Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی 1400

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۱۰۵۶۸ BP‎ ۱۵۵‎  /م‎۴۲‎ک‎۸۳ تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره)/ به کوشش امير مرادي.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۱-.
۱۰۵۶۹ KMH‎ ۸۶۴‎ /آ‎۳ آخرين گام وکالت ۹۰ (شامل کليه دروس)/ مولف گروه علمي دورانديشان.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۰.
۱۰۵۷۰ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق تجارت: ورشکستگي و تصفيه امور ورشکسته/ ربيعا اسکيني.- ويرايش ‎۲.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۷۱ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ع‎۶‎ک‎۸ کمک حافظه حقوق جزاي عمومي (مطابق با قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲) …/ شادي عظيم زاده.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۲.
۱۰۵۷۲ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ع‎۶‎ک‎۸3 کمک حافظه حقوق جزاي اختصاصي (مطابق با قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲)/ شادي عظيم زاده.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۲.
۱۰۵۷۳ KMH‎ ۹۲۰‎ /ف‎۸‎ک‎۸ کمک حافظه حقوق تجارت در نظم تطبيقي/ مولف علي فلاح.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۴.
۱۰۵۷۴ KMH‎ ۵۶‎ /آ‎۲۸ [ايران. قوانين و احکام]

قوانين و مقررات ثبتي: ثبت اسناد و املاک – ثبت احوال – ثبت شرکت ها – ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري – دفاتر اسناد رسمي همراه با …/ تدوين جهانگير منصور.- تهران: نشر ديدار، ‎۱۳۹۸.

۱۰۵۷۵ KMH‎ ۹۱۴‎ /د‎۸‎ق‎۲ قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني/ با مقدمه ناصر کاتوزيان، بهروز اخلاقي؛ مولفان محمد دمرچيلي، علي حاتمي، محسن قرائي.- تهران: دادستان: کتاب آوا، ‎۱۳۹۲.
۱۰۵۷۶ BP‎ ۱۵۵‎ /م‎۴۲‎آ‎۸ آموزش متون فقه: ابواب معاملات (فقه مدني): بر مبناي (المعه الدمشقيه و الروضه البهيه في شرح اللمعه) اثر شهيدين …/ به کوشش امير مرادي.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۳.
۱۰۵۷۷ BP‎ ۱۵۵‎ /خ‎۸‎الف‎۶ اصول فقه مهارتي: تطبيق قوانين مرجع با مباحث اصولي با تاکيد بر آزمون وکالت همراه با  پاسخنامه تشريحي و استدلالي سوالات …/ روح الله خلجي.- مشهد: نيکبخت، ‎۱۳۹۲.
۱۰۵۷۸ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ع‎۶‎م‎۳ مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي حقوق جزا ( تاليفي) مطابق با قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ شادي عظيم زاده.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۲.
۱۰۵۷۹ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ق‎۲5 قانون يار آيين دادرسي کيفري [مصوب ۱۲/۴/۹۲]/ مولف گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۳.
۱۰۵۸۰ KMH‎ ۹۲۰‎ /الف‎8‎ق‎۲ قانون يار حقوق تجارت/ مولف وحيد اميني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۶.
۱۰۵۸۱ KMH‎ ۱۱۰‎ /ف‎۸‎الف‎۹ ايده نابغه هاي حقوق ايران: گزيده اي از ايده هاي ابر نابغه حقوق ايران، ايده نابغه هاي وکالت و قضاوت/ با نظارت و نگارش علي فلاح؛ [براي] بخش پژوهش مرکز ايده حقوق ايران.- تهران: نظم تطبيقي، ‎۱۳۹۶.
۱۰۵۸۲ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /ع‎۸‎م‎۳ مجموعه پرسش هاي چهار گزينه اي طبقه بندي شده آيين دادرسي مدني/ مولف رحمان عمرواني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۷.
۱۰۵۸۳ KMH‎ ۵۶‎ /ش‎7‎ق‎۲ قانون يار حقوق ثبت/ تدوين محمد شعباني، ميثم عبداللهي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۸۴ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ع‎۶‎ک‎۸ کمک حافظه آيين دادرسي کيفري بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ …/ تاليف شادي عظيم زاده.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۵۸۵ KMH‎ ۵۶‎ /ر‎۷‎پ‎۲ ۵۰۰ [پانصد] پرسش چهار گزينه اي برگزيده حقوق ثبت/ تدوين محسن رفعتي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۷.
۱۰۵۸۶ KMH‎ ۵۰۰‎/ح‎۶ حقوق مدني کارشناسي ارشد/ مولفين احمد يوسف زاده … [و ديگران].- تهران: مدرسان شريف، ‎۱۳۹۵.
۱۰۵۸۷ PE‎ ۱۱۳۰‎ /ن‎۲‎ز‎۲ زبان عمومي دکتري/ مولف حسين نامي با همکاري دپارتمان زبان مدرسان شريف.- تهران: مدرسان شريف، ‎۱۳۹۵.
۱۰۵۸۸ KMH‎ ۹۲۰‎ /ق‎۹‎ح‎۷ حقوق تجارت کارشناسي ارشد/ مولف افسانه قنبري.- تهران: مدرسان شريف، ‎۱۳۹۵.
۱۰۵۸۹ BP‎ ۱۴۷‎ /۷ /ن‎۲‎م‎۲ متون فقه (ويژه رشته حقوق خصوصي) دکتري/ مولفان مريم نادري فرد، محمد حرداني.- تهران: مدرسان شريف، ‎۱۳۹۵.
۱۰۵۹۰ KMH‎ ۸۶۵‎ /۵ /ن‎۲‎م‎۳ مجموعه سوالات و پاسخ هاي تشريحي فقه و حقوق خصوصي (کد ۲۱۱۶) دکتري ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۴/ اساتيد پاسخگو دروس زبان انگليسي و استعداد تحصيلي حسين نامي، مجموعه دروس تخصصي دپارتمان حقوق مدرسان شريف.- تهران: مدرسان شريف، ‎۱۳۹۴.
۱۰۵۹۱ K‎ ۳۳۱۶‎ /ع‎۲‎د‎۴ درآمدي بر کيفيت قانون/ آزاده عبدالله زاده شهربابکي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۴۰۰.
۱۰۵۹۲ JC‎ ۵۹۹‎ /د‎۹‎ت‎۲ تاملاتي پيرامون آزادي بيان؛ حمايت از حق آزادي بيان در رويه کميسيون و ديوان اروپايي حقوق بشر/ دومينيکا بايچاوسکا – سينيارسکا؛ ديباچه تفصيلي، برگردان و پژوهش مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۳ KMH‎ ۹۳۹‎ /س‎۲‎ت‎۷ تعيين حدود مسئوليت شرکت هاي تجاري و مديران آنها در برابر دارنده چک (بر اساس معيارهاي شش گانه)/ مولف سيدحسين سادات حسيني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۴ HV‎ ۶۲۵۱‎ /۶ /ر‎۹‎ب‎۴ بزه ديده شناسي جرم حکومتي/ داون ال. روث، ديويد کازلاريچ؛ ترجمه نبي اله غلامي؛ با ديباچه مهرداد رايجيان اصلي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۵ KMH‎ ۶۰۹‎ /د‎۴‎الف‎۶ اعطاي فرزندخواندگي به دختران مجرد و زنان بدون شوهر: بند (ج) ماده ۵ قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲/ داريوش درودي اصل.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۶ HV‎ ۶۰۲۵‎ /ک‎۹‎ج‎۴ جرم شناسي برگردان نگر و مقابله با تروريسم تهديدات جهاني و پاسخ هاي محلي/ لزلي دابليو. کندي، ياسمين ايروين-اريکسون، الکسيس آر. کندي؛ ترجمه محمد فرجي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۷ K‎ ۱۰۲۸‎ /گ‎۴‎الف‎۸ انتقال خطر در بيع کالاي در حال حمل: مطالعه اي تطبيقي در کنوانسيون سازمان ملل راجع به قراردادهاي بيع بين المللي کالا، کد متحد تجارت آمريکا و قانون بيع اموال منقول بريتانيا/ شيوبيرس. گريوال؛ مترجم ماشاءاله بناءنياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۸ KLE‎ ۲۰۷‎ /ن‎۳ [نخجوان. قانون اساسي]

قانون اساسي جمهوري خودمختار نخجوان/ مترجم منصور آيرم.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.

۱۰۵۹۹ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /آ‎۲۸ [ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين و مقررات شهرداري/ پژوهشکده حقوق شهر دانش.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.

