تازه‌های کتاب‌های فارسی دی ۱۴۰۰

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه تخصصی
  3. آرشیو تازه های کتاب های فارسی
  4. تازه‌های کتاب‌های فارسی دی ۱۴۰۰

تازه‌های کتاب‌های فارسی دی ۱۴۰۰

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۱۰۵۶۸ BP‎ ۱۵۵‎  /م‎۴۲‎ک‎۸۳ تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره)/ به کوشش امير مرادي.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۱-.
۱۰۵۶۹ KMH‎ ۸۶۴‎ /آ‎۳ آخرين گام وکالت ۹۰ (شامل کليه دروس)/ مولف گروه علمي دورانديشان.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۰.
۱۰۵۷۰ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /الف‎۵‎ح‎۷ حقوق تجارت: ورشکستگي و تصفيه امور ورشکسته/ ربيعا اسکيني.- ويرايش ‎۲.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۷۱ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ع‎۶‎ک‎۸ کمک حافظه حقوق جزاي عمومي (مطابق با قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲) …/ شادي عظيم زاده.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۲.
۱۰۵۷۲ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ع‎۶‎ک‎۸۳ کمک حافظه حقوق جزاي اختصاصي (مطابق با قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲)/ شادي عظيم زاده.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۲.
۱۰۵۷۳ KMH‎ ۹۲۰‎ /ف‎۸‎ک‎۸ کمک حافظه حقوق تجارت در نظم تطبيقي/ مولف علي فلاح.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۴.
۱۰۵۷۴ KMH‎ ۵۶‎ /آ‎۲۸ [ايران. قوانين و احکام]

قوانين و مقررات ثبتي: ثبت اسناد و املاک – ثبت احوال – ثبت شرکت ها – ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري – دفاتر اسناد رسمي همراه با …/ تدوين جهانگير منصور.- تهران: نشر ديدار، ‎۱۳۹۸.

۱۰۵۷۵ KMH‎ ۹۱۴‎ /د‎۸‎ق‎۲ قانون تجارت در نظم حقوقي کنوني/ با مقدمه ناصر کاتوزيان، بهروز اخلاقي؛ مولفان محمد دمرچيلي، علي حاتمي، محسن قرائي.- تهران: دادستان: کتاب آوا، ‎۱۳۹۲.
۱۰۵۷۶ BP‎ ۱۵۵‎ /م‎۴۲‎آ‎۸ آموزش متون فقه: ابواب معاملات (فقه مدني): بر مبناي (المعه الدمشقيه و الروضه البهيه في شرح اللمعه) اثر شهيدين …/ به کوشش امير مرادي.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۳.
۱۰۵۷۷ BP‎ ۱۵۵‎ /خ‎۸‎الف‎۶ اصول فقه مهارتي: تطبيق قوانين مرجع با مباحث اصولي با تاکيد بر آزمون وکالت همراه با  پاسخنامه تشريحي و استدلالي سوالات …/ روح الله خلجي.- مشهد: نيکبخت، ‎۱۳۹۲.
۱۰۵۷۸ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ع‎۶‎م‎۳ مجموعه پرسشهاي چهار گزينه اي حقوق جزا ( تاليفي) مطابق با قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ شادي عظيم زاده.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۲.
۱۰۵۷۹ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ق‎۲۵ قانون يار آيين دادرسي کيفري [مصوب ۱۲/۴/۹۲]/ مولف گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۳.
۱۰۵۸۰ KMH‎ ۹۲۰‎ /الف‎۸‎ق‎۲ قانون يار حقوق تجارت/ مولف وحيد اميني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۶.
۱۰۵۸۱ KMH‎ ۱۱۰‎ /ف‎۸‎الف‎۹ ايده نابغه هاي حقوق ايران: گزيده اي از ايده هاي ابر نابغه حقوق ايران، ايده نابغه هاي وکالت و قضاوت/ با نظارت و نگارش علي فلاح؛ [براي] بخش پژوهش مرکز ايده حقوق ايران.- تهران: نظم تطبيقي، ‎۱۳۹۶.
۱۰۵۸۲ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /ع‎۸‎م‎۳ مجموعه پرسش هاي چهار گزينه اي طبقه بندي شده آيين دادرسي مدني/ مولف رحمان عمرواني.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۷.
۱۰۵۸۳ KMH‎ ۵۶‎ /ش‎۷‎ق‎۲ قانون يار حقوق ثبت/ تدوين محمد شعباني، ميثم عبداللهي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۸۴ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ع‎۶‎ک‎۸ کمک حافظه آيين دادرسي کيفري بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ …/ تاليف شادي عظيم زاده.- تهران: دورانديشان، ‎۱۳۹۵.
۱۰۵۸۵ KMH‎ ۵۶‎ /ر‎۷‎پ‎۲ ۵۰۰ [پانصد] پرسش چهار گزينه اي برگزيده حقوق ثبت/ تدوين محسن رفعتي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۷.
۱۰۵۸۶ KMH‎ ۵۰۰‎/ح‎۶ حقوق مدني کارشناسي ارشد/ مولفين احمد يوسف زاده … [و ديگران].- تهران: مدرسان شريف، ‎۱۳۹۵.
۱۰۵۸۷ PE‎ ۱۱۳۰‎ /ن‎۲‎ز‎۲ زبان عمومي دکتري/ مولف حسين نامي با همکاري دپارتمان زبان مدرسان شريف.- تهران: مدرسان شريف، ‎۱۳۹۵.
۱۰۵۸۸ KMH‎ ۹۲۰‎ /ق‎۹‎ح‎۷ حقوق تجارت کارشناسي ارشد/ مولف افسانه قنبري.- تهران: مدرسان شريف، ‎۱۳۹۵.
۱۰۵۸۹ BP‎ ۱۴۷‎ /۷ /ن‎۲‎م‎۲ متون فقه (ويژه رشته حقوق خصوصي) دکتري/ مولفان مريم نادري فرد، محمد حرداني.- تهران: مدرسان شريف، ‎۱۳۹۵.
۱۰۵۹۰ KMH‎ ۸۶۵‎ /۵ /ن‎۲‎م‎۳ مجموعه سوالات و پاسخ هاي تشريحي فقه و حقوق خصوصي (کد ۲۱۱۶) دکتري ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۴/ اساتيد پاسخگو دروس زبان انگليسي و استعداد تحصيلي حسين نامي، مجموعه دروس تخصصي دپارتمان حقوق مدرسان شريف.- تهران: مدرسان شريف، ‎۱۳۹۴.
۱۰۵۹۱ K‎ ۳۳۱۶‎ /ع‎۲‎د‎۴ درآمدي بر کيفيت قانون/ آزاده عبدالله زاده شهربابکي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۴۰۰.
۱۰۵۹۲ JC‎ ۵۹۹‎ /د‎۹‎ت‎۲ تاملاتي پيرامون آزادي بيان؛ حمايت از حق آزادي بيان در رويه کميسيون و ديوان اروپايي حقوق بشر/ دومينيکا بايچاوسکا – سينيارسکا؛ ديباچه تفصيلي، برگردان و پژوهش مصطفي فضائلي، موسي کرمي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۳ KMH‎ ۹۳۹‎ /س‎۲‎ت‎۷ تعيين حدود مسئوليت شرکت هاي تجاري و مديران آنها در برابر دارنده چک (بر اساس معيارهاي شش گانه)/ مولف سيدحسين سادات حسيني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۴ HV‎ ۶۲۵۱‎ /۶ /ر‎۹‎ب‎۴ بزه ديده شناسي جرم حکومتي/ داون ال. روث، ديويد کازلاريچ؛ ترجمه نبي اله غلامي؛ با ديباچه مهرداد رايجيان اصلي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۵ KMH‎ ۶۰۹‎ /د‎۴‎الف‎۶ اعطاي فرزندخواندگي به دختران مجرد و زنان بدون شوهر: بند (ج) ماده ۵ قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲/ داريوش درودي اصل.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۶ HV‎ ۶۰۲۵‎ /ک‎۹‎ج‎۴ جرم شناسي برگردان نگر و مقابله با تروريسم تهديدات جهاني و پاسخ هاي محلي/ لزلي دابليو. کندي، ياسمين ايروين-اريکسون، الکسيس آر. کندي؛ ترجمه محمد فرجي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۷ K‎ ۱۰۲۸‎ /گ‎۴‎الف‎۸ انتقال خطر در بيع کالاي در حال حمل: مطالعه اي تطبيقي در کنوانسيون سازمان ملل راجع به قراردادهاي بيع بين المللي کالا، کد متحد تجارت آمريکا و قانون بيع اموال منقول بريتانيا/ شيوبيرس. گريوال؛ مترجم ماشاءاله بناءنياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۵۹۸ KLE‎ ۲۰۷‎ /ن‎۳ [نخجوان. قانون اساسي]

قانون اساسي جمهوري خودمختار نخجوان/ مترجم منصور آيرم.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.

۱۰۵۹۹ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /آ‎۲۸ [ايران. قوانين و احکام]

مجموعه قوانين و مقررات شهرداري/ پژوهشکده حقوق شهر دانش.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.

