مصوبات هیئت دولت دهه دوم بهمن 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/11/11 لغايت 1399/11/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در بخش خمام شهرستان رشت استان گیلان   

تصویب‌نامه در خصوص واریز سه درصد از درآمد سالیانه دارنده پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره‏ای به حساب سازمان نزد خزانه‌داری‏ کل کشور   

تصویب‌نامه در خصوص تنظیم الحاقیه جهت کاهش مبلغ درآمد سالیانه در پروانه ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات          

اساس‌نامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی  

اساس‌نامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور    

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۰۴۶۵/ت ۵۶۹۹۶هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۲۴/ت ۵۸۰۰۴ک مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۹

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور       

اصلاح تبصره ماده (۸) آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه          

اصلاح جدول پیوست موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۸۲۲۴/ت۵۸۱۳۹هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۹

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به منظور تأمین سرمایه در گردش و به صورت مستقیم با بانک مسکن به منظور تأمین مالی خرید میل‌گرد موردنیاز بخشی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه   

اصلاح تبصره (۳) الحاقی به جزء (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷        

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹   

تصویب‌نامه در خصوص ارائه اطلاعات موردنیاز معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور جهت بررسی شرکت‌های متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان        

تصویب‌نامه در خصوص ارائه اطلاعات موردنیاز به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی پرونده‌های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص          

اصلاح تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹        

اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22104-12/11/1399

شماره ۹۱۲۰۷/ت ۵۶۷۵۶هـ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۲

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره ۶۸۷۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ در تصویب‏نامه شماره ۹۰۷۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۹، عبارات “ارکی” موضوع ردیف (۳) بند (۱)، “ایذه‏لق ” موضوع ردیف (۸) بند (۱۱)، “چهچه ” موضوع ردیف (۲۴) بند (۱۱)، “قیاس‏آباد ” موضوع ردیف (۵۳) بند (۱۱) و “حسن‏قلتق ” موضوع ردیف (۳۸) بند (۲۶)، به ترتیب به عبارات “ارگی “، “ایده‏لق “، “چهچهه “، “غیاث‏آباد ” و “حسن‏قتلق ” اصلاح می‌شود.

ب ـ دهستان حکیم‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر، مطابق نقشه شماره (۱) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان چناران استان خراسان رضوی ایجاد می‌شود:

۱ـ حکیم‌آباد ۲ـ آبگاهی ۳ـ ایده‌لق ۴ـ ایل‏آباد ۵ ـ افضل‌آباد ۶ ـ احمدآباد چهچه ۷ـ بش‌حوض ۸ ـ بک‌تیمور ۹ـ بهمن‌جان علیا ۱۰ـ بهمن‌جان سفلی ۱۱ـ بیرم‌شاه ۱۲ـ سـوهان ۱۳ـ شیخ‏حوض ۱۴ـ جعـفرآباد یـک ۱۵ـ چهچـه کوچک ۱۶ـ چمگـرد

۱۷ـ حسین‌آباد ۱۸ـ حاجی‌آباد ۱۹ـ قزل‌کن ۲۰ـ علی‌آباد بهمن‌جان ۲۱ـ عبدل‌آباد کوهستانی ۲۲ـ کلاته جعفر ۲۳ـ گوارشـکان ۲۴ـ موچنان ۲۵ـ نصر‌آباد ۲۶ـ غازان‏کلاته ۲۷ـ قاسم‌آباد ۲۸ـ قمشلی ۲۹ـ کلاته‏ شرف ۳۰ـ کلاته خیرآباد ۳۱ـ قصرآب ۳۲ـ موسی‌آباد.

پ ـ روستای حکیم‌آباد به عنوان مرکز دهستان حکیم‌آباد تعیین می‏شود.

ت ـ دهستان سیدآباد از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر، مطابق نقشه شماره (۱) پیوست، در بخش مرکزی شهرستان چناران ایجاد می‌شود:

۱ـ سیدآباد ۲ـ حق حق ۳ـ چهارحوض ۴ـ شیخ کانلو ۵ ـ مجیدآباد ۶ ـ مزرعه قاضی ۷ـ مزرعه موفق ۸ ـ آق‌چشمه ۹ـ احـمدآباد ۱۰ـ اسکـندرآباد ۱۱ـ توربچاه ۱۲ـ حسن‌قتلق ۱۳ـ سوما ۱۴ـ داشبلاغ ۱۵ـ شریف‌آباد ۱۶ـ قره‌جو ۱۷ـ قزلی ۱۸ـ کلاته سلیمانی ۱۹ـ کاسک ۲۰ـ کلاته ملو ۲۱ـ کلاته ازار ۲۲ـ کنان ۲۳ـ محمد قلی ۲۴ـ محمدآباد ۲۵ـ نانواخانه ۲۶ـ هفت‌چاه ۲۷ـ توربچاه پایین ۲۸ ـ چهار مهن.

ث ـ روستای چهار مهن به عنوان مرکز دهستان سیدآباد تعیین می‏شود.

ج ـ بخش سیدآباد از ترکیب دهستان‏های حکیم‌آباد و سیدآباد در شهرستان چناران ایجاد می‌شود.

چ ـ روستای سیدآباد به عنوان مرکز بخش سیدآباد تعیین می‏شود.

ح ـ مرکز دهستان رادکان بخش‏ مرکزی شهرستان چناران، به روستای مریچگان تغییر می‌یابد.

خ ـ دهستان غیاث‏آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر، مطابق نقشه شماره (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان چناران ایجاد می‌شود:

۱ـ رضاآباد گیجان ۲ـ زینگر ۳ـ علی‏آباد ۴ـ قزل حصار ۵ ـ قره جو ۶ ـ غیاث‏آباد ۷ـ چهچهه.

د ـ روستای غیاث‏آباد به عنوان مرکز دهستان غیاث‏آباد تعیین می‏شود.

ذ ـ بخش رادکان از ترکیب دهستان‏های رادکان و غیاث‌آباد در شهرستان چناران ایجاد می‌شود.

ر ـ روستای رادکان به عنوان مرکز بخش رادکان تعیین می‏شود.

ز ـ در بخش گلبهار شهرستان چناران، مرکز دهستان گلمکان به روستای احمدآباد و مرکز دهستان ‏بیزکی به روستای‏ شلنگرد تغییر می‏یابد.

ژ ـ دهستان چشمه سبز از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر، مطابق نقشه شماره (۳) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش گلبهار ایجاد می‌شود:

۱ـ اسجیل ۲ـ ارگی ۳ـ چنار ۴ـ حسین‏آباد ۵ ـ حسن آقه ۶ ـ دولت‏آباد ۷ـ عاشقان ۸ ـ فریزی ۹ـ کاهو ۱۰ـ کاهدر ۱۱ـ کلاته پایه ۱۲ـ گوشکان بالا.