۱۰۶۰۰ KMH‎ ۱۶۵۰‎ /ح‎۲‎د‎۹ دو رساله در اصول محاکمات/ محمد حائري مازندراني؛ به کوشش محمدعلي جهاني پور.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۱ K‎ ۱۰۴۳‎ /آ‎۴‎م‎۲ ماهيت قرارداد سيف: آيا قرارداد سيف بيع اسناد است يا بيع کالا؟/ آدموني-ادکي؛ مترجم ماشاءاله بناء نياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۲ KD‎ ۱۸۲۷‎ /پ‎۹‎الف‎۵ اسناد مالکيت در حمل و نقل دريايي کالا در حقوق انگلستان: ماهيت حقوقي و تحولات احتمالي آينده/ کسلاو پيويچ؛ مترجم ماشاءاله بناء نياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۳ HV‎ ۶۲۵۲‎ /ر‎۹‎ج‎۴ جرايم جهاني شدن؛ جرم حکومتي و نهادهاي مالي بين المللي: جهت گيري هاي نو در جرم شناسي انتقادي/ نويسنده داون ال. روث، ديويد او. فردريکس؛ ترجمه و تحقيق نبي اله غلامي، علي غلامي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۴ KMH‎ ۳۰۵۷‎ /۳ /ب‎۹‎ح‎۷ حقوق املاک واقع در طرح هاي شهرداري به همراه نمونه دادخواست و آراي قضايي/ مولفين شهرام بهرامي، پيام شعباني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۰۵ K‎ ۵۰۳۲‎ /الف‎۵‎ف‎۲ فاشيسم و حقوق کيفري: تاريخ، مباني نظري و استمرار/ تاليف استيفن اسکينر؛ برگردان سيدباسم موالي زاده؛ زيرنظر و با ديباچه محمدعلي اردبيلي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۶ K‎ ۵۰۱۸‎ /م‎۹‎ت‎۷ تقارن بين عناصر مادي و معنوي جرم/ حسين ميرمحمدصادقي، راضيه صابري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۷ KZ‎ ۶۳۱۰‎ /ذ‎۲‎آ‎۹ آيين پيش دادرسي ديوان کيفري بين المللي/ محمدهادي ذاکرحسين.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹ -.
۱۰۶۰۸ KMH‎ ۵۶‎ /ب‎۲‎ت‎۳ تحليل اقتصادي ثبت اجباري اسناد و معاملات (با تمرکز بر معاملات ملکي)/ محمود باقري، مسعود الماسي، سعيد رحماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۹ K‎ ۳۴۹۶‎ /ب‎۹‎ح‎۷ حقوق بين الملل آب هاي شيرين/ [لورانس بوآسون دوشازورن]؛ ترجمه حسن سواري، احمدرضا مبيني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۰ KZ‎ ۷۰۰۰‎ /م‎۸‎ح‎۷ حقوق جزاي بين الملل/ مهدي مومني، مژگان رامين نيا؛ ويراستار علمي سميه سادات ميري لواساني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۱ K‎ ۲۴۰۰‎ /م‎۴‎س‎۲ سالنامه ايراني داوري سال سوم ۱۳۹۹-۱۳۹۸/ به اهتمام محسن محبي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۲ KNQ‎ ۹۸۵‎ /ح‎۷ حقوق بيمه دريايي در چين/ کوين ايکس. لي… [و ديگران]؛ مترجمان ماشاءاله بناء نياسري، ندا نوري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۳ K‎ ۴۳۰۷‎ /ع‎۴‎م‎۴ مرزهاي برنامه هاي تلويزيوني ماهواره اي در منظومه حقوق بين الملل/ تاليف سيدحسين عرب نجفي؛ با ديباچه سيدقاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۱۴ HV‎ ۶۲۵۱‎ /۶ /ر‎۹‎پ‎۲ پاسخ به جرم حکومتي/ داون ال. روث، ديويد کازلاريچ؛ ترجمه نبي اله غلامي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۵ HV‎ ۶۶۲۶‎ /۷ /ش‎۷‎ح‎۸ حمايت از زنان داراي معلوليت در برابر خشونت خانگي و دسترسي آنان به عدالت در نظام حقوق بين الملل با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران/ نگارش سمانه شعباني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۶ KZ‎ ۴۰۸۰‎ /س‎۹‎ح‎۷ حقوق مسئوليت بين المللي: گفتارهايي در مسئوليت بين المللي دولت/ سيدجمال سيفي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۷ K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /ق‎۴‎ح‎۷ حقوق اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانکي/ مولف حسين قربانيان.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۸ KF‎ ۲۷۲‎ /ه‎۵‎ت‎۸ تکنيک هاي آموزش حقوق/ جرالد هس، استيون فريدلند؛ ترجمه ابراهيم شعاريان، صنم خديوزاد.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۹ HV‎ ۶۲۵۰‎ /۲۵ /ر‎۲‎ب‎۴2 بزه ديده شناسي/ مهرداد رايجيان اصلي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۸-‎۱۴۰۰.
۱۰۶۲۰ KNQ‎ ۴۹۴‎ /ش‎۹‎ق‎۲ [چين. قوانين و احکام]

قانون مدني چين/ ترجمه، تحقيق و تعليق عبدالحسين شيروي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.

۱۰۶۲۱ JX‎ ۴۰۷۱‎ /ر‎۸‎م‎۲ مباني فقهي حقوقي دفاع مشروع در خارج از مرزها/ مولف سيدهادي رمضاني کريمي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۲۲ KMH‎ ۵۳۴‎ /ن‎۹‎ن‎۹ نوآوري هاي قانون جديد حمايت خانواده/ تاليف حجت اله نوري.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۲۳ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /س‎۲‎م‎۳ مجموعه قوانين و مقررات داخلي – بين المللي داوري و ميانجيگري/ گردآورندگان منصور سالاري، سارا سالاري، محسن سلطاني نژاد.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۲۴ KMH‎ ۳۵۲۵‎ /م‎۷‎ن‎۶ نظام شناسايي اموال با تکيه بر قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ۱۳۹۴/ مولف مهتاب مقيمي.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۲۵ KZ‎ ۱۲۶۹‎ /ر‎۲‎ح‎۷ حق تعيين سرنوشت و گستره مفهومي آن: بررسي تحليلي ماهيت و مباني حق تعيين سرنوشت سياسي با استناد بر فلسفه دوران مدرن و عصر روشنگري/ مولف مهران ربيعي دولت آبادي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۲۶ KMH‎ ۴۰۵۴‎ /الف‎۶‎م‎۵ مسئوليت کيفري ناشي از تعدد اسباب در قتل غيرعمدي در حقوق کيفري ايران/ تاليف مهدي اصحابي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۲۷ KMH‎ ۵۰۰‎ /الف‎۸‎ش‎۴ شرح الفاظ قانون مدني (نقد دستوري عبارت ها همراه با معني، تلفظ و ريشه واژه ها)/ مولفان محمدرضا اميرمحمدي، عنايت اله شريف پور.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۲۸ HD‎ ۲۷۵۸‎ /آ‎۴‎س‎۲ ساختار حقوقي شرکت هاي هلدينگ و قواعد حاکم بر آن/ مولف ندا آرين؛ با مقدمه رضا سيمبر.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۲۹ KMH‎ ۵۶‎ /ع‎۲‎ح‎۷ حقوق ثبت اسناد و املاک هيات نظارت – شوراي عالي ثبت حدود صلاحيت و وظايف و آراء صادره بانضمام اشتباهات موثر …/ اسماعيل عابديني.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۳۰ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س‎۲‎ح‎۷2 حقوق کيفري عمومي/ مهدي سالاري شهربابکي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸-.
۱۰۶۳۱ HV‎ ۶۰۸۰‎ /ج‎۵ جستارهايي در جامعه شناسي کيفري/ مترجمان سيددريد موسوي مجاب، مريم مهذب.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۲ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ص‎۲‎الف‎۸ امکان توسعه ضمانت اجراهاي غير کيفري در نظام حقوقي ايران؛ موانع و راهکارها/ نويسنده ولي اله صادقي؛ ناظر علمي عبدالعلي توجهي.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه، انتشارات: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۳ KMH‎ ۹۹۸‎ /ر‎۲‎ح‎۷ حقوق بيمه جنايي؛ سازوکارهاي بيمه در متنوع سازي پاسخ دهي به جرايم عمدي/ نعيم سهامي، مهرداد رايجيان اصلي؛ ناظر علمي شهيد شاطري پور اصفهاني؛ تهيه و تدوين پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسي.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه، انتشارات: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۴ HV‎ ۹۷۸۵‎ /۲  /ش‎۲‎م‎۵ مسئله شناسي ازدحام جمعيت زندان در ايران/ شهيد شاطري پور اصفهاني؛ تهيه و تدوين پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسي؛ ناظر علمي حميد بهره مند.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه، انتشارات: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۵ BP‎ ۱۹۵/۱‎ /ع‎۴‎گ‎۴ گزارش نشست علمي چگونگي استناد موجه قاضي به منابع معتبر اسلامي/ تهيه و تنظيم حسين عزيزي، محمد جواهري تهراني؛ ناظر علمي سيدمحمدمهدي غمامي.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۶ KMH‎ ۲۷۹۰‎ /پ‎۴‎ن‎۶ نظارت شکلي ديوان عدالت اداري بر آراي دادگاه هاي اختصاصي اداري در پرتو الزامات دادرسي منصفانه/ مولفان محمد پرسا، حديثه داودي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۷ KMH‎ ۶۸۳‎ /الف‎۷‎ر‎۲ راهنماي تحليلي، کاربردي دعاوي ملکي در نظام قضايي ايران/ حسين اقدامي؛ با همکاري محمدقاسم حاجيان، علي مرادي، مصطفي آرن.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۳۸ KMH‎ ۳۴۰۲‎ /س‎۲‎ح‎۷ حقوق شهروندي: مجموعه قوانين و مقررات ساخت و ساز شهري توام با آخرين اصلاحات/ تاليف ميرزامهدي سالاري.- تهران: انتشارات فردوسي، ‎۱۳۹۶.