۱۰۶۰۰ KMH‎ ۱۶۵۰‎ /ح‎۲‎د‎۹ دو رساله در اصول محاکمات/ محمد حائري مازندراني؛ به کوشش محمدعلي جهاني پور.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۱ K‎ ۱۰۴۳‎ /آ‎۴‎م‎۲ ماهيت قرارداد سيف: آيا قرارداد سيف بيع اسناد است يا بيع کالا؟/ آدموني-ادکي؛ مترجم ماشاءاله بناء نياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۲ KD‎ ۱۸۲۷‎ /پ‎۹‎الف‎۵ اسناد مالکيت در حمل و نقل دريايي کالا در حقوق انگلستان: ماهيت حقوقي و تحولات احتمالي آينده/ کسلاو پيويچ؛ مترجم ماشاءاله بناء نياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۳ HV‎ ۶۲۵۲‎ /ر‎۹‎ج‎۴ جرايم جهاني شدن؛ جرم حکومتي و نهادهاي مالي بين المللي: جهت گيري هاي نو در جرم شناسي انتقادي/ نويسنده داون ال. روث، ديويد او. فردريکس؛ ترجمه و تحقيق نبي اله غلامي، علي غلامي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۴ KMH‎ ۳۰۵۷‎ /۳ /ب‎۹‎ح‎۷ حقوق املاک واقع در طرح هاي شهرداري به همراه نمونه دادخواست و آراي قضايي/ مولفين شهرام بهرامي، پيام شعباني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۰۵ K‎ ۵۰۳۲‎ /الف‎۵‎ف‎۲ فاشيسم و حقوق کيفري: تاريخ، مباني نظري و استمرار/ تاليف استيفن اسکينر؛ برگردان سيدباسم موالي زاده؛ زيرنظر و با ديباچه محمدعلي اردبيلي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۶ K‎ ۵۰۱۸‎ /م‎۹‎ت‎۷ تقارن بين عناصر مادي و معنوي جرم/ حسين ميرمحمدصادقي، راضيه صابري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۷ KZ‎ ۶۳۱۰‎ /ذ‎۲‎آ‎۹ آيين پيش دادرسي ديوان کيفري بين المللي/ محمدهادي ذاکرحسين.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹ -.
۱۰۶۰۸ KMH‎ ۵۶‎ /ب‎۲‎ت‎۳ تحليل اقتصادي ثبت اجباري اسناد و معاملات (با تمرکز بر معاملات ملکي)/ محمود باقري، مسعود الماسي، سعيد رحماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۰۹ K‎ ۳۴۹۶‎ /ب‎۹‎ح‎۷ حقوق بين الملل آب هاي شيرين/ [لورانس بوآسون دوشازورن]؛ ترجمه حسن سواري، احمدرضا مبيني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۰ KZ‎ ۷۰۰۰‎ /م‎۸‎ح‎۷ حقوق جزاي بين الملل/ مهدي مومني، مژگان رامين نيا؛ ويراستار علمي سميه سادات ميري لواساني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۱ K‎ ۲۴۰۰‎ /م‎۴‎س‎۲ سالنامه ايراني داوري سال سوم ۱۳۹۹-۱۳۹۸/ به اهتمام محسن محبي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۲ KNQ‎ ۹۸۵‎ /ح‎۷ حقوق بيمه دريايي در چين/ کوين ايکس. لي… [و ديگران]؛ مترجمان ماشاءاله بناء نياسري، ندا نوري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۳ K‎ ۴۳۰۷‎ /ع‎۴‎م‎۴ مرزهاي برنامه هاي تلويزيوني ماهواره اي در منظومه حقوق بين الملل/ تاليف سيدحسين عرب نجفي؛ با ديباچه سيدقاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۱۴ HV‎ ۶۲۵۱‎ /۶ /ر‎۹‎پ‎۲ پاسخ به جرم حکومتي/ داون ال. روث، ديويد کازلاريچ؛ ترجمه نبي اله غلامي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۵ HV‎ ۶۶۲۶‎ /۷ /ش‎۷‎ح‎۸ حمايت از زنان داراي معلوليت در برابر خشونت خانگي و دسترسي آنان به عدالت در نظام حقوق بين الملل با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران/ نگارش سمانه شعباني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۶ KZ‎ ۴۰۸۰‎ /س‎۹‎ح‎۷ حقوق مسئوليت بين المللي: گفتارهايي در مسئوليت بين المللي دولت/ سيدجمال سيفي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۷ K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /ق‎۴‎ح‎۷ حقوق اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي بانکي/ مولف حسين قربانيان.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۸ KF‎ ۲۷۲‎ /ه‎۵‎ت‎۸ تکنيک هاي آموزش حقوق/ جرالد هس، استيون فريدلند؛ ترجمه ابراهيم شعاريان، صنم خديوزاد.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۱۹ HV‎ ۶۲۵۰‎ /۲۵ /ر‎۲‎ب‎۴۲ بزه ديده شناسي/ مهرداد رايجيان اصلي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۸-‎۱۴۰۰.
۱۰۶۲۰ KNQ‎ ۴۹۴‎ /ش‎۹‎ق‎۲ [چين. قوانين و احکام]

قانون مدني چين/ ترجمه، تحقيق و تعليق عبدالحسين شيروي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.