س ـ روستای چنار به عنوان مرکز دهستان چشمه سبز تعیین می‏شود.

ش ـ دهستان نوبهار از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر، مطابق نقشه شماره (۳) پیوست، در بخش گلبهار ایجاد می‌شود:

۱ـ اوتان ۲ـ ایل حصار ۳ـ بازه ۴ـ بیدآبید ۵ ـ تمندر بالا ۶ ـ جوقان ۷ـ چاه محمد صائبی ۸ ـ چرمی ۹ـ چنبر غربال ۱۰ـ حاجی اسماعیلی ۱۱ـ حاجی‏آباد ۱۲ـ حسن‏آباد عامل‏زاده ۱۳ـ حسین لجو ۱۴ـ حیطه طلا ۱۵ـ خان‏آباد ۱۶ـ درخت سنجد ۱۷ـ دستگرد ۱۸ـ ذهاب ۱۹ـ زن آغل ۲۰ـ سرآسیاب ۲۱ـ سیدآباد ۲۲ـ شمس‏آباد ۲۳ـ طاهرآباد ۲۴ـ قره کوسه ۲۵ـ کرتو ۲۶ـ کرنگان ۲۷ـ کلاته خانو ۲۸ ـ کلاته شیخها ۲۹ـ کلاته محمد باقر ۳۰ ـ کمـال‌آباد ۳۱ـ گبری ۳۲ـ گلک ۳۳ـ گلم ۳۴ـ محمدحسین بیگ ۳۵ ـ محمدآباد بلوچ ۳۶ ـ منقشلی ۳۷ـ موسی‌آباد ۳۸ ـ مومن‌آباد ۳۹ـ مهدی سلطان ۴۰ ـ نجم‌آباد ۴۱ـ نصرآباد ۴۲ـ نومهن ۴۳ـ نوبهار ۴۴ـ یوسف‌آباد.

ص ـ روستای نوبهار به عنوان مرکز دهستان نوبهار تعیین می‏شود.

ض ـ بخش گلمکان از ترکیب دهستان‌های گلمکان و چشمه سبز و شهر گلمکان در شهرستان چناران ایجاد می‌شود.

ط ـ شهر گلمکان به عنوان مرکز بخش گلمکان تعیین می‏شود.

ظ ـ شهرستان گلبهار از ترکیب بخش‌های زیر در استان خراسان رضوی ایجاد و تأسیس می‌شود:

۱ـ بخش مرکزی شامل دهستان‏های بیزکی و نوبهار و شهر گلبهار.

۲ـ بخش گلمکان.

ع ـ شهر گلبهار به عنوان مرکز بخش مرکزی شهرستان گلبهار تعیین می‌شود.

غ ـ شهر گلبهار به عنوان مرکز شهرستان گلبهار تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم بهمن 99

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم بهمن 99

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم بهمن 99

 

 

لینک فایل pdf:

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در بخش خمام شهرستان رشت استان گیلان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22104-12/11/1399

شماره ۹۱۲۰۵/ت ۵۶۵۳۲هـ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۲

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۴۸۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ مرکز دهستان چوکام بخش خمام شهرستان رشت استان گیلان، به روستای اشلیک تغییر می‏یابد.

۲ـ دهستان فرشکی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‫های بیح، جیرسرچوکام، میان کل، بی جرودکل، پرشکی چوکام، جیرسرباقرخاله، لله‏گاه، مرغداری موحدی‏خواه، مرکز اکوتوریسم، برنج‏کوبی صداقتی، مرغداری لذیذ مرغ، برنج‏کوبی اسلام‌پرست و مرغداری اندیشمند، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، در بخش خمام ایجاد می‌شود.

۳ـ روستای پرشکی چوکام به عنوان مرکز دهستان فرشکی تعیین می‏شود.

۴ـ بخش چوکام از ترکیب دهستان‫های چوکام و فرشکی در شهرستان رشت ایجاد می‌شود.

۵ ـ روستای بالا محله چوکام با تغییر نام به چوکام، به عنوان مرکز بخش چوکام تعیین می‏شود.

۶ ـ شهرستان خمام از ترکیب بخش‫های مرکزی (شامل دهستان‏های چاپارخانه و کته سر خمام) و چوکام در استان گیلان ایجاد می‌شود.

۷ـ شهر خمام به عنوان مرکز بخش مرکزی شهرستان خمام تعیین می‌شود.

۸ ـ شهر خمام به عنوان مرکز شهرستان خمام تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم بهمن 99

 

 

لینک فایل pdf:

 

 

تصویب‌نامه در خصوص واریز سه درصد از درآمد سالیانه دارنده پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره‏ای به حساب سازمان نزد خزانه‏داری‏ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22104-12/11/1399

شماره ۱۲۸۰۱۵/ت ۵۸۳۹۱هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹ ۲ ـ تصویب کرد:

۱ـ دارنده پروانه ارائه خدمات دسترسی ماهواره‏ای که در این تصویب‏نامه به اختصار “دارنده پروانه ” نامیده می‏شود، موظف است سه درصد از درآمد سالیانه خود را که به تأیید سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده است، تا پایان شهریورماه سال بعد به عنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه در هر سال مالی با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در این تصویب‌نامه به اختصار “سازمان ” نامیده می‏شود، به حساب سازمان نزد خزانه‏داری‏ کل کشور واریز کند.

۲ـ دارنده پروانه موظف است دو درصد از درآمد سالیانه خود را که به تأیید سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‏نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی اجباری در ناحیه خدمات تعیین‌شده رأساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند.