۱۰۶۳۹ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ب‎۲‎پ‎۴ پرسمان حقوق داوري (مجموعه پرسش و پاسخ هاي کاربردي داوري)/ سعيد باقري، مهديه زنديه، نيما عبداللهي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۰ م KMH‎ ۲۷۱۱‎ /م‎۸ منبع شناسي دادرسي اداري/ تهيه و تنظيم گروه حقوق اداري، پژوهشکده حقوق عمومي و بين الملل.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۴۱ KMH‎ ۳۹۷۰‎ /الف‎۳‎م‎۷ ملاحظاتي درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزيري/ رسول احمدزاده، مجتبي تام؛ با ديباچه غلامحسين الهام.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۲ KQC‎ ۷۹‎ /م‎۷‎ر‎۲ راهنماي کارکنان کلينيک هاي حقوقي (مورد: کلينيک هاي حقوقي آفريقايي)/ ديويد جان مک‌کوئيد ميسون، روبين پالمر؛ تهيه و تنظيم پژوهشکده مطالعات پايه؛ مترجم عبدالله تقدسي؛ ويراستار علمي احمد مرکزمالميري؛ ناظر علمي سيدبهزاد پورسيد.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۴۳ KMH‎ ۸۳۴‎  /م‎۹‎خ‎۵ خسارت تاخير تاديه در رويه قضايي با مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه/ اکبر ميرزانژاد جويباري، رضا خشنودي؛ تهيه و تدوين پژوهشکده حقوق خصوصي.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه، انتشارات: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۴ K‎ ۱۰۲۴‎ /پ‎۹‎ح‎۷ حقوق تنظيم قراردادهاي بين المللي (بنيادين)/ مهدي پورداد.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۵ K‎ ۴۸۷‎ /الف‎۷‎ش‎۹ حقوق اقتصادي/ عبدالحسين شيروي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۶ KMH‎ ۹۲۰‎ /ر‎۵۲‎ح‎۷ حقوق تجارت به روش ساده/ گردآوري و تاليف رضا رشيدي نسب.- تهران: مشاهير دادآفرين، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۷ KMH‎ ۱۷۸۰‎ /غ‎۸‎م‎۳ محکوميت بي گناهان: رويکرد ميان رشته اي به ادله اثبات کيفري/ تاليف جمشيد غلاملو.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۴۸ KMH‎ ۳۱۲۷‎ /م‎۳‎د‎۹ ديوان عالي کشور و حقوق محيط زيست ايران/ تاليف حسن محسني.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۴۹ KMC‎ ۵۲۴‎ /م‎۸‎ح‎۷ حقوق اساسي کشورهاي اسلامي/ تاليف ابراهيم موسي زاده.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۵۰ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ع‎۸‎ح‎۷ حقوق داوري کاربردي همراه با رويه قضايي ايران و بررسي مقررات آنسيترال/ علي علي دادي ده کهنه، ابوذر جوهري؛ با مقدمه گودرز افتخارجهرمي، مرتضي شهبازي نيا.- ويرايش ‎۲.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۱ KMH‎ ۳۲۷۶‎ /ح‎۵‎ح‎۷ حقوق مصرف کننده در نظام بانکي/ ايرج حسيني صدرآبادي، مرتضي جمالي نيا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۲ HV‎ ۶۰۲۸‎ /ع‎۲‎د‎۲ دايره المعارف رياضيات و علوم جنايي/ به کوشش مريم عباچي؛ با ديباچه علي حسين نجفي ابرندآبادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۳ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /الف‎۴‎ح‎۷ حقوق جزاي عمومي/ محمدعلي اردبيلي.- ويرايش ‎۵.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۴ K‎ ۵۰۱۵‎ /الف‎۴‎ح‎۷ حقوق بين الملل کيفري/ محمدعلي اردبيلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۵۵ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۹‎ج‎۴ جرايم عليه اموال و مالکيت: کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، صدور چک پرداخت نشدني، تخريب کيفري (با نگرش تطبيقي)/ حسين ميرمحمدصادقي.- ويرايش ‎۸.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۶ KMH‎ ۴۰۴۹‎ /م‎۹‎ج‎۴ جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (با نگرش تطبيقي)/ حسين ميرمحمدصادقي.- ويرايش ‎۶.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۷ KMH‎ ۳۴۶۷‎ /ع‎۲‎م‎۳ مجموعه حقوق هوانوردي/ مرتضي عادل.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸ -.
۱۰۶۵۸ JC‎ ۱۱‎ /الف‎۵‎د‎۹ دولت حقوقي/ کورش استوار سنگري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۵۹ K‎ ۳۹۱۵‎ /ک‎۴‎ت‎۷ تقطيع در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز/ سحر کريمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۶۰ K‎ ۱۱۱۵‎ /ش‎۸‎ح‎۷ حقوق اوراق بهادار: قواعد حقوقي حاکم بر افشاي اطلاعات در بازار اوراق بهادار/ مولف محسن شمس الهي؛ با مقدمه حسن ره پيک.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۶۱ K‎ ۵۴۳۱‎ /ع‎۴‎الف‎۷ الزامات حقوق بشري ضابطان در مرحله کشف جرم؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه/ محمدعلي عزتي بهلولي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۶۲ HG‎ ۴۰۲۸‎ /ن‎۷‎ر‎۳ اوراق سلف نفتي/ هادي رحماني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۶۳ HV‎ ۶۷۶۸‎ /د‎۲‎ب‎۴ بزهکاري يقه سرخ ها/ شهرداد دارابي؛ با ديباچه اي از علي حسين نجفي ابرندآبادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۶۴ م K‎ ۵۰۱۴‎ /۶ /م‎۹‎د‎۲ دايره المعارف عدالت کيفري انگلستان/ نسرين مهرا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۶۵ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۷‎ح‎۷ حقوق جزاي عمومي (ضمانت اجراهاي کيفري)/ محمدباقر مقدسي، جواد يزداني؛ با ديباچه جليل اميدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۶۶ KZ‎ ۶۲۶۰‎ /ک‎۹‎د‎۹ ديوان دائمي دادگستري بين المللي/ فيليپ کورر؛ مترجمان سيدهادي محمودي، کيانا دريابيگي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۶۷ KMH‎ ۱۱۵۵‎ /ق‎۲‎م‎۷ مقدمه اي بر حقوق مالکيت فکري همراه با ترجمه قانون حمايت مالکيت فکري مصر/ تاليف و ترجمه سيدمحمدهادي قبولي درافشان، مصطفي بختياروند؛ با مقدمه سيدحسين صفايي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۶۸ KD‎ ۱۹۴۹‎ /الف‎۷‎ح‎۷ حقوق شبه جرم/ نويسندگان کاترين اليوت، فرانسيس کويين؛ ويرايش علمي و ادبي نسرين مهرا؛ مترجمان امير ايراني … [و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۶۹ K‎ ۵۰۷۰‎ /پ‎۲‎ح‎۷ حقوق ربات ها: جرايم، قراردادها و مسئوليت ها/ تاليف اوگو پاگالو؛ برگردان پيمان نماميان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۷۰ K‎ ۷۶۲۴‎ /الف‎۴‎ه‎۸ همکاري هاي قضايي بين المللي/ محمدعلي اردبيلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۱ KMH‎ ۳۵۲۵‎ /ت‎۴‎و‎۲ واکاوي فساد مالي در ايران با تاکيد بر سياست جنايي تقنيني/ غلامعباس ترکي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۲ HV‎ ۶۰۸۹‎ /ک‎۹‎ک‎۲ کاربرد روانشناسي در زندان/ مولفين ديويد جي. کوک، پامل جي. بالدوئين، ژاکلين هاويسون؛ ترجمه فريبرز صديقي ارفعي، محسن نيازي.- تهران: نشر ميزان؛ کاشان: دانشگاه کاشان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۳ K‎ ۵۰۳۲‎ /ت‎۴‎ت‎۲ تاريخ حقوق کيفري و تحولات آن (به همراه ترجمه فارسي کدنامه هاي دوران باستان)/ عباس تدين.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۴ HV‎ ۶۶۲۶‎ /۵ /م‎۵‎الف‎۴ از جنين آزاري تا کودک آزاري: ايران، ايالات متحده آمريکا و انگلستان/ نويسنده سيدمصطفي مشکات.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۷۵ HV‎ ۹۹۶۰‎ /الف‎۵‎ت‎۶ تضاد در مجازات: تبييني درباره افراط گرايي کيفري در کشورهاي انگليسي زبان و استثناگرايي کيفري در کشورهاي شمال اروپا/ تاليف جان پرت، آنا اريکسون؛ ترجمه هانيه هژبرالساداتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۷۶ BP‎ ۱۸۹‎ /۲ /م‎۹‎ح‎۷ حقوق خانواده: تبيين فقهي – حقوقي مهر/ حسينعلي مهديه؛ با تقريظ مظاهري، حبيبي تبار ، احمد خسروي وفا.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۷۷ K‎ ۳۲۶۴‎ /ف‎۶‎د‎۹2 بررسي اجمالي امنيت سايبري در اينترنت اشياء/ نويسنده پاوان دوگال؛ مترجمان معين غلامعلي پور، فاطمه نجيب زاده.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۸ KMH‎ ۳۷۵۸‎ /م‎۹‎ک‎۹ کيفرگرايي در قلمرو پاسخ به جرائم خاص نظامي/ مولفان بهروز ميرعليزاده، سامان اوجاقلو شهابي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۹ BP‎ ۱۶۹‎ /۸ /د‎۹‎م‎۶ معاهدات بين المللي در اسلام و حقوق بين الملل عمومي/ محمود ابراهيم الديک؛ تاليف و ترجمه ابراهيم موسي زاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۸۰ BP‎ ۱۹۰‎ /۲ /آ‎۷‎ن‎۶ نظريه حق و حکم و اعمال آن بر خيارات، در فقه و حقوق ايران/ تاليف محمدعلي آقائي؛ با ديباچه عباس کريمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۸۱ KMH‎ ۵۱۵‎ /۵ /ر‎۷‎ق‎۸ قلمرو نظارت دولت بر حقوق و تکاليف والدين کودک/ تاليف غزاله رفاعي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۲ KMH‎ ۳۵۳۸‎ /م‎۲‎ح‎7 حقوق کيفري ارز/ تاليف علي مبشري.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۳ BP‎ ۱۹۵‎ /۴ /م‎۵‎ج‎۲ جايگاه کتابت در ميان ادله اثبات دعوي و تعارض آن با ساير ادله از منظر فقه اماميه و حقوق ايران/ تاليف شهريار مسلم.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۴ KMH‎ ۳۴۸۲‎ /ح‎۹‎ج‎۵ جستاري در حقوق ارتباطات/ نويسندگان علي مراد حيدري، علي جعفري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۸۵ K‎ ۱۵۵۵‎ /الف‎۳‎ع‎۸ علامت تجاري: شرايط احراز و مسئوليت مدني ناشي از نقض علامت تجاري/ مولفان فريد احمديان مقدم، حميد احمديان مقدم.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۶ K‎ ۳۲۳۸‎ /۳۱۳۴۵ /ع‎۸‎الف‎۶ اظهارنظرهاي عمومي کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي/ مولفان ليلا علي کرمي، سپيده ولايي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۷ KMH‎ ۸۸۸‎ /ت‎۲‎ب‎۴ بررسي نقش حقوق مالکيت صنعتي در حمايت از توليد ملي/ تاليف سيداميرعلي تاج.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۸ KMH‎ ۸۲۶‎ /ر‎۶‎و‎۶ وضعيت حقوقي قرارداد ممنوع (در حقوق ايران، فقه و رويه دادگاه ها)/ تاليف سيدمحمد رضوي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۹ HV‎ ۶۰۲۵‎ /الف‎۵‎د‎۴ درآمدي کوتاه بر جرم شناسي/ مولف فرانک اش م لگر؛ مترجم علي اکبر رحمتيان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹-.