۱۰۶۲۱ JX‎ ۴۰۷۱‎ /ر‎۸‎م‎۲ مباني فقهي حقوقي دفاع مشروع در خارج از مرزها/ مولف سيدهادي رمضاني کريمي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۲۲ KMH‎ ۵۳۴‎ /ن‎۹‎ن‎۹ نوآوري هاي قانون جديد حمايت خانواده/ تاليف حجت اله نوري.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۲۳ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /س‎۲‎م‎۳ مجموعه قوانين و مقررات داخلي – بين المللي داوري و ميانجيگري/ گردآورندگان منصور سالاري، سارا سالاري، محسن سلطاني نژاد.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۲۴ KMH‎ ۳۵۲۵‎ /م‎۷‎ن‎۶ نظام شناسايي اموال با تکيه بر قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ۱۳۹۴/ مولف مهتاب مقيمي.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۲۵ KZ‎ ۱۲۶۹‎ /ر‎۲‎ح‎۷ حق تعيين سرنوشت و گستره مفهومي آن: بررسي تحليلي ماهيت و مباني حق تعيين سرنوشت سياسي با استناد بر فلسفه دوران مدرن و عصر روشنگري/ مولف مهران ربيعي دولت آبادي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۲۶ KMH‎ ۴۰۵۴‎ /الف‎۶‎م‎۵ مسئوليت کيفري ناشي از تعدد اسباب در قتل غيرعمدي در حقوق کيفري ايران/ تاليف مهدي اصحابي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۲۷ KMH‎ ۵۰۰‎ /الف‎۸‎ش‎۴ شرح الفاظ قانون مدني (نقد دستوري عبارت ها همراه با معني، تلفظ و ريشه واژه ها)/ مولفان محمدرضا اميرمحمدي، عنايت اله شريف پور.- تهران: جنگل : جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۲۸ HD‎ ۲۷۵۸‎ /آ‎۴‎س‎۲ ساختار حقوقي شرکت هاي هلدينگ و قواعد حاکم بر آن/ مولف ندا آرين؛ با مقدمه رضا سيمبر.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۲۹ KMH‎ ۵۶‎ /ع‎۲‎ح‎۷ حقوق ثبت اسناد و املاک هيات نظارت – شوراي عالي ثبت حدود صلاحيت و وظايف و آراء صادره بانضمام اشتباهات موثر …/ اسماعيل عابديني.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۳۰ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س‎۲‎ح‎۷۲ حقوق کيفري عمومي/ مهدي سالاري شهربابکي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸-.
۱۰۶۳۱ HV‎ ۶۰۸۰‎ /ج‎۵ جستارهايي در جامعه شناسي کيفري/ مترجمان سيددريد موسوي مجاب، مريم مهذب.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۲ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ص‎۲‎الف‎۸ امکان توسعه ضمانت اجراهاي غير کيفري در نظام حقوقي ايران؛ موانع و راهکارها/ نويسنده ولي اله صادقي؛ ناظر علمي عبدالعلي توجهي.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه، انتشارات: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۳ KMH‎ ۹۹۸‎ /ر‎۲‎ح‎۷ حقوق بيمه جنايي؛ سازوکارهاي بيمه در متنوع سازي پاسخ دهي به جرايم عمدي/ نعيم سهامي، مهرداد رايجيان اصلي؛ ناظر علمي شهيد شاطري پور اصفهاني؛ تهيه و تدوين پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسي.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه، انتشارات: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۴ HV‎ ۹۷۸۵‎ /۲  /ش‎۲‎م‎۵ مسئله شناسي ازدحام جمعيت زندان در ايران/ شهيد شاطري پور اصفهاني؛ تهيه و تدوين پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسي؛ ناظر علمي حميد بهره مند.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه، انتشارات: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۵ BP‎ ۱۹۵/۱‎ /ع‎۴‎گ‎۴ گزارش نشست علمي چگونگي استناد موجه قاضي به منابع معتبر اسلامي/ تهيه و تنظيم حسين عزيزي، محمد جواهري تهراني؛ ناظر علمي سيدمحمدمهدي غمامي.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۶ KMH‎ ۲۷۹۰‎ /پ‎۴‎ن‎۶ نظارت شکلي ديوان عدالت اداري بر آراي دادگاه هاي اختصاصي اداري در پرتو الزامات دادرسي منصفانه/ مولفان محمد پرسا، حديثه داودي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۳۷ KMH‎ ۶۸۳‎ /الف‎۷‎ر‎۲ راهنماي تحليلي، کاربردي دعاوي ملکي در نظام قضايي ايران/ حسين اقدامي؛ با همکاري محمدقاسم حاجيان، علي مرادي، مصطفي آرن.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۳۸ KMH‎ ۳۴۰۲‎ /س‎۲‎ح‎۷ حقوق شهروندي: مجموعه قوانين و مقررات ساخت و ساز شهري توام با آخرين اصلاحات/ تاليف ميرزامهدي سالاري.- تهران: انتشارات فردوسي، ‎۱۳۹۶.
۱۰۶۳۹ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ب‎۲‎پ‎۴ پرسمان حقوق داوري (مجموعه پرسش و پاسخ هاي کاربردي داوري)/ سعيد باقري، مهديه زنديه، نيما عبداللهي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۰ م KMH‎ ۲۷۱۱‎ /م‎۸ منبع شناسي دادرسي اداري/ تهيه و تنظيم گروه حقوق اداري، پژوهشکده حقوق عمومي و بين الملل.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۴۱ KMH‎ ۳۹۷۰‎ /الف‎۳‎م‎۷ ملاحظاتي درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزيري/ رسول احمدزاده، مجتبي تام؛ با ديباچه غلامحسين الهام.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۲ KQC‎ ۷۹‎ /م‎۷‎ر‎۲ راهنماي کارکنان کلينيک هاي حقوقي (مورد: کلينيک هاي حقوقي آفريقايي)/ ديويد جان مک‌کوئيد ميسون، روبين پالمر؛ تهيه و تنظيم پژوهشکده مطالعات پايه؛ مترجم عبدالله تقدسي؛ ويراستار علمي احمد مرکزمالميري؛ ناظر علمي سيدبهزاد پورسيد.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۴۳ KMH‎ ۸۳۴‎  /م‎۹‎خ‎۵ خسارت تاخير تاديه در رويه قضايي با مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه/ اکبر ميرزانژاد جويباري، رضا خشنودي؛ تهيه و تدوين پژوهشکده حقوق خصوصي.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه، انتشارات: قوه قضاييه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۴ K‎ ۱۰۲۴‎ /پ‎۹‎ح‎۷ حقوق تنظيم قراردادهاي بين المللي (بنيادين)/ مهدي پورداد.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۵ K‎ ۴۸۷‎ /الف‎۷‎ش‎۹ حقوق اقتصادي/ عبدالحسين شيروي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۶ KMH‎ ۹۲۰‎ /ر‎۵۲‎ح‎۷ حقوق تجارت به روش ساده/ گردآوري و تاليف رضا رشيدي نسب.- تهران: مشاهير دادآفرين، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۴۷ KMH‎ ۱۷۸۰‎ /غ‎۸‎م‎۳ محکوميت بي گناهان: رويکرد ميان رشته اي به ادله اثبات کيفري/ تاليف جمشيد غلاملو.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۴۸ KMH‎ ۳۱۲۷‎ /م‎۳‎د‎۹ ديوان عالي کشور و حقوق محيط زيست ايران/ تاليف حسن محسني.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۴۹ KMC‎ ۵۲۴‎ /م‎۸‎ح‎۷ حقوق اساسي کشورهاي اسلامي/ تاليف ابراهيم موسي زاده.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۵۰ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /ع‎۸‎ح‎۷ حقوق داوري کاربردي همراه با رويه قضايي ايران و بررسي مقررات آنسيترال/ علي علي دادي ده کهنه، ابوذر جوهري؛ با مقدمه گودرز افتخارجهرمي، مرتضي شهبازي نيا.- ويرايش ‎۲.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۱ KMH‎ ۳۲۷۶‎ /ح‎۵‎ح‎۷ حقوق مصرف کننده در نظام بانکي/ ايرج حسيني صدرآبادي، مرتضي جمالي نيا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۲ HV‎ ۶۰۲۸‎ /ع‎۲‎د‎۲ دايره المعارف رياضيات و علوم جنايي/ به کوشش مريم عباچي؛ با ديباچه علي حسين نجفي ابرندآبادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۳ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /الف‎۴‎ح‎۷ حقوق جزاي عمومي/ محمدعلي اردبيلي.- ويرايش ‎۵.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۴ K‎ ۵۰۱۵‎ /الف‎۴‎ح‎۷ حقوق بين الملل کيفري/ محمدعلي اردبيلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۵۵ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۹‎ج‎۴ جرايم عليه اموال و مالکيت: کلاهبرداري، خيانت در امانت، سرقت، صدور چک پرداخت نشدني، تخريب کيفري (با نگرش تطبيقي)/ حسين ميرمحمدصادقي.- ويرايش ‎۸.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۶ KMH‎ ۴۰۴۹‎ /م‎۹‎ج‎۴ جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص (با نگرش تطبيقي)/ حسين ميرمحمدصادقي.- ويرايش ‎۶.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۵۷ KMH‎ ۳۴۶۷‎ /ع‎۲‎م‎۳ مجموعه حقوق هوانوردي/ مرتضي عادل.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸ -.
