاحيانشرکت هاي وابسته، ديوان عدالت اداري، مؤسسات عمومي غيردولتي
تراکم زدايي حقوقي ـ اداري از تهران در پرتو اصول قانون اساسيمحمد زرشکي، محمد جلاليتراکم زدايي از تهران، قانون اساسي، آمايش سرزمين، دولت الکترونيک، کوچک سازي دولت، دموکراسي مشارکتي
ماهيت حق بر سلامت و جايگاه دولت در تحقق آنسميرا متقي، آناهيتا سيفي، مجيد دروديانحق بر سلامت، توسعه، جمهوي اسلامي ايران
مراجع ذيصلاح داوري و دادرسي در قراردادهاي اداري و نفتي ايرانمصطفي مبارکي، محمدکاظم عمادزاده، غلامحسين مسعودسازمان برنامه و بودجه، شوراي عالي فني، قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي، مراجع شبه قضايي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش های فقه و حقوق اسلامیشماره ۵۱سال چهاردهم۱۳۹۷بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي تطبيقي حمايت از خريدار با حسن نيت در فقه و حقوق تطبيقيعلي اکبر ايزدي فرد، علي صداقتي، مجيد عباس تبارحمايت از مالک، خريدار با حسن نيت، لزوم انتظام امور، قاعده صحت فعل غير، قاعده يد
تاملي فقهي در مدلول ماده ‎۴۴۰ قانون مجازات اسلاميسيده محبوبه حسني ابوالحسن کلايي، محمد محسني دهکلاني، علي اکبر جهانيجنايت، قصاص، سرايت، اندمال، تاخير
تاملي در عدم سقوط حد بواسطه توبه زاني پس از قيام بينه (نقدي بر ماده ‎۱۱۴ قانون مجازات اسلامي)سيدمجتبي حسين نژادحد، توبه، زاني، بينه، شهرت، تحف العقول
تحليل فقهي حقوقي آثار اضطرار در مسووليت غيرقراردادي ( مطالعه تطبيقي)ياسر عبدياضطرار، مسووليت غير قراردادي، خطر، قاعده احسان، تقصير
مباني فقهي جبران خسارت از سوي حکومت در خطاي قاضيحجت عزيزالهي … [و ديگران]خطاي قاضي، جرح بينه، قصور قاضي، ضمان، بيت المال
موجبات بطلان نسبي در حقوق فرانسه و ايران و امکان سنجي آن در فقه اماميهسيدمحمدتقي کريم پور آلهاشم … [و ديگران]بطلان نسبي، بطلان مطلق، قابليت ابطال، عدم نفوذ
اصل “صرفه جويي کيفري” مبناي تفسير احکام و قوانين جزايي اسلامحميد مسجدسرائي … [و ديگران]اصل صرفه جويي کيفري، تفسير فقه جزايي، عدالت کيفري، سياست کيفرزدايي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهش های فقهیشماره ۴سال سیزدهم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي و نقد نظريه هاي تعريف حق در حقوق اسلاميحيدر باقري اصل، سعيده باقري اصلانتزاع، حق، سلطنت، ملکيت نارس، نظريه
مطالعه انتقادي اثبات اعسار يا ايسار در گستره مواد ‎۷ و ‎۱۰ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ۱۵/۷/‎۱۳۹۳اسفنديار صفري، جليل قنواتي، عليرضا آذربايجانياعسار، ايسار، تعارض
فرزندآوري مقتضاي اطلاق عقد نکاحليلا ثمني، مهدي مهريزي، سيدمحسن فتاحيفرزندآوري، مقتضاي اطلاق نکاح، مقتضاي ذات نکاح، نکاح دائم، نکاح موقت
بررسي و نقد شبيه سازي انساني از منظر فقه اسلامي (شيعه و اهل سنت)علي عسگري يزدي، مسعود ميرزايياهل سنت، جواز، حرمت، شبيه سازي انساني، شيعه، فقه اسلامي
بررسي فقهي دادرسي غيابيسعيد نظري توکلي، مسلم حيدريحکم غيابي، دادرسي، دادرسي غيابي، غائب
تسري جواز فسخ نکاح به بيماري هاي هپاتيت B، سارس، سيفيليس و هرپس سيمپکلس حاد و مزمنصديقه حاتمي، عباسعلي سلطانيامراض مهلک، مسري و صعب العلاج، خيار فسخ، عيوب منصوصه، لاضرر
کاربرد اصول و قواعد فقهي در پيشگيري از اختلال اضطرابي وسواس فکري – عمليفرشته ابراهيم آبادي، اميرحمزه سالارزايي، پژمان برزعليآگاه سازي، اختلال اضطرابي، استدلال در اصول فقه، اصول و قواعد فقهي، وسواس فکري – عملي (OCD)
بررسي مباني فقهي شفعه در اموال منقول از ديدگاه مذاهب اسلاميمرتضي رحيمي، سيدمحمدهاشم پورمولاتقسيم پذير، شفعه، ضرر، غيرمنقول، منقول
بررسي شرط ابدال در خيار رويتهادي غلامرضا راوي، محمود يوسف وندثمن جهل، خيار رويت، شرط، شرط فعل، شرط نتيجه
شرط فعل از تکليف محض تا اشتغال ذمه (گفتاري پيرامون آثار شرط فعل در فقه اماميه و حقوق ايران)نصراله جعفري خسروآباديشرط فعل، حق مالي، حق مطالبه، حکم تکليفي، حکم وضعي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
پژوهشهای حقوقیشماره ۳۳سال هفدهم۱۳۹۷بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مقايسه نحوه صدور اسناد رسمي با اسناد الکترونيکي مطمئن در حقوق کشورهاي مختلفعباس کريمي، امير سپاهيشرايط ماهوي صدور سند رسمي، شرايط شکلي صدور سند رسمي، صدور امضاي ديجيتالي، صدور گواهي ديجيتالي، صدور سند الکترونيکي مطمئن
ماهيت حقوقي نمايندگان هوشمند در عرصه قراردادهاي الکترونيکيسيدالهام الدين شريفي،  گلناز بيرمينماينده هوشمند، قرارداد الکترونيکي، تجارت الکترونيک، سامانه پيام خودکار، فضاي مجازي
جبران خسارت از متهمان بازداشت شده بي گناهرجب گلدوست جويباري، مهران ابراهيمي منشجبران خسارت، متهم بازداشت شده، متهم بي گناه، حقوق بشر
تاثير فساد بر تحقق حق هاي بشريحسين سپه سرافساد و حقوق بشر، تعهد به احترام، حمايت و اجراي حقوق بشر
سياست قضايي يا قضاوت سياسي؟ بررسي تاثيرپذيري ديوان بين المللي دادگستري از مولفه هاي غيرحقوقيياسر سالاريان، مهدي خليلي طرقبهديوان بين المللي دادگستري، صلح و امنيت بين الملل، منشور ملل متحد، ماده ‎۹۲ منشور
تحليل مصاديق قراردادهاي احتمالي در نظام حقوقي ايرانحبيب الله رحيمي،  خسرو محمودزادهعقد احتمالي، قرارداد، نامعلوم بودن عوضين، قرارداد پيش فروش، قرارداد مشارکت
مطابقت حقوقي کالا با قرارداد در پرتو کنوانسيون بيع بين المللياحسان لطفيمطابقت حقوقي، ادعاي شخص ثالث، مالکيت فکري، کنوانسيون بيع بين المللي
حقوق بشر مهاجران غيرقانوني: چالش هاي موجودمريم مهدويمهاجر، پناهنده، مهاجر غيرقانوني، حقوق بشر
ارزيابي مفهوم، جايگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداريامير ايروانياننرخ خدمات، شوراي اسلامي شهر، ديوان عدالت اداري، حقوق ديواني، خدمات مستقيم
ابعاد حقوقي اختلاف چين و همسايگان آن در مورد جزاير اسپراتلينسيم زرگري نژادجزاير اسپراتلي، حل و فصل اختلافات، درياي جنوب چين، فيليپين، داوري
قانون گذاري کيفريليندزي فارمر؛ ترجمه عبدالرضا جوان جعفري، سيده سارا ميرباذل، سيدبهمن خداداديقانونگذاري، نظام هاي حقوقي، نظام کامن لا، قواعد حقوقي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریشماره ۳۲۱۳۹۶تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تدابير حقوقي حمايت از مالکيت سرمايه گذار خارجي در حقوق ايران و بين المللمحمدصادق تيموري … [و ديگران]تدابير حقوقي، سرمايه گذاري خارجي، حمايت از مالکيت سرمايه گذار
مقابله با اکو تروريسم جهاني در پرتو ديپلماسي بين المللي محيط زيستسبحان طيبي، سيدعباس پورهاشميديپلماسي و حقوق بين الملل محيط زيست، ضمانت هاي مشترک، قواعد آمره، تعهدات بين المللي و همکاري هاي بين المللي، مقابله با مخاطرات زيست محيطي
پراگماتيسم سياست جنايي مشارکتي درقبال خشونت عليه زنانعسل عظيميان … [و ديگران]مشارکت مردم، ميانجيگري کيفري، پيش گيري اجتماعي، خشونت عليه زنان، خشونت خانگي، امنيت زنان
پاسخ دهي به بزه کاري کودکان و نوجوانان: تخميني يا ترميميفرناز رجبي، نسرين مهرابزه کاري، کودکان و نوجوانانف تفکيک در پاسخ دهي، عدالت ترميمي، عدالت تخميني
بررسي مسووليت هاي ناشي از عملکرد مديران برنامه ورزشکاران نسبت به باشگاه ها در حقوق ورزشياحمد يوسفي صادقلو، زينب نوابي مقدممدير برنامه ورزشي، کارگزاران رسمي بازيکن، دلال ورزشي، نهاد نمايندگي
شيوه هاي پرداخت در معاملات تجاري بين المللي با تاکيد بر اعتبارات اسناديرضا نصيري اقدم، پيمان دادرساعتبار اسنادي، تعهد قراردادي بين المللي، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي، ماهيت حقوقي اعتبار اسنادي، اصول حقوقي حاکم بر اعتبار اسنادي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریشماره ۳۳۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تفاوت اعتراض ثالث اجرايي با عناوين مشابهاحمد يوسفي صادقلو، سعيد مجيدي فراعتراض ثالث، اجراي حکم، محکوم عليه، مراجع قضايي