۱۰۶۹۰ KMH‎ ۲۹۵۴‎ /ن‎۲‎ش‎۴ شرکت هاي ارائه دهنده خدمات عمومي آب و برق در آئينه نظارت قضايي/ تاليف قاسم ناصري کيا.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۱ JZ‎ ۶۰۴۵‎ /الف‎۵‎ر‎۲ راهنماي ارزيابي فساد/ برترام آي. اسپکتور، مايکل جانسون، اسوتلا ناوينبورن؛ مترجم سميه عالي؛ ويراستار علمي احمد مرکزمالميري.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۲ K‎ ۲۶۲‎ /م‎۹‎الف‎۸ امنيت حقوقي در حقوق بين الملل/ مولف سيدحسين موسوي فر؛ مقدمه سيدفضل الله موسوي.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۹۳ HV‎ ۹۲۷۶‎ /۵ /پ‎۴‎م‎۳ مجازات هاي اجتماعي جايگزين حبس و کاهش جرم/ داود پرچمي، فاطمه درخشان؛ [تهيه و تنظيم] مرکز مطالعات راهبردي و مديريت تحول قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۴ KZ‎ ۷۰۵۰‎ /ت‎۹‎ت‎۳ تحول و تکامل حقوق بين الملل کيفري/ احمدرضا توحيدي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۵ HQ‎ ۷۸۴‎ /الف‎۹‎ب‎۲ کودکان آنلاين و حق آنان بر امنيت همه جانبه در فضاي مجازي (چالش ها و راهکارها)/ پژوهشگر محمدمهدي بادامي؛ ناظر علمي محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۶ KMH‎ ۳۱۲۷‎ /س‎۲‎ح‎۷ حقوق کيفري محيط زيست/ محمدرضا ساکي؛ تهيه و تنظيم اداره کل آموزش قوه قضائيه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۷ KMH‎ ۳۷۹۴ [ايران. قوانين و احکام]

قانون مجازات اسلامي (مصوب ۲/۱/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات) به انضمام آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور، بخشنامه هاي …/ گردآوري و تدوين مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.

۱۰۶۹۸ K‎ ۳۹۱۵‎ /ن‎۹‎الف‎۷ الزامات حقوقي جهش طرح هاي توسعه اي نفت و گاز با استفاده از روش هاي نوين تامين مالي/ مولفان جعفر نوري يوشانلوئي، اکرم ويسي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۹ HD‎ ۷۵‎ /۶ /ر‎۶‎س‎۹ سياستگذاري توسعه پايدار در ايران: بايسته ها، راهبردها/ تاليف محمدمهدي رضواني فر.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۰۰ KMH‎ ۱۲۵۶‎ /ب‎۳‎ح‎۸ حمايت حقوقي از اسرار تجاري (نگاهي تطبيقي و کاربردي)/ تاليف روح الله بخت جو؛ با مقدمه عباس کريمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۰۱ JZ‎ ۴۸۳۹‎ /ب‎۹‎ح‎۷ حقوق سازمان هاي بين المللي/ تاليف ابراهيم بيگ زاده.- ويرايش ‎۲؟.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۰۲ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ک‎۲‎ن‎۷ نقد آراء ورشکستگي دادگاه عمومي و تجديد نظر استان تهران از شهريور ۹۱ تا اسفند ۹۲/ کورش کاوياني؛ تهيه و تنظيم پژوهشکده استخراج و مطالعات رويه قضايي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۰۳ KMH‎ ۵۴۰‎ /ح‎۵‎م‎۳ محشاي قانون حمايت خانواده کاربردي (مصوب ۱۲/۱/۱۳۹۱) به انضمام مواد قانوني مرتبط، واژگان حقوقي، نکات کليدي، نظريه هاي مشورتي، آراء وحدت رويه، آيين نامه ها و دستورالعمل اجرايي/ تدوين نصرت حسن زاده.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۰۴ KMH‎ ۱۲۶۴‎ /ق‎۲‎ق‎۲ قانون کار به همراه قوانين مرتبط به انضمام قوانين و مقررات مربوط/ تدوين اسماعيل قاسمي، سيدرضا ذکايي وشاره.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۰۵ BF‎ ۶۳۷‎ /م‎۴‎ش‎۷ آسيب شناسي رفتار حرفه اي در مذاکره و حل و فصل اختلاف/ مهدي شعباني.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۰۶ KMH‎ ۴۰۲۲‎ /م‎۶‎ب‎۴ بررسي نظري – کاربردي نهادهاي ارفاقي در حقوق موضوعه ايران/ ياسر معيني فر، بهروز کم.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۰۷ KMH‎ ۸۵۸‎ /ح‎۵‎الف‎۳ اجراي پيش از موعد قرارداد با رويکرد تحليلي، تطبيقي و کاربردي/ ميثم حسني، ايرج خليل زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۰۸ BP‎ ۱۶۹‎ /۵ /م‎۶‎ق‎۹ پنجاه و هفت قاعده فقهي (حقوقي – جزايي – عبادي)  برگرفته از آثار آيت الله دکتر سيدکاظم مصطفوي/ ترجمه، تحقيق و تطبيق عزيزاله فهيمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۱۰۷۰۹ BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /ش‎۸‎ن‎۶ نظام کيفري اسلام: بررسي مقايسه اي حدود در مذاهب اسلامي/ تاليف محمدجعفر شمس الدين؛ ترجمه سيدمحمدرضا واحدي.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۱۰ K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /آ‎۴‎م‎3 مختصري بر تامين مالي و تضمين هاي بازرگاني بين المللي/ علي آريائي پور.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۱۱ KMH‎ ۳۸۵۴‎ /خ‎۸‎م‎۶ مطالعه تطبيقي جرايم ناتمام در حقوق ايران و آمريکا/ ايرج خليل زاده، محمد حسن پور، مسعود رضايي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۱۲ K‎ ۲۴۰۰‎ /م‎۳‎م‎۲ مباحثي از داوري تجاري بين المللي/ محسن محبي.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۱۳ K‎ ۷۳۵۰‎ /آ‎۴‎ق‎۴ قراردادهاي تجاري بين المللي/ علي آريائي پور.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۱۴ HV‎ ۷۴۳۱‎ /ک‎۲‎ف‎۸ فکر جرم! شواهد و نظريات پيشگيري جرم از طريق طراحي محيطي براي برنامه ريزي شهرهاي امن تر/ نويسنده پل کوزنز؛ مترجم محسن کاملي؛ ويرايش علمي رکسانا عبداللهي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۱۵ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /و‎۹‎م‎۳ محشاي قانون آيين دادرسي کيفري با آخرين اصلاحات/ احمدرضا ونکي، منصوره حسيني؛ با مقدمه علي نجفي توانا.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۱۰۷۱۶ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /م‎۷‎آ‎۹ آيين دادرسي مدني/ رسول ملکوتي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۱۷ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /خ‎۸‎ت‎۲ تاريخ تحولات حقوق کيفري ايران در عصر قاجار/ به اهتمام ايرج خليل زاده، زهرا حسين زاده بيرق؛ با ديباچه مهدي صبوري پور.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۱۸ K‎ ۶۳۹‎ /ر‎۹‎ب‎۴ بررسي حقوقي شرايط کار کودکان و نوجوانان از ديدگاه تطبيقي/ کتايون رهوري؛ با ديباچه سيدمحمد هاشمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸-.