۱۰۶۵۸ JC‎ ۱۱‎ /الف‎۵‎د‎۹ دولت حقوقي/ کورش استوار سنگري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۵۹ K‎ ۳۹۱۵‎ /ک‎۴‎ت‎۷ تقطيع در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز/ سحر کريمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۶۰ K‎ ۱۱۱۵‎ /ش‎۸‎ح‎۷ حقوق اوراق بهادار: قواعد حقوقي حاکم بر افشاي اطلاعات در بازار اوراق بهادار/ مولف محسن شمس الهي؛ با مقدمه حسن ره پيک.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۶۱ K‎ ۵۴۳۱‎ /ع‎۴‎الف‎۷ الزامات حقوق بشري ضابطان در مرحله کشف جرم؛ مطالعه تطبيقي حقوق ايران و فرانسه/ محمدعلي عزتي بهلولي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۶۲ HG‎ ۴۰۲۸‎ /ن‎۷‎ر‎۳ اوراق سلف نفتي/ هادي رحماني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۶۳ HV‎ ۶۷۶۸‎ /د‎۲‎ب‎۴ بزهکاري يقه سرخ ها/ شهرداد دارابي؛ با ديباچه اي از علي حسين نجفي ابرندآبادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۶۴ م K‎ ۵۰۱۴‎ /۶ /م‎۹‎د‎۲ دايره المعارف عدالت کيفري انگلستان/ نسرين مهرا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۶۵ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۷‎ح‎۷ حقوق جزاي عمومي (ضمانت اجراهاي کيفري)/ محمدباقر مقدسي، جواد يزداني؛ با ديباچه جليل اميدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۶۶ KZ‎ ۶۲۶۰‎ /ک‎۹‎د‎۹ ديوان دائمي دادگستري بين المللي/ فيليپ کورر؛ مترجمان سيدهادي محمودي، کيانا دريابيگي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۶۷ KMH‎ ۱۱۵۵‎ /ق‎۲‎م‎۷ مقدمه اي بر حقوق مالکيت فکري همراه با ترجمه قانون حمايت مالکيت فکري مصر/ تاليف و ترجمه سيدمحمدهادي قبولي درافشان، مصطفي بختياروند؛ با مقدمه سيدحسين صفايي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۶۸ KD‎ ۱۹۴۹‎ /الف‎۷‎ح‎۷ حقوق شبه جرم/ نويسندگان کاترين اليوت، فرانسيس کويين؛ ويرايش علمي و ادبي نسرين مهرا؛ مترجمان امير ايراني … [و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۶۹ K‎ ۵۰۷۰‎ /پ‎۲‎ح‎۷ حقوق ربات ها: جرايم، قراردادها و مسئوليت ها/ تاليف اوگو پاگالو؛ برگردان پيمان نماميان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۷۰ K‎ ۷۶۲۴‎ /الف‎۴‎ه‎۸ همکاري هاي قضايي بين المللي/ محمدعلي اردبيلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۱ KMH‎ ۳۵۲۵‎ /ت‎۴‎و‎۲ واکاوي فساد مالي در ايران با تاکيد بر سياست جنايي تقنيني/ غلامعباس ترکي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۲ HV‎ ۶۰۸۹‎ /ک‎۹‎ک‎۲ کاربرد روانشناسي در زندان/ مولفين ديويد جي. کوک، پامل جي. بالدوئين، ژاکلين هاويسون؛ ترجمه فريبرز صديقي ارفعي، محسن نيازي.- تهران: نشر ميزان؛ کاشان: دانشگاه کاشان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۳ K‎ ۵۰۳۲‎ /ت‎۴‎ت‎۲ تاريخ حقوق کيفري و تحولات آن (به همراه ترجمه فارسي کدنامه هاي دوران باستان)/ عباس تدين.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۴ HV‎ ۶۶۲۶‎ /۵ /م‎۵‎الف‎۴ از جنين آزاري تا کودک آزاري: ايران، ايالات متحده آمريکا و انگلستان/ نويسنده سيدمصطفي مشکات.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۷۵ HV‎ ۹۹۶۰‎ /الف‎۵‎ت‎۶ تضاد در مجازات: تبييني درباره افراط گرايي کيفري در کشورهاي انگليسي زبان و استثناگرايي کيفري در کشورهاي شمال اروپا/ تاليف جان پرت، آنا اريکسون؛ ترجمه هانيه هژبرالساداتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۷۶ BP‎ ۱۸۹‎ /۲ /م‎۹‎ح‎۷ حقوق خانواده: تبيين فقهي – حقوقي مهر/ حسينعلي مهديه؛ با تقريظ مظاهري، حبيبي تبار ، احمد خسروي وفا.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۷۷ K‎ ۳۲۶۴‎ /ف‎۶‎د‎۹۲ بررسي اجمالي امنيت سايبري در اينترنت اشياء/ نويسنده پاوان دوگال؛ مترجمان معين غلامعلي پور، فاطمه نجيب زاده.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۸ KMH‎ ۳۷۵۸‎ /م‎۹‎ک‎۹ کيفرگرايي در قلمرو پاسخ به جرائم خاص نظامي/ مولفان بهروز ميرعليزاده، سامان اوجاقلو شهابي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۷۹ BP‎ ۱۶۹‎ /۸ /د‎۹‎م‎۶ معاهدات بين المللي در اسلام و حقوق بين الملل عمومي/ محمود ابراهيم الديک؛ تاليف و ترجمه ابراهيم موسي زاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۸۰ BP‎ ۱۹۰‎ /۲ /آ‎۷‎ن‎۶ نظريه حق و حکم و اعمال آن بر خيارات، در فقه و حقوق ايران/ تاليف محمدعلي آقائي؛ با ديباچه عباس کريمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۸۱ KMH‎ ۵۱۵‎ /۵ /ر‎۷‎ق‎۸ قلمرو نظارت دولت بر حقوق و تکاليف والدين کودک/ تاليف غزاله رفاعي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۲ KMH‎ ۳۵۳۸‎ /م‎۲‎ح‎۷ حقوق کيفري ارز/ تاليف علي مبشري.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۳ BP‎ ۱۹۵‎ /۴ /م‎۵‎ج‎۲ جايگاه کتابت در ميان ادله اثبات دعوي و تعارض آن با ساير ادله از منظر فقه اماميه و حقوق ايران/ تاليف شهريار مسلم.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۴ KMH‎ ۳۴۸۲‎ /ح‎۹‎ج‎۵ جستاري در حقوق ارتباطات/ نويسندگان علي مراد حيدري، علي جعفري.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۶۸۵ K‎ ۱۵۵۵‎ /الف‎۳‎ع‎۸ علامت تجاري: شرايط احراز و مسئوليت مدني ناشي از نقض علامت تجاري/ مولفان فريد احمديان مقدم، حميد احمديان مقدم.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۶ K‎ ۳۲۳۸‎ /۳۱۳۴۵ /ع‎۸‎الف‎۶ اظهارنظرهاي عمومي کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي/ مولفان ليلا علي کرمي، سپيده ولايي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۷ KMH‎ ۸۸۸‎ /ت‎۲‎ب‎۴ بررسي نقش حقوق مالکيت صنعتي در حمايت از توليد ملي/ تاليف سيداميرعلي تاج.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۸ KMH‎ ۸۲۶‎ /ر‎۶‎و‎۶ وضعيت حقوقي قرارداد ممنوع (در حقوق ايران، فقه و رويه دادگاه ها)/ تاليف سيدمحمد رضوي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۸۹ HV‎ ۶۰۲۵‎ /الف‎۵‎د‎۴ درآمدي کوتاه بر جرم شناسي/ مولف فرانک اش م لگر؛ مترجم علي اکبر رحمتيان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹-.
۱۰۶۹۰ KMH‎ ۲۹۵۴‎ /ن‎۲‎ش‎۴ شرکت هاي ارائه دهنده خدمات عمومي آب و برق در آئينه نظارت قضايي/ تاليف قاسم ناصري کيا.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۱ JZ‎ ۶۰۴۵‎ /الف‎۵‎ر‎۲ راهنماي ارزيابي فساد/ برترام آي. اسپکتور، مايکل جانسون، اسوتلا ناوينبورن؛ مترجم سميه عالي؛ ويراستار علمي احمد مرکزمالميري.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۲ K‎ ۲۶۲‎ /م‎۹‎الف‎۸ امنيت حقوقي در حقوق بين الملل/ مولف سيدحسين موسوي فر؛ مقدمه سيدفضل الله موسوي.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.
۱۰۶۹۳ HV‎ ۹۲۷۶‎ /۵ /پ‎۴‎م‎۳ مجازات هاي اجتماعي جايگزين حبس و کاهش جرم/ داود پرچمي، فاطمه درخشان؛ [تهيه و تنظيم] مرکز مطالعات راهبردي و مديريت تحول قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۴ KZ‎ ۷۰۵۰‎ /ت‎۹‎ت‎۳ تحول و تکامل حقوق بين الملل کيفري/ احمدرضا توحيدي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۵ HQ‎ ۷۸۴‎ /الف‎۹‎ب‎۲ کودکان آنلاين و حق آنان بر امنيت همه جانبه در فضاي مجازي (چالش ها و راهکارها)/ پژوهشگر محمدمهدي بادامي؛ ناظر علمي محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني.- تهران: پژوهشگاه قوه قضاييه: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۶ KMH‎ ۳۱۲۷‎ /س‎۲‎ح‎۷ حقوق کيفري محيط زيست/ محمدرضا ساکي؛ تهيه و تنظيم اداره کل آموزش قوه قضائيه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۷ KMH‎ ۳۷۹۴ [ايران. قوانين و احکام]