۳ـ دارنده پروانه موظف است یک درصد از درآمد سالیانه خود را که به تأیید سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رسیده است، به عنوان حق سازمان و حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

۴ـ نحوه و میزان اعمال جریمه نقض تعهدات دارنده پروانه به شرح جدول زیر تعیین می‏شود:

 

ردیف مورد تخلف نحوه و میزان اعمال جریمه
۱ توقف در ارائه خدمات بدون اطلاع و موافقت سازمان ۱ـ صدور اخطار با تعیین مهلت حداکثر سی‌روزه از تاریخ ابلاغ. ۲ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت اعطاشده، صدور اخطار دوم و یک روز کاهش مدت اعتبار پروانه حداکثر تا نود روز به ازای هر دو روز تأخیر در رفع تخلف از تاریخ اخطار دوم.۳ـ لغو پروانه در صورت عدم رفع تخلف در چهارچوب اخطار دوم.
۲ کاهش مجموع ظرفیت پهنای باند فرکانسی قراردادی با دارنده ماهواره به کمتر از (۳۶) مگاهرتز یا ارائه خدمت به کمتر از (۲۰۰) پایانه فعال دارای پروانه رادیویی ۱ـ صدور اخطار با تعیین مهلت برای رفع تخلف و اعمال جریمه به میزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات. 2ـ در صورت تکرار یا عدم رفع تخلف، کاهش پنجاه درصد مدت اعتبار باقی‏مانده یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
۳ عدم ثبت و یا ثبت نادرست اطلاعات ایستگاه ۱ ـ اخطار با تعیین مهلت حداکثر پانزده روز کاری از تاریخ ابلاغ برای رفع تخلف و اعمال جریمه به مبلغ یک ‏درصد مبلغ ضمانت‏نامه به ازای هر ایستگاه. 2ـ در صورت تکرار، پلمپ ایستگاه تا زمان رفع تخلف و اعمال جریمه به مبلغ پنج درصد مبلغ ضمانت‏نامه به ازای هر ایستگاه.
۴ تخطی از مفاد مربوط به مشارکت و سهامداری اعمال جریمه تا میزان صد درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات و کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
۵ تخلف در خصوص اقدام به انجام رویه‌های ضدرقابتی 1 ـ صدور اخطار با تعیین مهلت حداکثر پنج روز کاری از تاریخ ابلاغ برای رفع تخلف. 2ـ در صورت عدم رفع تخلف، تعلیق و یا کاهش مدت اعتبار پروانه یا لغو پروانه به تشخیص سازمان و اعمال جریمه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۶ تخلف در خصوص عدم ارائه خدمات عمومی اجباری اعمال جریمه به میزان چهار ‏درصد درآمد ناخالص سالیانه دارنده پروانه
۷ تخطی از مفاد پیوست امنیتی ۱ـ صدور اخطار اول و ابلاغ توقف ارائه خدمات موضوع اخطار و تعیین مهلت برای رفع تخلف. 2ـ در صورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه به مبلغ پنج درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف از زمان ابلاغ اخطار دوم. 3ـ تعلیق و یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان در صورت عدم رفع تخلف در مهلت مقرر در اخطار دوم یا تکرار تخلف.
۸ ارائه خدمات خارج از خدمات موضوع پروانه ۱ـ صدور اخطار با مهلت حداکثر پنج‌روزه برای توقف ارائه خدمات خارج از موضوع پروانه. 2ـ در صورت عدم رفع تخلف، اعمال جریمه تا صد در صد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات و تعلیق و یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه.
۹ دسترسی غیرمجاز یا افشای غیرمجاز اطلاعات و داده‏های مشترکان ۱ـ صدور اخطار و تعیین مهلت پنج‌روزه برای ارائه توضیحات؛ 2ـ در صورت عدم‌پذیرش توضیحات توسط سازمان، اعمال جریمه به میزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات؛ 3ـ در صورت تکرار تخلف، تعلیق پروانه به مدت شش ماه و اعمال جریمه تا میزان صد درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات؛ 4ـ در صورت تکرار برای بار دوم، کاهش پنجاه درصد مدت اعتبار باقی‏مانده پروانه یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.
۱۰ تخطی از مفاد مربوط تعهدات فنی، نظارتی و قرارداد مشترکان ۱ـ صدور اخطار اول و تعیین مهلت برای رفع تخلف؛2ـ در صورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم و اعمال جریمه تا مبلغ ده درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات به ازای هر روز تأخیر در رفع هر تخلف از زمان ابلاغ اخطار دوم. 3ـ تعلیق و یا کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان در صورت عدم رفع تخلف در مهلت مقرر در اخطار دوم یا تکرار تخلف.
۱۱ نقص یا عدم ایفای تعهدات مالی بر اساس تصویب‏نامه شماره ۱۵۴/ت ۵۱۷۵۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵ و اصلاحات بعدی آن.
۱۲ تداخل فرکانسی ایستگاه‌ زمینی ماهواره بر روی ایستگاه‌های زمینی یا سایر ایستگاه‌های زمینی ماهواره ۱ـ اخطار با تعیین مهلت برای رفع تخلف و اعمال جریمه به مبلغ چهار درصد ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات به ازای هر ایستگاه. 2ـ در صورت عدم رفع تخلف یا تکرار، پلمپ ایستگاه و اعمال جریمه به مبلغ شش درصد ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات به ازای هر ایستگاه.
۱۳ عدم ایفای سایر تعهدات و تکالیف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون ۱ـ صدور اخطار برای رفع تخلف ظرف مهلت مقرر به وسیله سازمان.2ـ در صورت عدم رفع تخلف، صدور اخطار دوم با تعیین مهلت و اعمال جریمه تا میزان پنجاه درصد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات به تشخیص سازمان. 3ـ در صورت عدم رفع تخلف در مهلت تعیین‌شده در اخطار دوم، اعمال جریمه تا میزان صد در صد مبلغ ضمانت‏نامه حسن انجام تعهدات و یا تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه به تشخیص سازمان.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویب‌نامه در خصوص تنظیم الحاقیه جهت کاهش مبلغ درآمد سالیانه در پروانه ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22104-12/11/1399

شماره ۱۲۸۰۱۶/ت ۵۸۳۹۶هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

۱ـ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌تواند با تنظیم الحاقیه پروانه، مبلغ تسهیم درآمد مندرج در پروانه ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (دارنده/دارندگان پروانه) را تا سقف چهار درصد مبلغ درآمد سالیانه موضوع پروانه آن‫ها کاهش داده و به همان میزان به عنوان هزینه خدمات عمومی اجباری (USO) منظور کند تا دارندگان پروانه رأساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تأمین دسترسی روستاها، مدارس و مراکز آموزشی به شبکه ملی اطلاعات و نیز الزامات دسترسی مقابله با شیوع ویروس کرونا هزینه کنند.

۲ـ در صورت عدم انجام تعهدات در چهارچوب این تصویب‌نامه توسط دارنده پروانه، سازمان یادشده مجاز است دارنده پروانه را تا سقف دو برابر میزان هزینه تعهد شده جریمه کند.

۳ـ ‌اجرای این تصویب‌نامه منوط به تحقق درآمد تعهد شده در قانون بودجه سنواتی است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اساس‌نامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22104-12/11/1399

شماره ۱۲۵۱۸۶/ت ۵۷۴۲۱هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ، اساس‌نامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساس‌نامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

ماده ۱ـ صندوق پژوهش و فناوری ………. که در این اساس‌نامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت غیردولتی، در قالب شرکت سهامی خاص/عام و به استناد مجوز کارگروه موضوع ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت ۵۲۲۳۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ و اصلاحات بعدی آن که در این اساس‌نامه به اختصار کارگروه نامیده می‌شود، تأسیس شده و دارای استقلال مالی است و با رعایت این اساس‌نامه و تحت نظارت کارگروه، فعالیت می‏کند.