ماهيت حقوقي شرط داوريمحسن سليمي، بابک خسروي نيا، مهدي زارعداوري، شرط فعل، ماهيت حقوقي، قرارداد، شرط
پيشگيري پليس محور از بزه ديدگي کودکان در مدارس و راهکارهاي آننصيبه ابراهيمي، کيومرث کلانتري، عابدين صفري کاکروديپليس، پيشگيري اجتماعي، بزه ديدگي، مدرسه، کودکان
نقش قرار موقت ديوان بين المللي دادگستري در اختلافات زيست محيطي بين دولت هاسيدعباس پورهاشمي، مجيد حقانيقرار موقت، ديوان بين المللي دادگستري، شوراي امنيت، اختلافات بين المللي زيست محيطي، اصل احتياطي
مجرمان مواد مخدر به مثابه مجرمان پر خطر در نظام عدالت کيفري ايراناکبر زمان زادهسياست کيفري سخت گيرانه، رويکرد مديريت خطر جرم، معيار تعيين خطرناکي، مجرمان مواد مخدر
رژيم مسئوليت هواپيماي خلبان متحرکليلا رئيسي، معصومه ابراهيميهواپيماي خلبان متحرک، ايکائو، کنوانسيون شيکاکو، مسئوليت
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوقیشماره ۸۱دوره بیست ویکم۱۳۹۷بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
جستاري در نظريات مطرح در باب ماهيت قرارداد پيش فروش ساختمان با تاملي بر قانون پيش فروش ساختمان مصوب ‎۱۳۸۹گودرز افتخار جهرمي، هيوا عبدالکريميبيع استصناع، بيع معلق، عقد با نام، قرارداد خصوصي، ماهيت قرارداد پيش فروش ساختمان
تورم حقوقايجان مکاي، علي برجياناعتماد به حقوق، امنيت حقوقي و قضايي، پيروي از قوانين، تورم قانون گذاري، دسترسي به حقوق و دادرسي عادلانه
اهداف نظام کيفري بين المللي در اسناد و رويه دادگاه هاي کيفري بين الملليمحمدعلي اردبيلي، فاطمه وحيد دستجرديبازدارندگي، بازپروري، سابقه تاريخي، سزادهي، صلح پس از مخاصمه
تحول مفهوم دفاع مشروع: حقوق بين الملل و بازيگران غيردولتيمحسن محبي، ايمان شفيعيبازيگران غيردولتي، تروريسم، حمايت مسئولانه، داعش، مسئوليت حمايت
گارانتي از منظر تحليل اقتصادي حقوقعباس قاسمي حامد، شهرزاد حدادي، شيوا عبدالله زاده ثانيتئوري هاي مبنايي گارانتي، کارايي اقتصادي گارانتي، وارانتي
نگرشي بر ماده ‎۳۸ اصلاحي آيين نامه معاملات شهرداري تهران و تسري آن به کلان شهرهامحمدعلي سعيدي، مهدي مفتخرياختلافات ناشي از قرارداد، ماده ‎۳۸ قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران به کلان شهرها، مرجع اداري
ممنوعيت مطلق شکنجه: چشم اندازي اسلاميسيدحسين عليزاده طباطبايي، رحيم نوبهار، سيدمحمدرضا آيتياقرار اجبار، شکنجه، فقه، کرامت انسان
تحليلي بنيادين بر ملاک تمايز ميان نکاح و رابطه نامشروع در حقوق اسلاميمهدي موحدي محباقوام، انضباط، تسهيل، رسميت، زوجيت
شناسايي حقوقي اقليت هاي درون گروه هاي اقليت در انديشه هاي آيليت شاشارامير نيک پي، هادي صالحيآيليت شاشار، اقليت‌هاي درون اقليت، حقوق زنان، شناسايي حقوقي، گروه هاي اقليت، نظريه تقاطع گرا
استقلال حقوق دادرسي از حقوق مالياتي (ضمانت اجراي نقض تکليف علي الحساب مالياتي وکيل)حسن محسني، مهدي صاحبياستقلال، اعمال آيين دادرسي، تمبر مالياتي، عدم پذيرش وکالت، وکالت نامه
اعمال يک جانبه دولت ها به عنوان منبع تعهد بين المللي در حقوق بين المللمهدي حدادي، سيامک کريمياعلاميه هاي يک جانبه، اعمال يک جانبه دولت ها، رويه قضايي، قصد الزام آور، منابع حقوق بين الملل
جانشيني دولت ها در مسئوليت بين الملليميرشهبيز شافع، وحيد بذارتعهد به جبران، جانشيني، رويه دولت ها، عمل متخلفانه بين المللي، مسئوليت بين المللي
حقوق هوايي، تاملي در مفهوم و اوصافمجتبي اشراقي آراني، ميلاد صادقيامنيت، ايمني، حقوق هوايي، فضاي هوايي، هواپيما
ارزيابي مشروعيت آزمايش هاي هسته اي و موشکي کره شمالي در حقوق بين المللسيدهادي محمودي، عارفه راستگو افخمبازدارندگي، حقوق بين الملل، کره شمالي، منع اشاعه هسته اي
اعتبار سنجي و نقش آن در پيشگيري از پول شويي در بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي ايرانحميدرضا ميرزاجاني، مجيد نجات زادگاناعتبار سنجي، بانک، پول شويي، پيشگيري، موسسه اعتباري غير بانکي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
تحقیقات حقوقی آزادشماره ۳۷سال دهم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونيکي از منظر قوانين ايران، مقررات آنسيترال و حقوق فرانسهحميد ابهري، امير مسعود فاطميان، عليرضا حسني، محمد کينياسند الکترونيکي، سند رسمي الکترونيکي، سند مطمئن الکترونيکي، سند ساده الکترونيکي، ارزش اثباتي
انتقال تعهد در ايران، انگليس و اسناد بين الملليحسين جلالي، سيد عزت الله عراقي، دکتر محمدرضا پيرهاديانتقال دهنده، انتقال گيرنده، واگذاري قرارداد، واگذاري تعهد
مسئوليت کيفري در جنايات بين المللي و تقابل آن با گفتمان مصونيتمحمد علي چاپاري، مجيد شايگان فردمصونيت، مسئوليت کيفري، جنايات بين المللي، دادگاه بين المللي کيفري
تاثير ايدئولوژي ها بر قبض و بسط قلمرو حقوق کيفريغلامرضا سلطانفر، هوشنگ شامبياتي، علي آزمايشجرم انگاري، آزادي، دولت حداقلي، دولت حداکثري، ليبراليسم، اقتدارگرايي فراگير
جايگاه و آثار انتقال محکومان در حقوق داخلي و اسناد بين الملليفخرالدين سلطاني، جميل حسن پور، هادي کرامتي معزانتقال محکومان، حقوق داخلي، اسناد بين المللي، حقوق جزاي بين الملل
گسترش قلمرو داوري در پرتو نظريه اصيل واقعي و مطالعه تطبيقي با حقوق ايرانبابک شيد، محسن ايزانلواصيل واقعي، گسترش داوري، شخص ثالث
تحليل و نقد افتراقي بودن دادرسي نظاميحامد عطارنيا، رجب گلدوست جويباري، محمد علي اردبيليدادرسي افتراقي، ارتش، محاکم عسکريه، ديوان حرب، ژاندارمري، شهرباني، دادستان ارتش
حقوق و تکاليف متعاملين در بيع الکترونيکعلي مقدم، نجاد علي الماسي، بهروز اخلاقيبيع الکترونيکي، تکاليف، خيار، قرارداد، متعاملين
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوق بشرشماره ۱ (پیاپی ۲۳)سال دوازدهم۱۳۹۶بهار و تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
چالش افشاي دلايل محرمانه در مرحله تأييد اتهامات لوبانگو در رويه ديوان کيفري بين المللي؛ جلوه اي از دستاوردهاي حقوق بشريجواد صالحيمحاکمه عادلانه، افشاي دلايل محرمانه، اساسنامه رم، مرحله تأييد اتهامات، دادستان
نگاهي اجمالي بر نسبت حکمراني خوب و حقوق بشرمحمد امامي، حميد شاکريحکمراني خوب، حقوق بشر، حاکميت قانون، مشارکت، پاسخگويي
داستان يک حق؛ بررسي ريشه هاي تاريخي تضمين اشتغال به مثابه يک حق بشريآزاده السادات طاهريحقوق بشر، حقوق رفاهي، حق اشتغال، حقوق کار، بررسي‌هاي تاريخي
واکاوي علل عدم تصريح قانون اساسي به شرط جنسيت در تصدي مقامات عالي رتبه سياسيسيده فاطمه فقيهيرهبري، مباني فقهي، قانون اساسي، تصدي گري زنان، جنسيت
حق بر زبان مادري و آموزشسعيد رهايي، زهرا رزاق مرندياقليت، آموزش، زبان مادري، حق، عدم تبعيض
مفهوم، ارکان و ارتقاي شهروندي جهانيمجتبي همتيجامعه اطلاعاتي، احياي سياره، انسانيت، جامعه چند فرهنگي، شهروند جهاني
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوق تطبیقیشماره ۱۰۸ (جلد ۱۳، شماره ۲)۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
اصل حاکميت اراده و تعيين حقوق فراملي بازرگاني به عنوان سيستم حقوقي حاکم بر تعهدات اسناد تجاري الکترونيکينجادعلي الماسي، مهدي حسين زادهتعهدات اسناد تجاري الکترونيکي، اصل حاکميت اراده، حقوق فراملي بازرگاني
داوري پذيري در نظام حقوقي ايران با تاکيد بر رويه قضاييلعيا جنيدي، نسترن غياثوند قزوينيداوري پذيري، نظم عمومي، مالکيت فکري، بورس، اصل يکصد و سي و نه قانون اساسي
مزاحمت؛ تهاجمي عليه تماميت رواني اشخاص، در نظام هاي کيفري ايران و انگلستانسيدمحمد حسيني، امير اعتماديايجاد مزاحمت، آشفتگي خاطر بزه ديده، تهاجم، تماميت رواني
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از مالکيت بر اشيا و عوامل رفع آن در حقوق ايران و مصرسيدعبدالمطلب احمدزاده بزاز، محمد مهريارمسئوليت مدني، عوامل رفع مسئوليت مدني، مالکيت بر اشياء
حق بهره مندي از هواي پاک در رويه مراجع بين المللياحمد نصراصفهاني، ليلا رئيسيمحيط زيست سالم، هواي پاک، نسل هاي سه گانه حقوق بشر، مراجع بين المللي، تفسير پويا و تکاملي