قانون مجازات اسلامي (مصوب ۲/۱/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات) به انضمام آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور، بخشنامه هاي …/ گردآوري و تدوين مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۴۰۰.

۱۰۶۹۸ K‎ ۳۹۱۵‎ /ن‎۹‎الف‎۷ الزامات حقوقي جهش طرح هاي توسعه اي نفت و گاز با استفاده از روش هاي نوين تامين مالي/ مولفان جعفر نوري يوشانلوئي، اکرم ويسي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۶۹۹ HD‎ ۷۵‎ /۶ /ر‎۶‎س‎۹ سياستگذاري توسعه پايدار در ايران: بايسته ها، راهبردها/ تاليف محمدمهدي رضواني فر.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۰۰ KMH‎ ۱۲۵۶‎ /ب‎۳‎ح‎۸ حمايت حقوقي از اسرار تجاري (نگاهي تطبيقي و کاربردي)/ تاليف روح الله بخت جو؛ با مقدمه عباس کريمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۰۱ JZ‎ ۴۸۳۹‎ /ب‎۹‎ح‎۷ حقوق سازمان هاي بين المللي/ تاليف ابراهيم بيگ زاده.- ويرايش ‎۲؟.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۰۲ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ک‎۲‎ن‎۷ نقد آراء ورشکستگي دادگاه عمومي و تجديد نظر استان تهران از شهريور ۹۱ تا اسفند ۹۲/ کورش کاوياني؛ تهيه و تنظيم پژوهشکده استخراج و مطالعات رويه قضايي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۰۳ KMH‎ ۵۴۰‎ /ح‎۵‎م‎۳ محشاي قانون حمايت خانواده کاربردي (مصوب ۱۲/۱/۱۳۹۱) به انضمام مواد قانوني مرتبط، واژگان حقوقي، نکات کليدي، نظريه هاي مشورتي، آراء وحدت رويه، آيين نامه ها و دستورالعمل اجرايي/ تدوين نصرت حسن زاده.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۰۴ KMH‎ ۱۲۶۴‎ /ق‎۲‎ق‎۲ قانون کار به همراه قوانين مرتبط به انضمام قوانين و مقررات مربوط/ تدوين اسماعيل قاسمي، سيدرضا ذکايي وشاره.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۰۵ BF‎ ۶۳۷‎ /م‎۴‎ش‎۷ آسيب شناسي رفتار حرفه اي در مذاکره و حل و فصل اختلاف/ مهدي شعباني.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۰۶ KMH‎ ۴۰۲۲‎ /م‎۶‎ب‎۴ بررسي نظري – کاربردي نهادهاي ارفاقي در حقوق موضوعه ايران/ ياسر معيني فر، بهروز کم.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۰۷ KMH‎ ۸۵۸‎ /ح‎۵‎الف‎۳ اجراي پيش از موعد قرارداد با رويکرد تحليلي، تطبيقي و کاربردي/ ميثم حسني، ايرج خليل زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۰۸ BP‎ ۱۶۹‎ /۵ /م‎۶‎ق‎۹ پنجاه و هفت قاعده فقهي (حقوقي – جزايي – عبادي)  برگرفته از آثار آيت الله دکتر سيدکاظم مصطفوي/ ترجمه، تحقيق و تطبيق عزيزاله فهيمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۷.
۱۰۷۰۹ BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /ش‎۸‎ن‎۶ نظام کيفري اسلام: بررسي مقايسه اي حدود در مذاهب اسلامي/ تاليف محمدجعفر شمس الدين؛ ترجمه سيدمحمدرضا واحدي.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۱۰ K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /آ‎۴‎م‎۳ مختصري بر تامين مالي و تضمين هاي بازرگاني بين المللي/ علي آريائي پور.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۱۱ KMH‎ ۳۸۵۴‎ /خ‎۸‎م‎۶ مطالعه تطبيقي جرايم ناتمام در حقوق ايران و آمريکا/ ايرج خليل زاده، محمد حسن پور، مسعود رضايي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۱۲ K‎ ۲۴۰۰‎ /م‎۳‎م‎۲ مباحثي از داوري تجاري بين المللي/ محسن محبي.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۱۳ K‎ ۷۳۵۰‎ /آ‎۴‎ق‎۴ قراردادهاي تجاري بين المللي/ علي آريائي پور.- تهران: خرسندي، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۱۴ HV‎ ۷۴۳۱‎ /ک‎۲‎ف‎۸ فکر جرم! شواهد و نظريات پيشگيري جرم از طريق طراحي محيطي براي برنامه ريزي شهرهاي امن تر/ نويسنده پل کوزنز؛ مترجم محسن کاملي؛ ويرايش علمي رکسانا عبداللهي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۱۵ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /و‎۹‎م‎۳ محشاي قانون آيين دادرسي کيفري با آخرين اصلاحات/ احمدرضا ونکي، منصوره حسيني؛ با مقدمه علي نجفي توانا.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۵.
۱۰۷۱۶ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /م‎۷‎آ‎۹ آيين دادرسي مدني/ رسول ملکوتي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۱۷ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /خ‎۸‎ت‎۲ تاريخ تحولات حقوق کيفري ايران در عصر قاجار/ به اهتمام ايرج خليل زاده، زهرا حسين زاده بيرق؛ با ديباچه مهدي صبوري پور.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۱۸ K‎ ۶۳۹‎ /ر‎۹‎ب‎۴ بررسي حقوقي شرايط کار کودکان و نوجوانان از ديدگاه تطبيقي/ کتايون رهوري؛ با ديباچه سيدمحمد هاشمي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸-.
۱۰۷۱۹ K‎ ۳۷۰۲‎ /س‎۹‎م‎۷ مقدمه حقوق بين الملل و اروپايي ورزش: موضوعات منتخب/ آر.سي. آر. سيکمان؛ ترجمه و تحقيق سيدقاسم زماني، فراز شهلايي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۰ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ح‎۷ حق هاي بنيادين در حقوق بين الملل و حقوق اروپايي/ ويراسته کريستوف پائولسن … [و ديگران]؛ ترجمه سيدقاسم زماني، ندا غفاري تبريزي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۱ K‎ ۸۹۱‎ /س‎۲‎م‎۲ حقوق مهندسي ساخت/ تاليف جليل مالکي، شهريار اسلامي تبار، احسان لامع.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۲ K‎ ۸۴۰‎ /ن‎۹‎ت‎۷ تعارضات ماهوي و شکلي قراردادي: تفسير قرارداد و حل دعاوي مرتبط با آن/ مهدي نيازآبادي؛ با ديباچه سيدمصطفي محقق داماد.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۲۳ KMH‎ ۱۴۴۲‎ /م‎۹‎ت‎۷ تحليل حقوقي قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (همراه با نکات مهم به صورت نموداري)/ مولفين محمد مهاجري، علي تقي نژاد؛ با مقدمه محمدرضا دلاوري.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۲۴ KMH‎ ۹۲۰‎ /ح‎۵‎ح‎۷ حقوق تجارت: اسناد تجاري (برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل) بررسي تحليلي و کاربردي و جديدترين نمونه اسناد و آخرين اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۸/۱۳/۹۷ …/ حيدر حسن زاده.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۵ HD‎ ۲۷۵۵‎ /۵ /ج‎۲‎ح‎۷ حقوق شرکت هاي چندمليتي و کدهاي رفتاري/ محمدجواد جاويد، آرزو رنگچيان.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۶ HV‎ ۹۴۶۹‎ /ر‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي محکومان/ تاليف جفري ايان راس، استفن سي. ريچاردز؛ ترجمه هانيه هژبرالساداتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۷ HM‎ ۸۸۳‎ /گ‎۵‎ج‎۴ جرم شناسي خيزش هاي اجتماعي (درباره خيزش هاي اجتماعي خشونت آميز حومه هاي حساس شهرهاي فرانسه)/ نويسنده رمون گسن؛ برگردان و پژوهش شهرام ابراهيمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۲۸ HV‎ ۶۰۲۵‎ /ب‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي چيست؟/ ويراستاران ماري بوس ورث، کارولين هويل؛ ترجمه گروهي از پژوهش گران علوم جنايي؛ به کوشش حميدرضا نيکوکار.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۲۹ KMH‎ ۲۰۷۰‎ /خ‎۸‎ه‎۴ هزارتوي قانون اساسي/ محسن خليلي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۳۰ HV‎ ۶۰۳۰‎ /ن‎۹‎ه‎۴ هزينه هاي جرم/ الميرا نوري زينال.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۳۱ KMH‎ ۲۷۵۴‎ /م‎۹‎ن‎۶ نظام نظارت و رسيدگي به شکايات مناقصات/ نادر ميرزاده کوهشاهي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۳۲ JZ‎ ۴۸۳۹‎ /م‎۴‎ح‎۷ حقوق سازمان هاي بين المللي/ نادر مرداني، محمدمهدي هوشمند.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۳۳ KMH‎ ۸۱۳‎ /۵ /ع‎۴‎د‎۹ دور زدن قوانين بانکي ممنوع/ ياسر عرب نژاد، عليرضا فخري زاده کرماني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۳۴ KZ‎ ۷۲۲۰‎ /ن‎۴‎ت‎۴ تروريسم و حقوق بين الملل: مطالعه موردي گروه تروريستي پژاک/ هيبت الله نژندي منش.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۳۵ HV‎ ۷۴۳۱‎ /الف‎۵‎ب‎۴ بزهکاري و راهبردهاي کاربردي پيشگيري از آن/ پژوهشگر سيدحسن اسعدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۳۶ HV‎ ۶۴۳۱‎ /ف‎۲‎ب‎۲ بايسته هاي مقابله با تروريسم در پرتو دکترين امنيت انساني/ فاطمه فتح پور؛ با ديباچه حسين شريفي طرازکوهي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۳۷ KMH‎ ۳۷۹۹‎ /ن‎۸‎الف‎۷ افق هاي نوين حقوق کيفري: نکوداشت نامه استاد دکتر حسين آقايي نيا/ گروه حقوق جزايي و جرم شناسي دانشکده حقوق و علوم سياسي و موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي دانشگاه تهران، با همکاري بنياد حقوقي ميزان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۳۸ K‎ ۳۹۱۵‎ /الف‎۲‎ن‎۷ نفت، قواعد قراردادهاي نفتي و بازنگري در آنها/ مولفين ناصر ابراهيم پور باصر، هستي حسن زاده.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۳۹ KMH‎ ۵۰۰‎ /خ‎۲‎ح‎۷ حقوق مدني در آينه تحليل و استدلال: مسائل حقوق مدني ۱ تا ۸ و برخي از مسائل اختبار و پاسخ هاي تحليلي آن/ تاليف محمد خاکباز.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۴۰ KMH‎ ۱۷۸۷‎ /ط‎۲‎ق‎۲ قانون از ديدگاه آرا محاکم و نظريات حقوقدانان: شامل ۷۰۰ پرسش و پاسخ کاربردي ويژه داوطلبان آزمون هاي قضاوت، وکالت و تحصيلات تکميلي حقوق جزا و حقوق خصوصي/ تاليف عطاءاله طبيب زاده.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۴۱ HV‎ ۴۷۰۸‎ /و‎۸‎ح‎۷ حقوق بين الملل حيوانات و حيات وحش/ تاليف اميرساعد وکيل.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۴۲ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ص‎۷‎ح‎۷ حقوق بازرگاني ورشکستگي/ تاليف محمد صقري.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۴۳ K‎ ۵۵۹‎ /ن‎۷‎د‎۴ درسنامه حقوق تطبيقي (مطابق با سرفصل هاي جديد وزارت علوم)/ تاليف طاهره سادات نعيمي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۴۴ KMH‎ ۱۰۹۸‎ /م‎۵‎ش‎۸ مسئوليت هاي حقوقي و کيفري مديران شرکتهاي تجاري/ تاليف بنيامين شکوه فر.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۴۵ JC‎ ۵۷۱‎ /ع‎۸‎ت‎۹ توصيه هاي عمومي کميته حقوق بشر/ گردآوري و ترجمه ليلا علي کرمي، الهه علي کرمي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۴۶ UA‎ ۸۵۳‎ /الف‎۹‎الف‎۳ درآمدي بر ديپلماسي دفاعي (حقوقي – بين المللي)/ مولفان مسعود اخوان فرد، ابوالقاسم باباتبار سرخي؛ با ديباچه ابومحمد عسگرخاني.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۴۷ KZ‎ ۶۳۱۰‎ /ز‎۸‎ح‎۸ حکومت قانون در ترازوي ديوان کيفري بين المللي/ مولفان سيدقاسم زماني، مهدي عبدالمالکي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۴۸ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ح‎۵‎ر‎۹ روش هاي جايگزين حل و فصل اختلافات در حقوق بين الملل اقتصادي/ مولفان محمدرضا حسيني، مرتضي کارخانه.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۴۹ KZ‎ ۳۶۸۴‎    /ص‎۲‎ق‎۹ قواعد تعيين مرزهاي زميني در آراء قضايي بين المللي/ تاليف محمد صابر راد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۰ JQ‎ ۱۷۸۵‎ /ف‎۴‎ن‎۶ نظام اداري صحيح: مباني، مولفه ها و راهکارها/ هانه فرکيش.- تهران: موسسه مطالعات و مشاوره حقوقي وکلاي ايران زمين: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۵۱ K‎ ۵۰۵۱‎ /م‎۲‎م‎۶ معيارهاي عيني و ذهني در حقوق کيفري/ صادق منتي نژاد.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۵۲ KMH‎ ۱۱۵۵‎ /ن‎۳‎م‎۵ مشارکت در نقض اموال فکري در حقوق ايران و آمريکا/ حامد نجفي، مهسا مدني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۳ HC‎ ۴۷۳‎ /ص‎۲‎ب‎۴ برنامه هاي توسعه کشور در پرتو اصول حقوق عمومي اقتصادي/ تاليف مهديه صانعي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۴ KMH‎ ۵۱۵‎ /۵ /ش‎۴‎ش‎۴ شرطيت امانت براي حضانت در نظام حقوقي ايران/ مولفان فاطمه شريفي، کبري پورعبداله.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۵ KZ‎ ۳۶۷۵‎ /ج‎۸‎الف‎۶ اعمال صلاحيت در منطقه شناسايي دفاع هوايي/ مولفان عسکر جلاليان، غلام علي عبداله زاده؛ ويراستار علمي فاطمه جلاليان.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۶ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /د‎۹‎ق‎۲ [ايران. قوانين و احکام]

قانون مجازات اسلامي معرب با آخرين اصلاحات/ عبدالرسول دياني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.