ماده ۲ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ ………. ریال است که ………. درصد به میزان ………. ریال توسط بخش دولتی و بقیه توسط بخش غیردولتی تأمین می‌شود و تماماً به صورت نقدی تأدیه می‏شود. دستگاه‌های اجرایی مربوط تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) می‌توانند سهامدار صندوق شوند، که سهم بخش دولتی در لوایح بودجه سنواتی یا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های اجرایی تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره ـ حداقل سی‌وپنج درصد (۳۵%) سرمایه در زمان تأسیس تأدیه می‏شود و مابقی مبلغ تعهدشده‌ هر سهم باید ظرف حداکثر دو سال تأدیه شود.

ماده ۳ـ فعالیت صندوق از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۴ـ مرکز اصلی صندوق شهر …………… در استان …………….، به نشانی …………………. و کد پستی ………. است.

تبصره ۱ـ هیئت‌مدیره صندوق می‏تواند نسبت به تغییر نشانی در محل درج‌شده در مجوز فعالیت، اقدام کند.

تبصره ۲ـ انتقال مرکز اصلی صندوق به شهر دیگر همان استان با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و تأیید کارگروه است.

ماده ۵ ـ هیئت‌مدیره‌ صندوق می‌تواند با اطلاع مجمع عمومی نسبت به تأسیس نمایندگی و در صورت نیاز تأسیس شعبه، پس از اخذ مجوز از کارگروه اقدام کند.

ماده ۶ ـ موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:

۱ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر در شرکت‌هایی با موضوع فعالیت فناورانه و نوآورانه و طرح‌های پژوهشی، فناوری و نوآورانه.

 ۲ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی مراکز نوآوری و شتاب‌دهی و شرکت‌های پژوهشی، فناوری و دانش‌بنیان و شرکت‌های تخصصی در حوزه خدمات مالی و اعتباری مرتبط با موضوع فعالیت صندوق‌های پژوهش و فناوری.

۳ـ ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کمک‌های بلاعوض، تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ـ صدور انواع ضمانت‌نامه و ارائه سایر خدمات ضمانت‌نامه‌ای برای اجرای طرح‌های پژوهشی، فناوری، نوآورانه و تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها و فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان و فناورانه.

۵ ـ تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی، فناوری و نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه خلاق و فناور در قرارداد به ذینفعی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و سایر نهادهای دارای مجوز به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی‌ها به‌منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها.

۶ ـ جذب و هدایت منابع مالی دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر شرکت‌ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.

۷ـ اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش فناوری، نوآوری و دانش‌بنیان.

۸ ـ ارائه خدمات ارزیابی و امکان‌سنجی طرح‌های کسب‌وکار و نظارت، ارزش‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی، فناوری و نوآورانه.

۹ـ ارائه خدمات توسعه بازار و تجاری‌سازی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، تضمین خرید محصولات و خدمات پژوهشی، فناوری و دانش‌بنیان و تجاری‌سازی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌ها و قراردادها.

۱۰ـ مشارکت در تدوین سیاست‌ها و اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق‌ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم‌افزایی حمایت‌های موجود در کشور.

۱۱ـ ایجاد، توسعه و بهره‏برداری از ابزارهای تأمین مالی شامل تأمین مالی جمعی، صندوق‏های سرمایه‏گذاری خطرپذیر و تضمین اوراق مشارکت.

۱۲ـ همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.

تبصره ـ موضوع فعالیت صندوق پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (cvc) که با مجوز کارگروه تأسیس می‌شود، صرفاً شامل بندهای (۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) این ماده است.

ماده ۷ـ منابع تأمین مالی صندوق‏ عبارت است از:

۱ـ کمک بلاعوض یا مشارکت دولت.

۲ـ کمک و سرمایه‌گذاری بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آنها.

۳ـ کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع.

۴ـ کمک و سرمایه‌گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه‌ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل‌های صنفی و علمی و محققان.

۵ ـ سود حاصل از سرمایه‌گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپرده بانک‌ها و

مؤسسات اعتباری.

۶ ـ استفاده از وجوه اداره‌شده دستگاه‌های اجرایی.

۷ـ منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت.

۸ ـ منابع قابل جذب از طریق بازار سرمایه.

ماده ۸ ـ اخذ سپرده از مردم تحت هر عنوان توسط صندوق ممنوع است. همچنین صندوق مجاز به اعطای جوایز بر اساس انجام قرعه‏کشی به سرمایه‏گذاران نیست.

ماده ۹ـ صندوق نرخ کلیه عقود غیرمشارکتی را مطابق با ضوابط کارگروه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‏کند.

ماده ۱۰ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱ـ مجمع عمومی.

۲ـ هیئت‌مدیره.

۳ـ مدیرعامل.

۴ـ بازرس قانونی/ حسابرس.

ماده ۱۱ـ مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود.

ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

۱ـ تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و اولویت‌های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق.

۲ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیئت‌مدیره.

۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیئت‌مدیره.

۴ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالیانه هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۵ ـ انتخاب و عزل اعضای هیئت‌مدیره.

۶ ـ انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیئت‌مدیره.

۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک‌الوصول صندوق.

۹ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.

۱۰ـ تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به پیشنهاد هیئت‌مدیره.

۱۱ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص هرگونه اصلاح یا تغییر در اساس‌نامه صندوق و پیشنهاد آن به مراجع قانونی ذی‌ربط.

۱۲ـ تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۳ـ اتخاذ تصمیم در خصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساس‌نامه یا

قوانین و مقررات مربوط برعهده مجامع عمومی است.

تبصره ـ مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند بندهای (۲) و (۷) این ماده را به هیئت‌مدیره تفویض کند.

ماده ۱۳ـ مجمع عمومی عادی صندوق حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی صندوق تشکیل می‏شود.

ماده ۱۴ـ هیئت‌مدیره صندوق دارای حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام یا نمایندگان آنها طبق ضوابط ابلاغی کارگروه برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱ـ در صورتی که دستگاه‌های اجرایی سهامدار صندوق باشند، هیئت‌مدیره صندوق متشکل از حداقل یک نفر و حداکثر به نسبت سهام به نمایندگی از سهامداران بخش دولتی و مابقی از سهامداران بخش غیردولتی خواهد بود.