حقوق منتقدان از ديدگاه اسلام، حقوق بين الملل و قوانين ايرانمحمدجواد نجفي، محمدهادي مفتح، محمدحسن موحدي ساوجيحقوق منتقدان، قرآن، سنت معصومان، حقوق بين الملل، قوانين ايران
راهکارهاي موثر اجراي احکام مدني در ايران و فرانسهمحمدمهدي مقدادي، نسرين نکوجوياجراي اجباري، اجراي داوطلبانه، اجراي جمعي، اجراي فردي، اجراي مستقيم، اجراي غير مستقيم، توقيف، سلب حق مالکيت
تحليل تطبيقي مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال “ملکيت” و “حق” در حقوق ايران و فرانسهعليرضا فصيحي زاده، اعظم حيدريحق، عمل حقوقي، واقعه حقوقي
واگرايي بعد از همگرايي: تحول نظام بين المللي حمايت از حقوق مالکيت فکري بعد از موافقتنامه تريپسميرقاسم جعفرزاده، مرتضي اسدلوموافقتنامه تريپس، معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري، معاهدات منطقه اي، کشورهاي توسعه يافته، کشورهاي در حال توسعه
مقايسه عقيم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعده عسر و حرج و هاردشيپمهدي تلبا، عليرضا ابراهيميعقيم شدن قرارداد، عسر و حرج، فورس ماژور، هاردشيپ
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوق خصوصیشماره ۲دوره چهاردهم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
انجام عين تعهد در تقابل با قابليت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآيي در نظام ضمانت اجراهاي قرارداديعلي انصاري، حسن باديني، احد شاهي دامن جانيانجام عين تعهد، جمع ضمانت اجراها، کارآيي
عکس: جلوه اي از هنر يا تقليد صرف؟ جايگاه آثار عکاسي در نظام حقوق مالکيت ادبي و هنريمصطفي بختياروند، نفيسه مستقلاثر هنري، اصالت، حقوق مالکيت ادبي و هنري، عکس
حمايت از حقوق معنوي هنرمندان مجري اثر در حقوق ايران، فرانسه و اسناد بين الملليسيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسنيحقوق معنوي، حقوق قراردادها، حقوق شخصيت، مالکيت فکري، هنرمندان مجري
حقوق محصولات فکري پديد آمده از غير انسان: شرح حقوق کنوني و نقدي بر رويکرد لايحه حمايت از مالکيت فکريعبدالله رجبياستخدام، برنامه هاي مبتني بر رايانه، برنامه واسط، سرمايه گذاري، سفارش
نفقه و تعهدات آن طبق حقوق تاجيکستانناصر بهمني، ابوالحسن شاکريتعهدات نفقه، حقوق تاجيکستان، خانواده، قرارداد اجتماعي، نفقه
ماهيت، ويژگي ها و صلاحيت داوري در قانون پيش فروش ساختماننيما سکوتي، جواد حسين زادهپيش فروش ساختمان، داور، شرط داوري، صلاحيت داوري، هيئت داوري
دعاوي جعل طاري در دادرسي مدنيابوالقاسم ريشهري، محمدرضا پيرهاديجعل طاري، دعوي جعل طاري متقابل، دعواي جلب ثالث، دعواي ورود ثالث، دعواي اضافي
بررسي ماهيت و ابعاد “عمل متقابل” در قانون صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجيمهدي حدادي، علي احدي کرنقاقدام متقابل، عمل متقابل، قانون صلاحيت دادگستري
ماهيت شناسي حق بر حريم در نظام حقوقي ايرانمحمدحسن امامورديارتفاق مثبت، ارتفاق منفي، حريم، مالکيت، موات
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
حقوقی دادگستریشماره ۱۰۰سال هشتاد و یکم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي الگوهاي دادرسي شرعي در کشورهاي اسلاميعلي بهادري، اسماعيل آجرلودادرسي شرعي، حقوق اساسي، نظام قضايي، تقنين اسلامي، کشورهاي اسلامي
تسري موافقت نامه داوري به اشخاص ثالث بر مبناي نظريه استاپلمحسن ايزانلو، بابک شيدداوري، استاپل، حقوق عرفي، گسترش داوري، قاعده اقدام
چالش هاي مقررات تعدد جرم در جرايم سايبريحميد بهره مندتعدد جرم، جرم سايبري، فضاي سايبر، اقتصاد جرم و مجازات
مسئوليت کيفري موسسه هاي اعتباري در حقوق ايرانمحمدجعفر حبيب زاده، محمود صابر، حسين سميعي زنوزموسسه اعتباري، مسئوليت کيفري، شخصيت حقوقي، اعمال تصدي، عمليات بانکي
بررسي تطبيقي مقررات کنترلي حقوق رقابت پيرامون ادغام شرکت هاي تجاريمهدي حقيقت جوادغام مجاز، ادغام ممنوع، انحصار نامتعارف، محدوديت اساسي در رقابت، موقعيت مسلط
وضعيت منافع عوضين پس از فسخ معامله در حقوق ايرانغلامعلي سيفي، رسول بهرامپوري، حامد شريفيفسخ، منفعت متصل، منفعت منفصل، تابعيت منافع از اعيان
قانون قابل اعمال بر تعهدات غيرقراردادي در مقررات متحدالشکل رم دو (‎۲۰۰۷) و حقوق ايرانمهدي عباسي سرمدي، سيدسلمان سيدي زاده اصلتعهدات غيرقراردادي، حاکميت اراده، قانون محل وقوع خسارت، مقرره رم دو
دادرسي الکترونيکي در رويارويي با جرايم رايانه اي: چالش ها و بايسته هاحسنعلي موذن زادگان، نرجس روستادادرسي الکترونيکي، جرايم رايانه اي، دادرسي کيفري افتراقي، فرآيند کيفري
ويژگي ها و راهبردهاي کيفرشناسي ريسک مداررحيم نوبهار، يزدان صيقلکيفرشناسي ريسک مدار، راهبردهاي هدف مدار، راهبردهاي برنامه مدار، اصل احتياط، اصل عدم قطعيت
چالش هاي تعيين صلاحيت قضايي و قانون حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي بين الملليابراهيم نوشادي، محمود باقريفضاي مجازي، قرارداد الکترونيک، قانون حاکم، صلاحيت قضايي، عامل ارتباطي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دادرسیشماره ۱۲۶سال بیست و یکم۱۳۹۶بهمن و اسفند
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي علمي و کاربردي موضوع “قصاص” از منظر قانون مجازات اسلامي (‎۱۳۹۲)محمد مصدق، امير حسين مصدققتل، قصاص، جنايت بر نفس، جنايت بر عضو
بررسي مقررات جديد هيئت هاي انضباطي نيروهاي مسلح با رويکرد علمي و کاربردي – قسمت اولمحمدرضا يزدانيانمتهم به تخلف، تخلفات انضباطي، تنبيهات انضباطي، هيئت هاي انضباطي، وضعيت خدمتي، محروميت از ترفيع، تنزيل درجه يا رتبه، معافيت از خدمت، اخراج از خدمت
شيوه هاي دادرسي پيامبر اعظم (ص) و ارائه ويژگي هاي آنپريسا درگاهزاده، محمد درگاهزادهدادرسي، پيامبر اعظم، نظام دادرسي، شيوه هاي دادرسي، استقلال، پويايي، انسجام
تملک غيرمجاز اراضي عمومي و ملي (زمين خواري) در پرتو قوانين کيفري ايرانابوالفضل عامري شهرابيزمين خواري، تملک، تصاحب، انتقال مال غير، اراضي ملي و دولتي
ارزيابي اجمالي مقررات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۹۲‎ از منظر بزه ديده شناسيرضا دانش نيابزه، بزه کار، بزه ديده، حمايت کيفري، قانون آيين دادرسي کيفري
بررسي حق حريم خصوصي و تعارض آن با مصالح اجتماعي – قسمت اولمريم اکبريحريم خصوصي، مصالح اجتماعي، حق خلوت، آزادي اطلاعات، اطلاعات محرمانه
مسئوليت انتظامي قضات در صورت نقض حقوق متهمميترا دهفوليمسئوليت انتظامي، قاضي، حقوق متهم، دادرسي عادلانه
جريان قاعده اعراض در حقوق ايران – قسمت اولعلي احمديانقابليت تملک، اعراض، زوال مالکيت، مجهول المالک، تصرف، تملک
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دانش حقوق عمومیشماره ۱۷سال ششم۱۳۹۶بهار و تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تاملي بر مبنا و رويکرد شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت هاي غيرمصرح ولي فقيه در قانون اساسينادر ميرزاده کوهشاهي، محمدامين ابريشمي رادشوراي نگهبان، صلاحيت هاي ولي ‌فقيه، صلاحيت هاي غيرمصرح، قانونگذاري، مجلس شوراي اسلامي
الزامات و راهکارهاي ايجاد نهاد ملي حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران (در پرتو قانون اساسي، حقوق بشر اسلامي، اعلاميه پاريس و رويه کشورها)اکبر طلابکي طرقي، محمد صالح عطاراصل ‎۸ قانون اساسي، اعلاميه پاريس، امر به معروف و نهي از منکر، حقوق بشر اسلامي، نهاد ملي حقوق بشر
بررسي اعتبار حقوقي اصول تغييرناپذير قانون اساسي با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانفيروز اصلاني، عبدالمجيد رحمانياناصول تغييرناپذير، اعتبار اصول تغييرناپذير، بازنگري قانون اساسي، قانون اساسي، محدوديت هاي موضوعي
تاملي بر صلاحيت تدوين و ارائه ي لوايح قضايي به مجلس: نقد رويه ها و رويکردهاعلي محمد فلاح زاده، يحيي مزروعي ابيانهدولت، رئيس قوه ي قضاييه، لوايح قانوني، لوايح قضايي
استثنائات قاعده ي ممنوعيت جمع مشاغل دولتي در حقوق ايران؛ از قانون اساسي تا قانونگذاري عاديايرج حسيني صدر آبادي، حسين آئينه نگينياصل ‎۱۴۱، تصدي بيش از يک شغل، سمت هاي آموزشي، شغل، موسسات دولتي