۱۰۷۵۷ K‎ ۱۴۰۱‎ /ب‎۹‎ت‎۷ تعارض قوانين و حقوق مالکيت فکري: راهنماي سازمان جهاني مالکيت فکري و کنفرانس حقوق بين الملل خصوصي لاهه براي قضات و حقوقدانان/ تاليف آنابل بنت، سام گراناتا؛ ترجمه مريم داراب پور؛ با ديباچه مهراب داراب پور.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۸ KMH‎ ۸۴۲‎ /۶ /ق‎۴‎ج‎۲ جبران خسارت در مرگ هاي خطايي: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و ايالات متحده آمريکا/ تاليف ميرهادي قره سيد رومياني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۵۹ KMJ‎ ۴۳‎ /ف‎۳‎د‎۲ دادگاه ويژه عراق (دادگاه صدام)/ تاليف محمد فخار.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۰ KMH‎ ۸۹۶‎ /الف‎۲‎م‎۲ مباني امنيت قضايي در تحقيقات مقدماتي/ مولفان قدرت الله ابراهيمي فراني، سامان صيدي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۱ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ن‎۲‎ح‎۷ حقوق بين الملل اقتصادي (ويژه دانشجويان کارشناسي ارشد حقوق بين الملل)/ تاليف نازآفرين ناظمي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۲ K‎ ۳۲۴۲‎ /ج‎۸‎الف‎۷ اقليت هاي جنسي در حقوق بين الملل و حقوق ايران/ عسکر جلاليان، حسن عليزاده شيلسر.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۳ HV‎ ۶۰۲۶‎ /ف‎۲‎م‎۳۵ جامعه شناسي جنايي/ رضاعلي محسني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۶۴ HD‎ ۲۷۴۱‎ /ح‎۵‎ت‎۳ تحليل اقتصادي حقوق حاکميت شرکتي (مطالعه تطبيقي حقوق کشورهاي منتخب)/ سيدمحمدرضا حسيني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۵ KZ‎ ۶۳۷۳‎ /ف‎۲‎ت‎۳ تحريم هاي سازمان ملل متحد و حاکميت قانون/ تاليف جرمي ماتام فارال؛ مترجمين مجيد عباسي، حميدرضا عصاري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۶ HV‎ ۹۱۰۴‎ /ب‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي کودکان و نوجوانان (جرم شناسي رشدمدار)/ کورت آر. بارتول، آن ام. بارتول؛ ترجمه و تحقيق محمود مهدوي، سيدعلي حيدري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۶۷ KMH‎ ۴۰۴۹‎ /م‎۹‎ج‎۴۲ جرايم عليه شخصيت معنوي اشخاص/ حسين ميرمحمدصادقي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۶۸ KMH‎ ۳۰۵۷‎ /۳ /ط‎۲‎ت‎۸ تملک اراضي توسط دولت و شهرداري ها/ تاليف سيدمحمد طباطبائي نژاد، سيدمحمدمصطفي حسيني کاشاني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۶۹ KJV‎ ۴۰۷۹‎ /ز‎۲‎د‎۴ درآمدي بر حقوق اساسي/ [نويسنده ژان کلود زارکا]؛ ترجمه و تاليف اسدالله ياوري، محمد جلالي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۷۰ KMH‎ ۹۴۰‎ /س‎۸‎ح‎۷ حقوق کيفري بانکي/ تاليف حسين سميعي زنوز.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۷۱ KF‎ ۹۲۱۹‎ /ل‎۲‎ت‎۹ توجيه و تقارن در نظام کيفري ايالات متحده آمريکا/ واين آر. لفيو؛ ترجمه حسين آقايي نيا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۷۲ HV‎ ۶۰۱۹‎ /ب‎۹‎ز‎۸ زميولوژي: بازپيوند جرم و آسيب اجتماعي/ تاليف آوي بوک لي، جاستين کوتزه؛ تاليف هانيه هژبرالساداتي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۷۳ HV‎ ۶۲۵۰‎ /۲۵ /ن‎۹‎و‎۲ واکاوي حق هاي بزه ديدگان در آينه ديوان جنايي بين المللي/ ندا نيازمند.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۷۴ K‎ ۴۸۷‎ /الف‎۷‎د‎۴ درآمدي به رويکرد تحليل اقتصادي حقوق/ سيدمرتضي نعيمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۷۵ HD‎ ۴۴۳۱‎  /ن‎۳‎د‎۸ دگرگوني حقوق خدمات عمومي/ مجيد نجارزاده هنجني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۷۶ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۸‎ح‎۷ حقوق جزاي عمومي ۳/ عباس منصورآبادي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۷۷ KMH‎ ۶۴۶‎ /ف‎۴‎ت‎۲ تاثير دو نهاد حقوقي مالکيت و قراردادها بر توسعه اقتصادي/ فرناز فروزان بروجني؛ با ديباچه حسن باديني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۷۸ HV‎ ۹۰۷۶‎ /ح‎۵‎ع‎۴ عدالت کيفري رشدمدار/ انسيه حسيني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۷۷۹ K‎ ۵۰۷۰‎ /س‎۲‎ک‎۲ کاربردهاي قضائي هوش مصنوعي/ گردآوري [صحيح: ويراستاران] جوواني سارتور و کارل برنتينگ؛ ترجمه مهرنوش ابوذري، محمدسعيد شفيعي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۸۰ KMH‎ ۸۱۰‎ /الف‎۸‎ک‎۸ کليات حقوق تعهدات: بررسي تاريخي، تحليلي و  نطبيقي تعهدات/ اسدالله امامي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۸۱ HV‎ ۹۰۶۷‎ /ف‎۲‎پ‎۹ پيشگيري از بزهکاري کودکان و نوجوانان: (پيشگيري رشدمدار)/ ديويد پي. فارينگتون، براندون سي. ولش؛ برگردان سيدعلي حيدري؛ با ديباچه محمود مهدوي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۸۲ K‎ ۱۴۰۱‎ /الف‎۹‎ت‎۷ تعارض قوانين و حقوق مالکيت فکري/ فاطمه السادات ايرواني مهاجري؛ مقدمه مرتضي نصيري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۸۳ HV‎ ۶۷۷۳‎ /ع‎۶‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم رايانه اي)/ سعيد عطازاده، جلال انصاري؛ با ديباچه عادل ساريخاني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۸۴ KMH‎ ۸۷۰۸‎ /ه‎۸‎م‎۳ مجموعه مقالات برگزيده همايش ملي مديريت جمعيت کيفري، نظريه و رويه (۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ خورشيدي)/ [برگزارکننده] دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، گروه حقوق جزا و جرم شناسي، با همکاري انجمن ايراني حقوق جزا؛ دبير علمي همايش نسرين مهرا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۸۵ HV‎ ۶۰۲۴‎ /۵ /ص‎۲‎ع‎۷ عقلانيت در ارتکاب جرم/ مهدي صبوري پور.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۸۶ KMH‎ ۴۰۴۹‎ /ن‎۳‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي جنايت عليه تماميت جسماني اشخاص/ علي نجفي توانا.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۸۷ KMH‎ ۸۱۳‎ /۵ /ع‎۴‎ک‎۲ کارشناسي در دعاوي مبتني بر قرارداد مشارکت مدني/ مولفين ياسر عرب نژاد، اميرعباس ابراهيمي؛ با حمايت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان کرمان، دادگستري کل استان کرمان؛ ويراستار فرزانه زاهدي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۸۸ KMH‎ ۵۰۰‎ /ح‎۲‎ح‎۷ حقوق مدني تحليلي/ محمود حبيبي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۸۹ KMH‎ ۴۳۳۴‎ /ش‎۹‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي جعل و تزوير/ عباس شيري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۹۰ KZ‎ ۷۲۳۰‎ /و‎۴‎د‎۹ ديوان کيفري آفريقا: تفسير پروتکل مالابو/ ويراستار گرهارد ورله، موريتس فرومباوم؛ برگردان و پژوهش پيمان نماميان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۹۱ HV‎ ۵۸۰۱‎ /ز‎۹‎د‎۴ درمان روياروي مجازات اعتياد (درس هايي از سياست مواد مخدر اتريش، لهستان و اسپانيا)/ ويراستاران ريچارد زوير، استفان شومن؛ ترجمه زهرا فرهادي آلاشتي؛ با ديباچه عبدالرضا جوان جعفري.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۹۲ KMH‎ ۳۵۷۳‎ /ک‎۴‎م‎۲ ماليات ها در نظم کنوني: مشتمل بر آيين نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل هاي مالياتي و آراي ديوان عدالت اداري، با توجه به آخرين تغييرات قانون ماليات هاي مستقيم/ خديجه کريمي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۹۳ KMH‎ ۸۶۴‎ /ح‎۲‎پ‎۹ پيوندهاي ناموزون بر حق دفاع و وکالت دادگستري: به همراه مجموعه کامل مقررات حاکم بر نهاد وکالت/ محمود حبيبي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۹۴ KMH‎ ۴۳۵۱‎ /۵ /ک‎۵‎ب‎۴ بزهکاري سبز؛ جلوه ها و پاسخ هاي تقنيني – قضايي/ اسدالله کشاورز.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۹۵ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ر‎۸‎ب‎۲ بايسته هاي دادنامه کيفري/ مولفان احمد رمضاني، هاجر صداقت مهر.- تهران: ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۹۶ م KMH‎ ۳۸۷۸‎ /ش‎۴‎د‎۲ دانشنامه مسئوليت کيفري: مجموعه مقاله هاي برگزيده همايش ملي تحولات مسووليت کيفري در نظام حقوقي ايران؛ چالش ها و راهکارها/ به کوشش محسن شريفي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۷۹۷ HV‎ ۶۱۸۹‎ /و‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي و جنگ: عبور از مرزها/ ويراستاران متن انگليسي ساندرا واک ليت، راس مک‌گري؛ برگردان فارسي گروهي از پژوهشگران علوم جنايي؛ به کوشش حميدرضا نيکوکار؛ مترجمان سيدبهمن خدادادي… [و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۷۹۸ BP‎ ۱۹۵‎ /م‎۳‎م‎۳ مجموعه مقالات همايش بين المللي تحولات حقوق کيفري کشورهاي اسلامي در پرتو تعامل شرع و حقوق/ به کوشش فيروز محمودي جانکي، جمشيد غلاملو؛ ويراستاران ياسمن خادمي، مطهره محبي، فائزه منطقي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۷۹۹ JZ‎ ۵۰۰۷‎ /ه‎۸‎م‎۳ مجموعه مقالات همايش نقش دبيرخانه و دبيرکل در تحقق اهداف منشور ملل متحد ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۰۰ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۹‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي (۲): جرايم عليه مصالح عمومي کشور (با نگرش تطبيقي)/ حسين ميرمحمدصادقي.