۱۰۷۱۹ K‎ ۳۷۰۲‎ /س‎۹‎م‎۷ مقدمه حقوق بين الملل و اروپايي ورزش: موضوعات منتخب/ آر.سي. آر. سيکمان؛ ترجمه و تحقيق سيدقاسم زماني، فراز شهلايي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۰ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ح‎۷ حق هاي بنيادين در حقوق بين الملل و حقوق اروپايي/ ويراسته کريستوف پائولسن … [و ديگران]؛ ترجمه سيدقاسم زماني، ندا غفاري تبريزي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۱ K‎ ۸۹۱‎ /س‎۲‎م‎۲ حقوق مهندسي ساخت/ تاليف جليل مالکي، شهريار اسلامي تبار، احسان لامع.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۲ K‎ ۸۴۰‎ /ن‎۹‎ت‎۷ تعارضات ماهوي و شکلي قراردادي: تفسير قرارداد و حل دعاوي مرتبط با آن/ مهدي نيازآبادي؛ با ديباچه سيدمصطفي محقق داماد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۲۳ KMH‎ ۱۴۴۲‎ /م‎۹‎ت‎۷ تحليل حقوقي قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (همراه با نکات مهم به صورت نموداري)/ مولفين محمد مهاجري، علي تقي نژاد؛ با مقدمه محمدرضا دلاوري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۲۴ KMH‎ ۹۲۰‎ /ح‎۵‎ح‎۷ حقوق تجارت: اسناد تجاري (برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل) بررسي تحليلي و کاربردي و جديدترين نمونه اسناد و آخرين اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۸/۱۳/۹۷ …/ حيدر حسن زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۵ HD‎ ۲۷۵۵‎ /۵ /ج‎۲‎ح‎۷ حقوق شرکت هاي چندمليتي و کدهاي رفتاري/ محمدجواد جاويد، آرزو رنگچيان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۶ HV‎ ۹۴۶۹‎ /ر‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي محکومان/ تاليف جفري ايان راس، استفن سي. ريچاردز؛ ترجمه هانيه هژبرالساداتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۷ HM‎ ۸۸۳‎ /گ‎۵‎ج‎۴ جرم شناسي خيزش هاي اجتماعي (درباره خيزش هاي اجتماعي خشونت آميز حومه هاي حساس شهرهاي فرانسه)/ نويسنده رمون گسن؛ برگردان و پژوهش شهرام ابراهيمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۲۸ HV‎ ۶۰۲۵‎ /ب‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي چيست؟/ ويراستاران ماري بوس ورث، کارولين هويل؛ ترجمه گروهي از پژوهش گران علوم جنايي؛ به کوشش حميدرضا نيکوکار.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۹ KMH‎ ۲۰۷۰‎ /خ‎۸‎ه‎۴ هزارتوي قانون اساسي/ محسن خليلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۳۰ HV‎ ۶۰۳۰‎ /ن‎۹‎ه‎۴ هزينه هاي جرم/ الميرا نوري زينال.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۳۱ KMH‎ ۲۷۵۴‎ /م‎۹‎ن‎۶ نظام نظارت و رسيدگي به شکايات مناقصات/ نادر ميرزاده کوهشاهي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۳۲ JZ‎ ۴۸۳۹‎ /م‎۴‎ح‎۷ حقوق سازمان هاي بين المللي/ نادر مرداني، محمدمهدي هوشمند.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۳۳ KMH‎ ۸۱۳‎ /۵ /ع‎۴‎د‎۹ دور زدن قوانين بانکي ممنوع/ ياسر عرب نژاد، عليرضا فخري زاده کرماني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۳۴ KZ‎ ۷۲۲۰‎ /ن‎۴‎ت‎۴ تروريسم و حقوق بين الملل: مطالعه موردي گروه تروريستي پژاک/ هيبت الله نژندي منش.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۳۵ HV‎ ۷۴۳۱‎ /الف‎۵‎ب‎۴ بزهکاري و راهبردهاي کاربردي پيشگيري از آن/ پژوهشگر سيدحسن اسعدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۳۶ HV‎ ۶۴۳۱‎ /ف‎۲‎ب‎۲ بايسته هاي مقابله با تروريسم در پرتو دکترين امنيت انساني/ فاطمه فتح پور؛ با ديباچه حسين شريفي طرازکوهي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۳۷ KMH‎ ۳۷۹۹‎ /ن‎۸‎الف‎۷ افق هاي نوين حقوق کيفري: نکوداشت نامه استاد دکتر حسين آقايي نيا/ گروه حقوق جزايي و جرم شناسي دانشکده حقوق و علوم سياسي و موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي دانشگاه تهران، با همکاري بنياد حقوقي ميزان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۳۸ K‎ ۳۹۱۵‎ /الف‎۲‎ن‎۷ نفت، قواعد قراردادهاي نفتي و بازنگري در آنها/ مولفين ناصر ابراهيم پور باصر، هستي حسن زاده.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۳۹ KMH‎ ۵۰۰‎ /خ‎۲‎ح‎۷ حقوق مدني در آينه تحليل و استدلال: مسائل حقوق مدني ۱ تا ۸ و برخي از مسائل اختبار و پاسخ هاي تحليلي آن/ تاليف محمد خاکباز.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۴۰ KMH‎ ۱۷۸۷‎ /ط‎۲‎ق‎۲ قانون از ديدگاه آرا محاکم و نظريات حقوقدانان: شامل ۷۰۰ پرسش و پاسخ کاربردي ويژه داوطلبان آزمون هاي قضاوت، وکالت و تحصيلات تکميلي حقوق جزا و حقوق خصوصي/ تاليف عطاءاله طبيب زاده.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۴۱ HV‎ ۴۷۰۸‎ /و‎۸‎ح‎۷ حقوق بين الملل حيوانات و حيات وحش/ تاليف اميرساعد وکيل.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۴۲ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ص‎۷‎ح‎۷ حقوق بازرگاني ورشکستگي/ تاليف محمد صقري.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۴۳ K‎ ۵۵۹‎ /ن‎۷‎د‎۴ درسنامه حقوق تطبيقي (مطابق با سرفصل هاي جديد وزارت علوم)/ تاليف طاهره سادات نعيمي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۴۴ KMH‎ ۱۰۹۸‎ /م‎۵‎ش‎۸ مسئوليت هاي حقوقي و کيفري مديران شرکتهاي تجاري/ تاليف بنيامين شکوه فر.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۴۵ JC‎ ۵۷۱‎ /ع‎۸‎ت‎۹ توصيه هاي عمومي کميته حقوق بشر/ گردآوري و ترجمه ليلا علي کرمي، الهه علي کرمي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۴۶ UA‎ ۸۵۳‎ /الف‎۹‎الف‎۳ درآمدي بر ديپلماسي دفاعي (حقوقي – بين المللي)/ مولفان مسعود اخوان فرد، ابوالقاسم باباتبار سرخي؛ با ديباچه ابومحمد عسگرخاني.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۴۷ KZ‎ ۶۳۱۰‎ /ز‎۸‎ح‎۸ حکومت قانون در ترازوي ديوان کيفري بين المللي/ مولفان سيدقاسم زماني، مهدي عبدالمالکي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۴۸ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ح‎۵‎ر‎۹ روش هاي جايگزين حل و فصل اختلافات در حقوق بين الملل اقتصادي/ مولفان محمدرضا حسيني، مرتضي کارخانه.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۴۹ KZ‎ ۳۶۸۴‎    /ص‎۲‎ق‎۹ قواعد تعيين مرزهاي زميني در آراء قضايي بين المللي/ تاليف محمد صابر راد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۰ JQ‎ ۱۷۸۵‎ /ف‎۴‎ن‎۶ نظام اداري صحيح: مباني، مولفه ها و راهکارها/ هانه فرکيش.- تهران: موسسه مطالعات و مشاوره حقوقي وکلاي ايران زمين: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۵۱ K‎ ۵۰۵۱‎ /م‎۲‎م‎۶ معيارهاي عيني و ذهني در حقوق کيفري/ صادق منتي نژاد.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۵۲ KMH‎ ۱۱۵۵‎ /ن‎۳‎م‎۵ مشارکت در نقض اموال فکري در حقوق ايران و آمريکا/ حامد نجفي، مهسا مدني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۳ HC‎ ۴۷۳‎ /ص‎۲‎ب‎۴ برنامه هاي توسعه کشور در پرتو اصول حقوق عمومي اقتصادي/ تاليف مهديه صانعي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۴ KMH‎ ۵۱۵‎ /۵ /ش‎۴‎ش‎۴ شرطيت امانت براي حضانت در نظام حقوقي ايران/ مولفان فاطمه شريفي، کبري پورعبداله.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۵ KZ‎ ۳۶۷۵‎ /ج‎۸‎الف‎۶ اعمال صلاحيت در منطقه شناسايي دفاع هوايي/ مولفان عسکر جلاليان، غلام علي عبداله زاده؛ ويراستار علمي فاطمه جلاليان.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۶ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /د‎۹‎ق‎۲ [ايران. قوانين و احکام]

قانون مجازات اسلامي معرب با آخرين اصلاحات/ عبدالرسول دياني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.