اصل عدم تخصيص در نظام حقوق اساسي ايران با نگاهي به نظرها و رويه شوراي نگهبانحامد نيکونهاد، صديقه قارلقياصل عدم تخصيص، اصل ‎۵۳ قانون اساسي، بودجه ريزي، درآمد عمومي، درآمد اختصاصي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دانش حقوق عمومیشماره ۱۸سال ششم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نظارت بر کيفيت قوانين در رويه ي شوراي نگهبانعلي اکبر گرجي ازندرياني، محمدشهاب جليلوندثبات، شوراي نگهبان، شفافيت، قانون اساسي، کيفيت قوانين، هنجاريت
تبيين حقوقي حل معضلات نظام در نظم اساسي ايرانمرتضي نجابت خواه، جواد تقي زاده، نفيسه ظريفياختيارات رهبري، اصل ‎۱۱۰ قانون اساسي، مجمع تشخيص، مصلحت نظام، معضلات نظام
نگرشي تطبيقي بر عدم تمرکز محلي در ايرانمسلم آقايي طوقامور محلي، شخصيت حقوقي، شوراهاي اسلامي، شوراي شهر، عدم تمرکز محلي
امکان سنجي عزل نمايندگان مجلس در نظام حقوق اساسي ايرانسيد احمد حبيب نژاد، زهرا عامريبرکناري، حق وتو، قانون اساسي، مردم سالاري، ماهيت نمايندگي، نظام حقوقي، نماينده‌ي مجلس
اعتبارسنجي عرف و رويه هاي قانون اساسيسيد ناصر سلطانياخلاق و آداب مربوط به اجراي قانون اساسي، اصول نانوشته قانون اساسي، رويه هاي اجراي اصول قانون اساسي، عرف اساسي، قانون اساسي نوشته
بررسي نظريه ي تفکيک قوا در جمهوري اسلامي ايران با نگاهي به رابطه ي ولايت فقيه با تفکيک قواعلي شيعه علي، وحيد زارعتداخل وظايف، تفکيک قوا، شوراي نگهبان، قانون اساسي، ولايت فقيه
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دانشنامه حقوق اقتصادیشماره ۱۱سال بیست و چهارم۱۳۹۶بهار و تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نقش دعاوي گروهي در حمايت از مصرف کنندهاحمد يوسف زاده، عليرضا باريکلوحمايت موثر، دعواي گروهي، اقتصاد قضايي
“برون سپاري فرامرزي” و شيوه هاي تجارت خدمات در گاتسشکوه نامداربرون سپاري فرامرزي، تجارت خدمات، موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس)
قانون حاکم بر حمل و نقل چند وجهي در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردامنگار روخ چکاو، اعظم انصاريحمل کالا، حمل و نقل چند وجهي، کنوانسيون هاي يک وجهي، تعارض قوانين
بررسي کارآيي تقدم انجام عين تعهد بر فسخ قرارداد در حقوق آمريکا و ايرانعلي انصاري، حسن باديني، احد شاهيتحليل اقتصادي، کارآيي، انجام عين تعهد، فسخ قرارداد، پرداخت خسارات
تحليل اقتصادي بيمه مسئوليت مدني کارفرما در قبال کارکنان با تاکيد بر آيين نامه شماره ‎۸۰ شوراي عالي بيمهعبداله خدابخشي، يعقوب عظيميآيين نامه شماره ‎۸۰، بيمه مسئوليت، کارفرما، کارکنان، مسئوليت حرفه اي
تحليل حقوقي و اقتصادي خسارت تنبيهيکامران آقايي، نويد برومند باردهخسارت تنبيهي، خسارت جبراني، بازدارندگي مطلوب، قابليت سرزنش رفتار، فرار از مسووليت
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دانشنامه حقوق اقتصادیشماره ۱۲سال بیست و چهارم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
گونه شناسي روش انديشمندان مسلمان در نظريه عدالت اقتصاديسيدمهدي معلميعدالت اقتصادي، فلسفه عدالت، روش شناسي، مبناگرايي
ماهيت فقهي – حقوقي عمل کارگزاري در معاملات بورسيسيدمرتضي شهيدي، نصراله جعفري خسروآباديکارگزاري، نمايندگي، وکالت، حق العمل کاري، دلالي، وساطت
تحليل مسئوليت حقوقي بانک انتقال دهنده در انتقال الکترونيکي وجوهمحبوبه عبدالهيدستور پرداخت، تراکنش الکترونيکي وجوه، مسئوليت حقوقي بانک، بانکداري الکترونيکي، مسئوليت حرفه اي
راهکارهاي حقوقي کاهش هزينه نمايندگي در شرکت هاي تجاريمجتبي زاهديان، رضا علي پور، مهسا مشار موحدراهکارهاي مقررات، راهکارهاي حکمراني، معاملات با خود، افشاي اطلاعات، سرمايه گذار معتبر و مجاز
مسئوليت مدني توليد و عرضه کنندگان خودروي معيوب در دوره تضمينحسن مکرمي، ابراهيم تقي زادهتضمين، عرضه کننده خودرو، توليد کننده خودرو، مصرف کننده، تعهد، تقصير
مباني تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات سهامحسن رهپيک، محسن شمس الهيحقوق اوراق بهادار، تعهد به ارائه اطلاعات، افشاي اطلاعات در معاملات سهام، افشاي اختياري قرارداد
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دیدگاه های حقوق قضاییشماره ۷۷ و ۷۸۱۳۹۶بهار و تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
خطرات معمول زندگي و نقش آن در قلمرو مسئوليت مدنيحسن باديني، حميدرضا اقدس طينتخسارات مشروع، قابليت انتساب (استناد)، قرارداد اجتماعي، مبناي مسئوليت مدني، معيار عمل متعارف
کيفرگذاري و کيفردهي در حوزه سلب آزادي در حقوق ايران و انگلستانعبدالعلي توجهي، حسام ابراهيم وندکيفر سالب آزادي (حبس)، ضوابط تعيين مجازات، شدت جرم، حمايت از عموم، مجرم خطرناک
شرط لزوم در عقود اذني با تاکيد بر عقد مضاربهمحمد جعفري مجد، پگاه علي آباديعقد اذني، شرط لزوم، مضاربه، جواز، شرط نتيجه
راي اعلامي پيشگيرانه و حمايت از ناقضان بالقوه حق اختراععلي روحي زاده، مجيد عباس تبارنظام حق اختراع، راي اعلامي پيشگيرانه، ذي نفعي، نقض حق اختراع
جايگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کيفري ايران و انگلستانحجت سبزواري نژادتناسب، صدمه، قابليت سرزنش، قرباني جرم، عوامل مخففه، مشدده
جايگاه روش هاي نوين کيفر سالب حيات در نظام کيفري ايرانناصر قاسمي، سامان دوست محمديروش هاي نوين، نظام کيفري، کيفر سالب حيات
آسيب شناسي ساختار و صلاحيت هاي مراجع اختصاصي اداري در حقوق اداري ايرانمرتضي نجابت خواه، فاطمه افشاري، سيدشهاب الدين موسوي زادهمراجع اختصاصي اداري، ديوان عدالت اداري، حقوق اداري ايران، ساختار، صلاحيت
بررسي کارايي قوانين افشاي اموال در کاهش فساد اداري با رويکرد تطبيقيحسن وکيليان، داور درخشانمقامات عمومي، فساد اداري، اعلام دارايي، راستي آزمايي، افشاي عمومي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دیدگاه های حقوق قضاییشماره ۷۹ و ۸۰۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نگاه تطبيقي به صلاحيت هيات عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال مقرراتمسلم آقايي طوقديوان عدالت اداري، هيات عمومي، مقررات دولتي، حقوق اداري تطبيقي، دادرسي اداري
پذيرش قول امين در فقه اماميه و آيين دادرسي مدنيمحسن اسماعيلي، محمد نصيريامانت، مدعي، منکر، قول امين
مفهوم خطا و نقش آن در ساختار طبقه بندي مسئوليت مدني؛ مقايسه حقوق رومي، کامن لا و ايرانايرج بابايي، اسماعيل کشاورزوظيفه گرايي، نتيجه گرايي، خطا، نقض تکليف، نقض حق
الزام به اجراي عين تعهدات قراردادي در حقوق ايران در مقايسه با اسناد نوين حقوق خصوصيمحمدعلي خورسنديان، فرهاد محمدي بصيراجبار متعهد، جريمه مالي، حبس مديون، اجراي عين تعهد، موانع اجرا
حمايت نظام حقوق مالکيت فکري از حقوق بازي باز کنش گر در بازي هاي رايانه ايمهدي زاهدي، شيرين شريف زادهبازي هاي رايانه اي، حقوق کپي رايت، بازي باز کنش گر، آثار اقتباسي
فن آوري اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضاييمرتضي شهبازي نيا، مجيد غمامي، صديقه جواندسترسي به دادگاه، فن آوري اطلاعات و ارتباطات، خدمات قضايي الکترونيکي، بايگاني الکترونيکي، دادرسي بر خط
بررسي تاثير کيفيت زندگي بر جرم سرقتمهدي مقيميکيفيت زندگي، سرقت، بي سازماني اجتماعي، فشار اجتماعي، محروميت نسبي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دین و قانونشماره ۱۵سال پنجم۱۳۹۶بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
کژگزيني و کژمنشي و روش هاي مديريت آنها در بانک هاي تخصصي و طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسلاميمحمد نقي نظرپور، مريم اولاداطلاعات نامتقارن، کژگزيني، کژمنشي، غربال گري، بانک هاي تخصصي، طبقه بندي G24 ،G21 ،G20 ،D82 :JEL
تاثير چگونگي فراخواندن در ايجاد مسئوليت ناشي از دعوت شبانهحسينعلي بايديه، ضمان دعوت، دعوت شبانه