تبصره ۲ـ مجمع عمومی مؤسس یا عادی می‌تواند علاوه‌بر انتخاب اعضای اصلی هیئت‌مدیره، نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی‌البدل و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام کند.

ماده ۱۵ـ هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدامی به‌ نام صندوق و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع فعالیت صندوق به جز آنچه صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی است، دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است:

۱ـ اجرای اساس‌نامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی، نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساس‌نامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات و بودجه صندوق.

۲ـ تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های داخلی صندوق اعم از مالی، معاملاتی، اداری و تشکیلاتی صندوق و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

۳ـ تصویب آیین‌نامه‌های داخلی صندوق به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است و دستورالعمل‌های مربوط به فعالیت‌های صندوق.

۴ـ تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.

۵ ـ نمایندگی صندوق در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۶ ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مدیرعامل و حسابرس/بازرس قانونی و تهیه گزارش عملکرد فعالیت‌های صندوق برای طرح در مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات.

۷ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیرعامل.

۸ ـ تهیه برنامه‌ها و طرح‌های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۹ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال نمایندگی‌ها و شعب.

۱۰ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام صندوق نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی قانونی دیگر.

۱۱ـ اتخاذ تصمیم، دریافت و پیگیری لازم برای وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۲ـ پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.

۱۳ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه‌ عملیات و معاملات مذکور در ماده (۶) این اساس‌نامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ ایقاعات.

۱۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ کلیه‌ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، حق نشر (کپی‌رایت)، سرقفلی و کلیه‌ امتیازات.

۱۵ـ به امانت‌‌گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه صندوق یا اوراق بهادار و استرداد آنها.

۱۶ـ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری مجاز و سایر نهادهایی که به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده‌اند، با رعایت مقررات این اساس‌نامه.

۱۷ـ رهن‌گذاردن اموال صندوق اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً.

۱۸ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه‌شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف صندوق، دفاع از صندوق در مقابل هر دعوای اقامه‌شده علیه صندوق، کیفری و حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ‌‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.

۱۹ـ تنظیم صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق و ارائه آن به مراجع مربوط طبق قوانین و مقررات.

۲۰ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۲۱ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته‌ قانونی.

۲۲ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

۲۳ـ پیشنهاد اصلاح اساس‌نامه به مجمع عمومی فوق‌العاده.

۲۴ـ استقرار نظام واپایش (کنترل) داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق در جهت اهداف صندوق و در چهارچوب قوانین، اساس‌نامه، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی صندوق.

۲۵ـ سایر اختیارات و وظایفی که طبق این اساس‌نامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیئت‌مدیره تفویض شود.

تبصره ـ هیئت‌مدیره می‌تواند بندهای (۲)، (۵)، (۸)، (۱۱)، (۱۲) و (۲۲) این ماده را به مدیرعامل تفویض کند.

ماده ۱۶ـ هیئت‌مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج، طبق ضوابط ابلاغی مصوب کارگروه، برای مدت دو سال و قابل تمدید به عنوان مدیرعامل صندوق انتخاب کند و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت‌مدیره در هر زمان می‌تواند مدیرعامل را عزل کند. مدیرعامل صندوق در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده‌ صندوق محسوب می‌شود و از طرف صندوق حق امضا دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت‌مدیره باشد، دوره مدیریت‌‌عاملی وی از مدت عضویت در هیئت‌مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل صندوق نمی‌تواند در عین حال رئیس هیئت‌مدیره صندوق باشد.

تبصره ـ نام و مشخصات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورت‌جلسه‌ هیئت‌مدیره به اداره‌ ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه‌ رسمی آگهی شود.

ماده ۱۷ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده، نماینده صندوق محسوب می‌شود و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد. مدیرعامل مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق است و علاوه‌بر اختیارات و وظایف تعیین‌شده از سوی هیئت‌مدیره، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیئت‌مدیره تعیین و به وی تفویض می‌شود.

۲ـ تهیه بودجه سالانه، صورت‌ها و گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارائه به هیئت‌مدیره و مجمع عمومی.

۳ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل یا وکیل در توکیل.

۴ـ امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات.

۵ ـ مدیریت نیروی انسانی صندوق.

۶ ـ دعوت از اعضای هیئت‌مدیره برای تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت صندوق، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه‌ی اختیارات مدیرعامل است.

۷ـ سایر اختیارات و وظایفی که توسط هیئت‌مدیره به مدیرعامل تفویض می‌شود.

تبصره ۱ـ در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت مأموریت هیئت‌مدیره، حداکثر تا سه ماه مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر است. در صورت عدم انتخاب هیئت‌مدیره در بازه زمانی مورداشاره، این بازه فقط یک نوبت دیگر به مدت سه ماه قابل تمدید است.

تبصره ۲ـ مدیرعامل می‌تواند برخی از اختیارات خود را به معاونین صندوق تفویض کند.

ماده ۱۸ـ کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره که توسط هیئت‌مدیره تعیین می‌شود و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره ـ هیئت‌مدیره می‌تواند با تعیین شرایط، حدود و ضوابطی که مورد تأیید تمام اعضای هیئت‌مدیره باشد، حق امضای اسناد و اوراق مالی به غیر از چک و سفته را به مدیران صندوق تفویض کند. این تفویض نافی مسئولیت‌های هیئت‌مدیره نیست.

ماده ۱۹ـ صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل که از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده‏اند، خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. بازرسان نمی‌توانند هم‌زمان عضویت در هیئت‌مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند. بازرس علاوه‌بر مسئولیت‌های قیدشده در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ـ برای بازرس شرکت‌های سهامی، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:

۱ـ رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی و ضوابط ابلاغی کارگروه.

۲ـ ارائه‌ گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر صندوق‌ها، اساس‌نامه صندوق یا آیین‌نامه‌های داخلی صندوق توسط صندوق و مدیران آن در طول هر سال مالی، که باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای رسیدگی به صورت‌های مالی تشکیل می‌شود، ارائه شود.

ماده ۲۰ـ سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال شروع می‌شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۲۱ـ سود خالص صندوق در هر سال مالی عبارت از درآمد حاصل‌شده در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و اندوخته‏ها است.

ماده ۲۲ـ سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی صندوق منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود بین صاحبان سهام بعد از گذشت دو سال مالی از فعالیت صندوق فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی و حداکثر به میزان سقف اعلام‌شده توسط کارگروه با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

ماده ۲۳ـ در صورت لغو مجوز صندوق توسط کارگروه، هیئت‌مدیره از تاریخ یادشده

تشریفات لازم را برای انحلال صندوق انجام می‌دهد.