- ويرايش ‎۵ .- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۱ KMH‎ ۸۵۸‎ /م‎۵‎م‎۵ مشارکت عمومي – خصوصي (PPP): مدل هاي قراردادي HAM ,EPC ,BOT/ سيدمصطفي مشکات.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۲ KMH‎ ۱۸۴۶‎ /ر‎۶‎م‎۲ ماهيت و اصول حرفه سردفتري اسناد رسمي/ خديجه رضائيان.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۰۳ KF‎ ۹۲۱۹‎ /ق‎۲ قانون جزاي نمونه ايالات متحده آمريکا و يادداشت هاي توضيحي/ مترجمان حسين آقايي نيا، فيروز محمودي جانکي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۰۴ KMH‎ ۳۵۲۷‎ /ح‎۸‎ق‎۲ قانون محاسبات عمومي کشور در نظم کنوني/ [گردآورنده] مهري حقيقي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۰۵ JF‎ ۱۵۲۵‎ /ي‎۲‎ک‎۴ کنترل عمومي مفاسد اقتصادي/ ايوب ياره خواهي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۶ KMH‎ ۱۶۱۰‎ /الف‎۳‎س‎۹ سياست جنايي ايران در رسيدگي به تخلفات و جرايم قضات/ علي احمدي فر.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۷ PE‎ ۱۱۲۷‎ /م‎۸‎م‎۲ متون حقوقي (گرايش حقوق بين الملل عمومي) قابل استفاده براي کليه دانشجويان رشته حقوق در مقاطع مختلف و مدرسان درس…/ احمد مومني راد، سيده ساناز ذبيحي شهري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۸ K‎ ۳۹۱۵‎ /س‎۲‎الف‎۷ الگوهاي جديد قراردادهي نفتي ايران از منظر قانون اساسي/ مصطفي سالاري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۰۹ KMH‎ ۵۰۵‎ /و‎۳‎ش‎۴ شرط جزايي در قراردادها: ضمانت هاي قراردادي و تعديل آن در انواع معاملات، عقود بانکي، بورس و اوراق مشارکت، مقررات عمومي پيمان، حقوق نامزدي و نکاح با نگاهي به حقوق ديگر کشورها و کاربردي/ محمدامين وحداني نيا؛ با ديباچه سيدمصطفي محقق داماد.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۱۰ KMH‎ ۳۱۲۷‎ /پ‎۹‎ر‎۲ راه کارهاي حقوقي حفاظت و احياي درياچه اروميه (مجموعه مقالات همايش بين المللي)/ به اهتمام مهدي پيري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۱۱ KMH‎ ۳۰۵۶‎ /م‎۳‎ک‎۸ کميسيون تشخيص باغات: به همراه رساله بررسي صلاحيت کميسيون رسيدگي به امور آب هاي زيرزميني/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۱۲ KMH‎ ۳۶۴۵‎ /ز‎۹‎ر‎۲ راهنماي عمليات و محاسبات گمرکي و قيمت تمام شده کالاي وارداتي با تفسير قانون امور گمرکي در مورد توليدي ها و ساير قوانين تجاري …/ مولف ايرج زينال زاده.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۱۳ K‎ ۳۱۵۰‎ /ح‎۲‎الف‎۶ اصول و مفاهيم بنيادين حقوق عمومي/ تاليف محمدکاظم حبيب زاده.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۱۴ KMH‎ ۱۵۴۲‎ /س‎۶‎ج‎۲ جايگاه جوانان در نظام حقوقي/ مولف جعفر سطوتي؛ با ديباچه علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۱۵ KMH‎ ۲۰۰۰‎ /ک‎۴‎ق‎۸ قلق/ مولف محمد کريمي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۱۶ KZ‎ ۱۲۶۹‎ /الف‎۷‎ن‎۵ نسبت ميان توسعه و حق بر تعيين سرنوشت در هزاره سوم/ نويسنده کيوان اقبالي؛ با ديباچه همايون حبيبي.- تهران: خرسندي، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۱۷ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /و‎۲‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي: جرايم عليه اموال و مالکيت…/ مولف محمدرضا واعظي نژاد.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۱۸ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ز‎۴‎ب‎۹ بنيادهاي دادرسي کيفري/ عباس زراعت.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۱۹ KMH‎ ۳۸۰۰‎/س‎۲‎ح‎۷ حقوق کيفري عمومي/ مهدي سالاري شهر بابکي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۲۰ HV‎ ۸۰۷۹‎ /م‎۳‎ت‎۲ تاثير FATF بر سياست جنايي ايران در جرم تامين مالي تروريسم/ تاليف سيداميررضا محسني طيب.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۱ K‎ ۲۴۰۰‎ /م‎۸‎س‎۴ سرمايه گذاري ثالث در داوري بين المللي/ تاليف و تدوين مهسا مولوي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۲ KZ‎ ۶۳۱۰‎ /م‎۹‎الف‎۹ اين ده تن: مهم ترين پرونده هاي محاکم کيفري بين المللي توماس لوبانگا – لوران باگبو – ژان پاول آکايسو – چارلز تيلور – رادوان کارادزيچ – رادکو ملاديچ – داسکو تاديچ – اسلو بودان ميلوسويچ – آگوستو پينوشه – آدولف آيشمن/ [گردآوري و ترجمه] حسين ميرمحمد صادقي، فاطمه ياوري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۲۳ KMH‎ ۳۰۴۶‎ /م‎۴‎چ‎۲ چالش هاي حقوق آب/ مولف غلامرضا مدنيان.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۴ KMH‎ ۲۰۶۴‎ /۵ /ب‎۴‎م‎۳ مجلس خبرگان رهبري اختيارات و وظايف/ مجيد بزرگمهري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۲۵ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /س‎۹‎م‎۹ ميانجي گري کيفري/ بدر سوداني سادري.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۶ K‎ ۲۴۰۰‎ /خ‎۹‎آ‎۸ آنسيترال و حل و فصل آنلاين اختلافات تجاري/ محمدجواد خوش صحبتان.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۷ KMH‎ ۹۶۲‎ /ص‎۲‎الف‎۳ اختلافات بورسي در پرتو آراي هيات داوري/ محمدرضا صابر، غلامعلي ميرزائي منفرد.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۸ KMH‎ ۳۱۲۹‎ /الف‎۳‎س‎۹ سياست قضايي در حمايت از منابع طبيعي (با تکيه بر نظر قضات و آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور)/ امير احمدي، صبار رحمت آبادي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۲۹ HV‎ ۶۰۲۶‎ /ن‎۶‎ج‎۴ جرم شناسي علم پويا و راهبردي در برقراري عدالت/ عباس نظيفي.- تهران: دادگستر، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۳۰ KMH‎ ۴۶۷۲‎ /۵ /ف‎۴‎م‎۲ مباحث حقوقي کاربردي ميانجي گري در امور کيفري/ مولف حميد فرشي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۳۱ KMH‎ ۸۱۰‎ /الف‎۹‎ق‎۲ قابليت جمع تضامين در حقوق (تطبيقي)/ مولف الهه ايزدي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۳۲ KMH‎ ۵۴۰‎ /ر‎۶‎م‎۶ مطالعه تطبيقي شرط اشتراک دارايي زوجين در حقوق ايران و فقه اماميه و کامن لا/ فرناز رضايي، علي مهاجري.- تهران: انتشارات فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۸۳۳ JF‎ ۱۰۰۱‎ /س‎۲‎ن‎۶ نظارت عمومي بر انتخابات (راهنماي عملي)/ [تاليف سازمان امنيت و همکاري اروپا، دفتر موسسات دموکرات و حقوق بشر]؛ برگردانان آرين قاسمي، الهام لامعي رامندي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۳۴ KMH‎ ۸۷۰‎ /۵ /ک‎۴‎ت‎۷ تعديل وجه التزام/ اميرمحمد کريمي، مسعود همت، عفت مختاري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۳۵ KMH‎ ۵۰۵‎ /د‎۹‎ش‎۴ شروط ضمن عقد در اسناد تجاري/ محمدحسين دهقان.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۳۶ K‎ ۸۶۵‎ /ن‎۲‎چ‎۲ چالش نظري و قانوني عرف و تفسير در تعديل قضايي قرارداد/ حميد نادريان.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۳۷ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /غ‎۸‎ق‎۲ قاعده آمره، اصول و تشريفات دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني و ضمانت اجراي نقض آن/ نويسنده محمد غميلويي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۸۳۸ HF‎ ۱۵۸۶‎ /۴ /ت‎۴‎پ‎۹ پيامدهاي عضويت در سازمان جهاني تجارت بر نظام مالياتي و تعرفه هاي گمرکي اعضا/ نرگس ترابي، علي پورقصاب اميري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۸۳۹ KMH‎ ۳۹۸۰‎ /ک‎۴‎الف‎۳ احکام و آثار مشترک ديات و مسئوليت مدني در منطق حقوق موضوعه/ اميرمحمد کريمي، فاطمه واثقيان قضا؛ با ديباچه حسين آقايي نيا.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۰ KMH‎ ۸۵۸‎ /گ‎۴‎س‎۸ سکوت قانون: استناد پذيري منابع و فتاواي اسلامي: اصل ۱۶۷ قانون اساسي و تحليل رويه اي عدم تعين قانون/ علي اکبر گرجي ازندرياني، رضا بهمني؛ ويراستار آرين قاسمي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۴۱ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ب‎۲‎آ‎۹ آيين دادرسي کيفري ۲/ سيف الدين بازوند.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۸۴۲ KMH‎ ۱۱۵۵‎ /ج‎۹‎ح‎۷ حقوق مالکيت هاي فکري/ مولف مرتضي چيت سازيان.