بررسي نظام سلامت در حقوق تامين اجتماعي ايران و آلمانحسين رحمت الهي، زهرا ميرزاييتامين اجتماعي، سلامت، بيماري، بيمه هاي اجتماعي، ايران، آلمان
رويکرد ديني حاکميت قانون در نظام مشروطه ايرانعليرضا دبيرنيا، آيت اله جليلي مراد، عبدالسعيد شجاعيحاکميت قانون، مشروطيت ايران، علامه ناييني، شيخ فضل الله نوري
نگرشي جديد به تصحيح وقف پول با توجه به ماهيت وقف و چيستي پولمطصفي کاظمي نجف آباديماهيت وقف، ماهيت پول، وقف پول، روش پيشيني، حقوقي و ارتکازي
منعطف سازي بازار کار و حوزه هاي تحول آن با تاکيد بر ابعاد حقوقيسعيد رضا ابديانعطاف پذيري، اشتغال، بازار کار، روابط کار
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
دین و قانونشماره ۱۶سال پنجم۱۳۹۶تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
راه هاي تحصيل امنيت در انديشه استاد مطهرينجف لک زاييامنيت، مطهري، امنيت متعاليه، امنيت متدانيه، راه هاي تحصيل امنيت
بايستگي گسترش مسئوليت مدني دولت در قوانين موجودسيد ضياء مرتضويدولت، کارکنان دولت، مسئوليت مدني دولت، ضمان دولت، قوانين
قانون و امنيت ملي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانمحمد هادي کاويانيامنيت ملي، قانون، قانونگذاري، نظارت، قانون اساسي
بررسي امکان استخراج ضمان از ادله روايي احترامحسين هوشمند فيروز آباديضمان، قاعده احترام، حکم وضعي، حکم تکليفي، مسئوليت مدني
تاملي در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کيفري با تاکيد بر فلسفه قانونگذاري و قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲ در نظام حقوقي ايرانغلامرضا پيوندي، سيد عليرضا ميربدتعزيرات، حدود، فقه، قانون، جرم، مجازات
فقرزدايي از منظر اسلام و اصلاحات ساختاري اقتصاد ايرانمحمد جواد محقق نيا، مرتضي صالحيفقر، فقرزدايي در اسلام، نگرش سيستمي، اسلام و فقر، فقر در ايران، ايران و فقر
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
فقه و حقوق اسلامیشماره ۱۴سال هشتم۱۳۹۶بهار و تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مفهوم و مباني عدول از اصل برائتعباسعلي اکبري، محمود مالمير، حسن پوربافرانياصل برائت، اماره مجرميت، بار اثبات، تساوي سلاح ها، عدول از اصل برائت
بررسي جانشيني فرزندان فرزندان به جاي والدين در ارثمرتضي رحيميارث، فرزند صلبي، فرزند فرزند، والدين
جرم انگاري و کيفرگذاري تعدد حدود در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي ‎۱۳۹۲سيدمحمدمهدي ساداتي، محمدهادي صادقي، فضل الله فروغيتداخل مجازات، تعدد اعتباري، تعدد حدود، تعدد مادي، جمع مجازات
بررسي فقهي و حقوقي نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غيرمرتضي طبيبي، مريم ثقفيضرر، عقد اجاره، مالکيت، متعلق حق غير، نفوذ
حدود اختيارات موصي در وصيت درباره صغارحسين قافياختيارات موصي، اموال صغير، رعايت مصلحت صغير، وصيت به تزويج، وصيت به طلاق
تحليل محتواي عملکرد رژيم صهيونيستي در اعمال سياست قتل هاي هدفمند در پرتو اصول بنيادين حقوق بشردوستانه بين الملليعباسعلي کدخدايي، احسان شهسواري، بهمن ساعديديوان عالي رژيم صهيونيستي، قتل هاي هدفمند، مبارزان فلسطيني، درگيري مسلحانه
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
فقه و مبانی حقوق اسلامیشماره ۲سال پنجاهم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
کارکرد اجرائي نهاد شورا در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايرانفيروز اصلاني، علي سهرابلواجراء، شورا، شوراي نگهبان، کارکردهاي شورا، مسئوليت جمعي
بررسي کارآيي تقدم انجام عين تعهد بر فسخ قرارداد از منظر تحليل تاريخي، اقتصادي و فلسفي حقوق اسلاميعلي انصاري، احد شاهي دامن جانيانجام عين تعهد، تعهدات قراردادي، فسخ قرارداد، ملاحظات اقتصادي
تاملي در اشتراط قيد سلاح و محاربه اينترنتيعلي اکبر ايزدي فرد، سيدمجتبي حسين نژاداينترنت، سلاح، محاربه، مناسبت بين حکم و موضوع
بررسي شرط ضمان عين مستاجره در فقه اماميهسيدمحمدهاشم پورمولا، مجيد سربازيان، محمدعلي خورسنديانامانت، حق مالکي، حکم، شرط ضمان، مخالفت کتاب و سنت
امکان سنجي اصطياد قاعده فقهي حسن نيتعلي جعفري، علي مراد حيدريتصور خلاف واقع، حسن نيت، درستي در عمل، قواعد اصطيادي، قواعد فقهيه
بررسي مسئوليت کيفري ناشي از اقدامات پيشگيرانه وضعي در فقه اماميه و حقوق ايراناسمعيل رحيمي نژاد، احمدرضا غفاريپيشگيري وضعي، حقوق ايران، فقه اماميه، مسئوليت کيفري
نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعي ثانوي در عبارات فقهاي اماميهحميده عبداللهي علي بيکاضطرار، اطاعت، حاجت، حکم واقعي ثانوي، ضرورت
بررسي قاعده فقهي “لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق”طاهر علي محمدي، حمزه نظرپورطاعت، قاعده فقهي، مستندات قاعده، معصيت، موارد تطبيق قاعده
پژوهشي فقهي – حقوقي در الزام حکومتي بر حجاب زنان جهانگردفاطمه فلاح تفتيالزام، جهانگرد، حجاب، حکومت ديني، صنعت گردشگري
مالکيت و مديريت معادن نفت و گاز در فقه اماميه و قوانين ايرانسيدعلي محمد يثربي، حبيب سبزوارياصل چهل و پنجم قانون اساسي، انفال، مالکيت، معادن، ملکيت اعتباري، نفت و گاز
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
قضاوتشماره ۹۰سال هفدهم۱۳۹۶تابستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
حقوق، تعهدات و مسووليت هاي شرکا در قراردادهاي “جوينت ونچر” با تاکيد بر گروه اقتصادي با منافع مشترکمحمدرضا پاسبان، مجيد قرباني زليخاييجوينت ونچر، حقوق، تعهدات، مسووليت، گروه اقتصادي با منافع مشترک، مشارکت مدني، سرمايه گذاري خارجي
ممنوعيت يا مقبوليت “تخفيف مجازات” در جرايم مستوجب حدمحمدرضا زندي، عدنان عمراني فرجرايم مستوجب حد، مجازات، تخفيف، مصلحت، بازپروري
“معاونت در جرم” از منظر فقه و حقوق جزاي ايران، افغانستان و مصرعبدالرضا اصغري، قدرت الله رمضانيمعاونت، تحريک، موافقت، کمک
حدود مسووليت کيفري و مجازات “طفل” در فقه اماميهاحمد بيگي حبيب آبادي، سيدجواد حسينيمفهوم طفل در فقه، مسووليت کيفري اطفال، مجازات طفل، عوامل رافع مسووليت
ارزيابي جرم انگاري بزه “اخفاي اموال حاصل از جرم” در ايران، با نگاهي به رويکرد قوانين مجازات فرانسه و انگلستانآرتور واغارشيان، ابوالفضل عامري شهرابيجرم انگاري، اموال حاصل از جرم، اخفا، جرم مستقل
مطالعه جايگاه “بازپرس” در قانون قديم و جديد آيين دادرسي کيفريايمان يوسفي، مهدي شفيعيتحقيقات مقدماتي، دادرسي کيفري، بازپرس، وظايف تحقيقي، وظايف قضايي
نوآوري ها و کاستي هاي “قانون حمايت خانواده مصوب ‎۱۳۹۱” در قلمرو اصول و تشريفات دادرسيمصطفي السان، ليلا نجفي زاده، مليحه لاورياندادگاه خانواده، صلاحيت، نوآوري ها، کاستي ها
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
قضاوتشماره ۹۱سال هفدهم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تقابل حق حريم خصوصي اشخاص و امنيت ملي، در مقابله با تروريسم سايبرييونس فتحي، خيرالله شاهمراديتروريسم، سايبر، امنيت ملي، حق حريم خصوصي
بررسي ابعاد جرم شناختي مواد تراريخته، از منظر جرم شناسي سبزغلامرضا چاه آبي، حميدرضا گرجي فردمواد تراريخته، جرم شناسي سبز، محيط زيست، رويکرد حقوقي، رويکرد اجتماعي – حقوقي، بزه ديده سبز
مباني اخلاقي، حقوقي و فقهي شرط غيرمنصفانهمسعود اماني، محمدمهدي حسنيشرط غيرمنصفانه، اصل حاکميت اراده، آزادي قراردادي، انصاف، عدالت شکلي، عدالت ماهوي، فقه اماميه
تحليلي بر جايگاه نظم عمومي، در نظام حقوقي ايرانفائقه چلبي، مرتضي قاسم آبادي، کمال آقاپورنظم عمومي، موازين اسلامي، مصلحت عمومي، نظام حقوقي ايران
نسل کشي، جنايتي عليه حقوق بشرامير بي پروانسل کشي، حقوق بشر، حق حيات، جنايت
جايگاه بزه ديده، در اساسنامه ديوان کيفري بين الملليهيبت الله نژندي منش، شهريار آموزگارديوان کيفري بين المللي، بزه ديدگان، حمايت از بزه ديده، اساسنامه رم
ويژگي هاي يک قاضي خوب؛ اصول اخلاق قضايي و رفتار حرفه ايمهدي ناصري دولت آبادي، مصطفي صبوريقضات شايسته، فضيلت هاي قضايي، بينش قضايي، بي طرفي