ماده ۲۴ـ ثبت هرگونه تغییرات اعم از تغییر در اساس‌نامه یا سهامداران صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، منوط به اخذ تأییدیه کارگروه است.

ماده ۲۵ـ صندوق موظف است در صورت درخواست کارگروه، گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی کارگروه را ارائه کند.

ماده ۲۶ـ مواردی که در این اساس‌نامه پیش‌بینی نشده است، مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ـ و اصلاحات بعدی آن است.

ماده ۲۷ـ کلیه صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساس‌نامه نسبت به جایگزینی اساس‌نامه نمونه جدید با اساس‌نامه فعلی خود اقدام کنند.

ماده ۲۸ـ این اساس‌نامه، مشتمل بر (۲۸) ماده و (۱۲) تبصره در تاریخ ……………….. به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اساس‌نامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22104-12/11/1399

شماره ۱۲۶۶۶۹/ت ۵۶۰۸۷هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه‌های ۱۳۹۹/۳/۲۱ و ۱۳۹۹/۷/۹ به پیشنهاد شماره ۱۸۶۰۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱۰) قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ اساس‌نامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساس‌نامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

ماده ۱ـ به منظور ایجاد، توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی و حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور که در این اساس‌نامه «صندوق» نامیده می‌شود، وابسته به سازمان بهزیستی کشور و دارای شخصیت حقوقی، اداری و مالی مستقل تشکیل و طبق مفاد این اساس‌نامه و با رعایت سایر قوانین مربوط اداره می‌شود.

ماده ۲ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و صندوق می‌تواند در مراکز استان‌ها و با استفاده از امکانات و ظرفیت ادارات کل بهزیستی استان‌ها و با تصویب هیئت‌امنا شعبه ایجاد کند.

ماده ۳ـ سرمایه صندوق مبلغ دویست میلیارد (۰۰۰ر ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۲۰۰) ریال است که از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان تأمین و پرداخت می‌شود.

ماده ۴ـ وظایف و اختیارات صندوق به شرح زیر است:

۱ـ اعطای تسهیلات خوداشتغالی و حمایت از کارآفرینان در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت

۲ـ اعطای تسهیلات اعتباری در قالب‌های مختلف از قبیل قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای افراد دارای معلولیت

۳ـ کمک مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های اشتغال برای افراد دارای معلولیت.

۴ـ کمک به تأمین و پرداخت یارانه سود و کارمزد به مجریان طرح‌های اشتغال‌زا و کارآفرینی افراد دارای معلولیت واجد شرایط.

تبصره ۱ـ شرایط مشمولین این بند به تصویب هیئت‌امنا می‌رسد.

تبصره ۲ـ وظایف و اختیارات فوق با رعایت سیاست‌های شورای‌عالی اشتغال اجرا می‌شود.

تبصره ۳ـ در صورتی که انجام هر یک از وظایف و اختیارات موضوع این ماده مستلزم انجام عملیات بانکی توسط صندوق باشد، مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌شود. بانک یادشده موظف است مجوزهای لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار صندوق قرار دهد.

ماده ۵ ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱ـ هیئت‌امنا

۲ـ هیئت‌مدیره

۳ـ مدیرعامل

۴ـ بازرس قانونی (حسابرس)

ماده ۶ ـ اعضای هیئت‌امنای صندوق به شرح زیر است:

۱ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس)

۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر)

۶ ـ دو نفر از افراد موثق و امین دارای معلولیت متخصص و آشنا به موضوع اشتغال و کارآفرینی به پیشنهاد شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت با تأیید رئیس سازمان بهزیستی کشور.

ماده ۷ـ وظایف و اختیارات هیئت‌امنا به شرح زیر است:

۱ـ تصویب سیاست‌ها و تعیین خط‌مشی صندوق و نظارت بر فعالیت‌های آن

۲ـ تصویب برنامه‌های اجرایی سالانه صندوق به پیشنهاد هیئت‌مدیره

۳ـ تصویب بودجه سالانه و اصلاحیه آن و صورت‌های مالی صندوق

۴ـ پیشنهاد اصلاح اساس‌نامه به هیئت‌وزیران جهت طی مراحل تصویب

۵ ـ تصویب ایجاد شعبه و تغییر اقامتگاه قانونی صندوق

۶ ـ انتخاب و عزل و قبول استعفای اعضای هیئت‌مدیره و بازرس قانونی (حسابرس)

۷ـ تأیید افزایش یا کاهش سرمایه اولیه صندوق جهت طی مراحل قانونی تصویب

۸ ـ رسیدگی به گزارش‌های هیئت‌مدیره و بازرس قانونی (حسابرس)

۹ـ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق در چهارچوب این اساس‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ـ بررسی و پیشنهاد ساختار سازمانی صندوق و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب.

۱۱ـ پیشنهاد انحلال صندوق و ارائه آن به مراجع قانونی.

۱۲ـ بررسی و تصویب سایر مواردی که از طرف هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌گردد یا طبق قوانین مربوط برعهده هیئت‌امنا قرار می‌گیرد.

ماده ۸ ـ در موارد ضروری جلسات هیئت‌امنا به طور فوق‌العاده به پیشنهاد دبیر هیئت‌امنا یا به درخواست هیئت‌مدیره و تأیید رئیس هیئت‌امنا تشکیل خواهد شد.

ماده ۹ـ آیین‌نامه داخلی هیئت‌امنا از جمله نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت‌امنا، در اولین جلسه به تصویب هیئت‌امنا می‌رسد.

ماده ۱۰ـ هیئت‌مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشد و از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد رئیس هیئت‌امنا و تصویب هیئت‌امنا برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رئیس هیئت‌امنا منصوب می‌شوند. هیئت‌مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت‌مدیره انتخاب می‌نماید.

تبصره ۱ـ انتخاب مجدد اعضای هیئت‌مدیره برای حداکثر دو دوره بلامانع است.

تبصره ۲ـ تصمیمات هیئت‌مدیره با رأی اکثریت اعضا اتخاذ می‌شود.