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۳ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ق‎۸‎ت‎۲ تاثير ماهيت دين در وقوع ورشکستگي/ مولفان مينا قليچ خان، اميد جمشيدي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۴ BP‎ ۱۶۹‎ /۵۲ /ش‎۲‎ق‎۲ قاعده قرعه/ مولف مصطفي شاکري.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۵ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ف‎۵‎و‎۴ ورشکستگي به تقصير و تقلب (بررسي نظري و کاربردي جنبه هاي شکلي و ماهوي)/ محمدهادي فضلعلي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۴۶ KMH‎ ۵۱۱‎ /س‎۸‎الف‎۸ امور سرپرستي و محجورين (کاربردي – قضايي)/ مولف عبدالرحيم سمسار زاده.- ويرايش ‎۲.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۴۷ BP‎ ۲۳۲‎ /۸۲ /چ‎۹‎غ‎۹ غنا و موسيقي و رقص در اسلام/ مولفان مرتضي چيت سازيان، مژده کرمي.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۸ KMH‎ ۱۷۰۴‎ /م‎۳ مجموعه قوانين و مقررات جامع آزمون وکالت/ تدوين گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش.- تهران: چتر دانش، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۴۹ BP‎ ۱۹۵‎ /ه‎۸‎ح‎۷ حقوق کيفري کشورهاي اسلامي در تعامل شرع و حقوق/ به کوشش گروهي از پژوهشگران حقوق کيفري؛ تدوين کنندگان فيروز محمودي جانکي …[و ديگران]؛ برگزار کننده موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۵۰ KZ‎ ۴۰۸۰‎ /ک‎۴‎ن‎۶ نظام حقوقي حاکم بر اعمال يکجانبه دولت ها در حقوق بين الملل/ سيامک کريمي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۵۱ KMH‎ ۱۷۱۰‎ /د‎۲‎ف‎۸ فلسفه، مباني و شيوه هاي تفسير آيين دادرسي مدني/ حسين داودي بيرق.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۵۲ KJV‎ ۲۳۳‎ /س‎۸‎ح‎۷ حقوق اساسي نانوشته: گفتارهايي درباره عرف هاي اساسي در نظام حقوق اساسي فرانسه/ پژوهش و تحقيق سيدناصر سلطاني.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۵۳ HV‎ ۶۰۲۶‎ /ک‎۲‎ج‎۴ جرم شناسي جريان زندگي/ تاليف کريستوفر کارلسون، جرسي سارنگي؛ ترجمه مهري برزگر.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۵۴ KMH‎ ۱۵۸۸‎ /۴ /ر‎۹‎م‎۳ محشي آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت/ سجاد روستا.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۵۵ KMH‎ ۲۹۳۷‎ /م‎۳‎الف‎۶ اصول و قواعد حاکم بر تعيين عوارض/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۵۶ KMH‎ ۸۶۴‎ /خ‎۲‎ح‎۷ حق متهم بر دسترسي به وکيل (نگاهي تطبيقي)/ مازيار خادمي، محمدشعيب عارفي؛ با ديباچه علي اکبر گرجي ازندرياني.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۵۷ HE‎ ۷۱۹۸‎ /م‎۸‎ق‎۴ قرارداد پستي و مسئوليت مدني پست: براساس مقررات اتحاديه پستي جهاني و قوانين و مقررات داخلي/ مولف علي موسي زاده.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۵۸ KMH‎ ۸۵۸‎ /ع‎۲‎م‎۲ مبايعه نامه – اجاره نامه: قابل استفاده براي کليه بنگاه هاي معاملاتي و مشاورين املاک و ساير علاقمندان به انضمام سرقفلي (قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵/۲/۱۳۵۶ و مصوب ۲/۱۳/۱۳۶۲ (مختص محل‌هاي مسکوني) و مصوب ۶/۵/۱۳۷۶)…/ اسماعيل عابديني.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۵۹ HV‎ ۶۷۶۸‎ /ح‎۶‎ج‎۴ جرايم اقتصادي در ايران چيستي، چرايي، سياست جنايي و الگوي پيشگيري/ ايمان حطمي.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۶۰ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ق‎۲‎م‎۳ مجازات ها و نهادهاي ارفاقي در حقوق ايران و فرانسه/ مولف  سيدمحمدباقر قاروني.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۶۱ KMH‎ ۹۹۸‎ /ش‎۹‎ق‎۲ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه در نظم حقوقي کنوني/ مولفان محمدصادق شيخوند، حکيمه انصاري رامندي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۶۲ KMH‎ ۵۶‎ /م‎۳‎ب‎۲ بازخواني جايگاه ثبت، در بيع اموال غير منقول/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۶۳ KMH‎ ۳۴۰۲‎ /م‎۴‎م‎۵ مشارکت در ساخت به زبان ساده/ سيدعبدالرسول مدرس تنکابني، ناصر ولي نژاد طرقبه، سيدمحمد مدرس تنکابني.- تهران: جنگل، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۶۴ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /الف‎۵‎د‎۲ داوري در نظم حقوقي کنوني/ سيدمحمدهادي اسلامي.- تهران: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۶۵ K‎ ۳۵۸۵‎ /۵ /و‎۲‎چ‎۴ جرم شناسي تغيير اقليم/ نويسنده راب وايت؛ ترجمه و تحقيق يزدان صيقل، امير ايراني.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۶۶ KMH‎ ۳۹۸۰‎ /م‎۶‎ب‎۲ بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصي (بخش ديات)/ مولف محمد مصدق.- تهران: پژواک عدالت، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۶۷ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /م‎۶‎ب‎۲ بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصي حدود و قصاص/ مولف محمد مصدق.- تهران: پژواک عدالت، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۶۸ K‎ ۲۳۰‎ /س‎۹‎م‎۲ متون حقوقي مدرن/ مولفان رئوف سياري، آرش ابراهيم زاده.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۶۹ KMH‎ ۶۴۶‎ /گ‎۸‎ت‎۳ تحليل کاربردي حق سبق/ محسن گل محمدي؛ با ديباچه فرهاد ادريسي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۷۰ KMH‎ ۱۶۳۵‎ /الف‎۸‎ت‎۳ تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري/ محمدرضا انصافداران.- تهران: جنگل: جاودانه، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۷۱ KMH‎ ۲۷۶۴‎ /الف‎۸‎ن‎۷ نقد نظام عدالت قضايي در پرتو حاکميت قانون با تاسي از نظريات مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت‌الله العظمي سيدمحمود هاشمي شاهرودي رحمه الله عليه/ محمودرضا انصاري.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۷۲ م KMH‎ ۲۹۳۷‎ /م‎۳‎د‎۲ دائره‌المعارف حقوقي شوراها و شهرداري ها/ نگارنده اميد محمدي.- تهران: جاودانه: جنگل، ‎۱۳۹۸.
۱۰۸۷۳ KMH‎ ۳۵۷۳‎ /م‎۹‎ح‎۷ حقوق موديان مالياتي در امر دادرسي عادلانه/ گردآوري ليدا ميرکمانداري، محسن سلطاني نژاد.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۷۴ KJV‎ ۷۹۷۹‎ /ک‎۲‎ح‎۷ حقوق جزاي عمومي/ پاتريک کانن؛ ترجمه مجيد اديب.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۷۵ KD‎ ۱۸۱۹‎ /و‎۹‎ح‎۷ حقوق حمل و نقل دريايي/ نويسنده جان اف ويلسون؛ ترجمه مجتبي جوانمردي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۷۶ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ح‎۵‎خ‎۹ خودکشي؛ از تحريم فقهي تا تجريم حقوقي/ پيمان حسين زاده.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۷۷ KMH‎ ۱۸۲۹‎ /م‎۳‎د‎۲ دادرسي کيفري غيرقضائي/ عليرضا محمدبيکي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۷۸ K‎ ۵۴۰۱‎ /ر‎۸‎الف‎۳ اختيار دادرس کيفري در ارزيابي ادله (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و مصر)/ احمد رمضاني.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۷۹ م K‎ ۴۸۷‎ /الف‎۷‎م‎۶ ترمينولوژي حقوق اقتصادي و بازرگاني انگليسي – فارسي/ مهرداد مصلحي.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۸۰ KMH‎ ۸۱۰‎ /خ‎۲‎ر‎۵ رساله نظري و عملي در حقوق تعهدات با مطالعه در رويه قضايي/ تاليف محمد خاکباز؛ با ديباچه استاد نجادعلي الماسي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۹.
۱۰۸۸۱ JZ‎ ۴۸۴۱‎ /ض‎۹‎س‎۲ سازمان هاي غيردولتي در پرتو دکترين امنيت انساني/ زهرا ضيافتي صباغ.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۹.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

تازه-های-کتاب-های-فارسی-آبان-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۶ KZ‎ ۷۰۰۰‎ /ص‎۲‎الف‎۶ اصل حاکميت قانون در رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي اختصاصي…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-مهر-1401

تازه‌ های کتاب‌ های فارسی مهر ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی مهر ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۴ K‎ ۳۹۸۱‎ /ه‎۸ همايش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژي (مجموعه مقالات)/ به…
تازه‌های-مقالات-شهریور-1401

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۸۱۳ يکنواخت سازي قراردادهاي بانکي توسط بانک مرکزي: مطالعه موردي قراردادهاي مشارکت/ اناشه ملکميان.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-شهریور-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۶۲ K‎ ۳۲۵۹/۵‎ /ظ‎۲‎ج‎۹ جنسيت و منع تبعيض در آموزش رويکرد نظام بين المللي حقوق…