تقابل حق حريم خصوصي اشخاص و امنيت ملي، در مقابله با تروريسم سايبرييونس فتحي، خيرالله شاهمراديتروريسم، سايبر، امنيت ملي، حق حريم خصوصي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مجلس و راهبردشماره ۹۳سال بیست و پنجم۱۳۹۷بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
از تراژدي تعذيب تا کمدي اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعيعبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، سيدمحمدجواد ساداتيتراژدي تعذيب، کمدي اصلاح، بيماري، نهادهاي اقامت اجباري، قدرت

اراده وجدان جمعي

تاثير معافيت هاي مالياتي موضوع ماده (‎۱۳۲) در ايجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته کشورسيدحسين ايزدي … [و ديگران]امتيازات مالياتي، معافيت هاي مالياتي، مناطق کمتر توسعه يافته، گروه کنترل ترکيبي
قانونگذاري جنايي در پرتو نظريه مصالح (مهندسي اجتماعي): با تاکيد بر نهاد تعويق صدور حکماميرحمزه زينالي، حسين محمد کوره پزواقع گرايي حقوقي، مهندسي اجتماعي، نظريه مصالح، شکل گرايي حقوقي، تعويق صدور حکم
سياست کيفري افتراقي در قلمرو ارکان متشکله جرائم سايبريداود کرميجرائم سايبر، سياست کيفري، فضاي مجازي، رويکرد افتراقي، حقوق کيفري ماهوي
مطابقت نظام توليد مشارکتي با قواعد فقهي و اصول اسلاميمحمدمهدي نجفي علمياصول اسلامي دستمزد، توليد مشارکتي، دستمزد، اسلام
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات پیشگیری از جرمشماره ۴۴سال دوازدهم۱۳۹۶پاییز
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نسبت پليس جامعه محور و سرمايه هاي اجتماعي در پيشگيري از جرمعليرضا جزيني، سروش اميريپليس جامعه محوري، سرمايه اجتماعي، نهادهاي مدني، مشارکت اجتماعي
پيشگيري از بزه ديدگي زنان در بستر قانون گذاري (با نگاهي به کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان)عاطفه بطياريپيشگيري، بزه ديدگي، زنان، قانون گذاري، سياست کيفري افتراقي، کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان
پيشگيري غير کيفري از جرائم قوميتيسعيد جهان بين، مهرداد سلامي، باقر آرامشقوم، قوميت گرايي، جرم، پيشگيري، پيشگيري غير کيفري
واکاوي افکار عمومي نسبت به پيشگيري از جرم (مورد مطالعه شهر تهران)هانيه مهدي زاد پايدار، شادي عظيم زادهافکار عمومي، پيش گيري از جرم، کيفرگرايي، آگاهي، مشارکت
واکاوي بزه ديدگان جرائم خشونت آميز و راهکارهاي کاهش بزه ديدگيمهسا لاريجانيبزه ديدگان، خشونت اجتماعي، رويکرد حمايتي، ضرب و جرح، قتل
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات پیشگیری از جرمشماره ۴۵سال دوازدهم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نقش پرونده شخصيت در پيشگيري از تکرار جرمقدرت اله خسروشاهي، راضيه سبزه عليبازپذيري اجتماعي بزهکار، اصلاح و درمان، پيشگيري از تکرار جرم، پرونده شخصيت، توجه به شخصيت مجرم
بررسي نقش موسسات گزارش اعتبار در پيشگيري از جرايم اقتصادي با نگاهي اجمالي به حقوق آمريکا و ايرانراضيه همراهي، خليل جمعه زاده بهاباديموسسات گزارش اعتبار، پيشگيري وضعي، جرايم اقتصادي، حقوق آمريکا
جرمشناسي زيست – اجتماعي و پيشگيري نوين از جرمرضا فرهمند، هادي حسنيجرمشناسي زيست – اجتماعي، پيشگيري، جرم
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق انرژیشماره ۲دوره سوم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نقش باشگاه هاي حمايت و غرامت در جبران خسارات ناشي از آلودگي هاي نفتيسيدنصرالله ابراهيمي … [و ديگران]آلودگي نفتي، باشگاه هاي حمايت و غرامت، بيمه اجباري، جبران خسارت، مسئوليت
تعهد دولت ها به حفاظت از تالاب هورالعظيم/هورالهويزه بر اساس حقوق بين المللالهام امين زاده، زهراسادات شارق، حسين رضازادهتالاب هورالعظيم/هورالهويزه، حقوق بين الملل محيط زيست، منابع مشترک، مسئوليت دولت ها
تحليل نظريات موجود در احراز سلب مالکيت غيرمستقيم و تحولات آن در خصوص سرمايه گذاري در حوزه انرژيمحمود باقري، مهدي ميهميانتظارات مشروع، تناسب، دولت ميزبان، سلب مالکيت غيرمستقيم، قانون گذاري
بررسي چگونگي تشکيل نهادهاي تنظيم مقررات انرژي در کشور با رويکرد تطبيقيولي رستمي، ليلي مقيميبخش انرژي، برق، تنظيم مقررات، جايگاه قانوني، گاز، نفت، نهاد تنظيم مقررات
تاثير انگيزش فردي – اجتماعي نظام مالکيت خصوصي در توسعه ميادين نفتي ايالات متحدهمحمد ساردويي نسب، سکينه رضايي احمدآباديايالات متحده امريکا، آزادي، حقوق نفت و گاز، عوامل توسعه ميادين نفتي، مالکيت خصوصي
بررسي تحليلي قراردادهاي آب هاي مرزي ايران با همسايگانجلال عطاري، فريبا آوريدهتبادل داده و اطلاعات، حل اختلاف، رودخانه هاي فرامرزي، رژيم هاي تقسيم آب، ساختارهاي سازماني مشترک، قراردادهاي آب هاي مرزي ايران، موضوعات قراردادهاي آبي
رويکرد سازمان جهاني تجارت نسبت به انرژي هاي تجديدپذيرعلي فاتح، ايرج حسيني صدرآباديانرژي، انرژي تجديدپذير، تجارت آزاد، سازمان جهاني تجارت، رکن حل اختلاف، گات، منابع طبيعي
حقوق ايران در بهره برداري از رودخانه هيرمند از منظر حقوق بين المللسيامک کرم زاده، بهرام مراديانافغانستان، حقوق بين الملل، درياچه هامون، رودخانه هيرمند، منابع آبي مشترک
جذب سرمايه گذاري خارجي و ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي پس از تحريم در حوزه انرژي به وسيله عضويت در معاهده منشور انرژي (با توجه به عضويت ناظر ايران)نادر مرداني، حميده بهمنيتضمين سرمايه گذاري خارجي، معاهده منشور انرژي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق بشر اسلامیشماره ۱۳سال ششم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
بررسي فقهي و حقوقي ورود دولت به حريم خصوصيعلي بگدلي، احسان علي اکبري بابوکانيمحدوده حريم خصوصي، تجسس مشروع، حفظ نظام، تفحص حاکم، تامين مصالح
تحليل جرم انگاري ارتداد در مواجهه حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر بين المللي: ديالکتيک حقوق بشر و حقوق شهرونديعلي محمد فلاح زاده، سيدطه موسوي ميرکلائيارتداد، آزادي، حقوق بشر اسلامي، حقوق بشر بين المللي، حقوق شهروندي
رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقي اسلامحامد کرمي، سيدعليرضا ميربدنظام حقوقي اسلام، حقوق طبيعي، زن، مرد، خانواده، جامعه
فراديني يا ديني بودن حقوق بشر و حقوق بشردوستانهسيده لطيفه حسيني، ناهيد محمدزادهحقوق بشر، حقوق بشردوستانه، دين اسلام، حقوق بشر اسلامي
مباني و مولفه هاي فقهي حمايت از حريم خصوصي افراد در فضاي مجازيمهدي حسيني، محمدرضا برزوييقواعد فقهي، قاعده تسليط، اصل اباحه، حريم خصوصي، کرامت انساني، فضاي مجازي
نسبت حجاب، حقوق بشر و شهروندينجمه مالکي بروجنيحقوق بشر، حقوق شهروندي، حجاب، آزادي، نظم عمومي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق تطبیقیشماره ۲دوره هشتم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مطالعه تطبيقي تاثير عرف و عادت در تفسير قرارداد در کنوانسيون بيع بين المللي کالا و حقوق ايرانفخرالدين اصغري آقمشهدي، محمدحسين تقي پور درزي نقيبيبيع بين المللي، تفسير قرارداد، عرف تجاري، عرف و عادت، معيار نوعي
بررسي تطبيقي چالش هاي ناشي از سکوت قانون در حقوق کيفري ايران و فقه اماميهغلامحسين الهام، رضا زهرويابهام قوانين، جهل به قانون، سکوت قوانين، شوراي نگهبان، مشروعيت قوانين
مباني دکترين انتظارات مشروع در حقوق بين الملل سرمايه گذاريمحمدعلي بهمئي، نجمه تقوياصول کلي حقوقي، انتظارات مشروع، ثبات، رفتار عادلانه و منصفانه
تجزيه پذيري و تجزيه ناپذيري دعواي مدني با مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسهمجيد پوراستاد، ندا اقبال اسگوييتعارض آرا، تعدد اصحاب دعوا، دعواي غيرقابل تجزيه، دعواي قابل تجزيه
حق اتباع خارجي در زمينه تملک اموال در ايران با نگاهي به نظام حقوقي ترکيهاحمدرضا توحيدي، ريحانه کوشش کاراموال غيرمنقول، اموال منقول، تبعه خارجي، سرمايه گذاري خارجي، شرط رفتار متقابل