تبصره ۳ـ حضور اعضای هیئت‌مدیره در جلسات الزامی است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه تا سه جلسه در طول یک سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده ۱۱ـ هیئت‌مدیره کلیه وظایف و اختیارات اداره صندوق شامل پیگیری و اجرای مصوبات هیئت‌امنا، سایر وظایف قانونی و امور محوله از سوی هیئت‌امنا و موارد زیر را برعهده دارد:

۱ـ انتخاب و پیشنهاد مدیرعامل به هیئت‌امنا

۲ـ پیشنهاد دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال به هیئت‌امنا جهت تصویب

۳ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و خط‌مشی سالانه صندوق و ارائه به هیئت‌امنا برای تصویب

۴ـ ارائه پیشنهاد اصلاح اساس‌نامه به هیئت‌امنا

۵ ـ ارائه گزارش‌های مربوط به عملکرد و صورت‌های مالی صندوق جهت ارائه به هیئت‌امنا و بازرس قانونی

۶ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به عقد قرارداد با سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی، بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

۷ـ پیگیری در مورد وصول مطالبات صندوق

ماده ۱۲ـ مدیرعامل از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب هیئت‌امنا و با حکم رئیس هیئت‌امنا برای مدت سه سال منصوب می‌گردد و انتصاب مجدد وی برای دو دوره‌ بعد بلامانع است.

ماده ۱۳ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

۱ـ اجرای مصوبات هیئت‌مدیره و انجام امور اجرایی صندوق.

۲ـ نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و مراجع قضایی و قانونی و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و نیز اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعاوی در محاکم در خصوص حقوق و منافع صندوق با حق توکیل مکرر به افراد دارای شرایط وثاقت و امانت و تخصص لازم به تأیید هیئت‌مدیره.

۳ ـ ارائه پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع دعوا به داوری و استرداد دعوا به هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه برای ارائه به هیئت‌مدیره.

۵ ـ افتتاح و بستن حساب در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران با انجام تشریفات قانونی و رسیدگی به حساب‌های مالی و وصول مطالبات با تصویب هیئت‌مدیره.

۶ ـ انعقاد هرگونه قرارداد به نام صندوق با رعایت ماده (۱۶) این اساس‌نامه و

قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۴ـ هیئت‌امنا، سازمان حسابرسی و یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و یک مؤسسه دیگر را به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۵ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۱ـ کمک‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه.

۲ـ درآمد ناشی از فعالیت‌های صندوق اعم از کارمزد تسهیلات اعطایی و سود حاصل از انواع سپرده‌های بانکی در سقف مصوب هیئت‌امنا با رعایت قوانین جاری کشور مانند قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ با اصلاحات بعدی آن.

۳ـ بخشی از اعتبارات مصوب مربوط سازمان بهزیستی کشور.

۴ـ هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی.

۵ ـ درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول صندوق.

تبصره ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال و دارایی‌های خود نسبت به تقویت منابع مالی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده ۱۶ـ کلیه قراردادها، چک‌ها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره به تعیین هیئت‌مدیره همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل، معتبر است.

ماده ۱۷ـ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال می‌باشد. اولین سال مالی از بدو تأسیس تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.

این اساس‌نامه به موجب نامه شماره 99/102/21406 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۰۴۶۵/ت ۵۶۹۹۶هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22104-12/11/1399

شماره ۱۲۵۹۹۵/ت ۵۸۳۸۴هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۴

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۵۶۶۵۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۰۴۶۵/ت ۵۶۹۹۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱، عبارت “علاوه‌بر تأمین هزینه‌های تملک اراضی،” به عبارت ” هزینه‌های تملک اراضی به میزان پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و ” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۲۴/ت ۵۸۰۰۴ک مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22104-12/11/1399

شماره ۱۰۰۷۱۶/ت ۵۸۲۱۷ک ـ ۱۳۹۹/۹/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه گردشگری

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۸ به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

در بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۲۴/ت ۵۸۰۰۴ک مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲، عبارت «به عنوان عضو موظف» پس از عبارت «آقای محمدرضا ربانی» اضافه می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22104-12/11/1399

شماره ۱۲۸۰۱۷/ت ۵۸۳۹۰هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت اطلاعات ـ وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۵ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۷۹۱/ت ۵۷۸۶۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (۱۴) ماده (۱) عبارت “و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده ” حذف می‌شود.

۲ـ ماده (۲) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ” ماده ۲ـ اقلام بدهی و طلب دولت به / از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

در اجرای جزء (۴ـ ۲) بند (و) و به منظور صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و استان‌های مقدسه از دستگاه‌های بدهکار که به موجب قوانین و مقررات ذی‌ربط ایجاد شده‌اند، پس از اخذ تأییدیه حسابرسی ویژه توسط دستگاه بدهکار، بدهی قطعی دولت تلقی می‌شود.

تبصره ـ مرجع حسابرسی ویژه و تأیید مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین‌نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود. “

۳ـ در تبصره (۳) ماده (۴) عبارت “اضافه برداشت (اصل و سود)” حذف می‌شود.

۴ـ در ماده (۹) عبارت “اشخاص حقوقی متقاضی ” به عبارت “اشخاص متقاضی ” اصلاح می‌شود.

ب ـ تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۰۷۶/ت ۵۸۲۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره ماده (۸) آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22104-12/11/1399

شماره ۱۲۷۴۳۲/ت ۵۸۳۶۷هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره 60/244062 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره ماده (۸) آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۲۲/ت ۲۲۱۵۲هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۹ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۴۷۶۵/ت ۴۸۱۷۱ک مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۴ عبارت “و در موارد استثنایی به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه مشروط به افزایش حداقل ده درصد (۱۰%) وزن صادرات ” قبل از عبارت “در مقایسه با سال انتخاب ” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح جدول پیوست موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۸۲۲۴/ت۵۸۱۳۹هـ مورخ ۱/۹/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22107-15/11/1399

شماره 58139/127180-۱۳۹۹/۱۱/۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

نظر به اینکه در ردیف‌های (۲۲۱) الی (۲۴۱) جدول پیوست موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۸۲۲۴/ت۵۸۱۳۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱، میزان جزء فنی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ حسین سیمایی صراف

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به منظور تأمین سرمایه در گردش و به صورت مستقیم با بانک مسکن به منظور تأمین مالی خرید میل‌گرد موردنیاز بخشی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22108-16/11/1399

شماره ۱۳۰۹۶۶/ت۵۸۴۰۶هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ پیشنهاد شماره 145541/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی رأساً مجاز است به منظور تأمین مالی خرید میل‌گرد موردنیاز بخشی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بر اساس بند (ح) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۴۵۴/ت۵۰۹۱۳هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به منظور تأمین سرمایه در گردش و به صورت مستقیم با بانک مسکن اقدام نماید.