۱۰۷۵۷ K‎ ۱۴۰۱‎ /ب‎۹‎ت‎۷ تعارض قوانين و حقوق مالکيت فکري: راهنماي سازمان جهاني مالکيت فکري و کنفرانس حقوق بين الملل خصوصي لاهه براي قضات و حقوقدانان/ تاليف آنابل بنت، سام گراناتا؛ ترجمه مريم داراب پور؛ با ديباچه مهراب داراب پور.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۸ KMH‎ ۸۴۲‎ /۶ /ق‎۴‎ج‎۲ جبران خسارت در مرگ هاي خطايي: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا/ تاليف ميرهادي قره سيد رومياني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۹ KMJ‎ ۴۳‎ /ف‎۳‎د‎۲ دادگاه ويژه عراق (دادگاه صدام)/ تاليف محمد فخار.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۰ KMH‎ ۸۹۶‎ /الف‎۲‎م‎۲ مباني امنيت قضايي در تحقيقات مقدماتي/ مولفان قدرت الله ابراهيمي فراني، سامان صيدي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۱ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ن‎۲‎ح‎۷ حقوق بين الملل اقتصادي (ويژه دانشجويان کارشناسي ارشد حقوق بين الملل)/ تاليف نازآفرين ناظمي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۲ K‎ ۳۲۴۲‎ /ج‎۸‎الف‎۷ اقليت هاي جنسي در حقوق بين الملل و حقوق ايران/ عسکر جلاليان، حسن عليزاده شيلسر.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۳ HV‎ ۶۰۲۶‎ /ف‎۲‎م‎۳۵ جامعه شناسي جنايي/ رضاعلي محسني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۶۴ HD‎ ۲۷۴۱‎ /ح‎۵‎ت‎۳ تحليل اقتصادي حقوق حاکميت شرکتي (مطالعه تطبيقي حقوق کشورهاي منتخب)/ سيدمحمدرضا حسيني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۵ KZ‎ ۶۳۷۳‎ /ف‎۲‎ت‎۳ تحريم هاي سازمان ملل متحد و حاکميت قانون/ تاليف جرمي ماتام فارال؛ مترجمين مجيد عباسي، حميدرضا عصاري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۶ HV‎ ۹۱۰۴‎ /ب‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي کودکان و نوجوانان (جرم شناسي رشدمدار)/ کورت آر. بارتول، آن ام. بارتول؛ ترجمه و تحقيق محمود مهدوي، سيدعلي حيدري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۶۷ KMH‎ ۴۰۴۹‎ /م‎۹‎ج‎۴۲ جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص/ حسين ميرمحمدصادقي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۶۸ KMH‎ ۳۰۵۷‎ /۳ /ط‎۲‎ت‎۸ تملک اراضي توسط دولت و شهرداري ها/ تاليف سيدمحمد طباطبائي نژاد، سيدمحمدمصطفي حسيني کاشاني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۹ KJV‎ ۴۰۷۹‎ /ز‎۲‎د‎۴ درآمدي بر حقوق اساسي/ [نويسنده ژان کلود زارکا]؛ ترجمه و تاليف اسدالله ياوري، محمد جلالي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۷۰ KMH‎ ۹۴۰‎ /س‎۸‎ح‎۷ حقوق کيفري بانکي/ تاليف حسين سميعي زنوز.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۷۱ KF‎ ۹۲۱۹‎ /ل‎۲‎ت‎۹ توجيه و تقارن در نظام کيفري ايالات متحده آمريکا/ واين آر. لفيو؛ ترجمه حسين آقايي نيا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۷۲ HV‎ ۶۰۱۹‎ /ب‎۹‎ز‎۸ زميولوژي: بازپيوند جرم و آسيب اجتماعي/ تاليف آوي بوک لي، جاستين کوتزه؛ تاليف هانيه هژبرالساداتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۷۳ HV‎ ۶۲۵۰‎ /۲۵ /ن‎۹‎و‎۲ واکاوي حق هاي بزه ديدگان در آينه ديوان جنايي بين المللي/ ندا نيازمند.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۷۴ K‎ ۴۸۷‎ /الف‎۷‎د‎۴ درآمدي به رويکرد تحليل اقتصادي حقوق/ سيدمرتضي نعيمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۷۵ HD‎ ۴۴۳۱‎  /ن‎۳‎د‎۸ دگرگوني حقوق خدمات عمومي/ مجيد نجارزاده هنجني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۷۶ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۸‎ح‎۷ حقوق جزاي عمومي ۳/ عباس منصورآبادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۷۷ KMH‎ ۶۴۶‎ /ف‎۴‎ت‎۲ تاثير دو نهاد حقوقي مالکيت و قراردادها بر توسعه اقتصادي/ فرناز فروزان بروجني؛ با ديباچه حسن باديني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۷۸ HV‎ ۹۰۷۶‎ /ح‎5‎ع‎۴ عدالت کيفري رشدمدار/ انسيه حسيني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۷۷۹ K‎ ۵۰۷۰‎ /س‎2‎ک‎2 کاربردهاي قضائي هوش مصنوعي/ گردآوري [صحيح: ويراستاران] جوواني سارتور و کارل برنتينگ؛ ترجمه مهرنوش ابوذري، محمدسعيد شفيعي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۸۰ KMH‎ ۸۱۰‎ /الف‎۸‎ک‎۸ کليات حقوق تعهدات: بررسي تاريخي، تحليلي و  نطبيقي تعهدات/ اسدالله امامي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۸۱ HV‎ ۹۰۶۷‎ /ف‎2‎پ‎9 پيشگيري از بزهکاري کودکان و نوجوانان: (پيشگيري رشدمدار)/ ديويد پي. فارينگتون، براندون سي. ولش؛ برگردان سيدعلي حيدري؛ با ديباچه محمود مهدوي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۸۲ K‎ ۱۴۰۱‎ /الف‎۹‎ت‎۷ تعارض قوانين و حقوق مالکيت فکري/ فاطمه السادات ايرواني مهاجري؛ مقدمه مرتضي نصيري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۸۳ HV‎ ۶۷۷۳‎ /ع‎۶‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم رايانه اي)/ سعيد عطازاده، جلال انصاري؛ با ديباچه عادل ساريخاني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۸۴ KMH‎ ۸۷۰۸‎ /ه‎8‎م‎3 مجموعه مقالات برگزيده همايش ملي مديريت جمعيت کيفري، نظريه و رويه (۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ خورشيدي)/ [برگزارکننده] دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسي، با همکاري انجمن ايراني حقوق جزا؛ دبير علمي همايش نسرين مهرا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۸۵ HV‎ ۶۰۲۴‎ /۵ /ص‎۲‎ع‎۷ عقلانيت در ارتکاب جرم/ مهدي صبوري پور.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۸۶ KMH‎ ۴۰۴۹‎ /ن‎۳‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي جنايت عليه تماميت جسماني اشخاص/ علي نجفي توانا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۸۷ KMH‎ ۸۱۳‎ /۵ /ع‎۴‎ک‎۲ کارشناسي در دعاوي مبتني بر قرارداد مشارکت مدني/ مولفين ياسر عرب نژاد، اميرعباس ابراهيمي؛ با حمايت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان کرمان، دادگستري کل استان کرمان؛ ويراستار فرزانه زاهدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۸۸ KMH‎ ۵۰۰‎ /ح‎۲‎ح‎۷ حقوق مدني تحليلي/ محمود حبيبي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۸۹ KMH‎ ۴۳۳۴‎ /ش‎۹‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي جعل و تزوير/ عباس شيري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۹۰ KZ‎ ۷۲۳۰‎ /و‎۴‎د‎۹ ديوان کيفري آفريقا: تفسير پروتکل مالابو/ ويراستار گرهارد ورله، موريتس فرومباوم؛ برگردان و پژوهش پيمان نماميان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۹۱ HV‎ ۵۸۰۱‎ /ز‎۹‎د‎۴ درمان روياروي مجازات اعتياد (درس هايي از سياست مواد مخدر اتريش، لهستان و اسپانيا)/ ويراستاران ريچارد زوير، استفان شومن؛ ترجمه زهرا فرهادي آلاشتي؛ با ديباچه عبدالرضا جوان جعفري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۹۲ KMH‎ ۳۵۷۳‎ /ک‎۴‎م‎۲ ماليات ها در نظم کنوني: مشتمل بر آيين نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل هاي مالياتي و آراي ديوان عدالت اداري، با توجه به آخرين تغييرات قانون ماليات هاي مستقيم/ خديجه کريمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۹۳ KMH‎ ۸۶۴‎ /ح‎۲‎پ‎۹ پيوندهاي ناموزون بر حق دفاع و وکالت دادگستري: به همراه مجموعه کامل مقررات حاکم بر نهاد وکالت/ محمود حبيبي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۹۴ KMH‎ ۴۳۵۱‎ /۵ /ک‎۵‎ب‎۴ بزهکاري سبز؛ جلوه ها و پاسخ هاي تقنيني – قضايي/ اسدالله کشاورز.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۹۵ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ر‎۸‎ب‎۲ بايسته هاي دادنامه کيفري/ مولفان احمد رمضاني، هاجر صداقت مهر.