تحليل تطبيقي وقوع اشتباه انساني يا خطاي فني در پرداخت هاي مبتني بر کارت بدهي در حقوق ايران و امريکامريم جلالي … [و ديگران]اشتباه انساني، خطاي فني، دارنده کارت بدهي، دستور پرداخت، کارت بدهي
مطالعه تطبيقي شيوه تدوين قوانين و تاثير آن بر فرايند ثبت اختراع؛ مطالعه موردي يک اختراع ثبت شده در ايران و امريکاسعيد حبيبا، زهرا بهادري جهرمياختراع، ادعانامه، افشا، ثبت، حقوق اعطايي، محدوده حمايتي
حمايت از حق تغذيه کودک با شير مادر در اسلام و نظام بين المللي حقوق بشرشهرام زرنشان، احمد رضواني مفرداسناد بين المللي، تغذيه کودک با شير مادر، حقوق بشر، سلامت
بررسي وضعيت حقوقي دستگاه هاي حفاري فراساحليعبدالحسين شيروي، فريده شعباني جهرميجزيره مصنوعي، حفاري، دستگاه هاي حفاري فراساحلي، کشتي
مطالعه تطبيقي معيارهاي جرم انگاري در فضاي سايبر در نظام کيفري ايران و آلمانمحمد فرجيها، علي علمدارياصل تفکيک، اصل عدم ارجاع، اصل فرعي بودن، جرائم سايبر، معيارهاي جرم انگاري
بررسي تطبيقي تعويق صدور حکم در حقوق کيفري ايران، انگلستان و فرانسهفضل الله فروغي، محمدباقر مقدسي، کيوان غنياصلاح مجرم، تعويق ساده و مراقبتي، تعويق صدور حکم، دوره مراقبت، معافيت از کيفر
مطالعه تطبيقي گستره نظارت نهاد نگهبان قانون اساسي بر قوانين عادي در نظام حقوقي ايران و هندعلي اکبر گرجي ازندرياني، مازيار خادميحقوق بنيادين، ساختار مبنايي، شرع، قانون اساسي، نظارت اساسي
مسئوليت حمل کننده در اثر فعل يا ترک فعل غير در کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده (CMR)سعيد محسني، مهسا رباطيچارچوب وظيفه شغلي، حمل کننده، خدمه و نمايندگان حمل کننده، کنوانسيون (CMR)، مسئوليت نيابتي
ابعاد مفهومي وارانتي در حقوق قراردادها با رويکرد تطبيقيسيد مصطفي محقق داماد، علي ساعت چياظهارات قراردادي، تضمين کيفيت، تضمين مالکيت، گارانتي، وارانتي
مطالعه تطبيقي تکاليف شهروندي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي افغانستاننادر مرداني، غلام سخي اکبرياعلاميه جهاني حقوق بشر، تکاليف، شهروند، قانون اساسي افغانستان
جايگاه حق فرد بر شناسايي شخصيت حقوقي در اسناد بين المللي جهاني، منطقه اي و اسناد مليسيدفضل الله موسوي، مريم احمدي نژاد، ياسر امين الرعايااسناد جهاني، اسناد ملي، اسناد منطقه اي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق فرد بر شناسايي شخصيت حقوقي، حقوق بشر
اصول توسعه پايدار در رويه ديوان بين المللي دادگستري و دادگاه بين المللي حقوق درياهاسيدمصطفي ميرمحمدي، محمدرضا جهاني‌پوراختلافات بين المللي مرتبط با توسعه، اعلاميه دهلي نو، دادگاه بين المللي حقوق درياها، ديوان بين المللي دادگستري، مفهوم توسعه پايدار
بررسي تطبيقي ارکان و الزامات حکومت محلي در ايران و ژاپنمجتبي همتياستقلال، شخصيت حقوقي مستقل، صلاحيت قانوني، مسئوليت، مشروعيت، نظارت
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق خصوصیشماره ۱دوره چهل و هشتم۱۳۹۷بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
قرارداد سرمايه گذاري خارجي نگاهي بر ماهيت، احکام و ويژگي هاسيدنصرالله ابراهيمي، شهاب جعفري ندوشنحقوق سرمايه گذاري خارجي، قرارداد سرمايه گذاري خارجي، قرارداد سرمايه گذاري بين المللي، قرارداد توسعه اقتصادي، قرارداد دولتي
بررسي امکان انتفاع واقف از عين موقوفه در فقه اماميه و قانون مدنيحميد ابهري، سميه ظهوريانتفاع، منافع موقوفه، موقوف عليهم، وقف، واقف
بررسي چالش هاي فقهي – حقوقي وقف اموال دانشگاه آزاد اسلاميولي رستمي، فاطمه افشاريحقوق، دانشگاه آزاد اسلامي، شخص حقوقي، فقه، وقف
موازين ارزيابي رقابتي ادغام هاي ناظر بر مالکيت هاي فکريابراهيم رهبريادغام، حقوق رقابت، حقوق مالکيت فکري، دانش فني، نوآوري
ماهيت حقوقي رابطه دادرسيرضا شکوهي زادهاعتبار امر مختومه، اثر نسبي آراي قضايي، اثر تبديل، رابطه دادرسي، قرارداد دادرسي
مسئوليت سازمان تامين اجتماعي در فرض “عدم دسترسي به کارفرما براي وصول حق بيمه” و راهکارهاي تامين مالينسرين طباطبائي حصاري، محمود صابربيمه اجتماعي، جبران خسارت، سيستم هاي مشارکتي، صندوق تامين خسارات، عدم بيمه پردازي
شرط انکار منافع در معاهدات سرمايه گذاريمجيد غمامي، ريحانه صديقيحقوق بين الملل سرمايه گذاري، خريد تابعيت، خريد معاهدات، شرط انکار منافع، معاهدات دوجانبه
حق شهرت مطالعه در حقوق آمريکا، کوشش براي شناسايي در فقه اماميه و ساماندهي آن در حقوق ايرانسيدمحمدهادي قبولي درافشان، مصطفي بختياروند، سمانه خوانسارياستفاده تجاري، حق مالي، مشاهير، هويت
تحليل حقوقي علل و احکام توسل به دادگاه براي انتخاب بازرس موقت در شرکت هاي سهامياحد قلي زاده منقوطايبازرس موقت، قاعده اقدام به اتفاق، هيات نظار
خسارات تنبيهي در مسئوليت ناشي از نقض قرارداد جستاري در غايت مسئوليت قرارداديمصطفي محقق داماد (احمدآبادي)، مرتضي شهبازي نيا، همايون رضايي نژادبازدارندگي، تنبيه، خسارات تنبيهي، خسارات فراجبراني، سوء رفتار خوانده غايت مسئوليت قراردادي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق عمومیشماره ۴دوره چهل و هفتم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تحليل اجراي موقت معاهده منشور انرژي در پرتو راي يوکاس و مقايسه با نظام حقوقي ايرانلعيا جنيدي، غزال کشاورزياجراي موقت، ديوان دائمي داوري، راي پرونده يوکاس، معاهده منشور انرژي، نظام حقوقي ايران
جايگاه حقوقي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در نظام حقوق اساسي ايرانمهدي مقدسي، احسان اکبريامنيت ملي، شوراي نگهبان، قانون، مراجع قضايي، مصوبات
وضعيت حقوقي آب هاي تاريخي در حقوق درياهاسيدباقر ميرعباسي، مهدي کيخسرويآب هاي تاريخي، خليج هاي تاريخي، رژيم حقوقي آب هاي تاريخي، کنوانسيون حقوق درياها، مالکيت تاريخي
مداخله سازمان هاي غيردولتي به منزله “دوست دادگاه” در دادگاه بين المللي حقوق درياهامحمدحسين رمضاني قوام آبادي، هيوا حاجي ملااتحاديه حفاظت از طبيعت، جنبش صلح سبز، دوست دادگاه، ديوان بين المللي دادگستري، دادگاه بين المللي حقوق درياها، سازمان هاي غيردولتي
واکاوي مفهومي واژگان چندمعنا در قانون اساسي دولت به معناي “حکومت يا طبقه حاکم”فيروز اصلاني، مهدي نوراييحکومت، دولت، طبقه حاکم، قانون اساسي، کشور
رژيم حقوقي خاص اتحاديه اروپا: ويژگي ها و آثارعبدالله عابدينياتحاديه اروپا، حقوق بين الملل عام، ديوان اروپايي دادگستري، رژيم خاص، نظم حقوقي
حاکميت قانون و کارايي در نظام حقوق رقابت ايرانرضا طجرلو، محمدعلي کرباسيونتامين فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت، حقوق رقابت، کارايي، کاهش هزينه هاي مبادله، قابليت پيش بيني، نبود مقررات دست و پاگير
تحليل حقوقي “قطعنامه ‎۲۲۳۱ شوراي امنيت” و بررسي رابطه آن با “برجام”اميد ملاکريمي، محمود جلالي، ليلا رئيسيبرجام، تحريم تسليحاتي، قطعنامه ‎۲۲۳۱ شوراي امنيت، موافقت نامه سياسي يا نزاکتي
نقش علم در ارزيابي معيارهاي مربوط به بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE در فرايند داوري هاي بين الملليزهرا سيف، الهام امين زادهايمني و محيط زيست، توسعه پايدار، علم، معيارهاي بهداشتي
عملکرد شوراي امنيت در مواجهه با پديده ابولا (Ebola) رويکردي نوين در حوزه سلامت عموميسيدحسام الدين لساني، يلدا نقي زادهسازمان بهداشت جهاني، شوراي امنيت، صلح و امنيت بين المللي، قطعنامه ‎۲۱۷۷، ويروس ابولا
مشروعيت ارزيابي دولت ها در اجراي قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت با تاکيد بر عملکرد اتحاديه اروپامليحه بهفراتحاديه اروپا، صلاحيت ارزيابي، قطعنامه هاي شوراي امنيت، منشور ملل متحد، نظارت قضايي
تحليل حقوقي خشونت عليه مسلمانان ميانمار به مثابه جنايت نسل زداييعليرضا روستايي، عليرضا آرش پورحقوق بين الملل کيفري، شوراي امنيت، روهينگيا، مسلمانان ميانمار، نسل زدايي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق عمومیشماره ۱دوره چهل و هشتم۱۳۹۷بهار
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