۲ـ دوره تأمین مالی از زمان عملیاتی شدن قرارداد تسهیلات مالی به مدت (۴) سال شامل (۱) سال دوره پرداخت تسهیلات، (۱) سال دوره تنفس در بازپرداخت تسهیلات و (۲) سال دوره بازپرداخت اقساط به صورت سالانه (در پایان هر سال یک قسط) می‌باشد. تسهیلات در قبال تضمین‌نامه سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور پیش‌بینی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات در قوانین بودجه سنواتی به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌گردد.

۳ـ نرخ سود دوره تأمین مالی معادل نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد تسهیلات مالی تعیین می‌شود.

۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از انعقاد قرارداد تسهیلات مالی نسبت به صدور ضمانت‫نامه به شرح نمونه پیوست شماره (۱) آیین‌نامه مذکور اقدام کند و پیش‌بینی منابع مورد نیاز جهت بازپرداخت اقساط تسهیلات موردنظر (شامل اصل و سود) را در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعطای مجوز ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و موافقت با پرداخت مستقیم تسهیلات به وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن مساعدت لازم را خواهد نمود.

۶ ـ مسئولیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت راه و شهرسازی به منظور استفاده صحیح از این تسهیلات جهت خریداری میل‌گرد موردنیاز پروژه‌های موضوع این تصویب‌نامه، تأیید مصرف تسهیلات و درخواست دریافت قسط جدید مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود ابلاغ می‌گردد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۳) الحاقی به جزء (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22108-16/11/1399

شماره ۱۳۰۹۶۹/ت۵۸۰۱۷هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره 100/788 مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۳) الحاقی به جزء (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و اصلاحات بعدی آن، متن زیر قبل از عبارت “تأمین ارز ماشین‌آلات و تجهیزات ” اضافه می‌شود:

تأمین ارز به نرخ رسمی بابت اعتبارات اسنادی باز تأمین (ریفاینانس) با سررسید پرداخت ۱۳۹۷/۱/۲۲ به بعد در صورت ارائه تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه کالای مربوط بر مبنای نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری و در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توزیع شده‌اند، فارغ از نوع و محل تأمین ارز آنها مندرج در ثبت سفارش اولیه (در هنگام گشایش) بدون دریافت مبلغ اضافی از متقاضی بابت مابه‌التفاوت ارز مربوط، از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22111-20/11/1399

شماره ۱۳۲۷۷۷/ت۵۸۴۲۷هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۵۸۴۴۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌‌عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت پانزده میلیون (15000000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (‌عیدی‌) در بهمن‌ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌‌های اجرایی پرداخت نمایند.

تبصره ۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه‌بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابع و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

تبصره ۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۹ است و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی نیز به مبلغ ثابت پانزده میلیون (15000000) ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۹ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های موضوع این بند نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌‌ربط قابل پرداخت است.

۳ـ خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌‌التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌‌نامه خواهند بود.

۴ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه‌بر مبلغ موضوع این تصویب‌‌نامه به مدیران و اعضای هیئت‌مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ارائه اطلاعات موردنیاز معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور جهت بررسی شرکت‌های متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22111-20/11/1399

شماره ۱۳۱۸۴۲/ت۵۷۸۰۶هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره 11/42196 مورخ ۴/۲/ ۱۳۹۹ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات موردنیاز جهت بررسی شرکت‌های متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی آن را با رعایت طبقه‌بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ارائه اطلاعات موردنیاز به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی پرونده‌های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22111-20/11/1399

شماره ۱۳۱۸۴۹/ت۵۷۹۵۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات موردنیاز جهت بررسی پرونده‌های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص را با رعایت طبقه‌بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22111-20/11/1399

شماره ۱۳۲۴۹۶/ت۵۸۳۸۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ جدول بخش (الف) بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

ردیف شرح خدمت تعرفه / ریال
۱ پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار 405000
۲ پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) 615000
۳ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) 780000
۴ پزشکان متخصص روان‌پزشکی 819000
۵ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی 929000
۶ کارشناس ارشد پروانه‌دار 330000
۷ کارشناس پروانه‌دار 285000

 

۲ـ در جزء (۳) بخش (ب) بند (۱)، عبارت “ششصد و شصت هزار (660000) ریال” به عبارت “هفتصد و نود و دو هزار (792000) ریال” اصلاح می‌شود.

۳ـ در جزء (۵) بخش (ب) بند (۱)، عبارت “سیصد و چهل و شش هزار و سیصد (346300) ریال” به عبارت “چهارصد و شصت و هفت هزار (467000) ریال” اصلاح می‌شود.

۴ـ جدول موضوع بخش (پ) بند (۱)، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

 

 (ارقام به ریال)

ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان
یک دو سه چهار
۱ اتاق یک تختی 16721700 13377360 10033020 6688680
۲ اتاق دو تختی 13004840 10404150 7803460 5201380
۳ اتاق سه تختی و بیشتر 9289370 7430940 5573900 3715470
۴ هزینه همراه 1857040 1485910 1114780 742260
۵ بخش نوزادان سالم 6503810 5202770 3901730 2602080
۶ بخش نوزادان بیمار سطح دوم 9289370 7430940 5573900 3715470
۷ بخش بیماران روانی 9289370 7430940 5573900 3715470
۸ بخش بیماران سوختگی 27866720 22292820 16720310 11146410
۹ بخش مراقبت بینابینی

(Intermediate ICU) مانند بخش مراقبت ویژه بیماران سکته حاد مغزی (SCU)

16718920 13374580 10031630 6687290
۱۰ بخش مراقبت‌های ویژه قلبی 21364300 17091440 12818580 8545720
۱۱ بخش پشتیبان مراقبت‌های ویژه قلبی 16720310 13375970 10031630 6688680
۱۲ بخش‌های مراقبت‌های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 33437840 26750550 20063260 13374580
۱۳ بخش‌های مراقبت‌های ویژه سوختگی 37154700 29723760 22292820 14861880

 

۵ ـ این تصویب‌نامه از اول دی‌ماه سال ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22111-20/11/1399

شماره ۱۳۱۸۳۷/ت۵۸۳۴۲هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

شورای نگهبان

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۹۶/ت۴۰۰۱۳هـ مورخ ۱۳۸۷/۸/۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ عبارت‌های “در سال ۱۳۸۶” و “در سال ۱۳۸۷” به ترتیب به عبارت‌های “در سال ۱۳۹۸” و “در سال ۱۳۹۹” اصلاح می‌شود.

۲ـ در بندهای (الف)، (ب) و (ج)، عبارت‌های “سیصد هزار (300000) ریال”، “شش میلیون (6000000) ریال” و “چهار میلیون (4000000) ریال” به ترتیب به عبارت‌های “یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال”، “تا ده میلیون (10000000) ریال” و “تا هشت میلیون (8000000) ریال” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up