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۹۶ م KMH‎ ۳۸۷۸‎ /ش‎۴‎د‎۲ دانشنامه مسئوليت کيفري: مجموعه مقاله هاي برگزيده همايش ملي تحولات مسووليت کيفري در نظام حقوقي ايران؛ چالش ها و راهکارها/ به کوشش محسن شريفي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۹۷ HV‎ ۶۱۸۹‎ /و‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي و جنگ: عبور از مرزها/ ويراستاران متن انگليسي ساندرا واک ليت، راس مک‌گري؛ برگردان فارسي گروهي از پژوهشگران علوم جنايي؛ به کوشش حميدرضا نيکوکار؛ مترجمان سيدبهمن خدادادي… [و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۹۸ BP‎ ۱۹۵‎ /م‎۳‎م‎۳ مجموعه مقالات همايش بين المللي تحولات حقوق کيفري کشورهاي اسلامي در پرتو تعامل شرع و حقوق/ به کوشش فيروز محمودي جانکي، جمشيد غلاملو؛ ويراستاران ياسمن خادمي، مطهره محبي، فائزه منطقي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۹۹ JZ‎ ۵۰۰۷‎ /ه‎۸‎م‎۳ مجموعه مقالات همايش نقش دبيرخانه و دبيرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۰۰ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۹‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي (۲): جرايم عليه مصالح عمومي کشور (با نگرش تطبيقي)/ حسين ميرمحمدصادقي.- ويرايش ‎۵ .- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۱ KMH‎ ۸۵۸‎ /م‎۵‎م‎۵ مشارکت عمومي – خصوصي (PPP): مدل هاي قراردادي HAM ,EPC ,BOT/ سيدمصطفي مشکات.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۲ KMH‎ ۱۸۴۶‎ /ر‎۶‎م‎۲ ماهيت و اصول حرفه سردفتري اسناد رسمي/ خديجه رضائيان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۰۳ KF‎ ۹۲۱۹‎ /ق‎۲ قانون جزاي نمونه ايالات متحده آمريکا و يادداشت هاي توضيحي/ مترجمان حسين آقايي نيا، فيروز محمودي جانکي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۰۴ KMH‎ ۳۵۲۷‎ /ح‎۸‎ق‎۲ قانون محاسبات عمومي کشور در نظم کنوني/ [گردآورنده] مهري حقيقي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۰۵ JF‎ ۱۵۲۵‎ /ي‎۲‎ک‎۴ کنترل عمومي مفاسد اقتصادي/ ايوب ياره خواهي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۶ KMH‎ ۱۶۱۰‎ /الف‎۳‎س‎۹ سياست جنايي ايران در رسيدگي به تخلفات و جرايم قضات/ علي احمدي فر.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۷ PE‎ ۱۱۲۷‎ /م‎۸‎م‎۲ متون حقوقي (گرايش حقوق بين الملل عمومي) قابل استفاده براي کليه دانشجويان رشته حقوق در مقاطع مختلف و مدرسان درس…/ احمد مومني راد، سيده ساناز ذبيحي شهري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۸ K‎ ۳۹۱۵‎ /س‎۲‎الف‎7 الگوهاي جديد قراردادهي نفتي ايران از منظر قانون اساسي/ مصطفي سالاري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۹ KMH‎ ۵۰۵‎ /و‎۳‎ش‎۴ شرط جزايي در قراردادها: ضمانت هاي قراردادي و تعديل آن در انواع معاملات، عقود بانکي، بورس و اوراق مشارکت، مقررات عمومي پيمان، حقوق نامزدي و نکاح با نگاهي به حقوق ديگر کشورها و کاربردي/ محمدامين وحداني نيا؛ با ديباچه سيدمصطفي محقق داماد.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۱۰ KMH‎ ۳۱۲۷‎ /پ‎۹‎ر‎۲ راه کارهاي حقوقي حفاظت و احياي درياچه اروميه (مجموعه مقالات همايش بين المللي)/ به اهتمام مهدي پيري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۱۱ KMH‎ ۳۰۵۶‎ /م‎۳‎ک‎۸ کميسيون تشخيص باغات: به همراه رساله بررسي صلاحيت کميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۱۲ KMH‎ ۳۶۴۵‎ /ز‎۹‎ر‎۲ راهنماي عمليات و محاسبات گمرکي و قيمت تمام شده کالاي وارداتي با تفسير قانون امور گمرکي در مورد توليدي ها و ساير قوانين تجاري …/ مولف ايرج زينال زاده.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۱۳ K‎ ۳۱۵۰‎ /ح‎۲‎الف‎۶ اصول و مفاهيم بنيادين حقوق عمومي/ تاليف محمدکاظم حبيب زاده.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۱۴ KMH‎ ۱۵۴۲‎ /س‎۶‎ج‎۲ جايگاه جوانان در نظام حقوقي/ مولف جعفر سطوتي؛ با ديباچه علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۱۵ KMH‎ ۲۰۰۰‎ /ک‎۴‎ق‎۸ قلق/ مولف محمد کريمي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۱۶ KZ‎ ۱۲۶۹‎ /الف‎۷‎ن‎۵ نسبت ميان توسعه و حق بر تعيين سرنوشت در هزاره سوم/ نويسنده کيوان اقبالي؛ با ديباچه همايون حبيبي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۱۷ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /و‎۲‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي: جرايم عليه اموال و مالکيت…/ مولف محمدرضا واعظي نژاد.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۱۸ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ز‎۴‎ب‎۹ بنيادهاي دادرسي کيفري/ عباس زراعت.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۱۹ KMH‎ ۳۸۰۰‎/س‎۲‎ح‎۷ حقوق کيفري عمومي/ مهدي سالاري شهر بابکي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۲۰ HV‎ ۸۰۷۹‎ /م‎۳‎ت‎۲ تاثير FATF بر سياست جنايي ايران در جرم تامين مالي تروريسم/ تاليف سيداميررضا محسني طيب.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۱ K‎ ۲۴۰۰‎ /م‎۸‎س‎۴ سرمايه گذاري ثالث در داوري بين المللي/ تاليف و تدوين مهسا مولوي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۲ KZ‎ ۶۳۱۰‎ /م‎۹‎الف‎۹ اين ده تن: مهم ترين پرونده هاي محاکم کيفري بين المللي توماس لوبانگا – لوران باگبو – ژان پاول آکايسو – چارلز تيلور – رادوان کارادزيچ – رادکو ملاديچ – داسکو تاديچ – اسلو بودان ميلوسويچ – آگوستو پينوشه – آدولف آيشمن/ [گردآوري و ترجمه] حسين ميرمحمد صادقي، فاطمه ياوري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۲۳ KMH‎ ۳۰۴۶‎ /م‎۴‎چ‎۲ چالش هاي حقوق آب/ مولف غلامرضا مدنيان.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۴ KMH‎ ۲۰۶۴‎ /۵ /ب‎۴‎م‎۳ مجلس خبرگان رهبري اختيارات و وظايف/ مجيد بزرگمهري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۲۵ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /س‎۹‎م‎۹ ميانجي گري کيفري/ بدر سوداني سادري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۶ K‎ ۲۴۰۰‎ /خ‎۹‎آ‎۸ آنسيترال و حل و فصل آنلاين اختلافات تجاري/ محمدجواد خوش صحبتان.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۷ KMH‎ ۹۶۲‎ /ص‎۲‎الف‎۳ اختلافات بورسي در پرتو آراي هيات داوري/ محمدرضا صابر، غلامعلي ميرزائي منفرد.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۸ KMH‎ ۳۱۲۹‎ /الف‎۳‎س‎۹ سياست قضايي در حمايت از منابع طبيعي (با تکيه بر نظر قضات و آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور)/ امير احمدي، صبار رحمت آبادي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۹ HV‎ ۶۰۲۶‎ /ن‎۶‎ج‎۴ جرم شناسي علم پويا و راهبردي در برقراري عدالت/ عباس نظيفي.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۳۰ KMH‎ ۴۶۷۲‎ /۵ /ف‎۴‎م‎۲ مباحث حقوقي کاربردي ميانجي گري در امور کيفري/ مولف حميد فرشي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۳۱ KMH‎ ۸۱۰‎ /الف‎۹‎ق‎۲ قابليت جمع تضامين در حقوق (تطبيقي)/ مولف الهه ايزدي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۳۲ KMH‎ ۵۴۰‎ /ر‎۶‎م‎۶ مطالعه تطبيقي شرط اشتراک دارايي زوجين در حقوق ايران و فقه اماميه و کامن لا/ فرناز رضايي، علي مهاجري.- تهران: انتشارات فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۸۳۳ JF‎ ۱۰۰۱‎ /س‎۲‎ن‎۶ نظارت عمومي بر انتخابات (راهنماي عملي)/ [تاليف سازمان امنيت و همکاري اروپا، دفتر موسسات دموکرات و حقوق بشر]؛ برگردانان آرين قاسمي، الهام لامعي رامندي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۳۴ KMH‎ ۸۷۰‎ /۵ /ک‎۴‎ت‎۷ تعديل وجه التزام/ اميرمحمد کريمي، مسعود همت، عفت مختاري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۳۵ KMH‎ ۵۰۵‎ /د‎۹‎ش‎۴ شروط ضمن عقد در اسناد تجاري/ محمدحسين دهقان.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۳۶ K‎ ۸۶۵‎ /ن‎۲‎چ‎۲ چالش نظري و قانوني عرف و تفسير در تعديل قضايي قرارداد/ حميد نادريان.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۳۷ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /غ‎۸‎ق‎۲ قاعده آمره، اصول و تشريفات دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني و ضمانت اجراي نقض آن/ نويسنده محمد غميلويي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۸۳۸ HF‎ ۱۵۸۶‎ /۴ /ت‎۴‎پ‎۹ پيامدهاي عضويت در سازمان جهاني تجارت بر نظام مالياتي و تعرفه هاي گمرکي اعضا/ نرگس ترابي، علي پورقصاب اميري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۸۳۹ KMH‎ ۳۹۸۰‎ /ک‎۴‎الف‎۳ احکام و آثار مشترک ديات و مسئوليت مدني در منطق حقوق موضوعه/ اميرمحمد کريمي، فاطمه واثقيان قضا؛ با ديباچه حسين آقايي نيا.