ضرورت تفسير قانون اساسي در پرتو ويژگي هاي اين قانونعباسعلي کدخدايي، محمد بهادري جهرميانتزاعي بودن قانون اساسي، تفسير، ثبات قانون اساسي، صبغه اخلاقي قانون اساسي، ضرورت تفسير، قانون اساسي، کلي بودن قانون اساسي
نقش زيست فناوري در توسعه حقوق بين الملل محيط زيستآرامش شهبازي، پويا برلياناستراتژي هاي زيست محيطي، اصول حقوق بين الملل محيط زيست، توسعه پايدار، حقوق بين الملل، زيست فناوري
حق خوشبختي در جبران حقوق طبيعي جانبازان و ايثارگرانمحمدجواد جاويد، سامان نيک نژادايثارگري، ايران، جنگ، حقوق طبيعي، خوشبختي، شادي
عدالت توزيعي، کارايي و پايان قرارداد کارولي رستمي، حسين قبادياخراج کارگر، امنيت شغلي، حقوق کار، کارفرما، کارگر
حق مرگ در اسناد بين المللي حقوق بشرسروناز مستفيضي، مهدي بالوياصل صلاحيت تکميلي، حق بر حريم خصوصي، حق مرگ، دکترين حاشيه اختيارات، ديوان اروپايي حقوق بشر
بررسي سياست گذاري و قوانين و مقررات سلامت در امريکابيژن عباسي، مريم حيدريامريکا، سلامت، سياست گذاري، قوانين، مقررات
مصونيت دولت ها در پرتو دکترين مسئوليت حمايتفرزانه سيف زاده … [و ديگران]حاکميت دولت، دکترين مسئوليت حمايت، صلاحيت قضايي، قواعد آمره حقوق بشري، مصونيت دولت
جلوه هاي حق بر آزادي ابراز مذهب در رويه نهادهاي بين المللي حقوق بشرامير مقامي، شادي سادات مکيآزادي مذهب، آزادي ابراز مذهب، اعمال مذهبي، اجتماعات مذهبي، تبليغ مذهبي، پوشش مذهبي، حقوق بشر
مطالعه تطبيقي خاص گرايي هاي حقوقي در قبال حقوق بين الملل: معافيت گرايي امريکايي در برابر کثرت گرايي اتحاديه اروپاييمحمدصالح تسخيري، رضا موسي زاده، مسعود عليزادهخاص گرايي حقوقي، عام گرايي حقوقي، کثرت گرايي حقوقي، معافيت گراي،

معيار دوگانه

تحولات جايگاه نهاد شناسايي در ايجاد دولت جديد: بررسي ادعاي داعش مبني بر ايجاد دولت اسلاميپوريا عسکري، بهمن ساعديايجاد دولت، حقوق بين الملل، داعش، شناسايي، مشروعيت
مفهوم استناد به مسئوليت بين المللي با تاکيد بر طرح کميسيون حقوق بين الملل (‎۲۰۰۱)محسن محبي، وحيد بذاراستناد، تعهدات عام الشمول، دولت زيان ديده، دولت غير از دولت زيان ديده، مسئوليت بين المللي دولت
بررسي تطبيقي حدود اختيارات و تکاليف بازرسان کار در حقوق ايران و استانداردهاي سازمان بين المللي کارآزاده السادات طاهريبازرسي کار، حقوق کار، سازمان بين المللي کار، کارگر، کارفرما
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسیشماره ۲دوره چهارم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
مشخصه هاي گفتماني فرايند جرم انگاري ارتشاء در دهه ‎۱۳۶۰خورشيديعلي حسين نجفي ابرندآبادي، محمد فرجيها، سکينه خانعلي پور واجارگاهمشخصه هاي گفتمان، فرايند جرم انگاري، ارتشاء، فرايند حل مس‌آله
محرمانگي در فرآيند ميانجيگري کيفريحسين غلامي، علي مقدمميانجيگري، محرمانگي، بزه ديده، بزهکار، ميانجي
تاملي بر بزه ورشکستگي به تقصيرعليرضا محمدزاده وادقاني، محمدمعين اميرمجاهديتقصير، شخصيت حقوقي، مسووليت کيفري، ورشکستگي، ورشکستگي به تقصير
مداخله شخص ثالث در دادرسي کيفري؛ جلوه ها و موانعمحمود صابر، سميه خليق آذرثالث، دعاوي کيفري، اعتراض، اعتبار امر مختوم
صلاحيت رسيدگي به جرائم داخل هواپيماي در حالت پرواز در حقوق جزاي ايران و بين المللفضل الله فروغي، بابک محمدي کراچيقلمرو حاکميت، منطقه هوايي، جرائم ارتکابي در هواپيما، صلاحيت سرزميني
تحليل حقوقي اعلام جرم در تعقيب کيفريعليرضا مهدي پور مقدم، باقر شاملواعلام جرم، اعلام کننده جرم، گزارش جرم، تعقيب کيفري، شرايط حقوقي
عدالت پيشگيرنده: مهار جرم در بستر نظام حقوقيمحمد اسماعيليتدابير پيشگيرنده قهرآميز، اقدامات تاميني، پيشگيري مستقيم، حقوق پيشگيري از جرم
تبيين جرم انگاري حداقلي از منظر اخلاقيشهرام زرنشان، محمد شجاعي نصرآباديحقوق کيفري حداقلي، جرم انگاري محدود، آنارشيست، اخلاق، آزادي
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات حقوقی دانشگاه شیرازشماره ۴سال نهم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
نگاهي انتقادي به پيش نويس مواد راجع به مسئوليت سازمان هاي بين الملليحميد الهويي نظري، عقيل محمديعمل متخلفانه بين المللي، رويه قضايي، مسئوليت بين المللي، کميسيون حقوق بين الملل، سازمان هاي بين المللي
جايگاه اصل احتياط در حمايت از محيط زيست درياييعليرضا آرش پور، فرشته بنافيمحيط زيست دريايي، اصل احتياط، تغييرات، آب و هوا، آلودگي، صيد بي‌رويه
کارت بدهي و ارزيابي تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکامريم جلالي، محمد مهدي الشريف، عليرضا فصيحي زاده، محمود جلاليايران، آمريکا، کارت بدهي، مطالعات تطبيقي، نظام بانکي
ماهيت حقوقي انواع قراردادهاي پارکينگ در حقوق ايران و آمريکامحمد علي خورسنديان، زهرا اسديقرارداد پارکينگ، پارکينگ عمومي، محتويات خودرو، شرط عدم مسئوليت، ليسانس، قرارداد خصوصي
عدم قابليت استناد بطلان در شرکت هاي تجاريمهسا رباطي، سعيد محسني، سيد محمد مهدي قبولي درافشانعدم قابليت استناد، بطلان نسبي، بطلان شرکت تجاري، بطلان عمليات شرکت
انتقال مفاهيم مسئوليت دولت ها به حوزه سازمان هاي بين المللي و چالش هاي پيش روسيدمهدي رضوي حاجي آقا، مجتبي باباييمسئوليت بين المللي، دولت ها، سازمان هاي بين المللي، کميسيون حقوق بين الملل
بيمه مضاعفحبيب طالب احمدي، عبدالله رحمانيبيمه مضاعف، بيمه گر، بيمه گذار، حق بيمه، حقوق بيمه
تأملي بر نظام تصويب و نظارت قضايي بر تحريم ها در حقوق اتحاديه اروپامسعود عليزاده، شهرام زرنشانتحريم هاي اقتصادي، اتحاديه اروپا، کنترل قضايي، شوراي امنيت، حکومت قانون
مباني و چگونگي جبران خسارات وارده به خريدار در معامله فضولي با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستانحجت مبين، سيده مهناز لؤلؤمعامله فضولي، جبران خسارت، قاعده غرور، اصل جبران کامل خسارت
ساز و کار حل و فصل اختلاف ناشي از برجام و تعيين تکليف تحريم هاي هسته‌اي ايران در برجام و قطعنامه ‎۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحدمحسن محبي، وحيد بذارايران، برجام، قطعنامه ‎۲۲۳۱، حل و فصل اختلاف، تحريم
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
مطالعات زن و خانوادهشماره ۲دوره پنجم۱۳۹۶پاییز و زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
سياست جنايي اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زنمريم احمديه، جواد حبيبي تبارسياست جنايي، فاضل ديه، قصاص مرد، ولي زن مقتول
بررسي حقوقي وضعيت تابعيت و بي تابعيتي زنان از منظر حقوق بشرسيده لطيفه حسينيتابعيت، بي تابعيتي، زنان، حقوق بشر
عنوان نشریهشماره دورهدوره سالسالفصل
وکیل مدافعشماره ۱۶سال هفتم۱۳۹۶زمستان
عنوان‏نویسنده کلیدواژه
تاثير اصل شفافيت در پيشگيري و بازدارندگي از اختلافات حقوقي و کيفري (سخن سردبير)سيدمحسن حسيني پويادسترسي آزاد اطلاعات، اختلافات حقوقي، اختلافات کيفري
تاثير اعدام بر گرايش اعضاء خانواده فرد اعدام شده به ارتکاب جرايم و رفتارهاي انحرافيمحمد فرجيها، عباس شيخ الاسلامي، آزاده ساطعياعدام، خانواده محکوم عليه، بزهکاري، رفتارهاي انحرافي، استعمال مواد مخدر و الکل، جرم شناسي
رويکرد رويه قضايي در برابر تعارض اراده ظاهري و باطنيعباس ميرشکارياماره، قصد، عقد، اراده، توافق
بررسي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۹۴ و مقايسه آن با مقررات پيشينرسول مقصودپور، مهرداد رضايي مقدمشوراي حل اختلاف، بهاي خواسته، راي حضوري و غيابي، صلاحيت شورا
دلالت هاي رويکرد حقوق اسلامي به تابعيت و شهرونديمحمد صادقيتابعيت، شهروندي، بيگانه، اقامت، امت، ملت
مصاديق جرائم مشمول صلاحيت واقعي در حقوق تطبيقي ايران، فرانسه و انگلستانسيدحسين احمدي گليانقلمرو مکاني حقوق جزا، اصل صلاحيت واقعي، جرائم مشمول اصل، تغييرات قوانين
تعارض شهادت با معاينه محلحميد هروي، يوسف کارگذاريتعارض، شهادت، معاينه محل
بررسي قابليت مطالبه ديه عضو پيوندي از حيوان به انسانسپيده الواني جامي، سعيد خوافيپيوند، ديه، حيوان، حيات، عضو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *