برگزیده ای از اخبار ، دیدگاه ها و تحولات حقوقی سایرکشورهای جهان

پویش های برگزیده


پویش مخالفت با حذف رشته موسیقی از هنرستان
14 نفر عضو این پویش شده اند

پویش درخواست برگزاری آزمون استخدامی
13 نفر عضو این پویش شده اند

پویش خلع ید دولت از سازمان تأمین اجتماعی
13 نفر عضو این پویش شده اند

پویش رسیدگی به وضعیت دارو در ایران
15 نفر عضو این پویش شده اند
همه پویش ها


پویش مخالفت با حذف رشته موسیقی از هنرستان
14 نفر عضو این پویش شده اند

پویش درخواست برگزاری آزمون استخدامی
13 نفر عضو این پویش شده اند

پویش خدمات رفاهی برای رانندگان
6 نفر عضو این پویش شده اند

پویش خلع ید دولت از سازمان تأمین اجتماعی
13 نفر عضو این پویش شده اند

پویش رسیدگی به وضعیت دارو در ایران
15 نفر عضو این پویش شده اند