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۰ KMH‎ ۸۵۸‎ /گ‎۴‎س‎۸ سکوت قانون: استناد پذيري منابع و فتاواي اسلامي: اصل ۱۶۷ قانون اساسي و تحليل رويه اي عدم تعين قانون/ علي اکبر گرجي ازندرياني، رضا بهمني؛ ويراستار آرين قاسمي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۴۱ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ب‎2‎آ‎۹ آيين دادرسي کيفري ۲/ سيف الدين بازوند.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۸۴۲ KMH‎ ۱۱۵۵‎ /ج‎۹‎ح‎۷ حقوق مالکيت هاي فکري/ مولف مرتضي چيت سازيان.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۳ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ق‎۸‎ت‎۲ تاثير ماهيت دين در وقوع ورشکستگي/ مولفان مينا قليچ خان، اميد جمشيدي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۴ BP‎ ۱۶۹‎ /۵۲ /ش‎2‎ق‎2 قاعده قرعه/ مولف مصطفي شاکري.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۵ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ف‎۵‎و‎۴ ورشکستگي به تقصير و تقلب (بررسي نظري و کاربردي جنبه هاي شکلي و ماهوي)/ محمدهادي فضلعلي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۴۶ KMH‎ ۵۱۱‎ /س‎۸‎الف‎۸ امور سرپرستي و محجورين (کاربردي – قضايي)/ مولف عبدالرحيم سمسار زاده.- ويرايش ‎۲.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۴۷ BP‎ ۲۳۲‎ /۸۲ /چ‎۹‎غ‎۹ غنا و موسيقي و رقص در اسلام/ مولفان مرتضي چيت سازيان، مژده کرمي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۸ KMH‎ ۱۷۰۴‎ /م‎۳ مجموعه قوانين و مقررات جامع آزمون وکالت/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۹ BP‎ ۱۹۵‎ /ه‎۸‎ح‎۷ حقوق کيفري کشورهاي اسلامي در تعامل شرع و حقوق/ به کوشش گروهي از پژوهشگران حقوق کيفري؛ تدوين کنندگان فيروز محمودي جانکي …[و ديگران]؛ برگزار کننده موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۵۰ KZ‎ ۴۰۸۰‎ /ک‎۴‎ن‎۶ نظام حقوقي حاکم بر اعمال يکجانبه دولت ها در حقوق بين الملل/ سيامک کريمي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۵۱ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /د‎۲‎ف‎۸ فلسفه، مباني و شيوه هاي تفسير آيين دادرسي مدني/ حسين داودي بيرق.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۵۲ KJV‎ ۲۳۳‎ /س‎8‎ح‎7 حقوق اساسي نانوشته: گفتارهايي درباره عرف هاي اساسي در نظام حقوق اساسي فرانسه/ پژوهش و تحقيق سيدناصر سلطاني.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۵۳ HV‎ ۶۰۲۶‎ /ک‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي جريان زندگي/ تاليف کريستوفر کارلسون، جرسي سارنگي؛ ترجمه مهري برزگر.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۵۴ KMH‎ ۱۵۸۸‎ /۴ /ر‎۹‎م‎۳ محشي آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت/ سجاد روستا.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۵۵ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /م‎۳‎الف‎۶ اصول و قواعد حاکم بر تعيين عوارض/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۵۶ KMH‎ ۸۶۴‎ /خ‎۲‎ح‎۷ حق متهم بر دسترسي به وکيل (نگاهي تطبيقي)/ مازيار خادمي، محمدشعيب عارفي؛ با ديباچه علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۵۷ HE‎ ۷۱۹۸‎ /م‎۸‎ق‎۴ قرارداد پستي و مسئوليت مدني پست: براساس مقررات اتحاديه پستي جهاني و قوانين و مقررات داخلي/ مولف علي موسي زاده.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۵۸ KMH‎ ۸۵۸‎ /ع‎۲‎م‎۲ مبايعه نامه – اجاره نامه: قابل استفاده براي کليه بنگاه هاي معاملاتي و مشاورين املاک و ساير علاقمندان به انضمام سرقفلي (قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵/۲/۱۳۵۶ و مصوب ۲/۱۳/۱۳۶۲ (مختص محل‌هاي مسکوني) و مصوب ۶/۵/۱۳۷۶)…/ اسماعيل عابديني.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۵۹ HV‎ ۶۷۶۸‎ /ح‎۶‎ج‎۴ جرايم اقتصادي در ايران چيستي، چرايي، سياست جنايي و الگوي پيشگيري/ ايمان حطمي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۶۰ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ق‎۲‎م‎۳ مجازات ها و نهادهاي ارفاقي در حقوق ايران و فرانسه/ مولف  سيدمحمدباقر قاروني.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۶۱ KMH‎ ۹۹۸‎ /ش‎۹‎ق‎۲ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه در نظم حقوقي کنوني/ مولفان محمدصادق شيخوند، حکيمه انصاري رامندي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۶۲ KMH‎ ۵۶‎ /م‎۳‎ب‎۲ بازخواني جايگاه ثبت، در بيع اموال غير منقول/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۶۳ KMH‎ ۳۴۰۲‎ /م‎۴‎م‎۵ مشارکت در ساخت به زبان ساده/ سيدعبدالرسول مدرس تنکابني، ناصر ولي نژاد طرقبه، سيدمحمد مدرس تنکابني.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۶۴ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /الف‎۵‎د‎۲ داوري در نظم حقوقي کنوني/ سيدمحمدهادي اسلامي.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۶۵ K‎ ۳۵۸۵‎ /۵ /و‎۲‎چ‎۴ جرم شناسي تغيير اقليم/ نويسنده راب وايت؛ ترجمه و تحقيق يزدان صيقل، امير ايراني.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۶۶ KMH‎ ۳۹۸۰‎ /م‎۶‎ب‎۲ بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصي (بخش ديات)/ مولف محمد مصدق.- تهران: پژواک عدالت، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۶۷ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۶‎ب‎۲ بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصي حدود و قصاص/ مولف محمد مصدق.- تهران: پژواک عدالت، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۶۸ K‎ ۲۳۰‎ /س‎۹‎م‎۲ متون حقوقي مدرن/ مولفان رئوف سياري، آرش ابراهيم زاده.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۶۹ KMH‎ ۶۴۶‎ /گ‎۸‎ت‎۳ تحليل کاربردي حق سبق/ محسن گل محمدي؛ با ديباچه فرهاد ادريسي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۷۰ KMH‎ ۱۶۳۵‎ /الف‎۸‎ت‎۳ تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري/ محمدرضا انصافداران.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۷۱ KMH‎ ۲۷۶۴‎ /الف‎۸‎ن‎۷ نقد نظام عدالت قضايي در پرتو حاکميت قانون با تاسي از نظريات مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت‌الله العظمي سيدمحمود هاشمي شاهرودي رحمه الله عليه/ محمودرضا انصاري.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۷۲ م KMH‎ ۲۹۳۷‎ /م‎۳‎د‎۲ دائره‌المعارف حقوقي شوراها و شهرداري ها/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۷۳ KMH‎ ۳۵۷۳‎ /م‎۹‎ح‎۷ حقوق موديان مالياتي در امر دادرسي عادلانه/ گردآوري ليدا ميرکمانداري، محسن سلطاني نژاد.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۷۴ KJV‎ ۷۹۷۹‎ /ک‎۲‎ح‎۷ حقوق جزاي عمومي/ پاتريک کانن؛ ترجمه مجيد اديب.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۷۵ KD‎ ۱۸۱۹‎ /و‎۹‎ح‎۷ حقوق حمل و نقل دريايي/ نويسنده جان اف ويلسون؛ ترجمه مجتبي جوانمردي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۷۶ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ح‎۵‎خ‎۹ خودکشي؛ از تحريم فقهي تا تجريم حقوقي/ پيمان حسين زاده.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۷۷ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /م‎۳‎د‎۲ دادرسي کيفري غيرقضائي/ عليرضا محمدبيکي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۷۸ K‎ ۵۴۰۱‎ /ر‎۸‎الف‎۳ اختيار دادرس کيفري در ارزيابي ادله (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و مصر)/ احمد رمضاني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۷۹ م K‎ ۴۸۷‎ /الف‎۷‎م‎۶ ترمينولوژي حقوق اقتصادي و بازرگاني انگليسي – فارسي/ مهرداد مصلحي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۸۰ KMH‎ ۸۱۰‎ /خ‎۲‎ر‎۵ رساله نظري و عملي در حقوق تعهدات با مطالعه در رويه قضايي/ تاليف محمد خاکباز؛ با ديباچه استاد نجادعلي الماسي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۸۱ JZ‎ ۴۸۴۱‎ /ض‎۹‎س‎۲ سازمان هاي غيردولتي در پرتو دکترين امنيت انساني/ زهرا ضيافتي صباغ.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up